trgovacko - svi ispiti od 9.mjeseca 2012. do 7.mj 2013

Download Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013

Post on 07-Jul-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  1/10

  1. rok u 9.mj 2012.

  1. autonomno trgovačko pravo2. ponuda i teorije3. ponuda koliko vrijedi

  4. prijeboj kompenzacija5. mjenica6. protest mjenice7. cijena kupoprodaja8. monizam. dokumentarni akreditiv1!. ugovorna kazna11. dokumentarni akreditiv12. razlika izme"u trg. i privrednog prava13. zatezne kamate

  1. #dnos trg.i privrednog prava$2. %utonomno trg.pr.& 'tko ga stvara$ u kojim oblicima se ono danas pojavljuje(3. )to se podrazumijeva pod izrazom *monizam u reguliranju ugovornog prava*&4. +akonske kamate napla,uju se u slučaju da je vjerovnik pretrpio -tetu zbogneispunjenja obveze& očno/0etočno5.eorije sklapanja ugovora me"u odsutnima& oju teoriju koristi na-zakonodavac& onuda je priva,ena kada&6. ocietas leonina$ -to je& od koji dru-tava se spominje& e li dopu-teno kod

  nas i -to to znači&7. rijeboj znači -to& retpostavke za nastanak i kada nastaje&8. %ko ponuditelj nije odredio rok$ do kada se smatra da vrijedi ponuda& %( 8dana$( 15 dana$ (.1!. +a koje se sve slučajeve mo9e ugovoriti ugovorna kazna&11. %ko trgovci kod sklapanja ugovora kupoprodaje nisu dogovorili cijenu znači lida je ug. sklopljen& oja cijena se onda napla,uje&12. oja pravila se primjenjuju na poslovanje s akreditivima& %( +##$ ( #vr-nizakon$ ( neki& propisi o bankarskom poslovanju$ ili :(

  13. ;jenica se mora prezentirati radi usplate u propisanim rokovima. oji jepropust pravodobne prezentacije mjenice& ormulirala 4.pitanje$ ali zna- o čemu se radi?( i 8.i . se sad nikakone mogu sjetiti ali čim nado"em napisat ,[email protected](

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  2/10

  2. rok u 9. mjesecu 2012.

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  3/10

  Dekanski rok 2012.

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  4/10

  Ispit 8.11.2012.

  1koji je učinak cesije$a koji prijeboja$

  2(kada počinje teči zastarni rok

  3(kad se primjenjuju trg.običaji$a kada ostali običaji

  4(zaokru9iti u čije ime i za čiji račun sklapa ugovor

  5(kako odgovara du9nik kod djeljivi obveza

  6(označiti na koje načine dospijeva mjenica

  7(kod odgovornosti za nedostatke gra>"evine koji je rok

  8(parametri kod odre"ivanja ugovorne stope kod trgovaca.

  (načelo monetarnog nominalizma i koje su iznimke$

  1!(kod načela jednakosti tra9bina$ako nisu tra9bine jednake o,e li ugovor bitini-tetana(da b(ne c(samo u odre"enim slučajevima$

  11(koji je kriterij odgovornosti proizvo"aca za stavljanje u promet neispravnogprizvoda$

  12(ono kod trgovačke kupoprodaje zaokru9it da vrijedi i kad cijena nije odre"ena

  13(ne-t sa zalogom ali to se nemogu sjetit -to

  14(-to znači da odredbe imaju dispozitivan karakter i vise se zaista nemogu sjetitpa neka netko nadopuni

  1(da li naru-avanje načela jednake vrijednosti povlači pravne posljedice kodtrg.ugovora 2(dispozitivni karakterodredbi zoo$kriterij odgovornosti za ug -tetu

  4( -to znači da kontrola organizacije ima zalo9no pravo

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  5/10

  Ispit 1.mjesec 2013.

  1. Što je priv. pravo?

  2. Kada se trg. običaji neće primjeniti?3. Za određivanje pojma trg. ug. primjenjuje se (navedite koja teorija i što ona nači!?". Što je indeksna k#auu#a?$. Koja je gornja visina stope ug. kamata kod trgova%a?&. Koji je parametar a određivanje stope ateni' kamata a odnose i trg. ug. a koji uosta#im odnosima?). Što je asigna%ija?*. Koje je mjesto ispunjenja obvee ako ono nije određeno ug. a ne mo+e se odrediti niti po%i#ju pos#a naravi obvee i osta#im oko#nostima?,. Kada do#ai do prijeboja tra+bine s protutra+binom vjerovnika- a! ijavom o prijeboju b!ispunjavanjem pretpostavki a to %! davanjem sug#asnosti druge strane

  1. /e #i va#jan ugovor o kupoprodajiako %ijena u njemu nije određena (nače#no ug. okupopr.nema učinka ako ne sadr+i %ijenu i predmet!?11. Koji je krajnji objektivni rok odgovornosti prodavate#ja a skrivene nedostatke kodtrgovački' ugovora?12. 2 posebna s#učaja otpreme?13. Što je 0a%toring?1". Koja je osnovna svr'a oerativnog #iinga?1$. Koja je pos#jedi%a propusta pravodobne preenta%ije mjeni%e?1&. Koja mjeni%a je prejudi%irana? Koje su pos#jedi%e prejudi%irane mjeni%e?

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  6/10

  1. )to su uzance. 0avedite naziv i godinu objavljivanja #p,i uzanci za prometrobom$ te nazive neki posebni uzanci.

  2. rgovci su u svom me"usobnom poslovanju razvili odre"ene običaje i praksu.)to ,e se primijeniti ako su ovi trgovački običaji i praksa suprotni dispozitivnim

  propisima +##&3. Ama vi-e du9nika u nekoj djeljivoj obvezi iz trgovačkog ugovora. ako [email protected] a( djeljiva obveza se dijeli na jednake dijelove i svaki odgovara zasvoj dio$ b( uvijek solidarno$ c( uvijek solidarno osim ako ova odgovornost nijeisključena ili BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. +aokru9ite ili upi-ite točan odgovor.

  4. ;ogu li kod trgovački ugovora stranke ugovoriti vi-u zateznu kamatnu stopuod [email protected] a( ne mogu$ uvijek se primjenjuje zakonska zatezna kamatna stopa$b( mogu samo ako vrijednost ugovora prelazi C '( mil. kuna 'kod tzv. velikitrgovački poslova($ c( mogu samo uz naknadno odobrenje trg. suda$ d( mogu$ ali

  se primjena iste mo9e pobijati. +aokru9ite točan odgovor i dajte obrazlo9enje.

  5. od cesije dolazi do promjene vjerovnika u obveznom odnosu. od cesije pravaiz trg. ugovora potrebna je suglasnost du9nika $ a( da$ b( ne$ c( uvijek osim ako jeriječ o bagatelnim tra9binama. +aokru9ite točan odgovor.

  6. #p,e pravilo 'ako stranke drugo ne ugovore( za nenovčane obveze va9i pravilotra9ljivosti u pogledu mjesta ispunjenja obveze. )to to znači&

  7. od bankarske garancije$ banka ispunjava? a( tu"u obvezu$ b( vlastitu obvezukad se za to ispune pretpostavke.

  8. oliko vremena iznosi op,i zastarni rok za tra9bine iz trgovački ugovora&

  . )to je multilateralni prijeboj i kada je on nastao&

  1!. regovori nisu uspjeli i nije do-lo do sklapanja ugovora. :a li je riječ o a(ugovornoj ili b( izvanugovornoj odgovornosti za -tetu. oja je op,a pretpostavkaodgovornosti&

  11. )to je uzajamno osiguranje&

  12. ada prestaje zakonsko pravo skladi-tara na uskladi-tenoj robi za pla,anjedu9ne skladi-nice&

  13. ;o9e li se akceptirati vlastita mjenica $ a ako mo9e u kojem obliku se akceptdaje&

  14. )to je rekta indosament&

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  7/10

  6. mjesec 2013.

  1( kod bankarske garancije banka ispunjava ? tudu obvezuvlastitu obvezu kad seispune pretpostavke.2( sto je uzajamno osiguranje&3( kada prestaje zakonsko pravo skladistara na uskladistenoj robi za placanjeduzne skladisnice&4( moze li nenovcana obveze prijeci u novcanu$ kada i kako se to naziva&5( koja vrsta pravila se primjenjuje medunarodnoj i domacoj poslovnoj praksi usvezi s izdavanjem bankarski garancija i tko i je donio&6( tri nacela bankarske garancije&7( da li je sklapabje ponude sms pisani oblik&

  8(t/n koje su pravne posljedice zakasnjenja s ispunjenjem novcane cinidbe&( koji je ugovor isodiste ugovora o kreditu&1!( gdje je odredena tipologija trg uovora&11( koji se vrijednosni papiri mogu amortizirati?a vp po naredbi$b koji glase na donositelja.c vp na ime$ d samo mjenice$e samo stvarnopravni papiri.

  12( prema nacelu europskog ugovornog prava tzv. Dandova nacela odgovornostza stetu prouzrocena pregovaranjem je a ugovorna$ b predugovorna$ te jenastala povredom kojeg nacela&13(6. načela bank. [email protected] n. >ormalnosti$ n. samostalnosti i n. Eksnostigarancijskog iznosa

  6. načela bank. [email protected] n. >ormalnosti$ n. samostalnosti i n. Eksnostigarancijskog iznosa. Ama svoje isodi-te u ugovoru o zajmu

  13( da li trasirana mjenica moze glasiti po naredbi samog izdatnika trasanta&a ne. bda$ c samu u tg poslovanju$ d ako se pribavi posebna dozvola komisijeza vrijednosne papire.

  14( s obzirom na brojnost pravni izvora potrebno je znati koje vrelo ima prddnostu primjeni ijerarija. ona je odredena a( ustavom b( zakonom o redoslijeduprimjene pravni vrela c( odlukom vrovnog suda d( ili dopisi.15( koji bankarski poslovi su aktivni a koji pasivni16( koja je najcesca izvanugovorna obveza17( cek koji je plativ u zemlji moze se trasirati samo na

  1!. ipologija ugovora odre"ena [email protected]+##om iz 178.+akonom o trgovini 2!!3.0acionalnom klasiEkacijom djelatnosti.

   ipologija trgovački ugovora je odre"ena +##om iz 178. 'skripta(

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  8/10

  PITANJA S S!"N#$ 1.%.2013.

  1. ipologija ugovora2. Deasing i vrste3. DeF mercatoria4. ada nastaju kodiEkacije5. 0ačela obveznog odnosa6. )to je indosament7. rokura indosament8. ;jenica$ dospjelost mjenice$ vrste. )pedicija tko $ komu i -to pla,a$ -to je

  1!.olidarna odgovornost$ $ razlika ugovora o zajmu i kredita11.Ggovor o gra"enju$ ključ u ruke$ vrste indosamenata12.ako se prenose prava iz mjenice$ protest13.Hijerarija14.#p,i uvjeti poslovanja15.#siguranje16.)to je stopa i kamatna stopa17.otro-ački ugovori18.;aterijalni nedostaci$ obveze prodavatelja1.Gg o kupoprodaji2!.%mortizirana mjenica21.GniEkacija akreditiva22.onuda$ privat$ klizna skala$ n. edinstva23.Iskont mjenice$ podjela vrijednosni papira24.Jazlika čeka i mjenice$ kako odgovara jamac platac25.:jelomični i opunomočeni,ki ček26.;jenična načela

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  9/10

  ISPIT &.%. 2013.

 • 8/18/2019 Trgovacko - Svi Ispiti Od 9.Mjeseca 2012. Do 7.Mj 2013.

  10/10