vegyipari mŰveletek i. -...

of 67 /67
gépészmérnök mester képzés, vegyipari gépészeti szakirány Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék Előadó: Mikáczó Viktória, tanársegéd Készítette: Mikáczó Viktória, Venczel Gábor Miskolci Egyetem, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék © 2017 VEGYIPARI MŰVELETEK I.

Author: others

Post on 04-Nov-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • gépészmérnök mester képzés, vegyipari gépészeti

  szakirány

  Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai kar

  Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

  Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék

  Előadó: Mikáczó Viktória, tanársegéd

  Készítette: Mikáczó Viktória, Venczel Gábor

  Miskolci Egyetem, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék © 2017

  VEGYIPARI MŰVELETEK I.

 • Vegyipari műveletek I.

  2

  Aláírás megszerzésének feltétele:

  • előadásokon és gyakorlatokon aktív (min. 70%-os) részvétel

  • tantárgyhoz kapcsolódó záróvizsga-tételek kidolgozása kézzel, azok beadása

  • méréseken való aktív részvétel, mérési jegyzőkönyvek beadása

  Kredit megszerzésének feltétele:

  • zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése (elméleti és gyakorlati részből min. 50-

  50% teljesítmény)

  Ajánlott irodalom:

  • Fejes – Tarján : Vegyipari műveletek I.

  • Fonyó – Fábry: Vegyipari művelettani alapismeretek

  • Kaszatkin: Alapműveletek, gépek és készülékek a vegyiparban

  Általános információk

 • Vegyipari műveletek I.

  3

  TémakörökHét Előadás

  1. Bevezetés. Mechanikus műveletek általános bemutatása.

  2. Szilárd szemcsés anyaghalmaz jellemzői. Szemcseosztályozás.

  3. Aprítási műveletek. Aprítógépek.

  4. Testek mozgása fluidumban. Fluidizáció. Fluidizációs rendellenességek.

  5. Mérés: fluidizáció, szemcseanalízis.

  6. Szűrési művelet. Általános szűrőegyenlet.

  7.Szűrés állandó nyomáskülönbség illetve állandó szűrési sebesség esetén.

  Szűrőkészülékek.

  8. Gáz-szilárd rendszerek szétválasztása.

  9. Gáztisztítás gravitációs és centrifugális erőtérben. Gáztisztító berendezések.

  10. Centrifugák méretezésének alapjai. Folytonos és szakaszos üzemű centrifuga típusok.

  11. Keverő típusok. A folyadékkeverők teljesítményszükséglete.

  12. Keverős berendezések méretnövelése.

  13. Mérés: szűrés, keverés.

  14. Zárthelyi

 • Vegyipari műveletek I.

  4

  Témakörök

  Mérések:

  1. Szemcseanalízis

  2. Fluidizáció

  3. Szűrés

  4. Keverés

  Megjegyzés:

  - A méréseken kötelező a részvétel.

  - A beadandó jegyzőkönyvhöz minta a tanszéki honlapon található.

  - Jegyzőkönyv értékelési szempontjai: igényes, műszaki gyakorlatnak

  megfelelő forma, mérés reprodukálhatósága.

 • Vegyipari műveletek I.

  5

  Bevezetés

  Vegyipari műveletek csoportosítása

  A különböző műveleteknek azonos fizikai és kémiai alapjai vannak: komponens-,

  hő- és impulzustranszport. A csoportosítás alapja a folyamatok hajtóereje és a

  folyamatokat leíró törvényszerűségek (transzportjelenségek).

  1. Mechanikai műveletek: szilárdtest mechanika törvényszerűségei határozzák

  meg (aprítás, szétválasztás, osztályozás, granulálás…).

  2. Hidrodinamikai műveletek: folyadékok, gázok mozgásával foglalkozik, a

  hidrodinamika törvényszerűségei határozzák meg (ülepítés, keverés,

  szűrés…).

  3. Hőátadási műveletek: hőátadással foglalkozik, a hőtan törvényszerűségei

  határozzák meg (melegítés/hűtés, forralás/kondenzáció, bepárlás…).

  4. Anyagátadási műveletek: a kiindulási elegy komponenseinek fázishatáron

  keresztül történő áthaladása jellemzi, az anyagátadás törvényszerűségei

  határozzák meg (desztilláció, abszorpció, rektifikálás, szárítás, adszorpció…).

  5. Kémiai műveletek: a reakciókinetika törvényszerűségei határozzák meg,

  anyag- és energiaátvitellel járnak.

 • Vegyipari műveletek I.

  6

  Bevezetés

  Művelet: összefüggő, tervszerű cselekmények sorozata vagy ennek mozzanata,

  amelynek során a termékek elnyerik a formájukat.

  Művelettan: műveletek közti közös paraméterek meghatározása →

  összefüggések megalkotása → matematikai egyenletek

  Tárgyalás módjai:

  - Dimenzió nélküli kifejezések pl. Reynolds-szám

  - Félempirikus egyenletek pl. Nusselt-szám összefüggései

  - Egyenletek felírása dimenziókkal pl. nyomásveszteség csővezetékben

 • Vegyipari műveletek I.

  7

  Bevezetés

  Alapműveletek: (műveleti egység – unit operation)

  - Alapját fizikai-kémiai jelenségek képezik

  - Önmagukban is képeznek technológiai folyamatokat pl: aprítás, őrlés

  Alapfolyamatok: (unit process)

  - Kémiai jelenségek

  - Pl. oxidáció, nitridálás, polimerizáció, stb.

  Alapműveletek + alapfolyamatok = technológiai/gyártási folyamat

  Az ipari vállalatok tevékenységüket egy többé-kevésbé összetett folyamat

  szerint fejtik ki, amit termelési folyamatnak nevezünk, amely rendszerint

  több technológiai folyamatot foglal magában.

 • Vegyipari műveletek I.

  8

  Művelettani alapokA műveleti egység

  • unit operation – a vegyipari eljárások széles köre viszonylag kevés számú

  alapműveletből összeállítható

  • a kezelendő anyag (a munka tárgya) átalakul, a készülék (a munka eszköze)

  az elhasználódástól eltekintve nem változik, az ember használati értéket

  termel → együttesen műveleti egység

  • a folyamatábrákon található készülék szimbólumok általában egy-egy

  műveletet képviselnek

  • a készülék nem mindig azonos a műveleti egység fogalmával

  • a folyamatok leírásához öt SI mennyiség elegendő (bázisrendszer): hosszúság

  (m), idő(s), tömeg (kg), hőmérséklet (K), anyagmennyiség (mol)

  • származtatott mennyiségek: erő(N), energia (J), nyomás (Pa)

 • Vegyipari műveletek I.

  9

  Művelettani alapokA műveleti egység

  • Fázisértintkezés alapján: lehet egy-, két-vagy többfázisú:• Gőz-folyadék: desztilláció, rektifikáció

  • Gáz-folyadék: abszorpció, deszorpció

  • Folyadék-folyadék: extrakció

  • Folyadék-szilárd: extrakció, adszorpció, ioncsere

  • Szilárd-folyadék-gőz: nedvesítés, szárítás

  • Folyadék-szilárd-folyadék: membránszeparáció, dialízis

  • Üzemvitel szerint:

  • szakaszos (időben periodikusan ismétlődő részműveletek)

  • folyamatos (a betáplálás és a termékek elvezetése folyamatos)

  • Transzportfolyamatok alapján:

  • mechanikus (impulzustranszport),

  • termikus (entalpiatranszport),

  • diffúziós (komponenstranszport)

 • Vegyipari műveletek I.

  10

  Művelettani alapokAz anyagmérleg a gyártási folyamatok szakszerű követését, ellenőrzését teszilehetővé. Az anyagmegmaradás törvényén alapszik, magában foglalja anyersanyagokat, a kapott termékeket (főtermék, melléktermék, selejt, maradék,hulladék) és a veszteséget.

  Pl. veszélyes anyag raktárak anyagforgalma, rektifikálási művelethatékonysága, kémiai folyamatok lejátszódása (cukorgyártás, füstgáz-kéntelenítés), stb.

  Az anyagmérleg készítésének lépései:

  1. felvázoljuk a gyártás folyamatábráját,

  2. meghatározzuk a gyártás során elért hozamot (a lejátszódó kémiai reakciókfigyelembevételével),

  3. összeállítjuk a technológiai folyamat mindegyik szakaszára nézve aparciális anyagmérleget,

  4. a szakaszonkénti anyagmérlegek összegzésével az egész berendezésre(technológiai folyamatra) szóló általános anyagmérleg birtokába jutunk.Ennek segítségével könnyen kiszámítható a különböző nyersanyagokfajlagos fogyasztása.

 • Energiamérleg

  • Az energia megmaradásának törvényén alapszik.

  • Magában foglalja a rendszerbe belépő és távozó összes energiaformát.

  • Az anyagmérleghez hasonlóan lehet parciális és általános.

  • Ipari körülmények között leggyakoribb a hőenergiára vonatkozó

  energiamérleg.

  Pl.: életciklus-elemzések, kémiai folyamatok lejátszódása, energetikai elemzések

  Az anyag- és energiamérlegek gyakori ábrázolási módja az Sankey diagram:

  http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/flow/total_energy.pdf

  http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/flow/petroleum.pdf

  http://acquireprocure.com/wp-content/uploads/2016/06/formula-one-f1-budget-cost-breakdown-sankey-diagram-v2.jpg

  Vegyipari műveletek I.

  11

  Művelettani alapok

  http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/flow/total_energy.pdfhttp://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/flow/petroleum.pdfhttp://acquireprocure.com/wp-content/uploads/2016/06/formula-one-f1-budget-cost-breakdown-sankey-diagram-v2.jpg

 • Vegyipari műveletek I.

  12

  Áramlástan alapjaiKontinuitási törvény: megmaradási törvény lokális kifejezése (áramlástanban

  tömegmegmaradás)

  - Változó keresztmetszetű csővezetékek

  - A közeget összenyomhatatlannak tekintjük

  - Térfogatáram: ሶ𝑄; 𝑞 [m3/s]

  - Tömegáram: ሶ𝑚 [kg/s]

  - Alkalmazása: térfogatáram meghatározása az áramlási sebesség mérésével,

  áramlási sebesség meghatározása az adott keresztmetszetben.

  https://www.youtube.com/watch?v=wykn-JTnacE

  AdvdVt

  AV

  https://www.youtube.com/watch?v=wykn-JTnacE

 • Vegyipari műveletek I.

  13

  Áramlástan alapjaiEuler-egyenlet: olyan mozgásegyenlet, amely a súrlódás elhanyagolása esetén

  összefüggést teremt a folyadékrész mozgásmennyiségének idő szerinti

  megváltozása ( gyorsulása) és a folyadékrészre ható erők, a térerősségből

  származó erő (pl. egy kg tömegre ható súlyerő), és a nyomás hely szerinti

  változásából származó erő között:

  „Milyen hatással van a nehézségi erő és a nyomásváltozásból származó erő a fluidum

  mozgásállapotára.”

  - Ha elhanyagoljuk a súrlódást: a folyadékrészecskék a nyomás változásából

  származó erő és a térerősség eredője irányában gyorsulnak, a gyorsulás

  mértéke arányos az eredő erő nagyságával.

  - Alkalmazás: kapulégfüggöny (üzemcsarnok belsejében télen kisebb a nyomás

  → ajtónyitáskor levegő áramlik be), radiátor mindig az ablak alatt.

  gradp1

  dt

  vd

  g

  gradp1

  gdt

  vd

 • Vegyipari műveletek I.

  14

  Áramlástan alapjaiBernoulli-egyenlet: áramló folyadékok energia-megmaradási törvénye két

  pont között.

  - Változó keresztmetszetű csővezetékek

  - A közeget összenyomhatatlannak tekintjük

  - A belső energiát figyelmen kívül hagyjuk

  https://www.youtube.com/watch?v=IneyT4kRDAU

  https://www.youtube.com/watch?v=IneyT4kRDAU

 • Vegyipari műveletek I.

  15

  Áramlástan alapjaiNavier-Stokes egyenlet: folyékony anyagok mozgásának, áramlásának

  leírására. Cél: Newton második törvényének az áramló folyékony anyagokra

  való alkalmazása, azt véve alapfeltételül, hogy az ilyen anyagokban fellépő

  feszültség két összetevőből: egy a folyékony anyag sebességgradiensével arányos

  diffúziós (vagyis egy a viszkozitást jellemző) kifejezés összetevőből és egy

  nyomás összetevőből áll.

  - Alkalmazása: folyadékmozgás leírása, időjárás, óceáni áramlások, csillagok

  galaxisokon belül leírt mozgása, légszennyezés terjedése, stb.

 • Vegyipari műveletek I.

  16

  Hidrodinamikai hasonlóságHasonlóságelmélet:

  - Áthidaló szerep az elmélet és a mérnöki gyakorlat között

  - A művelettani jelenségek leírása: differenciálegyenletek → analitikus

  megoldása csak speciális, egyszerűsített esetekre lehetséges (kezdeti- és

  peremfeltételekkel)

  - A differenciálegyenleteket dimenziómentes mennyiségek összefüggéseire

  vezeti vissza.

  - Nem képes a differenciálegyenletek matematikailag egzakt megoldását

  szolgáltatni, azonban gyakorlatilag használható összefüggésekhez vezet,

  másrészt lehetővé teszi a dimenziómentes mennyiségek bevezetését és fizikai

  értelmezését.

  - Kísérleti adatok és tapasztalatok általánosításával lehetővé teszi a

  hidrodinamikai, hőtani, anyagátadási és kémiai műveletek egységes

  tárgyalását.

 • Vegyipari műveletek I.

  17

  Hidrodinamikai hasonlóságHasonlóságelmélet:

  - A hasonlóság homogén lineáris transzformáció két változó között. Ha pl. két

  háromszög egymáshoz geometriailag hasonló, a három oldalára írható, hogy

  a′/a′′=b′/b′′=c′/c′′=∅=konst.

  ∅ egy dimenziómentes hasonlósági lépték, melynek értéke állandó.

  - A mérnöki gyakorlatban: a két rendszer hasonlósági kritériuma nem a

  változók arányainak, hanem a rendszereken belül képzett dimenziómentes

  mennyiségek értékeinek egyenlősége: A háromszög példájánál maradva pl.:

  a′/b′=a′′/b′′=λ=konst.

  - Az ilyen hasonlósági invariánsokat, amelyeket két egyfajta fizikai mennyiség

  arányából képezünk, szimplexeknek nevezzük.

  - A művelettanban különböző mennyiségek arányával képzett dimenziómentes

  hasonlósági kritériumokat is használunk; ezeket komplexeknek nevezzük. Pl.:

  Reynolds-kritérium – a csővezetékekben végbemenő áramlások hasonlóságát

  fejezi ki, pontosabban a tehetetlenségi erő és a súrlódási erő viszonyát.

 • Vegyipari műveletek I.

  18

  Hidrodinamikai hasonlóságHasonlóságelmélet:

  - Általában a műveleti egységeket leíró egyenletek öt tagból állnak: 1)

  konvekció, 2) vezetés, 3) átadás, 4) forrás és végül 5) lokális változás. Ha a

  tagok arányát tekintjük, akkor olyan dimenziómentes komplexeket kapunk,

  amelyek a két tagnak megfelelő hatások (erők vagy mennyiségek) viszonyát

  fejezik ki.

  - Pl. Navier-Stokes egyenlet x irányban, a g nehézségi erővel:

  - Az egyenlet karakterisztikus v sebességgel és L hosszmérettel átírva:

  „tehetetlenségi erő” = „nyomóerő” + „belső súrlódás” + „nehézségi erő”

 • Vegyipari műveletek I.

  19

  Hidrodinamikai hasonlóságHasonlóságelmélet:

  - Az egyenlet karakterisztikus v sebességgel és L hosszmérettel átírva,

  sűrűséggel elosztva:

  „tehetetlenségi erő” = „nyomóerő” + „belső súrlódás” + „nehézségi erő”

  - Reynolds-szám: a súrlódási erő hatása a fluidum áramlására. (lamináris,

  átmeneti, turbulens) (kinematikai viszkozitás! ν, m2/s)

  - Froude-szám: a nehézségi erő hatása a fluidum áramlására.

  - Euler-szám: a hidrosztatikus nyomásesés hatása a közeg áramlására. A

  gyakorlatban a p nyomás helyett a kontinuum valamely két pontja közötti Δp

  nyomáskülönbséget helyettesítjük be.

 • Vegyipari műveletek I.

  20

  Hidrodinamikai hasonlóságHasonlóságelmélet:

  - Homokronitási szám: időbeli sebességváltozást is figyelembe véve, az

  instacionér áramlásra jellemző taggal osztva a tehetetlenségi erőt:

  - Hidrodinamikailag hasonlónak nevezzük azokat a geometriailag hasonló

  stacionárius rendszereket, melyeknél az előbbi dimenziómentes számok

  értéke egyenlő. (Fr, Eu, Re, Ho)

  - A hidrodinamikai hasonlóságot méretnöveléseknél közvetlenül is használják,

  ahol kisebb méretű berendezésekben kapott kísérleti eredményeket nagyobb

  méretűre kell átültetni. (bővebben: keverés témakörénél)

 • Vegyipari műveletek I.

  21

  2. Előadás

  Szemcseosztályozás

 • Vegyipari műveletek I.

  22

  Mechanikai műveletek és eljárások

  - Létrejöttüket, törvényszerűségeiket a mechanikai erők határozzák meg

  (fizikai testeket érő olyan hatások, melyek egy tömeggel rendelkező testet

  gyorsulásra késztetnek)

  - Durva diszperz anyagrendszerekben végbemenő gravitációs, törés-

  mechanikai, mágneses, elektromos, termikus, optikai és adszorpciós-

  adhéziós jelenségek.

  - Folyadékokban és gázokban történő részecskemozgási alap-jelenségek.

  - Ide tartoznak: szétválasztási és keverési, aprítási és darabosítási eljárások

  anyagátalakulási, anyag- és energia-transzportfolyamai.

  - Diszperz rendszer: Olyan heterogén rendszer, amelyben az egyik fázis (diszperz fázis) részecskéi

  egyenletesen oszlanak el a másik fázisban (diszperziós közegben).

 • Vegyipari műveletek I.

  23

  Szilárd anyagok és szemcsehalmazok

  jellemzése: Anyagjellemzők

  - Szemcse: az anyaghalmaz önálló szilárd része.

  - Szemcseméret: azzal a névleges szitanyílással jelölt elméleti érték, amely

  szitanyíláson a szemcse éppen áthullik.

  - Fajlagos felület

  - Halmazsűrűség és porozitás

  - Szemcsék fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságai:

  - sűrűség, mágneses és elektromos, hőtani, optikai, határfelületi,

  szilárdsági, rugalmassági, apríthatósági… tulajdonságok

  - Anyagi összetétel

  - Fűtőérték és hamutartalom

  - Kémiai összetétel

 • Vegyipari műveletek I.

  24

  Szemcseméret jellemzése

  - Statisztikus szemcseátmérő: a szemcse vetületén adott iránnyal

  párhuzamosan húzott egyenes szakaszok hossza.

  - Közepes szemcseátmérő: a szemcséhez véletlenül rendelt párhuzamos

  három érintősík átlagos távolsága.

  - Egyenértékű

  szemcseátmérő: a

  szemcsével azonos

  süllyedési sebességű

  gömb átmérője

 • Vegyipari műveletek I.

  25

  Szemcseméret jellemzése

  - Feret-átmérő: egy tetszőlegesen elhelyezkedő szemcséhez húzott, az

  okulárskálára merőleges, két képzeletbeli párhuzamos érintő közti távolság. (xF)

  - Martin-átmérő: a szemcse azon pontján mért átmérő, amely a tetszőlegesen

  elhelyezkedő részecske vetületét 2 egyforma területre osztja. (xM)

  XFX maxM X

  - Vetületi átmérő: annak a körnek az

  átmérője, melynek területe

  megegyezik a szemcse vetületének

  területével.

  - Hosszúság: az okulárskálával

  párhuzamosan elhelyezkedő szemcse

  legnagyobb hosszúsága éltől élig.

  - Szélesség: a szemcse legnagyobb

  kiterjedése a hosszúságra

  merőlegesen.

 • Vegyipari műveletek I.

  26

  Szemcseméret meghatározása

  - Lineáris méretből, térfogatból és felületből:

  2

  21 xxxá

  21xxxá

  6

  3dV 3e

  V6d

  2dA

  A

  de

 • 27

  Szemcsealak jellemzése

  Felületi tulajdonságok:

  - Töredezett: részlegesen hasadt, törött vagy repedt

  - Sima: szabálytalanságoktól, érdességtől vagy kiszögellésektől mentes

  - Porózus: nyílásokat, átjárókat (üregeket) tartalmazó

  - Durva: göröngyös nem egyenletes, nem sima

  - Üreges/gödrös: kis horpadásokkal borított

  Alak:

 • Vegyipari műveletek I.

  28

  Szemcseméret-eloszlási függvény,

  gyakoriság-görbe

  - Szitaanalízis: Az anyaghalmazt szitálással elemezzük úgy, hogy egy

  adott szitasoron átszitáljuk az anyaghalmazt. (ha a szemcsék mérete

  x>~20µm)

 • Vegyipari műveletek I.

  29

  Szemcseméret-eloszlási függvény,

  gyakoriság-görbe

  Szitaanalízis:

  - Szitáin azok a szemcsék maradnak fenn, amelyek mérete nagyobb a szita

  lyukméreténél, illetve kisebbek a felette lévő szita lyukméreténél.

  - Lyukméret/szitanyílás: a huzalszövet egymás mellett lévő és egymást

  keresztező huzalai által alkotott nyílás oldalának névleges mérete mm-ben.

  - Hátrány:

  - Nagymennyiségű minta szükséges

  - Aprózódik-e az anyag a művelet során?

  - Olajos vagy tapadó porok elemzésének nehézsége

  → eltömődés

  - Elektrosztatikus feltöltődés

  - Nedves szitálással, golyókkal javítható

 • Vegyipari műveletek I.

  30

  Szemcseméret-eloszlási függvény,

  gyakoriság-görbe

  Szitaanalízis:

  - Menete:

  - Reprezentatív mintavétel

  - Minta előkészítés (szárítás/mosás)

  - Minta vizsgálathoz szükséges mennyiségének beállítása

  - Szitasor és gép előkészítése

  - Szitálás elvégzése

  - Analízishez szükséges számítások elvégzése

  - Eredmények értékelése és reprezentálása

  - Ajánlott szitálási időtartam:

  - 10-20 perces intervallum

  - Optimális időtartam: próbaszitálás addig, míg a minta tömegváltozása 5

  perc alatt 1% alá nem esik

 • Vegyipari műveletek I.

  31

  Szemcseméret-eloszlási függvény,

  gyakoriság-görbe

  Szitaanalízis – mintavételezés:

  - Csúszdáról, szállítószalagról:

  - Ahol a minta leesik az eszközről

  - A gyűjtőedény ne teljen meg (nagyobb szemcsék elveszhetnek)

  - A mintavétel egy egyenletes mozdulattal történjen

  - Szállítmányból, ömlesztett raktárból:

  - A halomból, minimum 3 különböző helyről, kb. 30 cm mélyről

  - Halomból:

  - Különböző mintavételi pontokról, lehetőleg lapátolás közben (a

  szemcsék frakciók szerint szétválnak)

 • 32

  Szemcseméret-eloszlási függvény,

  gyakoriság-görbe

  Szitaanalízis – minta vizsgálati mennyiségének beállítása:

  - Kúpozás, negyedelés:

  - Minta kúp alakú felhalmozása, majd az alapterület növelése a tetejének

  lebontásával

  - Körcikkekre bontjuk, a negyedeket keverjük, és újra kúpozzuk

  - Minta kettéválasztók és csökkentők:

  - Jones-típusú vályú: minta felezése a szemcseméret-eloszlás megváltoztatása

  nélkül (4 egymás utáni felezés 16-odára csökkenti a mennyiséget)

  - A nyílások mérete legalább a szemcseméret háromszorosa

 • Vegyipari műveletek I.

  33

  Szemcseméret-eloszlási függvény,

  gyakoriság-görbe

  - Eredménye: a szemcseméret-eloszlási függvény és a gyakorisági görbe

  Szemcsefrakció

  xi-xi+1

  [mm]

  Tömeghányad

  dmi

  [%]

  Összegzett tömeghányad

  1-F(x)

  [%]

  Gyakoriság

  dmi/dxi

  [%/mm]

  < 20 49,4 100,0 2,47

  20 – 50 17,8 50,6 0,59

  50 – 100 15,1 32,8 0,30

  100 – 150 9,3 17,7 0,19

  150 – 200 4,2 8,4 0,11

  > 200 4.2 4,2 0,04

  100,0

 • Vegyipari műveletek I.

  34

  Szemcseméret-eloszlási függvény,

  gyakoriság-görbe

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1

  0 5 10 15 20 25

  Szitaáthullás

  F(x)

  Szitamaradvány

  1-F(x)

 • Vegyipari műveletek I.

  35

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvények

  Példa

  - Szitálási feladat mérési eredményei:

  Szita lyukmérete

  (μm)

  xi

  Fennmaradó

  tömeg (g)

  mi

  0-45 6,76

  45-80 11,82

  80-150 37,74

  150-300 86,18

  300-800 300,37

  800-1800 255,5

  1800-3150 199,07

  3150-6300 73,49

  Összes szitált anyag tömege: σ𝑚𝑖

  Direkt tömeghányad: d𝑚𝑖 =𝑚𝑖σ𝑚𝑖

  Adott szemcseméret-frakció mérete:

  d𝑥𝑖

  Gyakoriság: 𝑑𝑚𝑖

  𝑑𝑥𝑖

  Áthullás-görbe: d𝑚𝑖 kumulált összege

  Maradvány-görbe: 1 – áthullás-görbe

 • Vegyipari műveletek I.

  36

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvények

  Példa; számított értékek * a gyakoriság a kezelhetőség érdekében 1000-es szorzót kapott!le

  gk

  ise

  bb

  szem

  cse

  méret

  leg

  na

  gy

  ob

  b

  szem

  cse

  méret

  fra

  kció

  k

  táv

  ols

  ág

  a

  szit

  án

  fen

  nm

  ara

  töm

  eg

  dir

  ek

  t

  töm

  eg

  ny

  ad

  mi/

  szu

  m(m

  )

  Gy

  ak

  oris

  ág

  *

  áth

  ull

  ás

  ma

  ra

  dv

  án

  y

  xi xi_min xi_max dxi mi dmi dmi/dxi F(x) 1-F(x)

  0-45 0 45 45 6,76 0,0070 0,15472 0,007 0,993

  45-80 45 80 35 11,82 0,0122 0,347826 0,019 0,981

  80-150 80 150 70 37,74 0,0389 0,555285 0,058 0,942

  150-300 150 300 150 86,18 0,0888 0,591735 0,147 0,853

  300-800 300 800 500 300,37 0,3094 0,618726 0,456 0,544

  800-1800 800 1800 1000 255,5 0,2631 0,26315 0,719 0,281

  1800-3150 1800 3150 1350 199,07 0,2050 0,151874 0,924 0,076

  3150-6300 3150 6300 3150 73,49 0,0757 0,024029 1,000 0,000

  szum 970,93

 • Vegyipari műveletek I.

  37

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvények

  Példa

  Direkt tömeghányad/eloszlás: megmutatja, hogy az egyes szemcseméret-

  frakciók a teljes részecsketömeg hány százalékát képezik.

 • Vegyipari műveletek I.

  38

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvények

  Példa

  Gyakoriság: az áthullás szemcseméret szerinti első differenciálhányadosa.

  Maximumának helye a leggyakoribb szemcseméret.

 • Vegyipari műveletek I.

  39

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvényekPélda; szitaáthullás-maradvány görbe

  Maradvány: az egyes sziták lyukméterénél nagyobb szemcsék tömegszázaléka.

  Áthullás: az adott szita alá kerülő szemcsék tömegszázaléka.

  x50: a szemcsehalmaz mediánértéke (az ennél kisebb és nagyobb szemcsék

  mennyisége azonos)

 • Vegyipari műveletek I.

  40

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvények

  Schumann-Gaudin függvény (Gates-Gaudin-Schumann):

  Ahol

  F(x) .. Áthullás-görbe (kumulált összeg, 100-zal szorozva a százalékos

  eloszlást adja)

  x .. Részecskeméret (adott részecskeméret-frakció felső határa)

  a .. Méret modulus (a log(x)-F görbe felső metszéspontja)

  m .. Eloszlás modulus (log(x)-F görbe meredeksége)

  m

  a

  xxF

  )(

  )lg()lg(

  ))(lg(

  ax

  xFm

 • Vegyipari műveletek I.

  41

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvényekPélda; Schumann-Gaudin függvény (Gates-Gaudin-Schumann):

  - A kapott áthullás-görbe ábrázolása: mindkét tengely logaritmikus

  m

  a

  xxF

  )(

  )lg()lg(

  ))(lg(

  ax

  xFm

  - Eloszlás modulus: grafikus úton a

  logaritmikus görbe

  meredeksége(?):

  𝑚 =𝑑(log(𝐹 𝑥𝑖 ))

  𝑑(log(𝑥𝑖_𝑚𝑎𝑥))=𝑙𝑜𝑔 0,719 −𝑙𝑜𝑔0,456

  log 1800 − log 800

  = 0,562

 • Vegyipari műveletek I.

  42

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvények

  Példa; Schumann-Gaudin függvény (Gates-Gaudin-Schumann):

  m

  a

  xxF

  )(

  - Méret modulus: grafikus úton a

  logaritmikus görbe

  legmeredekebb érintőjének teljes

  áthullással való metszéke:

  𝑎 = "ahol az 1−et metszi az m egyenese"= 4000

 • Vegyipari műveletek I.

  43

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvények

  Schumann-Gaudin függvény – Példa; Gates-Gaudin-Schumann

  közelítés

 • Vegyipari műveletek I.

  44

  Nevezetes szemcseméret-eloszlási

  függvények

  Rosin-Rammler függvény:

  - Az „a” paraméter értelmezése érdekében legyen a = x. Ebben az esetben:

  - „a” az a szemcseméret, amelynél a szemcsés anyag 0,368 tömeghányada

  durvább és 0,632 tömeghányada finomabb. Az „m” paraméter

  meghatározásához kétszer kell logaritmizálnunk:

  Kolmogorov (lognormális) szemcseeloszlás:

  - Az „a” paraméter a medián (x50) logaritmusát jelenti.

  m

  a

  x

  exF

  )(1

  368,01

  )(1 e

  xF

  amxmxF

  lglg)(1

  1lglg

  xm

  ax

  dxexm

  xF0

  2

  )(ln2

  2

  2

  1)(

 • Vegyipari műveletek I.

  45

  3. Előadás

  Aprítás

 • Vegyipari műveletek I.

  46

  Aprítás szükségessége

  - Aprítás: szemcseméret csökkentésére irányuló művelet, külső erőhatások

  segítségével. Az anyag részecskéi közötti és/vagy részecskéin belüli

  összetartó erőket legyőző dezintegráló művelet, ami külső erők hatására

  megy végbe.

  - Cél: a fajlagos felület növelése, a szemcseméret csökkentése

  - A végtermék kívánt halmazsajátságainak az elérése, pl. jó folyási tulajdonságok,

  megfelelő töltéssűrűség, magas színhatás, kellemes íz

  - különböző komponensek kinyerési műveleteinek elősegítése (cukorrépa

  szeletelése a cukor kioldása előtt, stb.),

  - meghatározott méretűre aprítás további felhasználás esetén (cukor őrlése

  csokoládégyártás előtt, lisztőrlés),

  - fajlagos felület megnövelése (szárítási művelet idejének csökkentése érdekében,

  kioldásos műveletek intenzifikálása miatt, hőkezelési idők csökkentése végett),

  - műveletek energiafelhasználásának csökkentése (pl. keverés).

  - Előkészítő műveletként: szuszpenziók, paszták készítése pl. gyógyszerek,

  kenőcsök

  - Befejező művelet: granulátumok, porok készítése pl. személyabroncs-gyártás,

  öntészeti homokok

 • Vegyipari műveletek I.

  47

  Aprítás

  Aprítandó anyagok szerkezeti tulajdonságai:

  - Rideg: erő hatására nem képesek maradandó alakváltozást szenvedni.

  Rugalmasságuk nagyon kicsi, de ha ezt a rugalmassági határt az aprításkor

  kifejtett erőhatás meghaladja, az anyag kisebb darabokra hullik szét. Pl.

  üveg és számos kristály.

  - Szívós: rugalmasak, de maradó alakváltozásra kevéssé képesek. Pl. a gumi.

  - Képlékeny: erő hatására nem képesek (kismértékben képesek) rugalmas

  alakváltozást szenvedni, de képlékenységi fokuktól függő mértékben

  maradandó alakváltozást mutatnak. Pl. a kenőcsök, agyag.

 • Vegyipari műveletek I.

  48

  Aprítás

  Erőhatás alapján:

  - Törés (nyomó): síkfelületek közt kifejtett

  nyomóerő hatására

  - Őrlés (dörzsölő: nyomás+súrlódás): nyomóerő +

  erre merőleges irányú erő

  - Nyírás: ellentétes irányú, kitérő hatásvonalú

  erők, éles felületek (közegek segítségével vagy

  anélkül)

  - Metszés (vágó): ellentétes irányú, azonos

  hatásvonalú erők, éles felületek

  - Zúzás (ütő): ütésekkel

  - Nem mechanikai okok: sugárzás, hő,

  elektromosság

 • Vegyipari műveletek I.

  49

  Aprítás

  Megváltozó anyagsajátosságok:

  - Elsődleges (primer) mechanokémiai folyamatok: a rendszer

  szabadenergiájának növekedését hozzák létre, növelik a reakcióképességet.

  (deformáció, aprózódás, melegedés, rácshibák keletkezése és elmozdulása)

  - Halmazsűrűség és -porozitás

  - Szemcseméret

  - Összenövési viszonyok

  - Fajlagos felület

  - Felületi sajátságok (felületi energia)

  - Belső szerkezet (amorfizáció)

  - Anyagi összetétel

  - Fűtőérték stb.

  - Másodlagos (szekunder) mechanokémiai folyamatok: mechanikai energiával

  aktivált spontán átalakulások, melyek a rendszer szabadenergiájának

  csökkenését idézik elő. (rekrisztallizáció, agglomerizáció)

 • Vegyipari műveletek I.

  50

  Fajlagos felület

  - Fajlagos felület: az adott anyag tömegegységre vonatkoztatott felülete.

  Jele: sf, mértékegysége: [m2/kg]

  Meghatározza: elektromos és kapilláris jelenségek, kémiai

  reakcióképesség, nedvesedés

  - Gömbre és kockára:

  - Általános alakú testre:

  dd

  d

  V

  Fs

  g

  gg

  6

  6

  3

  2

  aa

  a

  V

  Fs

  k

  kk

  663

  2

  xs

  6

  - Heywood-faktor: φ, a szabályos gömb alaktól

  való eltérés mértéke; értéke kvarchomokra

  (gömbölyded): 1,43; üvegőrleményre (kocka-

  téglatest): 1,90; szállópor: 2,28; csillám

  (lemezes): 9,27.

 • Vegyipari műveletek I.

  51

  Aprítás

  - Jellemzése: aprítási fokkal történik.

  - Az aprítás mértékét kifejező mértékegység nélküli szám.

  υ = D/d=X/x

  ahol D; X; x1 az eredeti szemcseméret [mm]

  d; x; x2 az aprított szemcseméret [mm]

  vagy

  ahol X80 és x80 a feladásra kerülő anyag és a töret 80%-os

  szemcsemérete [mm] (F(x)-ről leolvasva)

  80

  8080r

  x

  X

  x80 [mm] r80

  durva aprítás 50 < x80 3 - 6

  közép aprítás 5 < x80 ≤ 50 4 – 10

  finom aprítás 0,5 < x80 ≤ 5 5 – 10

  őrlés 0,05 < x80 ≤ 0,5 10 – 15

  finom őrlés x80 ≤ 0,05 > 15

 • Vegyipari műveletek I.

  52

  Részecskeméretek

 • Vegyipari műveletek I.

  53

  Fajlagos aprítási munka

  - Keressük: az őrlőberendezés által az őrlésre fordított munka és az őrlendő

  anyag aprózódásának mértéke közti összefüggést.

  - Aprítási munka részei:

  - Rugalmas alakváltozási munka → kinetikus energia, hő

  - Felületi energia növelésére fordított munka

  - Friss törési felület struktúra változása

  - Makroszkopikus deformáció → hő

  - Aprítógép belső súrlódása (golyók, görgők, szemcsék és fal)

  - Aprítógép külső súrlódása (csapágy, hajtómű)

 • Vegyipari műveletek I.

  54

  Fajlagos aprítási munka

  Rittinger-féle felületi elmélet

  - az aprítási munka arányos a keletkező új felülettel. A térfogategységre

  vonatkozó fajlagos aprítási munka:

  𝑊𝑅 = 𝑐𝑅1

  𝑥2−

  1

  𝑥1

  ahol

  cR a Rittinger-féle állandó, ami a fajlagos felületi energiával arányos

  x2 és x1 a termék és a feladás szemcsemérete

  - Főleg a finomőrlés tartományában (x

 • Vegyipari műveletek I.

  55

  Fajlagos aprítási munka

  Kick-Kirpicsev térfogati elmélet

  - az aprítási munka arányos a test térfogatával (térfogati átlag

  szemcsenagysággal). A térfogategységre vonatkozó fajlagos aprítási munka:

  𝑊𝐾 = 𝑐𝐾𝑉

  𝑊𝐾 = 𝑐𝐾 𝑙𝑔1

  𝑥2− 𝑙𝑔

  1

  𝑥1

  ahol

  cK a Kirpicsev-Kick állandó

  V az aprítandó test térfogata

  x2 és x1 a termék és a feladás szemcsemérete

  - Főleg a durva aprítás tartományában (x>50 mm)

  - Mértékegysége: J/kg; kWh/t

 • Vegyipari műveletek I.

  56

  Fajlagos aprítási munka

  Bond-féle elmélet

  - A Rittinger-féle és a Kirpicsev-Kick elmélet által meghatározott fajlagos

  aprítási munka mértani közepe:

  𝑊𝐵 = 2 𝑊𝑅𝑊𝐾 = 𝑐𝐵𝑥2,5

  𝑊𝐵 = 𝑐𝐵1

  𝑥80,2−

  1

  𝑥80,1

  ahol

  cB a Bond-index

  x80,2 és x80,1 a termék és a feladás 80%-os szemcsemérete

  - Alkalmazási tartománya: 50 µm … 50 mm

  - Mértékegysége: J/kg; kWh/t

 • Vegyipari műveletek I.

  57

  Aprítás teljesítményszükséglete

  - Ha meghatároztuk a fajlagos munkaszükségletet → teljesítmény-szükséglet

  meghatározása:

  𝑃𝑎 = 𝑄 ∙ 𝑊

  ahol

  Pa az aprítógép teljesítménye [kW]

  Q a gép kapacitása [t/h]

  W a fajlagos munkaszükséglet [kWh/t]

  - A gépi teljesítmény függ: Pg=f(méret, anyagok mozgatása, belső súrlódás, …)

  - Közelítő számításoknál: 𝑃𝑎 ≈ 𝑃𝑔

 • Vegyipari műveletek I.

  58

  Aprító-törő gépek

 • Vegyipari műveletek I.

  59

  Aprító-törő gépek

  Pofástörő

  - Durva aprításra: ásványok, kőzetek (mészkő, dolomit, andezit, …)

  - Előtörésre a további műveletkehez

  - Aprítást végzi: álló és mozgó pofa (sík vagy domború felület – kisebb az eldugulás

  veszélye)

  - Anyaga: Cr, Mn-mal ötvözött acél

  - Aprítási fok: r=4-9

  - A termék/töret szemcseméretét

  meghatározza: résméret (R); 20-50 mm

  - Egyéb részek: excenter, hajtórúd, csuklós

  szerkezet/tolólapok

 • Pofástörő

  - Kapacitás: 𝑄 = 850 ∙ 𝑅 ∙ 𝐿; [t/h, m3/h]

  Vegyipari műveletek I.

  60

  Aprító-törő gépek

  α .. törőszög, 18-24°

  s .. legszűkebb résméret

  l .. lökethossz, löketméret

  𝑅 = 𝑠 + 𝑙

  G .. garat feladónyílás mérete,

  garatszélesség

  H .. törőtér magassága

  𝐻 ≈ 2𝐺

  VB .. Törőtér térfogata [m3]

  L .. garathossz

  H

  G

 • Vegyipari műveletek I.

  61

  Aprító-törő gépek

  Kalapácsos törő

  - Vegyiparban ritkán alkalmazzák

  - Középaprítás

  - Tangenciális, radiális vagy axiális beömlés

  - Részei: rotor, kalapács alakú ütőelemek (3, 4, 6 db) (tengelyre felfűzött, szabadon

  lengő)

  - Cserélhető szitarács a garaton: a töltet szemcseméretét osztályozza

  - A szemek a nagy sebességgel forgó kalapácsokhoz

  (60-130 m/s), majd törőfelülethez, végül a

  rostafelülethez ütközve aprózódnak fel.

  - Az aprózódás mértékét a rosták lyukátmérője

  határozza meg (leggyakrabban a 3-6 mm-es)

  - Nyirkos anyag nem adható fel

  - Vízszintes vagy függőleges elrendezés

 • Vegyipari műveletek I.

  62

  Aprító-törő gépek

  Hengertörő, hengerszék

  - Sima vagy fogazott felületű, párhuzamos tengelyű hengerek

  - Közép- és finomaprításra

  - Hengerátmérő: általában 𝐷 ≥ 27 𝑑0 − 𝑑𝑡

  - Anyagbehúzás feltétele: 𝑡𝑔𝛼 ≤ 𝜇

  cos𝛼 =𝐷

  2+𝑑𝑡2

  𝐷

  2+𝑑02

 • Vegyipari műveletek I.

  63

  Aprító-törő gépek

  Golyósmalom

  - Őrlési művelet

  - Őrlőtestek: acélgolyók, kerámia (15-100 mm, gömb, hengeres vagy rúdszerű), a

  malom kb. 20-30%-át foglalják el

  - Malom bélése: kerámia, üveg, acél, gumi

  - Alkalmazása: vegyipar, cementgyártás, ásványelőkészítés

  Keverő golyósmalom

  - Őrlés + keverés

  - Keverőtengely + keverőtárcsák

  - Őrlőtesttel való töltési fok: 70-80%

  - Száraz és nedves üzem

  - Fűtő-hűtő köpenyek

  Rezgőmalom: a tartályokat sajátfrekvencia-közeli állapotban kell rezgetni

  Gyöngymalom

 • Vegyipari műveletek I.

  64

  Aprító-törő gépek

  Rotoros nyíró-aprító gép (shredder)

  - Ipari hulladékok darálásrára, fa, műanyag, gumi, stb.

  - Egytengelyes („kos” szorítja az anyagot a tárcsához), többtengelyes

  - Kapacitás: 30 kg/h – 10-30 t/h

  - Egytengelyes esetén: a rotorok alatt rosta (a megfelelő méretű anyagot engedi

  távozni).

 • Vegyipari műveletek I.

  65

  Aprító-törő gépek

  Görgő járat

  Kolloidmalom

  Kúpos törő

 • Vegyipari műveletek I.

  66

  Aprítóberendezések

  a) verőcsapos malom,

  b) diszintegrátor,

  c) sugármalom,

  d) verőszárnyas malom,

  e) kalapácsdobos malom,

  f) kalapácsos malom,

  g) rotoros törő,

  h) ikerrotoros törő,

  i) dezintegrátor

  j) fogastárcsás malom,

  k) állítható korongos malom,

  l) golyós malom,

  m) háromszögletű rotoros vágó,

  n) karmos vágó,

  o) oldalsó betápláló vágó, p) granulátortörő, r) szalagos törő, s) 18-rotoros

  szeletelő, t) sugármalom

 • Köszönöm a figyelemet!

  Miskolci Egyetem, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék © 2017