arna 1971-1988 (archirectenhonorering)

Download ARNA 1971-1988 (archirectenhonorering)

Post on 14-Jul-2015

120 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Algemene regelen voor de honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architectAR 1971 (ongewijzigde herdruk maart 1988)

1.

Algemene bepalingen

Artikel 1. Onder 'architect' verstaan deze Regelen de beoefenaar van de bouwkunst, die er zijn beroep van maakt ontwerpen voor bouwwerken te vervaardigen en bij de uitvoering van die ontwerpen de directie te voeren alsmede adviezen te verstrekken in aangelegenheden de bouwkunst rakende. In de verhouding tot zijn opdrachtgever is de architect de vertrouwensman, die raad geeft in technische en esthetische aangelegenheden en de belangen van zijn opdrachtgever naar zijn beste weten en kunnen behartigt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, treedt de architect bij de vervulling en afwikkeling van een hem gegeven opdracht op als gemachtigde van de opdrachtgever, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze Regelen is bepaald. Artikel 2. Onder 'opdrachtgever' verstaan deze Regelen de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die aan de architect werkzaamheden, in artikel 1 bedoeld, opdraagt. Artikel 3. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra de opdrachtgever de bijstand of voorlichting van de architect heeft ingeroepen voor werkzaamheden in artikel 1 genoemd en de architect tegenover de opdrachtgever bij de aanvang van zijn werkzaamheden duidelijk heeft laten blijken, dat hij dit als een opdracht, waarvoor deze Regelen van kracht zullen zijn, beschouwt en dat hij die opdracht als zodanig aanvaardt. Een verstrekte opdracht dient schriftelijk te worden bevestigd, onverlet de bevoegdheid de totstandkoming van de opdracht met andere middelen te bewijzen.

2. Werkzaamheden van de architect ; omvang van een opdrachtArtikel 4. De werkzaamheden van de architect worden onderverdeeld in: a. het maken van een voorlopig ontwerp, waaronder wordt verstaan: het maken van tekeningen, voldoende om een voorstelling van het bouwwerk te geven; daze tekeningen zullen in de regel bestaan uit een situatietekening en schetstekeningen op kleine schaal van de plattegronden en van de voornaamste doorsnede(n) en gevel(s) van het bouwwerk; het voorlopig ontwerp omvat tevens een globale begroting van kosten per m bebouwd grondvlak of per m inhoud van het bouwwerk;

b.

het maken van het definitief ontwerp, waaronder wordt verstaan: het uitwerken van het voorlopig ontwerp, bestaande uit het maken van tekeningen van alle plattegronden, gevels en doorsneden van het bouwwerk en van situatietekeningen, nodig voor het maken van de bestektekeningen en voor het voeren van besprekingen met bevoegde organen; het maken van de bestektekeningen, waaronder wordt verstaan: het uitwerken van het ontwerp in tekeningen in de regel op schaal 1 : 100, zodanig, dat het bestek daarnaar kan worden gemaakt en de bouwvergunning kan worden aangevraagd, alsmede het voeren van besprekingen met de bevoegde organen ter verkrijging hiervan; voorts het maken van die werktekeningen (zie lid g), staten en berekeningen welke voor de aanbesteding nodig zijn; het maken van het bestek, waaronder wordt verstaan: het nauwkeurig omschrijven van het te maken bouwwerk en van de voorwaarden, waaronder dit moet worden uitgevoerd; het maken van de begroting, waaronder wordt verstaan: het samenstelien van de kostenbegroting, opgemaakt naar de berekende hoeveelheden materiaal en de prijzen per eenheid, benevens het berekenen van de verdere kosten aan de uitvoering verbonden, alsmede het maken van de statische en hoeveelheidsberekeningen ten behoeve van de omschrijving in het bestek en van het aanvragen van de bouwvergunning; het houden van de aanbesteding, waaronder wordt verstaan: het doen aankondigen van de aanbesteding of het uitnodigen van de gegadigden, het verkrijgbaar stellen van bestek, tekeningen en eventuele bijlagen, het geven van inlichtingen en/of aanwijzingen, het in ontvangst nemen van de inschrijving(en) en het geven van advies aan deopdrachtgever omtrent de gunning van het werk, zomede het opmaken van een concept voor een contract van aanneming; het voeren van directie, waaronder wordt verstaan: het ver-tegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken op de bouw betrekking hebbende, het geven van leiding bij het houden van toezicht op de uitvoering, het voeren en/of controleren van de correspondentie en administratie daarop betrekking hebbende, waaronder begrepen het bijhouden of doen bijhouden van weekrapporten, waarin o.a. het meer- en minderwerk en de daaruit voortvloeiende geldelijke verrekening wordt aangetekend; verder het aangeven van de tijdstippen, waarop de aannemer recht heeft op betaling van de gedeeltelijke of gehele aanneemsom en het controleren en zo nodig opmaken van de betalingsbescheiden van het werk, een en ander tot en met de eerste oplevering van het werk. Tijdens de fase directievoering worden gemaakt de overige werktekeningen ten behoeve van de uitvoering waaronder wordt verstaan: het maken van tekeningen, staten en berekeningen (behalve die genoemd onder c) welke voor de uitvoering van het werk nodig zijn; benevens het met het oog op het bouwkundig inpassen in het geheel van het bouwwerk controleren en corrigeren van tekeningen en stukken welke door derden voor de uitvoering van het werk zijn gemaakt; en het cordineren van alle werkzaamheden.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

het verzorgen van de eindoplevering, waaronder wordt verstaan: het controleren van de eindafrekeningsbescheiden van het werk, benevens het houden van toezicht op de onderhoudswerkzaamheden en op het maken van de revisietekeningen (zo deze overeenkomstig artikel 44 worden verlangd), waaronder wordt verstaan een biigewerkt stel afdrukken van de bestektekeningen door het toezichthoudend personeel vervaardigd.

Artikel 5. 1a. b. c. d. e. 2. Een opdracht tot het maken van een ontwerp omvat niet anders dan het maken van een voorlopig ontwerp, bedoeld in artikel 4 sub a. Een opdracht tot het maken van het definitief ontwerp omvat hetgeen is omschreven in artikel 4 sub b. Een opdracht tot het gereedmaken van een werk voor aanbesteding omvat het maken van de bestektekeningen, het bestek en de begroting, bedoeld in artikel 4 sub c, d en e. Een opdracht tot het aanbesteden van een werk omvat hetgeen is omschreven in artikel 4 sub f. Een opdracht tot het voeren van directie omvat het maken van de overige werktekeningen en hetgeen is omschreven in artikel 4 sub g en h. In afwijking van lid 1 sub b en c kan de opdrachtgever na de opdracht bedoeld in lid 1 sub a een opdracht tot het gereedmaken van het werk voor aanbesteding verlenen, omvattende zowel hetgeen in lid 1 sub b als sub c is bedoeld. Indien de opdrachtgever met de architect is overeengekomen, dat de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4 sub g en h door de opdrachtgever dan wel door derden zullen worden verricht, dient de opdrachtgever de architect in de gelegenheid te stellen er op toe te zien, dat de uitvoering in overeenstemming met zijn bedoelingen geschiedt, en daartoe adviezen te geven.

3.

3.

Honorering van de architect en vergoeding van zijn kosten

Artikel 6. 1. Het honorarium voor de gezamenlijke werkzaamheden omschreven in artikel 4, wordt berekend uit de bouwkosten, bedoeld in artikel 9, volgens de tabel in bijlage I bij deze Regelen, tenzij een der volgende leden van toepassing is. Voor zeer eenvoudige bouwwerken, bv. loodsen wordt het honorarium berekend volgens de tabel in bijlage II bij deze Regelen. Indien de opdrachtgever met de architect is overeengekomen, zal voor zeer gecompliceerde bouwwerken en voor bouwwerken van representatieve of monumentale aard het honorarium worden berekend volgens de tabel in bijlage III bij deze Regelen.

2. 3.

4.

lndien opdrachtgever en architect dit tevoren overeenkomen, kan, in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, het honorarium worden berekend: a. naar een andere, hogere maatstaf; b. op de wijze beschreven in artikel 23.

Artikel 7. 1. Voor de honorering van de verschillende werkzaamheden, in artikel 4 genoemd, en tezamen uitmakende de volledige opdracht, waarvoor het honorarium wordt genoten, geldt de volgende percentsgewijze onderverdeling: a. b. c. d. e. f. g. h. 2. voorlopig ontwerp definitief ontwerp bestektekeningen bestek begroting aanbesteding directievoering eindoplevering 15 20 22,5 10 5 2,5 22,5 2,5 % % % % % % % %

lndien een bouwwerk door de architect gereed gemaakt is voor aanbesteding of volgens het ontwerp van de architect tot stand is gekomen, waarbij n of meer der in lid 1 omschreven werkzaamheden overbodig zijn gebleken en derhalve niet zijn verricht, kan de opdrachtgever hieraan geen recht ontlenen tot verlaging van het honorarium. Indien artikel 5 lid 3 van toepassing is, wordt het honorarium voor de werkzaamheden, genoemd in lid 1 sub a t/m f verhoogd met 5% van het totale honorarium, bedoeld in artikel 6, en met het honorarium voor het toezicht en de adviezen, bedoeld in artikel 5 lid 3, berekend volgens artikel 22. Het honorarium voor dat toezicht en de adviezen kan ten hoogste 15% van het totale honorarium bedragen.

3.

Artikel 8. 1. In het honorarium is de vergoeding van de kosten die voor de architect zijn verbonden aan het maken van de werktekeningen, niet begrepen. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 vergoedt de opdrachtgever de architect deze kosten afzonderlijk volgens bijlage IV. Als opdrachtgever en architect dit tevoren overeenkomen of als de administratie van de architect er niet op is gericht om hieraan de te vergoeden kosten te ontlenen, wordt de vergoeding berekend volgens het percentage voor de werktekeningen in de bijlage, die ook voor de berekening van het honorarium van toepassing is, of volgens een door opdrachtgever en architect overeen te komen hoger percentage van de bouwsom. Als de kosten van de werktekeningen niet naar een percentage van