หน วยท ีี่ 3•ลําดับความส ําคัญ •ระบุป...

of 18/18
หนวยที3 หนวยที3 ระบบการเรียนการสอนอีเลิรนนิง ระบบการเรียนการสอนอีเลิรนนิง เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของระบบการเรียนการ สอน และการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถระบุขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการ สอนทั่วไปได เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของ แตละขั้นตอนในกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอนได วัตถุประสงคประจําสัปดาหที3

Post on 09-Aug-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  หนวยท่ี 3หนวยท่ี 3

  ระบบการเรียนการสอนอีเลรินนิงระบบการเรียนการสอนอีเลรินนิง

  เพื่อใหผูเรียนสามารถอธบิายความหมายของระบบการเรียนการสอน และการออกแบบระบบการเรียนการสอน

  เพื่อใหผูเรียนสามารถระบุขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอนทั่วไปได

  เพื่อใหผูเรียนสามารถอธบิายความหมายและความสําคัญของแตละขั้นตอนในกระบวนการออกแบบระบบการเรยีนการสอนได

  วัตถุประสงคประจําสัปดาหท่ี 3

 • 2

  การเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีก็เหมาะกับเปาหมายวาจะสอนอะไร ใหกับใคร ในสภาพแวดลอมอยางไร เพราะท้ังผูเรียน และสภาพแวดลอมการเรียนการสอนก็มีความแตกตางกัน นักการศึกษาใหความสําคัญตอการเลือกใชวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนท่ีดี การเตรียมการสอนจึงตองคํานึงวาการสอนในแตละคร้ังควรจะตองมีการออกแบบระบบการเรียนการสอนอยางไร ?

  นําเขาสูเนื้อหา

  ระบบการเรียนการสอน (Instructional System)

  คือ การจัดองคประกอบ ทรัพยากร และกระบวนการ โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูกับผูเรียน

  การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design)

  คือ กระบวนการวางแผนการเรียนการสอนอยางมีระบบ โดยใชทฤษฎีและจิตวิทยาการศึกษาเพ่ือใหไดระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ชวยใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยของการเรียนการสอน อาจเปนการออกแบบบทเรียนสั้นๆ สําหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบเพื่อพัฒนาบทเรียนสําหรับการเรียนการสอนท้ังหนวยการเรียนในลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปเชน ชุดการเรียนการสอน หรือเปนการออกแบบสําหรับการเรียนการสอนทั้งกระบวนวิชา โดยสามารถตรวจสอบเพื่อปรับปรุงหรือแกไขใหไดบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

  Adapted from "Training and Instructional Design",Applied Research Laboratory, Penn State University

 • 3

  แผนผังโครงสรางเนื้อหา

  จะกลาวถึงระบบการเรยีนการสอนใน 5 ประเด็น คือ1. การออกแบบระบบการเรยีนการสอน (ISD)2. การจัดการเรียนการสอน3. บทบาทผูเกี่ยวของ (ผูเรียน ผูสอน ผูสนับสนุนการเรียน)4. การสนับสนนุการเรียนการสอน5. ระบบจัดการเรียนรู (LMS)

  แผนผังโครงสรางเนื้อหา

  ในสัปดาหน้ีจะกลาวถงึ การออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบทั่วไปกอน (ISD)

 • 4

  มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะการออกแบบระบบการเรียนการสอนไวตางๆกันมากมาย เราเรียกรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนนี้วา โมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design Model บางท่ีก็เรียกยอๆวา ISD Model) โมเดลการออกแบบระบบการเรียนการสอนก็คือ รูปแบบขั้นตอนของกระบวนการการเรียนการสอน ซ่ึงมักจะเขียนในรูปแบบของ flowchart รูปแบบที่เปนท่ีชอบใชกัน มีหลายรูปแบบ และเรียกชื่อตามผูท่ีคิดรูปแบบนั้น อาทิ เชน

  รูปแบบระบบการเรียนการสอนของ Reiser and Dickรูปแบบระบบการเรียนการสอนของ Gerlach and Elyรูปแบบระบบการเรียนการสอนของ Kempรูปแบบระบบการเรียนการสอนของ Seels and Glasgowรูปแบบระบบการเรียนการสอนของ Smith and Ragenรูปแบบระบบการเรียนการสอนของ Lesshin, Pollock, and Reigeluthรูปแบบระบบการเรียนการสอนของ Dick and Careyรูปแบบระบบการเรียนการสอนของ IDI

  นาสนใจที่จะลองศึกษาและเปรียบเทียบองคประกอบของรูปแบบระบบการเรียนการสอนแตละระบบ เพ่ือดูความเหมือนและความแตกตาง

  กําหนดเปาหมายการสอน

  ทบทวน/ปรับปรุงการสอน

  กําหนดวัตถุประสงค

  วางแผนกิจกรรมการสอน

  เลือกสื่อการสอน

  พัฒนาเครื่องมือการประเมินผล

  ดําเนินการสอน

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Reiser and Dick

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ ไรเซอรกับดิก นั้น เร่ิมจากการกําหนดเปาหมายของการสอน แลวจึงระบุวัตถุประสงคเฉพาะ ซ่ึงจะบอกถึงเนื้อหา ตอจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรเปนอยางไร จะตองใชส่ืออะไรบาง แลวจึงสรางแบบประเมินการสอนวาจะประเมินอยางไร สุดทายก็ดําเนินการสอน เมื่อสอนและประเมินแลวมีอะไรจะตองแกไขปรับปรุง ก็สามารถทําได

 • 5

  การกําหนดเน้ือหา

  การกําหนดวัตถุประสงค

  การประเมินพฤติกรรมเบื้องตน

  การกําหนดยุทธวิธีสอน

  การจัดแบงกลุมผูเรียน

  การกําหนดเวลาเรียน

  การจัดสถานที่เรียน

  การเลือกสรรทรัพยากร

  การประเมินสมรรถนะ

  การวิเคราะหขอมูลปอนกลับ

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Gerlach and Ely

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Gerlach and Ely

  เกอรลาคกับอีลี ไดเสนอรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนวาเร่ิมดวยการกําหนดเนื้อหาและกําหนดวัตถุประสงคการเรียนการสอนกอน (จะกําหนดอยางใดกอนก็ได) แลวก็จะพิจารณาถึงพฤติกรรมกอนเรียน ก็คือความรูพ้ืนฐานวาผูเรียนรูอะไรมาแลวในเร่ืองท่ีจะสอน จากนั้นก็กําหนดยุทธวิธีสอน จัดแบงกลุมผูเรียน กําหนดเวลาเรียน จัดสถานที่เรียน การเลือกส่ือการเรียนการสอน แลวจึงประเมินผลการเรียนการสอน ถาผลการประเมินมีปญหาก็ไปปรับปรุงรูปแบบใหมแตตนได

 • 6

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Kemp, Morrison และ Ross

  การปรบัปรุง

  การประเมินขณะสอนการจัดโครงการ

  การวางแผน

  ความจําเปนและจุดมุงหมายในการเรียนการสอน

  หัวขอเรื่อง งานจุดประสงคท่ัวไป

  เนื้อหาวิชาและการวิเคราะห

  งาน

  การทดสอบกอนเรียน

  การประเมินผลการเรียน

  วัตถุประสงคการเรียนกิจกรรม

  การเรียนการสอน

  ทรัพยากรในการสอน

  บรกิารสนับสนุน

  ลักษณะของผูเรียน

  การปรับปรุง

  การประเมินขณะสอนการบริหารโครงการ

  การวางแผน

  ความจําเปนและจุดมุงหมายในการเรียนการสอน

  หัวขอเร่ือง งานจุดประสงคทั่วไป

  เน้ือหาวชิาและการวเิคราะหงาน

  การประเมินผลการเรียน

  วัตถปุระสงคการเรียน

  จัดลําดับการนําเสนอเน้ือหา

  กําหนดกลยุทธการสอน

  ออกแบบคําพูดในเน้ือหา

  ลักษณะของผูเรียน

  นําสงความรู

  สารสนเทศ

  กําหนดวัตถุประสงคและการทดสอบ

  วิเคราะหปญหา

  การเลือกสื่อการสอน

  กําหนดยุทธวธีิ

  การเรียนการสอน

  วิเคราะหงานและ

  การเรียนการสอน

  การพัฒนาสื่อการสอน

  การประเมินผลขณะเรียน

  การนาํไปใช

  การประเมินผลรวม

  การเผยแพร

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Seels and Glasgow

 • 7

  สภาพแวดลอมในการเรียนการสอน

  ผูเรียน

  กิจกรรมการเรียน ออกขอสอบ

  การวิเคราะห

  กําหนดยุทธวิธีการจัดการการดําเนินการ

  ดําเนินการเรียนการสอนยุทธวิธี

  ประเมินผลขณะเรียน

  ทบทวน/ปรับปรุงการเรียนการสอนการประเมินผล

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Smith and Ragan

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Leshin, Pollock, and Reigeluth

  3. วเิคราะหและจัดลําดับเนื้อหา/

  กิจกรรม

  1. วเิคราะหปญหา

  5. กาํหนดกิจกรรมการเรียน

  7. ประเมินผลการเรียนการ

  สอน

  2. วเิคราะหพิสัย4. วเิคราะหและจัดลําดับเนื้อหา

  เสริม

  6. ออกแบบการมีปฎิสัมพนัธ

  การวิเคราะหความจาํเปน

  การเลือกและจัดลําดับเนื้อหา

  การพัฒนาบทเรียน การประเมินผล

 • 8

  ประเมินความจําเปนและกําหนดเปาหมาย

  วิเคราะหการสอน

  กําหนดวัตถุประสงค

  วิเคราะหผูเรียนและเนื้อหา

  พัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล

  พัฒนายุทธวธีิสอน

  พัฒนาและเลือกส่ือการสอน

  ออกแบบและ

  ประเมินผลขณะสอน

  ออกแบบและประเมินผลรวม

  ทบทวน/ปรับปรุงการสอน

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Dick and Carey

  ความรูพื้นฐานอเีลิรนนิง > การออกแบบระบบการเรียนการสอน > รูปแบบการสอนแบบตางๆ

  1. กําหนดปญหา•ประเมินความจําเปน•ลําดับความสําคัญ•ระบุปญหา

  2. วิเคราะหสภาพแวดลอม•กลุมเปาหมาย•เง่ือนไข•ทรัพยากรท่ีเก่ียวของ

  3. การจัดการ•เนื้อหา/กิจกรรม•ความรับผิดชอบ•กําหนดเวลา

  4. กําหนดวัตถุประสงค•วัตถุประสงคปลายทาง•วัตถุประสงคเชิง พฤติกรรม

  5. กําหนดวิธีการ•การเรียน•การสอน•สื่อการเรียนการสอน

  6. จัดทําตนแบบ•สื่อการเรียนการสอน•การประเมินสื่อการเรียน การสอน

  7. ทดสอบตนแบบ•ทดลอง•รวบรวมผลการประเมิน

  8. วิเคราะหผล•วัตถุประสงค•วิธีการ•เทคนิคการประเมิน

  9. การนําไปใช•ทบทวน/ปรับปรุง•ตัดสินในเลือก•ดําเนินการใช

  กําหนดขอบเขต

  พัฒนา

  ประเมินผล

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอน IDI

  ความรูพื้นฐานอเีลิรนนิง > การออกแบบระบบการเรียนการสอน > รูปแบบการสอนแบบตางๆ

 • 9

  องคประกอบของแตละ ISD Model อาจมีความแตกตางหรือคลายคลึงกัน แตหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบโดยทั่วๆ ไป (Generic ISD Model) มักจะมี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไปใช (Implementation)และการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงหลายคนเรียกหลักการพื้นฐานในการออกแบบ 5 ขั้นตอนนี้วา ADDIE Model (อานวา แอดดี้โมเดล)

  Michael Molenda สรุปวา ADDIE Model เปนรูปแบบที่ผูเชี่ยวชาญการออกแบบระบบการเรียนการสอนสวนมาใชเปนฐานในการออกแบบโดยไมมีหลักฐานแนชัดวาใครเปนผูคิดคนรูปแบบนี้ขึ้นมา ดังนั้น ADDIE Model จึงเปนเพียงกรอบกวางๆ (Umbrella Term) ของ ISD Model เทานั้น

  ใหพิจารณาองคประกอบของ ADDIE Model และลองสรุปสั้นๆ ตามความเขาใจเกี่ยวกับแตละองคประกอบ

  การวิเคราะห (Analysis) คือ___________________________

  การออกแบบ (Design) คือ____________________________

  การพัฒนา (Development)คือ_________________________

  การนําไปใช (Implementation) คือ_____________________

  การประเมินผล (Evaluation) คือ________________________

  ฝากใหคิด

  ขอใหลองคดิดวยตัวเองกอนที่จะขามไปยังสไลดถดัไป

 • 10

  ADDIE model

  การวิเคราะห (Anglysis)

  วิเคราะหความจําเปนวิเคราะหงานวิเคราะหการเรียนการสอนวิเคราะหผูเรียนวิเคราะหวัตถุประสงค

  การออกแบบ(Design)

  ระบุวัตถปุระสงคระบุวิธีสอนระบสุื่อการสอนระบุวิธีการประเมินผล

  การพัฒนา (Development)

  พัฒนาแผนการเรียนการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเมินผลขณะดําเนินการพัฒนา

  การนําไปใช (Implementation)

  ดําเนินการสอน

  การประเมินผล(Evaluation)

  ประเมินผลรวม

  การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน ในขั้นตอนนี้ ผูออกแบบจะตองกําหนดความจําเปนในการเรียน ทําการวิเคราะหเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอน คุณลักษณะของผูเรียน และวัตถุประสงคของการเรียนการสอนเพ่ือรวบรวมขอมูล สําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตของบทเรียน

 • 11

  การออกแบบ (Design) เปนกระบวนการกําหนดวาจะดําเนินการเรียนการสอนอยางไร โดยมีการเขียนวัตถุประสงคจัดทําลําดับขั้นตอนของการเรียน กําหนดวิธีสอน เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และกําหนดวิธีการประเมินผลวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม

  การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการดําเนินการพัฒนา หรือ สรางแผนการเรียนการสอน เลือกใชส่ือการเรียนการสอนโดยพิจารณาสื่อท่ีมีอยูวาเหมาะสมที่จะใช ควรปรับปรุงกอนใช หรือควรตองสรางสื่อใหม และทําการประเมินผลขณะดําเนินการพัฒนาหรือสรางเพ่ือปรับปรุง/แกไขใหไดระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 • 12

  การนําไปใช (Implementation) เปนขั้นตอนของการดําเนินการเรียนการสอนตามที่ไดทําการออกแบบและพัฒนา

  การประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพ่ือประเมินผลขั้นตอนตางๆ วาเปนไปตามที่ไดวางแผนหรือไม และทําการปรับปรุง /แกไขใหไดระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 • 13

  1. การกําหนดความจําเปน

  2. การวิเคราะหเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอน

  3. การวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียน

  4. การวิเคราะหวัตถุประสงค

  การวิเคราะหงาน

  การกําหนดความจําเปน (Need Analysis) คือการวิเคราะหเพ่ือกําหนดเลือกวาควรจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไร โดยอาจหาขอมูล จากความตองการของผูเรียน หรืออาจหาขอมูลจากปญหาขัดขัอง หรืออุปสรรคท่ีทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว และพิจารณาวามีความจําเปนหรือไมท่ีจะตองจัดการเรียนการสอน หากจําเปนหรือสมควรจัด ควรจัดการอยางไร

 • 14

  การวิเคราะหเนื้อหา หรือ กิจกรรมการเรียนการสอน (Content/Task Analysis) คือ การวิเคราะหเพ่ือจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุม หรือสอดคลองกับความตองการ/ ความจําเปนในการเรียนการสอน โดยพิจารณาอยางละเอียดและรอบคอบวา เนื้อหามีอะไรบางอาจจัดแบงเปนหัวขอใหญ และหัวขอยอยๆ เพ่ือใหมีความขัดเจน กําหนดเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

  การวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียน (Analyze Learner Characteristic) เปนการวิเคราะหเพ่ือสรุปเปนขอมูลสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน โดยควรวิเคราะหท้ังลักษณะท่ัวไปเชน อายุ ระดับความรูความสามารถ เพศ สังคม วัฒนธรรม เปนตน และควรวิเคราะหลักษณะเฉพาะของผูเรียนดวย เชน ความรูพ้ืนฐาน ทักษะความชํานาญหรือความถนัด รูปแบบการเรียน ทัศนคติเปนตน

 • 15

  การวิเคราะหวัตถุประสงค (Analyze Objective) วัตถุประสงคของการเรียนการสอน คือ จุดหมายปลายทางที่กําหนดไวเพ่ือใหผูเรียนและผูสอนรูวาเมื่อเรียนบทเรียนนั้นๆแลวจะเกิดการเรียนรูอะไรบาง ดังนั้นการกําหนดวัตถุประสงคจึงตองมีการวิเคราะหอยางละเอียดและรอบคอบ โดยอาจกําหนดจุดมุงหมายหรือเปาหมายหลักของการเรียนการสอนกอน แลวจึงกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถประเมินผลไดชัดเจนวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม

  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดแก การกําหนดวัตถุประสงคทางดานพุทธิพิสัยคือ พฤติกรรมเก่ียวกับความรู ความเขาใจ ดานจิตตพิสัย คือ พฤติกรรมเก่ียวกับความรูสึก คานิยม ทัศนคติ และดานทักษะพิสัย คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทําหรือการปฏิบัติ

  การออกแบบระบบการเรียนการสอนในปจจุบันเร่ิมมีคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเลือกใช ISD Model ตางๆ ท่ีผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบไดคิดคนรูปแบบ และใชมาเปนเวลานานหลาย 10 ป ท้ังนี้เปนเพราะวาบทเรียนท่ีมีจํานวนมากและมีแนวโนมจะเพ่ิมจํานวนมากขึน้อีกเร่ือยๆ นั้นเปนบทเรียนออนไลนโดยเฉพาะบทเรียน e-learning ซ่ึงใหความสําคัญตอบทบาทของผูเรียน ลักษณะของบทเรียน จึงมักจะเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน

 • 16

  ISD Model ตางๆ มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการออกแบบบทเรียน e-learning หรือไม ทําไมถึงเหมาะ และทําไมถึงไมเหมาะสม

  ฝากใหคิด

  ขอใหลองคดิดวยตัวเองกอนที่จะขามไปยังสไลดถดัไป

  ผูเชีย่วชาญดานการออกแบบการเรียนการสอนหลายคนมีความคดิเห็นวา ISD Model หลายรูปแบบมีความเหมาะสมสําหรับการออกแบบบทเรียน e-learning โดยผูออกแบบบทเรียนสามารถเพิ่มองคประกอบเกี่ยวกับกระบวนการมีปฏสิัมพันธขณะเรียนระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับเนื้อหาในบทเรียน ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับสวนตอประสานตางๆ (Interface)

  ผูเรียน

  ผูเรียน

  ผูสอน

  เน้ือหา

  สวนตอประสาน

 • 17

  Douglas D. Schneiderheinze ไดเสนอตัวอยางในการพิจารณาปรับปรุง ISD Model ของ Dick and Carey เพ่ือใหเหมาะสมกับการออกแบบบทเรียน e-learningโดยเพ่ิมองคประกอบอีก 4 องคประกอบในรูปแบบ คือ การพิจารณาการมปีฏสิัมพันธระหวางผูเรียนกับสวนตอประสาน การมีปฏสิัมพันธระหวางผูเรียนกับเนื้อหา การมีปฏสิัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และการมีปฏสิัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ซึ่งอาจพิจารณาองคประกอบเหลานี้ขณะพัฒนาและเลือกสื่อการสอนเพื่อใหไดสื่อการสอนที่เหมาะสมทีจ่ะใชในบทเรียน e-learning หรืออาจพิจารณาหลังจากการออกแบบและประเมินผลรวมของประสิทธิภาพบทเรียนก็ได

  ประเมินความจําเปนและกําหนดเปาหมาย

  วิเคราะหการสอน

  กําหนดวัตถุ

  ประสงควิเคราะหผูเรียนและเนื้อหา

  พัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล

  พัฒนายุทธวธีิสอน

  พัฒนาและเลือกส่ือการสอน

  ออกแบบและ

  ประเมินผลขณะสอน

  ออกแบบและประเมินผลรวม

  ทบทวน/ปรับปรุงการสอน

  ผูเรียน/ผูสอน

  ผูเรียน/สวนตอประสาน

  ผูเรียน/ผูเรียน

  ผูเรียน/เนื้อหา

  รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ Dick and Carey ท่ีมีการปรับปรุงตามแนวคิด Schneiderheinze

  การออกแบบปฏิสัมพันธ

 • 18

  โดยสรุป การออกแบบระบบการเรียนการสอนสําหรับบทเรียน e-learning ก็ไมมีความแตกตางกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนสําหรับบทเรียนอ่ืนๆ ผูออกแบบบทเรียนสามารถเลือกใช ISD Model ใดๆก็ได โดยหลักการพื้นฐานในการออกแบบมักจะประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนของ ADDIE Model ท้ังนี้ผูออกแบบอาจพิจารณาปรับปรุงรูปแบบที่เลือกใชใหมีความชัดเจนเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธของผูเรียนในขณะเรียนท้ังควรตองทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด/ทฤษฎีใหมตางๆ ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อใหไดบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

  หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผูเชี่ยวชาญอีเลิรนนงิ”

  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสงวนลิขสิทธิ์ © 2549