Motivacija odlomak

Download Motivacija odlomak

Post on 01-Dec-2015

105 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

motivacija

TRANSCRIPT

<ul><li><p>ITA LE MAN</p><p>MO TI VA CI JAKa ko da po mog ne te svom de te tu u ue nju</p><p>S te stom i ve ba ma</p><p>Pre veo s ne ma kogSlo bo dan Dam nja no vi</p><p>Motivacija 3</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 3</p></li><li><p>Na slov ori gi na laIschta Leh mannMO TI VA TION</p><p>Copyright 2008 De utscher Taschen buch Ver lagGmbH &amp; Co. KG, Munich/Germany</p><p>Tran sla tion copyright 2011 za iz da nje na srp skom,LA GU NA</p><p>Re dak ci ja ne ma kog iz da nja edicije Fokusova kola:</p><p>Ured ni caGa bi Mi ke ta</p><p>Na u ni sa rad nikProf. dr Mar tin Kor te, </p><p>is tra i va na Teh ni kom uni ver zi te tu u Bra un vaj gu</p><p>Ita Leman4</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 4</p></li><li><p>Sadraj</p><p>ZA TO JE MO TI VA CI JA TO LI KO VA NA...............9</p><p>TA JE MO TI VA CI JA...................................................13Po stu pa ti zna i do no si ti od lu ke..............................14i vot ob li ku je mo zak...............................................18Li ni pod strek je naj ve a si la...................................21Mo ti va ci ja tra i ne to na su prot se bi.......................24Ra do zna lost je osno va za ui va nje u ue nju..........25Ko ve ru je u se be ima vi e sme lo sti.........................27Ose a nja igra ju glav nu ulo gu..................................29Ue nje tra i str plje nje..............................................30</p><p>TA UMANJUJE MO TI VA CI JU.................................35Od su stvo lju ba vi ko i rast.......................................36Za ra zno de lo va nje rave kli me u ko li...................37Ro di telj ski strah de cu i ni ne sa mo stal nom...........40Na gra de ni su uvek do bro do le................................43Stres ko di mo zgu.....................................................44Op te re e nja od u zi ma ju ener gi ju............................45Pre op te re e nje uma nju je sna gu..............................48</p><p>Motivacija 5</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 5</p></li><li><p>Ko o se bi mi sli da je glup, glup i po sta je.................51Bez in te re so va nja ne ma po zi tiv nog od no sa </p><p>pre ma gra di vu .....................................................56Pre ko mer ne me dij ske do ze tor pe du ju si stem </p><p>na gra i va nja ........................................................58U pu ber te tu mo zak je gra di li te..............................60</p><p>TA JE VA NO ZA DOBRU MO TI VA CI JU.............63Okru e nje pu no lju ba vi...........................................64Us po sta vlja nje pra vih gra ni ca.................................66Ve ra u sop stve ne spo sob no sti.................................70</p><p>TEST: KO LI KO JE MO JE DE TE MO TI VI SA NO</p><p>Emo ci o nal na in te li gen ci ja.......................................73Spo sob nost da se iz dr i do kra ja.............................76Pra va na gra da, pra va kri ti ka...................................78e lja za sa zna njem i na gon za is tra i va njem.........81Opu ta nje i kre ta nje.................................................83</p><p>TA MO GU DA UI NE RO DI TE LJI. PLAN AK CI JE...85Osnov ne stva ri: to je va no......................................86Krat ko ro ni sed mi ni plan de lo va nja....................89Sred njo ro ni plan za me sec da na...........................92Du go ro na stra te gi ja za po la go di ne......................96Za tim bi tre ba lo pa zi ti na do ma e za dat ke............99Ot kri va nje kva ro va: ta da ra dim kad...?.............103</p><p>MO TI VA CI JA IZ DA NA U DAN..........................113Po kre ta ra do zna lo sti............................................113Sred stva pro tiv stre sa.............................................116Pa u za za okre plje nje...............................................118</p><p>Ita Leman6</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 6</p></li><li><p>Nad mu dri te ko ni ce u svo joj gla vi.......................122a rob ne for mu le ko je vu ku na pred.....................124Re ak ci ja ko ja pod sti e............................................124</p><p>DO DA TAK ..................................................................129Li te ra tu ra i pro gra mi obuke (iz bor).....................129Likovni prilozi.........................................................139</p><p>O autor ki.......................................................................141</p><p>Motivacija 7</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 7</p></li><li><p>Ita Leman8</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 8</p></li><li><p>ZA TO JE MO TI VA CI JA TO LI KO VA NA</p><p>S pre la skom u pe ti raz red, kod Oli ja su po e li pro ble mi.Dok je i vah ni je da na e sto go di njak to kom pr va e ti riraz re da uvek ra do iao u ko lu, nje go vi ro di te lji sad svee e u ju: Ne ide mi se ta mo! Po po dnev no vre me zaiz ra du do ma ih za da ta ka po sta lo je pro ba str plje nja zanje ga i maj ku Alek san dru. Ona uglav nom mo ra vi epu ta da ga opo me ne dok ko na no ne sed ne za svoj rad -ni sto. Kad po sle de set mi nu ta ba ci po gled na nje ga, za -ti e ga ka ko ra di ne to sa svim dru go. Upra vo tra imsvoj fud bal ski dres, mr mlja on. Ili: Va no je da to br -e za vr im za da tak! Ume sto da mar lji vo ra di, on zu rikroz pro zor, cr ta ma le lju de na pod me ta u za pi sa nje, iligric ka olov ku. Alek san dra ga zbog to ga gr di, on joj od -go va ra pa do la zi do sva e. U po sled nje vre me, ka ko bito sa vla da la, ona to kom ue nja se di po red nje ga i za jed -no re a va ju za dat ke. Me u tim, ovo tra je sa ti ma. Nakra ju, i maj ka i sin su to li ko iz ner vi ra ni, da mu Alek -san dra dik ti ra re e nja ne bi li ko na no za vr io svoj za -da tak. Naj zad, on uz di e: ko la je ba bez ve ze! Maj cije sve te e da iza e na kraj s njim.</p><p>Motivacija 9</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 9</p></li><li><p>To to se do ga a Oli ju do ga a se mno goj de ci. Nji -ma ne ne do sta je da ro vi tost, ne do sta je im mo ti va ci ja.Jer, o uspe hu i ne u spe hu u ko li ne od lu u je sa mo ko -e fi ci jent in te li gen ci je de te ta, ve i tav niz i ni la ca.Uspeh u ko li je ste mo i plus hte ti. Sprem nost da seulo i na por za ko lu va na je isto ko li ko i stra te gi jaue nja. Sla bim ue ni ci ma e sto naj vi e ne do sta je mo -ti va ci ja za ue nje. Kad se ne kom te mom ba ve sa mozbog spo lja njeg pri ti ska oni po ka zu ju sklo nost ka po -vr nom ue nju i od su stvo pro du blje nog pri stu pa ma -te ri ji. Ui ti bez mo ti va ci je isto je to i je sti bez u lauku sa to ni ti za do vo lja va ni ti pru a ra dost. Stu di jepo ka zu ju da to kom ko lo va nja mo ti va ci ja za rad i ue -nje kod ve i ne ue ni ka sve vi e opa da. Ten den ci jaopa da nja ra no se us po sta vlja: kol ski psi ho lo zi da nasne ba ve se vi e smo bez volj nim ado le scen ti ma; sve e -e se usme ra va ju na de cu iz osnov ne ko le ko ji ma ne -do sta je pod strek za rad. Po sle di ce sve e e pri sut nebez volj no sti mo gu bi ti dra ma ti ne. Oko 8% ue ni kare dov no iz o sta je sa na sta ve; me u osnov ci ma to do sti -e 15%. De set po sto ue ni ka na pu ta ko lu pre ne goto je za vr i.</p><p>Kad ne ma mo ti va ci je sve po sta je mno go te e: asma te ma ti ke po sta je mu an i bes ko na no dug; iz ra dasva ko dnev nih do ma ih za da ta ka po sta je ogled str plje -nja. Ar se nal tri ko va ko ji ma ro di te lji pri be ga va ju ka kobi svo ju de cu vra ti li na put ve li ki je: obe a va ju im od -re e nu su mu nov ca za do bre oce ne, pre te za bra nomgle da nja te le vi zi je, mo le, gr de i e sto oa ja va ju. Jer,bez mo ti va ci je de ci ne do sta je ener gi ja, unu tra njipod sti caj da ne to ura de, a nje ga ro di te lji na a lost nemo gu ta ko jed no stav no da ugra de u njih. Mo ti va ci ja</p><p>Ita Leman10</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 10</p></li><li><p>ni je ne pro men lji va ve li i na, ona je pro men lji va i za vi -si od si tu a ci je, ras po lo e nja, te me. Me u tim, ni jed node te ni je su tin ski ne mo ti vi sa no. Sva ki o vek u se biima si lu ko ja ga ospo so blja va da ra di od re e ne stva ri.Da se ove sna ge ne od no se uvek bez u slov no na ma te -ma ti ku ili ge o gra fi ju, je ste ne to to tre ba a li ti, ali tose mo e pro me ni ti. Na sre u, jer su po zi tiv ne stra neko je mo ti vi sa no ue nje no si sa so bom ogrom ne: unu -tra nji pod sti caj po ja a va za ni ma nje i is traj nost, i osna -u je kon cen tra ci ju. Pre ma stu di ja ma, oni ko ji de lu juna osno vu sop stve nih mo ti va, u pro se ku po ka zu ju bo -lje oce ne od onih ko ji ue pro tiv vo lje. I vi e ui va ju uto me. To je ta ko e lak e za ro di te lje ko ji ne mo ra justal no da pod sti u svo ju de cu. Osim to ga, stu di je po -ka zu ju da a ci ko ji ima ju unu tra nju mo ti va ci ju us po -sta vlja ju smi sa o ni je stra te gi je ue nja. Oni, na pri mer,no va sa zna nja ukla pa ju u ona ko ja ve ima ju, i po ka -zu ju da su istin ski ovla da li ma te ri jom. Ono to su na -u i li du e im osta je u sve sti. A kad ot kri je mo ra dost uuve a va nju zna nja, on da e mo ve ro vat no i da lje ui ti.Ko ra do ui, sve ra di je ui. To je po zi tiv na spi ra la nako ju se mo e mo oslo ni ti. Po sto ji jo je dan po vo ljando dat ni efe kat: ako smo uspe ni u jed noj obla sti, po -ve a va se ve ro vat no a da e mo i u dru gim obla sti mate i ti do brim oce na ma. Osim to ga, to po volj no de lu jena zdra vlje: onaj ko je mo ti vi san ne pa ti od te go ba ko -je pra te stres, kao to su gla vo bo lja ili bol u sto ma ku.Mo ti va ci ja nas i ni ja i ma! Iza ovog kri je se bi o he mij -ski me ha ni zam. Mo ti va ci o ni i stre sni si stem mo zgame u sob no su po ve za ni. Po ja a ni si stem mo ti va ci jepre ko ne u ro tran smi te ra umi ru je si stem stre sa, pa jeo vek ma nje op te re en i opu te ni ji je. Osim to ga,</p><p>Zato je motivacija toliko vana 11</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 11</p></li><li><p>za ni mlji vo u ue nju ko je sa mo se be od re u je do vo dido to ga da shva ti mo ka ko ma te ma ti ka i osta li pred me -ti ni su ne to to je ve za no sa mo za ko lu, ve da mo guda usme ra va ju na i vot. Ta da obla sti i te me ob ra e neu ko li uka zu ju na iz bor mo gu eg po zi va i ko ri e njeslo bod nog vre me na. Mo ti va ci ja po ma e de ci dausme re svo je stra sti. Ona je ka men-te me ljac sre nogi vo ta.</p><p>Ali, oda kle do la zi unu tra nji pod strek da se ne tosa zna ak i kad to tra i ula ga nje na po ra? I ka ko se ovajmo tor mo e sta vi ti u po gon? Upra vo o to me go vo riova knji ga. Ona po ka zu je ka ko ra de me ha ni zmi mo ti -va ci je, i ka ko ro di te lji mo gu po mo i svo joj de ci dapro na u vi e ra do sti u ue nju.</p><p>Ita Leman12</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 12</p></li><li><p>Motivacija 13</p><p>TA JE MO TI VA CI JA</p><p>Mo ti va ci ja je ne to na lik na bla giob lik op sed nu to sti.</p><p>Ri ar de arm, stru njak za mo ti va ci ju</p><p>Iz raz mo ti va ci ja iz vo di se iz la tin skog gla go la mo ve re,to zna i po kre ta ti. I stvar no: onog ko ji je mo ti vi sanne to po kre e, on je is tra jan, usred sre en na ne kustvar, po sve en je mo da ne kom du hov nom, sport -skom ili kre a tiv nom do stig nu u. Mo ti va ci ja nas te rada ne to pre du zme mo ili osta vi mo. Ona nam po ma epri li kom oko 10.000 od lu ka, ko je dnev no sva ki o veksve sno i ne sve sno do ne se od a sa kad otvo ri oi, dove er njeg pla ni ra nja su tra njeg da na. De ca bi ra ju he -mi ju, ili igru na kom pju te ru; da ue ili da se de is predte le vi zo ra. </p><p>Ko li ko je mo ti va ci ja va na, mi od ra sli uglav nompri me u je mo na svo ju te tu, i to on da ka da je ne ma ahit no nam je po treb na: hte li bi smo da dr i mo di je tu,da osta vi mo pu e nje, ili da ko na no po a lje mo po re -sku iz ja vu. Ue ni ci po zna ju ovaj ose aj bez volj no sti.</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 13</p></li><li><p>Za mno ge po sve ti ti se do ma im za da ci ma zna i te kusva ko dnev nu bor bu. Oni se pro tiv svo je vo lje mu e sakla vir skim eti da ma ili uz gun a nje ra spre ma ju svo juso bu.</p><p>Za to ne ko de te vo li da ui a ne ko ne vo li? Jo prepo et ka ko lo va nja u de te tu se do brim de lom, poduti ca jem vas pi ta nja i uzo ra ko ji mu pru a ju ro di te lji,raz vi ja od re e na sklo nost ka mo ti va ci ji i ue nju. Ka kose stva ra sprem nost za rad, ta se pri tom de a va, ko jifak to ri ob li ku ju unu tra nje pod sti ca je i ka ko se oni iz -gra u ju to je te ma na red nih stra ni ca.</p><p>| PO STU PA TI ZNA I DO NO SI TI OD LU KE</p><p>Po zna ti su vam spo lja nji zna ci mo ti va ci je kod va egde te ta: bli stav po gled, ne spu ta ni po let i mir na uto nu -lost. Po ne kad ima te uti sak da se ta ma la gla va pu i odrev no sti. U pre ne se nom zna e nju, to je stvar no ta ko.Ka da je unu tra nji pod sti caj ak ti van, mo zak ra di pu -nom pa rom. Je dan od naj va ni jih za da ta ka mo zga je -ste da nas sa u va od pre te ra nog mno tva in for ma ci jai da iza be re gde se is pla ti ula ga ti ener gi ju. Iz ul nih or -ga na ka mo zgu stal no stru ji ogrom no mno tvo po da -ta ka. Oi sva ke se kun de a lju naj ma nje de set mi li o napo da ta ka, od ko e sti e oko mi lion, od ui ju i no saoko sto hi lja da i oko hi lja du po da ta ka od u la uku sa.To je ne shva tlji vo ve li ko mno tvo in for ma ci ja od ko -jih smo mi, na sre u, sve sni sa mo oko 0,1%. </p><p>Pa nju pri vla e i mi sli i si tu a ci je ko je se bi pred sta -vlja mo (ho u li se ba vi ti spor tom ili u osta ti da le -im na kre ve tu?) a ko je na zi va mo na dra a ji ma, ili</p><p>Ita Leman14</p><p>Motivacija 1308_Layout 1 13.8.2011 13:46 Page 14</p></li><li><p>stru no, sti mu lu si ma. Mo ra mo mu nje vi to od lu i tiko li ku re le vant nost mo zak tre ba da pri da je ovim sti -mu lu si ma. Ko li ko e mo se du go i in ten ziv no po sve ti tine koj stva ri? Tad do la zi do ne ke vr ste ana li ze tro ko -va i do bi ti: Da li se to is pla ti, imam li ne ku ko rist odto ga? Da li je za mi lje na si tu a ci ja vred na na po ra,obe a va li ona ne ku na gra du mo da no vac, uspeh,pri zna nje ili ra dost? Da li e mo pri tom us pe ti da po -stig ne mo po zi ti van re zul tat? Ako ne ki na dra aj uka -zu je na bu du e ui va nje ili za do volj stvo re ci mood la zak na pli va nje ili na igru sa dru go vi ma onmen tal no vra ta ru pri pi su je po zi tiv nu eti ke tu. Ta dase uklju u je ta ko zva ni si stem oe ki va nja mo zga. Onse ta ko e ak ti vi ra i kad e li mo da iz beg ne mo ne tone pri jat no, ka da se ne na da mo na gra di ve se bo ji -mo ka zne. Pri tom u igri ni je sa mo ra ci o nal no pro -mi lja nje, ve, pre sve ga, ose a nje. Jer mi smo lju di ane kom pju ter ko ji bez od me ra va nja, po sle ne ko li koope ra ci ja, da je re zul tat; na ma emo ci je po ma u dapro ce ni mo i vred nu je mo si tu a ci je. </p><p>Obla sti u mo zgu (vi de ti sli ku na 17. strani), ko je sa -i nja va ju je zgro mo ti va ci je, za u zi ma ju cen tral no me stou sred njem mo zgu. Ovi mo da ni re gi o ni ak ti vi ra ju sepri li kom pol ne lju ba vi, ko ri e nja dro ge, ili je de nja o -ko la de ali su ta ko e od go vor ni i za sre u, ko ju ose ti -mo ka da ko na no shva ti mo ne ki kom pli ko van sa dr aj,i ka da pri li kom ue nja do i vi mo aha-efe kat. U si stemoe ki va nja spa da ju obla sti mo zga za du e ne za pam e -nje, pa nju, pla ni ra nje i po...</p></li></ul>