ciljna mesta lekova2_2013

Download Ciljna mesta lekova2_2013

Post on 12-Dec-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ENZIMIKAO CILJNA MESTA DEJSTVA LEKOVA

  Predava: Prof. dr Slavica Eri

  FARMACEUTSKA HEMIJA 1

  Enzimi kao ciljna mesta dejstva lekova

  AB (kompleks reaktanata) AEB (kompleks enzima i reaktanata)

  E1 (energija aktivacije bez uea enzima) E2 (energija aktivacije uz uee enzima)

  -enzimi uestvuju u hemijskoj reakciji ali pri tome ostaju nepromenjeni

  -bez enzima, reakcija bi bila suvie spora ili se ne bi dogodila

  -smanjuju energiju aktivacije (energiju prelaznog stanja)

  Energija aktivacije

 • Na koji nain enzimi smanjuju energiju aktivacije?

  obezbeuju mesto ili okruenje reakcije, a time i verovatnou deavanja reakcijeobezbeuju da se reaktanti nau na istom mestu

  obezbeuju odgovarajuu orjentaciju reaktanata

  oslabljuju veze u supstratu i time olakavaju reakciju

  mogu da uestvuju u mehanizmu reakcije

  proces enzimske katalize je reverzibilan

  Aminokiseline aktivnog mesta

  Uloga rezidua aminokiselina u aktivnom mestu:

  -ukljuene u vezivanje supstrata za aktivno mesto

  -ukljuene u mehanizam reakcije

  aktivno mesto

  aktivno mesto enzima:

  -mali deo enzima blizu povrine enzima-precizna geometrijska struktura (3D oblik)

 • Vezivanje supstrata za aktivno mesto enzima

  Sile ukljuene u interakcije enzima i supstrata:

  VAN DER WAALS-OVE SILE

  DIPOL-DIPOL VEZE

  VODONINE VEZE

  JONSKE VEZE

  JON-DIPOL VEZE

  jake intermolekulske veze (20-40 kJ mol-1) izmeu suprotno naelektrisanih grupa

  jaina jonskih interakcija je obrnuto proporcionalna rastojanju izmeu dve naelektrisane grupe

  jae interakcije se deavaju u hidrofobnom okruenju

  CCILJNOMESTO

  NH3+

  O

  O-

  R

  EElektrostatilektrostatike ili jonske vezeke ili jonske veze

  H2C

  O-

  O-

  O

  O

  H3+N

  Asparaginska kiselina

 • Vezivno mesto

  Lokalizovanidipolni momenat

  Dipolni momenat

  RC

  R

  O

  ++++

  Vezivno mesto

  R

  CR O

  Dipol-dipol interakcije

  Vezivno mesto

  Lokalizovanidipolni momenat

  Dipolni momenat

  RC

  R

  O

  ++++

  Vezivno mesto

  R

  CR O

  - javljaju se kad naelektrisanje na jednom molekulu indukuje dipol na drugom - primer: izmeu kvaternernog amonijum jona i aromatinog prstena

  Vezivno mesto

  RR N RR 33

  ++++++++

  ++++++++

  IIndukovanendukovane dipoldipol interakcijeinterakcije

  H2C

  +H3NO-

  O

  Fenilalanin

 • -slabije od elektrostatikih interakcija, jae od Van der Waals-ovih interakcija

  -vodonine veze se deavaju izmeu vodonika koji ima manjak elektrona i heteroatoma (N ili O) obogaenih elektronima

  -vodonik je donor vodonine veze, heteroatom je akceptor vodonine veze

  VodoniVodonine vezene veze

  X H .......... Y

  DONOR H-VEZE AKCEPTOR H-VEZE

  CILJNOMESTO

  R

  - + -

  Interakcije sa supstratom: model kljua i brave

  1890, Emil Fischer: model kljua i brave

  -bioloki kljuevi imaju jedinstvenestereohemijske osobine koje su neophodneza njihovu funkciju

  1958 (Daniel Koshland) indukovani model kljua i brave:

  -u procesu prepoznavanja i ligand i enzim (ili receptor) se adaptiraju uzmale konformacione promene dok se ne postigne najbolje uklapanje(fitovanje)

 • Indukovano fitovanje

  SS Phe

  SerO

  H

  Asp

  CO2Indukovanofitovanje

  SSPhe

  SerO

  H

  Asp

  CO2

  -rastojanje veza nije optimalno za mksimalno vezivanje

  -menjaju se i supstrat i enzim

  -optimizovane intermolekulske duine veza

  -osetljive veze u supstratu su napregnute i lake se mogu raskinuti

  Interakcije pirogroane kiseline

  van der WaalsH-Veze

  Jonske veze

  H3CC

  C

  O

  O

  O

  OH

  H3N

  H-veze

  Jonskeveze

  Mogue interakcije vdw-interakcije

  H3CC

  C

  O

  O

  O

  -na osnovu strukture supstrata moe se predvideti tip moguih interakcija sa aktivnim mestom

  Interakcija pirogroane kiseline i LDH

 • -interakcija sa supstratom, oslabljene veze, olakana reakcija

  Indukovano fitovanje: vezivanje pirogroane kiseline

  Kiselo-bazna kataliza

  kiselo-baznu hidrolizu obezbeuje aminokiselina histidin:

  histidin predstavlja banku protona (moe da alje i da prima protone)

  kataliza se moe odvijati bez inicijalnog uea vode

  NNH

  +H

  -H NNH

  Hnejonizovani oblik (bazni katalizator, prima protone)

  jonizovani oblik (kiseli katalizator, izvor protona)

  -direktno uee AK u mehanizmu reakcije

 • Nukleofilne grupe

  -aminokiseline serin i cistein se esto nalaze na aktivnim mestima

  -formiraju se intermedijeri sa supstratom koji omoguavaju alternativni put reakcije

  H3N CO2

  OH

  H

  LL--SerineSerine

  H3N CO2

  SH

  H

  LL--CysteineCysteine

  -direktno uee u mehanizmu reakcije

  Hidroliza peptidnih veza himotripsinom

  -voda nije potrebna u poetnom stepenu reakcije (histidin je donor i akceptor protona)

  -voda uestvuje u hidrolizi estra

  -uee serina i histidina u mehanizmu hidrolize:

 • Tipovi inhibicija enzima

  Nespecifina inhibicija

  Denaturacija

  INHIBICIJA ENZIMA

  Specifina inhibicija

  Ireverzibilna inhibicija Reverzibilna inhibicija

  Kiseline i baze Temperatura

  Alkohol Teki metali

  Redukujui agensi

  Nekompetitivna inhibicija Alosterna inhibicija Povratna sprega

  Kompetitivna inhibicija

  Reverzibilna inhibicija enzima

  -inhibitor se reverzibilno vezuje za enzim

  -duina inhibicije zavisi od koncentracije i jaine vezivanja inhibitora za enzim

  -nakon izvesnog vremena, enzim se oslobaa iz kompleksa sa inhibitorom

 • Kompetitivna inhibicija

  kompetitivni inhibitori:-takmie se sa supstratom za isto aktivno mesto-hemijska struktura inhibitora slina je strukturi supstrata- mogu se istisnuti poveanjem koncentracije prirodnog supstrata

  Kompetitivna inhibicija enzima:

  vea koncentracija inhibitora

  vea koncentracija supstrata

  Primer kompetitivne inhibicije enzima

  oksidacija etilen glikola:

  blokada u viku alkohola:

 • Nekompetitivna inhibicija enzima:

  Nekompetitivna (alosterna) inhibicija enzima

  -alosterni inhibitori se vezuju za razliit deo enzima (ne takmie se za isto aktivno mesto sa supstratom)

  -inhibitori enzima nemaju strukturne slinosti sa supstratom

  -vezivanjem inhibitora menja se oblik enzima, moe doi do promene aktivnog mesta to onemoguava vezivanje supstrata

  -poveanje koncentracije supstrata nema uticaja na inhibiciju enzima, ali vezivanje inhibitora moe biti reverzibilno

  Alosterno vezivno mesto

  Inhibicija povratnom spregomAlosterna vezivna mesta su vana za kontrolu enzimske aktivnostiInhibicija povratnom spregom:-proizvod na kraju lanca hemijske reakcije inhibira reakciju na poetku-finalni proizvod inhibira reakciju vezivanjem za alosterno vezivno mesto: proizvod je strukturno izmenjen u odnosu na supstrat

  -vezivanje proizvoda ne zavisi od koncentracije supstrata

  -inhibitori uglavnom imaju strukturu slinu finalnom proizvodu

  PPP

  Biosynthetic pathway

  Feedback controlInhibition

  PPSS

  (open)ENZYMEEnzim

  Inhibicija Povratna sprega

  Kontrola enzima

 • Primer alosternog inhibitora

  -alosterni inhibitor koji se ukljuuje u mehanizam povratne sprege-lek ima strukturu slinu finalnom proizvodu, a ne supstratu

  inhibira enzime ukljuene u sintezu purina, blokira sintezu DNK tretman leukemije

  N

  NN

  N

  SH

  H

  6-merkaptopurin

  Ireverzibilna inhibicija enzima

  Ireverzibilni inhibitori:-inhibitor se nepovratno vezuje za enzim-inaktivatori enzima-stvaraju jake veze sa enzimom-permanentno blokiraju katalitiku aktivnost enzima-poveana koncentracija supstrata ne dovodi do deblokiranja enzima-struktura inhibitora je uglavnom slina strukturi supstrata

 • Ireverzibilna inhibicija: aspirin

  Aspirin

  Salicilnakiselina

  PGH2 sintaza

  PGH2 sintazainhibirana

  Inhibitori izoenzima

  Monoaminooksidaza (MAO) uestvuju u metabolizmu neurotransmitera: dopamina, noradrenalina i serotonina-MAO A - selektivan za noradrenalin i serotonin-MAO B selektivan za dopamin-selektivno dejstvo inhibitora MAO: MAO A (hlorgilin) i MAO B (selegilin)

  Hlorgilin inhibitor MAO A: antidepresiv

  Selegilininhibitor MAO B: antiparkinsonik

  noradrenalinserotonin dopamin

 • Kofaktori

  dodatne neproteinske supstance potrebne da bi se odigrala reakcija metalni joni (cink) ili male organske molekule koje se zovu koenzimi (NAD+,

  piridoksal fosfat) vezuju se jonskim vezama i drugim nekovalentnim interakcijama kovalentno vezani koenzimi nazivaju se prostetike grupe koenzimi su nastali iz rastvorljivih vitamina, predstavljaju sekundarni

  supstrat koji podlee reakciji

  lekovi mogu da se vezuju za deo aktivnog mesta enzima za koji se vezuje koenzim indirektna inhibicija enzima

  kofaktor

  Primena enzimskih inhibitora u medicini

  Inhibitori enzima protiv mikroorganizama

  -unitavanje enzima koji su vani za funkcije elije mikoroorganizama (unitavanje elija ili spreavanje njihovog rasta)-izabrani enzim ne treba da bude prisutan u humanom organizmu, ili enzimi u mikroorganizmima i domainu moraju da se razlikuju-Primer: sulfonamidi, penicilini, cefalosporini

  Inhibitori enzima protiv virusa

  -Virus herpesa, HIV-a-Primer: a