Odlomak i Konektori

Download Odlomak i Konektori

Post on 09-Nov-2015

5 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dfd

TRANSCRIPT

<ul><li><p>(ARGUMENTACIJA)</p></li><li><p>to je argument?misaona struktura koja slui za dokazivanje ili opovrgavanje tvrdnje</p><p>Sastoji se od jedne ili vie premisa i konkluzije</p></li><li><p>Osnovna struktura argumenta je: Premisa 1Premisa 2...............Dakle konkluzija</p><p>Argumentacija = suvislo izlaganje argumenata</p></li><li><p>klasine ope retorike topike</p><p>10 najeih internih topika kojima se sluimo u izgradnji i razvijanju tijela odlomka</p></li><li><p>1. DefinicijaImenice su promjenjive rijei. Mijenjaju se prema rodu, broju i padeu. </p><p>2. Dioba i klasifikacijaDioba = opseg pojmaKlasifikacija je rasporeivanje pojmova u skupineImenice se dijele na ope i vlastite imenice. Ope imenice oznaavaju skup predmeta zajednikih svojstava, a vlastite osobna imena.</p></li><li><p>3. Naracija pria o predmetuRenesansa na hrvatskim prostorima poiva na naelima antike knjievnosti i talijanske knjievnosti tog doba. U epskoj knjienosti najvei je uzor Vergilije. U pjesnitvu, mnogi su se knjievnici ugledali na Francesca Petrarcu, to je bio i sluaj s hrvatskim pjesnicima.</p></li><li><p>4. Opis esto kao podloga analiziRuski i francuski realizam mogue je povezati preko motiva nevjerne supruge. Motiv nevjerne supruge mogue je u knjievnosti pratiti kroz vie knjievnih epoha, no u realizmu je dostigao svoj vrhunac u istananosti opisa emocionalnih procesa ena koje nisu vjerne svojim supruzima. </p></li><li><p>5. Nabrajanje Pisci hrvatske renesanse zaista su brojni. U Splitu, najpoznatiji je Marko Maruli, dok je dubrovaku renesansu obiljeio Marin Dri.</p><p>6. Usporedba i kontrast jedna od temeljnih argumentacijskih strategijaHrvatska i talijanska renesansa imaju mnogo dodirnih elemenata. Meutim, hrvatski knjievnici u svoja djela unose jedan novi motiv. To je motiv opasnosti u kojoj se njihova domovina nala u vremenu turskih osvajanja. </p></li><li><p>7. Uzrok i posljedicaOtkrivanje pravog uzroka neke pojave snaan je dokazAko se u genitivu jednine mukog roda ispred nastavka i nae k, g, ili h provest e se glasovna promjena sibilarizacija. Tada e glasovi k, g, i h prei u glasove c, z i s.U rijei junaci, glas c dobiven je radi glasovne promjene sibilarizacije koja se dogaa kada se u susjedstvu nau glasovi k, g i h i vokal i.</p></li><li><p>8. Analiza rastavljanje sloenih pojmova i stvari na sastavne dijelove</p><p>9. Ocjenjivanje (evaluacija)zauzeti stajalitedonositi vrijednosne sudove i ocjene</p><p>10. Doputanje i pobijanje</p></li><li><p>Praktini argument Stephena ToulminaTVRDNJA - DOKAZ1. Tvrdnja: Danas treba ponijeti kiobran2. Dokaz: Oblano je.</p><p>Tvrdnja: sredite argumenta, odgovara na pitanje U to elim uvjeriti publiku?Dokaz: injenice koje utemeljuju tvrdnju, odgovara na pitanje Koje injenice trebam prikupiti da bi publika povjerovala u moju tezu?</p></li><li><p>Ockhamova britvakoliina pretpostavki treba biti to je mogue manja. "Ako imate dvije teorije koje predviaju isto, odaberite jednostavniju."</p><p>izgoreno stablo:udar groma Netko je upotrijebio stroj za paljenje gornjih grana drveta, te zatim posadio travu da prikrije tragove dovoenja stroja do drveta</p></li><li><p>tri opa argumentacijska modusa:</p><p>LOGOS argument s pozivom na razum </p><p>ETOS- argumentacija snagom i glasom osobe</p><p>PATOS argumentacija s pozivom na osjeaje publike</p></li><li><p>1. Logike pogreke kri veza izmeu premisa i konkluzije ili ako se rabe neistinite ili prijeporne premise</p><p>2. Etike pogreke pogreke kojima naruavate ugled svoje osobe ili u pomanjkanju dokaza nastojite unititi ugled svog protivnika</p></li><li><p>3. Patetine pogrekeRabe se psiholoki uinci i nastaju razliite manipulacije osjeajima publike</p></li><li><p>koliina teksta potrebna da se izrazi ideja ili misaona cjelina</p><p>prosjena duljina odlomka = pet do petnaest redaka</p><p>ulanjuju u vie cjeline odjeljke i poglavlja</p></li><li><p>obiljeavanja odlomaka: s uvlakom (tri do pet mjesta) bez uvlake ali s dvostrukim proredom</p><p>Struktura uvod, tijelo odlomka i zakljuak</p></li><li><p>Jednostavni:/UVOD/ Hrvatska je jedna od najprivlanijih turistikih zemalja Sredozemlja (tematska reenica s glavnom idejom ili tvrdnjom). /TIJELO ODLOMKA/ Za to postoje tri razloga. Prvo, Hrvatska ima razvedenu obalu i isto more (razlog 1). Obala se sastoji od preko tisuu otoka, a snane morske struje prirodno proiuju more (dokaz 1). </p></li><li><p>Drugo, uva se tradicionalni mediteranski ivot (razlog 2). U dalmatinskim se mjestima i danas njeguje klapska pjesma i mediteranska kuhinja (dokaz 2). Tree, Hrvatska ima bogatu kulturnu batinu (razlog 3). Mnogi lokaliteti i graevine stavljeni su na popis UNESCO-ove zatiene kulturne batine poput Dioklecijanove palae u Splitu, Eufrazijeve bazilike u Poreu, Nacionalnoga parka Plitvika jezera, stare jezgre grada Trogira, grada Dubrovnika i ibenske katedrale (dokaz 3). </p></li><li><p>/ZAKLJUAK/ Moemo stoga rei da e i ove godine brojni turisti posjetiti Hrvatsku i uivati u godinjemu odmoru (glavna ideja u svjetlu novih dokaza, prijelaz u novi odlomak)</p></li><li><p>Definicijski</p><p>Klasifikacijski </p><p>Narativni</p></li><li><p>Opisni</p><p>Analitiki</p><p>Vrijednosni </p><p>Odlomci nabrajanja </p></li><li><p>Odlomci usporedbe i kontrasta</p><p>Odlomci uzroka i posljedice </p><p>Odlomci doputanja i pobijanja</p></li><li><p>Jedinstvo ideja-jedna ideja, jedan odlomak -ako izriete novu ideju ili tvrdnju, preite na nov odlomak</p><p>Isticanje glavne ideje-na poetku odlomka</p></li><li><p>Koherencija- misli trebaju tei lagano i bez zapreke, sve reenice povezane su u loginu cjelinuStrategije koherencije:Kljune rijei i fraze - odrediti glavnu misao odlomka, razraditi kljune rijei i frazeParalelne strukture ponavljanja: unositi pomone reenice, sinonime</p></li><li><p>3. Upotreba konektora i modifikatora vezna sredstva u funkciji verbalnih i logikih mostova4. Retoriki okvir dosljedna primjena citatnog stila, pravilna mehanikaPogreke u koherenciji-prekratki odlomci (misao se nije stigla razviti)-predugi odlomci (misao se izgubila u digresijama)-prevelik broj odlomaka (usitnjenost i nepreglednost ideje)</p></li><li><p>PotpunostOdlomak je potpun:Kada je u uvodu predstavljena sredinja idejaKada je u tijelu odlomka sredinja ideja obrazloena i dokazanaKada se u zakljuku glavna ideja jo jednom potvrdilaKada je odlomak osigurao prijelaz na novi odlomak</p></li><li><p>rijei, frazemi i konstrukcije koje slue za organizaciju teksta </p><p>povezivanje ideja unutar odlomka i meu odlomcima</p></li><li><p>Konektori po vrstama rijei i jezinim konstrukcijama:</p><p>Osobne zamjenice treeg lica Elementi renesansne knjievnosti nisu u baroku sasvim nestali. Oni su se javljali i u baroknih pisaca. </p><p>Pokazne zamjeniceMotiv djevojke na prozoru est je u renesansnih pjesnika. Taj se motiv javlja u mnogim pjesnikim uratcima.</p></li><li><p>VezniciRanko Marinkovi je bio duboko vezan za svoj rodni Vis. A upravo e ta povezanost biti okosnica nekih od njegovih najboljih romana.PriloziUvoenje motiva turske prijetnje zastupljeno je u mnogih hrvatskih renesansnih pisaca. Tako e se upravo ovaj motiv pojaviti u djelima Marka Marulia, Petra Zorania i Jurja Barakovia.</p><p>esticeUsmeno knjievno stvaralatvo poiva na iskazu narodnih kazivaa. Ipak, i sakupljai narodnog blaga poneto su oblikovali sakupljene materijale.</p></li><li><p>Izrazi (dakako, doista, meutim, na primjer)</p><p>Frazeologizirani izrazi (strogo uzevi)</p><p>Brojevi (prvo, drugo, u prvome redu)</p></li><li><p>Konektori iz pragmatie vizure</p><p>Prema odnosu autora prema sadraju teksta:</p><p>1. Konektori u uem smislu tekstni konektorineutralna sredstvapovrinske veze</p></li><li><p>2. Konektori u irem smislu modifiaktoristav prema sadraju tekstadubinske veze</p><p>3. Konektori s objema funkcijama</p></li></ul>