ass pentaksiran

Download Ass Pentaksiran

Post on 07-Dec-2015

231 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pentaksiaran

TRANSCRIPT

PENGHARGAANSaya amat bersyukur kepada Tuhan dengan limpah kurnianya saya guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan telah berjaya untuk menyempurnakan tugasan kerja kursus PKP3063 Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan. Semasa menyiapkan tugasan ini, pelbagai ilmu dan maklumat yang telah saya perolehi berkenaan tajuk tugasan yang diberikan.Di samping itu, saya juga telah didedahkan dengan cara menulis yang betul dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam menyiapkan tugasan ini. Setinggi tinggi penghargaan saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing saya En.Muzafar Shah Bin Mustafa kerana telah memberi tunjuk ajar dan panduan yang berguna serta kritikan yang membina bagi menyempurnakan lagi hasil tugasan ini. Walaupun beliau bersibuk dengan lain lain urusan tetapi beliau tidak jemu untuk memberikan bimbingan. Wajah yang segar beliau sentiasa memberikan satu inspirasi kepada saya untuk meneruskan tugasan saya. Pelbagai manfaat yang telah saya perolehi serta sedikit sebanyak telah membina semangat dan minat saya di dalam tugasan berkaitan dengan topik yang kami pelajari.Selain itu, tidak lupa juga bimbingan dan sokongan daripada rakan rakan turut banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Diharapkan kerja kursus ini sempurna dilaksanakan.

Sekian,terima kasih.

Surat Pengakuan

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : .Nama : Tamil Selvi A/P Ramasami No KP (861111-23-5780)Tarikh : 29 0gos 2014

Isi kandungan Borang maklum balas Soalan TugasanIsi kandunganSenarai gambarajahSenarai jadual

Kepentingan 5

Pengumpulan maklumatRekod lamaSampel kerjaPengujian PemerhatianSoal selidik

1.0 Pengenalan - 1 perenggan1.1 Kepentingan dalam melaksanakan pentaksiran1.2 Sumber pengumpulan maklumat - m/s 2 - 1.2.1 Rekod lama - 1.2.2 Sampel kerja

2.0 Instrumen pentaksiran - 2.1 Kemahiran Sosial - 2.2 Lisan- 2.3 Pengamatan- 2.4 Membaca- 2.5 Menulis- 2.6 Membaca3.0 Keputusan pentaksiran 3.1 Membaca3.2 Menulis3.3. Matematik3.4 Rumusan4.0 Sesi intervesi Kemahiran menulis5.0 Penutup/Rumusan6.0 Bibliografi 7.0 Lampiran

Senarai gambarajah Rajah 1 Instrumen pentaksiran sosial m/s 8Rajah 2 Inst LisanRajah 3 Inst pengamatan asas

1.0 PengenalanPentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawamaksud duduk bersama dengan pelajar dan mengesahkan respon adalah samadengan apa yang dimaksudkan. Berdasarkan kepada pendapat yang telah dikemukakan oleh Salvia danYseldyke (1978), pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan datadengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untukmembuat keputusan. Manakala menurut Gearheart (1990), pentaksiran adalah proses pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan.Menurut, David Lambert dan David Lines, 2000. Pentaksiran dari segi definisi pula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod, dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan.Seterusnya, menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000), pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahmaklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Hasilpentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusipentaksiran.Manakala menurut Mokhtar Ismail, pentaksiran ialah langkah untuk menentukantahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu.Pentaksiran adalah suatu bidang yang tidak dapat dipisahkan daripada dunia pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan pemulihan. Segala keputusan yang dibuat dalam pendidikan pemulihan berkait rapat dengan maklumat yang dikumpulkan melalui proses pentaksiran. Maklumat diperlukan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh seseorang murid itu. Bagi menjalankan pengajaran yang bersesuaian dengan tahap kebolahan murid, guru memerlukan maklumat yangt dikumpul melalui pelbagai cara penguji atau kaedah lain. Apabila pengajaran dan langkah-langkah yang dianggap wajar telah dilaksanakan, guru perlu menilai keberkesanan perancangan dan pengajarannya.Pentaksiran dalam konteks pemulihan khas didefinisikan sebagai satu proses mengumpul maklumat untuk tujuan membuat keputusan. Dalam konteks konsep pula, pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran dalam Pemulihan Khas pula bermaksud memberi maklumat dangambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Kesimpulannya pentaksiran boleh diertikan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti menterjemah, merekod serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu Pentaksiran dalam Pemulihan Khas pula bermaksud memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Kesimpulannya, pentaksiran boleh diertikan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti menterjemah, merekod serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

1.1 Kepentingan dalam melaksanakan pentaksiranDalam pemulihan khas terdapat banyak keputusan yang perlu dibuat oleh guru dan ahli professional lain yang terlibat dalam perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Keputusan perlu dibuat dengan teliti supaya pengajaran dan perkhidmatan yang disediakan adalah wajar dan bersesuaian dengan masalah dalam pembelajaran yang mereka hadapi. Pentaksiran ini amat penting dalam membuat penilaian terhadap murid-murid pemulihan. Antara kepentingannya adalah, untuk pengenalpastian masalah. Apabila masalah pembelajaran pelajar sudah dikenal pasti, program diagnostik boleh dijalankan ke atas pelajar tersebut. Masalah pembelajaran dapat dikesan dan tindakan segera dapat dilakukan bagi mengurangkan masalah pelajar. Dengan membuat pentaksiran guru boleh menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran pembelajaran. Dengan membuat pentaksiran ke atas pelajar, guru dapat mengesan sama ada pelajar dapat menguasai kemahiran dalam bacaan dan mengira. Pentaksiran membantu guru membimbing setiap pelajar untuk mempelajari setiap konsep dan kemahiran. Selain daripada itu, pentaksiran dalam pendidikan pemulihan dapat menentukan perubahan tingkahlaku murid. Guru boleh mengenalpsti tingkah laku murid dan boleh mengambil kaedah alternatif untuk mengubah tingkah laku tersebut kearah positif. pembelajaran tertentu. Ia juga akan memotivasikan murid untuk mengulangkaji pembelajaran dana juga melatih murid membuat penyediaan yang bersesuaian untuk ujian berpusat. Seseorang guru memerlukan pentaksiran tentang kesilapan pengajaran yang lepas dalam menghubungkan kefahaman pelajar dalam sesuatu topik.Satu perancangan pengajaran dan pembelajaran dengan cara baru dapat diterapkan dalam pengajaran gurumalah lebih berinformasi tentang keperluan pembelajaran pelajar dan membolehkan guru membaiki kaedah pengajaran sejajar dengan keperluan pelajar. Selain itu, pentaksiran ini juga penting dalam mengenalpasti penempatan yang sesuai keatas murid. Dengan melaksanakan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, guru dapat menempatkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut keputusan ujian. Contohnya, guru dapat mengetahui tahap pencapaian murid untuk penempatan kelas seperti ke kelas perdana, dan kelas khas pemulihan. Penempatan yang sesuai penting untuk mereka supaya dapat membantu mereka mendapat pendidikan yang khusus. Kepentingan pentaksiran seterusnya adalah dalam pemilihan strategi pemulihan. Cotohnya, seorang guru dapat menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan seperti menggunakan bahan bantu belajar yang menarik supaya murid lebih mudah menguasai kemahiran.Pentaksiran menentukan keberkesanan penyampaian guru di dalam bilik darjah bagi membolehkan perancangan strategi pengajaran yang lebih berkesan. Guru boleh merancang perancangan pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat mengumpul maklumat mengenai pencapaian murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seseorang guru memerlukan pentaksiran tentang kesilapan pengajaran yang lepas dalam menghubungkan kefahaman pelajar dalam sesuatu topik. Guru juga dapat mengesen punca kelemahan dan kekuatan pelajar. Dengan maklumat-maklumat sebegini, tugas guru lebih mudah untuk membuat perancangan dalam menyediakan rancangan pengajaran ke atas murid tersebut. Satu perancangan pengajaran dan pembelajaran dengan cara baru dapat diterapkan dalam pengajaran gurumalah lebih berinformasi tentang keperluan pembelajaran pelajar dan membolehkan guru membaiki kaedah pengajaran sejajar dengan keperluan pelajar. Selain itu, guru dapat menyediakan Rancangan Pengajaran Individu lebih awal iaitu sebelum pengajaran dijalankan dan boleh menetapkan objektif pengajaran. Dengan adanya persediaan seperti ini, guru dapat menggunakan strategi seperti melukis gambar, mendengar muzik untuk belajar bahasa. Apabila mereka telah diajar sesuatu,perkara tersebut harus sentiasa berulang-ulang supaya mereka