jeziČne kompetencije

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2016

42 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JEZIČNE KOMPETENCIJE. OŠ “Bukovac”, 28. 11. 2007. Katarina Aladrović, prof. KOMPETENCIJA. KOMPETENCIJA – priznata stručnost, sposobnost kojom netko raspolaže (V. Anić) lat. competare – postizati, biti bolji. KLJUČNE KOMPETENCIJE (European Comission, 2005.). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • JEZINE KOMPETENCIJEO Bukovac, 28. 11. 2007.Katarina Aladrovi, prof.

 • KOMPETENCIJA

  KOMPETENCIJA priznata strunost, sposobnost kojom netko raspolae (V. Ani)lat. competare postizati, biti bolji

 • KLJUNE KOMPETENCIJE (European Comission, 2005.)Komuniciranje na materinskom jezikuKomuniciranje na stranome jezikuMatematika pismenostMedijska (digitalna) kompetencijaKompetencija uiti kako se uiMeuljudska kompetencijaPoduzetnika kompetencijaKreativno istraivanje

 • KOMUNICIRANJE NA MATERINSKOME JEZIKUjezina kompetencijasociolingvistika kompetencijadiskurzivna kompetencijastrateka kompetencija

  PRAKTINA PRIMJENA: pouavanje gramatikepouavanje sluanjapouavanje govorenjapouavanje itanjapouavanje pisanjapouavanje kreativnoga izraza

 • JEZINE KOMPETENCIJEkomunikacijska i lingvistika kompetencijaostvaruju se kroz sadraje hrvatskoga jezika prvenstveno, ali se djelomino ostvaruju i kroz druge predmete jer dijete ita, pie i govori, tj. vri jezine djelatnosti na materinskome jeziku

 • KOMUNIKACIJSKA KOMPETENCIJAKOMUNIKACIJSKA KOMPETENCIJA PRAKTINO ZNANJE JEZIKAto je upotreba jezika, tj. praktina uporaba teorijskoga znanjaznati kada upotrijebiti reenine znakove (toke, upitnik, usklinik), veliko i malo slovo i slino

 • LINGVISTIKA KOMPETENCIJALINGVISTIKA KOMPETENCIJA: teorijsko znanje o jeziku obuhvaa znanje (npr.) o imenici, pisanju velikoga i maloga pisanoga slova, o pisanju reeninih znakova, ije/je, /

 • ISTRAIVANJEnapravljeno u 8 O u RH etiriju tipova: seoska, mali grad, prigradska i veliki grad (Zagreb)dva upitnika: test komunikacijske i test lingvistike kompetencijesudjelovao 301 ispitanik, od toga 82 ispitanika u velikome gradu

 • SVRHA ISTRAIVANJAistraiti razliku u lingvistikoj i komunikacijskoj kompetenciji uenika prvoga razreda Oistraiti razliku u lingvistikoj i komunikacijskoj kompetenciji s obzirom na mjesto u kojemu se nalazi kolaistraiti razliku u kompetenciju izmeu uenika s odlinom ocjenom i uenika s vrlo dobrom, dobrom i dovoljnom ocjenom

 • REZULTATIpostoji znaajna razlika u opoj razini izmeu lingvistike i komunikacijske kompetencijeuenici bolje poznaju teoriju jezika, nego primjenuprimjer: znaju kada dolazi upitnik i kako se zove takva reenica, ali ne znaju kada treba staviti upitnik na kraju reenice

 • REZULTATIuenici znaju da se imena piu velikim slovom, ali u pisanju reenica i imena u reenicama ili pisanju poetka reenice zaborave na veliko slovovrlo este pogreke rade u pisanju glasova /, ije/je te d/

 • REZULTATIsvaki upitnik imao je svoj slikovni dio: u testu komunikacijske kompetencije posljednja dva pitanja bila su usmenajedan zadatak je bio usmeno pogaanje to se nalazi na sliici, a jedan zadatak je bio usmeni opis sliiceisti tip zadataka nalazio se u testu lingvistike kompetencije, ali su zadatci bili pismeni

 • REZULTATIdjeca su pokazala bolje rezultate na pismenom dijelu toga ispita u poznavanju reenica i sastavljanju teksta, a u koritenju rijei nisu pokazali znaajne rezultate

 • REZULTATI: opa razina

 • REZULTATI: reenini znakovi (primjer)

 • REZULTATI: rjeniko blago

  Chart4

  30

  5943

  7999

  8787

  7372

  komunikacijska kompetencija

  lingvistika kompetencija

  broj bodova

  frekvencija

  Usporedna raspodjela rezultata na testovima lingvistike i komunikacijske kompetencije u poznavanju rjenikog blaga hrvatskoga jezika

  Sheet1

  nula bodova115

  jedan bod31

  dva boda22

  tri boda35

  etiri boda98

  Sheet1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  broj bodova

  frekvencije

  Raspodjela rezultata na testu lingvistike kompetencije u poznavanju glasova hrvatskoga jezika

  Sheet2

  0

  0

  0

  0

  0

  broj bodova

  frekvencije

  Raspodjela rezultata na testu lingvistike kompetencije u poznavanju pisanja velikog i malog pisanog slova

  Sheet3

  nula bodova3

  jedan bod3

  dva boda9

  tri boda18

  etiri boda25

  pet bodova25

  est bodova14

  sedam bodova31

  osam bodova37

  devet bodova54

  deset bodova21

  jedanaest bodova15

  dvanaest bodova30

  trinaest bodova16

  Sheet3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  uestalost pojavljivanja

  broj bodova

  frekvencije

  Raspodjela rezultata na testu komunikacijske kompetencije u poznavanju reeninih znakova

  jedan30

  dva5943

  tri7999

  etiri8787

  pet7372

  00

  00

  00

  00

  00

  komunikacijska kompetencija

  lingvistika kompetencija

  broj bodova

  frekvencija

  Usporedna raspodjela rezultata na testovima lingvistike i komunikacijske kompetencije u poznavanju rjenikog blaga hrvatskoga jezika

 • REZULTATI: sredina

  Chart1

  16.7717.94

  17.7818.53

  20.6721.25

  21.7823.95

  rezultati na testu komunikacijske kompetencije

  rezultati na testu lingvistike kompetencije

  kole, 1 - seoska, 2 - mali grad, 3 - prigradska, 4 - veliki grad

  rezultati aritmetikih sredina

  Raspodjela rezultata na testovima komunikacijske i lingvistike kompetencije u odnosu na sredinu u kojoj se nalazi kola

  Sheet1

  16.7717.94

  17.7818.53

  20.6721.25

  21.7823.95

  Sheet1

  00

  00

  00

  00

  rezultati na testu komunikacijske kompetencije

  rezultati na testu lingvistike kompetencije

  kole, 1 - seoska, 2 - mali grad, 3 - prigradska, 4 - veliki grad

  rezultati aritmetikih sredina

  Raspodjela rezultata na testovima komunikacijske i lingvistike kompetencije u odnosu na sredinu u kojoj se nalazi kola

  Sheet2

  Sheet3

 • REZULTATI: Zagreb (ocjene)

  Chart2

  0

  4

  14

  22

  42

  frekvencije

  ocjene

  broj ocjena

  Raspodjela ocjena: Zagreb (kriterij uitelja)

  Sheet1

  komunikacijska kompetencija21.78

  lingvistika kompetencija23.95

  prosjek ocjena prema kriterijima uitelja4.24

  nedovoljan0

  dovoljan4

  dobar14

  vrlo dobar22

  odlian42

  Sheet1

  frekvencija

  vrijednosti

  Raspodjela rezultata: Zagreb

  Sheet2

  frekvencije

  ocjene

  broj ocjena

  Raspodjela ocjena: Zagreb (kriterij uitelja)

  Sheet3

 • REZULTATI: ocjene u %

  Chart3

  0

  4

  14

  22

  42

  Raspodjela ocjena: Zagreb (kriterij uitelja)

  Sheet1

  komunikacijska kompetencija21.78

  lingvistika kompetencija23.95

  prosjek ocjena prema kriterijima uitelja4.24

  nedovoljan0

  dovoljan4

  dobar14

  vrlo dobar22

  odlian42

  Sheet1

  frekvencija

  vrijednosti

  Raspodjela rezultata: Zagreb

  Sheet2

  frekvencije

  ocjene

  broj ocjena

  Raspodjela ocjena: Zagreb (kriterij uitelja)

  Sheet3

  Raspodjela ocjena: Zagreb (kriterij uitelja)

 • REZULTATI: usporedne ocjene

  Chart5

  015

  2946

  5183

  9094

  14779

  ocjene prema kriterijima uitelja

  ocjene prema postignutim rezultatima na testu

  postignute ocjene

  broj uenika

  Usporedna raspodjela ocjena iz hrvatskoga jezika u prvom razredu osnovne kole

  Sheet1

  broj bodova na testu komunikacijske kompetencijebroj bodova na testu lingvistike kompetencijeocjene kakve su uiteljice dale uenicimaukupan broj bodova na testuocjene koje bi uenici trebali imati

  18173353

  23234464

  15.515330.53

  18.520428.52

  24195434

  16.512328.52

  15114272

  20.525545.54

  17.521538.53

  25185434

  17184353

  18163343

  17104272

  11142252

  9.513222.52

  17105272

  23295525

  16.512428.52

  18205383

  18125303

  22.520542.54

  19.520439.54

  19255444

  21184393

  23.515548.54

  28285565

  15163313

  19.515534.53

  14.517331.53

  24295535

  16.522.54393

  12275393

  20195393

  30175474

  30.524554.55

  21.520441.54

  14.515429.53

  17244414

  19.528547.54

  24.517441.54

  20183383

  18.517435.53

  23114343

  2630.5556.55

  23275505

  26295555

  10153252

  22.531553.55

  28315595

  30.531561.55

  22.528550.55

  19285474

  19.528547.54

  19.527446.54

  20.523543.54

  18.517335.53

  23133464

  22.525447.54

  21.529450.55

  24.530554.55

  26183444

  31.524555.55

  29.531560.55

  22.528550.55

  18275454

  23.519552.55

  32315635

  7102171

  30.527557.55

  20.511431.53

  28.530558.55

  29295585

  28315595

  21.525346.54

  4142181

  25275525

  16163323

  16184343

  15234484

  24325565

  23175404

  21.520441.54

  11.515526.52

  17.519536.53

  21175383

  11125232

  18175353

  21.58529.53

  20.521541.54

  11.512533.53

  4.510214.51

  22.515437.53

  11.512523.52

  11124333

  18205383

  8113191

  12132252

  11.515526.52

  12152272

  15143292

  20.516336.53

  15.514329.53

  20.518438.53

  12.513325.52

  11122232

  8102181

  14.520334.53

  12142262

  16.517333.53

  13173303

  21.525546.54

  29325615

  23.530553.55

  32315635

  13.517330.53

  20.516336.53

  22265484

  17.517334.53

  13.510223.52

  21.529550.55

  13102232

  21.522443.54

  12.514326.52

  18254434

  25204454

  14.520534.53

  23.514537.53

  4.510214.51

  15154303

  26225484

  21.519440.54

  17.521338.53

  24.527551.55

  12164282

  19225414

  9102191

  29.524553.55

  27325595

  24244484

  00201

  21.528549.55

  22.527549.55

  00201

  23295525

  17.515532.53

  22.527449.55

  15164313

  17.522439.54

  19.522.54424

  22284504

  17184353

  13.515328.52

  26205464

  30295595

  17175343

  18234414

  25.523548.54

  23.520.54444

  17184353

  20.516436.53

  18194373

  23.518441.54

  20.528548.54

  18.519437.53

  26205464

  30305605

  24174414

  19294484

  19225414

  24204444

  18214393

  23274505

  24254494

  23264484

  29285575

  26294555

  27.530557.55

  24254494

  22215434

  24285525

  32214535

  20.525445.54

  23.529552.55

  21.516437.53

  20225424

  19154343

  22.527549.55

  22275494

  9.510319.51

  25.532557.55

  20234434

  24234474

  25235484

  25235484

  20274474

  25175424

  30295595

  20155353

  22.530552.55

  23175404

  22.515537.53

  23325555

  24305545

  25264515

  24265505

  20.523343.54

  18183363

  24183424

  24315555

  18185363

  19.530449.55

  20.530450.55

  17183353

  15163313

  15.523438.53

  23265484

  25315565

  23264484

  23244474

  20204404

  15.524339.54

  19.523542.54

  24.523547.54

  16.520336.53

  12.524436.53

  17265434

  16.524440.54

  20265464

  17.525342.54

  20265464

  18243424

  17.524441.54

  25285535

  26.528554.55

  23255484

  27.526553.55

  0.515215.51

  29295585

  18.524442.54

  23275505

  25.526551.55

  26265525

  15.519324.52

  25.524449.55

  30295595

  24325565

  23175404

  21.520441.54

  11.515526.52

  17.519536.53

  21175383

  11125232

  18175353

  21.58529.53

  20.521541.54

  11.512523.52

  4.510214.52

  22.515437.53

  11.512523.52

  11124232

  18205383

  8113192

  12132252

  11.515526.52

  12152272

  15143292

  20.516336.53

  15.514329.53

  20.518438.53

  12.513325.52

  11122232

  8102182

  14.520334.53

  12142262

  16.517333.53

  13173303

  21.525546.54

  29325615

  23.530553.55

  32315635

  13.517330.53

  20.516336.53

  22265484

  17.517334.53

  13.510223.52

  21.529550.55

  13102232

  21.522443.54

  12.514326.52

  18254434

  25204454

  14.520534.53

  23.514537.53

  4.510214.51

  15154302

  26225484

  21.519440.54

  17.521338.53

  24.527551.55

  12164282

  19225414

  9102191

  29.524553.55

  27325595

  24244484

  00201

  21.528549.55

  22.527549.55

  00201

  23295525

  17.515532.53

  22.527449.55

  15164315

  17.522439.54

  19.52.54222

  22284505

  17184353

  Sheet2

  nedovoljan015

  dovoljan2946

  dobar5183

  vrlo dobar9094

  odlian14779

  Sheet2

  00

  00

  00

  00

  00

  ocjene prema kriterijima uitelja

  ocjene prema postignutim rezultatima na testu

  postignute ocjene

  broj uenika

  Raspodjela ocjena iz hrvatskog jezika u prvom razredu osnovne kole

  Sheet3

 • REZULTATI: povezanost ocjena

 • REZULTATI: sredina i ocjene

  Chart1

  4141523

  12142335

  4132141

  4142242

  dovoljan

  dobar

  vrlo dobar

  odlian

  1-seoska kola, 2-kola u malom gradu, 3-prigradska kola, 4-kola u velikom gradu

  frekvnecija ocjena

  Raspodjela ocjena prema kriterijima uitelja i sredine

  Sheet1

  0000

  41244

  14141314

  15232122

  23354142

  04141523

  012142335

  04132141

  04142242

  Sheet1

  dovoljan

  dobar

  vrlo dobar

  odlian

  1-seoska kola, 2-kola u malom gradu, 3-prigradska kola, 4-kola u velikom gradu

  frekvnecija ocjena

  Raspodjela ocjena prema kriterijima uitelja i sredine

  Sheet2

  Sheet3

 • ZAKLJUCIna oba testa komunikacijske i lingvistike kompetencije najbolje rezultate postigli su ispitanici u velikom gradunajbolje rezultate na testu komunikacijske kompetencije postigli su odlini uenicianalizom varijance utvreno je da ne postoji statistiki znaajna razlika u rezultatima s obzirom na sredinu t-testom je utvrena statistiki znaajna razlika izmeu zasluenih ocjena i ocjena prema kriterijima uitelja

 • ZAKLJUCIpostoji statistiki znaajna razlika izmeu lingvistike i komunikacijske kompetencije u usvajanju jezika; uenici savladavaju teoriju, ali je ne znaju primijenitipostoji statistiki znaajna razlika izmeu ocjena koje uitelji daju uenicima i ocjena koje uenici zasluuju - eksplozija odlikaa u prvom razreduuenici koji su ukljueni u produeni boravak pokazuju bolje rezultate

 • TO JE POTREBNO?komunicirati s djecompoticati jezine djelatnosti: sluanje, govorenje, pisanje i itanjeu nastavu jezinoga izraavanja unijeti vie stilsko-kompozicijskih vjebiDijaloke: telefonski razgovor, razgovorne igre, usmena dramatizacija, rekreativni razgovor, poslovni razgovor, intervjuMonoloke: opisivanje, pripovijedanje, tumaenje, raspravljanje, upuivanje

 • KRAJovo je poetak istraivanja u okviru projekta Razvoj komunikacijske kompetencije u ranome diskursu hrvatskoga jezika (inicijalno istraivanje)nastavak se oekuje do 6. razreda (1. razvoja faza u jeziku: konkretna)

 • HVALA VAM!!!