kommunikaatjie 2/2/2014

Download Kommunikaatjie 2/2/2014

Post on 25-Mar-2016

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nuusbrief GK Centurion

TRANSCRIPT

 • 12

  KONTAK BESONDERHEDE

  Kantoorure: Ma.-Do 08:00 - 13:00 Telefoon: 012 664 2614 Basdenlaan 226 Faks: 012 664 0004 Lyttelton 0140 Epos: Kerkkantoorgercent@lantic.net Attes Skribagereformeerdekerkcenturion@gmail.com

  Ds Maarten van Helden : 012 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger : 012 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 012 347 0494/ 084 263 2055

  Kordineerder: Frans van Dyk: 664 0060/ 082 851 4558/ vandykfj@absamail.co.za

  ALGEMENE INLIGTING

  KOLLEKTES Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Sustentasie DIENSBEURTE: Ouderling: Hein Kaiser Diaken: Gustav Hoffman NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE OP INTERNET: http://kerkdienstgemist.nl/assets/516 KATKISASIE: Vandag: Les 02, Ps 25:2 Volgende week: Les 03, Ps 25:2

  Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

  Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

  Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 417

  Aanbid dien getuig

  EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00

  Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

  Jaargang 38 Nr 39 10 November 2013

  KKKK OMMUNIKAATJIE OMMUNIKAATJIE OMMUNIKAATJIE OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk CenturionGereformeerde Kerk CenturionGereformeerde Kerk CenturionGereformeerde Kerk Centurion Jaargang 39 Nr 03 2 Februarie 2014

  Webblad: http://www.gkcenturion.co.za

  KKKK

  SONDAGAAND 18:00

  Skriflesing: Matteus 27; Johannes 11:25,26; Ps 16:8-11 en Ps 6:6 Teksverse : Matteus 27:45-61 HK:. 16 Sing:

  Ps 89:3,17

  Ps 6:1,4

  Ps 16:4,5

  Sb 18-7:1,11,12 Sb 13-3 Orrelis: Christine van Helden Projektor: Magriet Erasmus Klank: Jan Reesink Prediker: Ds Maarten van Helden

  Liturgiese RiglyneLiturgiese RiglyneLiturgiese RiglyneLiturgiese Riglyne

  SONDAGOGGEND 9:00

  Skriflesing: 1 Petr 1:13-16 Teksverse : 1 Petr 1:16; 2 Petr 1:19; Ps 119:105 Sing: Lied 190:1,2,3 Sb 12-3:1-4 Lied 241:1 Ps 119-1:39 Ps 69-1:9 Sb 13-3 Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Nicolene Wattel Klank: Leendert Wattel Prediker: Ds Gerrit Kruger

  G r o e i n a C h r i s t u sG r o e i n a C h r i s t u sG r o e i n a C h r i s t u sG r o e i n a C h r i s t u s

  SY DOOD WAT DEURE OPEN!

  By die dood kom alles tot stilstand. Verhoudinge word beindig,

  dienswerk word gestaak en die lof aan God verstil! Die dood

  bring die einde! Die mens kan nie meer wees of doen waarvoor

  hul geskape is nie.

  Behalwe vir di wat in Christus glo... hulle hoor dat die dood n

  deur is wat oopgaan. Hulle leer dat hulle werke hulle volg

  (Op 14 :13). Hulle vrees die hel nie meer waar niks tot sy reg

  kom nie. Hulle het die verwagting, dat daar deur die dood heen,

  heerlike nuwe en volmaakte geleenthede oopgaan om voluit vir

  God te lewe!

  KEN JY DIE WOORD VAN GOD OF KEN JY DIE GOD VAN DIE WOORD?

  Hierdie opskrif klink dalk na woordspeling! Dit kan klink na slim woordpraatjies, maar daar l n baie diep waarheid in die verstaan van die kerngedagte. As ons as Christene hoor: Dit is geskry-we! dan verstaan ons dadelik dat dit iets is wat in die Bybel staan en daarom van waarheid en betekenis is. Verder vra ons dikwels: Wat s die Bybel oor di of di saak? Om nou God te leer ken, beteken om in diepte te lees, te oordink en te luister na hoe God Homself in die Woord openbaar en hoe ons daarvolgens moet lewe. Om daarom die Woord van God te ken, is nie genoeg nie, maar om God van die Woord te ken, dit is waaroor dit gaan.

 • 2

  O ns gee om vir M ekaarO ns gee om vir M ekaarO ns gee om vir M ekaarO ns gee om vir M ekaar

  ... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. 1 Tim 3:15

  Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

  Rita Kruger is ernstig siek met pankreaskanker(C130834115222)

  Mieke van den Hever het n oogoperasie ondergaan (C12663 3693)

  Amanda Niezen herstel van harsingskudding( C13661 1761)

  Gertie Swanepoel herstel na n beroerte(A14)

  Hartjie de Beer sterk tuis aan na haar hospitalisasie(A13664 2402)

  Louie Venter is in Femina kliniek vir n operasie(B12660 1503)

  M eelew ingM eelew ingM eelew ingM eelew ing Ons dra Jan en Hettie van der Walt en familie in ons gebede op, Hettie se ma is op 16 Jan 2014 oorlede. Mag die Here julle vertroos.

  A ktiw iteite gedurende die kom ende w eekA ktiw iteite gedurende die kom ende w eekA ktiw iteite gedurende die kom ende w eekA ktiw iteite gedurende die kom ende w eek

  V ergaderingsV ergaderingsV ergaderingsV ergaderings:

  6 FebKerkraad om 19:00

  A nder A ktiw iteiteA nder A ktiw iteiteA nder A ktiw iteiteA nder A ktiw iteite:

  3 FebSenior Aksie 10:00 7 FebGTA-braai

  B YB E L ST U D IEB YB E L ST U D IEB YB E L ST U D IEB YB E L ST U D IE W oensdagoggendW oensdagoggendW oensdagoggendW oensdagoggend

  6:00 Bybelstudie in saal 9:00 Ds Maarten in die saal

  9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie

  A lm al w elkom !A lm al w elkom !A lm al w elkom !A lm al w elkom !

  V O L W A SSE B E L Y D E N ISK L A SSEV O L W A SSE B E L Y D E N ISK L A SSEV O L W A SSE B E L Y D E N ISK L A SSEV O L W A SSE B E L Y D E N ISK L A SSE Enige persoon wat by die gemeente wil aansluit en,of lidmate wat belangstel vir n bietjie opfrissing van jou kennis, kan hul naam by die kerkkantoor opgee vir die bywoon van die volwasse belydenis-klasse wat weer op 11 Februarie om 19:00 in die konsistorie in aanvang neem.

  11

  VERJAARSDAE VERJAARSDAE VERJAARSDAE VERJAARSDAE U woord is die lamp wat my die weg wys ... Ps 119:105

  BELYDENDE BELYDENDE BELYDENDE BELYDENDE LIDMATELIDMATELIDMATELIDMATE 2 Feb Antoinette Loots B14 082 441 3585 Brenda Venter A05 664 4715 3 Feb Danie Erasmus B05 653 2726 Gerrit van Zyl C12 663 3882 Ben Vorster C01 664 0860 4 Feb Paul Hugo B15 082 462 1902 Deon Pohl A10 664 6590 Kobie van Rooy B12 082 333 4246 Heleen van Schalkwyk B09 072 436 4763 Marcel Wilson C12 643 0441 5 Feb Mandie Cloete A09 082 562 5296 6 Feb Gert de Beer C07 663 5016 Jaco van den Bergh C07 663 3649 7 Feb Laetitia Cassidy B13 653 5095 8 Feb Frans Geertsema A13 662 2717

  BEROEPENUUS

  BEROEPE ONTVANG Ds CJ Nagel [jr] van Nylstroom na Louis Trichardt.

  DOOPLIDMATEDOOPLIDMATEDOOPLIDMATEDOOPLIDMATE 2 Feb Paul Kotze B12 083 743 1858 Deodat le Roux B21 073 181 3046 3 Feb Miane de Jager C05 082 582 2600 4 Feb Ernest Bornman C11 658 5880 5 Feb Isabella van den Berg B17 084 500 6867 8 Feb Francois Admiraal B06 082 451 7884 Cara Erasmus B09 072 233 5205 Martin van Rooyen C15 082 577 3349

  BIBLOS

  Die Biblos Bybelverspreidingsprojek het ten doel om sover moontlik aan diegene met wie ons daagliks kontak het (bv. sekuriteitswagte, huis- en tuinhulpe, versorgers en ander volgens behoefte) n Bybel in sy/haar moedertaal/taal van voorkeur te voorsien. Daar is n besondere behoefte in hierdie verband. Deur hierdie projek is bykans 1 200 Bybels in 2013 deur ons gemeente versprei.

  Indien u belangstel om aan die Biblos Bybelverspreidingsprojek deel te neem, kontak die kerkkantoor of vir Esm van den Berg (083 381 6428) vir meer inligting. Fondse vir hierdie doel kan in die kerk se bankrekening inbetaal word onder verwysing Biblos. Soli Deo Gloria!

 • 10

  GTAGTAGTAGTA

  Centurion Cantus gemeenskapskoor

  Waar elke stem saak maak

  Oudisies vir 2014 -kontak asseblief Pieter Bezuidenhout 071 324 1796

  of Christine van Helden 072 658 5664

  Het jy al n plek om te Groei na Christus?

  Wat van n kleingroep? Daar is iets vir almal!

  Kontak

  Anna-Barbara du Plessis 083 655 2009

  Tiener

  sTie

  ners

  Tiener

  sTie

  ners

  SENIOR AKSIE

  Die seniors vergader Maandag 3 Februarie 2014 om 10:00 in die saal.

  Ons skop die jaar af met Bybel vasvrae. Lekker ontspanne en informeel. Ons sal dit op groepsbasis doen. Grootte en aantal groepe sal afhang van hoeveel lede teenwoordig is.

  A.g.v. vakansies gaan ons slegs 7 keer die jaar vergader. Alhoewel die datums in die kerk almanak is, gee ons dit hier. Begintyd altyd 10:00 tensy anders genoem

  3 Februarie 3 Maart 5 Mei 2 Junie (12:00)

  4 Augustus 1 September 3 November

  Teken dit asb aan

  Ons beplan ook n besoek aan Eljadahuis. Dit sal op n ander datum wees as van ons vergader datums.

  Ledegeld bly R 50 per persoon. Elkeen moet asb probeer om n gas(te) saam te bring, wie dalk as lede kan aansluit. Onthou ook asb jul bydrae vir Eljadahuis.

  Senior groete

  Albie

  Sondagaand 2 Februarie

  Kom toets hoe skerp jou

  Bybelkennis is

  *The weakest link*

  VrydagaandVrydagaandVrydagaandVrydagaand 7 7 7 7 FebruarieFebruarieFebruarieFebruarie

  18:00 22:00Ons bring en braai dat die sop spat! Kom loer vanaand in by die tieners vir meer inligting

  Tuishuis vleisie

  3

  ALETHEIA MINISTRY EVERY SUNDAY AT 11:00

  Scripture: Isaiah 28 Text: Isaiah 28