vjestine kom. - prvih 5 predavanja

Download Vjestine Kom. - Prvih 5 Predavanja

If you can't read please download the document

Post on 28-Nov-2014

109 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VJETINE KOMUNICIRANJA

1

1. Komunikacija-komunikacija prenoenje i razumijevanje znaenja poruka. -razmjena iskustava, koja omoguuje razvoj ivih bia (eng. comunity = zajednitvo, lat. communis = zajedniko) -komunicirati znai sporazumijevati se -rije komunikacija doslovno znai: uiniti neto opim ili zajednikim -komunikacija ukljuuje skup socijalnih vjetina koji obuhvaa: -zapoinjanje, -uspostavu i -odravanje doticaja meu ljudima. -zato komuniciramo: 1) da prenesemo informaciju 2) da poduimo/nauimo 3) da obavimo zadatak 4) da uvjerimo i nagovorimo 5) da iskaemo osjeaje 6) da ostavimo dojam 7) radi zabave -simboli sredstva pomou kojih komuniciramo -to su rijei, geste, slike, zvukovi ili pokreti, uporabljivi zato to se ljudi vie ili manje slau u pogledu objekata, zbivanja i osjeaja na koje se ti simboli odnose. -ljudi pridaju razliita znaenja istim simbolima, a jedan simbol moe imati vie znaenja

Komunikacijski proces Model interpersonalne komunikacijesadr aj

verbaln a PORUK A neverbaln aPOILJATEL J PRIMATEL J PRIMATEL J POILJATEL J

verbal ni FEEDBAC K neverbal ni

-komunikacija ukljuuje: injenice vi promatrate miljenje oznaavate to primjeujete osjeaje izraavate to osjeate -da bi se izbjegli nesporazumi svakog trenutka trebamo biti svjesni da u svakom trenutku u komunikaciji moemo izraziti injenice, miljenje i osjeaje

VJETINE KOMUNICIRANJA

2

1.1. Podjela komunikacije-komunikacija moe biti: a) verbalna neverbalna b) govorna pisana c) namjerna nenamjerna d) posredna neposredna -usmena komunikacija -prednosti: brzina i feedback. -nedostatci: iskrivljavanje poruke -pisana komunikacije -prednosti: opipljiva i provjerljiva. -nedostatci: vrijeme i nema feedback-a -neverbalna komunikacija -prednosti: podrava ostale komunikacije i osigurava vidljivu ekspresiju emocija. -nedostatci: Kriva percepcija govora tijela ili gesta moe utjecati na primateljevu interpretaciju poruke. -verbalna komunikacija sadraj TO je reeno -paraverbalna komunikacija karakteristike glasa KAKO je reeno -neverbalna komunikacija kontekst TO je PRATILO komunikaciju -odnos verbalne i neverbalne komunikacije a) neverbalna poruka moe zamijeniti verbalnu b) neverbalna poruka moe dati veu snagu verbalnoj poruci c) jedna poruka moe proturjeiti drugoj -verbalna komunikacija -rijei su simboliki izraz misli - imaju uz denotativno i konotativno znaenje -denotativno znaenje opisuje neto to je zajedniko svim ljudima -konotativno znaenje opisuje neto to je karakteristika pojedinca -ljudi upotrebljavaju rijei na neuobiajen nain, odstupaju od dogovora kolokvijalni izrazi i argon -ljudi se ne izraavaju jasno, govore dvosmisleno, ili ne kau to misle. -komunikaciju moe oteati koliina rijei koja moe biti prevelika ili premala. -karakteristike paraverbalne komunikacije brzina ritam jaina glasa boja glasa artikulacija melodija jasnoa smijanje glasovi bez verbalnog sadraja -karakteristike neverbalne komunikacije stav tijela mimika kontakt oima gestikulacije dodirivanje odijevanje prostorno ponaanje vremensko ponaanje vanjski kontekst

VJETINE KOMUNICIRANJA

3

2. Naela uspjene komunikacije i komunikacijske vjetine-uspjena komunikacija a) uinkovita ostvaruje ciljeve osoba koje komuniciraju -komunikatori su sposobni: 1. razumjeti, objasniti i predvidjeti dogaaje u komunikacijskoj situaciji 2. ponaati se sukladno svom razumijevanju i namjerama b) prikladna ne kri pravila, oekivanja ili norme konteksta -komunikatori se: 1. usmjeravaju na druge osobe s kojima komuniciraju 2. pokazuju zanimanje za vrijednosti i standarde drugih 3. uvaavaju u odreenoj mjeri interese drugih -komunikacijske vjetine: a) kognitivne vjetine -empatija sposobnost razumijevanja osjeaja druge osobe i pritom zadravanja vlastitog stajalita -zauzimanje drutvenih perspektiva -kognitivna kompleksnost bogatstvo pojmova kojima netko opisuje neku situaciju -osjetljivost za standarde odnosa -poznavanje situacije -samopraenje b) bihevioralne vjetine -ukljuenost u interakciju -upravljanje interakcijom -fleksibilnost ponaanja -sluanje -drutveni stil

2.1. Vjetine verbalne komunikacije1. Upotrebljavaj jezik na konvencionalan ili dogovoren nain -pridravaj se gramatikih pravila -prilagodi jezik sluatelju -prilagodi razinu formalnosti sluatelju -primjeri prilagoavanja jezika: ''Hoete mi, molim vas, pojasniti ovaj zadatak.'' ''Daj mi, molim te, objasni o emu se tu radi.'' ''Definirajte komponente ovog sustava.'' ''Od ega se ovo sastoji? '' 2. Pojasni nedosljednosti u upotrebi rijei -pojasni to misli ako upotrebljava rije ili frazu na neuobiajen nain -definiraj to misli ako upotrebljava rije koja ima vie znaenja -imaj na umu da svaka rije ima denotativno i konotativno znaenje -primjeri razliitog shvaanja rijei: ''to si radila juer?'' ''Pripremala sam instrumente.'' ''Oh, nisam ni znao da svira.'' ''Ma ne, instrumente za geodetska mjerenja.''

VJETINE KOMUNICIRANJA 3. Neka tvoja poruka bude jednostavna i izravna -upotrebljavaj specifine rijei i fraze i budi konkretan -izbjegavaj dvosmislene, nejasne, vrlo apstraktne i sloene rijei -ne optereuj sluatelja nepotrebnim i nevanim informacijama i digresijama -prui kljune informacije, izbjegavaj detalje i suvine rijei -primjer pretjerane apstrakcije: ''Funkcija ove prezentacije je promocija, ekspanzija i artikulacija bilateralnih relacija s ciljem poveanja transparentnosti.'' ''Ovo to u vam pokazati trebalo bi poboljati nae odnose.'' 4. Vjebaj opisivanje -opisuj vidljivo ponaanje ili svojstva predmeta bez evaluacije -evaluativne rijei zbunjuju sluatelja i ne pojanjavaju misao koju eli izraziti -izjave temeljene na pretpostavkama i zakljucima zbunjuju sluatelja

4

5. Pojasni svoje ideje definicijama, primjerima, usporedbama i kontrastima -svrstaj stvar o kojoj govori u kategoriju predmeta koji su sluatelju ve poznati -upotrebljavaj stvarne ili hipotetske primjere prije ili nakon pojma -upotrebljavaj poznate pojmove kako bi istaknuo slinosti i razlike s nepoznatim pojmovima -primjeri predlaganja rjeenja: ''Pojavio se slijedei problem'' ''Taj problem rijeili smo na slijedei nain'' ''Za razliku od tog problema sada'' ''Zato predlaem'' 6. Upotrebljavaj ponavljanja i parafraziranje -ponavljanje je ponavljanje poruke istim rijeima -parafraziranje je ponavljanje poruke drugim rijeima -primjer: parafraziranje''Nakon prve godine, studenti odabiru jedan od dva studijska programa: Elektrotehnika i informacijska tehnologija ili Raunarstvo. Specijalizacija unutar studijskih programa izvodi se tijekom tree godine studija izborom jednog od ponuenih modula predmeta. Svaki se modul sastoji od 3 obvezna predmeta i 3 izborna predmeta. Studenti kao izborni predmet mogu upisati bilo koji predmet s popisa izbornih predmeta, ali i bilo koji predmet obvezan za drugi modul ili studijski program.''

7. Posloi svoje ideje i poruke -sadraj jasan semantiki sadraj poruke -poiljatelj poruka odraava misao poiljatelja -primatelj poruka je prilagoena primatelju -kontekst poruka implicira mjesto, vrijeme, osobu i publiku 8. Upotrebljavaj organizacijska pomagala u razgovoru -ponudi objanjenje kod uvoenja nove teme -organiziraj misli u razumljiv obrazac -ne upotrebljavaj pretjerano dosjeanja -ne ukljuuj nasumine i nepovezane misli -grupiraj sline ideje u prepoznatljive kategorije -ne razdvajaj povezane misli -upotrebljavaj prijelaze ili poveznice razliitih ideja -upotrebljavaj nabrajanja i uvodne fraze -upotrebljavaj paralele -saimlji duge poruke 9. Upotrebljavaj ispravan jezik -nemoj namjerno iskrivljavati rijei -izbjegavaj kratice i akronime -ne upotrebljavaj lana zapoinjanja

VJETINE KOMUNICIRANJA -izbjegavaj egocentrizam kojim zanemaruje sluatelja

5

2.2. Vjetine neverbalne komunikacije1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Upotrebljavaj neverbalne znakove Upotrebljavaj neverbalne znakove koji su prilagoeni drugoj osobi Upotrebljavaj neverbalne znakove koji su prilagoeni situaciji i okolini Upotrebljavaj neverbalne znakove koji su prilagoeni tebi Budi dosljedan u upotrebi neverbalnih znakova Odabiri razliite znakove kako bi komunicirao razliita znaenja Izbjegavaj upotrebu suprotstavljenih verbalnih i neverbalnih znakova Upotrebljavaj pokrete tijela i izraze lica kako bi poveao razumljivost svoje poruke

9. Prikladno upotrebljavaj geste 10. Upotrebljavaj otvoreni stav tijela kada se eli ukljuiti u interakciju s drugima ili zatvoreni stav tijela kada se ne eli ukljuiti u interakciju s drugima 11. Uskladi svoj stav tijela sa stavom druge osobe kada se slae s njezinim vjerovanjima, osjeajima, stavovima i vrijednostima ili imaj suprotan stav tijela kada se ne slae 12. Uspostavi kontakt oima i odri ga kada eli komunicirati s osobom ili krui pogledom po prostoriji i ne uspostavljaj kontakt oima kada ne eli komunicirati s osobom 13. Uspostavi jasne prostorne granice koje su sukladne tvojim potrebama i upotrebljavaj ugodnu udaljenost kada razgovara s drugima 14. Upotrebljavaj dodir kako bi pokazao toplinu, zabrinutost, sklonost ili otvorenost prema drugima 15. Mijenjaj visinu, brzinu, intonaciju i glasnou kako bi prikladno iskazao svoje namjere i nadopunio svoju verbalnu poruku te izbjegavaj potapalice 16. 17. 18. 19. Upotrebljavaj prikladnu brzinu, glasnou, kvalitetu i izgovor Prikladno se odijevaj i upotrebljavaj prikladne dodatke odjei Izbjegavaj ekstremna ponaanja Pokuaj prilagoditi svoju neverbalnu komunikaciju kontekstu

VJETINE KOMUNICIRANJA

6

3. Aktivno sluanje-mislimo da sluamo i kad ne sluamo jer imamo ui i primamo zvukove. To jednako kao da mislimo da znamo itati jer vidimo -zato ne sluamo? -ne zanima nas tema -dosadno je (govornik, tema) -osoba nije vrijedna sluanja -zaokupljeni smo osobnim problemima -ne razumijemo o emu se govori -sanjarimo (koncert, komad ...) -neto nam odvlai panju -ve znamo o emu se radi -zato sluati? -izbjegavamo nesporazume i svae -pokazujemo da nam je stalo -potiemo zatvorene i sram