1st generation modules - version ... filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang...

Click here to load reader

Post on 22-Oct-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Senior High School

  Kuwarter 1 - Modyul 2

  Mga Konseptong Pangwika

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Subject to further validation for IP compliance, this material is for first quarter use only. Circulation shall be limited to public schools within the jurisdiction of the Division of Cebu Province. LR-PIPCV

  1S T G

  EN ER

  AT ION

  MO DU

  LE S -

  VE RS

  ION 2.0

 • 2

  Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 1: Mga Konseptong Pangwika Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang

  akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng

  pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing

  ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

  Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark,

  palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon.

  Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaang-

  kin ng mga tagapaglathala at may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito

  ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

  Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang

  pahintulot sa Kagawaran.

  Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon

  Kalihim: Leonor Magtolis Briones

  Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio

  Bumuo sa Pagsulat ng Modyul

  Manunulat: Marianne Y. Monzolin

  Editor: Lorna P. Almirante

  Tagasuri: Dr. Clavel D. Salinas

  Marivic M. Yballe (Moderator)

  Tagaguhit: Marianne Y. Monzolin

  Tagapamahala: Dr. Marilyn S. Andales Schools Division Superintendent

  Dr. Leah B. Apao Assistant Schools Division Superintendent

  Dr. Ester A. Futalan Assistant Schools Division Superintendent

  Dr. Cartesa M. Perico Assistant Schools Division Superintendent

  Dr. Mary Ann P. Flores CID Chief

  Dr. Novie O Mangubat SGOD Chief

  Mr. Isaiash T. Wagas LR Focal Person

  Dr. Clavel D. Salinas EPS for SHS

  Lorna P. Almirante Evaluator

  Inilimbag sa Pilipinas ng :

  Kagawaran ng Edukasyon — Rehiyon VII, Sangay ng Cebu Province

  Office Address IPHO Bldg., Sudlon, Lahug, Cebu City 6000 Cebu

  Telephone Number: (032) 520-3216 – 520-3217

  E-mail Address: cebu.province@deped.gov.ph

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Subject to further validation for IP compliance, this material is for first quarter use only. Circulation shall be limited to public schools within the jurisdiction of the Division of Cebu Province. LR-PIPCV

  1S T G

  EN ER

  AT ION

  MO DU

  LE S -

  VE RS

  ION 2.0

 • 3

  KUWARTER 1 — Modyul 2

  Mga Konseptong Pangwika

  ni:

  MARIANNE Y. MONZOLIN

  SHS Teacher II

  Juan Pamplona National High School

  Tabuelan, Cebu

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Subject to further validation for IP compliance, this material is for first quarter use only. Circulation shall be limited to public schools within the jurisdiction of the Division of Cebu Province. LR-PIPCV

  1S T G

  EN ER

  AT ION

  MO DU

  LE S -

  VE RS

  ION 2.0

 • 4

  Panimula

  Sa ilalim ng K to 12 Basic Education Curriculum, ang Komunikasyon at

  Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino ay itinuturing na isa sa mga Core Sub-

  jects para sa Senior High School. Binibigyang pokus dito ang pag-aaral tungkol sa

  pananaliksik ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad, gamit at paggamit ng wikang

  Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino.

  Ang modyul na ito ay idenisenyo sa kasalukuyang panahon kung saan na-

  harap sa krisis ang bansa at ang buong mundo dulot ng COVID-19. Sa pamamagi-

  tan nito, maaaring maipagpapatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan kahit nasa ba-

  hay lamang.

  Hangad ng gumawa na sa pamamagitan ng modyul na ito, ay maihatid sa

  mga kabataang mag-aaral ang kinakailangang kaalaman upang matugunan ang

  hinihingi ng asignaturang ito. Inaasahan na makaaangkop ang modyul na ito sa pan-

  gangailangan ng mga mag-aaral na malinang ang kanilang kakayahan sa paggamit

  ng wika sa pasalita at pasulat na pakikipagtalastasan na isinasaalang-alang ang

  mga tuntunin at pagbaybay ng mga salita sa Filipino.

  Sa ikalawang linggo ay matutunghayan ang mga Konseptong Pangwika kung

  saan mabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa mga maha-

  halagang kaisipan na magsisilbing gabay sa lubusang pag-unawa sa wika. Ang lu-

  busang pag-unawa tungkol sa wika ang magsisilbing tulay tungo sa paglinang ng

  kakayahang komunikatibo ng mga kabataang mag-aaral. Mahalagang malinang ang

  kakayahan ng mga kabataan sa komunikasyon dahil malaking tulong ito sa paghul-

  ma sa kanilang pagkatao tungo sa malayang pagpapahayag ng kaisipan, adhikain,

  damdamin at saloobin.

  Inaasahang magsisilbing tanglaw ang modyul na ito upang magiging madali,

  epektibo, at kapaki-pakinabang ang pagkatuto sa asignaturang ito.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Subject to further validation for IP compliance, this material is for first quarter use only. Circulation shall be limited to public schools within the jurisdiction of the Division of Cebu Province. LR-PIPCV

  1S T G

  EN ER

  AT ION

  MO DU

  LE S -

  VE RS

  ION 2.0

 • 5

  Ang modyul na ito ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi:

  Dito inilalatag ang mga layuning inaaasahang matatamo sa

  pagtatapos ng modyul. Matatamo lamang ito gamit ang

  iba’ibang pamamaraan sa pagtuturo tungo sa pagkatuto

  Ito ang bahagi kung saan tinataya ang kakayahan at kaala-

  man ng mga mag-aaral sa mga araling dapat niyang matutu-

  han at kung alin ang dapat pang palawakin at linangin

  Ito ang mga gawaing sinubok ang dating kaalaman ng mag-

  aaral bilang panukat sa kanilang natutuhan

  Sa bahaging ito, sinusubok ang mapanuring pag-unawa ng

  mga mag-aaral sa asignatura sa pamamagitan ng paglatag

  ng mga gawain

  Dito itinatampok ang paksa ng araling tatalakayin upang ma-

  linang ang kasanayan ng mga mag-aaral

  Sa bahaging ito, ipinahahayag ang mahalagang pag-unawa

  tungkol sa paksang tinalakay

  Binibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na mapag-

  isipan ang kabuluhan ng mga kaalamang natamo bago

  magpatuloy sa susunod na bahagi

  Sinusubok ang lalim ng pag-unawa ng mag-aaral sa kabuuan

  ng aralin

  Ito ang mga gawaing hahamon sa mga mag-aaral na ilapat

  ang kanilang natutunan sa mga aktuwal na sitwasyon o ma-

  katotohanang konteksto.

  Dito tinataya ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral

  kaugnay sa kabuuang araling tinalakay.

  Ito ang mga karagdagang babasahin o gawain na magpapa-

  lawig sa talakayan na susubok at hahasa sa tibay ng pag-

  unawa ng mga mag-aaral. Maaari itong nakalimbag o mula

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Subject to further validation for IP compliance, this material is for first quarter use only. Circulation shall be limited to public schools within the jurisdiction of the Division of Cebu Province. LR-PIPCV

  1S T G

  EN ER

  AT ION

  MO DU

  LE S -

  VE RS

  ION 2.0

 • 6

  Basahin nang mabuti ang bawat pahayag. Piliin ang tamang sagot na hinihingi sa bawat

  bilang.

  1. Ano ang pinagkakaiba ng monolingguwal sa monolingguwalismo?

  A. ang monolingguwal ay tumutukoy sa tao habang ang monolingguwalismo ay para sa

  bansa

  B. Ang monolingguwal ay para sa mga guro at ang monolingguwalismo ay para sa paar-

  alan

  C. Walang pinagkaiba ang dalawa

  D. Wala sa nabanggit

  2. Ibigay ang tamang paglalarawan sa bilingguwalismo.

  A. ito ay ang tawag sa wika

  B. Ito ang tawag sa paggamit ng wika

  C. Ito ang tawag sa paggamit ng maraming lengguwahe o wika

  D. Ito ang tawag sa paggamit ng dalawang uri ng lengguwahe o wika

  3. Ang isang tao ay masasabi nating bilingguwal kung may kakayahan itong gumamit ng

  dalawang wika o diyalekto nang may ___

  A. Kaalaman

  B. Kasipagan

  C. Kahusayan

View more