kurikulum ugostiteljsko- · stjecanje spoznaja o francuskome jeziku, razvijanje jezične...

of 79/79
KURIKULUM UGOSTITELJSKO- TURISTIČKE ŠKOLE, OSIJEK OSIJEK, 26. RUJNA 2018.

Post on 05-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KURIKULUM UGOSTITELJSKO-

  TURISTIČKE ŠKOLE, OSIJEK

  OSIJEK, 26. RUJNA 2018.

 • SADRŽAJ:

  1. ŠKOLSKI KURIKUL 2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

  2. 1. HRVATSKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA) 2. 2. NJEMAČKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA) 2. 3. MATEMATIKA (DRŽAVNA MATURA) 2. 4. FRANCUSKI JEZIK 2. 5. KUHARSTVO 2. 6. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (FLAMBIRANJE) 2. 7. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (BARMENI) 2. 8. ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA 2. 9. HRVATSKI JEZIK 2. 10. MATEMATIKA (DOPUNSKA) 2. 11. MATEMATIKA (DOPUNSKA) 2. 12. MATEMATIKA (DOPUNSKA) 2. 13. MATEMATIKA (DOPUNSKA) 2. 14. HRVATSKI JEZIK (DOPUNSKA) 2. 15. KUHARSTVO (DOPUNSKA) 2. 16. POZNAVANJE ROBE I PREHRANA (DOPUNSKA) 2. 17. NJEMAČKI JEZIK (DOPUNSKA) 2. 18. ENGLESKI JEZIK (DOPUNSKA) 2. 19. ENGLESKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA) 2. 20. SLASTIČARSTVO (DOPUNSKA)

  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 3. 1. KLUB LJUBITELJA PISANE RIJEČI - VERBA POETICA

  3. 2. NOVINARSKA SKUPINA

  3. 3. MEDIJSKA KULTURA

  3. 4. POVIJESNA SKUPINA

  3. 5. TURISTIČKA SKUPINA

  3. 6. HOTELIJERSKA SKUPINA

  3. 7. NJEMAČKA SKUPINA

  3. 8. CRVENI KRIŽ

  3. 9. HUMANITARNA SKUPINA

  3. 10. MLADI MATEMATIČARI

  3. 11. MATEMATIČARI - KLOKAN

  3. 12. ČITATELJSKI KLUB

  3. 13. PLESNA SKUPINA

  3. 14. PRIPREMANJE DESERATA

  3. 15. NATJECANJE CONPASTA

  3. 16. PROJEKT GRAĐANIN

  3. 17. NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

  3. 18. DRAMSKA SKUPINA

  3. 19. RECITATORSKA SKUPINA

  3. 20. VJERONAUČNA SKUPINA

  3. 21. SPORTSKA SKUPINA

 • 4. EKSKURZIJE, IZLETI, POSJETE

  4. 1. POSJET ŽUPANIJI

  4. 2. IZVANUČIONIČKA NASTAVA U ARHEOLOŠKOM MUZEJU

  4. 3. SUDJELOVANJE NA ARHEOLOŠKOM ISKAPANJU RIMSKIH OSTATAKA MURSE

  4. 4. ŠATNJA SA SULEJMANOM

  4. 5. JEDNODNEVNI IZLET - INTERLIBER

  4. 6. EKSKURZIJA - PUTEVIMA GLAGOLJAŠA

  4. 7. POSJET PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U OSIJEKU

  4. 8. POSJET ZAJEDNICE CENACOLO

  4. 9. SAJAM HRANE I ZDRAVOG ŽIVLJENJA

  4. 10. ADVENT U BUDIMPEŠTU

  4. 11. JEDNODNEVNI POSJET ZAGREBAČKIM HOTELIMA

  4. 12. POSJET HNK-u

  5. OSTALE AKTIVNOSTI

  5. 1. PROJEKTNI EKO DAN

  5. 2. DANI OTVORENIH VRATA

  5. 3. VIJEĆE UČENIKA

  5. 4. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA

  5. 5. KAD (U)PIJEM ZNANJE, ODBIJAM ALKOHOLIZIRANJE

  5. 6. ŠKOLSKO NATJECANJE ZA NAJLJEPŠI RUKOPIS

  5. 7. ŠKOLSKO NATJECANJE ZA NAJLJEPŠE LJUBAVNO PISMO

  5. 8. DANI BROJA π 5. 9. VEČER MATEMATIKE

  5. 10. VOLIMO MATEMATIKU

  5. 11. BOŽIĆNA PRIREDBA

  5. 12. DAN ŠKOLE

  6. PROJEKT

  6. 1. BITI BOLJI

  7. KURIKULUM KNJIŽNICE

 • ŠKOLSKI KURIKUL - NASTAVNI UPUTNIK određenje pojma

  Pojam nastavni uputnik - školski kurikul podrazumijeva sve sadržaje, procese i

  aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj učenika. Kurikul obuhvaća, osim službenih programa nastave i neformalne programe.

  Kurikul podrazumijeva opsežno planiranje; ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

  Školski kurikul utvrđuje dugoročni i kratkoročni program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima; program dodatne, dopunske i fakultativne nastave i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Glavna zadaća školskog kurikula je razvoj jedinstvenog profila škole. Kurikul je ukupnost svega čemu podučavamo učenike kako bi stekli osnovne vještine i znanja na različitim mjestima podučavanja.

  1. POSEBNOSTI UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, OSIJEK 1. 1. Filozofija škole Ugostiteljsko-turistička škola je obrazovno – odgojna ustanova.

  Budućnost škole temelji se na pozitivnim vrijednostima i bogatoj tradiciji od preko 60 godina. Učenicima trebamo svakodnevno ukazivati da se znanje, marljivost i upornost isplate! Znanje je moć i svaki je učenik važan. Odgojna dimenzija:

  Odgajamo mlade ljude. U odgoju mladih ljudi smatramo vrlo važnom suradnju roditelja, profesora i učenika u atmosferi potpore, pomoći, suradnje i razumijevanja. Moramo jasno ukazivati učenicima da se problemi mogu rješavati samo suočavanjem s njima, a ne izbjegavanjem problema te u tom svjetlu prikazati problem odlaženja s nastave koje uvijek više šteti nego koristi. Pozornost treba obratiti na pripremanje učenika za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu zajednice. Obrazovna dimenzija:

  Naša škola daje dovoljno znanja za tržište rada, ali i za upise na fakultete. Učimo učenike učiti kako bi se mogli snalaziti u budućem životu. Zadatak nam je i upoznavanje učenika s cjelokupnošću hrvatskoga kulturnog identiteta.

 • 1. 2. Vizija i misija škole

  Ugostiteljsko-turistička škola je škola u kojoj se zbog pozitivnog ozračja učenici, profesori i roditelji ugodno osjećaju. Škola može i mora biti mjesto tolerancije, nenasilja i dijaloga.

  U našoj školi podjednako obraćamo pozornost na stjecanje znanja i neophodnih vještina, posebno u struci. Škola zadovoljava potrebe učenika u stjecanju općih i stručnih kompetencija. Škola pruža pomoć mladim ljudima da se bore protiv kriza, lijenosti i problema. Odgojna dimenzija škole vidljiva je na svakom nastavnom satu.

  U školi naglašeno treba njegovati tradicionalne vrijednosti kao što su znanje, pristojnost, kultura ophođenja, marljivost, upornost, pravednost, poštivanje starijih, poštivanje profesora, poštivanje kolega.

  U najvećoj mogućoj mjeri potreban je individualan pristup učenicima pred kojima su jednaki zadaci, a različite mogućnosti. Želimo mlade ljude pripremiti za suočavanje sa izazovima budućnosti tako da ih naučimo učiti, logički zaključivati, analizirati i prezentirati znanja i ideje. Važno je mladima osim znanja dati vještine i kompetencije. Potrebno je poticati kreativno izražavanje kod učenika – usmeno. U okviru školskih mogućnosti treba poticati poduzetništvo što je ključna kompetencija za razvoj hrvatskog gospodarstva Izrada kurikula škole mora biti otvoren proces gdje svi mogu dati prijedloge. Učenici u našoj školi moraju steći - znanje, vještine, samostalnost i odgovornost. S obzirom da smo uselili u novu školsku zgradu koja je opremljena po pedagoškim standardima, imamo mogućnosti za realizaciju nastave na visokoj razini. To nam omogućuju prostori učionica, praktikuma i kabineta koji su opremljeni suvremenom opremom kako za teorijski tako i za praktični dio nastave.

  Strategija razvoja škole

  širenje obveznog kurikula pružanjem različitih fakultativnih sadržaja i dodatne nastave

  poboljšanje poučavanja i učenja te osiguravanje kvalitetne nastave

  primjena informatičko-komunikacijske tehnologije

  jačanje preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja

  skrb za stalno učenje i napredovanje učenika

  stvaranje ozračja koje školu čini zajednicom u kojoj se uči i u kojoj se grade bliski i snošljivi međuljudski odnosi

  poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera

  inovativni pristupi u odgojnom i obrazovnom procesu

 • Pretpostavke razvoja škole

  permanentno stručno usavršavanje nastavnika u skladu s njihovim osobnim afinitetima i politikom škole

  intenzivnije uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces

  poboljšanje realizacije praktične nastave kroz selektiranje i izbor objekata u kojima učenici obavljaju praksu, bolja i kvalitetnija suradnja s mentorima.

  angažiranje poznatih stručnjaka iz obrazovnih područja, gastronomije, pedagoških stručnjaka te poznatih psihologa.

  ostvarivanje suradnje s obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, turističkim udruženjima i drugim subjektima u gospodarstvu.

  Vizija i misija

  učeničke potrebe kao pretpostavka novih znanja, vještina i vrijednosti

  oblikovanje poticajnog okruženja za učenje

  razmatranje učeničkih informacija za daljnje planiranje

  dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika)

  rad s naprednim učenicima

  uvođenje sustava nagrađivanja nastavnika potaknuto eksternom evaluacijom

  poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju

  izrada i provedba programa cjeloživotnog učenja

  Informiranje o školi

  na mrežnim stranicama škole

  u školskom listu Cocktail (izlazi jedanput godišnje)

  na roditeljskim sastancima i primanjima roditelja

  u informativnim biltenima s natjecanja

  u javnim glasilima i drugim elektronskim medijima

  Promocija škole u osnovnim školama u Županiji putem plakata, brošura, prospekata i posjeta školama i prezentiranje zanimanja.

  Dani otvorenih vrata - organiziranje posjeta učenika osnovnih škola koji su zainteresirani da se upoznaju s prostorima i programima svog budućeg zanimanja.

  Ostvareni ciljevi u školskoj godini

  2017./18.

  dobar plasman učenika na županijskim i državnim natjecanjima

  osobno usavršavanje nastavnog i stručnog osoblja

  preventivno odgojno djelovanje u svrhu smanjivanja izostanaka

  primjenjivanje svih raspoloživih informacijskih tehnologija

 • 2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

  Program izradio: Marko Ek

  2. 1. HRVATSKI JEZIK – PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet: Hrvatski jezik

  Profesor: Marko Ek

  Cilj:

  Priprema za polaganje ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika

  Zadaci:

  Rješavanje zadataka iz provedenih testova ispita državne mature, pisanje eseja.

  Nastavne teme:

  1. Uvod u teoriju književnosti 2. Pregled europskih i hrvatske povijesti književnosti kroz epohe i

  razdoblja 3. Gramatički sadržaji – fonetika, fonologija, morfologija,

  sintaksa, leksikologija, leksikografija 4. Pravopisna načela 5. Povijest hrvatskoga književnoga jezika od srednjega vijeka do

  suvremenosti 6. Rad na zadatcima s polaznim tekstom 7. Interpretacija djela s popisa za esej 8. Pisanje školskoga eseja

  Vremenik aktivnosti:

  Dodatna nastava počet će u listopadu i trajati do lipnja, do pisanja državne mature.

  Literatura:

  1. Propisane čitanke i udžbenici za Hrvatski jezik 2. Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,

  Zagreb, 2003. 3. Provedeni ispiti državne mature prethodnih godina

 • Program izradila: Saša Jakšić

  2. 2. NJEMAČKI JEZIK – PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet: NJEMAČKI JEZIK

  Profesor: Saša Jakšić

  Cilj:

  Proširenje jezičnih znanja i sposobnosti koje su učenici do sada usvojili, a koje su nužne za daljnje obrazovanje u obrazovnim područjima u kojima se traži posjedovanje više razine jezične kompetencije.

  Zadaci:

  Ponoviti već stečeno znanje i proširiti ga novim sadržajima, sustavnim vježbanjem i ponavljanjem steći određenu razinu potrebnu za pravilnu komunikaciju, uvježbati pisati eseje te proširiti znanje jezičnih zakonitosti kako bi učenici mogli upisati željeni fakultet.

  Nastavne teme:

  Praćenje tematskih područja i gramatičkih struktura definiranih u godišnjem planu i programu za gimnazije, za 4. razred / prvi strani jezik.

  Vremenik aktivnosti:

  Po potrebi, 35 sati godišnje, jedan sat tjedno prema dogovorenom rasporedu tijekom školske godine 2018./2019.

  Literatura:

  Njemački jezik na državnoj maturi Ljubica Maljković, Johana Gregetz Njemački jezik na državnoj maturi Irena Lasić, Irena Horvatić Čajko Njemački jezik - priručnik s 2 CD-a za pripremu ispita na državnoj maturi Osnovna i viša razina Carmen Andrašec Andreja Korčanin

 • Program izradila: Ružica Doljanac

  2. 3. GOSPODARSKA MATEMATIKA/MATEMATIKA – PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet: GOSPODARSKA MATEMATIKA/MATEMATIKA

  Profesor: RUŽICA DOLJANAC

  Cilj:

  Ponoviti gradivo osnovne i srednje škole, te pripremiti učenike za uspješno polaganje državne mature

  Zadaci:

  Individualizirati pristup poučavanju u svladavanju gradiva, ponoviti gradivo prema ispitnom katalogu, te riješiti testove koji su provedeni.

  Nastavne teme:

  Brojevi i algebra Funkcije (linearna i kvadratna funkcija) Jednadžbe i nejednadžbe (linearne i kvadratne) Geometrija Trigonometrija Analitička geometrija Modeliranje

  Vremenik aktivnosti:

  Tijekom školske godine, 35 sati (prema dogovoru s učenicima završnih razreda, predviđa se početak u siječnju i veljači)

  Literatura:

  Vesna Erceg,Sanja Varošanec: „MATEMATIKA 1,2,3,4”, ELEMENT Provedeni ispiti sa službene stranice NCVVO-a Ostala stručna literatura (priručnici: Vinko Brajević,priručnik Jelena Noskov i Karolina Brleković)

 • Program izradio: Tamaš Peho

  2. 4. FRANCUSKI JEZIK (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet: Francuski jezik

  Profesor: Tamaš Peho

  Cilj:

  Stjecanje spoznaja o francuskome jeziku, razvijanje jezične pismenosti, stjecanje jezične kulture, osposobljavanje učenika za uporabu francuskoga jezika u svim tekstovnim vrstama. Osposobiti učenike za prevođenje stručnih tekstova te razvijati usmenu i pismenu kompetenciju u okviru recepcionarske struke, odnosno omogućiti da samostalno nastave s učenjem jezika. Najvažniji je cilj ove nastave pripremiti učenike na školsko, županijsko odnosno na državno natjecanje iz francuskog jezika.

  Zadaci:

  - ponoviti znanja o jeziku stečena u prvom i drugom razredu srednje škole - povezati stečena znanja s novim sadržajima - upoznati sustav francuskog jezika na sintaktičkoj razini - proširi znanje iz gramatike - primjeniti usvojene jezične sadržaje na stilističkoj razini - sustavnim ponavljanjem i vježbama razvijati kod učenika trajne pravogovorne i pravopisne navike

  Nastavne teme:

  Passé composé avec „être” et „avoir”, Imparfait, Futur simple, Gérondif, Les pronoms relatifs en et y, Ecrire une lettre personnelle, Les pays et les villes, Si + imparfait, Le passé récent et le futur proche, Pisanje poslonog dopisa 2. Traženje informacija 3. Snalaženje u francuskoj efermentnoj građi 4. DELF A2 5. Pripremanje sažetaka 6. Kulturne djelatnosti 7. Analiza događanja u kulturi 8. DELF A2-B1. Jezični sadržaji: 1. Antonimi, davanje informacija 2. Mjesni nazivi, stručni termini na području turizma 3. Kratice 4. Civilizacija, informacije 5. Budućnost kao glagolsko vrijeme i komunikacijski subjekt 6. Izražavanje osobnih stavova 7. Pisanje kritika (o prijemrice jednoj kulturnoj manifestaciji)

  Vremenik aktivnosti:

  Jedan školski sat tjedno u I. i II. polugodištu

  Literatura:

  Potrebna literatura: 1. Café crème I., méthode de français, Café crème I-II + cahier d’exercices, Hachette, 1997, Paris ; dr. Pascale, Rudolf (2005): Sve o glagolima, Paris, Pons,; 3. Rudolf Maixner (1997): Francusko-hrvatski ; Hrvatsko-francuski rječnik, Dominović, III. izdanje, Zagreb. Literatura koja se preporučuje kao dopunska: Bubanj, Blaženka (1996): Voyages, Voyages... I-II. Zagreb, Školska knjiga; Kelemen, Jolán: Exercices de français contemporain; du Charand, Henry Bertrand (2000): Dictionnaire des synonymes, Paris, le Robert; Putanec, Valentin (2003): Francusko-hrvatski rječnik, IX. Izdanje, Zagreb, Školska knjiga; Dictionnaire unilingue de français, Larousse, Paris 2000.ž

 • Program izradila: Spomenka Dundović

  2. 5. KUHARSTVO (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet:

  Kuharstvo s vježbama- izrada složene dekoracije od voća i povrća, načini nuđenja i posluživanja jela

  Profesor: Spomenka Dundović

  Cilj:

  Zainteresiranim učenicima omogućiti usvajanje dodatnih znanja u odnosu na redovni nastavni plan i program, te im kroz manje grupe omogućiti i individualni pristup za kompletniji razvoj znanja i vještina u aktivnostima vezanim za izradu složenog dekorativnog materijala te osnovnim načinima nuđenja i posluživanja jela( posluživanje jela na tanjurima, na pliticama, izlaganje i posluživanje jela buffetu).

  Zadaci:

  Individualiziranim uvježbavanjem raznih tehnika pri obavljanju različitih radnih operacija postići kod učenika sigurnost, brzinu, rutinu i veću stručnost. Razviti kreativnost i smisao za estetiku Osposobiti učenika za edukativno djelovanje u njihovom okruženju

  Nastavne teme:

  Kroz dodatnu nastavu obrađivati će se priprema hrane za svečane prigodne obroke (banket, buffet)

  Vremenik aktivnosti:

  Aktivnost će se provoditi kroz nastavnu godinu dinamikom i u vremenu koje će biti definirano i usklađeno s mogućnostima učenika tako da se omogući kontinuirano prisustvovanje i praćenje

  Literatura:

  Josip Žuvela, Kuharstvo 1,2,3,

 • Program izradio: Franjo Požega

  2. 6. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE – FLAMBIRANJE (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet:

  Ugostiteljsko posluživanje

  Profesor: Franjo Požega

  Cilj:

  Upoznati učenike sa posebnostima pripreme slanih i slatkih jela za stolom gosta-flambiranjem, neophodnim inventarom, pogodnim namirnicama i načinima njihove obrade, te sa odgovarajućom tehnikom i vještinom u njihovom pripremanju.

  Zadaci:

  Vježbanjem pojedinih radnji omogućiti učenicima stjecanje određenih vještina do zadovoljavajućeg stupnja njihove usvojenosti. Razviti kod učenika smisao za urednost, estetiku i komunikaciju, kao i sposobnost animiranja gostiju.

  Nastavne teme:

  1. Namirnice pogodne za flambiranje 2. Pića potrebna za flambiranje 3. Oprema i inventar 4. Osnove (tehnika rada) 5. Postupak pripreme slanih jela-flambiranjem 6. Postupak pripreme slatkih jela-flambiranjem 7. Osoblje (konobar+konobar ili konobar+kuhar) 8. Flambirana jela u jelovniku

  Vremenik aktivnosti:

  Jednom u mjesec dana po četiri sata, prema dogovoru i mogućnostima učenika. Ukupno 35h u škol. godini+prezentacije i natjecanja.

  Literatura:

  I. I.Marošević : Dogotavljanje jela pred gostom II. I.Marošević:Ugostiteljsko posluživanje 3

 • Program izradio: Zlatko Dundović

  2. 7. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE – BARMENI (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet: Ugostiteljsko posluživanje - Barmeni

  Profesor: Zlatko Dundović

  Cilj:

  Učenici će upoznati vrste pića i njihovu primjenu. Načini spravljanja barskih mješavina

  Zadaci:

  Obrazovni: vrste barova, kokteli, barske mješavine Funkcionalni: korištenje inventara, spravljanje koktela i b. m. Odgojni: urednost, komunikacija, bonton

  Nastavne teme:

  Bar, vrste barova Osoblje u baru, barmen, konobar, točilac pića Barski inventar, krupni, sitni Podjela barskih mješavina Kratke barske mješavine, duga pića, vruća pića Količine, recepture Ukrašavanje (dekoracije) Vrijeme posluživanja

  Vremenik aktivnosti:

  Nastavna godina 35 tjedana x 1 sat

  Literatura:

  Ivan Marošević: Barsko poslovanje

 • 2. 8. ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet: Recepcijsko poslovanje 4. H Organizacija poslovanja poduzeća 3. F

  Profesor: Gabrijela Baraban

  Cilj:

  Promidžba hotelijerske i turističke djelatnosti

  Uvod u rad vježbeničke tvrtke

  Poslovanje recepcije hotela

  Cilj dodatne nastave je provjeriti i vrednovati znanja, vještine i kompetencije učenika iz područja zadaća i aktivnosti u prijamnom odjelu hotela kroz različite radne situacije.

  Predstavljanje turističke destinacije

  Cilj dodatne nastave je procijeniti znanja, vještine i kompetencije u prezentaciji turističke destinacije. Učenici će prezentirati turističku destinaciju prema posebno zadanom zadatku, odnosno prema specifičnim potrebama i željama gostiju/klijenata.

  Zadaci:

  Povezivanje ugostiteljsko-turističkih škola u Hrvatskoj i ostvarivanje bolje suradnje.

  Prezentiranje i razmjena iskustava škola koje obrazuju polaznike u ugostiteljsko-turističkim zanimanjima.

  Razvijanje timskog rada i pozitivnog natjecateljskog duha kod učenika te uključiti što veći broj učenika.

  Razvijanje i poticanje pozitivnih stajališta prema budućem zvanju i zanimanju.

  Poslovanje recepcije hotela

  Učenici će na recepciji i na računalnom programu rješavati zadatke i određene probleme.

  Razvijanje poslovnih sposobnosti, komunikacijskih vještina za rad u hotelu.

  Simuliranje najuspješnijeg modela kako biti dobar hotelijer.

  Predstavljanje turističke destinacije

  Prepoznavanje i pripremanje te prezentiranje prirodnih i društvenih atrakcija u zadanoj turističkoj destinaciji.

 • Program izradila: Gabrijela Baraban

  Nastavne

  teme:

  Recepcijsko poslovanje: 1. Korenspondencija s gostom 2. Pružanje informacija gostima 3. Prihvat rezervacija 4. Prijam gosta 5. Poslovi tijekom boravka gosta u hotelu 6. Naplata računa 7. Poslovi pri odlasku gosta

  Predstavljanje turističke destinacije: 1. Vjerski turizam 2. Enogastronomski turizam 3. Adrenalinski turizam 4. Prirodni (ekoturizam) 5. Kulturni turizam 6. Seoski turizam 7. Kongresni turizam 8. Nautički turizam 9. Lovni i ribolovni turizam 10. Zdravstveni turizam

  Vremenik

  aktivnosti: Pripreme i podučavanje traju od početka školske godine.

  Literatura:

  1. Galičić, V., Laškarin, M., Putevi do zadovoljnog gosta, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija, 2011.

  2. Weber, S., Mikačić V., Osnove turizma, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

  3. Berc-Radišić, B. Organizacija rada u hotelu : sve o vođenju i poslovanju hotela. Opatija : Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija, 1994.

  4. Galičić, V. Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje. Opatija : Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, 2005.

  5. Cerović, Z. Hotelski menadžment. Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment, 2010

  6. Hayes, D. K.Upravljanje hotelskim poslovanjem. Zagreb : M plus, 2005.

  7. Avelini-Holjevac, I. Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji. Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment, 2002.

  8. Marjan Lupić: Hotel prijamni odjel, Šk, Zagreb, 1994. 9. B. Kralj i dr. : Organizacija i poslovanje prijamnog odjela,

  Šk,Zagreb, 2004. 10. Specijalizirani časopisi iz turizma

 • Program izradila: Tajana Lubina-Jukić

  2. 9. HRVATSKI JEZIK (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet: Hrvatski jezik i književnost (priprema za natjecanje)

  Profesor: Tajana Lubina-Jukić, prof.

  Cilj:

  *Uspješno rješavanje testa iz natjecanja (školsko, općinsko, županijsko, državno)

  Zadaci:

  Objasniti smjernice po kojima učenik treba pristupiti natjecanju *Usvojiti pravopisna i jezična pravila *Znati obilježja lirike, epike, drame, tradicionalnih lirskih oblika *Razumjeti obilježja književnih tekstova *Poznavati povijest hrvatskoga jezika *Usvojiti značajke stvaralaštva pojedinog autora *Poznavati pravopisnu normu *Razlikovati jezikoslovne pojmove iz područja fonetike, fonologije *Rješavati prošlogodišnje testove

  Nastavne teme:

  *Tehnički opis ispita *Jezik (povijest) *Književnost *Jezično izražavanje Sve teme koje je propisala Agencija.

  Vremenik aktivnosti:

  *Od listopada 2019. do sječnja 2019. (ovisno o datumu natjecanja)

  Literatura:

  *Sva literatura koju je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za rad u gimnazijama i strukovnim školama

 • 2. 10. MATEMATIKA, GOSPODARSKA MATEMATIKA (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet: MATEMATIKA, GOSPODARSKA MATEMATIKA

  Profesor: Danijela Molnar, prof.

  Cilj:

  - Poticati primjenu znanja iz matematike u svojoj struci, ali i u

  nastavku školovanja

  - Poticati stjecanje osnovne matematičke pismenosti i razvijanje

  sposobnosti i umijeća rješavanja matematičkih problema

  - pomoć u uspješnom savladavanju nastavnih sadržaja matematike

  kako bi postignuti uspjeh bio zadovoljavajući

  - Pomoći učenicima koji imaju problema u savladavanju gradiva i

  samostalnom rješavanju zadataka. Poticati i razvijati matematično

  mišljenje.

  - Pomoći učeniku da može samostalno pratiti redovitu nastavu

  matematike.

  Zadaci:

  - Usvajanje nastavih sadržaja koje učenici nisu usvojili tijekom

  redovne nastave,

  - Razvijati vještinu matematičkog izražavanja pismeno i usmeno,

  - usvojena matematička znanja znati primjenjivati u svakodnevnom

  životu učeći na primjerima iz prakse,

  - razviti sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih matematičkih

  problema potrebnih za nastavak školovanja, uočavati,

  raščlanjivati, pronalaziti veze i odnose, usavršiti vještine računanja

  - osposobljavati za apstraktno mišljenje, logičko zaključivanje i

  precizno formuliranje pojmova rješavajući zadatke,

  - razvijati sposobnost za samostalan rad, odgovornost za rad,

  točnost, urednost, sustavnost, preciznost i konciznost u pisanom i

  usmenom izražavanju kroz vježbu u zadacima i nastavnim listićima

  Nastavne teme:

  2.f Skup kompleksnih brojeva Kvadratna jednadžba Polinom drugog stupnja i njegov graf Eksponencijalna i logaritamska funkcija Trigonometrija pravokutnog trokuta Geometrija prostora 3.f Trigonometrijske funkcije realnog broja Analitička geometrija ravnine, pravac i linearno programiranje

 • Program izradila: Danijela Molnar

  Krivulje drugog reda Omjeri, razmjeri i primjena Postotni i kamatni račun 1.b, c, s Skup realnih brojeva Uređaj u skupu R Omjeri i razmjeri Potencije, polinomi i algebarski izrazi i razlomci Korijeni i koordinatni sustav u ravnini Trokut, pravilni poligoni, krug i kružnica

  Vremenik aktivnosti:

  Aktivnosti dopunske nastave provodit će se tjedno kroz cijelu školsku godinu po slijedećem rasporedu Svaki tjedan po 1 sat u danu aktivnosti od 13,25 do 14,10 Ili po dogovoru s učenicima. Ukupno 35 sati.

  Literatura:

  Sanja Varošanec: Matematika 2, udžbenik i zbirka zadataka za 2.razred tehničkih škola, Element V.Erceg, S.Varošanec: Matematika 3, udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred ugostiteljsko-turističkih škola V. Erceg: Gospodarska matematika 1, udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred ugostiteljske škole (HoReBa, Pula) Sva dostupna literatura te udžbenici i zbirke zadataka svih nakladnika odobrenih od strane Ministarstva

 • Program izradila: Nada Crevar

  2. 11. GOSPODARSKA MATEMATIKA/MATEMATIKA (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet: GOSPODARSKA MATEMATIKA/MATEMATIKA (1.-3.)

  Profesor: NADA CREVAR

  Cilj:

  Usvojiti znanja koja su učenicima nerazumljiva ili manje razumljiva, a obrađuju se na redovnoj nastavi ,multidisciplinaran pristup rješavanju zadataka kako bi savladali poteškoće, povećali brzinu i postigli točnost zadataka. Cilj dopunske nastave je da učenik može samostalno pratiti redovitu nastavu matematike.

  Zadaci:

  Individualizirati pristup poučavanju u savladavanju gradiva te osposobiti učenike za redovnu nastavu matematike, ali i za državnu mature na kraju školovanja (četverogodišnja zanimanja)

  Nastavne teme:

  Računanje u skupovima brojeva N, T, Q, R Algebarski razlomci. Potencije i polinomi Problemski zadaci. Apsolutna vrijednost. Kompleksni brojevi. Kvadratna jednadžba Kvadratna funkcija. Logaritamska i eksponencijalna jednadžba i nejednadžba. Geometrija prostora Trigonometrijske funkcije. Trigonometrija-primjena Gospodarski račun Mjerenje Kalkulacije u ugostiteljstvu Aritmetički i geometrijski niz Ravninske krivulje. Tekući račun.

  Vremenik aktivnosti:

  Tijekom školske godine, 35 sati (prema dogovoru s učenicima, obično prije pismenih provjera)

  Literatura:

  Sanja Varošanec: „GOSPODARSKA MATEMATIKA 1,2,3”, HoReBa Vesna Erceg, Sanja Varošanec: „MATEMATIKA 1,2,3“, ELEMENT Ostala stručna literatura, te udžbenici svih nakladnika odobreni od strane Ministarstva.

 • Program izradila: Zvjezdana Jurić

  2. 12. MATEMATIKA, GOSPODARSKA MATEMATIKA (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet:

  Matematika, gospodarska matematika za učenike trogodišnjih (1e, 3cde) i četverogodišnjih programa (1h, 4f)

  Profesor: Zvjezdana Jurić

  Cilj:

  - pomoć učenicima u svladavanju gradiva - dodatno vježbanje s učenicima kako bi se smanjio broj negativnih ocjena - s obzirom na veliki broj različitih grupa učenici bi trebali na dopunsku nastavu dolaziti motivirani i s pripremljenim zadacima

  Zadaci:

  - razvijati radne navike kod učenika u cilju redovitog vježbanja matematike - razvijati sposobnost za pravilno i logičko rasuđivanje i zaključivanje

  Nastavne teme:

  - svi nastavni sadržaji iz matematike kod kojih se uoči poteškoća u učeničkom usvajanju i savladavanju

  Vremenik aktivnosti:

  - dopunska nastava će se održavati 1 puta tjedno u međusmjeni kada je organiziran dan slobodnih i dopunskih aktivnosti - ukoliko ne bude organiziran dan za dopunsku nastavu na nivou škole, onda će se održavati svaki utorak u međusmjeni od 13:10 do 13:55 u školi ili zadnje subote u mjesecu u trajanju 4 sata (u Domu) - Svaki sat dopunske biti će u dogovoru s učenicima i učenici će biti na vrijeme obaviješteni usmeno na nastavi i putem oglasne ploče ispred učionice br3.

  Literatura:

  propisana u redovnoj nastavi matematike

 • Program izradila: Ružica Doljanac

  2. 13. GOSPODARSKA MATEMATIKA (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet: Gospodarska matematika

  Profesor: Ružica Doljanac

  Cilj:

  Usvojiti znanja koja su učenicima nerazumljiva ili manje razumljiva, a obrađuju se na redovnoj nastavi, multidiscipliniran pristup rješavanju zadataka kako bi savladali poteškoće, povećali brzinu i postigli točnost zadataka. Cilj dopunske nastave je da učenik može samostalno pratiti redovitu nastavu matematike.

  Zadaci:

  Inidvidualizirati pristup poučavanju u savladanju gradiva te osposobiti učenike za redovnu nastavu matematike, ali i za državnu mature na kraju školovanja (četvorogodišnja zanimanja)

  Nastavne teme:

  Algebarski razlomci. Problemski zadaci. Apsolutna vrijednost. Kompleksni brojevi. Kvadratna funkcija. Logaritamska i eksponencijalna jednadžba i nejednadžba. Trigonometrijske funkcije. Aritmetički i geometrijski niz. Krivulje drugog reda. Vjerojatnost. Kombinatorika. Tekući račun.

  Vremenik aktivnosti:

  Tijekom školske godine, 35 sati (prema dogovoru s učenicima, obično prije pismenih provjera).

  Literatura:

  Vesna Erceg:”Gospodarska matematika1,2,3”,HoReBa Vesna Erceg, Sanja Varošanec:”Matematika 1,2,3,4”, ELEMENT Ostala stručna literatura, te udžbenici svih nakladnika odobreni od strane Ministarstva.

 • Program izradila: Tajana Lubina-Jukić

  2. 14. HRVATSKI JEZIK (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet:

  Hrvatski jezik i književnost – dopunska nastava *Za učenike trogodišnjih i četverogodišnjih programa

  Profesor: Tajana Lubina-Jukić, prof.

  Cilj:

  *Pomoći u svladavanju gradiva *Dodatno objasniti nastavne sadržaje učenicima kod kojih se uoči poteškoća u usvajanju istih

  Zadaci:

  *Uvježbavanje i ponavljanje gradiva (individualno ili u skupinama) *Rješavanje različitih tipova zadataka

  Nastavne teme:

  *Sve nastavne cjeline koje prate nastavni sadržaj integriranog udžbenika od prvog do četvrtog razreda

  Vremenik aktivnosti:

  *1 puta tjedno kroz cijelu nastavnu godinu (ukupno 35 sati)

  Literatura:

  *Sva dostupna literatura odobrena od strane Ministarstva

 • Program izradio: Ivan Gašpić

  2. 15. KUHARSTVO (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet: Kuharstvo

  Profesor: Ivan Gašpić

  Cilj:

  Učenicima s poteškoćama u učenju omogućiti stjecanje dopunskih informacija, znanja, iskustava i vještina koje će im olakšati savladavanje nastavnog gradiva Rad u manjim grupama će omogućiti individualizirani pristup radu

  Zadaci:

  U dogovoru sa stručnim nastavnicima odabrati učenike te zajednički odrediti prioritete u poučavanju. Zadaci će se kreirati prema realnoj potrebi učenika koji će sudjelovati u nastavi

  Nastavne teme:

  Kroz dopunsku nastavu učenici će moći više puta samostalno obrađivati sve cjeline koje su obuhvaćene nastavnim planom i programom kako u teoriji tako i u praktičnom dijelu

  Vremenik aktivnosti:

  Aktivnost će se odrađivati tokom cijele godine

  Literatura:

  Josip Žuvela, 1,2,3

 • Program izradila: Danijela Josipović

  2. 16. POZNAVANJE ROBE I PREHRANA (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet: Poznavanje robe i prehrana

  Profesor: Danijela Josipović, dipl. ing. preh. Teh

  Cilj:

  - Pomoći učenicima u svladavanju nastavnog sadržaja - Dodatno pojasniti pojedine dijelove nastavnog sadržaja kod

  kojih se uoči teškoća s ciljem njihovog usvajanja - Poticati učenike na kritičko razmišljanje i povezivanje pojmova

  s primjerima iz svakodnevnog života

  Zadaci:

  - Ponavljati gradivo uz individualni pristup učenicima - Uvježbavati pojmove rješavanjem različitih zadataka

  objektivnog tipa - Razvijati sposobnost logičkog zaključivanja i primjenjivati

  teorijska znanja u budućem zanimanju, praktičnom radu i svakodnevnom životu

  Nastavne teme:

  Hrana, prehrana i zdravlje Hranjivi sastojci hrane: ugljikohidrati, bjelančevine, masti i ulja, mineralne tvari, vitamini, voda Namirnice biljnog podrijetla Namirnice životinjskog podrijetla Uživala i stimulansi Alkoholna i bezalkoholna pića Piramida zdrave prehrane Prehrana pojedinih kategorija potrošača Energijske potrebe čovjeka

  Vremenik aktivnosti:

  Jednom tjedno tijekom nastavne godine u dogovoru s učenicima

  Literatura:

  Ljiljana Tanay, Darka Hamel: Prehrana i poznavanje robe, udžbenik za 1. razred ugostiteljsko – turističke škole

 • Program izradila: Anja Ravnjak

  2. 17. NJEMAČKI JEZIK (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet: NJEMAČKI JEZIK *Za učenike trogodišnjih i četverogodišnjih programa (1. razredi), po potrebi i ostali razredi

  Profesor: Anja Ravnjak, prof.

  Cilj:

  pružiti pomoć kod uvježbavanja, ponavljanja i utvrđivanja nastavnog gradiva

  potaknuti učenike na samostalnost u učenju stranog jezika, odgovornost prema radu i samostalnu komunikaciju na stranom jeziku

  osposobiti učenike za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života

  Zadaci:

  pomoći u lakšem i samostalnijem stjecanju jezičnih zakonitosti (gramatike) i vokabulara te pomoći u njihovom uspješnijem primjenjivanju u školskoj i izvanškolskoj okolini

  uvježbati gradivo redovne nastave na primjerima gradiranim od lakših ka težim

  pomoći učenicima u savladavanju gradiva redovne nastave njemačkog jezika

  kod učenika razvijati svijest o važnosti i potrebi poznavanja stranog jezika u njihovom budućem životu te ih ohrabriti na što je moguće češću komunikaciju

  Nastavne teme:

  Sve nastavne cjeline koje prate nastavni sadržaj udžbenika za 1. razrede (trogodišnji i četverogodišnji program)

  Vremenik aktivnosti:

  -tijekom cijele školske godine -ukupno 35 sati -svaki drugi dan aktivnosti i jednom tjedno u dogovoru s učenicima ili zadnje subote u mjesecu 4. sata. Učenici će biti na vrijeme obaviješteni te će obavijest također stajati ispred kabineta broj 3.

  Literatura:

  DEUTSCH.COM 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik DEUTSCH.COM 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik DIREKT NEU 1 : udžbenik i radna bilježnica u jednom svesku za 1. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (1. godina učenja) kao i za napredno učenje (6. godina učenja) sa audio CD-om IDEEN 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-

  godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik IDEEN 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio

  CD-om TEAM DEUTSCH NEU 1 : radna bilježnica njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja

 • Program izradila: Anja Ravnjak

  2. 18. ENGLESKI JEZIK (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet: ENGLESKI JEZIK *Za učenike trogodišnjih i četverogodišnjih programa (1. razredi), po potrebi i ostali razredi

  Profesor: Anja Ravnjak, prof.

  Cilj:

  pružiti pomoć kod uvježbavanja, ponavljanja i utvrđivanja nastavnog gradiva

  potaknuti učenike na samostalnost u učenju stranog jezika, odgovornost prema radu i samostalnu komunikaciju na stranom jeziku

  osposobiti učenike za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju u različitim situacijama svakodnevnog života

  Zadaci:

  uvježbati gradivo redovne nastave na primjerima gradiranim od lakših ka težim

  pomoći učenicima u savladavanju gradiva redovne nastave engleskog jezika

  kod učenika razvijati svijest o važnosti i potrebi poznavanja stranog jezika u njihovom budućem životu te ih ohrabriti na što je moguće češću komunikaciju

  pomoći u lakšem i samostalnijem stjecanju jezičnih zakonitosti (gramatike) i vokabulara te pomoći u njihovom uspješnijem primjenjivanju u školskoj i izvanškolskoj okolini

  Nastavne teme:

  Sve nastavne cjeline koje prate nastavni sadržaj udžbenika za 1. razrede (trogodišnji i četverogodišnji program)

  Vremenik aktivnosti:

  -tijekom cijele školske godine -ukupno 35 sati - svaki drugi dan aktivnosti i jednom tjedno u dogovoru s učenicima ili zadnje subote u mjesecu 4. sata. Učenici će biti na vrijeme obaviješteni te će obavijest također stajati ispred kabineta broj 3.

  Literatura:

  NEW SUCCESS ELEMENTARY : udžbenik engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani

  jezik. NEW SUCCESS ELEMENTARY : radna bilježnica engleskog jezika za 1. ili 1. i 2. razred srednjih strukovnih trogodišnjih škola, prvi strani jezik; 1. i 2. razred srednjih strukovnih dvogodišnjih škola, prvi strani jezik. Za 1. razred gimnazije, drugi strani jezik i 1. i 2. razred srednjih strukovnih četverogodišnjih škola, drugi strani jezik. - NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik - NEW HEADWAY FOURTH EDITION PRE-INTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik

 • Program izradila: Lea Akšamović Varga

  2. 19. ENGLESKI JEZIK – PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU (dodatna nastava - okvirni program)

  Predmet: Engleski jezik

  Profesor: Lea Akšamović Varga

  Cilj:

  Proširenje jezičnih znanja i sposobnosti koje su učenici do sada usvojili, a koje su nužne za daljnje obrazovanje u obrazovnim područjima u kojima se traži posjedovanje više razine jezične kompetencije.

  Zadaci:

  Pojačano vježbati vještinu slušanja s razumijevanjem, uvježbati vještinu pisanja s naglaskom na pisanje eseja te vještinu čitanja s razumijevanjem. Uvježbavati zadatke povezivanja, višestrukog izbora, dopunjavanja i esejskog tipa.

  Nastavne teme:

  Učenicima omogućiti rad na sljedećim temama i uvježbati navedene jezične zakonitosti koje su zastupljene u ispitima: upoznavanje sa strukturom ispita državne mature, načini vrednovanja i ocjenjivanja - zajednička izrada probnog ispita – čitanje - obrada gramatičkih struktura - red riječi u engleskoj rečenici, postavljanje informativnih i da-ne pitanja - pregled engleskih glagolskih vremena te njihove pravilne tvorbe i upotrebe, praktične vježbe s vremenima i usporedba s hrvatskim jezikom - prijedlozi s vježbama - modalni glagoli i njihova pravilna upotreba u formalnom stilu - pasivne konstrukcije i parafraziranje - kondicionalne rečenice - neupravna pitanja i želje - format i pisanje raspravljačkog eseja, pisanje odlomaka, veznici - vježbe vokabulara - tehnike uvježbavanja vještine čitanja – Skimming, scanning, intensive, extensive - rješavanje zadataka višestrukog izbora, povezivanja, dopunjavanja - tvorba riječi (složenice, izvedenice) - istozvučnice, sinonimi, antonimi - pisanje zajedničkog eseja na zadane teme Program izradila: Saša Jakšić, prof. - pravopis i interpunkcija - analiza učeničkih sastavaka i uočavanje dobrih i loših rješenja - vježbanje na primjerima proteklih ispita državne mature

  Vremenik aktivnosti:

  Jedan sat tjedno prema dogovoru s učenicima tijekom školske godine

  Literatura:

  Svi udžbenici propisani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za 3. i 4. razrede za njemački jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. , 2017./2018 i 2018./2019. Opportunities – Upper Intermediate, M.Harris, D.Mower, A. Sikorzynska - Solutions Upper-Intermediate, Timm Falla, Paul A Davies, Student’s book and Workbook - Oxford Exam Excellence, OUP - English Grammas in Use, Murphy, Cambridge University Press - English Vocabulary in Use, Redman, Cambridge University Press - Test Your English Vocabulary in Use, Redman, Gairns, CUP - English Grammar Practice, Longman - Words in Context, ŠK Zagreb - Study writing, ŠK Zagreb - Master your exams, ŠK Zagreb - Oxford Guide to British and American Culture, Oxford - Oxford Advanced Learner’s Dictionary – Internet, Engleski jezik – priručnik za pripremu na državnoj maturi, Čorković, Hopwood, Kurtović, Škarica Mital, Engleski jezik na državnoj maturi- Hindlaugh, Jurković, Bošnjak Terzić

 • Program izradila: Ilona Jakimov

  2. 20. SLASTIČARSTVO (dopunska nastava - okvirni program)

  Predmet: Slastičarstvo

  Profesor: Ilona Jakimov

  Cilj:

  Učenicima s poteškoćama u učenju omogućiti stjecanje dopunskih informacija, znanja, iskustava i vještine koja će im olakšati svladavanje nastavnog gradiva Rad u manjim grupama će omogučiti individualizirani pristup radu

  Zadaci:

  U dogovoru sa stručnim nastavnicima odabrati učenike te zajednički odrediti prioritet u poučavanju Zadaci će se kreirati prema realnoj potrebi učenika koji će sudjelovati u nastavi

  Nastavne teme:

  Kroz dopunsku nastavu učenici će moći više puta samostalno obrađivati sve cijeline koje su obuhvačene nastavnim planom i programom kako u teoriji tako i u praktičnom dijelu

  Vremenik aktivnosti:

  Aktivnost će se odrađivati tokom cijele godine

  Literatura:

  Peter Andlović

 • 3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Program izradila: Anja Križek

  Naziv aktivnosti:

  3. 1. KLUB LJUBITELJA PISANE RIJEČI - VERBA POETICA

  Ciljevi aktivnosti:

  Osposobljavanje učenika za samostalno pisano izražavanje u stihu i prozi. Razvijanje osjetljivosti za lijepo govorenje i pisanje. Razvijanje ljubavi prema čitanju prvenstveno domaćih autora, ali i svjetskih. Praćenje aktualnih zbivanja u književnosti te javnom i kulturnom životu grada, a vezanim za književnost. Njegovanje pisane riječi. Sudjelovanje na literarnim i drugim natječajima ( Oboji svijet - natječaj se organizira u svrhu promoviranja tolerancije, nenasilja, mirnog rješavanja sukoba, izgradnje mira, poštivanja različitosti i ljudskih prava te poticanja kreativnog i inovativnoga promišljanja učenika i učenica u kategoriji fotografije, stripa, plakata, priče, pjesme, video uratka te ostalih načina kreativnog izražavanja). Planirana je suradnja s udrugom Logos te Kazališnim studijem iz Rijeke ukoliko osiguramo sredstva. Razvijanje svijesti o važnosti i vrijednosti pisane riječi i njenoj ulozi u razvijanju osobnog čitateljskog afiniteta.

  Namjena aktivnosti:

  Sudjelovanje radovima u školskom listu. Učenici prate literarne natječaje, obljetnice, zanimljivosti. Učenici prisustvuju raznim književnim večerima, predstavljanjima novih književnih naslova, a pokušavaju i sami sudjelovati u javnom kulturnom životu grada uz pomoć voditeljice.

  Nositelji aktivnosti:

  Anja Križek, prof.

  Način realizacije aktivnosti:

  Sudjelovanje dobrovoljno. Donošenje plana i programa rada. Pisanje samostalnih radova. Izražajno čitanje vlastitih radova. Slanje radova na razne literarne natječaje. Sudjelovanje na književnim večerima. Praćenje novih književnih izdanja i komentiranje pročitanog.

  Vremenik aktivnosti:

  Tijekom nastavne godine po dogovoru. Književne večeri ( tijekom godine, a po dogovoru)

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Detaljan troškovnik će biti razrađen sukladno projektima i naknadno prikazan.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Osobno zadovoljstvo učenika i voditeljice Pohvala voditeljice Rezultati na Lidranu Rezultati pojedinih literarnih natječaja

 • Program izradila: Tajana Lubina-Jukić

  Naziv aktivnosti: 3. 2. NOVINARSKA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  *Korisno provođenje slobodnog vremena u timskom radu i druženju * Razvijanje kreativnosti, kritičkog stava, suradničkog odnosa, uočavanje problema *Praćenje i poticanje učenika posebnih sposobnosti, kreativnosti i sklonosti (pisanje, fotografija, grafički dizajn) * Njegovanje pisane riječi * Poticanje učeničkog novinarskog stvaralaštva

  Namjena aktivnosti:

  * Tiskanje školskog lista Cocktail * Učenički osvrti i razmišljanja o temama koje su im bliske * Praćenje događaja u školi i izvan nje i informiranje o njima

  Nositelji aktivnosti:

  Tajana Lubina-Jukić, prof.

  Način realizacije aktivnosti:

  * Aktivnost se provodi izvan nastave, u prostorima škole * Izbor uredništva i glavnog urednika koji u suradnji s voditeljem donosi plan i program rada * Sudjelovanje je dobrovoljno (grupa okuplja učenike svih razreda prema njihovim interesima)

  Vremenik aktivnosti:

  * Tijekom nastavne godine po dogovoru

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  *Troškovnik će biti detaljno razrađen, sukladno projektima naknadno prikazan

  Vrednovanje aktivnosti:

  *Rezultati na Lidranu * Provođenje ankete o kvaliteti rada novinarske grupe i njezinih uradaka među učenicima, profesorima i članovima grupe (informativnost, zanimljivost, grafičko oblikovanje) i primjena rezultata pri donošenju plana rada za slijedeće razdoblje

 • Program izradio: Marko Ek

  Naziv aktivnosti: 3. 3. MEDIJSKA KULTURA

  Ciljevi aktivnosti:

  Ujedinjenje znanja, sposobnosti i vještina u glazbi, plesu, glumi, filmu, umijeću lijepoga govorenja i sl., koje će biti predstavljeno na priredbama tijekom školske godine. Prikazivanje radova i aktivnosti talentiranih i darovitih učenika koji svoja znanja i sposobnosti obogaćuju unutar redovite nastave, proširenjem i obogaćivanjem nastavnoga gradiva i mentorstvom za razna natjecanja te pohađanjem izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti poput radionica, klubova i kampova

  Namjena aktivnosti:

  Podizanje ugleda škole. Razvijanje kulturnih i umjetničkih programa te spajanja različitih medijskih oblika. Predstavljanje učeničkih dodatnih znanja, sposobnosti i vještina

  Nositelji aktivnosti:

  Marko Ek

  Način realizacije aktivnosti:

  Učenički će radovi i ostvaraji biti prikazani na sljedećim događajima u Školi:

  1. Božićna priredba 2. Priredba povodom Dana škole 3. Dan darovitih učenika

  Vremenik aktivnosti:

  1. Božićna priredba – prosinac 2018. 2. Priredba povodom Dana škole – ožujak 2019. 3. Dan darovitih učenika – ožujak 2019.

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Razrađen troškovnik bit će prikazan neposredno nakon osmišljavanja programa, a prije njegove realizacije. Uključivat će potrebu za dodatnim radnim materijalima, računalom, razglasnim sustavom te svim ostalim materijalima koji su potrebi skupinama ili pojedincima za prikazivanje svojih radova.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Sudjelovanje u javnom nastupnom na Božićnoj priredbi, Priredbi povodom Dana škole i Dana darovitih učenika.

 • Program izradila: Jelica Kordić

  Naziv aktivnosti: 3. 4. POVIJESNA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  Približavanje povijesti učenicima. Razvijanje timskog i istraživačkog rada. Gajenje domoljublja i očuvanje kulturno -povijesne baštine. Sudjelovanje na školskom i županijskom natjecanju. Razvijanje sposobnost povijesnog mišljenja i širenje povijesnih znanja.

  Namjena aktivnosti:

  Zainteresirani učenici (do 10)

  Nositelji aktivnosti:

  Prof. Jelica Kordi

  Način realizacije aktivnosti:

  Istraživanje na terenu i izrada videa za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Javna prezentacija. Izrada panoa prigodom važnih datuma i blagdana. Istraživanje povijesnih tema i dokumenata, obilježavanje važnih obljetnica, terenska nastava, suradnja sa školskom knjižničarkom, muzejom, arhivom i udrugom branitelja. Organizacija i sudjelovanje na školskom i županijskom natjecanju. Sudjelovanje u kvizu Ponos Hrvatske u korelaciji s profesoricom iz informatike.

  Vremenik aktivnosti:

  1 sat tjedno

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Troškovi putovanja u Vukovar, snimanja intervjua i videa, materijala za panoe i prezentaciju.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Na kraju godine učenici će popuniti evaluacijske listiće

 • Program izradila: Ana-Marija Čuljak

  Naziv aktivnosti: 3. 5. TURISTIČKA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  Razvijanje timskog rada i pozitivnog natjecateljskog duha kod učenika. Razvijanje i poticanje pozitivnih stajališta prema budućem zanimanju. Promidžba turističke djelatnosti Republike Hrvatske. Razvijanje poslovnih sposobnosti za rad u turističkoj agenciji. Pomoću vjerne predodžbe rada učenicima prikazati kako se odnositi prema klijentima u turističkoj agenciji . Povezivanje ugostiteljsko-turističkih škola u zemlji i inozemstvu. Prezentiranje i razmjena iskustava škola koje obrazuju polaznike u ugostiteljsko-turističkim zanimanjima.

  Namjena aktivnosti:

  Uključivanje što većeg broja učenika na sudjelovanje u natjecanjima iz turističkih disciplina.

  Nositelji aktivnosti:

  Ana-Marija Čuljak, prof

  Način realizacije aktivnosti:

  Aktivnost se realizira kroz pripreme za natjecanja i natjecanja na više razina:

  školsko natjecanje

  regionalno natjecanje

  državno natjecanje

  međunarodno natjecanje

  Vremenik aktivnosti:

  Školsko natjecanje realizira se tijekom siječnja. Regionalno natjecanje organizira se tijekom veljače ili ožujka. Državno natjecanje organizira se tijekom travnja. Međunarodno natjecanje –GATUS organizira se krajem rujna

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Detaljan troškovnik biti će donesen nakon završnog dogovora. Troškove organizacije, kotizacije prijevoza smještaja i hrane snosi škola uz pomoć Agencije za strukovno obrazovanje.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Školsko natjecanje- Ugostiteljsko-turistička škola ustrojava školsko povjerenstvo koje će izvršiti ocjenjivanje natjecatelja i odlučiti koji će učenici sudjelovati na regionalnom natjecanju. Regionalno natjecanje- Državno ispitno povjerenstvo i škole domaćini natjecanja provode i vrednuju regionalna natjecanja. Natjecatelji se rangiraju prema broju ostvarenih bodova i odlučuje se koji će učenici sudjelovati na državnom natjecanju. Državno natjecanje- Državno ispitno povjerenstvo i škola domaćin državnog natjecanja organiziraju i provode državno natjecanje. Ispitna povjerenstva ocjenjuju natjecatelje koji se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Natjecanje GATUS- škola domaćin natjecanja organizira i provodi natjecanje. Ispitna povjerenstva ocjenjuju natjecatelje koji se rangiraju prema ostvarenom broju bodova.

 • Program izradila: Gabrijela Baraban

  Naziv aktivnosti: 3. 6. HOTELIJERSKA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  1. Hostese Osposobiti učenice da primaju i dočekuju goste u Ugostiteljsko-turističkoj školi za vrijeme određenih događanja. 2. Recepcionari Osposobiti učenike 3. F, 4.F i 4. H razreda za dežuranje na ulazu u školu u poslijepodnevnoj smjeni. 3. Facebook stranica škole U suradnji s kolegicama iz Stručnog vijeća osposobiti nekoliko učenika za promociju naših zanimanja putem facebook stranice i instagrama.

  Namjena aktivnosti:

  Poboljšati suradnju s Turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije.

  Učenicima približiti mogućnosti njihova zanimanja te ih upoznati s obilježjima i posebnostima pojedinog posla.

  Učenike potaknuti na brigu o školi, čuvanje školske imovine, odgovornost prema poslu dežurstva.

  Nositelji aktivnosti:

  Gabrijela Baraban, prof.

  Način realizacije aktivnosti:

  1. Hostese

  Osposobiti učenice za prijam i doček gostiju, rad u garderobi, davanje informacija u vezi određenog događanja u školi.

  3. Recepcionari

  Učenike osposobiti da dežuraju na ulazu u Školu.

  Vremenik aktivnosti:

  Sve se aktivnosti provode po potrebi tijekom cijele školske godine 2018./2019.

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Nema troškova

  Vrednovanje aktivnosti:

  Kroz razgovor s učenicima i nastavnicima koji su uključeni u određenu aktivnost provjeriti kvalitetu rada ove skupine te unaprjeđivati novim idejama.

 • Program izradila: Saša Jakšić

  Naziv aktivnosti: 3. 7. NJEMAČKA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  Pripremanje učenika za natjecanje iz njemačkog jezika na školskoj i županijskog razini, stjecanje jezične kulture i spoznaja o njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja, osposobljavanje učenika za uporabu njemačkog jezika u raznim situacijama, razvijanje svih vještina – čitanja, pisanja, slušanja i govorenja, stjecanje usmene i pismene jezične kompetencije, samostalno služenje njemačkim jezikom i snalaženje u određenim situacijama, uporaba različitih jezičnih zakonitosti.

  Namjena aktivnosti:

  Ponoviti već stečeno znanje i proširiti ga novim sadržajima, sustavnim vježbanjem i ponavljanjem steći određenu razinu potrebnu za pravilnu komunikaciju i proširiti znanje jezičnih zakonitosti kako bi učenici mogli konkurirati na školskoj i županijskoj razini natjecanja.

  Nositelji aktivnosti:

  Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda turističko-hotelijerski komercijalist i hotelijersko-turistički tehničar.

  Način realizacije aktivnosti:

  Učenicima omogućiti rad na sljedećim temama i uvježbati navedene jezične zakonitosti koje su zastupljene u ispitima: Familie, Geld, Schule, Kultur, Wohnen, Freundschaften, Media, Unterhaltung, Gesundheit, Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur, Indirekte Rede, Passiv, Zusammengesetzte Sätze, Nomen, Pronomen, Verben, Adverbien, Präpositionen, Artikel, Satzumformungen.

  Vremenik aktivnosti:

  Prema dogovoru s učenicima zbog različitih rasporeda nastave

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Učenici će imati mogućnost proširiti svoje znanje u svim područjima i na osnovu toga biti sposobni sudjelovati u natjecanju na školskoj i županijskoj razini.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Pripremanje učenika za natjecanje iz njemačkog jezika na školskoj i županijskog razini, stjecanje jezične kulture i spoznaja o njemačkom jeziku i zemljama njemačkog govornog područja, osposobljavanje učenika za uporabu njemačkog jezika u raznim situacijama, razvijanje svih vještina – čitanja, pisanja, slušanja i govorenja, stjecanje usmene i pismene jezične kompetencije, samostalno služenje njemačkim jezikom i snalaženje u određenim situacijama, uporaba različitih jezičnih zakonitosti.

 • Program izradila: Silvija Bašić Palković

  Naziv aktivnosti: 3. 8. CRVENI KRIŽ

  Ciljevi aktivnosti:

  Jačati kod učenika pozitivan duh humanosti i međusobnog pomaganja. Naglašavanje potrebe za akcijama Crvenog križa.

  Namjena aktivnosti:

  Proširiti duh solidarnosti na svakog učenika u školi. Poticati učenike da im je stalo do druge osobe koju ne poznaju. Integrirati razne teme u sate razrednika. Uključivati što više učenika u akcije Crvenog križa.

  Nositelji aktivnosti:

  Silvija Bašić Palković, dipl. ing.

  Način realizacije aktivnosti:

  Obrađivanje tema na satu razrednika o „humanosti“. Sudjelovanje u raznim akcijama koje organizira Crveni križ. Organiziranje dobrovoljnog davanja krvi među punoljetnim učenicima. Priprema za natjecanje u pružanju prve pomoći.

  Vremenik aktivnosti:

  Tijekom cijele godine, a posebno u Tjednu Crvenog križa

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Samostalno financiranje

  Vrednovanje aktivnosti:

  Jačati kod učenika humanitarni duh i podsjećati na Međunarodno humanitarno pravo.

 • Program izradila: Vesna Betlehem

  Naziv aktivnosti: 3. 9. HUMANITARNA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  Senzibilizirati učenike za humanitarni rad i pomoći onima kojima je najpotrebnije. Senzibilizacija učenika prema osobama s Down sindromom. Senzibilizacija učenika za pomoć napuštenim životinjama.

  Namjena aktivnosti:

  Prikupiti putem donacija odjeću, igračke, hranu i sl. za pomoć različitim osjetljivim skupinama . Suradnja s Udrugom Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Suradnja s Azilom u Nemetinu.

  Nositelji aktivnosti:

  Vesna Betlehem , Darija Grabrović-Babić

  Način realizacije aktivnosti:

  Prikupljanje odjeće, obuće, igračaka i hrane, prodaja pekarskih proizvoda i kolača, prikupljanje odjeće, obuće, igračaka i hrane za pomoć socijalno osjetljivim skupinama naših učenika i socijalno ugroženih obitelji. Sudjelovanje naše humanitarne skupine putem radionica u udruzi Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Suradnja s roditeljima djece sa sindromom Down. Posjeti Azilu za napuštene pse u Nemetinu. Prikupljanje čepova za Udrugu za oboljele od leukemije i limfoma. Suradnja s udrugom „Kosa ljubavi“, šišanje i darivanje kose za izradu perika za oboljele od malignih bolesti. Pomoć maturantima oko nabave odjeće i obuće za maturalnu zabavu.

  Vremenik aktivnosti:

  studeni - travanj

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Troškovnik će biti naknadno priložen

  Vrednovanje aktivnosti:

  Zahvalnice učenicima

 • Program izradila: Zvjezdana Jurić

  Naziv aktivnosti: 3. 10. MLADI MATEMATIČARI

  Ciljevi aktivnosti:

  Motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa (prošireni sadržaji redovne matematike). Takvim načinom rada kod učenika će se podići samopouzdanje i samokritičnost prema matematici. Kod učenika razvijati logiku pri rješavanju zadataka.

  Namjena aktivnosti:

  - aktivnost je namijenjena učenicima četverogodišnjih programa (osim učenika završnih razreda zbog bitne razlike u programima)

  Nositelji aktivnosti:

  profesori matematike – Jurić Zvjezdana

  Način realizacije aktivnosti:

  Rješavanje zadataka iz prijašnjih natjecanja.

  Vremenik aktivnosti:

  - nakon nastave ili prije nastave u vrijeme održavanja slobodnih aktivnosti ili u dogovoru s učenicima ( 1 sat tjedno u I.pol.)

  → intezivna priprema za natjecanje siječanj

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Nema troškova

  Vrednovanje aktivnosti:

  - učenike nagraditi dodatnim plusevima (razrađeno u kriterijima vrednovanja)

 • Program izradila: Zvjezdana Jurić

  Naziv aktivnosti: 3. 11. MATEMATIČARI - KLOKAN

  Ciljevi aktivnosti:

  Priprema učenika za sve razine natjecanja određene prema pravilima natjecanja „Klokan“ (cadeti, juniori, studenti). Motivirati učenike da se bave matematikom izvan redovitih školskih programa (primijenjena matematika na životne probleme, zabavna matematika). Takvim načinom rada kod učenika će se podići samopouzdanje i samokritičnost prema matematici. Kod učenika razvijati logiku pri rješavanju zadataka. Učenici će kroz pripremu za natjecanje uvidjeti primjenu matematike u svakidašnjem životu. Popularizirati matematiku i omogućiti širenje osnovne matematičke

  kulture.

  Namjena aktivnosti:

  - zadovoljenje potreba svih polaznika izvannastavne aktivnosti - Organizacija natjecanja u školi u sklopu međunarodnog natjecanja „Klokan bez granica“ koja popularizira matematiku među mladima - Udruga "Klokan bez granica" međunarodnog je karaktera i okuplja predstavnike velikog broja Europskih zemalja.

  Nositelji aktivnosti: profesori matematike – Jurić Zvjezdana

  Način realizacije aktivnosti:

  Rješavanje zadataka iz prijašnjih natjecanja. Zadaci sa natjecanja, netipični i nestandardni zadaci vezani uz svakodnevni život.

  Vremenik aktivnosti:

  - nakon nastave ili prije nastave u vrijeme održavanja slobodnih aktivnosti ili u dogovoru s učenicima ( 1 sat tjedno u I.pol.)

  - U II.polugodištu ( do natjecanja) održavati sate pojačano u dogovoru s učenicima ( 2 sata tjedno)

  → intezivna priprema za natjecanje Klokan u razdoblju siječanj - ožujak

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Troškovi su uplata za natjecanje za svakog učenika ( 15 kn po učeniku). Plan je da škola snosi sve troškove za prijavu učenika. Minimalan broj učenika je 25, a maksimalan broj učenika je 40.

  Vrednovanje aktivnosti:

  HMD nagrađuje prigodnim poklonima učenike koji su postigli zapaženije rezultate, a tijekom natjecanja učenici su također nagrađeni malim poklonima (slatkiš, olovka, ...)

 • Program izradila: Ksenija Kesegi Krstin

  Naziv aktivnosti: 3. 12. ČITATELJSKI KLUB

  Ciljevi aktivnosti:

  Mjesto susreta ljubitelja čitanja i oblik neformalnog druženja.

  Način organiziranog provođenja slobodnog vremena učenika.

  Promicanje čitanja iz/radi užitka,

  Vježbanje socijalnih vještina ( slušanje, uvažavanje )

  Kreativno izražavanje, kulturno oblikovanja osobnosti, obogaćivanje rječničkog fonda

  Namjena aktivnosti:

  Svi ljubitelji čitanja (učenici i nastavnici)

  Nositelji aktivnosti:

  Ksenija Kesegi-Krstin,školski knjižničar Vanjski suradnici

  Način realizacije aktivnosti:

  Kreativna radionica izrade glagoljaških slova ( Govorimo o glagoljici), rujan i listopad Međunarodni mjesec šk. knjižnica (Zašto volim svoju knjižnicu),listopad Mjesec hrvatske knjige ,kreativna radionica sukladno zadanoj temi

  Vremenik aktivnosti:

  Prema kalendaru slobodnih aktivnosti

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Troškovi unutar škole – na račun škole ( cca. 500 kn)

  Vrednovanje aktivnosti:

  Anketiranje nakon provedene aktivnosti; školska web i facebook stranica mediji

 • Program izradila: Daliborka Lesar, prof.

  Naziv aktivnosti: 3. 13. PLESNA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  Ciljevi su usvajanje, razumijevanje i stjecanje novih znanja plesnih struktura. Usvajanje osnovnih vještina plesnih struktura, nadogradnja naučenih pokreta, koraka i koreografija, te sklapanje novih koreografija. Cilj nam je u što većem broju savladati plesne strukture standardnog plesa i učiniti što bolju prezentaciju na nekoj od priredbi koje se organiziraju tijekom školske 2018/19. godine

  Namjena aktivnosti:

  Poticati učenike na usvajanje plesnih struktura. Poticati na samostalni rad, radu parovima i grupama. Plesom djelovati na učenike kako bi ples i glazbu uvrstili u svakodnevne aktivnosti.

  Nositelji aktivnosti:

  Prof. Daliborka Lesar

  Način realizacije aktivnosti:

  Plesna skupina okuplja određeni broj učenika koji žele naučiti plesati i one koji znaju plesati. Ovom kombinacijom postižemo djelovanje učenika jedni na druge, te lakše usvajanje znanja i novih vještina. Okupljanje u sportskoj dvorani u slobodno vrijeme, treninzi i realizacija. Plesna skupina okuplja se po unaprijed planiranom vremenu. Po nazivom sat aktivnosti, učenici se okupljaju u sportskoj dvorani (svaki mjesec ,drugi dan u tjednu)

  Vremenik aktivnosti:

  Božićna priredba (novogodišnja) Priredba za Dan škole (09.03),sportski dan uz organiziranu i pripremljenu priredbu. Quadrila (5 mjesec)uvježbavanje i nastup

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Nemamo troškova Koristimo cd player U suradnji sa HNK, iznajmljujemo kostime bez novčanih naknada.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Razvoj plesnih struktura, motoričkih sposobnosti, zadovoljstva i užitka. Nastupima tijekom priredbe razvija samopouzdanje .Učenici plesom zadovoljavaju opću potrebu za kretanjem.

 • Naziv aktivnosti: 3. 14. PRIPREMANJE DESERATA

  Ciljevi aktivnosti:

  Razvijanje timskog rada i pozitivnog natjecateljskog duha kod učenika. Razvijanje i poticanje pozitivnih stajališta prema budućem zvanju i zanimanju. Promicanje slastičarskog zanimanja (ugostiteljstvo) Republike Hrvatske. Razvijanje navika i vještina koje će omogućiti samostalno razvijanje poslova u pripremi slastica. Povezivanje ugostiteljsko-turističkih škola, ostvarivanje bolje povezanosti, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Prezentiranje i razmjena iskustva koji će omogućiti bolji napredak nastavnika ugostiteljsko –turističkih škola. Neprekidno usavršavanje nastavnika škole.

  Namjena aktivnosti:

  Uključivanje što većeg broja učenika na sudjelovanje u natjecanjima ugostiteljskog zanimanja-slastičar.

  Nositelji aktivnosti:

  1.Priprema deserata na tanjuru Nositelj aktivnosti: Marina Majdenić, strukovna učiteljica slastičarstva

  Način realizacije aktivnosti:

  Aktivnost se realizira kroz natjecanje na više razina: 1.Unutar škole (tijekom godine u nastavi i izvan nastave) Ugostiteljsko-turistička škola ustrojava školsko povjerenstvo koje će provesti školsko natjecanje tijekom mjeseca siječnja. Natjecateljske zadatke izrađuju strukovni učitelji unutar škole. 2.Regionalno (međužupanijsko) natjecanje. Županijski ured za školstvo,županijsko povjerenstvo i škole domaćini,natjecanja organiziraju i provode regionalna natjecanja.. Natjecateljske zadatke izrađuje Državno povjerenstvo. 3.Na državnoj i međunarodnoj razini. Agencija za strukovno obrazovanje u suradnji s ugostiteljsko-turističkim školama organizira natjecanje. Natjecateljske zadatke izrađuje Državno povjerenstvo.

 • Program izradila: Marina Majdenić

  Vremenik aktivnosti:

  1.Školsko natjecanje ( unutar škole) organizira se tijekom mjeseca siječnja. 2.Regionalno natjecanje organizira se tijekom veljače ili ožujka. 3.Natjecanje na Državnoj i međudržavnoj razini organizira se tijekom travnja (ili svibnja)

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Detaljan troškovnik aktivnosti biti će donesen nakon završnog dogovora. Troškove organizacije, kotizacije, prijevoza, smještaja i hrane snosi škola uz pomoć Agencije za strukovno obrazovanje.

  Vrednovanje aktivnosti:

  UNUTAR ŠKOLE Ugostiteljsko-turistička škola ustrojava povjerenstvo škole koje će izvršiti ocjenjivanje natjecatelja i odlučiti koji će učenici sudjelovati na regionalnom natjecanju.

  REGIONALNO NATJECANJE Županijski ured za školstvo, županijsko povjerenstvo i škole domačini natjecanja provode i vrednuju regionalno natjecanje i odlučuje se koji će učenici sudjelovati na natjecanju državne i međunarodne razine. Natjecatelji se rangiraju prema broju ostvarenih bodova.

  NA DRŽAVNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI Agencija za strukovno obrazovanje u suradnji s ugostiteljsko-turističkim školama prati i vrjednuje rezultate natjecanja. Iz konačne liste rezultata natjecanja učenika iz Republike Hrvatske i na taj način određuje se njihova rang lista na državnoj razini. Natjecatelji se rangiraju prema broju ostvarenih bodova.

 • Program izradilo: Ivan Kelava

  Naziv aktivnosti: 3. 15. NATJECANJE CONPASTA

  Ciljevi aktivnosti:

  Stjecanje potrebitih znanja, iskusatva i vještina u pripremanju jela od tjestenine.

  Namjena aktivnosti:

  Aktivnost je natjecateljskog karaktera

  Nositelji aktivnosti:

  Ivan Kelava

  Način realizacije aktivnosti:

  Aktivnost će se realizirati kroz vježbe na satu kuharstva, a po potrebi će se organizirati i dodatni sati u terminu kad je praktikum kuharstva slobodan. Pripreme učenika ovisiti će o sposobnstima i mogučnostima učenika u realizaciji vježbe.

  Vremenik aktivnosti:

  Vrijeme pripreme učenika će se održavati tokom mjeseca rujna i prosinca

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Troškovi provođenja aktivnosti biti će poznati naknadno nakon što saznamo točnu temu na natjecanju

  Vrednovanje aktivnosti:

  Aktivnost se vrednuje dobivanjem priznanja i nagrada na natjecanju

 • Program izradila: Nada Tolić

  Naziv aktivnosti: 3. 16. PROJEKT GRAĐANIN

  Ciljevi aktivnosti:

  Razvijanje vještina građanske kompetencije – učenik doživljava sebe kao člana zajednice (razredne, školske, društvene) koji u suradnji i komunikaciji s drugima uočava probleme zajednice, istražuje, traži rješenja, prezentira, donosi odluke, kritički propituje učinke tih odluka, te time uči biti aktivan građanin

  Namjena aktivnosti:

  Učenici metodom Projekt građanin obrađuju izabrani problem kroz izradu portfelja i mape koje predstavljaju na županijskoj smotri projekata iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja

  Nositelji aktivnosti:

  Učenici škole koji pohađaju izborni predmet etiku

  Način realizacije aktivnosti:

  Dio aktivnosti se odvija na satima etike, a dio kao izvannastavna slobodna aktivnost učenika

  Vremenik aktivnosti:

  šk.god. 2018./2019.

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Papir, radna mapa, flomasteri, ljepilo, hamer – papir u boji ukupan trošak : 200 kn

  Vrednovanje aktivnosti:

  Evaluacija učenika – sudionika u projektu, te vrednovanje projekta od strane povjerenstva na županijskoj smotri

 • Program izradila: Lea Akšamović Varga

  Naziv aktivnosti: 3. 17. NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

  Ciljevi aktivnosti:

  Pripremanje učenika za natjecanje iz engleskoga jezika na školskoj i županijskog razini, stjecanje jezične kulture i spoznaja o engleskome jeziku i zemljama engleskoga govornog područja, osposobljavanje učenika za uporabu engleskog jezika u raznim situacijama, razvijanje svih vještina – čitanja, pisanja, slušanja i govorenja, stjecanje usmene i pismene jezične kompetencije, samostalno služenje engleskim jezikom i snalaženje u određenim situacijama, uporaba različitih jezičnih zakonitosti.

  Namjena aktivnosti:

  Ponoviti već stečeno znanje i proširiti ga novim sadržajima, sustavnim vježbanjem i ponavljanjem steći određenu razinu potrebnu za pravilnu komunikaciju i proširiti znanje jezičnih zakonitosti kako bi učenici mogli konkurirati na školskoj i županijskoj razini natjecanja.

  Nositelji aktivnosti:

  Učenici drugih i četvrtih razreda turističko-hotelijerski komercijalist i hotelijersko-turistički tehničar.

  Način realizacije aktivnosti:

  Učenicima omogućiti rad na sljedećim temama i uvježbati navedene jezične zakonitosti koje su zastupljene u ispitima: skupljeni zadaci sa školskih, županijskih i državnih natjecanja iz prijašnjih godina - A.J.Thomson, A.V. Martinet: A practical English grammar - Marjorie Fuchs, Margaret Bonner: Grammar Express Basic - Steve Flinders: Test your professional English - S.Mckinley, B. Hastings: Success Intermediate and Upperintermediate, Student’s book and Workbook - B.Hastings et al : Longman exam accelerator - John Eastwook: Oxford Guide to English Grammar - Izvorni tekstovi govornog i pisanog jezika (časopisi i sl.)

  Vremenik aktivnosti:

  Prema dogovoru s učenicima zbog različitih rasporeda nastave

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  3 paketa papira

  Vrednovanje aktivnosti:

  Učenici će imati mogućnost proširiti svoje znanje u svim područjima i na osnovu toga biti sposobni sudjelovati u natjecanju na školskoj i županijskoj razini.

 • Program izradila: Sara Počuča

  Naziv aktivnosti: 3. 18. DRAMSKA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  - razvijanje kreativnosti i mašte - upoznavanje i savladavanje pravila scenskog ponašanja, dramskih postupaka i tehnika - razvijanje komunikacijskih vještina i osjećajnosti - razvijanje kritičkog mišljenja i samokritičnosti - razvijanje izražajnih sposobnosti - formiranje stavova - razumijevanje međuljudskih odnosa - isticanje važnosti međusobne suradnje i komunikacije - stjecanje sigurnosti i samopouzdanja

  Namjena aktivnosti:

  Svim zainteresiranim učenicima bez obzira na školski uspjeh ili nadarenost.

  Nositelji aktivnosti:

  Sara Počuča

  Način realizacije aktivnosti:

  Rad u skupinama, rad u paru, individualni rad. Izvannastavna aktivnost provodit će se svaki tjedan u dogovoreno vrijeme s učenicima.

  Vremenik aktivnosti:

  Od rujna do svibnja tekuće školske godine.

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Bit će podnesen na vrijeme.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Posjećenost izvannastavne aktivnosti, evaluacijski listići, sudjelovanje na školskim priredbama.

 • Program izradila: Sanja Klanac

  Naziv aktivnosti: 3. 19. RECITATORSKA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  Razvijanje govornih i izražajnih sposobnosti i vještina učenika

  Praćenje i poticanje učenika posebnih sposobnosti i kreativnosti u izražajnom govorenju

  Stjecanje znanja i vještina recitiranja

  Razvijanje međusobne suradnje, srdačnosti, susretljivosti

  Razvijanje kreativne interpretacije pjesama i proznih tekstova te ekspresivnog izražavanja doživljenih misli i emocija

  Korisno provođenje slobodnog vremena u timskom radu i druženju

  Učiti djecu spoznavanju sebe i svijeta oko sebe Učiti djecu govorničkim vještinama

  Namjena aktivnosti:

  Pripremati učenike za javne nastupe

  Ojačati učenike kako bi mogli realno prihvatiti izazove koje im nose životne situacije

  Kreativno provoditi slobodno vrijeme učenika

  Omogućiti naprednijim učenicima sudjelovanje na natjecanju Nositelji

  aktivnosti: Sanja Klanac, prof.

  Način realizacije aktivnosti:

  Sudjelovanje je dobrovoljno (grupa okuplja učenike svih razreda prema njihovim interesima)

  Aktivnost se provodi izvan nastave u prostorima škole (jedan nastavni sat tjedno, pred nastupe i natjecanje češće, ukoliko bude potrebno)

  Učenici u suradnji s voditeljem donose plan i program rada za cijelu školsku godinu

  Rad u skupinama, individualni rad, frontalni rad

  Vremenik aktivnosti:

  Tijekom nastavne godine, jedan sat, prema organizaciji školskog dana aktivnosti

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Aktivnost je bez troškova

  Vrednovanje aktivnosti:

  Provođenje ankete o kvaliteti rada recitatorske skupine i njezinih postignuća među učenicima i primjena rezultata pri donošenju plana rada za sljedeće razdoblje

  Praćenje napredovanja učenika tijekom školske godine (unutar skupine)

  Samovrednovanje postignuća

 • Program izradila: Ana Perović

  Naziv aktivnosti: 3. 20. VJERONAUČNA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  BOŽIĆNA PRIREDBA, NATJECANJE IZ VJERONAUKA

  Namjena aktivnosti:

  OBILJEŽAVATI BLAGDANE KROZ ŠKOLSKU GODINU

  Nositelji aktivnosti:

  VJEROUČITELJICA I UČENICI

  Način realizacije aktivnosti:

  ORGANIZIRATI ŠKOLSKO NATJECANJE, PRIPREMITI UČENIKA ZA DALJNJA NATJECANJA, PRIRPREMITI ZBOR ZA NASTUP NA BOŽIĆNOJ PRIREDBI

  Vremenik aktivnosti:

  TIJEKOM CIJELE ŠKOLSKE GODINE, PO POTREBI

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  _________

  Vrednovanje aktivnosti:

  OCJENE IZ ZALAGANJA, PRIZNANJA

 • Naziv aktivnosti: 3. 21. SPORTSKA SKUPINA

  Ciljevi aktivnosti:

  Ciljevi sportskih sekcija je unapređenje već postojećih znanja, mogućnosti, motoričkih sposobnosti, motoričkih znanja, poticanje razvoja samopouzdanja kod učenika i pravilan odnos prema radu u grupama.Osposobiti učenika na primjenu kinezioloških motoričkih znanja u svrhu natjecanja i postizanja što boljih rezultata. Učiti ih pravilnom odnosu u natjecateljskom duhu i fair playu. Naučiti ih prihvatiti poraze te nastavljati dalje sa trenažnim procesom. Okupiti što veći broj učenika i predstavljati školu u najboljem svijetlu. Utjecati na pravilan rast i razvoj djece i pokušati im usaditi želju i volju za bilo kojim oblikom sportske aktivnosti.

  Namjena aktivnosti:

  Poticati učenike na sport. Motivirati ih da se u što većem broju bave određenim aktivnostima u slobodno vrijeme. Predstavljati školu, poštivati suca, fair play. Poticati pravilan rast i razvoj, pravilno držanje tijela. Primjena već usvojenih motoričkih znanja i vještina u svrhu unapređenja zdravlja. Pokušati utjecati na učenike da im sport bude svakodnevnica.

  Nositelji aktivnosti:

  Siniša Kadoić Daliborka Lesar Domagoj Dumančić

  Način realizacije aktivnosti:

  Natjecanja koja organizira sportski savez grada Osijeka Uvježbavanje aktivnosti unutar škole u slobodno vrijeme Školska natjecanja - sudac, pehar, medalje su sredstva za sto bolju realizaciju i motivaciju učenika.

  Vremenik aktivnosti:

  SINIŠA KADOIĆ :

  1. Atletika – (travanj/svibanj ; M i Ž) 2. Plivanje – (M) 3. Šah – (M) 4. Stolni tenis – (listopad – M i Ž) 5. Nogomet – (ožujak – Ž) 6. Kros – (rujan – M)

 • Program izradilo: Domagoj Dumančić

  DOMAGOJ DUMANČIĆ : 1. Nogomet ( rujan – M) 2. Košarka (studeni - M) 3. Rukomet (studeni - M) 4. Odbojka (veljača – M i Ž) 5. Odbojka na pijesku (rujan – M i Ž)

  DALIBORKA LESAR :

  1. Plesovi

  Natjecanja unutar škole : Malonogometni turnir 11.04. nenastavni dan Pobjednik turnira igra utakmicu sa profesorima, pobjednici osvajaju pehare i medalje Proglašenje naj vratara, igrača i strijelca. Priredbe u školi :

  1. Ritmička gimnastika (greda,trake)

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Troškovi potrebni za izvršenje aktivnosti : Medalje, pehari, diplome, platiti suca za malonogometni turnir, voda i sendviči za natjecatelje.

  Vrednovanje aktivnosti:

  -----

 • 4. EKSKURZIJE, IZLETI, POSJETE

  Program izradile: Ana-Marija Čuljak, Gabrijela Baraban

  Naziv aktivnosti:

  4. 1. POSJET ŽUPANIJI

  Ciljevi aktivnosti:

  Osposobiti učenike za izradu turističkog programa i vođenje grupa.

  Namjena aktivnosti:

  - Poboljšati suradnju s TZ Osječko-baranjske županije. - Učenicima približiti mogućnosti njihova zanimanja te ih upoznati s obilježjima i posebnostima posla turističkog vodiča i turističkog pratitelja.

  Nositelji aktivnosti:

  Ana-Marija Čuljak, prof Gabrijela Baraban, prof

  Način realizacije aktivnosti:

  - U suradnji s TZ Osječko-baranjske županije učenici će se upoznati s načinom radom turističkog vodiča te posebnostima tog zanimanja. Učenike će stručni turistički vodič provesti po gradu i pokazati im na koji način treba dočekati grupu i predstaviti zanimljivosti. - Učenici će izraditi turistički program za jednodnevni izlet. - Učenici će prema dogovoru voditi jednodnevni izlet.

  Vremenik aktivnosti:

  Po dogovoru tijekom ožujka ili travnja.

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Detaljan troškovnik biti će donesen nakon završnog dogovora svih sudionika.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Kroz razgovor s učenicima i nastavnicima koji su uključeni u izlet provjeriti kvalitetu rada učenika. Nakon povratka s izleta provela bi se evaluacijska anketa među učenicima.

 • Program izradila: Jelica Kordić

  Naziv aktivnosti:

  4. 2. IZVANUČIONIČKA NASTAVA U ARHEOLOŠKOM MUZEJU U OSIJEKU

  Ciljevi aktivnosti:

  Učenici će vidjeti stalni postav Arheološkog muzeja u Osijeku-Prapovijest i seoba naroda. Eksponati u muzeju su arheološki ostaci koji dokazuju bogatu prošlost Slavonije u davnom prapovijesnom, antičkom i ranosrednjovjekovnom dobu i potvrđuju pojmove i zbivanja koje učenici obrađuju prema Planu i programu nastave zavičajne povijesti. Učenici će sudjelovati u radionici Rimljani u Mursi u suradnji s muzejskom pedagoginjom. Cilj aktivnosti je razviti kod učenika sposobnost povijesnog mišljenja i širenje temeljnih povijesnih znanja o povijesti svoga zavičaja,svoje nacije, utjecajima i korelaciji sa ostalim narodima u regiji. Zorno povezivanje gradiva i povijesnih izvora, poticanje istraživačkog i timskog rada, razvoj pozitivnog stava prema povijesti i kulturnoj baštini grada i zavičaja.

  Namjena aktivnosti:

  3.f

  Nositelji aktivnosti:

  Jelica Kordić, prof.

  Način realizacije aktivnosti:

  Učenici (3.F) će posjetiti muzej, pogledati eksponate uz stručno vodstvo. Sudjelovat će u muzejskoj radionici u suradnji s muzejskom pedagoginjom.

  Vremenik aktivnosti:

  Posjet Arheološkom muzeju u prosincu 2018.g.

  Detaljan troškovnik aktivnosti:

  Ulaznice za muzej 12 kn.

  Vrednovanje aktivnosti:

  Učenici će dobiti zadatke. Svoje uratke prezentirat će na satu i biti ocjenjeni.

 • Program izradila: Jelica Kordić

  Naziv aktivnosti: 4. 3. RIMSKA MURSA

  Ciljevi aktivnosti:

  Cilj aktivnosti je razviti kod učenika sposobnost povijesnog mišljenja i širenje temeljnih povijesnih znanja. Upoznati mjesto, način rada, oruđe i tehnike arheološkog iskapanja ostataka rimske Murse na području Donjeg grada. Razvijanje svijesti o važnosti istraživanja i čuvanja bog