narodne novine hb½ 2007 11

Download Narodne novine HB½ 2007 11

Post on 02-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narodne novine Hercegbosanske županije 2007 11

TRANSCRIPT

 • SKUPTINA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  *** 234. ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O

  USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPANIJSKE UPRAVE .......................318

  VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  235. ODLUKA o vrenju popisa i imenovanju

  povjerenstava za popis ...........................320 236. ODLUKA o sufinanciranju projekata

  ekolokih udruga iz Prorauna Hercegbosanske upanije .......................320

  237. ODLUKA o odobravanju raspisivanja natjeaja za odabir dobavljaa za nabavu opreme u novoizgraenoj portskoj dvorani Srednje ekonomske kole iz Livna i odobravanju financijskih sredstava Prorauna HB za 2007. godinu ............321

  238. ODLUKA o odobravanju raspisivanja natjeaja za odabir dobavljaa za nabavu automobila za obuku uenika i odobravanju koritenja financijskih sredstava iz Prorauna HB za 2007. godinu Srednjoj strukovnoj koli "S. S. Kranjevi" iz Livna.............................. 322

  239. ODLUKA o odobravanju koritenja prostorija u zgradi biveg Zavoda za platni promet Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske upanije ...................... 322

  240. ODLUKA o odobravanju Elaborata o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju koritenja vjetropotencijala za proizvodnju elektrine energije na lokalitetu "Gradina" u opini Tomislavgrad......................................... 323

  241. ODLUKA o prihvaanju Miljenja Ministarstva gospodarstva danom na Zahtjev za prihvaanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije prava lova u svrhu uzgoja i zatite divljai, te unosa vrsta koje su ranije obitavale u prostoru traenja

  NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE UPANIJE

  Slubeno glasilo

  GODITE XII BROJ 11 LIVNO, 28. PROSINACA 2007. godine

  PREGLED SADRAJA

 • Str. 318 - Broj 11 NARODNE NOVINE 28. prosinaca 2007.

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  koncesije, radi komercijalnog i sportskog lova u opini Bosansko Grahovo i odreivanju pristupanja dodjeli predmetne koncesije.................................................324

  242. ODLUKA o visini osnovice za uzdravanje ............................................325

  243. ODLUKA o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana upanijskog zavoda za upoljavanje......325

  244. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Slube za odnose s javnou ..........325

  245. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o komunalnoj naknadi ...............326

  246. ODLUKA o prihvaanju prijedloga za nagodbu..................................................326

  247. ODLUKA o odobrenju uporabe imena upanije u imenu kluba ..........................327

  248. ODLUKA o odobravanju koritenja financijskih sredstava .............................327

  249. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2007. godinu (Srednjoj koli Drvar) .....................................................327

  250. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2007. godinu (za nabavu logopetskog aparata) .............................328

  251. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2007. godinu (O "I.G. Kovai" Livno) .....................................329

  252. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Prorauna Hercegbosanske upanije za 2007. godinu (O "I.G Kovai" Livno) .....................................329

  253. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve (Jeleni Baji) ......................................................330

  254. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve (Anti Bariiu) .................................................330

  255. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve (Jeleni Triki).....................................................331

  256. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Tekue priuve (Livtex) .........................332

  257. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekue priuve (slubi za odnose s javnou) .................................332

  258. ODLUKA o odobravanju koritenja financijskih sredstava za stambeno

  zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata HVO-a ................................................... 333

  259. RJEENJE o razrjeenju Policijskog odbora za policijske slubenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ........................................................... 333

  260. RJEENJE o imenovanju Policijskog odbora za policijske slubenike Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 ........................................................... 334

  USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

  261. PRESUDA broj U-15/07 ...................... 334

  SKUPTINA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  ***

  Na temelju lanka 26.e Ustava Hercegbosan-

  ske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije" broj: 3/96, 09/00, 09/04 i 10/05 ) i lan-ka 98. Poslovnika Skuptine Hercegbosanske u-panije ("Narodne novine Hercegbosanske upani-je" broj: 8/03, 14/03, 01/04, i 06/05 ) Skuptina Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana 11. prosinca 2007. godine, donijela je

  ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I

  DJELOKRUGU UPANIJSKE UPRAVE

  lanak 1.

  U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu upanijske uprave ("Narodne novine Hercegbosanske upani-je", broj; 15/99, 02/01 i 8/03) u lanku 6. stavak 2. iza toke 6. dodaju se nove toke koje glase:

  "7. Uprava za ceste Hercegbosanske upanije 8. Uprava za inspekcijske poslove Hercegbo-

  sanske upanije".

  lanak 2.

  Iza lanka 20. dodaju se novi lanci 20a i 20b koji glase:

  "lanak 20a.

  Uprava za ceste Hercegbosanske upanije obavlja strune, tehnike, upravne i druge poslove utvrene zakonom u oblasti prometne infrastruk-ture koje se odnose na pripremanje dugoronih i

 • 28. prosinaca 2007. NARODNE NOVINE Str. 319 - Broj 11

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  srednjoronih planova razvoja u oblasti javnih cesta, priprema i realizira srednjorone i godinje planove i programe izgradnje, rekonstrukcije, odravanja i zatite cesta, vri investicijske poslove za izgradnju, rekonstrukciju i odravanje cesta, vri investicijske poslove za osiguranje pot-rebne studijske i projektne dokumentacije iz oblasti cesta, vodi investicijsko-tehniku do-kumentaciju o javnim cestama i objektima na podruju upanije, stara se o realizaciji mjera i aktivnosti na unaprjeenju sigurnosti prometa na cestama, poduzima mjere na zatiti javnih cesta i osiguranju prometa na istima, obavlja javne ov-lasti povjerene zakonom, odnosno donosi upravne akte predviene zakonom o cestama i drugim pod zakonskim aktima, izdaje odobrenje za izgradnju prikljuaka na javne ceste, predlae visinu naknade za koritenje cesta i cestovnog pojasa, rasporeuje sredstva koja su zakonom predviena za rekonstrukciju odravanje i izgradnju promet-nica, vri i druge poslove iz oblasti cestovne infra-strukture sukladno zakonu o cestama i drugim propisima na osnovu smjernica Vlade upanije i resornog ministarstva, ostvaruje potrebitu surad-nju sa Federalnom direkcijom za ceste i drugim upravama za ceste, i ostvaruje suradnju s opi-nama po pitanjima problematike cesta.

  lanak 20b.

  Uprava za inspekcijske poslove obavlja in-

  spekcijski nadzor poduzimanjem inspekcijskih radnji na utvrivanju stanja izvravanja propisa, kod pravnih i drugih osoba i puanstva, koji su u obavljanju svoje djelatnosti i radu obvezni postupati prema tim propisima, odreuje uprav-ne mjere radi spreavanja i otklanjanja nezako-nitosti u izvravanju propisa, poduzima druge upravne mjere i radnje odreene zakonom i dru-gim propisom, donosi programe i planove obav-ljanja inspekcijskog nadzora, vodi evidenciju o obavljanju inspekcijskog nadzora, podnosi izvjee o svom radu upanijskoj Vladi i dru-gim tijelima uprave, obavlja i druge upravne i strune poslove odreene zakonima, neposred-no pregleda poslovne prostorije i druge objekte, procese rada, proizvode i drugu robu, isprave i druge dokumente, kao i vri druge radnje sukla-dno svrsi inspekcijskog nadzora (utvrivanje identiteta osoba, sasluavanje, uzimanje uzoraka radi analize i sl). nareuje da se utvreni nedos-taci i nepravilnosti otklone u odreenom roku, zabranjuje poduzimanje radnji koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom,

  nad ijim provoenjem vri nadzor, da izrie i naplatiti novanu kaznu na licu mjesta, ako je za to zakonom ovlatena o emu se izdaje pisa-na potvrda, podnosi zahtjev za pokretanje disci-plinske odgovornosti, odnosno prekraja ili go-spodarskog prijestupa, odnosno kaznenu prijavu za kazneno djelo ako su povredom zakona ili drugog propisa uinjeni ti prijestupi ili kazneno djelo, poduzima i odgovarajue preventivne ak-tivnosti u cilju spreavanja nastupanja tetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa ije izvrenje nadzire, upozorava fizike i pravne osobe na obveze iz propisa, ukazuje na tetne posljedice, koje mogu nastati i predloe mjere za otklanja-nje njihovih uzroka i odrauje i druge upravne mjere za koje cijeni da su potrebne sukladno pozitivnim propisima. "

  lanak 3.

  Ovaj Zakon stupana snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske upani-je".

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija SKUPTINA Broj: 01-02-72.2/07 Tomislavgrad, 14. 12. 2007. godine

  Predsjednik Skuptine Drago Stani v.r.

  ***

  VLADA

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  Na temelju lanka 19. i 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/

Recommended

View more >