pentaksiran alternatif

of 21 /21
PENTAKSIRAN ALTERNATIF Disediakan oleh: Adlina Yuskelana Nur Hazirah A. Gafa Nurul Amirah Asha’ari Nurul Afiqah Fatkhorrahman 6PISMP Matematik ‘12

Upload: adlina-yuskelana

Post on 24-Jul-2015

4.371 views

Category:

Documents


27 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Disediakan oleh:Adlina Yuskelana Nur Hazirah A. GafaNurul Amirah Asha’ari Nurul Afiqah Fatkhorrahman

6PISMP Matematik ‘12

Page 2: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Kandungan

Definisi

Jenis-Jenis

Ciri-Ciri

Kelebihan

Kelemahan

Tujuan

Rujukan

Fasa

Page 3: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

DEFINISI PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Page 4: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Pentaksiran Alternatif

Pentaksiran ialah integrasi proses mengumpul maklumat, menginterpretasi maklumat atau memberi nilai kepada maklumat itu dan membuat keputusan

berdasarkan interpretasi yang dibuat.

Pengukuran

Penilaian

Pentaksiran

Page 5: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

O’Malley dan Valdez Pierce mendefinisikan pentaksiran alternatif sebagai "...mana-

mana cara untuk mengetahui apa yang pelajar tahu dan

bertujuan untuk melaporkan perkembangan kanak-kanak

dan pengajaran terurus dikatakan sebagai satu alternatif kepada ujian

tradisional terutama ujian soalan aneka pilihan (Stiggins

1991)...."

Satu alternatif kepada pengujian kertas dan pensil

tradisional.

Antara pentaksiran alternatif ialah melalui projek, kajian kes, portfolio, seminar, bengkel dan

oral pelajar.

Sebagai contoh pensyarah boleh menilai keberkesanan

pengajarannya dalam sesuatu kursus melalui portfolio yang

disediakan oleh pelajar

Page 6: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

TUJUAN PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Page 7: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Mengenalpasti kebolehan murid

mengaplikasi pengetahuan yang

diperolehiMemberi peluang kepada murid

membuat refleksi kendiri terhadap

tahap perkembangan

pembelajarannyaMembantu guru dan

murid mengenalpasti kekuatan dan

kelemahan diri dalam PNP.

Page 8: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

3 FASA PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Page 9: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Fasa Pentaksiran Alternatif

Page 10: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

CIRI-CIRI PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Page 11: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Ciri-Ciri

Berorientas-ikan

proses

Autentik

Menyokong

Bersifat dua hala

Dijalankan bersama

murid

Kualitatif

Sistematik

Bersifat ujian

terbuka

Page 12: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

• Daripada menumpukan terhadap keputusan, ianya lebih menumpukan kepada perkembangan

• Pentaksiran alternatif membantu menunjukkan perkembangan dan kemajuan, Membantu menunjukkan bagaimana murid dapat meningkatkan diri, bukan hanya berdasarkan kedudukan sedia ada

Berorientasikan proses

• Dikaitkan dengan kandungan pengajaran dan pentaksiran adalah berdasarkan kepada aktiviti bilik darjah yang sebenar.

Autentik

• Dengan memberi tumpuan kepada kekuatan dari kelamahan murid

• Pentaksiran alternatif membantu menyiasat mengenai apa yang boleh dibuat oleh pelajar

Menyokong

•Pentaksiran alternatif melibatkan murid sebagai rakan dalam proses pentaksiran•Maklumbalas daripada murid adalah satu keperluan

Dijalankan bersama murid

Page 13: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

• Dengan membuat penilaian dua hala, guru dan murid mengambil tanggungjawab bersama, banyak perspektif di ambil kira dalam penilaian yang dijalankan

• Pengajar boleh mengunakan maklumbalas dari murid untuk merancang pengajaran seterusnya

Bersifat dua hala

• Menerangkan mengenai kompleksiti dan kelebihan pembelajaran daripada bilangan/angka

Kualitatif

• Biasanya berbentuk rujukan kriteria Sistematik

• Dinamik dan fleksibel Bersifat ujian terbuka

Page 14: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

JENIS-JENIS PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Page 15: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Aktiviti Keperluan dan

Penetapan Matlamat

Penilaian Aktiviti Bilik Darjah

Pentaksiran Pengajar

Pentaksiran kendiri

Pentaksiran rakan sebaya

Gabungan pentaksiran

rakan sebaya-kendiri-pengajar

Penulisan

Pencapaian, Projek, Pameran

Ujikaji atau Persembahan

Portfolio

Jurnal dan buku log Persidangan Senarai semak

Jenis-Jenis Pentaksiran Alternatif

Page 16: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

KELEBIHAN PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Page 17: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Lebih autentik (asli)

Memberi perspektif yang jelas dan berterusan tentang

kemajuan murid

Lebih menarik

Dapat memberikan pengalaman

pembelajaran yang bermakna

Murid terlibat secara aktif

Mempertingkatkan kemahiran komunikasi

Pertingkatkan kemahiran berfikir secara analitikal,

kritikal dan kreatif

Page 18: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

KEKURANGAN DAN CABARAN PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Page 19: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Perlu masa yang banyak

Sukar untuk dilaksanakan

Masih bersifat subejktif untuk dinilai

Sesetengah alat , kaedah atau strategi perlu kos yang

tinggi

Kesukaran dalam pemilihan alat dan aktiviti

yang sesuai

Masih terdapat ketidakadilan

Page 20: PENTAKSIRAN ALTERNATIF

RUJUKAN