epske pesme

Download epske pesme

Post on 22-Nov-2015

864 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EPSKE NARODNE PESMEU naim epskim narodnim pesmama opevani su junaki podvizi naih predaka i istorijski dogaaji poevi od vremena stvaranja srpske feudalne drave, pa sve do stvaranja moderne Srbije tokom devetnaestog veka. Zavisno o vremena kada se odvijao ratni dogaaj ili junaka koji opevan u pesmi, srpske epske narodne pesme su grupisane u nekoliko ciklusa pesama.Pretkosovski ciklus epskih pesamaodnosi se na istorijski period i dogaaje koji su se deavali pre Kosovskog boja, u periodu uspona srpske feudalne drave pod vostvom Nemanjia. Stevan Nemanja je doprineo objedinjavanju srpskih zemalja i uvrivanju hrianske crkve i vere, dok je Car Duan zasluan za napredak srpske drave u drutvenom i ekonomskom pogledu. Pesme ovog ciklusa su meu najstarijim zapisanim epskim pesmama i njihov broj je relativno mali. U njima su opevani Nemanjii i Mrnjaveviima, a glavni motiv je motiv pojedinca - heroja. Iako se o srpskim srednjovekovnim velikaima zna dosta kao o istorijskim linostima, narodne pesme su donele jedno posebno, narodno vienje njihovog ojstva i junatva. Oni su junaci koji su hrabri u boju, mudri u miru, lukavi s laljivcima, dobri sa pravednicima, nepomirljivi sa tiranima, a velianstveni u pobedi i u porazu. Kao to to tradicija od njih trai, olienje su ojstva i junatva, za njih je njihova re svetinja i nikada je ne bi pogayili, ak ni po cenu cenu gubitka sopetvenog ivota.Kosovski ciklus epskih pesamaobuhvata pesme u kojima je opevan tok i ishod sukoba turske i srpske vojske na Kosovu polju na Vidovdan, 28. juna 1389. godine. Ove pesme spadaju meu umetniki najuspelija ostvarenja nae narodne epike. One su su najsloenije i najpotresnije epske pesme i sve govore posredno ili neposredno o Kosovskom boju, vezuju se za iste likove, a vremenski su ograniene na kratak period pre boja, za vreme boja i nakon njega. U pesmama kosovskog ciklusa dominiraju dva glavna motiva data u kontrastu:motiv herojske pogibijei motiv izdaje. Po shvatanju narodnog pevaa svi koji su izginuli na Kosovu polju su srpski heroji, dok oni koji su boj preiveli su izdajnici srpskog roda. Osnovu predanja ovog ciklusa ine herojski podvig Miloa Obilia i izdaja Vuka Brankovia. Narodni pevai su krivicu za poraz svalili na Vuka koji je bio vladar Kosova. U njihovim oima Vukova krivica je poticala iz injenice da je ostao iv, dok su svi ostali srpski junaci izginuli u borbi.Ciklus pesmama o Kraljeviu Markuobuhvata pesme u kojima su narodni pevai opevali skoro ceo ivot Kraljevia Marka, od njegovog roenja pa do smrti. Oni se nisu drali istorijske injenice da je Marko bio turski vazal i da se borio na strani Turaka, ve su gradili njegov lik u skladu s tenjama i mislima porobljenog naroda. Osvetnike i oslobodilake tenje naih predaka traile su jakog, lukavog, snanog borca koji se nee plaiti, niti pokoravati. Nale su ga u liku Markovom, oveku ogromnih sposobnosti, velikom junaku i zatitniku sirotinje i potlaenih, neustraivom borac protiv nasilja i nepravde. U pesmama Kraljevia Marka krase i pozitivne osobine i negativne osobine. s jedne strane nenost prema majci, ljubav prema nezatienima i potenima, a naroito prema siromanima, a s druge strane bio je kavgadija, ubojica, samovoljan, plah, prek ak i pohlepan. U bitkama on uvek pobeuje nasilnike i turske siledije i iako je priznavao tursku vlast o emu govore neke pesme, nije bio ropski pokoran. Mrzeo je turskog cara, a kad je ratovao za njega, iao je radi dobra svoga naroda. Prema pesmi, Kraljevi Marko nije ni poginuo ni umro..aspao je, pa ako zatreba narodu, on e se probuditi. Ovo se tumai optim stavom naroda i njegovih pevaa da san o slobodi nikada ne umire, pa ni junak koji je se za nju bori.Pokosovski ciklus pesamaobuhvata pesme o otporu turskim osvajaima i prilikama u naoj zemlji posle poraza na Kosovu polju. Srpska drava nije pokorena odmah, nego je bila osvajana jo oko sedamdeset godina posle kosovskog boja. Kad su je turski osvajai potpuno zauzeli nastao je veliki teror nad narodom. Mnogi Srbi iselili su se u Junu Ugarsku, stupili u maarsku vojsku i borili se protiv turskih osvajaa, branei tako svoj ast i otadbinu. U Srbiji u otporima turskim osvajaima isticali su se braa Jakii, Vuk Grgurovi, vojvoda Prijezda, Oblak Radosav i drugi. U Cnoj Gori najsnaniji otpor Turcima pruali su Crnojevii. U svim pesmama pokosovskog ciklusa opevan je viteki otpor srpskih i crnogorskih junaka prema nasilju, nepravdi i zulumu surovih Turaka. Mrnja prema bezdunom osvajau i elja za slobodom bile su velike. One su naim junacima davala ogromnu snagu i uvrivala misao da je bolje umreti ponosno stojei, nego iveti kleei, bez asti i dostojanstva.Hajduki ciklus pesamaobuhvata pesme o hajducima, hrabrim srpskim odmetnicima koji su se borili protiv turskog zuluma i bili zatitnici porobljenog srpskog naroda. Hajduci su se skupljali u druine i imali su vou iju su zapovest ostali lanovi hajduke druine izvravali bez pogovora. Najbolji junaknije bio onaj koji je najhrabriji, ve onaj koji je bio dostojan asti i odgovornosti da predvodi hajduku druinu. Obino je to bio najiskusniji i najstariji hajduk. Najee teme koje se javljaju u pesmama o hajducima su: hajduki megdani, izbavljenje hajduka iz tamnice, neverni pobratim, kum ili jatak, neverna ena, otmica devojke, a glavni motiv skoro svih epskih pesma hajdukog ciklusa je izdrljivost i junatvo hajduka, njihova estitost i odlunost da se odupru svom muitelju i izdre sve muke. Hajduci su opevani kao nadljudi, osobe kosmike snage, nadmone i nesalomive, koje uvek istraju u svojim ciljevima, istrpe sva iskuenja i do kraja slede svoje ideale.Uskoki ciklus pesamaobuhvata pesme o uskocima, senjskim i kotarskim junacima koji su poput hajduka u Srbiji ratovali na hrvatskom i crnogorskom primorju. Za razliku od hajduka, koji su protiv Turaka ratovali sebe radi ili iz iste osvete, uskoci su bili istiniti borci za slobodu svog naroda. U pesmama uskokog ciklusa narodni pevai su sledili istorijske injenice, pa su glavni junaci ovih pesama postojali pod istim ili slinim imenom, a njihovi podvizi su verno prikazani. Opevani ba onakvi kakvi jesu, bez preuveliavanja od strane pevaa i dodavanja bilo kakvog epskog koloritaa. Meu uskokim pesmama lepotom se najvie izdvajaju one pesme u kojima je heroika glavnog junaka udruena sa snanim porodinim oseanjem. Glavni motiv ovih pesama, pored hrabrosti glavnih junaka je i njihova duboka porodina solidarnost, vernost, ljubav, dobrota i nenost, osobine koje su u kontrastu sa krvavom stvarnosti o kojoj same pesme govore. Hrabro srce ispunjeno ljubavlju prema svojim najbliim, junacima ovih pesama daju snagu da izdre sva iskuenja pred koje ih je ivot stavio.Ciklus pesama o osloboenju Srbije i Crne Goresu epske pesme najmlae po postanku i one obuhvataju period ustanike Srbije na poetku devetnaestog veka. Tursko nasilje koje se stalno pojaavalo i opte revolucionarne prilike u Evropi, doprineli su da otpor srpskog naroda preraste u veliku osvetu u ustanak. Ceo narod bio je jatak, a skoro svaki deseti ovek hajduk. irom Srbije stvarale su se hajduke druine koje su izolovano vodile borbe. Kasnije, hajduke druine su se povezivale i protiv turskih osvajaa zapoela je zajednika i organizovana borba. Udruenim snagama u beogradskom paaluku je 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak koji je zapoeo kao lokalna pobuna protiv dahija, a kasnije je prerastao u srpsku revoluciju. Ustanici predvoeni Karaorem uspeli su da oslobode paaluk. Srpska vojska je pobedila tursku vojsku na Miaru, Deligradu, Loznici i drugim mestima irom Srbije. Slavna borba protiv turskih osvajaa jedne male ustanike vojske rodila je svoje narodne pesnike, a meu njima i guslara Filipa Vinjia.

, , , . , , , , . , , , . , - ( ) ( ). . . . . . , , , . , :1. () 2. : , , , , , , . ( ) . , , , . (, , , , ) , . . : , , . (1389). . . : , , , .

. . : , . . , . : , , .

. . . , . . . . : , , , . . , . , , , . . : , , . . . , . . . . : , , . (, , , ) . , , . . () , . , . , . , . , . : , , . . : , , ( ); , , ( ).: , , , ,

Top of FormO SRPSKOM NARODNOM PESNITVU

IV EPSKE NARODNE PESME

Epskih pesama narodnih ima brojem veoma mnogo: nekoliko hiljada duih i kraih, od kojih su one najkrae obino due od najduih lirskih; sadrajem, one su isto tako raznovrsne kao lirske; oblikom, one su isto tako lepe, iako manje raznolike od njih; svojom optom vrednou, one su isto tako znatne i, ta vie, u mnogo emu nadmauju lirsko pesnitvo. U najveem broju sluajeva, one su duboko srpske po obeleju, pa ak to obeleje imaju i onda kad pozajmljuju svoje predmete iz opte riznice starih pria ili predanja koje srpski narod deli s drugim narodima.

Po sadrini, epske narodne pesme dele se u desetak vrsta (ciklusa ili krugova), od kojih se mnoge mogu dalje deliti u podvrste, prema dogaajima koji se u njima opevaju; ali se, pri ovoj podeli (kao i pri podeli lirskih pesama), mnoge pesme mogu u isti mah staviti u dve, tri, pa i u vie vrsta.1 Uglavnom, ima dve vrste epskih pesama: neistorijskih i istorijskih.

Pesme neistorijske znatne su po broju, i raznolike po predmetu. U njima se opevaju veinom dogaaji izmiljeni, starijeg porekla, ali su poneke od tih pesama uzele i novije predmete, dogaaje verovatno stvarne, iz ivota linosti nepoznatih istoriji.

Meu onima najstarijim nalaze se pesme o umiljenim biima, zmajevima, vilama, divovima, bajke dosta esto sline narodnim pripovetkama, koje postoje u predanju mnogih