narodne novine - ode oie hercegbosanske ¥½upanije 17. listopad 2013.narodne novine str....

Download NARODNE NOVINE - ODE OIE HERCEGBOSANSKE ¥½UPANIJE 17. listopad 2013.NARODNE NOVINE Str. 437 - Broj 8

Post on 04-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NARODNE NOVINE

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 437 - Broj 817. listopad 2013.NARODNE NOVINE

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Službeno glasilo

  GODIŠTE XVIII BROJ 8 LIVNO, 29. LISTOPADA 2013. godine

  PREGLED SADRŽAJA

  SKUPŠTINA

  ***

  200. ZAKLJUČAK - primanje k znanju Izvješća zdravstvenih institucija na području Hercegbosanske županije..........................438

  ***

  VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  ***

  201. UREDBA o osiguranju određenih osoba i objekata u Hercegbosanskoj županiji...........439

  202. ODLUKA o raspodjeli poticajnih sredstava gospodarskim društvima drvno-prerađivačke industrije za sufinanciranje-certificiranja djelat- nosti proširenja tržišta-izvoz.........................440

  203. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpore općinama-vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu............................................................441

  204. ODLUKA......................................................443 205. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o pro-

  vedenom postupku nabave besplatnih udžbenika za učenike I. razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije, za školsku 2013./2014. godinu.......................................443

  206. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća općine Glamoč o utrošku doznačenih grantovskih sred- stava u svrhu realizacije projekata u oblasti in- frastrukture za 2012. godinu.........................444

  207. ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i visini naknade za rad u posebnim uvjetima policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.....................444

  208. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o pro- vedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetro- potencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Škadimovac”, općina Glamoč metodom poziva, odobravanju postupka prego- vora dodjele koncesije i pripremanja ugovora

 • NARODNE NOVINE

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Str. 438 - Broj 8 17. listopad 2013.

  o koncesiji..................................................445 209. ODLUKA o davanju suglasnosti Upravi za

  civilnu zaštitu Hercegbosanske županije da Udruga građana Gorske službe spašavanja (GSS) sa sjedištem u Livnu provodi mjere zaštite i spašavanja u Hercegbosanskoj župa-

  niji........................................................445 210. ODLUKA o davanju suglasnosti na op-

  erativni Program potpore općinama i raspodjeli grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije (Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč i Bosansko Grahovo) u svrhu gospodarskog razvoja za 2013. god- inu...........................................................446

  211. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o fi- nanciranju dovršetka izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste Prolog-Vaganj ...............447

  212. ODLUKA o davanju suglas- nosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2014.-2016. go- dine..........................................................447

  213. ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. god- inu.............................................................448

  214. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2013. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa .......................................................448

  ISPRAVKA

  ***

  215. Tehničke pogreške u Zakonu o oružju i strelji- vu HBŽ.....................................................451

  217. Tehničke pogreške u Zakonu o sudskim pris- tojbama ....................................................452

  SKUPŠTINA

  ***

  Temeljem članka 98. i 101. Poslovnika Skupštine HBŽ („Narodne novine HBŽ”, broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08), Skupština Hercegbosanske

  županije na sjednici održanoj dana 09. 10. 2013.go- dine donijela je sljedeći

  ZAKLJUČAK

  I.

  Skupština Hercegbosanske županije prima k znanju Izvješća o stanju u zdravstvenim ustano- vama Hercegbosanske županije:

  - Dom zdravlja Drvar - Dom zdravlja Glamoč - Dom zdravlja Kupres - Dom zdravlja Livno - Dom zdravlja Tomislavgrad - Zavod za javno zdravstvo - Županijska bolnica - Zavod za zdravstveno osiguranje

  II.

  Obvezuje se Vlada HBŽ da prilikom izrade mjera za poboljšanje stanja na području Hercegbosanske županije uzme u obzir sve prijedloge, sugestije i mjere koje su izrečene na sjednici Skupštine.

  III.

  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a ob- javit će se u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije”.

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija z SKUPŠTINA Broj: 01-02-66/13 Datum: 17. listopada 2013. godine

  Predsjednik Skupštine Stipo Pelivan

  ***

  Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 2/96), a u svezi sa člankom 2. stavak 1. alineja 4. Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10 (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 3/02, 6/03 i 1/05), Vlada Hercegbosanske županije,

 • NARODNE NOVINE

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 439 - Broj 817. listopad 2013.

  na sjednici, održanoj 3. listopada 2013. godine, donosi

  UREDBU o osiguranju određenih osoba i objekata u

  Hercegbosanskoj županiji

  Članak 1. (Predmet Uredbe)

  Ovom Uredbom određuju se osobe i objekti u Hercegbosanskoj županiji (u daljem tekstu: Županija), koje se posebno osiguravaju i uređuje način njihovog osiguranja, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje osoba i objekata.

  Članak 2. (Osobe koje se osiguravaju)

  Osobe koje se posebno osiguravaju su:

  - Predsjednik Skupštine Hercegbosanske županije,

  - Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije.

  Članak 3. (Objekti koji se posebno osiguravaju)

  Posebno se osiguravaju objekti u kojima su smješteni:

  a) Skupština Hercegbosanske županije, (u daljem tekstu: Skupština),

  b) Vlada Hercegbosanske županije, (u daljem tekstu: Vlada).

  Članak 4. (Ostale osobe i objekti u Županiji koje se

  osiguravaju)

  1. Izuzetno, kada sigurnosne okolnosti to zahtije- vaju, ministar ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), uz suradnju s Policijskim komesarom, može odlučiti da se određeno vrijeme osiguravaju i druge osobe i objekti na županijskoj i općinskoj razini.

  2. Mjere osiguranja osoba i objekata iz prethod- nog stavka ovog članka, mogu se u početnom

  stadiju odrediti do 30 dana i iste će se produžiti pod uvjetom da nisu prestali sigurnosni razlozi

  koji su doveli do njihovog određivanja.

  Članak 5. (Tijelo koje vrši osiguranje)

  Poslove posebnog osiguranja osoba i objekata iz čl. 2., 3. i 4. ove Uredbe, vrši Ministarstvo unu- tarnjih poslova Kantona 10 (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

  Članak 6. (Način osiguranja objekata)

  Osiguranje objekata iz članka 3. ove Uredbe vrši se neposrednom fizičkom zaštitom, u formi redovi- tog osiguranja, u vremenu od 7,00 do 17,00 sati kroz pojačanu patrolnu djelatnost tijekom 24 sata.

  Članak 7. (Način osiguranja osoba)

  (1) Osiguranje osoba iz članka 2. ove Uredbe podrazumijeva osiguranje objekata u mjestu stanovanja, i to putem patrolne djelatnosti koja podrazumijeva povremeni obilazak tijekom 24 sata.

  (2) Kada to sigurnosni razlozi zahtijevaju, osigu- ranje osoba može se vršiti u formi redovitog i pojačanog osiguranja kako u mjestu stanovan- ja, tako i na radnom mjestu, i u pokretu.

  Članak 8. (Plan osiguranja)

  (1) Konkretne mjere i aktivnosti oko organiziranja i načina provođenja osiguranja osoba i objeka- ta, te mjere, radnje, snage i sredstva, utvrđuju se posebnim Planom osiguranja, kojeg donosi Policijski komesar.

  (2) O načinu osiguranja i donošenju posebnog Plana osiguranja konzultirat će se i osigura- vana osoba.

  Članak 9. (Poštivanje mjera osiguranja )

  (1) Osobe koje se posebno osiguravaju dužne su poštovati i pridržavati se predviđenih mjera i načina osiguranja.

  (2) U slučaju nepridržavanja predviđenih mjera i načina osiguranja, štićena osoba je obvezna o razlozima nepoštovanja i nepridržavanja predviđenih mjera i načina osiguranja pismeno ili usmeno obavijestiti

 • NARODNE NOVINE

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Str. 440 - Broj 8 17. listopad 2013.

  Vladu i ministra.

  Članak 10. (Pomoć policije u prometu)

  Policijski službenici, prilikom obavljanja svojih redovitih poslova, dužni su zastupnicima Skupštine i članovima Vlade pružiti potrebnu pomoć u pro- metu, i na drugim mjestima gdje se za to ukaže potreba, glede obavljanja njihovih službenih radnji.

  Članak 11. (Osiguranje delegacija i osoba)

  Ministarstvo može, kada to interesi sigurnosti zahtijevaju, izvršiti osiguranje delegacija i osoba koje borave u posjeti Hercegbosanskoj županiji na poziv državnih, federalnih i županijskih ti

View more >