narodne novine - str. 110 - broj 5 narodne novine 20. lipnja 2006

Download NARODNE NOVINE - Str. 110 - Broj 5 NARODNE NOVINE 20. lipnja 2006

Post on 07-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  *** 105. UREDBA o izmjenama uredbe o Uredu za

  žalbe javnosti..........................................110 106. ODLUKA o ukidanju participacije za

  aktivne osiguranike na području Hercegbosanskje županije ......................111

  107. ODLUKA o visini osnovice boda za obračun plaća .........................................111

  108. ODLUKA o visini naknade za topli obrok ......................................................112

  109. ODLUKA o subvencioniranju kamata na investicijske kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu.....................................................112

  110. ODLUKA o prihvaćanju Programa raspodjele novčanih sredstava za poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvenciju kamata za 2006. godinu..........................113

  111. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom HBŽ za 2006. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za period od I. - VI. mjeseca 2006.godine . 114

  112. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2006. godinu u Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša ..... 115

  113. ODLUKA o odobravanju raspisivanja natječaja za imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije ................................................. 116

  114. ODLUKA o odobravanju raspisivanja natječaja za imenovanje člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje........................ 117

  115. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli stipendija redovitim studentima

  NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Službeno glasilo

  GODIŠTE XI BROJ 5 LIVNO, 20. LIPNJA 2006. godine

  PREGLED SADRŽAJA

 • Str. 110 - Broj 5 NARODNE NOVINE 20. lipnja 2006.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  dodiplomskog studija s područja Hercegbosanske županije za akademsku 2005./2006. godinu.................................117

  116. ODLUKA o visini naknade i raspisivanju natječaja za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero isključivo za športsko-rekreacijski ribolov..................117

  117. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom ponovljenom Javnom nadmetanju za dodjelu koncesije geološkog doistraživanja i eksploatacije lignita i odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije ....................................118

  118. ODLUKA o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za izbor dobavljača za nabavu prehrambenih artikala i napitaka za potrebe restorana, te nabavu higijensko- potrošnog materijala...............................119

  119. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije .......................119

  120. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama - Agencija za privatizaciju za razdoblje travanj - lipanj 2006. godine (tri mjeseca)............................................119

  121. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu........................120

  122. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu (Općini Drvar) .....................................................121

  123. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu (Dječji vrtić Glamoč)..................................................121

  124. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu (Franjevački samostan Gorica)....................................122

  125. ODLUKA o rasporedu financijskih sredstava prikupljenih po osnovu šumskog doprinosa ................................................122

  126. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu (Domovi zdravlja Livno i Tomislavgrad)............................123

  127. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije .....123

  128. RJEŠENJE o imenovanju v. d. članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije..... 124

  129. RJEŠENJE o razrješenju Povjerenstva za provedbu članka 143. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine ............ 124

  130. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu članka 143. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine ............ 124

  131. RJEŠENJE o imenovanju dva nova člana u zajedničko Povjerenstvo..................... 125

  132. ZAKLJUČAK ...................................... 125 MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,

  KULTURE I ŠPORZA 133. ODLUKA o uvođenju devetogodišnjeg

  osnovnog obrazovanja u osnovne škole Hercegbosanske županije u školskoj 2006./2007. godini................................. 126

  134. ODLUKA o odobravanju Nastavnog plana i programa za prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u osnovnim školama Hercegbosanske županije u školskoj 2006./2007. godini................................. 126

  ***

  VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi

  Hercegbosanske županije ("Narodne novine Her- cegbosanske županije", broj 2/96), Vlada Herceg- bosanske županije na sjednici održanoj dana 1. lipnja 2006. godine donijela je

  UREDBU o izmjenama uredbe o Uredu za žalbe javnosti

  Članak 1.

  U Uredbi o uredu za žalbe javnosti ("Narodne

  novine Hercegbosanske županije" broj 4/03 i 10/03) u članku 4. stavcima 2. i 3. i članku 5. stavku 1. riječi "Komisija kantonalne Skupštine" zamjenjuje se riječima "Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegbosanske županije" u odgovarajućem padežu.

  Članak 2.

  U članku 5. stavak 1. riječ "Ministarstva" zamjenjuje se rječju "Ministarstvo".

 • 20. lipnja 2006. NARODNE NOVINE Str. 111 - Broj 5

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Članak 3.

  Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbo- sanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-144/06 Livno, 01. lipnja 2006. godine

  Predsjednik Vlade Stipo Pelivan v.r.

  ***

  Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Her- cegbosanske županije", broj 2/96), članka 15. točka 1. Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/96) i članka 8. i 42. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine Hercegbosanske žu- panije", broj 11/05), Vlada Hercegbosanske žu- panije na sjednici održanoj dana 1. lipnja 2006. godine donijela je

  ODLUKU o ukidanju participacije za aktivne osiguranike

  na području Hercegbosanske županije

  I.

  Ukida se participacija za aktivne osiguranike od 1. srpnja 2006. godine na području Hercegbo- sanske županije.

  II.

  Vlada Hercegbosanske županije preuzima ob- vezu plaćanja godišnje premije za sve aktivne osi- guranike u iznosu od 30,00 KM (po aktivnom osi- guraniku) za obvezno zdravstveno osiguranje do konca 2006. godine o čemu će sklopiti posebni ugovor sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

  III.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Herceg- bosanske županije".

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-150/06 Livno, 01. lipnja 2006. godine

  Predsjednik Vlade Stipo Pelivan v.r.

  ***

  Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske župani- je ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96) Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 8. lipnja 2006. godine, donijela je

  ODLUKU o visini osnovice boda za obračun plaća

  I.

  Utvrđuje se visina osnovice boda za obračun

  plaća za korisnike Proračuna Hercegbosanske žu- panije u iznosu od 115,00 KM (stotinu petnaest konvertibilnih maraka).

  Utvrđena visina osnovice boda iz prethodnog stavka obračunavat će se počevši od 1. svibnja 2006. godine.

  II.

  Za provedbu ove Odluke zadužuju se županij- ska ministarstva i uprave, sukladno svojim nadle- žnostima.

  III.

  Zadužuje se Ministarstvo financija - Sektor proračuna da na odgovarajućim pozicijama opera- tivnog proračuna osigura sredstva za provedbu ove Odluke na način da na pozicijama plaća odob- ri sredstva planirana na istim pozicijama za jedan mjesec unaprijed.

  IV.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važi- ti Odluka o visini osnovice boda za obračun plaća ("Narodne novine Hercegbosanske župani

Recommended

View more >