narodne novine hbŽ 2007 01

Download Narodne novine HBŽ 2007 01

Post on 25-Oct-2015

31 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Narodne novine Hercegbosanske županije br 1 za 2007. godinu

TRANSCRIPT

 • SKUPTINA HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  *** 1. ODLUKA o privremenom financiranju

  Hercegbosanske upanije za period od 01. sijenja do 31.oujka 2007. godine ...........2

  2. ODLUKA o razrjeenju ministara u Vladi HB...........................................................2

  3. ODLUKA o potvrivanju Vlade Hercegbosanske upanije ..........................3

  4. ODLUKA o izboru stalnih radnih tijela Skuptine Hercegbosanske upanije .........3

  VLADA HERCEGBOSANSKE UPANIJE 5. ODLUKA o davanju suglasnosti na

  Odluku o komunalnoj naknadi ..................4 6. RJEENJE o razrjeenju lana Upravnog

  vijea Sveuilita u Mostaru (Stipo Pelivan) .....................................................5

  7. RJEENJE o imenovanju lana Upravnog vijea Sveuilita u Mostaru (Nediljko Rimac) .......................................................5

  MINISTARSTVO FINANCIJA 8. ORGANIZACIJSKA klasifikacija

  prorauna i proraunskih korisnika Hercegbosanske upanije za 2007. godinu....................................................... 5

  9. FUNKCIONALNA klasifikacija i prorauna i proraunskih korisnika Hercegbosanske upanije za 2007. godinu....................................................... 7

  MINISTARSTVO GRADITELJSTVA,

  OBNOVE, PROSTORNOG, UREENJA I ZATITE OKOLIA

  10. NAPUTAK o izradi obrasca "Evidencija

  zgrada nad kojim se vri odravanje i upravljanje" .............................................. 8

  11. NAPUTAK o izradi obrasca "Evidencija upravitelja" ............................................. 10

  12. NAPUTAK o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa etanih vlasnika" .......................... 10

  NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE UPANIJE

  Slubeno glasilo

  GODITE XII BROJ 1 LIVNO, 09. VELJAE 2007. godine

  PREGLED SADRAJA

 • Str. 2 - Broj 1 NARODNE NOVINE 09. veljae 2007.

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  *** SKUPTINA HERCEGBOSANSKE

  UPANIJE

  Na temelju lanka 21. Zakona o proraunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene no-vine F BiH" broj: 19/06), te lanka 3. stavak 5. Zakona o proraunu Hercegbosanske upanije ("Narodne novine HB" broj: 13/98 ), te lanka 98. Poslovnika Skuptine Hercegbosanske upani-je ("Narodne novine HB", broj: 8/03 ) Skuptina Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana, 12. sijenja 2007. godine donijela je

  ODLUKU o privremenom financiranju Hercegbosanske

  upanije za period od 01. sijenja do 31. oujka 2007. godine

  I.

  Do donoenja Prorauna Hercegbosanske upanije za 2007. godinu, financiranje rashoda za period 01. sijenja do 31. oujka 2007. godine, vrit e se privremeno.

  II.

  Privremeno financiranje Hercegbosanske u-panije za period iz toke I. ove Odluke utvruje se u iznosu od 9.250.000,00 KM.

  III.

  Ovlauje se ministar financija da izvri ras-pored iz toke II. ove Odluke na korisnike Prora-una.

  IV.

  Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

  "Narodnim novinama Hercegbosanske upanije", a primjenjivat e se od 01. sijenja 2007. godine. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija SKUPTINA Broj: 01-02-87.2/06 Tomislavgrad, 12. sijenja 2007. godine

  Predsjednik Skuptine Drago Stani v.r.

  ***

  Temeljem lanka 98. Poslovnika Skuptine Hercegbosanske upanije ("Narodne novine HB" broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05 i 11/06 ), te lanka 22. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu upanijske uprave ("Narodne novine HB", broj: 3/99), Skuptina Hercegbosanske upanije na sjednici odranoj dana, 12. sijenja 2007. godine donosi

  ODLUKU o razrjeenju ministara u Vladi HB

  I.

  Zbog isteka mandata razrjeuju se ministri u

  Vladi HB:

  - Stipo Pelivan, iz Livna, razrjeuje se du-nosti predsjednika Vlade

  - Marko erek, iz Tomislavgrada. razrjeuje se dunosti ministra financija

  - Marin Ivi, iz Glamoa, razrjeuje se du-nosti ministra znanosti, prosvjete kulture i porta

  - Predrag Kunjadi, iz Drvara, razrjeuje se dunosti ministra pravosua i uprave

  - Milan Bodroa, iz Drvara, razrjeuje se dunosti ministra, poljoprivrede, vodopriv-rede i umarstva

  - Ante Mati, iz Livna, razrjeuje se dunos-ti ministra gospodarstva

  - Stipo Pavi, iz Livna, razrjeuje se dunos-ti ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

  - Hikmet Hodi, iz Livna, razrjeuje se du-nosti ministra graditeljstva, obnove, pros-tornog ureenja i zatite okolia

  - Darinko Mihaljevi, iz Livna, razrjeuje se dunosti ministra unutarnjih poslova

  II.

  Odluka stupa na snagu danom donoenja, i ob-

  javit e se u "Narodnim novinama Hercegbosan-ske upanije".

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija SKUPTINA Broj: 01-02-6/07 Tomislavgrad, 12. sijenja 2007. godine

  Predsjednik Skuptine Drago Stani v.r.

 • 09. veljae 2007. NARODNE NOVINE Str. 3 - Broj 1

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  *** Temeljem lanka 26. Ustava Hercegbosanske

  upanije ("Narodne novine HB" broj: 3/96, 9/00, 9/04, 10/05) i lanka 98. i 187. Poslovnika Skup-tine HB ("Narodne novine HB" broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05 i 11/06), Skuptina Hercegbo-sanske upanije na sjednici odranoj dana, 12.sijenja 2007. godine donosi

  ODLUKU o potvrivanju Vlade Hercegbosanske upanije

  I.

  Potvruje se imenovanje Vlade Hercegbosan-

  ske upanije:

  - dr.Nediljko Rimac, iz Livna, predsjednik Vlade,

  - Gordana Cikojevi, iz Livna, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i porta,

  - Filip Zrno, iz Kupresa, ministar unutarnjih poslova,

  - Ante Krajina, iz Tomislavgrada, ministar financija,

  - Stjepan Matkovi, iz Livna, ministar po-ljoprivrede, vodoprivrede i umarstva,

  - Hikmet Hodi, iz Livna, ministar gradi-teljstva, obnove, prostornog ureenja i za-tite okolia,

  - dr. Darko Horvat, iz Drvara, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih,

  - Bogoljub Bursa, iz Drvara, ministar pra-vosua i uprave,

  - Vlatko Zrili, iz Drvara, ministar gospo-darstva.

  II.

  Odluka stupa na snagu danom donoenja, i ob-

  javit e se u "Narodnim novinama Hercegbosan-ske upanije".

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija SKUPTINA Broj: 01-02-7/07 Tomislavgrad, 12. sijenja 2007. godine

  Predsjednik Skuptine Drago Stani v.r.

  ***

  Na temelju lanka 20. ,98. i 99. stavak 1. Pos-lovnika Skuptine Hercegbosanske upanije ("Na-rodne novine HB" broj: 8/03), Skuptina Her-cegbosanske upanije na sjednici odranoj dana 12. sijenja 2007.godine donosi

  ODLUKU o izboru stalnih radnih tijela Skuptine Her-

  cegbosanske upanije

  I.

  U stalna radna tijela Skuptine Hercegbosan-ske upanije biraju se: Povjerenstvo/Komisija za Ustav i Poslovnik

  1. Ivan Vukadin, predsjednik 2. Ivan eko, lan 3. Drago Stani, lan 4. Boris Barun, lan 5. Gordana Cikojevi, lan 6. Velimir Kuni, lan 7. Jasenko Tufeki, lan

  Povjerenstvo/Komisija za izbor i imenovanje

  1. Darinko Mihaljevi, predsjednik 2. Ivan Krstanovi, lan 3. Stipo Pelivan, lan 4. Drako Cikojevi, lan 5. Gordana Cikojevi, lan 6. Slobodan Rodi, lan 7. Hikmet Hodi, lan

  Zakonodavno-pravno Povjerenstvo/Komisija

  1. Jasenko Tufeki, predsjednik 2. Drago Stani, lan 3. Boris Barun, lan 4. Marko Ursa, lan 5. Ivan eko, lan 6. Krunoslav Vrdoljak, lan 7. Drago Puzigaa, lan.

  Odbor za pravdu, opu upravu, lokalnu samo-upravu, ljudska prava i slobode

  1. Frano Peri, predsjednik 2. Stipe Barun, lan 3. Nediljko Rimac, lan 4. Velimir Kuni, lan 5. Hikmet Hodi, lan

  Odbor za ekonomsku i financijsku politiku, denacionalizaciju i privatizaciju

  1. Stjepan Matkovi, predsjednik 2. Josip Peri, lan 3. Stipe Barun, lan

 • Str. 4 - Broj 1 NARODNE NOVINE 09. veljae 2007.

  HERCEGBOSANSKE UPANIJE

  4. Mislav Sui, lan 5. Drago Puzigaa, lan

  Odbor za obrazovanje, kulturu, port i mlade

  1. Josip Peri, predsjednik 2. Marko Ursa, lan 3. Darinko Mihaljevi, lan 4. Stjepan Matkovi, lan 5. Gordana Cikojevi, lan 6. Slobodan Zivlak, lan 7. Ale Kamber, lan

  Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i u-marstvo

  1. Krunoslav Vrdoljak, predsjednik 2. Mislav Sui, lan 3. Stipe Pelivan, lan 4. Ivan Krstanovi, lan 5. Ivan Vukadin, lan 6. Velimir Kuni, lan 7. Ale Kamber, lan

  Odbor za prostorno ureenje, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu

  1. Stipe Barun, predsjednik 2. Drago Stani, lan 3. Nediljko Rimac, lan 4. Stjepan Matkovi, lan 5. Vanja Broeta, lan

  Odbor za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike domovinskog rata

  1. Slobodan Rodi, predsjednik 2. Frano Peri, lan 3. Darinko Mihaljevi, lan 4. Nediljko Rimac, lan 5. Drako Cikojevi, lan

  Odbor za zatitu okolia, javnog zdravlja i pot-roaa

  1. Slobodan Zivlak, predsjednik 2. Mislav Sui, lan 3. Ivan Krstanovi, lan 4. Drako Cikojevi, lan 5. Hikmet Hodi, lan

  Odbor za jednakopravnost spolova 1. Ale Kamber, predsjednik 2. Josip Peri, lan 3. Ivan Vukadin, lan 4. Ivan eko, lan 5. Vanja Broeta, lan

  Administrativno-pravnoPovjerenstvo/Komisija

  1. Marko Ursa, predsjednik

  2. Frano Peri, lan 3. Boris Barun, lan 4. Stipo Pelivan, lan 5. Krunoslav Vrdoljak, lan 6. Drago Puzigaa, lan 7. Jasenko Tufeki, lan

  II.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja,

  a objavit e se u "Narodnim novinama Hercegbo-sanske upanije".

  Bosna i Hercegovina Federa

Recommended

View more >