verkko-oppiminen ja some

of 42 /42
www.hamk.fi/aokk Verkossa oppiminen Sosiaalinen media Osana opetusta ja ohjausta

Upload: akorhonen

Post on 13-May-2015

891 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkossa oppiminen

Sosiaalinen media

Osana opetusta ja ohjausta

Page 2: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Opettaja/oppija

• Verkko-ohjaus – Erilaisia työtapoja, menetelmiä ja käytänteitä, joiden

valintaan vaikuttavat mm. ohjaukseen varatut resurssit, suunnitellun oppimisprosessin idea ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus

• Verkko-oppiminen ja –opiskelu – Menetelmiä esim.: ohjeistukset, oppimistehtävät

toimeksiantoineen, palautteet, oppimista edistävät elementit, menetelmät ja pedagogiset mallit

• Blended learning (sulautuva oppiminen) – Opetuksen sulautuminen eri oppimisympäristöihin

• Autenttinen oppiminen

• Opettajan rooli?

Page 3: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Opettaja ja oppija Oppimisprosessin suunnittelu

Pedagogiikka Arviointimenetelmät

IT-tuki ja välineiden käytön opastus Fasilitaattori

Yksiöllinen ohjaus Tunnettava opiskelijan käsitemaailma

Vuorovaikutus

Yhteisen tiedon luominen Työssä oppimisen ohjaaminen

Aikaisempi tietämys

Ymmärtäminen

IT-taidot

Oppimisen taidot

Ryhmätyötaidot

”Verkkokursille

osallistuva pettyy, jos hän odottaa

opettajan jakavan kaiken tiedon ja

jäsentävän oppimisprosessin

vaiheet hänen puolestaan.”

”Verkkokurssilla on

oppijan omaksuttava

aktiivisen oppijan

rooli.”

Page 4: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Pedagoginen malli =

opetuksen ja

oppimisen

tomintamallit, joihin

oppiminen,

oppimisprosessi ja

ohjaus on suunniteltu

Pedagogiikka • Ei ole olemassa erillistä vain verkkoon sopivaa

pedagogiikkaa, käytetään tuttuja malleja, kuten – Tutkiva oppiminen

– Case-pohjainen oppiminen

– Ongelmalähtöinen oppiminen (Problem Based Learning)

– DIANA-malli

– Yhteistoiminnallinen oppiminen

• Oletuksena on edelleen, että opettaja on pedagoginen asiantuntija – Pedagogiset ratkaisut lähtevät opettajan oppimiskäsityksestä

– Kuitenkin; opettajakeskeinen toteutus muuttaa helposti verkon pelkäksi jakelukanavaksi

• Pedagogiikka antaa tukea oppimiselle ja edistää sitä – harkitse sopivinta mallia kunkin ryhmän/substanssin kohdalla erikseen

• Löydettävissä työkaluja myös ohjaukseen

Page 5: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Pedagogiikka…

• Tutkiva oppiminen – Perustuu ajatukseen, jonka mukaan aikaisemmin luodun tiedon ymmärtäminen on psykologisesti

samanlainen prosessi kuin uuden tiedon luominen tieteessä tai keksimisessä

– Tuloksena on syventyneen ymmärryksen lisäksi uusia kysymyksiä

– Tähtää siihen, että oppijat tarkastelevat ja pyrkivät kehittämään omaa tiedonkäsittelyprosessiaan

– Reflektiivinen oppiminen ja itseohjautuvuus

• Case-oppiminen – Tapaukset suppeita ja selkeästi rajattuja

– Oppijat perehtyvät itsenäisesti tapauksiin

• Ongelmalähtöinen oppiminen – Taustalla vaikuttavat itseohjautuva, kokemuksellinen ja tilannesidonnainen oppiminen,

vuorovaikutus, avoin oppimisen arviointi

– Yhteys työhön rakennetaan toiminnallisen vastaavuuden kautta

– Tavoitteena on kytkeä työ sekä koulutus tiiviisti yhteen ja integroida työelämän asiantuntijat ongelmien suunnitteluun

– Tunnusmerkkejä: • Ongelmia käsitellään virikeaineistojen avulla

• Ongelmat jäljittelevät käytännön ammatinharjoittamista tai tosielämän tilannettaopiskelijat työskentelevät yhteistyössä ryhmänä ja ohjaaja tukee työskentelyä

• Opiskelijat määrittelevät itse oppimistarpeensa ja käytettävät aineistot

• Uutta tietoa sovelletaan alkuperäiseen ongelmaan ja omaa oppimisprosesia arvioidaan

Page 6: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Pedagogiikka...

• Verkossa toteutuvat pedagogiset ratkaisut pohjautuvat yleensä väljästi konstruktivismin eri suuntauksiin: - Oppijan aktiivisuuden korostaminen

- Opettajan roolin muuttuminen

- Oppijan aikaisemmat tiedot uuden oppimisen perustana

- Ymmärtäminen on tärkeämpää kuin ulkoa osaaminen

- Faktapainoitteisuudesta ongelmakeskeisyyteen

- Sosiaalisen vuorovaikutuksen painottaminen

- Uusien arviontimenetelmien kehittäminen

- Tiedon suhteelisuuden ja tuottamistapojen esille tuominen

Päivi Tynjälä

Page 7: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

ssi

Opiskelija Perusopinnot

Kieli ja viestintä

Ammatillinen kasvu

Menetelmät

Vuorovaikutstaidot

Operaatiot

Pääaine

Sivuaine

Lopputyö

… tms.

Opettaja Ohjaa oppijan yksilöllistä

oppimisprosessia

Opinto-ohjaus

Substassi

Työssä oppimisen ohjaus

/ tuutorointi

Tekninen apu

Palaute

Työelämä

Blended Learning

Työharjoittelu

Oppimisympäristöt

Luokkahuone

Online-opetus

Verkkopohjaiset

sovellukset

Sosiaalinen media

Mobiilit päätelaitteet ja

sovellukset

Yksilö

tai pien-

ryhmät

Page 8: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Autenttinen oppiminen

• Tarkasteltavat ilmiöt ja ongelmat ovat ”oikeassa elämässä”

• Oppiminen tapahtuu työpaikoilla – Menetelmät, työtavat

– Tilanne

• Oppiminen tapahtuu ajattelutaitojen (ajatteluprosessien) ja tutkivan otteen kautta

• Oppijayhteisön diskurssi ja kollaboraatio ovat luonnollinen osa toimintaa

• Kysymys: Miten opettaja voi olla läsnä tässä tilanteessa?

Page 9: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Oppimisen ohjaus

Substanssin kuvaaminen

Osaamisen tavoitteiden määrittely

Oppimisen kohteiden määrittely

Arviointikriteerien määrittely

Oppimisprosessin suunnittelu

Oppimisprosessin ohjauksen

organisointi

Ohjausaikataulun suunnittelu

Ohjauksen työvälineiden

valinta

Oppimisprosessin rakentaminen

verkkoon

Oppimisprosessin toteutus

Reflektio ja muutokset

Kalliala & Toikkanen: Sosiaalinen media

opetuksessa

Page 10: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkko-oppimisprosessin rakentaminen

Perustiedot

• Kohderyhmä opiskelijat/ asiakkaat

• Substanssi

• Tavoitteet

Oppimis-prosessi

• Suunnittelu

• Organisointi

• Ohjausprosessi

• Aikataulutus

Verkko-ympäristöt

• Oppimisympäristön valinta

• Rakennus

• Implementointi (toteutus ja käyttöönotto)

• Arviointi

Page 11: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Henkilökohtainen oppimisympäristö

(personal learning environment)

http://www.flickr.com/photos/sarahmstewart/

Page 12: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Moodle Kyvyt.fi

Wiki

WebEx/AC

SecondLife

Oskari-opiskelijaportaali

Henkilöstöportaali

VirtuaaliAMK-portaali

eHops

SoleOps

Facebook

Twitter

Ning

iGoogle LinkedIn

SlideShare

Flicker

Delicious

You Tube

Blogger

AVOIN SULJETTU PUOLIAVOIN

TeamSpeak3

Skype

GWMessenger

Malleja opetukseen, miten kokonaisuus voi rakentua

HAMK opetuksen verkkoympäristöjen

tietohallinnon suunnitteluprosessi 2011-2012

https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=21890665

Jaana kullaslahti / HAMK

Page 13: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Page 14: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkkokurssi

• Toiminta antaa kurssille juonen – Verkossa tapahtuvan toiminnan suunnittelu

– Kokonaisuus tultava esiin jollakin tavoin • Esim. menetelmien kautta: tutkiva oppiminen, ongelmakeskeinen

oppiminen, projektioppiminen, case-pohjainen oppiminen jne.

– Punainen lanka: esim. laajempi kehittämistehtävä

– Tehtävävetoisuus

• Vuorovaikutus tukee juonta – Verkkokeskustelut osaksi oppimisprosessia

– Verkkoneuvottelut virkistävät – välillä puhutaan

• Oppimisaihiot/oppimistehtävät – Itsenäisiä sisältökokonaisuuksia – toimivat virikkeinä oppimiselle

– Tekstit, videot, simulaatiot jne., jotka johtavat asian työstämiseen eri keinoin eteenpäin

– Eri aihioiden yhdistäminen eri opintokokonaisuuksissa

Page 15: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Näyttötutkintomestari 25 op

2. Lähija

Näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tai

johtaminen

Tutkintotilaisuuksien toteutus ja

ammattitaidon arviointi

Näyttötutkinnon järjestäminen,

tutkintotilaisuuksien suunnittelu,

henkilökohtaistaminen

Näyttötutkintojärjestelmän toimintaperiaatteiden

tunteminen

1 Lähi

• Orientointi

• Koulutusohjelman

henkilökohtais-

taminen

0 Etä

• Webropol

• Esittely

Moodleen

2 Lähi

• Henkilökohtais-

taminen

• Kehtittämishankk

een ohjeistus

3 Lähi

• Näyttötutkintojen

rahoitus,

tiedottaminen ja

markkinointi

• NTM-suoritus 2

4 Lähi

• Näyttötutkintojen

laadun

kehittäminen ja

johtaminen

1 Etä

• Näyttötutkintojär-

jestelmän

toimintaperiaatt.

• NTM-suoritus 1,

WebEx,

• pienryhmätyösk,,

Moodle,

• reflektointi

2 Etä

• Näyttötutkinnon

järjestämis-

sopimus

• Ning-keskustelu

• Kehittämistehtäv

ä pienryhmissä

• reflektointi

3 Etä

• Tutkinnon

suorittamisen

ohjaus ja

arviointi

• BM-oppimisteht.

• NTM-suoritus 3

• reflektointi

4 Etä

• Näyttötutkinnon

laadun

kehittäminen ja

johtaminen

• Kehittämishankk

valmistelu

• reflektointi

5 Lähi

• NTM-suoritus 4

posterit

• ”erityisaihe”

Reflektointi

• Koko kurssista

Moodleen

reflektiontia

1 2 3 4

Näytä oppimisprosessi oppijalle!

Page 16: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Arviointi ja palaute

• Suunnittele myös arviointi

• Vaiheista koko verkkossa oppimisen prosessin ajalle

• Arviointiin voivat osallistua – Oppija itse

– Vertaisopiskelijat

– Pienryhmä

– Ulkopuolinen asiantuntija

– Opettaja

• Arviointikäytäntö pedagogisen lähtökohdan mukaiseksi

• Kehittämishaaste: plagiointi ja muut epärehellisyyden muodot – Miten vastaisit tähän?

Page 17: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Välineistä

• Ei kerralla täysin uusiin välineisiin, vaan

rinnalle uusia vähitellen

• Käytä välineitä niissä tehtävissä, joihin ne

parhaiten soveltuvat

• Kiinnitä huomiosi välineen lisäksi tekstin

tuottamiseen

Page 18: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkko-oppimisalustat

• Moodle

• Optima

• WebCT

• Jne.

Kyvyt.fi (Mahara)

Page 19: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Torikokous

http://www.flickr.com/photos/dittaeva/

Page 20: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

SOMEn torikokoukset

Page 21: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Sosiaalinen media?

• Tiedonjakoa

• Kohtaamisia

• Yhteisen tiedon luomista (kollektiivinen älykkyys)

• Tiedon varastointia

Sosiaalinen media tarkoittaa tietoverkoissa toimivaa

yhteisöllisesti tuotettua tai vähintäänkin jaettua mediasisältöä.

Sosiaalista toimintaa muiden kanssa sosiaalisen median välineiden avulla (oph)

Page 22: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Välineitä

http://www.logosauce.com/blog/2006/12/12/web-2-logos

Page 23: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Välineitä mm.

• Blogit

• Wikit

• Informaationjakopalvelut

• Virtuaaliset kohtaamispaikat

• Sosiaaliset kirjanmerkit

• Yhteisölliset kalenterit

Page 24: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Lähdenkö mukaan someen?

• Yhtä oikeaa tapaa ei ole

– Roolini?

• Avoimuuden aste

• Työrooli / henkilökohtaiset asiat

• Riittävä perehtyminen välineeseen ja

substanssiin

• Ajankäytön hallinta

Page 25: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Blogit

• Tarkoitetaan verkkosivustoa, jolle yksi tai useampi kirjoittaa säännöllisesti tai epäsäännöllisesti

• Artikkelit järjestetään kirjoittamisajankohdan mukaan

• Kirjoituksissa on havaittavissa yksilön, kirjoittajan mielipide

• Keskitytään kapean alan aihepiireihin

• Toimii Internetissä – ei vaadi erillisen ohjelman asennusta

• Samalla blogilla voi olla useita ylläpitäjiä

• Kirjoittaminen tapahtuu editorilla, verkkosivujen koodeista ei tarvitse tietää mitään

Page 26: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Suosittuja, ilmaisia

blogipalveluja • Blogger (www.https://www.blogger.com)

• Vuodatus (http://vuodatus.net/)

• WordPress (http://wordpress.com/)

• Edublogs (http://edublogs.org/)

Page 27: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Wikit

• Etukäteen kutsutulle kohderyhmälle yhteisen tiedon luomisen alusta

• Tekniikka helppoa (editointia)

• Monen henkilön yhteistyönä erilaisten materiaalien tuottamista

• Työstetään aina samaa, yhtä versiota

• Tieto on luettavissa kaikilla, ei vain yhden koneella

• Sovellusmahdollisuuksia esim.: – sähköposti (wiki + RSS-syöte)

– intranet

– kokousmateriaalit (wiki + dokumenttien hallinta)

– projektiraportit

– asiakkuudenhallinta

– ideoiden tuottaminen yrityksen sisällä

– ohjeiden ja tuen tuottaminen

– verkkosivut

– verkkokirja

– verkkolehti Otala & Pöysti: Wikimaniaa yrityksiin

Page 28: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Ilmaisia wikipalveluja

• Wikispaces (http://www.wikispaces.com/),

• PB-wiki (http://pbwiki.com/),

• Wetpaint (http://www.wetpaint.com/)

• Wikidot (http://www.wikidot.com/)

• Mediawiki

(http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki),

on omalle palvelimelle asennettava wiki

Page 29: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Wiki: hostattu vai asennettu

• Hostattu

– Wetpaint

– PBWorks

– Wikispaces

– Jottit

– Confluence (maksull.)

• Asennettu

– XWiki

– TWiki

– MediaWiki

– DokuWiki

– PmWiki

– JSPWiki

– Confluence (maksull.)

AVO-hanke

Page 30: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Informaationjakopalvelut

• Palvelu sopii informaation säilömiseen ja luokitteluun

• Voi toimia myös palautteenanto- ja viestien lähettämisen kanavana

• Toimii usein myös yhteydenpitokanavana ja mahdollistaa yhteisöjen muodostumisen palvelussa

• Yritykset käyttävät myös mainontaansa näitä palveluja

• Olennaista on käyttää oikeita avainsanoja (tag), jotta haluttu kohderyhmä löytää palveluihin ja mainoksiin

Page 31: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Informaationjakopalveluja

• esitysten jakaminen: SlideShare (http://www.slideshare.net/)

• kuvien jakaminen: – Flickr (http://www.flickr.com/)

– Picasa (http://picasa.google.com/)

• - videoiden jakaminen: – YouTube (http://www.youtube.com/)

– TeachersTube (http://www.teachertube.com/)

– Google Video (http://video.google.com/)

– Blip.tv (http://www.blip.tv/)

Page 32: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Linkkien jakopalvelu

• Luokittelu- ja tunnussanat tärkeitä

• Toimii, kuten mikä tahansa omalle koneelle tallennettu kirjanmerkki (suosikit, bookmarks) – Paitsi, että kirjanmerkit tallentuvat verkkoon

käytettävissä mistä koneelta tahansa (Internet)

• Voi jakaa muiden kanssa – Palvelu painottuu sosiaalisuuteen ja

yhteisöllisyyteen vs. oma kone

• http://delicious.com/

• Muita mm: Diigo (opetuskätyössä hyvä), Furl, Ma.gnolia, Simpy, Spurl

Page 33: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkostoitumispalvelut ja

virtuaaliset kohtaamispaikat • Tekninen työkalu

• Tietyn asian ympärille tehty

kohtaamispaikka verkossa

• Verkostoitumispalvelun ominaisuudet:

– Mahdollisuus rakentaa oma profiili

– Mahdollisuus tarkastella muiden profiileja

– Käyttäjien keskinäisen viestinnän

mahdollistaminen

Page 34: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Virtuaalisia kohtaamispaikkoja

ja verkostoitumispalveluja

• Verkostoitumispalveluja: – LinkedIn (http://www.linkedin.com/)

– IRC-Galleria (http://irc-galleria.net/)

– Facebook (http://www.facebook.com/)

– Twitter (http://twitter.com)

• Virtuaaliset työtilat (kamerat) – Esim. Cisco: TelePresence, HP: Haloroom

– Pelkkä puhe (+ mahd. videokuva): Skype, WebEx, ACP, Dimdim

• Virtuaalimaailmat, esim. – Second Life (http://secondlife.com)

– Habbo (http://www.habbo.fi/)

Page 35: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Ning-pienyhteisö

• Perustaminen helppoa: http://www.ning.com

• Maksullinen kesästä 2010 alkaen – 3 maksuluokkaa

– 30 päivää ilmainen

• Sama käyttäjätunnus eri Ning-yhteisöissä – Esim. sometu, vinkkiverkko

• Tarjoaa lähes kaiken yhteisöllisen toiminnallisuuden, muttei wikiä

• Palvelin Yhdysvalloissa

• Avoin/suljettu

• Vaihtoehtona Grou.ps – http://grou.ps/

– Pienelle ryhmälle sopiva

– Ilmainen

– Mukana myös wiki

Page 36: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Palvelun valinta

• Oma palvelin / palvelun tarjoajan isännöimä

• Kaupallinen / ei kaupallinen

– Kuinka kauan?

– Varmuuskopiointi

• Apua esim. wikin valintaan:

– http://www.wikimatrix.org/index.php

– http://www.uta.fi/~joanna.kalalahti/materiaalit/apu

a_wikisovelluksen_valintaan_wikiselvityksen_osa

_I.pdf

Page 37: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Jaa rooleja, käytä välineitä

monipuolisesti T

e

e

m

a

T e

e m

a

Page 38: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Rytmitä opintojakso T

e

e

m

a

Op

into

jakso

Page 39: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Ei mikään väline yksin…

• Selkeät, helppokäyttöiset

oppimisympäristöt

• Kirjallista tuotosta kaikilta osallistujilta

• Luennointia ja luentomateriaaleja

• Puheviestintää kaikilta osallistujilta

• Opettajan aktiivinen näkyminen ja

osallistuminen myös tiedontuottajana

jatkuvasti

Page 40: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Esteitä sosiaalisen median

käyttöönotolle organisaatioissa

• Vieras asia – muutosvastarinta – ei

osata tarttua hetkeen

• Tietoturvariskit

• Yrityskulttuurin luomat asenteet

Page 41: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Kirjallisuutta (dioissa viitattu alla mainittuihin teoksiin)

• Kalliala, E. & Toikkanen, T. 2009. Sosiaalinen media opetuksessa.

• Suominen, R. & Nurmela, S. 2011. Verkko-opettaja.

• Koli, H 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja.

• Nurmela, S. & Suominen, R. 2007. Verkko-opettajaksi viikossa.

• Opetushallitus. Sosiaalinen media opetuksen tukena -hanke. http://www.edu.fi/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media

• Kilpi, T. 2006. Blogit ja bloggaaminen.

• Otala, L. & Pöysti, K. 2008. Wikimaniaa yrityksiin.

• Tirronen, M. WEB 2.0 Verkon Numerologia.

Page 42: Verkko-oppiminen ja some

w w w . h a m k . f i / a o k k

Kurssin työvälineet

• Moodle – https://moodle2.hamk.fi

• Wikispaces: – http://elosomessa.wikispaces.com/

• Skype – www.skype.fi

• WebEx – https://aalto.webex.com

• Valmiit yhteisöt, joita suosittelen seurattavan: – Sometu: http://sometu.ning.com

– Vinkkiverkko: http://vinkkiverkko.ning.com