Word Osnove

Download Word Osnove

Post on 17-Feb-2015

82 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnove rada u Wordu

TRANSCRIPT

<p>MICROSOFT WORDWORD je programski proizvod iz kategorije PROCESORA TEKSTA. To znai da je namijenjen obradi raznovrsnih tekstova, publikacija, obrazaca i sl. Dolazi u Microsoft Office paketu. Word pokreete iz START - PROGRAMS menija ili klikom na preicu na desktopu. Nakon pokretanja Worda dobiete prozor kao na slici.Naslovna traka</p> <p>Traka sa menijima</p> <p>Ruler / Lenjir Trake sa alatima</p> <p>Tekstualni kursor</p> <p>Klizne trake</p> <p>Kao i kod svih programa koji rade u Windows okruenju postoje zajedniki elementi i to: naslovna traka (sadri naziv programa, naziv dokumenta, kontrolnu ikonu, dugmad za minimiziranje, promjenu veliine i zatvaranje prozora) traka sa menijima (sadri listu menija koji su dostupni korisniku) toolbars (trake sa alatima - predstavljaju krai nain pokretanja pojedinih komandi) statusna traka (prikazuje podatke o dokumentu koji trenutno obraujete) klizne trake (slue za kretanje kroz dokument koji trenutno obraujete) Pored ovih elemenata Wordow ekran sadri jo neke elemente: margine (lijeva i desna - definiu prostor u koji moete unositi tekst) ruleri (trake sa podjelom u centimetrima koje slue za orjentaciju) tekstualni kursor (pokazuje trenutni poloaj kod unosa teksta) dugmad za promjenu prikaza dokumenta (odreuju nain na koji vidite dokument na ekranu)</p> <p>Ruler Statusna traka</p> <p>1</p> <p>KREIRANJE NOVOG DOKUMENTA Za kreiranje novog dokumenta koristi se komanda NEW iz FILE menija. Nakon izbora ove komande pojavie se sljedei prozor.</p> <p>U ovom prozoru birate tip dokumenta na kojem elite raditi. Najee ete birati Blank Document, tj. klasian Word dokument. Novi dokument moete dobiti i pritiskom na ikonu koja se nalazi na poetku prve trake sa alatima ili kombinacijom tipki Ctrl + N. PODEAVANJE IZGLEDA STRANICE - PAGE SETUP Prije nego ponete unositi i oblikovati tekst, moete da podesite izgled stranice tako to ete odabrati veliinu papira, orjentaciju papira, veliine margina, nain uzimanja papira, itd. Sve to moete podesiti upotrebom PAGE SETUP komande iz FILE menija. Kad aktivirate ovu komandu dobiete dijalog prozor gdje moete zadati sve elemente stranice. Izaberite karticu PAPER SIZE i podesite veliinu papira i njegovu orjentaciju.</p> <p>Veliina</p> <p>Orijentacija</p> <p>2</p> <p>Najee koriteni papir je papir formata A4. Papir moe biti postavljen vertikalno (PORTRAIT) i horizontalno (LANDSCAPE). Nakon toga moete odrediti vrijednost margina. To su vrijednosti koje vam pokazuju koliko je tekst koji radite udaljen od gornje ivice papira (TOP), donje (BOTTOM), lijeve (LEFT) i desne ivice papira (RIGHT).</p> <p>Margine</p> <p>Kartica PAPER SOURCE omoguava vam izbor naina na koji printer uzima papir (da li se papir stavlja runo jedan po jedan list ili se automatski povlai iz gornje ili donje ladice tampaa),</p> <p>3</p> <p>Kartica LAYOUT vam omoguava postavljanje razliitog izgleda lijeve i desne strane, razliitih vrsta zaglavlja i podnoja.</p> <p>Ako elite da ovako definisani izgled strane dobijete uvijek kada pokrenete novi dokument onda treba da pritisnete na tipku DEFAULT koja se nalazi na lijevoj strani ovog prozora. Ako elite ovu postavku samo za tekui dokument onda pritisnite tipku OK. Nakon podeavanja izgleda stranice moete poeti sa unosom teksta.</p> <p>4</p> <p>UNOENJE I KOREKCIJA (IZMJENA) TEKSTA Kod unoenja teksta potrebno je da obratite panju na sljedee: tekst se prvo unosi, a zatim oblikuje kada pri unoenju teksta doete do desne margine Word automatski nastavlja kucanje u novom redu tipku ENTER koristite SAMO ZA RAZDVAJANJE PASUSA (paragrafa) Krenite sada sa unosom.</p> <p>Word</p> <p>ENTER</p> <p>Word je program za obradu teksta, zove se i tekst procesor. To znai da je namijenjen obradi raznovrsnih tekstova, publikacija, obrazaca i sl. ENTER Da bi Word radio, potrebno je da imate instalirane Windowse na raunaruENTER Po tekstu koji ste unijeli moete se kretati na razne naine - koritenjem kursorskih tipki sa tastature (strelice), tipkama Page Up, Page Down, Home, End ili pomou mia. Ukoliko elite da umetnete neko slovo, rije ili vie rijei u ve uneseni tekst potrebno je da se pozicionirate na eljeno mjesto i da jednostavno otkucate to to elite. Ako elite da preko nekog teksta prekucate novi onda ete pritisnuti tipku INSERT na tastaturi. Prelazak na normalan naina kucanja se vri ponovnim pritiskom na tipku INSERT. Poslije unosa teksta pristupiete oblikovanju teksta tj. upotrebi raznih pogodnosti koje vam Word omoguava da biste istakli pojedine dijelove teksta, ali prije toga emo nauiti kako da spasimo dokument na kojem radimo.</p> <p>5</p> <p>SPAAVANJE (SNIMANJE) DOKUMENATA Kada unesete tekst ili samo jedan dio onda je potrebno taj tekst zabiljeiti na disk ili disketu kako bi ga sauvali i po potrebi opet koristili. SPAAVANJE (SNIMANJE) dokumenata se vri upotrebom komandi SAVE iz FILE menija. Pri tom razlikujete dva sluaja: dokument snimate prvi put i dajete mu ime snimate izmjene na ve postojeem dokumentu Kada dokument snimate prvi put koristite komandu SAVE AS. Nakon izbora ove komande na ekranu se pojavljuje dijalog prozor u koji unosite ime dokumenta, tip dokumenta i mjesto na koje snimate dokument.</p> <p>Izbor mjesta na koje snimamo dokument</p> <p>Prostor za ukucavanje imena dokumenta</p> <p>Kada snimate izmjene na postojeem dokumentu koristite komandu SAVE iz FILE menija. Ovu komandu koristite po potrebi, obino svakih nekoliko minuta tokom rada, kako bi promjene koje uradite na dokumentu ostale zabiljeene na disku. U sluaju potekoa uzrokovanih prekidom napajanja vaeg kompjutera i sl. na disku e ostati zabiljeena (snimljena, spaena) ona verzija dokumenta koja je bila prilikom zadnje primjene komande Save. na STANDARD TOOLBARU ili Komandu SAVE moete zadati i koristei ikonu kombinacijom tipki Ctrl + S . Napomena: Komandu SAVE AS moete koristiti i za promjenu imena dokumenta, tipa dokumenta ili mjesta na koji snimate dokument (npr. umjesto na disk snimate dokument na disketu)</p> <p>6</p> <p>OTVARANJE POSTOJEEG DOKUMENTA Ako elite da otvorite dokument koji ste ranije napravili i spasili na disk ili disketu koristiete komandu OPEN iz FILE menija. Pri tom na dnu ovog menija imate spisak nekoliko dokumenata koje ste zadnje otvarali. Nakon izbora komande OPEN na vaem ekranu e se pojaviti prozor u kojem ete moi da pronaete eljeni dokument.</p> <p>Izbor mjesta sa kog otvaramo dokument</p> <p>Prvo trebate izabrati mjesto (disk, disketa, direktorij, poddirektorij) na kojem se nalazi va dokument. Nakon toga se u centralnom dijelu prozora pojavi lista dokumenata koji su snimljeni na tom mjestu. Izaberite dokument koji elite da otvorite i kliknite na dugme OPEN koje se nalazi na desnoj strani prozora. Na ekranu e se pojaviti va dokument. Komanda OPEN se moe pozvati i upotrebom ikone ili kombinacijom tipki Ctrl + O .</p> <p>7</p> <p>OZNAAVANJE (SELEKTOVANJE) TEKSTA Prije nego to primjenite bilo koju naredbu za oblikovanje teksta potrebno je oznaiti dio na koji se naredba odnosi. OZNAAVANJE TEKSTA se vri na sljedei nain: slovo oznaavate tako to postavite tekstualni kursor ispred slova, drite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnete desnu strelicu na tastaturi ili tako to postavite tekstualni kursor ispred slova, pa drei lijevu tipku mia preete preko slova i otpustite tipku rije - dvostruki klik na odabranu rije ili postavite tekstualni kursor na poetak rijei, drite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnete strelicu onoliko puta koliko je potrebno da rije bude oznaena. Takoe, moete je prevui miem drei pritisnutu lijevu tipku mia. red - dovedete kursor lijevo ispred reda da se pokae strelica okrenuta nadesno i kliknete jednom miem paragraf (pasus, odlomak) - isto kao red samo dvostrukim klikom cijeli dokument - EDIT &gt; Select All ili kombinacijom tipki CTRL + A. Ako je dokument manji, moete ga selektovati miem drei pritisnutu lijevu tipku. BRISANJE, KOPIRANJE I PREMJETANJE TEKSTA Ako elite IZBRISATI neki dio teksta (rije, red, paragraf, blok,..) morate taj dio prethodno oznaiti. Nakon tog pritisnete tipku DELETE na tastaturi. Oznaeni dio e biti izbrisan. Tipkom BACKSPACE na tastaturi koja se nalazi iznad tipke ENTER briemo tekst unazad, tj. pozicioniramo se na kraj rijei ili dijela teksta koji elimo obrisati i pritiemo tipku BACKSPACE. Tipkom DELETE briemo tekst iza mjesta gdje smo se pozicionirali kursorom. KOPIRANJE dijela teksta moete uraditi na sljedei nain: izaberite komandu COPY iz EDIT menija</p> <p> oznaite dio teksta koji kopirate</p> <p>8</p> <p>postavite tekstualni kursor na mjesto gdje elite iskopirati oznaeni dio teksta i izaberite komandu PASTE iz EDIT menija</p> <p>POMJERANJE dijela teksta unutar vaeg dokumenta moete uraditi na sljedei nain: oznaite dio teksta koji elite pomjeriti izaberete komandy CUT iz EDIT menija</p> <p>postavite kursor na mjesto gdje elite pomjeriti oznaeni dio teksta i izaberete komandu PASTE iz EDIT menija</p> <p>oznaeni dio teksta je pomjeren na novo mjesto.</p> <p>Dio teksta moete pomjerati na novo mjesto i tako to ga selektujete (pocrnite), zatim doete na ivicu zacrnjenog prostora i drei lijevu tipku mia vuete tekst u bilo kojem pravcu dok ga ne spustite na eljeno mjesto.</p> <p>Komande CUT, COPY i PASTE moete zadati pomou tastature kombinacijama tipki CTRL+X, CTRL+C i CTRL+V ili upotrebom ikona (CUT), (COPY) i (PASTE).</p> <p>9</p> <p>UNDO ili kako ispraviti greku Word vam omoguava da ispravite greke koje ste napravili tokom rada ako ih primjetite. U tu svrhu moete koristiti komandu UNDO iz EDIT menija. Kada primjetite da ste pogrijeili (obrisali tekst koji vam treba, ubacili pogrenu sliku, izabrali pogrean font) primjenite komandu UNDO. Ona vas vraa na prethodno stanje.</p> <p>Komandu UNDO moete zadati i pomou ikonice</p> <p>.</p> <p>10</p> <p>PRONALAENJE I ZAMJENA DIJELA TEKSTA PRONALAENJE dijela teksta moete uraditi upotrebom komande FIND iz EDIT menija. Nakon davanja komande dobiete dijalog prozor u koji unosite tekst koji elite da pronaete. To moe biti jedno slovo, broj, karakter, rije, niz rijei itd.</p> <p>Tekst koji traimo</p> <p>Nakon unosa teksta pritisnite na tipku FIND NEXT. Word se automatski pozicionira na mjesto gdje je pronaao zadati tekst. Postupak ponavljajte prema potrebi. Ako traeni tekst (slovo, rije) elite zamijeniti nekim drugim, kliknete na karticu Replace, pa u donji prozor upiete to ime elite zamijeniti tekst koji traite.</p> <p>Klikom na REPLACE ALL zamjenu emo izvrtiti u cijelom tekstu. Ako zamjenu vrimo samo ponegdje, kliknemo na FIND NEXT, pa ako tu elimo zamijeniti tekst, kliknemo na REPLACE. Ako ne, idemo na opet na FIND NEXT.</p> <p>11</p> <p>PRIBLIAVANJE (ZUMIRANJE) TEKSTA Prilikom oblikovanja teksta imaete potrebu da pojedine dijelove teksta pribliite ili udaljite da biste vidjeli kako izgleda tekst. Kada tekst pribliite ili udaljite veliina slova kojim ste kucali tekst se ne mijenja. Da biste tekst bolje vidjeli, nemojte poveavati veliinu fonta, ve koristite opciju ZOOM. Kako ete pribliiti ili udaljiti tekst? Jedan nain je da na paleti alata ukucate neki od ponuenih. Drugi nain je da u VIEW meniju izaberite komandu ZOOM. Dobiete dijalog prozor u kom moete izabrati potrebni procenat uveanja, ali i koliko stranica dokumenta elite da vidite na ekranu odjednom. Ovdje smo odabrali da odjednom vidimo ak 6 stranica dokumenta na kojem radimo. procenat uveanja ili odaberete</p> <p>12</p> <p>OBLIKOVANJE (FORMATIRANJE) DOKUMENTA Poslije unosa teksta moete pristupiti njegovom oblikovanju. Word vam prua mogunosti primjene raznih oblika slova, promjene izgleda pasusa, dodavanja okvira i sjena, pretvaranje teksta u kolone i niz drugih mogunosti. IZBOR VRSTE SLOVA (FORMAT FONT) Ako elite da neki dio naglasite moete to uraditi tako to taj dio ispiete drugim oblikom slova (drugom vrstom pisma - fonta), podebljate ga, ukosite, podvuete ili obojite. Sve ove mogunosti imate na STANDARD toolbaru (paleti alata). Ako je sluajno ne vidite, kliknite desnim kilkom na sivu povrinu pored menija ili postojee palete alata, pa odaberite STANDARD.</p> <p>Promjena vrste fonta</p> <p>Promjena veliine fonta</p> <p>Isti izbor vam nudi komanda FONT iz FORMAT menija. Nako izbora komande pojavie se prozor u kom moete zadati odreene parametre.Stil</p> <p>Veliina</p> <p>Vrsta slova / Font</p> <p>U ovom prozoru moete zadati oblik slova (FONT), stil, kao i veliinu slova. Pri tom u donjem dijelu prozora moete da vidite izgled odabranog fonta (PREVIEW). Stil slova podrazumijeva da li su slova NORMALNA, KURZIV (ITALIC), PODEBLJANA (BOLD) ili su kombinacija ovih elemenata (BOLD ITALIC). Veliina slova se izraava u pointima. Uobiajena veliina je 12 pointa.</p> <p>13</p> <p>Tekst moete i podvui, a na raspolaganju su vam sljedee opcije: podvlaenje JEDNOM LINIJOM (SINGLE) podvlaenje SAMO RIJEI, a ne i praznih mijesta (WORDS ONLY) podvlaenje DUPLOM LINIJOM (DOUBLE) podvlaenje TAKAMA (DOTTED) itd.</p> <p>Slovima moete dati i boju koristei opciju COLOR. Pored izbora fonta, stila, veliine i boje, FORMAT FONT komanda nudi i neke SPECIJALNE EFEKTE, kao to su: PRECRTANA SLOVA - STRIKETHROUGH SLOVA U EKPONENTU --- SUPERSCRIPT SLOVA U INDEKSU --- SUBSCRIPT SKRIVENA SLOVA - HIDDEN MALA SLOVA - SMALL CAPS SVA VELIKA SLOVA - ALL CAPS ......</p> <p>OBLIKOVANJE PARAGRAFA (PASUSA) - FORMAT PARAGRAPH14</p> <p>PASUS (PARAGRAF) je dio teksta koji ste unijeli izmeu dva pritiska na tipku ENTER. Kod oblikovanja pasusa na raspolaganju vam je niz funkcija koje daju izgled teksta.</p> <p>Pasus moete uvui sa jedne ili obje strane izborm opcije INDENTATION (UVLAENJE) i zadavanjem brojanih vrijednosti u odgovarajua polja. Takoe moete, koristei opciju SPECIAL, uvui samo PRVU LINIJU (FIRST LINE) pasusa ili OSTATAK TEKSTA (bez prve linije) (HANGING) Odvajanje pasusa od drugog pasusa moete zadati upotrebom opcije SPACING. Pri tom moete zadati dvije vrijednosti: RAZMAK ISPRED OZNAENOG PASUSA BEFORE ili RAZMAK IZA OZNAENOG PASUSA AFTER RAZMAK IZMEU REDOVA u pasusu (PRORED) se bira kroz opciju LINE SPACING. Tekst unutar pasusa moe biti pozicioniran tako da je PORAVNAT SA LIJEVOM MARGINOM (ALIGN LEFT) , PO SREDINI PAPIRA (CENTER), DESNOM MARGINOM (ALIGN RIGHT) ILI I SA LIJEVOM I SA DESNOM MARGINOM (JUSTIFY).</p> <p>Poravnanje teksta moete zadati kroz opciju ALIGNMENT u FORMAT PARAGRAPH prozoru15</p> <p>ili upotrebom ikona (LEFT- lijevo), (CENTER- centralno), (RIGHT - desno) ili (JUSTIFY - i lijevo i desno) koje se nalaze na FORMATTING traci sa alatima.</p> <p>OKVIRI I SJENE - BORDERS AND SHADING Pasus, ali i cijelu stranicu moete UOKVIRITI I OSJENITI upotrebom komande BORDERS AND SHADING iz FORMAT menija. Nakon pozivanja komande dobiete prozor u kom moete izabrati vrstu okvira koju elite.Vrsta linije okvira</p> <p>Vrsta okvira</p> <p>Biramo da li se uokviruje paragraf ili cijela stranica</p> <p>Unutranjost okvira moemo osjeniti, tj. Ispuniti bojom. To radimo odabirom opcije SHADING.</p> <p>PRETVARANJE TEKSTA U KOLONE - FORMAT COLUMNS</p> <p>16</p> <p>Kada unesete neki tekst onda ga po potrebi moete pretvoriti u KOLONE (kao u novinama) ili ga ponovo vratiti u normalan oblik. Za to vam stoji na raspolaganju komada COLUMNS iz FORMAT menija. Pri tome tekst koji elte pretvortiti u kolone morate prethodno oznaiti. U FORMAT meniju izaberite komandu COLUMNS. Nakon toga ete dobiti prozor u kojem moete izabrati odreene opcije.</p> <p>Izaberite neku od standardnih opcija, ili ako vam ne odgovara...</p>