narodne novine hb½ - broj 8

Download Narodne novine HB½ - Broj 8

Post on 27-Oct-2015

63 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narodne novine HBŽ - Broj 8. 2012

TRANSCRIPT

 • VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  ***

  143. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj koli "Tin Ujevi Glamo" ................................................. 390

  144. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava Hercegbosanske upanije ....... 391

  145. ODLUKA o odobravanju interne preraspodjele sredstava u okviru Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske upanije .................................................. 391

  146. ODLUKA o odobravanju sredstava u svrhu potpore Obrtnikoj komori Hercegbosanske upanije .................................................. 391

  147. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o nainu obrauna i visini naknada za rad u posebnim uvjetima policijskih slubenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 .............. 392

  148. ODLUKA o visini naknade lanovima Ureda za albe javnosti .......................... 392

  149. ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o vrenju popisa kod korisnika Prorauna Hercegbosanske upanije ...................... 393

  150. ODLUKA o odobravanju pokretanja postupka javne nabave po naelu "staro za novo" i jednog novog vozila .................. 393

  151. ODLUKA o odobravanju koritenja vlastitih sredstava .................................. 394

  152. ODLUKA o transferu sredstava Turistikoj zajednici Hercegbosanske upanije ....... 394

  153. ODLUKA o imenovanju Sredinjeg popisnog povjerenstva Hercegbosanske upanije ................................................. 395

  154. ODLUKA o preraspodjeli sredstava izmeu korisnika Prorauna Hercegbosanske upanije za 2012. godinu .................................................... 396

  155. ODLUKA o redovitom godinjem popisu imovine, obveza i potraivanja Hercegbosanske upanije na dan 31. 12. 2012. godine .......................................... 396

  NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE UPANIJE

  Slubeno glasilo

  GODITE XVII BROJ 8 LIVNO, 27. PROSINCA 2012. godine

  PREGLED SADRAJA

 • Str. 390 - Broj 8 NARODNE NOVINE 27. prosinca 2012.

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE 156. ODLUKA o odobravanju sredstava iz

  Tekue priuve ....................................... 398 157. ODLUKA o financiranju projekta

  izgradnje upanijske/regionalne ceste Prolog Vaganj (granica Republike Hrvatske) ................................................ 399

  158. ODLUKA o davanju suglasnosti Upravi za ceste Hercegbosanske upanije za zakup uredskih prostorija .................................. 400

  159. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o provoenju obrazovanja polaznika u Srednjoj strukovnoj koli Tomislavgrad .......................................... 400

  160. ODLUKA .............................................. 400 161. ODLUKA o odobravanju Programa

  transfera sredstava osnovnim kolama s podruja Hercegbosanske upanije ........ 401

  162. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava opinama Hercegbosanske upanije u svrhu realizacije projekata u oblasti infrastrukture za razdoblje od 1. sijenja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine ...................... 402

  163. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na podruju Hercegbosanske upanije za 2012. godinu ..................................................... 402

  164. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava tekuih transfera za sufinanciranje projekata udruga graana iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2012. godinu ........................................... 403

  165. RJEENJE o razrjeenju lana Savjeta Prostornog plana za podruje Hercegbosanske upanije ....................... 404

  166. RJEENJE o imenovanju lanova Savjeta Prostornog plana za podruje Hercegbosanske upanije ....................... 404

  MINISTARSTVO PRAVOSUA I UPRAVE 167. RJEENJE o visini naknade za trokove

  polaganja strunog ispita pred upanijskim povjerenstvom ........................................ 405

  168. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o vrsti i uvjetima za izvrenje kaznene sankcije rada za ope dobro na slobodi .................................................... 405

  USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I

  HERCEGOVINE 169. ISPRAVAK ........................................... 407

  VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  *** Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upani-je ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96), a u svezi sa lankom 5. Stavak 3. Uredbe o odreivanju vlastitih prihoda, naina i rokova raspodjele ("Narodne novine Hercegbo-sanske upanije", broj 4/09), a na prijedlog Minis-tarstva znanosti, prosvjete, kulture i porta broj: 06-01-38-2743/12 od 13. studenoga 2012. godine, Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odr-anoj 3. prosinca 2012. godine, donijela je

  ODLUKU o davanju suglasnosti na Pravilnik o stjecanju i

  raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj koli "Tin Ujevi Glamo"

  I.

  Daje se suglasnost na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj koli "Tin Ujevi" Glamo Ur. broj: 07-03-38-134/11 od 27. listopada 2011. godine.

  II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbo-sanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj: 01-02-103/12 Livno, 03. prosinca 2012. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r.

  ***

  Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upani-je ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96), a u svezi sa lankom 66 stavak 1. i 2. i lanka 67. stavak 3. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu-bene novine FBiH", broj 35/05), te lanka 69. 70. i 71. Pravilnika o knjigovodstvu prorauna u Fe-deraciji BiH ("Slubene novine FBiH", broj

 • 27. prosinca 2012. NARODNE NOVINE Str. 391 - Broj 8

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  15/07), Vlada Hercegbosanske upanije na sjedni-ci odranoj 3. prosinca 2012. godine, donijela je

  ODLUKU o davanju suglasnosti na Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava Hercegbosanske

  upanije

  I. Daje se suglasnost na Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava Hercegbosanske u-panije broj: 03-01-02-9.2/12 od 30. studenog 2012. godine.

  II. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbo-sanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj: 01-02-94-4/12 Livno, 03. prosinca 2012. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r.

  ***

  Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upani-je ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96) lanka 37. Zakona o izvravanju Prora-una Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 5/12), Vlada Her-cegbosanske upanije na sjednici odranoj dana 3. prosinca 2012. godine, donijela je

  ODLUKU o odobravanju interne preraspodjele sredstava u okviru Ministarstva gospodarstva Hercegbo-

  sanske upanije

  I. Odobrava se Ministarstvu gospodarstva Her-cegbosanske upanije da izvri internu preraspod-jelu sredstava u okviru prorauna Ministarstva gospodarstva za 2012. godinu.

  II.

  Konto 8215 Studije izrade projektne doku-mentacije se umanjuju za iznos od 5.978,00 KM, a konto 8213 Nabava opreme - prijevoza se uve-ava za isti iznos.

  III. Za realizaciju ove Odluke zaduuje se Minis-tarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija Her-cegbosanske upanije.

  IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbo-sanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj: 01-02-102-1/12 Livno, 03. prosinca 2012. godine Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r.

  ***

  Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upani-je ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96) lanka 27. Zakona o izvravanju Prora-una Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 5/12) razmatraju-i Zahtjev Obrtnike komore Hercegbosanske u-panije za transfer sredstava za realizaciju Progra-ma, Vlada Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana 3. prosinca 2012. godine, donijela je

  ODLUKU o odobravanju sredstava u svrhu potpore

  Obrtnikoj komori Hercegbosanske upanije

  I. Odobravaju se sredstva u iznosu od 8.000,00 KM iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2012. godinu planirana kod Ministarstva gospo-darstva Hercegbosanske upanije za pomo u fi-nanciranju Obrtnike komore Hercegbosanske upanije.

 • Str. 392 - Broj 8 NARODNE NOVINE 27. prosinca 2012.

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  II. Sredstva iz toke I. ove Odluke transferirat e se iz Prorauna Ministarstva gospodarstva, razdjel 15., glava 01., potroaka jedinica 0001., ekonom-ski kod 614 311 "Potpora neprofitnim organizaci-jama".

  III. Za realizaciju ove Odluke zaduuje se Minis-tarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija Her-cegbosanske upanije.

  IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja,

View more >