kvu voss – arna i konseptvalutgreiing (kvu) for voss-arna inngأ¥r det fleire delrapportar....

Download KVU Voss – Arna I konseptvalutgreiing (KVU) for Voss-Arna inngأ¥r det fleire delrapportar. Delrapport

Post on 16-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KVU Voss – Arna Ikkje-prissette verknader

  VEDLEGG 2 April 2014

 • Framside: Vosso ved Bolstad Fotograf: Øystein H. Brekke

 • : V u r d e r i n g a v i k k j e – p r i s s e t t e v e r k n a d e r

  1

  Samandrag

  I konseptvalutgreiing (KVU) for Voss-Arna inngår det fleire delrapportar. Delrapport KVU Voss-Arna

  Ikkje-prissette verknader omhandlar følgjande fagtema i tråd med Handbok 140, og mandat som gitt i

  bestilling;

   Landskapsbilete

   Nærmiljø og friluftsliv

   Naturmiljø

   Kulturmiljø

   Naturressurs

  I tillegg er deponi vurdert som eit eige tema knytt opp mot ikkje-prissette verknader.

  Faggruppa har gjennom heile prosessen hatt dialog med prosjektgruppa og delteke på nokre

  prosjektgruppemøte. Vidare har faggruppa lagt vekt på tverrfagleg samarbeid både når det gjeld

  avklaring av bestilling, utvikling av metode og samanfattande drøfting av temavise vurderingar.

  For ikkje-prissette tema er det definert eit felles analyseområde. Analyseområdet er heildekkande

  knytt til landskapstypeinndeling, der både direkte og indirekte råka landskapstypar inngår. Det er

  nytta offentleg tilgjengelege databasar som har inngått i både kvantitative og kvalitative vurderingar.

  På dette strategisk overordna nivået har faggruppa lagt til grunn at det ikkje skal gjennomførast

  konsekvensvurdering. Dette er ein logisk følgje av at konsepta ikkje vert omfangsvurdert i tråd med

  Handbok 140. For å få fram konsepta sine verknader for ikkje- prissette tema er det gjennomført

  temavise analyser av konfliktpotensialet.

  Den samanfattande drøftinga viser at det for alle tema er stor grad av samanfall på verdi og

  konfliktpotensiale. Rangeringa peikar også på at det er knytt ulike utfordringar og potensial til dei

  ulike konsepta. Konsept 5 kan ut i frå dette ha eit positivt potensial når det gjeld t.d. større

  vektlegging av landskapstilpassing, og ved å bidra til transformasjon i tettstadane gjennom langsiktig

  arealplanlegging.

  Fagtema

  1. Mindre utbetring av veg og bane

  2. Maks innkorting av

  veg og utbetring bane

  3. Stor innkorting av bane og veg m/midtfelt

  4. Møtefri veg og utbetring

  av bane

  5. Stor innkorting av bane og veg

  Landskapsbilete Lite Lite Middels Middels Stort

  Nærmiljø og friluftsliv Lite Middels Stort Stort Stort

  Naturmiljø Lite Lite Middels Stort Stort

  Kulturmiljø Lite Lite Middels Middels Middels

  Naturressursar Lite Middels Middels Stort Stort

  Konfliktpotensialet Lite Lite Middels Stort Stort

  Rangering 1 2 3 4 5

  Tabell 1 Samla konfliktpotensiale for ikkje-prissette verknader

 • : V u r d e r i n g a v i k k j e – p r i s s e t t e v e r k n a d e r

  2

  I faggruppa har desse vore med:

   Landskapsbilete: Synnøve Kløve-Graue, Statens vegvesen

   Nærmiljø og friluftsliv: Christine R. Nilsen, Statens vegvesen

   Naturmiljø: Idar Reistad, Statens vegvesen

   Kulturmiljø: Arnulf Østerdal, Statens vegvesen

   Naturressursar: Hilde Sanden Nilsen, Statens vegvesen

   GIS analyser/modellering: David Fürstenberg, Statens vegvesen

   Akustikk: Svein Åsmund Slungård, Statens vegvesen

  Ikkje alt, som kan teljast, tel, og ikkje alt, som tel, kan teljast.

  (A. Einstein)

 • : V u r d e r i n g a v i k k j e – p r i s s e t t e v e r k n a d e r

  3

  Innhald Samandrag ............................................................................................................................................... 1

  Innleiing ........................................................................................................................................... 7 1

  Bakgrunn ................................................................................................................................. 7 1.1

  Metodikk ......................................................................................................................................... 9 2

  Konseptvalutgreiing (KVU) ...................................................................................................... 9 2.1

  Viktige ikkje-prissette tema for KVU Voss-Arna ...................................................................... 9 2.2

  Metode frå Handbok 140 ...................................................................................................... 10 2.3

  Metode tilpassa KVU ............................................................................................................. 11 2.4

  Datagrunnlag og analysemateriale ................................................................................ 13 2.4.1

  Omfang .................................................................................................................................. 14 2.5

  Avbøtande tiltak .................................................................................................................... 14 2.6

  Konfliktpotensial.................................................................................................................... 14 2.7

  Konsept og dagsoner ..................................................................................................................... 15 3

  Konsept .................................................................................................................................. 15 3.1

  Dagsoneområde og konsept ................................................................................................. 17 3.2

  Landskapsbilete ............................................................................................................................. 23 4

  Definisjon og avgrensing av tema ......................................................................................... 23 4.1

  Avgrensing mot andre fagtema ..................................................................................... 23 4.1.1

  Metode .................................................................................................................................. 23 4.2

  Verdisetting og omtale .......................................................................................................... 24 4.3

  Kvalitativ vurdering av avgrensing i dagsoneområda............................................................ 29 4.4

  Dagsone A. Vangsvatnet ................................................................................................ 30 4.4.1

  Dagsone B. Geitle .......................................................................................................... 31 4.4.2

  Dagsone C. Evanger ....................................................................................................... 32 4.4.3

  Dagsone D. Bolstadøyri ................................................................................................. 33 4.4.4

  Dagsone E. Dale ............................................................................................................. 34 4.4.5

  Dagsone F. Helle ............................................................................................................ 35 4.4.6

  Dagsone G. Stanghelle ................................................................................................... 36 4.4.7

  Dagsone H. Vaksdal ....................................................................................................... 37 4.4.8

  Dagsone I. Romslo-Takvam ........................................................................................... 38 4.4.9

  Dagsone J. Indre Arna .................................................................................................... 39 4.4.10

  Oppsummering og samanstilling av konfliktpotensial .......................................................... 40 4.5

  Vurdering av samanstillinga .......................................................................................... 40 4.5.1

  Nærmiljø og friluftsliv .................................................................................................................... 43 5

 • : V u r d e r i n g a v i k k j e – p r i s s e t t e v e r k n a d e r

  4

  Definisjon og avgrensing av tema ......................................................................................... 43 5.1

  Metode .................................................................................................................................. 43 5.2

  Omtale og verdisetting .......................................................................................................... 44 5.3

  Kvalitativ vurdering av dagsoneområda ................................................................................ 49 5.4

  Dagsone A. Vangsvatnet ................................................................................................ 50 5.4.1

  Dagsone B. Geitle .......................................................................................................... 51 5.4.2

  Dagsone C. Evanger ....................................................................................................... 52 5.4.3

  Dagsone D. Bolstadøyri ........................................