kvu voss – arna kvu voss - arna forord . konseptvalutgreiinga (kvu) for voss - arna omfattar...

Download KVU Voss – Arna KVU Voss - Arna Forord . Konseptvalutgreiinga (KVU) for Voss - Arna omfattar strategiar

Post on 24-Sep-2019

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KVU Voss – Arna Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane

  HOVUDRAPPORT April 2014

 • KVU Voss - Arna

  Framside: Ved Storevik, mellom Bolstadøyri og Evanger. Foto: Inge Hjertaas, Jernbaneverket

  2

  http://www.jernbaneverket.no/ http://www.vegvesen.no/

 • KVU Voss - Arna Forord Konseptvalutgreiinga (KVU) for Voss - Arna omfattar strategiar for utvikling av denne transportåra fram mot 2050. Rapporten er utarbeidd av Statens vegvesen og Jernbaneverket etter oppdrag frå Samferdselsdepartementet. Utgreiinga skal danne grunnlag for Regjeringa sin konklusjon om val av konsept og vidare planlegging. KVU skal normalt kvalitetssikrast av eksterne konsulentar (KS1). Dette vil Samferdselsdepartementet ta standpunkt til i løpet av KVU-prosessen. KVU skal byggjast opp i samsvar med krav frå Finansdepartementet (Rammeavtalen) i seks hovuddelar: Behovsanalyse Mål og strategidokument Overordna kravdokument Mulighetsstudie Alternativsanalyse Føringar for forprosjektfasen Kapittelinndelinga i denne konseptvalutgreiinga byggjer opp om dei seks hovuddelane slik: Behovsanalyse Innleiing

  Situasjon Behovsvurdering – prosjektutløysande behov

  Mål og strategidokument Mål – samfunnsmål, effektmål

  Overordna kravdokument Overordna krav Mulighetsstudie Moglege løysingar

  Konsept Konseptanalyse Oppfylling av mål og krav

  Samfunnsøkonomisk analyse Andre verknader Drøfting og tilråding

  Føringar for forprosjektfasen Oppfølgjande planlegging

  Prosjektgruppa har hatt følgjande deltakarar: Statens vegvesen (SVV): Kjell Kvåle – prosjektleiar, Bjørn Alsaker, Erik Johannessen, Olav Lofthus, Liv Janne Kvåle, Arnfinn Ansok Jernbaneverket (JBV): Lars Rugtvedt, Cecilie Bjørlykke, Arve Jørgen Hustadnes, Per Jorulf Overvik, Helge Bontveit, Hanne Dybwik Styringsgruppa si samansetjing: Paal Fosdal – leiar(SVV), Jan Martinsen (SVV), Lars Christian Stendal (JBV), Per Pedersen (JBV)

  3

  http://www.jernbaneverket.no/ http://www.vegvesen.no/

 • KVU Voss - Arna

  1 Innleiing............................................................................................................................................... 6 1.1 Bakgrunn ..................................................................................................................................... 6 1.1 Mandat ....................................................................................................................................... 6

  2 Situasjon .............................................................................................................................................. 7

  2.1 Planområde ................................................................................................................................. 7 2.2 Busetnad, arealbruk, næringsliv ................................................................................................... 8 2.3 Om landskap, friluftsliv, natur, kultur og naturressursar .............................................................. 11 2.4 Infrastruktur - veg og bane ....................................................................................................... 14 2.5 Trafikk - veg og bane ............................................................................................................... 19 2.6 Godstransport ............................................................................................................................ 21 2.7 Trafikktryggleik .......................................................................................................................... 24 2.8 Kollektiv- og sykkeltilbod ........................................................................................................... 26

  3 Behovsvurdering ................................................................................................................................ 27

  3.1 Innleiing .................................................................................................................................... 27 3.2 Nasjonale behov ........................................................................................................................ 27 3.3 Etterspørselsbaserte behov ......................................................................................................... 29 3.4 Interessegrupper sine behov ...................................................................................................... 31 3.5 Lokale og regionale behov ......................................................................................................... 33 3.6 Prosjektutløysande behov .......................................................................................................... 35 3.7 Viktige behov ............................................................................................................................ 35

  4 Mål .................................................................................................................................................... 36

  4.1 Samfunnsmål ............................................................................................................................. 36 4.1 Effektmål ................................................................................................................................... 36

  5 Overordna krav .................................................................................................................................. 37

  5.1 Sideeffektar - vilkår avleia av viktige behov .............................................................................. 37 5.2 Tekniske og funksjonelle vilkår ................................................................................................... 37 5.3 Økonomiske og tidsmessige vilkår .............................................................................................. 38 5.4 Viktige ikkje-prissette tema i den samfunnsøkonomiske analysen ................................................ 38 5.5 Samla oversikt behov-mål-krav ................................................................................................... 39

  6 Moglege løysingar .............................................................................................................................. 40

  6.1 Metode for konseptutvikling ....................................................................................................... 40 6.2 Referansealternativ 2050 ........................................................................................................... 40 6.3 Påverke transportetterspørsel og val av transportmiddel ............................................................. 40 6.4 Utnytte dagens infrastruktur meir effektivt og trygt ..................................................................... 41 6.5 Bygge om – utbetring av eksisterande infrastruktur .................................................................... 41 6.6 Bygge nytt – nyinvesteringar og større ombyggingar ................................................................. 42 6.7 Løysingar som er vidareført til konseptanalyse ............................................................................ 45

  4

  http://www.jernbaneverket.no/ http://www.vegvesen.no/

 • KVU Voss - Arna 7 Konsept.............................................................................................................................................. 46

  7.1 K0 - Referanse ........................................................................................................................... 46 7.2 K1 – Utbetring av veg og bane ................................................................................................... 48 7.3 K2 – Maksimal innkorting veg, utbetring bane ............................................................................ 50 7.4 K3 – Stor innkorting bane, veg med midtfelt i dagens trasé ......................................................... 52 7.5 K4 – Utbetring bane, delvis møtefri veg i dagens trasé................................................................ 54 7.6 K5 – Stor innkorting bane og veg - kombinasjonsløysing ............................................................ 56

  8 Oppfylling av mål og krav ................................................................................................................... 58

  8.1 Oppfylling av effektmål .............................................................................................................. 58 8.2 Oppfylling av krav ...................................................................................................................... 60

  9 Samfunnsøkonomisk analyse .............................................................................................................. 62

  9.1 Innleiing .................................................................................................................................... 62 9.2 Trafikale verknader -persontransport .......................................................................................... 62 9.3 Prissette verknader..................................................................................................................... 67 9.4 Ikkje-prissette verknader (konfliktpotensial) ..........................................................

Recommended

View more >