İler •yaş, yaşlanma ve yaşlı •yaşlanmanın farklı boyutları ile ......kaçınılmaz...

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GİRİŞ İÇ

  İND

  EKİL

  ER • Yaşlılık nedir?

  • Yaş, yaşlanma ve yaşlı kavramlarının tanımları

  • Yaşlanmanın farklı boyutları ile tanımları

  HED

  EFLE

  R •Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

  • Yaş, yaşlanma ve yaşlı kavramlarının tanımlarını tanımlayabilecek,

  • Yaş, yaşlanma ve yaşlı kavramlarını arasındaki farkı gösterebilecek,

  • Yaşlanmanın farklı boyutları ile tanımını yapabileceksiniz.

  z

  ÜNİTE

  1

  GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET

  Prof. Dr. Emine ÖZMETE

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

  Bütün dünyada özellikle de gelişmiş ülkelerde

  yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Bu, büyük

  oranda teknolojik gelişmelerle birlikte sağlık hizmetlerinin

  gelişmesi, dolayısıyla yaşam süresinin

  uzaması ile ilişkilendirilebilir.

  Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında, yaşlı nüfusa

  bakış farklılaşabilmektedir.

  GİRİŞ

  Dünyada nüfusun giderek yaşlanması, yeni yüzyılda öne çıkan en önemli

  demografik olgulardan biridir. Günümüzde insanlar daha uzun yaşamakta, doğum

  oranları azalmakta, yaşlı nüfusun toplum içindeki sayısı ve oranı artmaktadır.

  Böylece nüfusun yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, çevre konularından

  eğitime, iş olanaklarına, sosyal - kültürel ve boş zaman aktivitelerinden aile

  yaşamına kadar toplumu tüm yönleri ile etkilemektedir.

  Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada, yaşlı nüfusun giderek

  artmasının en önemli nedenleri;

  Son 50 yılda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle beraber daha sağlıklı

  yaşam koşullarının oluşması,

  Antibiyotiklerin keşfi ile bulaşıcı hastalıkların etkinliğini yitirmesi,

  İnsanların eğitim düzeylerinin yükselmesi,

  Sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve toplumun sağlık durumunda iyileşmenin

  sağlanması ile yaşam süresinin uzaması olarak sıralanmaktadır.

  Diğer yandan, yaşam süresinin uzaması ile mortalite (ölüm) hızının önemli

  düzeyde düşmesi, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşam beklentisini arttırarak, yaşlı

  nüfusun artışını desteklemiştir. Günümüze değin gelişmiş ülkelerde daha görünür

  olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önemle

  değerlendirilmesi gereken bir konudur. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan

  ülkelerin yaşlı nüfusa bakışları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

  Bu bölümde yaşlılık, yaş ve yaşlanma kavramlarının farklı tanımları

  açıklanacaktır.

  YAŞLILIK NEDİR?

  Günlük yaşamda yaşlılık ile ilgili birçok kavram kullanılmaktadır. “Yaş”,

  “yaşlı”, “yaşlanma” ve “yaşlılık” kavramları aynı anlama geliyor gibi görünse de

  farklı tanımlanmaktadır. Yaş; kronolojik ve biyolojik yaş olarak iki biçimde

  açıklanmaktadır. İnsan yaşamının, doğumdan içinde bulunulan ana kadar olan

  bütün dönemlerini kapsayan süreci “kronolojik yaş”; içinde bulunulan yaş

  basamağının zaman birimi ise “biyolojik yaş” olarak ifade edilmektedir. Yaşlanma;

  her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan evrensel bir süreçtir.

  Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranının yüksek olması ve bunun sonuçları ile

  karşılaşmaları, öncelikli olarak, yaşlıların yaşamlarının iyileştirilmesine ve daha

  kaliteli bir yaşam sürdürmelerine yönelik düzenlemelerin, uygulamaya yönelik

  politikaların ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamıştır.

  Ancak gelişmekte olan ülkelerde yaşlılık olgusunun sağlığa, ekonomiye ve

  topluma etkilerine ilişkin farkındalık daha azdır. Gelişmekte olan ülkeler için yaşlı

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

  Bireyin saçlarının beyazlaşması ya da dökülmesi, cildinin

  kırışması “yaşlanma” olarak algılanmamalıdır.

  Yaşlılık, ilk bakışta

  fizyolojik bir olgu olup, döllenme ile birlikte

  başlayıp, ölüme kadar devam eden değişim

  sürecidir.

  nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması henüz bir sorun olmamakla birlikte, çok yakın

  gelecekte bu ülkelerin yaşlılık eylem planlarını oluşturmaları kaçınılmaz hâle

  gelecektir.

  Başka bir deyişle, molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde süreç

  içerisinde ortaya çıkan, dönüşü olmayan yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin

  tümüdür. Yaşlanma, beden yapısı ve işlevinde süregelen bozuklukların birikiminin

  sonucudur. Diğer bir deyişle yaşlanma, önlenmesi mümkün olmayan kronolojik,

  sosyal ve biyolojik bir süreçtir. Yaşlanmaya ilişkin tanımların ortak yanı ise, bu

  olgunun canlılara özgü olduğu gerçeğidir. Yaşlanma beden yapısı ve işlevindeki

  süregelen engellerin birikimi olarak ortaya çıkar.

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1963 yılında yaşlıların sağlık sorunları

  konusunda düzenlediği toplantıda yaşlıları kronolojik olarak üçe ayırmıştır:

  1) orta yaşlılar (45-59 yaş)

  2) yaşlılar (60-74 yaş)

  3) ihtiyarlar (75 yaş ve üzeri)

  Yaşlanma, genel olarak, organizmanın çevreye uyumunda gitgide artan bir

  yetersizlik şeklinde ortaya çıkar. Bireyin saçlarının beyazlaşması ya da dökülmesi,

  cildinin kırışması “yaşlanma” olarak algılanmamalıdır. Gerçekte birey çevresine

  uyum göstermekte artık zorlanıyor ise yaşlanıyor demektir.

  Yaşlanma:

  birincil

  ikincil

  üçüncül yaşlanma şeklinde de incelenmektedir.

  Birincil yaşlanma, (normal yaşlanma); izleri yıllarca ortaya çıkmasa da

  yaşamın erken dönemlerinde başlar. Bütün organlar ya da sistemler aynı düzeyde

  olmasa da beden genel olarak yaşlanır.

  İkincil yaşlanma, insanların çoğunda ortaya çıkar, ama evrensel ya da

  kaçınılmaz değildir. Bu yaşlanma hastalıklar, sigara, alkol ya da madde bağımlılığı

  gibi kötü kullanımlar sonucunda bedenin yıpranmasıdır ve böyle bir yaşam

  sürecinin sonucudur.

  Üçüncül yaşlanma, yaşamın sonunu haber veren hızlı ve en ileri düzeydeki

  bozulmadır. Sağlıkta, toplumsal yaşamda, bilişsel işleyişteki değişiklikler ile ortaya

  çıkar.

  Yaşlılık, tüm canlılarda görülen temel bir biyolojik süreçtir. Yaşlılık; bireylerin

  fiziksel ve ruhsal güçlerini bir daha yerine gelmeyecek şekilde yavaş yavaş

  kaybetme hali olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılık, yaşam sürecinin çocukluk,

  gençlik, yetişkinlik gibi doğal ve kaçınılmaz bir sürecidir. Fransızların büyüme ve

  olgunluk sürecinden sonra “üçüncü çağ” olarak isimlendirdikleri yaşlılık, insan

  yaşamının son dönemidir. Yaşlılık, ilk bakışta fizyolojik bir olgu olup, döllenme ile

  birlikte başlayıp, ölüme kadar devam eden değişim sürecidir. Bu nedenle

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

  Yaşlanma; kronolojik, biyolojik, fizyolojik,

  psikolojik, sosyo-kültürel,

  ekonomik ve toplumsal olmak üzere farklı

  boyutları ile tanımlanmaktadır.

  “Kronolojik yaşlanma” primer ve sekonder yaşlanma ayrımıyla

  irdelenmektedir.

  yaşlanmanın biyolojik, sosyal, ekonomik, ekolojik ve biyografik bir yazgı olduğu

  kabul edilir.

  Yaşlılık sürecindeki sorunları geniş bir bakış ile inceleyen

  “Gerontoloji Bilimi”, yaşlanma ve yaşlı insanlar üzerinde çalışmak için

  yaşlanmanın toplumsal ve kültürel boyutları ile ilgilenir.

  Yaşlıların tıbbi sorunları ile de “geriatri” bilimi ilgilenmektedir.

  Gerontoloji yaşlılığın biyolojik, psikolojik ve fizyolojik boyutlarına sosyolojik

  olarak bakar. Çok boyutlu bir konu olarak ortaya çıkan yaşlılığın ve bu sürece ilişkin

  sorunların interdisipliner (disiplinlerarası) ve transdisipliner (disiplinlerüstü) bir

  yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Yaşlılığın toplumsal önemi geniş

  kapsamlıdır. Bunun nedeni yaşlılığın gerçekte sunduğu fırsatlar ve getirdiği yükler

  ile birlikte ne anlama geldiğini açıklayan mevcut verilerin ve bilginin çarpıcı bir

  biçimde değişmesidir. Burada, birbiriyle bir ölçüde çelişkili olan iki süreç söz

  konusudur. İlki, çağcıl toplumlardaki yaşlı insanların, modernizm öncesi

  kültürlerdeki yaşlıların sahip olduklarından daha düşük bir konum ve güce sahip

  olmalarıdır. Çünkü bugünkü Batı-dışı toplumlarda (Hindistan, Çin, geleneksel Türk

  toplulukları vb.) olduğu gibi, yaşlılığın “bilgelik” olduğuna inanılmaktaydı. Önemli

  kararlar hakkında söz sahibi olanlar genel olarak bu topluluklardaki en yaşlı

  insanlardı. Bugün artan yaş bunun tersine bir döngüyü getirmiştir. Türkiye gibi

  sürekli değişen bir toplumda yaşlı insanların bilgi birikimi genellikle

  “genç nesillere” artık bir yararı olmayan, zamanın gerisinde kalan bir bilgelik yığını

  gibi görünmektedir. Ancak bu noktada yaşlı insanların yaşlanmayı bugün insan

  bedeninin kaçınılmaz bir çöküş süreci olarak görmeye daha az eğilimli oldukları da

  diğer bir gerçektir. Burada bir kez daha anlaşılmaktadır ki sosyalleşme süreci,

  doğal döngüyü de etkisi altına almaktadır. Yaşlanma süreci bir zamanlar, “yılların

  yol açtığı yıkımın kaçınılmaz sonucu” olarak görülürken, giderek artan bir biçimde

  yaşlanma doğal bir değer olarak görülmektedir. Tıp alanındaki ve beslenme

  biçimlerindeki değişimler ile gelişmeler, kaçınıl(a)mazın artık yavaşlatılabileceğini

  ya da ona karşı konulabileceğini göstermektedir.

  Sağlık hizmetlerindeki ilerlemelerin sonucu olarak, yaşama süresi açısından

  insanlar ortalama bir yüzyıl kazanmışlardır. Sosyologlar ve gerontologlar bunu “ak

  saçlı güç” ya da “nüfusun grileşmesi” olarak ifade etmektedirler.

  Yaşlanma; kronolojik, biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyo- kültürel,

  ekonomik ve toplumsal olmak üzere farklı boyutları ile tanımlanmaktadır.

  Kronolojik Yaşlanma

  Doğumla birlikte başlayan ve yaşın ilerlemesi ile geçen zaman “kronolojik

  yaşlanma” olarak açıklanmaktadır. Günümüzde, fizyolojik olarak yaşlılığın

  başlangıcını belirlemenin son derece güç, psikolojik olarak ise hemen hemen

  olanaksız olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, doğumdan başlayarak yaşın

  ilerlemesi ile geçen zaman olarak tanımlanan “kronolojik yaşlanma” primer ve

  sekonder yaşlanma ayrımıyla irdelenmektedir.

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

  Yaşlılığın başlangıcının

  bireysel farklılıklar nedeniyle

  değişebileceği anlaşılmakla birlikte, durdurulamayan bir

  süreç olduğu da kabul edilmektedir.

  Primer yaşlanma

  Kronolojik yaşın ilerlemesiyle birlikte, sabit bir hızla gelişen biyokimyasal

  değişimlerdir. Bunlar; beyin hücrelerindeki sürekli kayıp, otuzlu yaşlarla başlayarak

  gelişen kırışma, kuruma gibi derideki değişimler ve çeşitli bedensel gerilemelerdir.

  Primer yaşlanmanın genetik olduğu belirtilmekte ve insan vücudunda primer

  yaşlanmaya yol açan bir genin varlığından da söz edilmektedir. Bu gen üzerinde

  sürdürülen araştırmaların, kronolojik yaşlanma ile gelişen değişimlerin ortaya

  çıkışını geciktirebilecek ya da önleyebilecek sonuçlar ortaya koyabileceği tahmin

  edilmektedir.

  Sekonder yaşlanma

  Duygusal örselenmeler, hastalıklar, gerilimli ve yorucu bir yaşam temposu,

  yetersiz ve dengesiz beslenme, fiziksel ve düşünsel aktivite yetersizliği gibi yaşam

  baskıları ile primer yaşlanmanın hızlanmasıdır.

  Bu noktada, yaşlılığın başlangıcının bireysel farklılıklar nedeniyle

  değişebileceği anlaşılmakla birlikte, durdurulamayan bir süreç olduğu da kabul

  edilmektedir. Burada bilim, insanlara yaşlanma sürecini anlama ve öğrenme

  olanağını sunarken, sekonder yaşlanmadan korunarak, primer yaşlanmanın

  yavaşlatılmasını sağlamaya yönelik yaşam biçimi değişiklikleri ile yeni davranış

  kalıplarının geliştirilmesi gereğine de dikkati çekmektedir.

  Biyolojik Yaşlanma

  Biyolojik yaşlanma, zamana bağlı olarak bireyin anatomi ve fizyolojisindeki

  değişiklikler ile ortaya çıkar. İskelet sistemindeki yıpranmaya bağlı olarak duruşta,

  boyda, omuzlar arasındaki açıklıkta ve göğüs derinliğindeki değişikliklerde

  gözlemlenir.

  Fizyolojik Yaşlanma

  Yaşlanmayla birlikte üretkenlikte ve fizyolojik süreçlerde sürekli ve

  kaçınılmaz düşüşler görülmektedir. Vücut bileşimi, kalp-damar sistemi, böbrekler,

  sindirim sistemi, karaciğer, beyin, sinirler, akciğerler ve endokrin sistemde islevsel

  olarak yetersizlikler ortaya çıkmaktadır.

  Psikolojik Yaşlanma

  Psikolojik yaşlanma, bireyin zihinsel yetenek ve işlevlerindeki azalma ile

  birlikte, davranışsal uyum yeteneğinde yaşa bağlı ortaya çıkan değişimleri ifade

  etmektedir. Yaşlanma sürecinde sevilen birinin kaybı, işlevsel yetersizlik, kronik

  fiziksel hastalıklar, günlük yaşam aktivitelerinde başkalarına bağımlılığın artması,

  otonomi kaybı, ekonomik yetersizlik, sosyal destek kaybı gibi yoksunluklar ve

  kurum bakımına duyulan ihtiyaç, depresyon olasılığını arttırmakta ve psikolojik

  yaşlanmayı hızlandırmaktadır.

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

  Sosyal/Sosyo-Kültürel Yaşlanma

  Toplumun yaşlılığa bakışı, yaşlı bireyin kayıplarla başa çıkması, emeklilik ve

  ölüme yaklaşımları bağlamında değerlendirilmektedir. Sosyal/sosyo-kültürel

  yaşlanma, sosyalizasyon sürecinde gerçekleşmektedir. Sosyalizasyon, bireyin

  çevresindeki bireylerle iletişim kurduğu ve toplumun normlarını, değerlerini, rol

  beklentilerini öğrendiği, toplumsal yaşama ilişkin tutumlarını ve fikirlerini

  geliştirdiği bir süreçtir. Böylece birçok toplumda yaşlılığa ilişkin değerler, yargılar,

  gelenekler, diğer öğrenilmiş davranışlar ve tutumlar yaşlıların rollerini

  belirlemektedir. Bu açıdan yaşlılık bireyler için aile bireyleri, çocukları, akraba ve

  arkadaşları ile iletişim sürecinde öğrendikleri yaşam boyu gelişen bir süreçtir.

  Ekonomik Yaşlanma

  Emeklilik döneminin başlaması ile birlikte gelir azalmakta ve alışılmış

  toplumsal statü giderek kaybolmaktadır. Bu da çoğu zaman yaşlılar için ilişkilerin

  ve etkileşimlerin değişmesine neden olabilmektedir. Diğer yandan yaşlılık bilişsel ve

  fiziksel gerileme, üreticilik rolünün azalması, sosyal statüde değişme, sosyal

  desteğin zayıflaması, sağlığın kaybı gibi özgün sorunlarıyla bir “kayıplar dönemi”

  olarak tanımlanabilir. Kayıpların birbiriyle kesişmesi ve yoksunluklara dönüşmesi;

  gelirin düşmesi ile yoksulluğun başlaması yaşlıların öz-saygısını ve yaşamdan

  duydukları tatmini azaltmaktadır. Böylece sağlık ve bakım maliyetinin arttığı bir

  dönemde gelir kaynaklarındaki azalma, yaşlıların yaşam biçiminin değişmesini

  kaçınılmaz hâle getirmektedir.

  Toplumsal Yaşlanma

  Toplumsal yaşlanma “doğumda beklenen yaşam süresi”, “toplumun

  ortalama yaşı” göstergeleri bağlamında değerlendirilmektedir.

  Bir toplumda 65 yaş ve üzerindeki birey sayısının toplam nüfus içinde aldığı

  payın düzeyine göre toplumlar için “genç olgun-yaşlı” tanımlamaları

  yapılabilmektedir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 4’ten az ise “genç

  nüfus”; % 4 - % 6.9 arasında ise “olgun nüfus”; % 7 - % 10 arasında ise “yaşlı

  nüfus”; % 10’un üzerinde ise “çok yaşlı nüfus” olarak tanımlanmaktadır.

  Ayrıca “doğumda beklenen yaşam süresi” toplumda yaşlılığın

  değerlendirilmesinde sık kullanılan bir değişkendir. Toplumdaki ölüm oranlarından

  yararlanılarak, koşullar sabit olarak düşünülüp, yeni doğmuş bir bebeğin kaç yıl

  yaşama olasılığı olduğu hesaplanmaktadır.

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

  Öze

  t •Yaşlılık, tüm canlılarda görülen temel bir biyolojik süreçtir. Bunun

  yanında farklı boyutlarıyla da incelenmesi gerekmektedir. Yaşlılık; bireylerin fiziksel ve ruhsal güçlerini bir daha yerine gelmeyecek şekilde yavaş yavaş kaybetme hali olarak tanımlanmaktadır.

  •Yaşlılık sürecindeki sorunları geniş bir bakış ile inceleyen “gerontoloji bilimi”, yaşlanma ve yaşlı insanlar üzerinde calışmak için yaşlanmanın toplumsal ve kulturel boyutları ile ilgilenir. Yaşlıların tıbbi sorunları ile de “geriatri” bilimi ilgilenmektedir.

  •Yaşlanma “birincil, ikincil ve üçüncül yaşlanma” şeklinde de incelenmektedir.Birincil yaşlanma,erken dönemde başlar ve zaman içinde bedenin genel olarak yaşlanması olarakaçıklanabilir. İkincil yaşlanma ise kişilerin bireysel hastalıkları, alışkanlıkları ve bazı kötü kullanımlar sonucu bedenlerinin yıpranması olarak açıklanır. Üçüncül yaşlanma ise; yaşamın sonunu haber veren hızlı ve en ileri düzeydeki bozulmadır. Sağlıkta, toplumsal yaşamda, bilişsel işleyişteki değişiklikler ile ortaya çıkar.

  •Bunun yanında yaşlanma; kronolojik, biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel,ekonomik ve toplumsal olmak üzere farklı boyutları ile tanımlanmaktadır. yaşamın sonunu haber veren hızlı ve en ileri düzeydeki bozulmadır. Kaçınılmaz bir süreç olarak yaşlılığın, başarılı bir yaşlanma stili ile olumsuz etkilerinin azaltılabileceği düşünülmektedir.

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

  Öd

  ev •Kronolojik ve sosyo/kültürel yaşlanma arasındaki farkı örnekler

  vererek açıklayınız.

  •Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

  Değerlendirme

  sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “bölüm sonu testi” bölümünde etkileşimli

  olarak cevaplayabilirsiniz.

  DEĞERLENDİRME SORULARI

  1. ………………….her canlıda görülen ve tüm işlevlerde azalmaya neden olan

  evrensel bir süreçtir.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  a) Yaş

  b) Yaşlanma

  c) Yaşlı

  d) Yaşam beklentisi

  e) Yaşam dönemi

  2. Aşağıdakilerden hangisi birincil yaşlanmayı tanımlar?

  a) Sigara, alkol gibi nedenlerle bedenin kötü kullanılması sonucu ortaya

  çıkar.

  b) Hızlı ve en ileri düzeydeki yaşlanmadır.

  c) Organ ve sistemlerin en ileri düzeyde yıpranmasıdır.

  d) Bütün organlar ve sistemlerde genel olarak yaşlanmadır.

  e) Sağlıksız beslenme, spor yapmama nedeniyle ortaya çıkan yaşlanmadır.

  3. Yaşlıların tıbbi sorunları ile hangi bilim dalı ilgilenir?

  a) Klinik psikoloji

  b) Klinik sosyal hizmet

  c) Sosyal gerontoloji

  d) Gerontoloji

  e) Geriatri

  4. Yaşlıların sosyal ve kültürel sorunları ile hangi bilim dalı ilgilenir?

  a) Klinik psikoloji

  b) Klinik sosyal hizmet

  c) Sosyal gerontoloji

  d) Gerontoloji

  e) Geriatri

  5. ”Kronolojik yaşın ilerlemesiyle birlikte sabit bir hızla gelişen biyo-kimyasal

  değişimlerdir.” cümlesi hangi yaşlanmayı tanımlar?

  a) Üçüncül yaşlanma

  b) Primer yaşlanma

  c) Ekonder yaşlanma

  d) İkincil yaşlanma

  e) İleri yaşlanma

  Cevap Anahtarı:

  1.B, 2.D, 3.E, 4.D, 5.B

 • Giriş

  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

  YARARLANILAN KAYNAKLAR VE BAŞVURULABİLECEK

  DİĞER KAYNAKLAR

  AİKEN, L. R. 1995. AGİNG. SAGE PUB. LONDRA.

  Akyol, D. A. 1996. Yaşlılığın tanımı ve toplumsal konumu. Ege Üniversitesi

  Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 12 (2): 75-92.

  Cox, G. H. 1993. Later Life: The Realities of Aging. Prentice Hall, New Jersey.

  Giddens, A. 2005. Sosyoloji (Hazırlayan: C. Guzel). Ayrac Yayınevi, Ankara.

  Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E.2010. Yaşlı Refahı,Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Kilit

  Yayınları, Ankara.

  Hansson, R. O., Carpenter, B. N. 1994. Relationships in old age. The Guilford Pres,

  New York.

  Lawton, M. P. 1990. Aging and Performance of Home Tasks. Human Factors. 32

  (5): 527-536.

  Myers, T. S. 1989. How to Keep Control of Your Life After 50. Lexington Boks,

  Lexington, Massachusetts.

  United Nations. 1980. Problem of elderly and the aged. A/35/130.