narodne pesme u zapisima od xv do xviii veka miroslav panti†

Download Narodne pesme u zapisima od XV do XVIII veka Miroslav Panti‡

Post on 25-Oct-2015

144 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Korisnmo za sve studente književnosti

TRANSCRIPT

 • IIETAP XEKTOPOBMli1556.rO)l;.

  YMopaH og iiocJloea U Haiiopa, U een ilogocilla ocillapeo,xeapcKu eJlaCillellUH U ueClluK Ileillap XeKillopoeun KpeHYoje, Helge 1555.loguHe, Ha illpogHeeHu u3Jleill UO MOpy, ogceol Cillapol rpaga go He'lyjMa Ha mOllillu U Haillpai. YCKPOMHYoapKY KOjOMje UJloeuo Y3eo je jow, Kao caiiyilluuKeU eeCJla'le,geojulI,ypuoapa, "HajoO/ba ca Xeapa" - IlacKojaJ{eoe/bY, "goopa MY)JW U upaea", U HUKOJlY 3eilla, "MizagaU lU3gaea". J{a 3aOaeelociiogapa, gOK "puoajy" UJlU eecJlajy,IIacKoje U HUKoila paciipae/baJlu cy 0 Hajpa3HoepcHujuMiipoolleMuMa, pewaeallu 3aloHeillKe U iieeaJlu. CillapoMeuecHuKY illaga je HajegHoM gowJla Ha YM cpenHa Mucaoga og ceela illola Ha'lUHUiieCHU'lKOgello. Jf gOKje pa310eope

  39

  " XV XVIII ",

  . , , 1964.

 • coojux puoapa, KaO U OUUC llUUiaOOIUYUia, CIlO)J(UOy goo-CiUpYKO pUMOOaHegoaHaeciUepll,e,CaMe ueCMe ociilasuo jeY U300pHOMiileKciily, "He UPUIlO)J(UOjegHY pUll HajMafbY".Tux uecaMa UMa YKYUHO UieciU U cse cy HapogHe. llpseiUpu iipegciilasJbajy "iiOllaCHUlI,e"HeooullHeIleuoiile U puoapucy ux uesa/lu "Ha ciUapy" - jegHY cKyua Uy llaciil iocuogapa,a ociUalle gse HaU3MeHU'l.HO,jegaH gpyioMe y llaciU. J],pyiotagaHa Ha CSOMeu31leiily XeKiUopoouli je CIlYUiao goe iipe)J(a-1l00He "oyiapcKUlbe", Koje cy fbeioou puoapu u30ujaJlU"CPOCKUMHalluHoM", UOCOOMooullajy ("KaKo Mey gpY)J(UHOMoa3ga CMO'l.UHUJlU"). OHY 0 MapKY KpaJbeouliy U AHgpujaUiY""'/IUKHYO" je llacKoje J],eoeJba; OHY gpyiy, 0 PagocaoyCUOepUHlI,y U BllaiUKY YgUHCKOM "oyiapuo" je HUKo/la3eiil. llIeciUa HapogHa ileCMa KOjy je XeKiiloposuli og csojuxpuoapa 3aOelle)J(uo,gOK cy je OHU, uciiloia gaHa a/lu uocilepY'l.Ka, ileoaJlu 3ajegHo, "iloiiluxo, He op3eli ... jegaH lIu)J(egp)J(eli, gpyiu OUUieilojyli", gUPJbUOje U uMilpecusaH IlUPCKUjaYK HapogHoi iiesalla. AJlu HU iUy ce ilecHuK ca Xsapa Huje3ayciilaouo: Kao ga je xiUeo ga c60je 3ac/lyie 3a ucUiopujyCpilcKoxp6aiilcKe HapogHe ilecMe JOUi SUUie yselia, a HaUiY3aXOaJlHOcUi3a u3Y3eUiHugap YllUHU joUi 6UUie ooase3HoM,XeKUiop06uIi HaM 3a HeKe og 3aoelle)J(eHUxilecaMa pUKcupaU Haileoe, 3ayciilasJbajyliu UiaKo 3a sellHOcUi Melloguje Kojecy fbeia iUux lleiilfbUX galla UiaKO CHa)J(1I0iloUipeclle.

  n04ACHI1lJ,A 3A rOCnO.1J,APA

  Haw rocnOAHH nOJbeM jH3AH,JH3Aa Aa MY je.

  Ha maBH MY C

 • 42

  rrOQACHI1I..J,A3A rrPIUATEJbA

  MajKa MY je JIUnO UMe .o-UJIaCUTJIa cYHlJ,arJIe.o-ajynu,

  Jbyoa MY je 3JIaTOM BeHqaIJ, BUJIaY3 KOI-bUIJ,anOTUqynu.

  )l,pyrA rrOQACHIII1.A 3A IlPIIJA TEJbA

  JlImo TU je, opajo, nOrJIe.o-aTUJIuna CKOKa jYHaqKOra,

  r.o-UHO MU jYHaK nocKaKyje0.0-KaMeHKa .0-0KaMeHKa,

  EUJIa JIuqIJ,a nOKa3~e1I3a rnnuTKa nepeHora,1I3a rnnuTKa nepeHora.

  43

 • MAPKO KPAJhEBHTl H EPAT MY AH,IlPI1JAW

  ,lJ,Ba Ml1 CTa ClipOMaxa .LI.yroBpl1Me .LI.pyroBaJla,JIl1rro TH CTa .LI.pyroBaJIa 11JII1IlO ce .LI.parOBaJla,JIl1rro rrJlHHKe .LI.l1JlI1JIa11JllIllO ce pa3.L1.HJhaJIa,I1 pa3.L1.MJIMBce, orreT ce Ca3MBaJla. -

  Ben MM HMr.LI.a3ap05MIlle TPM jYHa'IKe .LI.05peKOlbe,,lJ,Ba CMpOMaxa,

  Tepe CTa .LI.BaKOfbMUa MHoro JlI1IlO pa3.L1.liJlMJla,a TpeTjera He MorCIlle jYHaUli ce nOrO.LI.liTH,HerJIM cy ce pa3rHHBaJIa H MHoro ce canCOBaJla.

  OHO TO MM He 5liXY, .LI.PY)J(HHO,.LI.BacHpoMaxa,):(a je,[(HO MH 5lUlie BHTe3 MapKo KpaJheBuny,BHTe3 MapKo KpaJheBHny H 5pajeH MY AH.LI.pHjarny,

  M JIa.LI.11Blne3H,Tyj CH MapKO rrOTp)J(eCBHTJlY ca5JhY n03JIaneHY11 y,[(apH AH,[(pHjarna 5pajeHa y cp.LI.arnue.

  OH MM pafbeH rrpHOHY 3a fberOBY .LI.eCHYPYKY,Tepe KHe3Y MapKY rrOTMxopa 5ecHjarne:"Je.LI.aMM Te Mory, MMJIM 5paTe, YMOJIMTM,HeMoj TO MM Ba,[(MTMCa5JhMue M3 cp,[(arnua,

  MMJIH 5pajeHe,):(OKJle TM He HapyqaM ,[(0 .LI.BHM ,[(0 TPM 5eCM.LI.e.Ka,[(a ,[(oj.LI.eIlI,KHe)Ke MapKo, K Hailloj MajUH jYHa'lKoj,HeMoj TO joj, ja Te MOJIMM, KpHBa ,[(MJIaY'lHHHTM,IT MOj ,[(HJI neill rro,[(aTM, KHe)J(e MapKo, Hailloj MajlVI,3aIlITO CH ra HHr.LI.apBene 0,[( MeHe He ,[(O'IeKa.AKO JIH Te 5y,[(eMHJIa MajKa ynpaillaTH,

  BHTe)J(e MapKo:

  44

  ""IllTO MH TH je, CI1HKO,ca5Jbl1ua CBa KpBaBa?""HeMoj TO joj, MHJII1 5paTe, CBe HCTHHY Ka30BaTH,HH Hajy MajKY HHKaKO 3JIOBOJhHTM,):(a peUM TO OBaKO Hailloj MajUM jYHa'lKoj:""CycpMTe Me, MMJIa MajKo, je.LI.aHTMXMjeJIeH'laU,KojH MH ce He XTH ca ,[(pYMKa YKJIOHHTM,

  JYHa'lKa MajKo,HH OH MeHM, MMJIa MajKo, HM ja fbeMY,IT Tyj CTaBiliM nOTprox MOjy ca5JhY jYHa'IKY,I1 y,[(apMXTMxora jeJIeHKa y cp,[(aillue.I1 Ka,[(a ja rrome,[(ax OHora TMxa jeJIeHKa,r.LI.Hce XTMille Ha ,[(PYMKY C .LI.yumuoMpa3,[(MJIHTH,BH.LI.eMM ra MHJIO 5WIlIe KaKO Mojera 5pajeHa,

  THxora jeJIeHKa,Vi .LI.a5H MI1 Ha IlOBpaTe, He 5HX HI. ra 3ary5wo.""I1Ka,[(aTe jowne 5Y.LI.eHajy MajKa ynpaillaTH:",):(a r.LI.HTI1je, KHe)J(eMapKo, TBOj 5pajeH AH.LI.PHjawy?'"He peUH MH Hailloj MajUH MCTI1Heno HMrnTope:""OCTaO je, - peUH, - jYHaK, MHJIa MajKo, y TyjOj 3eMJhH,113 Koje ce He MO)J(e 0,[( MHJIMHja O.LI.MJ1HTM,

  AH,[(pMjamy.OH.LI.eMH je o5Jhy5HO je,[(HY fH3,[(aBY ,[(eBojKY.11 O,[(KJleje jYHaK Tyj ,[(eBojKY 05Jhy5MO,HHKa,[( Bene HHje rrornaJI ca MHOMe BojeBaTI1

  i1ca MHOMe HHje Bene HM rrJIHHKa pa3,[(MJIMO.aHa T' MY je ,[(aJIa MHora 5MJIja Herr03HaHaVI OHora BMHua jYHaKY 0,[( 3a5MTja,

  IH3.L1.aBa,[(eBojKa.JIH YCKOPH MY ce xonern, MHJIa MajKo, Ha.LI.MjaHf.""A Ka,[(Ha Te Hana.LI.YrycapM y UPHOj ropMHeMoj TO ce rrpM,[(lhMMH, MMJIM 5paTe, npJma.LI.HYTH,l:(a H3 maca rrOKJIHKHH 5pajeHa AH.LI.pHjarna,Ey.LI.',[(a Me neill 3aMaH, 5paTe, rrpH nOTpe5M KJIMKOBaTH.Ka.n:a MH Te 3a'lyjy Moje MMe KJIMKyjynM,

  KJIeTM rycapl1,Taj 'lac ne 0,[( Te5e jYHaUM pa35MfHYTM,KaKO cy ce Ba3.n:aKpaT,5pajeHe, pa35MrOBami.Ka.LI.acy Te 3a'lYJIM Moje MMe KJIHKOBaTH.

  45

 • A HeKa,naTII BH,nRTBoja Jby5HMa,npY)l(RHa,KOjR Me CR, TBora 5paTa, 5e3 KpRBRHe3ary5IIo!"BeceJI 5y,nR,rOCIIo,napy,II BeCeJIaTH ,npY)l(HHa.

  HaIII rOCIIo,napy!OBa IIRcaH ,naoy,neTBoj MRJIOCTHHa IIOqTeHje!

  46

 • BOJBO.D:A PA.D:OCAB CMBEPMHCKMM BflATKO Y.D:MHCKM

  Ka,ll;a MH ce Pa,ll;OCaBeBojeBO,ll;aO,ll;HJbameO,ll; cBojera rpa,ll;a ,ll;HBHOraCHBepHHa,qecTo MH ce Pa,ll;OCaBHa CHBepHH 053Hpame,Tepe TO MH OBaKO 5eJIY rpa,ll;Y 5ecHjaIIIe:"OBO MH Te OCTaBJbaM, 5eJIH rpa,ll;e CHBepHHe,

  Moj ,ll;HBHHrpa,ll;e,He 3HaM Bene BHjy JIH Te, He 3HaM Bene BH,ll;HIIIJIH Me!"CBa je Ta,ll;a ,ll;PY)l(HHa5p3e KOlbe Y3TemYJIa,Tepe CTaBIIIH Pa,ll;OCaBa,ll;PY)l(HHaynpaIIIaIIIe:"Je,ll;a HaM CH, BojeBO,ll;O,3JIe 5HJIHre He BH,ll;HO,OneTa ce 3aBpaTHMO Ka rpa,ll;y CHBepHHY."A OH MH ce jYHaKoM THXHM MYKOM yjHMaIIIe,

  Pa,ll;OCaBe,Y,ll;pHO je oCTporaMH jYHalfKora ,ll;05pa KOlba,Tepe TO MH 0.n:jH3,ll;Hnplf,ll; jYHa~H ~pHOM ropOM.M Ka,ll;aje 5HO CpH,ll;HOHe ~pHe rope,Ila,ll;HYo je Pa,ll;OCaBeC ,ll;PY)l(lfHOMBHH~e nHTH;.D:a npBO TO 5HIIIe CTpa)l(H~epa3pe,ll;HO.MCTOM CTpa)!(a npHna,ll;eK Pa,ll;OCaBYBojeBo,ll;H,

  CHBepHH~Y:.D:aTH je Y 3HaHje, Hajy MHJIH rOCnO,ll;HHe,OBO TH ce 5po,ll;eTypcKe KlfpH)l(Hje KapaBaHe,HeKa TO jHX noj.n:eMO,jYHa~H, pa3jarMHTH."Pan;ocaB MH CTpa)l(H~HBojeBO,ll;a0,ll;5eClf,ll;H:"HeMojTe jHX no HHIIITO, ,ll;PY)l(HHO,pa3jarMHTH."".D:a HCTO HM Ba3MHTe je,ll;HO5pHMe ,ll;05pa BHHa,

  JYHa~H 5paTjo;

  47

 • JIuno jUM ra Ba3MUTe H )J,OOpojHM ra nJIanne."JIHIIO ra cy Ba3eJIH, H JIHIIO ra cy llJIanIJIH.VI Ka)J,a cy rra,lJ;HYJIH,jYHaIJ,H, BHHIJ,e rrHTH,

  ,L(pyra CTpa)l(a rrpHlla)J,e K Pa,lJ;OCaBYCHBepHHUY:,,3JIO CH BHHIJ,errorrHO, Pa,lJ;OcaBeBojeBO)J,O,Ha Te ce je CllpaBHO BJIa)J,KO, Y)J,HHCKHBojBO,lJ;a,

  CHBepHHqe!"6p30 MH cy jYHaIJ,H op3e KOlbe nOXHTanH,Tepe MH cy rrOCeJIHjYHa'iKe .n;oope KOlbe,Pa.n;ocaBMH He MO)l(e CBora KOlba YXBaTHTH,

  3auno MY ce Op3 KOlb oHme no JIHBa.n;Hpa3J1rpao.3a lbHM TO MH rrOTH'IYfm BojeBo.n;aKJIHKOBawe:"CTaHH jype, KOlbY, CTaHH jype, Op3H KOlbY,

  Aj ,lJ;aBOpJl, KOIbY,CTaHH jype, Op3H KOlbY, )J,a OH, KOlbY, 3anmyo!KaKOHO je MeHH Teoe IJ,Hna 3arHlIYTH!"Ka,lJ;a MH ra He MO)l(e Pa,lJ;OCaBeCYCTHrHYTH,fIOKJIOllHO ce je CBOjHM WnJlTKOM nepeHHM;Tepe MH je OTamao 3a .n;PY)I(OOMope3 KOlbHIJ,a,CBOjOM CBHTJIOM CaOJbHIJ,OM,C BHTHM KorrjeM Ha paMeHKY,

  CHBepHH'Ie,3a lbHM ce je yrrYCTHO BJIa)J,KO, Y)J,HHCKHBojBo.n;a,Ha cBojeMY, BHTe3 BJIa,lJ;KO,jYHa'iKOMY .n;oopy KOlbY;11 Ka.n;aMH Pa)J,ocaBa CHBepHHIJ,a CYCTH3ame,CMHpHO ra oHjeme Mejy rrnena Y)J,apHTH,IlOJIO)l(HBWH BHTO Korrje OP3Y KOlbY Mey YWH,Ben MH ce je Pa.n;ocaBejYHa'iKH H3BPHYO,

  BojeBo)J,a,Tepe TO MY BHTO Korrje Ha rrepeH mflJITaK rrpHja,Ha rrepeH ra wnHTaK npHja, a CaOJbHIJ,OMra OOCH'Ie.CTaBllIH TO MH BHTe3 BJIa)J,KO Pa)J,ocaJlY Y30ecH)J,H:,,01'0 caM Te Kymao, Pa.n;ocaBe CHBepl1R'Ie,6H JIH MH ce YMHO Y rrOTpnOH H3BPHYTH;A ca,lJ;a TH Bepa Oy.n;H,Pa)J,ocaBe, BJIa)J,KoBa,

  BHTe)!(~;OKOllje,,L(a Te xony npH,lJ; ,lJ;PY)!(HHOMBojeBo.n;oM IIOCTaBHHI.O,lJ;MeTHHTO 0,lJ; ceoe TBoje jYHa'iKO opY)I(je,HeKa .n;ace Mejy COOOM, jYHaIJ,H, rr03.n;paBHMO."

  Pa.n;ocaBMil o)J,l1acaCBOjy caOJbY jYHa'lKY,K lbeMY Mil je npilcTynHo BJIa)J,KO, Y)J,HHCKilBojBO)J,a,

  Tepe MY je rrpll'lao oeJIe PYKe Be3aTil,CHBepilHIJ,Y,

  A caM ra je o.n;BeoHa cBoje ,lJ;ilBHe.n;BopoBe.K lbeMY cy ce KyrrilJIe CBe )J,eBojKe il HeBHCTe,11 OHe MJIajaxHe, ,lJ;PY)I(ilHO,y.n;oBilIJ,e.

  Tepe TO Mil Pa,lJ;OCaBYCImepHHIJ,Y KJIilKOBaxy:"Aj ,lJ;aBopil, )J,aBopil, Pa.n;ocaBe CHBepHH'Ie,MH03ilM TU HaM CU UpHO PYXO nOCTaBHO,

  BojeBo.n;a!

  Ben TO MU je XOTHJIa HilKa cpuna BJIa.n;KOBa,

  ,L(a Te je, jYHaKa, Ha Bepil npHBapuo:VI lberOBa 1" OH Jby50BIJ,a UpHO PYXO npOHOCUJIa."

  Tyj Mil ce je Pa.n;ocaBY Ha BJIa,lJ;Ka pa3)1(ammO,Tepe TO MY jYHaK H3 maca KJIHKOBallIe:"HeBepHa HI, BJIa.n;KO,Bepa, U HeBepHa TH JbyooBua,

  BHTe)l(e Bna,lJ;KO!"

  Ka.n;a ra je 3a'IYo BHTe3 BJIa,lJ;KO KJIUKyjynu,Bene 1" ce je Ha lbera BojeBo)J,a pa3rlbHBaoTep MU je )J,03Bao OHe cBoje BepHe CJIyre,KojHM TO je IlpH.n;ao Pa)J,ocaBa CHBepHHIJ,a,Tepe ra je rrOCJIao, jYHaKa, 3aryoHTu.A ca)J,a MH U Bac.n;a.n;05pa cpuna C TOOOM 5Y,lJ;H,

  Ham rocno,lJ;apy!

  11 3,lJ;paBOHaM CBY,lJ;eXO,lJ;HU Bece