narodne novine hbŽ - broj 8

Download Narodne novine HBŽ - Broj 8

Post on 30-Nov-2015

27 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narodne novine HBŽ - Broj 8 2011

TRANSCRIPT

 • VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  ***

  127. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Tekue priuve ....................................... 367

  128. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve ................... 367

  129. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve ................... 368

  130. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske upanije ....................... 368

  131. ODLUKA o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske upanije za razdoblje od 2012. - 2014. godine ............................... 369

  132. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu ..................................................... 369

  133. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Upravi za umarstvo Hercegbosanske upanije ................................................. 370

  134. ODLUKA o financiranju projekta izgradnje upanijske/regionalne ceste Prolog Vaganj (granica Republike Hrvatske) ............................................... 370

  135. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Strunim slubama Vlade Hercegbosanske upanije ................................................. 371

  136. ODLUKA o uporabi suficita Prorauna Hercegbosanske upanije za 2010. godinu .................................................... 371

  137. ODLUKA o odobravanju prijenosa financijskih sredstava u Tekuu priuvu i odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Ministarstvu

  NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  Slubeno glasilo

  GODITE XVI BROJ 8 LIVNO, 30. PROSINCA 2011. godine

  PREGLED SADRAJA

 • Str. 366 - Broj 8 NARODNE NOVINE 30. prosinca 2011.

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva Hercegbosanske upanije ....................... 372

  138. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama - Agencija za privatizaciju ............................................ 373

  139. ODLUKA o usvajanju Programa utroka sredstava s pozicije "nabava opreme- uredska" predvienih u Proraunu Ministarstva financija Hercegbosanske upanije za 2011. godinu ........................ 373

  140. ODLUKA o odobravanju isplate ........... 374 141. ODLUKA o odobravanju sredstava iz

  Tekue priuve ....................................... 374 142. ODLUKA o usvajanju Programa

  raspodjele sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na podruju Hercegbosanske upanije za 2011. godinu ..................................................... 375

  143. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava opinama Hercegbosanske upanije u svrhu realizacije projekata u oblasti infrastrukture za razdoblje od 1. sijenja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine. ..................... 375

  144. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske upanije ....................... 376

  145. ODLUKA o odobravanju Programa utroka sredstva s konta 614 000 - Tekui prijenosi .................................................. 376

  146. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu ..................................................... 377

  147. ODLUKA o preraspodjeli sredstava ...... 378 148. ODLUKA o odobravanju sredstava iz

  Tekue priuve ....................................... 378 149. ODLUKA o odobravanju financijskih

  sredstava Bonjakoj zajednici kulture "Preporod" .............................................. 379

  150. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Tekue priuve ....................................... 379

  151. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu ..................................................... 380

  152. ODLUKA o preraspodjeli sredstava ...... 380 153. ODLUKA o odobravanju financijskih

  sredstava iz Tekue priuve Prorauna

  Hercegbosanske upanije za 2011. godinu .................................................... 381

  154. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve Ministarstvu financija Hercegbosanske upanije za nabavu materijala-obrasci M-8 za sve proraunske korisnike ............................ 382

  155. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava tekuih transfera za sufinanciranje projekata udruga graana iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu .......................................... 382

  156. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Srednjoj koli Drvar ...................................................... 383

  157. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Ekonomskoj koli iz Livna .................................................. 384

  158. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Srednjoj koli iz Kupresa .................................................. 385

  159. ODLUKA o davanju ovlatenja za sudjelovanje u radu privremenog NO JP "Park prirode Blidinje" d. o. o. .............. 385

  160. RJEENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrivanje neizmirenih obveza upanijskih proraunskih korisnika iz ranijih godina 386

  161. MINISTARSTVO ZNANOSTI,

  PROSVJETE, KULTURE I PORTA

  162. POZIV za predlaganje projekata i programa u oblastima kulture i porta za 2012. godinu .......................................... 386

  163. ODLUKA o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja O fra Mije uia iz Bukovice ................................................ 387

  ***

  VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske upani-je ("Narodne novine Hercegbosanske upanije, broj 2/96) lanka 34. Zakona o izvravanju Prora-una Hercegbosanske upanije za 2011. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana 1. prosinca 2011. godine, donijela je

 • 30. prosinca 2011. NARODNE NOVINE Str. 367 - Broj 8

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  ODLUKU

  o odobravanju sredstava iz Tekue priuve

  I. Odobravaju se financijska sredstva u ukup-nom iznosu od 27.500,00 KM iz Tekue priuve planirana u Proraunu Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Ministarstvu rada, zdravstva, so-cijalne skrbi i prognanih za isplatu financijske pomoi i socijalno ugroenim pojedincima:

  1. Marijana evo 3.000,00 KM 2. Zoran Bakula 1.000,00 KM 3. Savomir Mati 2.000,00 KM 4. Zdravka Petrovi 2.000,00 KM 5. Slobodan Mati 3.000,00 KM 6. Stjepan Vidovi 3.000,00 KM 7. Mario Bakovi 2.000,00 KM 8. Danijela Peanac 2.000,00 KM 9. Safija Babi 2.000,00 KM 10. Nijaz Kamber 3.000,00 KM 11. Branko piko 1.000,00 KM 12. Milena Kekez 1.500,00 KM 13. Jasmin Dizdar 2.000,00 KM

  II.

  Sredstva iz toke I. ove Odluke transferirat e se iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbo-sanske upanije.

  III. Za realizaciju ove Odluke zaduuje se Minis-tarstvo financija i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, svaku u okviru svojih ovlasti.

  IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbo-sanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj: 01-02-113-1/11 Livno, 1. prosinca 2011. godine

  Predsjednik Vlade Nediljko Rimac v.r.

  ***

  Na temelju lanka 19. stavak 1. i lanka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upani-je ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96) lanka 34. Zakona o izvravanju prora-una Hercegbosanske upanije za 2011. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 4/11), razmatrajui Zahtjev opinske naelnice Drvar broj: 02-05-4692/11 od 22. studenoga 2011. godine, Vlada Hercegbosanske upanije na sjed-nici odranoj 1. prosinca 2011. godine, donijela je

  ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue

  priuve

  I. Odobravaju se financijska sredstva u ukup-nom iznosu od 3.000,00 KM iz Tekue priuve planirana u Proraunu Hercegbosanske upanije za 2011. godinu, Ministarstvu poljoprivrede, vo-doprivrede i umarstva Hercegbosanske upanije za sufinanciranje veterinarske stanice Drvar.

  II. Sredstva iz toke I. ove Odluke transferirat e se iz Tekue priuve Prorauna Hercegbosanske upanije za 2011. godinu Ministarstvu poljopriv-rede, vodoprivrede i umarstva Hercegbosanske upanije razdjel 18, glava 01, potroaka jedinica 0001, ekonomski kod 614 417 "subvencije za ve-terinarstvo".

  III. Za realizaviju ove Odluke zaduuje se Minis-tarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede, vo-doprivrede i umarstva i Hercegbosanske upani-je, svako u okviru svojih ovlasti.

  IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbo-sanske upanije

Recommended

View more >