godišnji plan i program rada za školsku godinu...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Na temelju lanka 28. stavka 6. Zakona od odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim kolama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10. 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13. i 152/14) i lanka 22. stavka 3. Statuta Trgovako-ugostiteljske kole, Karlovac, kolski odbor 29.09.2016. godine donio je

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

  za kolsku godinu 2016./2017.

  SADRAJ: 1) Uvjeti rada

  2) Izvritelji poslova (zaposlenici) 3) Kalendari rada 4) Organizacija rada 5) Nastavni planovi i programi rada (uenici, nastavnici) 6) Planovi rada

  - ravnatelj, nastavnici, struni suradnici i ostali djelatnici

  - kolski odbor, NV, VR, VU

  7) Plan strunog osposobljavanja i usavravanja

 • 2

  1. A. UVJETI RADA

  Naziv i sjedite: Trgovako-ugostiteljska kola Karlovac

  Adresa: Karlovaka upanija, 47000 Karlovac, Radieva 8 i 10

  E-mail adrese: [email protected] [email protected]

  Web adresa: www.ss-trgovacko-ugostiteljska-ka.skole.hr

  Telefaks: 047/612-137

  Telefonski brojevi: Ravnatelj: 047/612-136

  Tajnitvo: 047/612-137

  Raunovodstvo: 047/612-908

  Pedagoginja/Psihologinja: 047/612-907

  Restoran "Pod starimi krovovi": 047/615-420

  Trgovina "tacun pri Gambonu": 047/616-494

  ifra ustanove: 04-034-509

  Ukupan broj uenika: 359

  Ukupan broj odjela: 17

  Ukupan broj djelatnika: 66

  - ravnatelj: 1

  - nastavnika: 36 (30 na neodreeno (10 na nepuno), 6 na odreeno (5 na nepuno))

  - strunih uitelja: 8 (1 odreeno, 1 nepuno neodreeno)

  - suradnika u PN: 9 (1 odreeno)

  - strunih suradnika: 3

  - administrativno osoblje : 4

  - pomono-tehniko osoblje: 5

  Obrazovna podruja-programi trajanja obrazovanja po programima:

  Sektor: I. EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

  Program : 1) 060304 Komercijalist - 4 godine

  2) 061303 Prodava - 3 godine

  Sektor: II. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

  Program : 1) 070204 Turistiko-hotelijerski komercijalist - 4 godine

  1) 071333 Konobar - 3 godine

  2) 071233 Kuhar - 3 godine

  3) 092533 Slastiar - 3 godine Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu - stalna sluba u Karlovcu Tt-15/11828-2 od 05.05.2015. god. upisane su zadnje promjene odredbi Statuta kole.

  Osnovna djelatnost kole je odgoj i obrazovanje uenika i odraslih polaznika za stjecanje srednje strune spreme, nie strune spreme, osposobljavanje i usavravanje u obrazovnim sektorima: ekonomije, trgovine i poslovne administracije i turizma i ugostiteljstva.

 • 3

  kola izvodi nastavni plan i program u etverogodinjem i trogodinjem trajanju za stjecanje srednje strune spreme u programu: komercijalist, turistiko-hotelijerski komercijalist, prodava, kuhar, slastiar i konobar. Za obrazovanje uenika u oba sektora kola ima odobrenja Ministarstva:

  - za zanimanja Prodava, Konobar, Kuhar i Slastiar KLASA: 602-03/93-01-419 URBROJ: 532-02-2/5-92-01 od 03.11.1993. g.

  - za zanimanja Komercijalist i Turistiko-hotelijerski komercijalist KLASA: UP/I-602-03/98-01/134 URBROJ: 532-02-02/9-98-1 od 28.9.1998. g.

  Kao osnovna djelatnost kole u kolskim praktikumima obavljaju se u manjem opsegu i uobiajeno djelatnosti:

  - pripremanje hrane i pruanje usluga prehrane, - pripremanje i usluivanje pia i napitaka, - pripremanje hrane za potronju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na

  domjencima i sl.) i opskrba tom hranom (catering), - kupnja i prodaja robe /kataloka prodaja/.

  Praktina nastava izvodit e se u kolskim praktikumima Pod starimi krovovi, Sladopekarni i tacunu pri Gambonu. U obrazovanju odraslih kola ima odobrenja Ministarstva za izvoenje sljedeih programa:

  - Pomoni kuhar-konobar, Pomoni kuhar, Pomoni konobar, Sobarica, Kuhar, Konobar, Slastiar, Prodava

  KLASA: 602-03/93-01-476 URBROJ: 532-02-6/2-93-01 od 28.09.1993. g.

  - komercijalist KLASA: 602-07/95-01-38 URBROJ: 532-02-2/2-95-01 od 09.03.1995. g.

  - hotelijer smjer ugostiteljstvo KLASA: UP/I-602-07/02-01/34 URBROJ: 532-02-02-2/5-01-1 od 12.03.2002. g.

  - usavravanje za Kuhara za spravljanje jela na rotilju i jela od riba, rakova i koljki KLASA: UP/I-60207/05-01/15 URBROJ: 533-09-06-08 od 10.04.2006. g.

  - osposobljavanje za Sobarice i Priprematelja pizza KLASA: UP/I-602-07/08-03/00059 URBROJ: 533-09-08-0006 od 07.10.2008. g.

  - osposobljavanje za pomonog/e konobara/ice i pomonog/e kuhara/ice KLASA: UP/I-602-07/10-03/00034 URBROJ: 533-09-10-0002 od 02.03.2010. g.

  kola ostvaruje prihode iz dravnog prorauna i prorauna Karlovake upanije u skladu sa Zakonom i drugim propisima. kola takoer ostvaruje prihode od kolskih praktikuma i osposobljavanja odraslih.

 • 4

  1.B. PROSTORNI UVJETI

  kola zauzima prostor od 2.865,78 m2. Objekt A ine: - praktikum za kuhare i konobare sa svim potrebnim prateim sadrajima - 5 klasinih uionica - zbornica - sanitarni vor - kabinet informatike Objekt B ine: - 3 kabineta (slastiarstvo, kuharstvo i ugostiteljsko posluivanje) - garderobe i WC i Objekt C ine: - 3 klasine uionice - knjinica - zbornica - uredi - arhiva - 2 praktikuma (trgovina ) - sanitarni vorovi Ukupno: - 7 klasinih uionica - 4 kabineta - 4 praktikuma - 1 knjinica - 2 zbornice - 4 ureda - 4 garderobe - 10 sanitarnih vorova - 1 arhiva kola nema vlastitu portsku dvoranu, ve koristi prostor kolske portske dvorane u gradu, kao i terene Vunskog polja i slino.

  1.C. OPREMLJENOST PROSTORA Novi kolski prostor useljen je u oujku 1998.g., a paralelno je i novo opremljen. Uz novi namjetaj nova su i nastavna sredstva i pomagala koja svake godine obnavljamo. Kabineti su u potpunosti opremljeni prema programima i propisima. Praktikumi su opremljeni tijekom 1999./2000. kolske godine. Klasine uionice opremljene su novim namjetajem. Od nastavnih sredstava i pomagala imamo:

  - 5 TV prijemnika, 4 videorekordera, 3 HI - FI linije, 6 kazetofona, 4 CD playera 1 dijaprojektor, 4 grafoskopa, 1 episkop

  - zidne karte (povijest, zemljopis) - trokute, estare (2 kompleta) - knjinica je u fazi opremanja, a za sada imamo 3290 knjiga, raznih asopisa i strune

  literature, DVD-a i druge audiovizualne grae - za TZK imamo uad, topericu, opremu za stolni tenis, lopte...

 • 5

  - 2 kombi vozila - stolice i stolove za informatiki kabinet, 2 mimio ureaja - 81 raunalo, od toga 16 prijenosnih, 20 pisaa, 5 scannera, 10 projektora, 3 pametne

  ploe - vanjski razglas, sitan inventar za kabinete i praktikume,...

  Ove godine planiramo:

  1) Nabava sitnog inventara i literature u skladu s financijskim mogunostima.

  2) Ureenje tavana (ako uspijemo rijeiti vlasnike odnose).

  3) Obojiti prozore i izloge na zgradi C.

  4) Obnoviti opremu u kabinetu kuharstva.

  5) Urediti zidi u dvoritu (polijepiti natrag ploe koje su s njega otpale)

  6) Urediti kocke u dvoritu

  7) Urediti okoli (ureenje preostalih tuja).

  8) Nabava novih raunala, raunalnih komponenti i drugih tehnikih pomagala u skladu s financijskim mogunostima

  9) Bruenje i lakiranje parketa u zgradi A

  10) Nabavu novih rolo platna

  11) Izradu trokovnika vezanog uz zamjenu prozora na proeljima zgrada prema posebnim uvjetima graenja izdanim od strane Konzervatorskog odjela Karlovac

  12) Rekonstrukciju postojee informacijske mree

  13) Modernizaciju video nadzora

 • 6

  1. D. UENICI PO PROGRAMIMA I RAZREDIMA ZA K.GOD. 2016./2017. 1.TROGODINJI PROGRAMI Red.br. Zanimanje Razred Br. odjela Br. u. Uk. po raz. u.

  1. Prodava 1B 1 24 24 2. Prodava 2B 1 14 14 3. Prodava 3B 1 28 28 4. Konobar 1D 1 14 14 5. Konobar 2D 1 20 20 6. Konobar 3D 1 22 22 7. Kuhar/slastiar 1E 1 20 20 8. Kuhar/slastiar 2E 0,76 + 0,24 13 + 4 17 9. Kuhar/slastiar 3E 0,78 + 0,22 18 + 5 23

  =================================================================== UKUPNO: 9 182 182

  2. ETVEROGODINJI PROGRAMI Red.br. Zanimanje Razred Br. odjela Br. u. Uk. po razr. u.

  1. Komercijalist 1A 1 24 24 2. Komercijalist 2A 1 25 25 3. Komercijalist 3A 1 25 25 4. Komercijalist 4A 1 22 22 5. Turist.-hotelij. kom. 1C 1 24 24 6. Turist.-hotelij. kom. 2C 1 20 20 7. Turist.-hotelij. kom. 3C 1 26 26 8. Turist.-hotelij. kom 4C 1 11 11

  UKUPNO: 8 177 177 SVEUKUPNO: 17 359 359

 • 7

  OPI PODACI NEPOSREDNO ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

  OSTALA ZADUENJA

  UKUPNA

  ZADUENJA

  Pravilnik o normi rada

  Kolektivni

  ugovor

  Ime i prezime nastavnika Zv

  anje

  Vrsta radnog odnosa

  Rad u vie kola

  Tjedna norma

  Nastavnik predmeta

  Nastavni predmet Izborna nastava (I)

  Fakultativna nastava (F)

  Izvavnnastavna aktivnost

  Razredn

  i odjeli

  Broj uenika u ra

  zrednom odjelu

  Broj uenika u obrazovnoj skupini

  Broj sati tjedno u razrednom odjelu/obrazovnoj skupini

  Tjedno zaduenje u nastavi

  doda

  tna nastava

  dopunska nastava

  razrednik

  voditelj strunog vijea na (m

  eu)upanijskoj razini

  voditelj strunog vijea na dravnoj ra

  zini

  3 i vie predmeta

  nastavnik do poloenog

  stru

  nog ispita

  ispitni koordinator

  voditelj sm

  jene

  satniar

  voditelj praktine nastave, radionica, poligona, poljopr. dobra

  voditelj labo

  ratorija i kab

  ineta, praktikum

  a

  voditelj centra novih tehnologija

  lanak 24., stavak 1. (godine ra

  dnog

  staa)

  lanak 30., stavak 1. (povoljnija norma)

  lanak 51., stavak 5. (povjeren

  ik za zatitu na radu

  )

  lanak 72