enterobacteriaceae - abs.cu.edu.tr 470... · yersinia pestis . yersinia pestis . veba etkenidir....

Download Enterobacteriaceae - abs.cu.edu.tr 470... · Yersinia pestis . Yersinia pestis . Veba etkenidir. Veba

Post on 17-Jun-2019

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Enterobacteriaceae

nsan sal asndan en nemli bakteri ailesidir.

Doal ortamlar insan ve hayvan barsaklardr.

Tipik klinik semptomlarla seyreden hastaln (tifo, basilli dizanteri, veba)

etkeni olan bakteriler ve hastane enfeksiyonlarna (idrar yolu

enfeksiyonlar, pnmoniler, yara enfeksiyonlar, septisemiler) neden olan

frsatlar Enterobacteriaceae ailesi kapsamndadr.

Gram negatif, ou hareketli, fakltatif anaerop ve omak ekilli

bakterilerdir.

Tanda geni metabolik etkinliklerinden faydalanlr.

Trlerinin O, H ve K antijenlerine gre serovarlara ayrlmas

epidemiyolojik adan nemlidir.

Kolonizasyon faktrleri, invazinleri, endoksin, enterotoksin ve

sitotoksinleri en nemli patojenite faktrleridir.

Sindirim sistemi enfeksiyonlarna yol aan en nemli bakterilerdir.

Bu bakterilerin oluturduu enfeksiyonlar nc dnya lkeleri

toplumlarnda en sk rastlanan hastalklar oluturmaktadr.

Bu enfeksiyonlar;

1) Klinik olarak iltihabi olmayan enteritler,

2) ltihabi enteritler

3) Sindirim sistemi enfeksiyonlarnn belirtileri

olmak zere grupta toplanr.

Enterobacteriaceae

Salmonella Gnmzde Salmonellalar 6 alt tre sahip olan Salmonella enterica

trnde toplanmtr. nsanlar iin patojen olan en nemli Salmonellalarn tamam alt grup I yani

enterica iinde toplanmlardr. Salmonellalar iinde O ve H antijenlerine gre 2000den fazla serovar

ayrt edilmitir.

XLT Agar'da Salmonella (hidrojen slfr oluumuna bal olarak

siyah) ve Citrobacter (sar) kolonileri

Salmonella peritrichous flagella ve fimbria

MSRV Medium'da Salmonella hareket ederek opak hale oluturur.

Diasalm Medium'da hareketli Salmonella meneke renkli bir zon ile yaylc koloni yapar.

Salmonella XLD (Xylose Lysine Deoxycholate)

Agar'da Salmonella

Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B ve C tifoid salmonellozlarn etkenleridir.

Az yoluyla alnarak lenfatik dokuya ularlar. Buradan nce lenf yoluyla, sonra da kan yoluyla yaylarak genel septik

hastalk tablosu olutururlar. nsan, kartlar ile hastalk kaynadr. Bulama direkt veya besinlerle indirekt gerekleir.

Salmonella typhi hcresinde H (flagellar), 0 (somatik) ve Vi (K zarf) antijenleri

Salmonella typhi flagellar boyama

Tedavide ampisilin, ko-trimaksazol, 4-kinolonlar kullanlr.

Korunmada attene alarla (vivotif) aktif baklanma nemlidir.

Salmonella typhimurium

Salmonella typhimurium (domuz epitel hcrelerine saldrs EM)

Bismuth Sulfite Agarda Salmonella typhimurium

Salmonella typhimurium ayn zamanda farelerde barnan bir bakteri olmas nedeniyle epidemiyolojisinde bu hayvanlarn kartlarnn besin maddelerine karmas da nemli rol oynar.

Salmonella typhimurium bakterilerinin kemoteraptiklere kar gittike artan oranda diren kazanan kkenleri hastane ortamnda yuvalanmakta ve bata prematre ve yeni doan klinikleri olmak zere tm hastane kliniklerinde hastane enfeksiyonu tipinde salgnlara yol amaktadr.

Enterik salmonellozlar etkenin besinlerle alnmasyla ortaya kar.

Birincil enfeksiyon kaynaklar evcil hayvanlardr.

Enfeksiyon genelde mide-barsak sisteminde snrldr.

stisna durumlar dnda kemoterapi gerekli deildir.

Salmonella enteritidis (10,000X) TEM peritriochous flagella

Shigella

Bakteriyel dizanteri etkenidirler.

Shigella dysenteriae, Shigella flexneri,

Shigella boydii ve Shigella sonnei trlerini

ierir.

Hareketsiz bakterileridir.

Shigella

ntraseller Shigella

O antijenlerinin ince yapsna gre

ilk tr serovarlarna ayrt edilir.

Kolon mukozasna girerek, lokal,

nekrozlarla seyreden enfeksiyonlara

neden olurlar.

Enfeksiyon kayna her zaman insandr, nk Shigellalar

insanda yaamaya uyum salam bakterilerdir.

Direkt veya daha sklkla besinlerle indirekt olarak bularlar.

Tedavi antibiyotiklerle gerekletirilir.

Fimbrialarala evrili Shigella

Yersinia pestis

Yersinia pestis

Veba etkenidir.

Veba kemirgenlerin klasik zoonozudur.

Bakteri, derideki mikroskobik

lezyonlardan girerek blgesel lenf

dmlerine ular ve buralarda oalr.

Karakteristik bubonlar oluur.

Buralardan bakteri kan dolamna

girebilir, hastalk generalize olur ve bakteri

organlara da yerleebilir.

Yersinia pestis

Laboratuar tans, etkenin cerahat,

kan gibi muayene maddelerinden izole

edilerek tanmlanmasna dayanr.

Antibiyotik tedavisi uygulanr.

Lenf dmlerinde hemoraji meydana

gelir. Sonuta siyah veya mavi ilikler veya

bubonlar oluur. Bundan dolay Bubonik

veba veya kara lm ad verilir.

Bubonik veba

Ortaada epidemiler eklinde grlm olan vebaya, gnmzde hasta

yabani kemirgenlerle ilikisi olan kiilerde sporadik olarak rastlanmaktadr.

Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica Yersinia enterocolitica ve Yersinia

pseudotubeculosis, yabani ve evcil

hayvanlarda sistemik zooznoz

etkenidir.

Hasta hayvanlar evreyi

kontamine ederler.

nsanlar bakteriyi su ve besinlerle

az yoluyla alrlar.

Bakteriler alt sindirim sistemi mukozasndan penetere olurlar ve

mezenteral lenfadenitle birlikte seyreden enteritin ortaya kmasna sebep

olurlar.

CIN Agar'da ATCC 35669 Yersinia enterocolitica

CIN Agar'da ATCC 9610 Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica

Enfekte kiilerin %20sinde septisemi,

lenfadenopati, eitli yerel enfeksiyonlar

gibi ekstramezenteral formlar grlr.

Tan etkenin ayrt edici kltr

yntemleriyle gsterilmesine dayanr.

Slayt Numaras 1Slayt Numaras 2Slayt Numaras 3Slayt Numaras 4Slayt Numaras 5Slayt Numaras 6Slayt Numaras 7Slayt Numaras 8Slayt Numaras 9Slayt Numaras 10Slayt Numaras 11Slayt Numaras 12Slayt Numaras 13Slayt Numaras 14Slayt Numaras 15

Recommended

View more >