teorija leta iii – zbirka riješenih zadataka

of 97 /97
Fakultet prometnih znanosti Teorija leta III Stlačivo strujanje fluida ‐ Zbirka riješenih zadataka Davor Franjković Karolina Krajček

Author: vanminh

Post on 02-Feb-2017

260 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fakultetprometnihznanosti

  TeorijaletaIIIStlaivostrujanjefluidaZbirkarijeenihzadataka

  DavorFranjkoviKarolinaKrajek

 • i

  PREDGOVOR

  Ova zbirka zadataka namijenjena je studentima prve godine diplomskog studija aeronautike naFakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Zbirka u potpunosti pokriva nastavni plan i program kolegijaTeorijaletaIIIkojegstudentiaeronautikesluajuutreemsemestru.

  Poglavlja u zbirci prate nastavni plan i program s obzirom na redoslijed i opseg gradiva u okvirunastavnogprocesa.Zadacisuilustriranicrteimaradilakegrazumijevanjaproblematike.

  NakrajuZbirkedanasudvapriloga,Tablicastandardneatmosfere iPopisformulakojimasestudentimogusluitinapismenomdijeluispita.

  Autori

 • SADRAJ

  POPISOZNAKA..............................................................................................................................................1

  OSNOVNEVELIINESTANJAFLUIDA............................................................................................................3

  OSNOVNEJEDNADBEZANEVISKOZNOSTLAIVOSTRUJANJE.................................................................10

  BRZINAZVUKAIENERGETSKAJEDNADBA................................................................................................16

  NORMALNIUDARNIVAL.............................................................................................................................21

  KOSIUDARNIVAL.......................................................................................................................................30

  ZAOBLJENIUDARNIVAL,EKSPANZIJSKIVAL...............................................................................................45

  NADZVUNIAERODINAMIKITUNELI........................................................................................................53

  STLAIVOSTRUJANJEPREKOAEROPROFILA..............................................................................................58

  PRANDTLGLAUERTOVAKOREKCIJAZASTLAIVOST.................................................................................65

  KRITINIMACHOVBROJ.............................................................................................................................69

  MJERENJEVISOKIHPODZVUNIHINADZVUNIHBRZINA........................................................................73

  LINEARIZIRANONADZVUNOSTRUJANJE..................................................................................................83

  A.Tablicastandardneatmosfere.........................................................................................................94

  B.Popisformula...................................................................................................................................91

  BIBLIOGRAFIJA............................................................................................................................................94

  ii

 • POPISOZNAKA

  Oznaka Opis Jedinica

  Povrinakrila m2

  Aspektniodnoskrila

  Koeficijentmomenta

  Koeficijenttlaka

  Induciranikoeficijentotpora

  Koeficijentuzgonakrila

  Brzinaneporemeenestrujezraka m/s

  Ekvivalentnabrzina m/s

  Parazitniotpor N

  Koeficijentmomentaokoprednjegbridaaeroprofila

  Specifinatoplinaprikonstantnomtlaku J/kgK

  Specifinatoplinaprikonstantnomvolumenu J/kgK

  Koeficijentotporaaeroprofila

  Koeficijentuzgonaaeroprofila

  Maksimalnikoeficijentuzgonaaeroprofila

  Maseniprotok kg/s

  Nagibkrivuljeuzgonaaeroprofila 1/rad

  Tlakneporemeenestrujezraka Pa

  Dinamikitlakneporemeenestrujezraka Pa

  Poloajaerodinamikogcentra m

  Poloajcentrapotiska m

  Kutnultoguzgona rad

  Apsolutninapadnikut

  Induciraninapadnikut rad

  1

 • 2

  Gustoaneporemeenestrujezraka kg/m3

  GustoazrakauISA/SL kg/m3

  Promjer m

  Modulelastinostifluida

  Momentpropinjanja Nm

  Machovbroj

  Reynoldsovbroj

  TemperaturazrakauK K

  Brzinazraka(zrakoplova) m/s

  Silauzgona N

  Oswaldovkoeficijent

  Nagibkrivuljeuzgonakrila 1/rad

  Brojokretajapropeleraujedinicivremena okr/s

  Tlakzraka Pa

  Zaustavnitlakzraka Pa

  Dinamikitlakzraka Pa

  TemperaturazrakauC C

  Unutranjaenergija J

  Napadnikut Rad

  Dinamikikoeficijentviskoznosti Pas

  Kinematikikoeficijentviskoznosti m2/s

 • 1OSNOVNEVELIINESTANJAFLUIDA

  Poglavlje7(7.17.3;515531)

  3

 • Osnovneveliinestanjafluida

  1.1 Promatramo prostoriju pravokutnog oblika povrine poda dimenzija 5 x 7 m i visine 3,3 m. Tlak itemperatura zraka u prostoriji su 1,01e5 Pa i 25C. Izraunaj unutranju energiju i entalpiju zraka u

  prostoriji.

  Rjeenje:

  Najprijejepotrebnoizraunatimasuzrakauprostorijipomoujednadbestanja:

  287,05

  5

  3J/kgK

  2 C

  K C 2 273,15 25 273,15 298,15K73,15

  101000

  51,181kg/m

  287,053 298,1

  5 7 3,3 115,5m

  1,181115,5 136,4kg

  Specifinaunutranjaenergijazrakauprostor n epremajednadbi:ijirau as

  287,053717,6 J kgK

  1 1,4 1

  717,6 298,15 2,138 10 J/kg

  a ji e:Unutranjaenergij uprostori Ujeprematom

  136,4 2,138 10 2,92 10 J

  Specifinaentalpijazrakauprostorijiraunas dnadbi:epremaje

  1

  1,4 287,0531,4 1

  1004,7 J kgK

  4

 • Osnovneveliinestanjafluida

  1004,7 298,15 2,993 10 J/kg

  :EntalpijazrakauprostorijiHje prematome

  136,4 2,993 10 4,08 10 J

  Rezultatjemogueprovjeritisobziromnainjenicudaomjerentalpijeiunutranjeenergijemorabiti

  jednak1,4

  1,4

  Izdobive rnih ezultataslijedidaje

  4,08 102,92 10

  1,4

  Promatramorezervoarvolumenaunutranjostiod30m3.Dokseurezervoraupumpavazrak,tlakzraka

  unutar rezervoara kontinuirano raste. Promatramo trenutak u kojem je tlak zraka unutar rezervoara

  dostigao 10 atm. Pretpostavimo da je unutar rezeervoara temperatura zraka konstantna (postoji

  izmjenjivatopline)iiznosi300K.Zrakseupumpavaurezervorabrzinomod1kg/s.Izraunajte:

  1.2

  a) brzinuporastatlakautomtrenutku?

  Kolikobibilopotrebnovremenadasepriistojtojbrziniupumpavanjazrakaurezervoartlak

  zrakapodignesa10na20atm

  Rjeenje:

  a 101000

  7,053 ,151,181kg/m

  28 298

  1 kgs30m

  0,03331

  287,053 300,15 0,0333 2867,13Nm s

  5

 • Osnovneveliinestanjafluida

  c Akobrzinaupumpavanjaostaneista,tadaipromjenagustoesvremenom ostajekonstantna,alii promjena tlaka u vremenu 2867,13 N m s . Prema tome, vrijeme potrebno da se tlak ureze miznosi:rvoarupoveasa10na20at

  2,02 1,01 102867,13

  352,27s 5,87min

  AvionBoeing747 letiustandardnojatmosferinavisiniod11000m.Tlakutokinakrilu iznosi19037,5

  Pa.Uzpretpostavkuizentropskogstrujanjaprekokrila,izraunajtemperaturuutojtoki.1.3Rjeenje:

  Prema tablicama standardne atmosfere na visini od 11000 m tlak zraka iznosi 22627,3 Pa, a

  temperaturazraka216,65K.

  Izjednadbezaizentropskerelacije,

  1.4

  216,6519037,522627,3

  ,,

  206,2K 67C

  Promatramorezervoarnadzvunogaerotunela.Tlakitemperaturazrakaurezervoarusu20,2bari300K.

  Zrak izrezervoarairisepremacijevitunela.Naodreenompoloajuucijevitlakzraka iznosi1,01bar.

  Izraunajtemperaturuzrakanaistompoloajuakoje:

  ekspanzijaizentropska

  ekspanzijaneizentropskasaporastomentropijekrozcijevdotogpoloajaod320J/kgK.

  Rjeenje:

  3001,0120,2

  ,,

  127,5K

  b neizentropskaekspanzija 320 J kg K

  6

 • Osnovneveliinestanjafluida

  ln ln

  320 1004,6 ln300

  287,053 ln1,0120,2

  320 1004,6 ln

  1.5

  300859,93

  ln300

  320 859,931004,6

  0,5375

  , 0,5842300

  300 0,5842 175,3K

  U sluaju neizentropske ekspanzije, kada entropija raste temperatura u cijevi je vea. Fizikalno

  gledajui do porasta temperature u cijevi odnosno rasta entropije moe doi zbog trenja zraka,

  prisutnosti udarni valova unutar cijevi ili dovoenja topline iz okoline kroz cijevi tunela. Intuitivno

  znamo da svi ti nepovratni procesi rezultiraju veom temperaturom zraka nego izentropska

  kspanzijakojapremadefinicijipretpostavljaadijabatskuireverzibilnu beztrenja ekspanziju.e

  Temperaturaitlaku s vn t kinaraketivelikebrzineiznose:519Ki , .Izraunajte:zau ta oj o

  a) , , uzaustavnjtoki, i

  b) , , i zrakauISA/SLuvjetima

  Rjeenje:

  a Izjed adben stanja,

  7,903 105,305kg/m

  287,053 519

  kodveinepraktinihproblemastlaivogstrujanja,temperatureplinasuumjerene,paseplin zrak

  smatrakalorijskisavrenim,odnosnospecifinetoplinesukonstantne.

  1

  1,4 287,0531,4 1

  1004,7 J kgK specifinatoplinaprikonstantnomtlaku

  7

 • Osnovneveliinestanjafluida

  1287,0531,4 1

  1.6

  717,6 J kgK specifinatoplinaprikonstantnomvolumenu

  4 gKprovjera: 717,6 1, 1004,7 J k

  1 7 717,6 287,053 004, J kgK

  717,6 519 3,7 10 J/kg ... specifina unutarnja energija

  ...specifinaentalpija 1004,7 519 5,2 10 J/kg

  b Specifinetoplinezazraksukonstantne

  1

  1,4 287,0531,4 1

  1004,7 J kgK

  1287,0531,4 1

  717,6 J kgK

  717,6 288,15 2,06 10 J/kg

  1004,7 288,15 2,9 10 J/kg

  Bernoullijeva jednadba izvedena je iz II.Newtonovog zakona koji kae u osnovi da je sila =masa x

  ubrzanje. Meutim kako svi izrazi u Bernoullijevoj jednadbi imaju dimenziju energije po jedinici

  volumena (pr. Pa = N/m2 = Nms/sm3 = Ws/m3 = J/m3) namee se zakljuak kako je Bernoullijeva

  jednadbazapravoenergetska jednadbazanestlaivostrujanje.Ako jetotono,ondabiBernoullijevu

  jednadbu trebalo biti mogue izvesti iz energetske jedandbe za stlaivo strujanje. Iz izraza za

  neviskozno,adijabatskoistlaivostrujanje,

  2.

  izvediteprikladnezakljukezanestlaivostrujanjeiizvediteBernoullijevujednadbu.

  Rjeenje:

  Izen rgetskejednadbezaneviskozno,adijabatskoistlaivostrujanje,e

  2.

  potrebnojeizvestiBernoullijevujedandbuzanestlaivostrujanje,

  8

 • Osnovneveliinestanjafluida

  9

  12

  Akoseuzmeuobzirdajeentalpijejednaka slijedi,

  2.

  Udiferencijalnomoblikujednadbasemoezapisati:

  2.

  d 0

  0

  Entalpijajej

  pijejejednaka,

  ednakazbrojuunutranjeenergijeiumnokatlakasaspecifinimvolumenom,

  odnosnopromjena ental

  Prvizakontermodinamike:

  Usluajuizentropskogoptjecanja 0 .

  Slijedidajeondausluajuizentropskogstrujanjailijevastranajednadbejednaka0.

  0

  AkodobiveniizrazzaentalpijuubacimosadaudiferencijalnioblikBernoulliLagrangeovejednadbe

  0

  Jednadbupomnoimosa iintegriramo

  12

  0

 • 2OSNOVNEJEDNADBEZANEVISKOZNOSTLAIVOSTRUJANJE

  Poglavlja7.4i7.5

  10

 • Osnovnejednadbezaneviskoznostlaivostrujanje

  2.1 U toki u struji zraka tlak, temperatura i brzina su 1,01e5, 320 K i 1000 m/s. Izraunaj zaustavnutemperaturuitlakutojtoki.

  Rjeenje:

  2

  1

  2

  21

  2

  3201,4 1

  1,4 287,0532 1000 320 497,8

  817,8K

  Prema definiciji zaustavni tlak je tlak koji bi postojao kada bi se struja zraka u toki izentropski

  zaustavila V 0m/s .Prematomemoguejekoristitiizentropskerelacijekakobisepovezalistatikiizaustavniuvjetizraka.

  Premajednadbamaslijedi,

  1,01 10817,8320

  ,,

  26,95 10 Pa

  11

 • Osnovnejednadbezaneviskoznostlaivostrujanje

  2.2Avion letinavisiniod3000mustandardnojatmosferi.Pitotcijevmontiranananosuzrakoplovamjeritlakod1,06x105Pa.Avionletivisokompodzvunombrzinomleta,breod150m/s,odnosnonesmijese

  zanemaritistlaivostzraka.Izraunajbrzinuletazrakoplova.

  Rjeenje:

  Pitot cijev u nestlaivoj struji zraka mjeri zaustavni tlak. U stlaivoj struji zraka takoer mjeri

  zaustavni tlak ako pretpostavimo da se zrak do usta Pitot cijevi izentropski komprimira na nultu

  brzinu.Dakle,tlaknaustimaPitotcijevijezaustavnitlak .Izjednadbiizentropskirelacijamogueje

  odreditizaustavnutemperaturuuzpoznatitlakitemperaturuokolnogzrakanavisiniod3000m,

  Iz ablicestandat rdneatmosferenavisiniod3000mtemperaturaitlakzrakaiznose,

  268,65K

  70105,2Pa

  268,651,05 10 70105,2

  ,,

  301,5K

  Izener etskejedandbemoguejepotomodreditibrzinu,g

  2

  Temperaturaibrzinauenergetskojjednadbisuvrijednostislobodnestrujezrakapaslijedi,

  2

  2 2 1004,6 301,5 268,65 257m/s

  12

 • Osnovnejednadbezaneviskoznostlaivostrujanje

  2.3Zrakoplov letiuuvjetima ISA/SL.Temperaturau tokinakrilu iznosi250K.Odredi tlak igustouu tojtokipretpostavljajuistlaivoizentropskostrujanje.

  Rjeenje:

  Jednadbaizentropskogstrujanja

  101325250288

  61637Pa

  1,225250288

  0,8589kg/m

  13

 • Osnovnejednadbezaneviskoznostlaivostrujanje

  Aeroprofil senalaziu slobodnoj struji zraka iji je tlak , , / ibrzina

  / . U toki na povrini aeroprofila tlak iznosi 50 660 Pa. Uz pretpostavku izentropskog

  strujanja,izraunajbrzinuutojtoki.Kolikabibilapogreka(%)dasezaizraunbrzinekoristilapogrena

  Bernoullijevajednadbazanestlaivostrujanje?

  2.4

  Rjeenje:

  61810

  287,053 0,819263K

  14

  /

  /263

  5066061810

  . / .

  248,5K

  2.

  2

  2

  2 2 1004,7 263 248,5 300 345m/s

  AkobisebrzinautokiodredilapomouBernoullijevajednadbe,

  1 1

  2 2

  Iako uobziru romjenagustoezrakautoki,se zmep

  50660

  248,50,710kg/m

  287,053

  slijedidajebrzinaV,

  2 2 61810 50660 0,819 3000,710

  368m/s

  Grek anjubrzineje,auodreiv

  368 345

  3450,067 6,7%

 • 3BRZINAZVUKAIENERGETSKAJEDNADBA

  Poglavlje8(8.18.5;574)

  15

 • Brzinazvuka,posebnioblicienergetskejednadbe

  3.1 Zrakoplovletibrzinomod250m/s.IzraunajnjegovMabrojakoletiustandardnojatmosferinavisini:a)razinemora

  b)5km

  c)10km

  Rjeenje:

  a Prematablicamastandardneatmosfere,

  288,15K

  1,4 287,053 288,15

  3.2

  340,2m/s

  340,2250

  0,735

  b a s km N vi iniod 5 255,65 K

  1,4 287,053 255,65 320,5m/s

  320,5250

  0,78

  c aN visiniod10km 223,15K

  1,4 287,053 223,15 299,5m/s250299,5

  0,835

  KolikijeMabrojutokinakriluzrakoplovaakojebrzinastrujezrakautojtoki1000m/s,atemperatura

  T=320K.

  Rjeenje:

  1,4 287,053 320 358,6m s 1000358,6

  2,79

  Machovbrojjelokalnakarakteristikastrujezraka.Mijenjaseodtokedotokekrozstrujnopolje.Razlikuje

  seodMabrojaslobodnestrujezraka(brzineletaaviona).

  16

 • Brzinazvuka,posebnioblicienergetskejednadbe

  3.3 IzraunajomjerkinetikeiunutranjeenergijeutokistrujezrakaukojojjeMabroj:a)Ma=2

  b)Ma=20

  Rjeenje:

  2 2

  2

  1 2

  1

  12

  12

  Mabrojjemjerausmjerenoggibanjaplinasobziromnanasuminotermalnogibanjemolekula.

  3.4

  1

  21,4 1,4 1

  2 2 0,28 4 1,12

  b 1

  21,4 1,4 1

  2 20 0,28 400 112

  Pri letu Ma=2, kinetika energija gotovo je jednaka unutranjoj, dok kod velikih hipersoninih brzina

  strujanja,kinetikaenergijajevieod100putaveaodunutranjeenergije.

  Promatramodugakucijevduine300m.Cijevjenapunjenazrakomtemperature320K.Najednomkraju

  cijevigenerirasezvunival.Kolikoemutrebatidadoedodugogkraja?

  Akojecijevnapunjenahelijemtemperature320K,kolikoetadabitipotrebnozvunomvalusjednena

  drugu stranu. Za jednoatomne plinove kao to je helij, = 1,67. Plinska konstanta za helij iznosi

  R=2078,5J/(kgK).

  Rjeenje:

  1,4 287,053 320 358,6m s

  Akojeduljinacijevi,a vrijemeputovanjazvunogvalakrozcijev,slijedi:

  300358,6

  0,837s

  b

  1,4 2078,5 320 1054m s

  17

 • Brzinazvuka,posebnioblicienergetskejednadbe

  3000,285s

  1054

  Brzinazvukauhelijujepunoveanegouzrakupriistojtemperaturiizrazlogato:

  1.zahelijjeveiijovanije

  2.helijimamolekularnuteinuM 4tojepunomanjenegozrakkojiimamolekularnuteinuM 28.

  Zbog toga je plinska konstanta za helij puno vea nego za zrak

  , jejedinstvenaplinskakonstanta

  3.5 Promatramo toku u struji zraka u kojoj su lokalniMa broj, statiki tlak i statika temperatura zrakajednaki 3.5, 30300 Pa i 180 K. Izraunaj lokalne vrijednosti zaustavnog tlaka, zaustavne temperature,

  T*,a*iMa*utojtoki.

  Rjeenje:

  teristikaizentropskogstrujanjazaMa 3,5slijedi,Iztablicekarak

  7 6,27

  3,45

  ilipremaizentropskimrelacijama

  1 12

  Ma

  1 1

  Ma 2

  1 12

  Ma

  Dakle,

  27 0 3,1 10 Pa76,27 76, 303 0 2

  3 0 621K3,45 ,45 18

  ZaMa 1, 1,2

  18

 • Brzinazvuka,posebnioblicienergetskejednadbe

  1,26211,2

  517,5K

  1,4 2078,5 517,5 456m/s

  1,4 2078,5 180

  3.6

  2

  268,9 941m/s

  68,9m/s

  3,5

  9412,06

  456

  Gornjirezultatmoguejedobitiidirektnoizjednadbe

  1 2,4 3,52 0,4 3,5

  4,262 1

  4,26 2,06

  PromatraseaeroprofiluslobodnojstrujizrakabrzineMa=0,6itlakap=1,01barkakojeprikazanona

  slici.Utoki1naaeroprofilutlakzrakaiznosip1=0,76bar.Izraunaj:

  a) lokalniMachovbrojutoki1.Pretpostaviizentropskostrujanjezrakaprekoaeroprofila

  b) brzinuzrakautoki1akojetemperaturaslobodnestrujezraka15C.

  Rjeenje:

  a Zaustavni tlak slobodne struje zrakamogue je izraunati preko tablica karakteristika izentropskogstrujanjaza 0,6.

  , 1,276

  , 1,276 1,276 1,01 1,289bar

  njuukupnizaustavnitlakustrujizrakaostajekonstantan,Kadaseradioizentropskomstruja

  , 1,289bar,odnosno,

  , 1,289 1,6960,76

  PrematabliciizentropskogstrujanjaslijedidazatajomjertlakovadobivamolokalniMabrojjednak

  19

 • Brzinazvuka,posebnioblicienergetskejednadbe

  20

  0,9

  2.nain

  1 12

  Ma

  1 12

  Ma

  Omjerjednadbi,

  1 12 Ma

  1 12 Ma

  1 12

  Ma 1 12

  Ma

  Ma12 2

  11

  12

  Ma 1

  b Strujanj jeizentropskopavrijedirelacija,e

  288,150,761,01

  ,,

  265,66K

  1,4 287,053 265,66

  0,91 326,7 297,3m/s

  326,7m/s

 • Normalniudarnival

  4NORMALNIUDARNIVAL

  Poglavlje8.6(str.575),8.7

  21

 • Normalniudarnival

  Promatrasenormalniudarnivaluzraku. Isprednormalnogudarnogvalakarakteristikestrujezrakasu:

  u1=680m s ,T1=288Kip1=1,01bar.Izraunajbrzinu,temperaturuitlakzrakaizaudarnogvala.4.1

  Rjeenje:

  Zrakprolaskomkrozudarnivalnaglomijenjasvojekarakteristike,Tiprastu,aVopada.

  1,4 287,053 288,15 340m/s

  6802

  340

  Iztablicakarakteristikanormalnogudarnogvalaslijedidaje,

  4,5

  1,687

  0,5774

  Slijedidasu:

  4,5 4,5 1,01 4,55bar

  1,687 1,687 288,15 486,1K

  1,4 287,053 486,1

  0,5774 442 255m/s

  442m/s

  22

 • Normalniudarnival

  4.34.2Promatrasenormalniudarnivalunadzvunojstrujizrakaukojojjetlakzrakaprijeudarnogvalajednak1,01bar. Izraunajgubitakzaustavnog tlakazrakakrozudarnivalkada jeMabroj ispredudarnogvala

  jednak:

  a) Ma1=2

  b) Ma1=4

  Usporeditadvarezultataikomentiraj!

  Rjeenje:

  a)UkupnitlakispredudarnogvalamoguejeizraunatiizomjeratlakovasobziromnaMabrojstrujezraka.

  VidiPrilog?

  Za 2izTablicekarakteristikaizentropskestrujezraka , 7,824

  Dakle,

  ,, 7,824 1,01 7,92bar

  Ukupnitlakizudarnogv la re koomjera , , izTablicazanormalniudarnivala od ujesepre

  Za 2izPriloga?? , , 0,7209

  ,,

  ,, 0,7209 7,92 5,71bar

  Razlikaukupnogtlaka(gubitakzaustav

  , , 7,92 5,71 2,21bar

  nogtlaka)je

  b)

  Za 4izTablicekarakteristikaizentropskestrujezraka , 151,8

  ,, 151,8 1,01 154bar

  Ukupnitlakizuda no seprekoomjera , , izTablicazanormalniudarnivalr gvalaodreuje

  Za 4 , , 0,1388

  23

 • Normalniudarnival

  ,,

  ,, 0,1388 154 21,4bar

  Gubitakz stavnog a

  , , 154 21,4 132,6bar

  au tlak je

  Gubitak ukupnog tlaka smanjuje sposobnost toka da izvri korisni rad, to znai da smanjuje

  sposobnost nekog ureaja i radi troak. Dvostruko veiMa broj 60 puta je poveao gubitak

  ukupnogtlaka(132,6/2,21=60).

  4.3 Ramjetmotor(ureajzakojistvarapotisakbezrotirajuihdijelova)letinavisiniod10kmustandardnojatmosferi.Brzina leta iznosiMa=2. Izraunajte temperaturu i tlakzrakau toki2u trenutkukada je

  Ma2=0.2.Strujanjeizmeutoke1i2jeizentropsko.

  Rjeenje:

  Ukupni tlak iukupna temperatura (zaustavniuvjeti) isprednormalnogudarnog valamogu seodrediti iz

  TabliceizentropskogstrujanjaMa=2

  ,, 7,824 2,65 10 2,07 10 Pa 2,07bar

  ,, 1,8 223,3 401,9K

  Utoki1 audarnogvala,zaustavnitlakjezaMa=2(Tablicanormalniudarnival)iz

  ,,

  ,, 0,7209 2,07 1,49bar

  24

 • Normalniudarnival

  konstantnakrozudarnivaljerje .Ukupnatemperaturaje

  , , 401,9K

  S obzirom da je strujanje izmeu toaka 1 i 2 izentropsko, zaustavni tlak i temperatura su

  ns i oaka,ko tantn izmeutiht

  , , 1,49bar

  , , 401,9K

  U ki ukojojjeM 2= ,2 mogu

  , 1,028i 1,008

  to 2 a 0 ejeodreditistatikitlakitemperaturupremaPrilogu??

  ,

  ,

  4.4

  ,1,49

  1,45bar1,028

  ,,

  401,91,008 399K

  Omjertlakovakroznormalniudarnivaluzrakuje4,5.KolikisuMabrojisprediizaudarnogvala?Kolikije

  omjergustoaiomjertemperaturazrakakrozudarnival?

  Rjeenje:

  4,5

  Prematablicamazanormalniuda v zarni al 4,5

  2 0,5774

  Izistihtablicaslijedidaje:

  2,667 1,687

  Kodnormalnihudarnihvalovaomjertlakova iza i ispredudarnogvala jednoznanoodreujeMa

  ispredudarnogvala,Mabrojizaudarnogvalakaoiomjereostalihtermodinamikihkarakteristika

  krozval.

  25

 • Normalniudarnival

  4.54.5 Omjer temperaturazrakakrozudarnival iznosi5,8.Koliki jeMabroj ispred,akoliki izaudarnogvala.Kolikijeomjergustoaitlakovakrozval?

  4.6

  4.7

  Rjeenje:

  Prematablicamazanormalniudarni zaval ,

  5 0,4152

  Iz jeistihtablicaslijedida :

  5 29

  Kodnormalnihudarnihvalovaomjerttemperaturaizaiispredudarnogvalajednoznanoodreuje

  Ma ispred udarnog vala, Ma broj iza udarnog vala kao i omjere ostalih termodinamikih

  karakteristikakrozval.

  Mabrojizaudarnogvalaiznosi0,4752.KolikijeMabrojispredudarnogvala?Kolikasuomjerigustoe,

  tlakaitemperaturekrozval?

  Rjeenje:

  Prematablicam zanormalniuda ivalza 0,4752a rn

  5 3,857 10,33 21

  2,679

  KodnormalnihudarnihvalovaomjerodreivanjeMabrojaizaudarnogvalajednoznanoodreuje

  Maispredudarnogvala,kaoiomjereostalihtermodinamikihkarakteristikakrozval.

  Brzina i temperatura struje zraka isprednormalnogudarnogvala iznose1215m/s i300K. Izraunajte

  brzinustrujezrakaizavala?

  1,4 287,053 300 347,2m/s

  1215347,2

  3,5

  Prematablicamazanormalniudarnivalza 3,5

  26

 • Normalniudarnival

  0,4512 21

  3,315

  4.8

  3,315 300 994,5K

  1,4 287,053 994,5 632,1

  0,4512 632,1 285,2m/s

  m/s

  PromatramonormalniudarnivalijijeMa1=3,53.IzraunajMabrojizaudarnogvala:

  a)koristeinajbliuvrijednostiztablicevrijednostizaudarnevalove

  b)interpolirajuitablinevrijednosti

  c)egzaktnoanalitikiproraunati

  Usporedirezultate!

  a)Ma1=3,53

  normalniudarnivalzaMa1=3,53najbliavrijednostzaMabrojje:Prematablicamaza

  0,4492

  b) 3,53jeizmeu 0,4512i 3,55gdjeje 0,4492

  3,5gdjeje

  Intepolacijomslijedidajeza 3,53

  0,44923,55 3,53

  0,4512 0,4492 3,55 3,5

  0,4492 0,0008 0,45

  c)

  Ma1 1 2 Ma

  1 21 1,4 1 2 3,531,4 3,53 1,4 1 2

  0,2025Ma

  0,45

  27

 • Normalniudarnival

  4.9 ZrakoplovLockheadSR71Blackbirdletinavisiniod25km.TlakizmjerennaPitotcijevizrakoplovaiznosi3,88104Pa.Izraunajbrzinuzrakoplova.

  Rjeenje:

  N

  ,

  avisiniod25km,p=2.5273x103PaiT=216.66K

  3.88 104

  2.5273 10315.35

  Iztablicezanormalniudarnivalza 15.35,slijedidaje 3.4,

  1,4 287 216.66,053 295m/s

  3.4 295 1003m/s

  28

 • 5KOSIUDARNIVALPoglavlje9

  29

 • Kosiudarnival

  5.1 NadzvunizrakoplovletinaMa=2navisiniod16km.PretpostavimodaseudarnivaloviodzrakoplovabrzospajajuuMachovvalkojipresijecatlo izazrakoplova,uzrokujuizvuniudarkojiujeosobana

  tlu.Nakojojudaljenostiodosobenatlusenalazizrakoplovutrenutkuzvunogudara?

  16 km

  d

  Rjeenje:

  sin1

  sin1

  5.2

  230

  tan tan

  16 10tan 30

  27,7km

  PromatrasenadzvunostrujanjesaMa=2,p=1,01bariT=288K.Ovastrujazrakakutotklonaod20.

  IzraunajM,p,T,p0iT0izarezultirajuegkosogudarnogvala.

  Rjeenje:

  2

  1,01bar

  30

 • Kosiudarnival

  8K

  31

  28

  20

  D darnogvala (Slika9.9,str.613.)Iz ijagramazakarakteristike kosogu

  2i 20 53.4

  Da moemoo redit no komp

  , 53.4

  lje d i rmalnu onentuMabrojaprijeudarnogvala

  sin 2 sin 1.6

  ,1 1 2 ,

  1 2,

  1 1,4 1 2 1,61,4 1,6 1,4 1 2

  0,447

  , 0,6684

  Pomoukojeslijedidaje

  ,

  sin0,6684

  sin 53.4 201,21

  O ov oemomjeretlak a,temperatureigust emoodreditiprekojednadbizanormalniudarnival:

  12 1 ,

  1 12 1,41,4 1

  1,6 1 2,82

  1 , ,2 1

  1,4 1 1,62 1,4 1 1,6

  2,032

  2,822,032

  1,388

  ln ln 1004,7 ln 1,388 287 ln 2,82 31,86

  ,

  ,

  / , / 0,895

  ProvjeraizAppendixB: ,,

  0.8952

 • Kosiudarnival

  Kona mogueizraunatit

  2 82 2 ar

  noje lakitemperaturuizakosogudarnogvala:

  , 1,01 ,8482b

  1,388 288 939 ,7K

  Zaustavneuvjeteza 2mog eje odreditipomouAppendixA: , 7.824i , 1.8u

  ,, , 0.8952 7.824 1,01 7.07bar,

  Totalnatemperaturakrozvaljekonstantna iiznosi:

  , ,, 1.8 288 518.4K

  32

 • Kosiudarnival

  33

  5.3 Promatrasekosiudarnivalpodkutomod30.Machovbrojispredvalaiznosi2.4.Izraunajnagibstrujezraka,Machovbroj,teomjeretlakaitemperatureizaudarnogvala.

  Rjeenje:

  2.4 30

  tan 2 cotsin 1cos 2 2

  2 cot 302.4 sin 30 1

  2.4 cos 60 20,1178

  6.5

  Dijagr gudarnogvala (Slika9.9,str.613.)Ili amazakarakteristikekoso

  , n 30sin 2.4 si 1.2

  ,1 1 2 ,

  1 21 1,4 1 2 1,21,4 1,2 1,4 1 2

  0,709,

  , 0, 2284

  ,

  sin0,8422

  sin 30 6,52,11

  12 1 ,

  1 12 1,4

  1,2 1 1,5131,4 1

  1 ,

  1,4 1 1,22 1,4 1 1,2

  1,34162 1 ,

  1,5131,3416

  1,128

  Provjerapomoutablicazanormalniudarnival,Appendix8,za

  , 1.2slijedidaje , 0,8422

 • Kosiudarnival

  1,513

  1,128

  Promatrasestrujazrakabrzine =3kojujepotrebnousporitinapodzvunubrzinu.Promatramodva

  razliitanainakakobitopostigli:5.4

  (1)strujuzrakausporavamokroznormalniudarnival

  (2)strujazrakanajprijeprolazikrozkosiudarnivalsa40kutomvala,azatimkroznormalniudarnival.

  Odreditiomjerkonanihzaustavnihtlakovaizanormalnogudarnogvalazasluajbr.2izaustavnogtlaka

  izanormalnogudarnogvalazaprvisluaj.Komentirajrezultate.

  Rjeenje:

  Za luaj

  3

  s (1)

  TablicaizApp.B

  ,

  ,0.3283

  34

 • Kosiudarnival

  35

  Za luaj(2)s

  3 40

  , 40sin 3 sin 1.93

  ,1 1 2 ,

  1 2,

  1 1,4 1 2 1,931,4 1,93 1,4 1 2

  0,348

  , 0,589

  IzApp.Bmoguejeodreditiza , 1.93interpolacijom:

  ,

  ,0.753 , 0,588

  tan 2 cotsin 1cos 2 2

  2 cot 403 sin 40 1

  3 1,4 cos 80 20,4009

  21,8 5

  ,

  sin0,589

  s 21,85in 401,89

  Z strujuzrakasa 1,89iztablicazanormalniudarnivalslijedidaje:a

  ,

  ,0.77195

  Ukupnosmanjenjezaustavnogtlakausluajubr.2jednakoje:

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,0.77195 0.753 0.5813

  Konano:

  ,,

  ,,

  0.58130.3283

  1.77

  Kranjiukupnitlakje76%veiusluajuviestrukihudarnihvalovauusporedbisanormalnimudarnimvalom

  usluajubr.1.Zaustavnitlakjeindikatorkolikokorisnogradajemoguepreuzetiiznekestrujezraka.toje

 • Kosiudarnival

  36

  veizaustavnitlakstrujazrakaimaveuiskoristivost.Manjigubitakzaustavnogtlakaznaiveuiskoristivost

  strujezraka.Usluajubroj2imamomanjegubitkeprizaustavljanjustrujezraka.KadasesmanjiMabroj

  isprednormalnogudarnogvala,tadasuigubicimanji.Kosiudarnivaludrugomsluajusluiojeupravo

  tome.Primjenaovihkarakteristikanadzvunestrujezrakavidljivajepriprojektiranjuusisazrakaumlazne

  motorenadzvunihzrakoplova.

 • 6ZAOBLJENIUDARNIVAL,EKSPANZIJSKIVAL

  37

 • Kosiudarnival

  6.1 Promatramo odvojeni zaobljeni udarni val ispred dvodimenzionalnog parabolinog tupog tijela (vidisliku).brzinaslobodnestrujezrakajeMa=8.Promatramodvijestrujnicekojeprolazekrozudarnivalu

  tokamaa ibkaonaslici.Kutvalautokia iznosi90,autokib60. Izraunaj iusporedivrijednosti

  entropijerelativnopremastrujizrakazastrujniceaibustrujiizaudarnogvala.

  Rjeenje:

  Neposrednoizazaobljenogudarnogvalautokiamoguejeodreditikarakteristikestrujeprekojednadbi

  zanormalniudarnival.

  Ta imam

  , 8

  ko o,

  App.Bza , 8slijedidasu:Iz

  74.5

  13.39

  Porastentropije dreuje eizjednadbe:o s

  ln ln 1004,7 ln 13.39 287 ln 74.5 1370J

  kgK

  Sobziromnapoznatu injenicu iz teorijeudarnih valovaprema kojoj je strujanjeduneke strujnice iza

  udarnogvalaadijabatskoibeztrenja,odnosnoizentropsko,slijedidaepromjenaentropijebitikonstantna

  duitavestrujnicea.

  38

 • Zaobljeniudarnival

  39

  Dakle,promjenaentropijedustrujnicea 1 370 J kgK

  l e g anamjestub,gdjeje 8 60Neposrednoizazaob j no udarnogval

  , sin 8 in 6.928 s 60

  tabliceuApp.Bza , 6.9moguejeodreditiiz

  55.38

  10.2

  Daklenamjestubidu trujnice ,s b

  ln ln 1004,7 ln 10.2 287 ln 55.38 1181J

  kgK

  Promjenaentropijedubstrujnicemanjajenegoduastrujnicejerstrujnicabprolazikrozslabijidio

  zaobljenogudarnogvala.

  Nadzvuno strujanje sa 1.5, 1.01bar 288K ekspandira oko otrog vrha kroz kut

  otklonaod15.Izraunaj , , , , , ikutove ispred i izaMa linijasobziromnasmjerstruje

  zrakaizaudarnogvala.

  6.2

  Rjeenje:

  1.5

  PrandtlMayerovafunkcija

  11tan

  11

  1 tan 1

  2.40.4

  tan0.42.4

  1.5 1 tan 1.5 1 11.91

 • Kosiudarnival

  11.91 15 26.91

  IztabliceApp.C(PrandtlMayerovafunkcijaiMakut)za 26.91slijedidaje 2

  Omjeretla

  1.5

  kovamoguejeodreditiiztabliceApp.A;

  , 3.671

  , 1.45

  2

  , 7.824

  , 1.8

  Sobzirom ajestrujazrak izentropskaslijedidaje , , i , , d a

  ,

  ,

  ,

  , 17.824

  1 3.671 1.01 0.4739bar

  ,

  ,

  ,

  , 11.8

  1 1.45 288 232K

  , ,, 3.671 1.01 3.708bar

  , ,, 1.45 288 417.6K

  KutprednjeMalinije 4 . 1 81

  KutzadnjeM linije 30 15 15a

  arcsin1

  40

 • Zaobljeniudarnival

  41

  Promatramo strujanje zraka ija je brzina i tlak 10i 1.01bar. IzraunajteMa broj i tlak u

  sluaju:6.3

  a)postepenogkompresijskogzakretanjakrozukupnikutod15(PrandtlMayerovakompresija)

  b)kompresijuprekootrogkutaod15(kosiudarnival)

  Rjeenje:

  a)izentropskostru j k sjan e,PM ompre ija

  t 102.3slijedidajeIz abliceApp.Cza 10

  102 87.3.3 15

  IztabliceApp.Cza 8 3 lijedidaje .47. s 6

  IzApp.A,za , 10, 0.4244 10

  6.4, , 0.2355 10

  , , z entropskostrujanje aiz

  ,

  , ,

  , 10.2355 10

  1 0.4244 10 1.01 18.2bar

  b)adijabatskostrujanje,kosiudarnival

  r a nogvala (Slika9.9,str.613.)IzDijag amazakar kteristikekosogudar

  1 2010i 5

  , sin 10 sin 20 3.42

 • Kosiudarnival

  IztabliceuApp.B(normalniudarnival)za , 3.4moguejeodrediti

  13.32

  13.32 1.01 13.45bar

  , ,

  0.2322

  .4552, 0

  15

  ,

  sin0.4552

  sin 20 155.22

  Izentropskakompresija jedjelotvornijiproces jersu iMa itlak izakompresijskogvalaveinegousluaju

  kosog udarnog vala.Nedjelotvornost kosog udarnog valamjeri se kroz gubitak ukupnog tlaka kroz kosi

  udarnivalkojiiznosioko77%

  42

 • Zaobljeniudarnival

  43

  6.5 Izraunajkoeficijenteuzgonaiotporaravneploupodkutomod5ustrujizrakabrzineMa=3.

  Rjeenje:

  Dabiodredilisilenaploupotrebnojeizraunatiomjertlakova nagornjojpovriniiomjer na

  ni.donjojpovri

  5

  A p 49.76Iz p .Cza 3

  49.76 5 54.76

  IzApp.Cslije d 3.27di ajeza 54.76

  IzApp.A,za ,

  3, 36.73

  3.27, , 55

  , , izent ostrujanjeza ropsk

  , , 36.7355

  0.668

  Omjertlakovanadonjojpovrini

  Izdijagramakarakteristikakosogudarnogvala za 3i 5 23.1

  , s 7in 3 sin 23.1 1.17

  App. 77 1.458Iz B za , 1.1

  cos

 • Kosiudarnival

  44

  22

  cos2

  1.4 31.458 0.668 cos 5 0.125

  s in

  22

  sin2

  1.4 31.458 0.668 sin 5 0.011

  ili

  tan

  tan 0.125 tan 5 0.011

 • Nadzvuniaerodinamikituneli

  7STLAIVOSTRUJANJEKROZMLAZNICE,DIFUZOREIAERODINAMIKETUNELE

  1

  1 2 1

  1 12

  45

 • Stlaivostrujanjekrozmlaznice,difuzoreiaerodinamiketunele

  7.1 Promatramo izentropsko nadzvuno strujanje kroz konvergentnodivergentnu mlaznicu sa omjerompovrineizlazapremagrlu10.25.Tlakurezervoaruitemperaturasu5.05bari333K.IzraunajteM,piT

  naizlazumlaznice.

  Rjeenje:

  7.2

  Iz pp.A(iz

  3.95

  A entropskostrujanje)za 10.25

  1142

  1

  4.12

  5.05142

  0.0387bar

  3334.12

  80.3K

  46

 • Nadzvuniaerodinamikituneli

  7.1 Promatramo izentropsko nadzvuno strujanje kroz konvergentnodivergentnu mlaznicu sa omjerompovrine izlazapremagrlu2.Tlakurezervoaru itemperaturasu1.01bar i288K. IzraunajteM,p,Tu

  grluinaizlazuizmlaznicezasluajevekadaje:

  a)strujanjenadzvunonaizlazu

  b)strujanjejepodzv n kroz mlaznicuosimugrlugdjejeM=1.u o cijelu

  c)izlaznitlakjednak 0.983bar

  Rjeenje:

  a) grlu

  1

  U jestrujanjesonino,

  0.528 1.01 0.5333bar

  0.833 288 240K

  Na je

  2.2

  izlazu strujanjenadzvuno.Za 2izApp.A(izentropskostrujanje)slijedi:

  110.69

  1

  1.968

  47

 • Stlaivostrujanjekrozmlaznice,difuzoreiaerodinamiketunele

  1.0110.69

  0.0945bar

  2881.968

  146,3K

  48

 • Nadzvuniaerodinamikituneli

  b strujanjeidaljesonino,pa ij thodnomizraunud s vr edipremapre

  0.5333 bar

  a u:

  240K

  Ugrluje

  1

  Meutim,nasvimostalimmjestimaumlaznicistrujanje jepodzvuno,pa izApp.Aza 2(dioza

  strujanje)slijedi:podzvuno

  11.064

  1

  1.018 0.3

  1.011.064

  0.949bar

  2881.018

  282.9K

  c Utrenutkukada 0 b r ugrlujesonino,aliusvimostalimdijelovimapodzvuno..949 a strujanje

  Iztogaslijedidaje , 0.949bar.

  Ako pretpostavimoda jetlakna izlazu izmlaznice jednak 0.983bar,to jeveeodgraninog , ,

  slijedida je strujanje kroz cijelumlaznicupodzvunoukljuujui i grlo.A* je referentna vrijednost, aAt

  ednostpovrinemlaznice.stvarnavrij

  1.010.983

  1.028

  ZatajomjerjeizpodzvunogdijelaApp.A:

  49

 • Stlaivostrujanjekrozmlaznice,difuzoreiaerodinamiketunele

  0.2 2.964

  0.5 2.964 1.482

  Za mjer

  0.44

  o 1.482jeizpodzvunogdijelaApp.A:

  50

 • Nadzvuniaerodinamikituneli

  7.3 Zrak izokoline strujikrozkonvergentnumlaznicuu spremnikukojemu seodrava tlakod200kPa.Upresjeku1ijajepovrina0.0012m2tlakitemperaturasu400kPai5C,aMabrojje0.52.Odredi:

  a)Mabrojugrlumlaznice

  b)maseniprotok

  c)povrinupoprenogpresjekagrla

  Rjeenje:

  1 12

  4 11.4 1

  2 0.52

  ..

  4.81bar

  21

  0.416 0.528 "chokedflow"ilitizasienostrujanje4.8

  1

  400000287 278.15

  1.4 287 278.15 0.52 0.0012

  45kg/s1.0

  1 12

  278.15 11.4 1

  2 0.52 293.2K

  0.8333 0.8333 293.2 244.3K1.2

  0 28 28 4.81 2.541bar.5 0.5

  2.54 10287 244.3

  3.623kg/m

  51

 • Stlaivostrujanjekrozmlaznice,difuzoreiaerodinamiketunele

  1.4 287 244.3 313.3m/s

  1.0453.623 313.3

  0.000921m

  Zrakizstrujikrozmlaznicubrzinom200m/s.Mlaznicaimapovrinupoprenogpresjekanaizlazu0.7m2.

  Tlakitemperaturanaizlazuiznose101325Pai73C.Odreditinaizlazuizmlaznice:

  7.4

  a)zaustavnutemperaturu

  b)zaustavnitlak

  c)maseniprotok

  d)Mabroj

  Rjeenje:

  a

  1 1

  2

  273.15 73 200.15K

  52

  1.4 287 200.15 283.6m/s

  20028

  0.70523.6

  1 12

  200.15 11.4 1

  2 0.7052 220K

  b

  1 12

  1.01 11.4 1

  2 0.7052

  ..

  1.41bar

  c

  1.01 101.764kg/m

  287 200.15

  1.764 200 0.7 247kg/s

  d 0.7052

 • 8NADZVUNIAERODINAMIKITUNELIPoglavlje10.5(str.698)

  53

 • Nadzvuniaerodinamikituneli

  Modelzrakoplovanalaziseutestsekcijinadzvunogaerotunelaprotonogpresjeka3m2.Maksimalna

  brzina zrakoplova jeMa = 2. Radni fluid je zrak koji istjee iz spremnika u kojem je tlak 3 bara i

  temperatura20C.Odredi:

  8.1

  a) uvjeteugrluDeLavalovemlaznice,

  b) uvjeteutestsekciji,

  c) maseniprotokzrakakroztunel.

  0p

  0

  0T

  Rjeenje:

  Spremnik:

  3bar 3 10 Pa

  2 C 2 3.15 293.15K

  0 0 27

  3 103.565kg/m

  287 293.15

  Grlomlaznice:Mt 1,V a

  0.8333 0.8333 293.15 244.3K1.2

  1 bar0.528 0.528 3 .585

  0 .634 2.260 kg/m

  1.4 287 244.3 313.3m/s

  Testsekcija:

  11

  2Ma 3 1

  1.4 12

  2.

  .3.83bar

  54

 • Nadzvuniaerodinamikituneli

  55

  11

  2Ma 293.15 1

  1.4 12

  2 162.9K

  8.2

  11Ma 3.565 1

  1.4 1 2

  .0.820kg/m

  22

  1.4 87 162.92

  Ma

  255.8m/s

  255.8 2 511.6m/s

  0.820 511.6 3 1259kg/s

  Zrakgustoe ,podtlakom ,miruje( )uspremnikuA.Zaaerodinamikamjerenjauprostoru

  B,kojiimapoprenipresjek . ,potrebnasustandardniuvjetinarazinimoraibrzina .

  a) Kolikitrebabitipopr nipresjekgrlamlazniceiprotokkrozmlaznicu?e

  b) Kolikitrebabititlak uspremniku?

  Rjeenje:

  a 2

  1 2 1

  1 1

  2

  1 12

  11.4 1

  22 1.8

  1 1

  1.4 11.4 1

  6

  12

  21.4 1

  1.8 2.85

  2.85 2.85

  0.252.85

  0.148m

 • Nadzvuniaerodinamikituneli

  1.225 2 340 0.25 208 kg s

  b

  11

  101325 1.8.

  . 7.928 10 Pa2

  11

  288.15 1.8 518.7K2

  7.928 10287 518.7

  5.326kg/m

  Nadzvuniaerodinamiki tunelskiciran jenaslici.Temperaturazrakauspremniku je1000K.Uokolini

  vladastandardniatmosferskitlak.Maseniprotokkroztunelje120kg/s.Akojeutestnojsekcijipotrebno

  ostvaritibrzinustrujezrakaMa=3,izraunaj:

  8.3

  a) brzinuugrlumlaznice

  b) brzinunaizlazutestnesekcije

  c) povrinugrlamlaznicei

  d) povrinuizlaznogpresjeka

  0p

  0

  0T

  okolinepp =2ep

  eM

  Rje ne je:

  Za 2slijedidaje

  1 2 1

  1 12

  13

  21.4 1

  11.4 1

  23

  .

  .17.93

  4.23

  1.20.8333 0.8333 1000 833K

  56

 • Nadzvuniaerodinamikituneli

  57

  1.4 287 833 578.5m/s

  b Iztablicazanormalniudarnival,moguejeodreditiomjertlakovaizaiisprednormalnogudarnogvalazap zn abrojispred n m rnogvala.o atiM or alnoguda

  Za 2sl e ijedidaj 10.33

  10132510.33

  9809Pa

  0.4752

  11

  21000 0.5556 555.6K

  1. 287 555.64

  472.5 3 1417.4m/s

  472.5m/s

  2.679

  2.679 555.6 1488K

  4 287 14881. 773

  773 0.4752 367.5m/s

  m/s

  c

  2879809 555.6

  0.0615kg/m

  120

  0.0615 1417.41.377m

  4.23

  4.231.3774.23

  0.325m

 • 9STLAIVOSTRUJANJEPREKOAEROPROFILA

  Poglavlje11(11.1113;str.711722)

  58

 • Stlaivostrujanjeprekoaeroprofila

  9.1 Klinasti dvostrukosimetrini aeroprofil prema slici nalazi se u nadzvunoj struji zraka. Egzaktnimproraunomodrediti:

  a)koeficijentuzgonaisiluuzgonapojediniciraspona

  b)koeficijentvalnogotporaisiluotporapojediniciraspona

  c)skiciratirasporedtlakanaaeroprofilu.

  Podaci:

  Maoo=1,6 too=20oC c=2m

  =7o poo=0,7bar =5o

  Rjeenje:

  12PrandtlMayerovaekspanzija

  23PrandtlMayerovaekspanzija

  14Kosiudarnival

  45PrandtlMayerovaekspanzija

  59

 • Stlaivostrujanjeprekoaeroprofila

  12PrandtlMayerovaekspanzija

  Naprvojgornjojploinast

  7 5 2

  ajuPrandtlMayeroviekspanzijskivalovikrozkojedolazidoporastaMabroja.

  PrandtlMayerovafunkcija:

  11tan

  11

  1 tan 1

  2.40.4

  tan0.42.4

  1.6 1 tan 1.6 1 14.86

  Provjera:izApp.Cza 1.6 14.86

  14.86 2 16.86

  IzApp.Cslijedidajeza 16.86 1.67

  Sobziromdajestrujanjekrozekspanzijskevaloveizentropsko(odnosno, sukonstantnikrozvalove)

  slijediizjednadbizaizentropskostrujanje:

  1 12

  1 12

  1 121 12

  1 0.2 1.61 0.2 1.67

  .

  .0.9009

  0 7ba

  0.9009 0.7 0

  . r

  .6306bar

  Provjera:izApp.A,za1.6, , 4.251.67, , 4.719

  0.9006

  23PrandtlMayerovaekspanzija

  Na drugom dijelu ploe, opet se strujnice zraka ire tj. nastaju ekspanzijski valovi kroz koje dolazi do

  atlakazraka.ponovnog pad

  2 10

  60

 • Stlaivostrujanjeprekoaeroprofila

  16.86

  16.86 10 2 866. C

  IzApp.Cslijedidajeza 26.86 2.02

  1 12

  1 12

  1 121 12

  1 0.2 1.671 0.2 2.02

  .

  .0.5845

  0.6306 bar

  0.5845 0.6306 0.3686bar

  1 2 2 3

  2 10

  =1 6. =1.67

  14.86 1 .86 6

  14.86 2 16.86 16.86 10 26.86

  1.67 2.02

  0.9009 0.5845

  0.6306bar 0.3686 bar

  14Kosiudarnival

  Nadonjojstraniprofilazrakizpodruja1prolazikrozkosiudarnivalupodruje4.

  Iz ija ramaM lijed :

  5

  d g s i

  1.6 12 5

  , sin 1 si 5 1.311.6 n 5

  iztabliceuApp.Bza , 1.311moguejeodrediti

  61

 • Stlaivostrujanjeprekoaeroprofila

  1.84

  , 0.781

  1.84 0.7 1.288 bar

  ,

  sin0.781

  sin 55 121.145

  4 5Pr andtlMayerovaekspanzija

  10

  .1 145

  PrandtlMayerovafunkcija

  11tan

  11

  1 tan 1

  2.40.4

  tan0.42.4

  1.145 1 tan 1.145 1 2.270

  2.27 10 12.27

  IzApp.Cslijedidajeza 12.27 1.51

  Sobziromdajestrujanjekrozekspanzijskevaloveizentropsko(odnosno, sukonstantnikrozvalove)

  slijediizjednadbizaizentropskostrujanje:

  1 12

  1 12

  1 121 12

  1 0.2 1.1451 0.2 1.51

  .

  .0.6066

  1.288bar

  0.6066 1.288 0.7813bar

  62

 • Stlaivostrujanjeprekoaeroprofila

  1 4 4 5

  12 10

  =1.6 1 .145

  2.27 55

  , sin 1. sin6 55 1.311 2.27 10 12.27

  1.145; , 0.781 1.51

  1.84 0.6066

  1.288bar 0.7813 bar

  Siluu aiotporapojedinicirasponaraunamo:zgon

  2 11.00382m

  cos cos 5

  cos 2 cos 12 cos 12 cos 2

  2 kNcos 2 cos 12 15.12 90. 7 105.39

  sin 2 sin 12 0.53 19.2 19.73kN

  20.7 0.7 10 1.6 125440Pa

  105.3912 2

  0.425.44

  19.73125.44 2

  0.0786

  63

 • Stlaivostrujanjeprekoaeroprofila

  64

 • 10PRANDTLGLAUERTOVAKOREKCIJAZASTLAIVOST

  Poglavlje11.4i11.5

  65

 • PrandtlGlauertovakorekcijazastlaivost

  10.1 Nanekojtokinapovriniaeroprofila,koeficijenttlakaiznosi0.3privrlomalimbrzinama.AkojebrzinaslobodnestrujezrakaMa=0.6,izraunajCputojtoki.

  Rjeenje:

  0 .3

  1

  0.31 0.6

  0.375

  Teoretski, koeficijent uzgona za tanki, simetrini aeroprofil u nestlaivoj truji zraka iznosi .

  IzraunajtekoeficijentuzgonapriMa=0.7.10.210.2

  Rjeenje:

  ,1

  21 0.7

  8.8

  Utjecaj stlaivosti pri Ma = 0.7 je da poveava nagiba pravca koeficijenta uzgona za 8.8 2 1.4,

  odnosno40%.

  Izraunajte koeficijent uzgona za aeroprofilNACA 2421 pri ako je brzina struje zraka jednaka

  Ma=0.6.

  10.3

  Rjeenje:

  ,1

  0.71 0.6

  0.875

  66

 • PrandtlGlauertovakorekcijazastlaivost

  NACA2421.2

  0

  0,7

  5

  2.9x10

  6

  5.9

  8.9

  5.9

  .5.4.3.2.1.004

  .008

  .012

  Stan

  dardro

  ughn

  ess

  a.c.position

  .016

  .020

  .024 1

  .61.2

  .8.4

  0.4

  .8.12

  .16

  32

  24

  16

  80

  816

  2432

  .2.4

  .2.6

  .81

  0

  0

  .028

  .032

  .036

  0 2.0

  1.6

  1.2.8.4.4.81.2

  1.6

  2.0

  2.4

  2.8

  3.2

  3.6

  Sectionan

  gleofattack,

  0,deg

  Sectionliftcoefficient,c

  Momentcoefficient,cm,c/4

  0 .5.4.3.2.1.1

  Sectionliftcoefficient,c

  Momentcoefficient,cm,a.c

  Sectiondragcoefficient,cdy/c

  x/c

  Re

  0.011

  0.018

  0.03

  2x/cy/c

  0.23

  10.23

  90.24

  1

  67

 • PrandtlGlauertovakorekcijazastlaivost

  10.410.4 Aeroprofil se ispitujeupodzvunomaerotunelu.Brzina strujanjau test sekciji je30.48m/s,avladajuuvjeti standardne atmosfere na razinimora. Ako je tlak u toki na aeroprofilu 100678.7 Pa, odredi

  koeficijenttlakautojtoki.Akosebrzinapoveana0.6Ma,kolikijekoeficijenttlaka?

  Rjeenje:

  12

  100678.7 10132512 1.225 30.48

  1.136

  1

  1.1361 0.6

  1.42

  Aeroprofil ima .Na osnovu eksperimentalnih rezultata kodMa = 0.16 koeficijent uzgona je

  . pri . . Koliki je koeficijent uzgona kod . pri Ma = 0.65 prema Prandtl

  Glauertovojteoriji?

  10.5

  Rjeenje:

  PrimalimnapadnimkutovimaPrandtlGlauertovakorekcijaje:

  ,1

  ,1

  ,

  1

  1

  . 0.3

  1.5 40.054551/

  1 0.05455 1 0.16 0.053851/

  . 0.053851 0.65

  0.070861/

  . 0.07086 2.5 4 0.461

  68

 • 11KRITINIMACHOVBROJ

  Poglavlje11.611.9

  69

 • KritiniMachovbroj

  70

  Nanajisturenijojtokinaaeroprofilu,koeficijenttlakazasluajnestlaivogstrujanjaiznosi0,8.Odredi:

  kritiniMachovbrojaeroprofila,grafikiinumeriki

  poveanjekoeficijentauzgonauodnosunanestlaivostrujanjeprikritinomMachovombroju

  Rjeenje:

  ojaeroprofilaa KritiniMachovbr

  a1. Grafikorjeenje

  0 ,8

  1

  0,81

  1 PrandtlGlauertovopravilo

  2

  2 1

  11 2

  21,4

  2 1,4 1

  1,4 1

  ,,

  11

  0,7

  2 0,42,4

  ,

  1

  10,7

  2 0,4

  2,4

  ,

  1 2*

  0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2iz 1 0,8 0,816 0,873 1 1,333 iz 2* 16,313 3,662 1,294 0,435 0 0,279

  0,643oitanoizgrafa

 • KritiniMachovbroj

  71

  a2. Numerikorjeenje

  0,8

  1

  10,7

  2 0,4

  2,4

  ,

  1

  1 0,8 0,4568

  2 0,4568 0,7876

  3 0,7876 0,4744

  4 0,4744 0,7766

  ... 0,64 0,64595

  0,64596 0,64018

  0,642

  0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

  -2.5

  -2

  -1.5

  -1

  -0.5

  0

  Ma

  Cp k

  rit

  Makrit=0.643

  (1

  (2)

  )

  1

  0,56

  2 0,4 2,4

  ,

  1

  0,644

  0,643 0,643

  vrlosporokonvergira

  b 1 1 0,643

  1,306

  1,306 0,306 30,6%

 • KritiniMachovbroj

  72

  10.2 Usporedi brzine za tri razliita zrakoplova (pravokutnih krila, kut strijele 15 i 45) pri kojimaopstrujavanjekriladostiekritiniMachovbroj.Pretpostavitidajekrilobeskonanotankaravnaploa.

  V

  V

  Rjeenje:

  1,4 287,04 288,15 340,3m/s

  1

  340,3m/s

  340,3m/s

  cos LE

  cos LE

  cos LE1

  cos LE cos LE

  LE 15

  340,3co

  352,3m/ss 15

  352,3340,3

  1,035

  LE 45

  340,3co

  481,2m/ss 45

  481,2340,3

  1,414

 • KritiniMachovbroj

  73

  Teoretski koeficijent uzgona za tanki simetrini aeroprofil u nestlaivom strujanju iznosi Cz0=2.

  IzraunajkoeficijentuzgonazaMachovebrojeve0,1,0,3,0,5,0,7i0,9.

  Rjeenje:

  2 6,283

  1

  6,283 1

  10.3

  0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

  6,315 6,587 7,255 8,798 14,415

  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.90

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  1.6

  Ma

  Cz =6

  =1

 • KritiniMachovbroj

  74

  10.4Zaaeroprofilnaslicidanjekoeficijenttlakakaonaslici.Odrediti: a)kritinuvrijednostMabroja

  b)kritinubrzinukodletanavisinih=2000m

  x

  c/2

  Cp

  c/2

  0.5

  1

  1.5

  0.5

  1.5

  Rjeenje:

  1,5

  2

  2 1

  11

  21,4

  2 1,4 1

  1,4 1

  ,,

  11

  0,7

  2 0,42,4

  ,

  1

  1,51

  0,7

  2 0,4 2,4

  ,

  1

  11.05

  2 0,4

  2,4

  ,

  1

 • KritiniMachovbroj

  1 0,5 0,596

  2 0,596 0,559

  3 0,559 0,575

  75

  4

  0,57

  0,568 0,571

  5 0,571 0,570

  1,4 287,04 275,15 332,5

  0.57 332.5 189.5m/s

  m/s

 • 12MJERENJEVISOKIHPODZVUNIHINADZVUNIHBRZINA

  76

 • Mjerenjevisokihpodzvunihinadzvunihbrzina

  77

  12.1Boeing 747 leti na visini 10000m (barometarska visina). Temperatura je 15 C iznad standardne, aMachovbrojiznosi0.85.Odredi:

  a)ekvivalentnubrzinu

  b)zaustavnitlaknaPitotcijevi

  c)kalibriranubrzinuoitanusinstrumentanakojemjezanemarenutjecajMabroja

  d)oitanjekalibriranebrzinenakorektnokalibriranomintrumentunarazinimora

  Rjeenje:

  I ta l t rdneatmosferenavisiniod10000mtemperaturaitlakzrakaiznose,z b ices anda

  22B ,

  23B ,

  24B , /

  287,053J/kgK

  K C 273,15 15 223,15 238,15K223,15

  26431.3287.053 238.15

  0.3869kg/m

  1.4 87.053 238.152

  0.85 309.4 263m/s

  309.4m/s

  a

  2630.38691.225

  147.8m/s

  b

  11

  2Ma 26431,3 1

  1.4 12

  0.85.

  .42391Pa

  c

  12

 • Mjerenjevisokihpodzvunihinadzvunihbrzina

  2

  78

  21.225

  42391 26431,3 161.4m/s

  d

  21 1

  p1

  2 1.41.4 1

  1013251.225

  142391 26431,3

  101325

  ..

  1

  157.2m/s

  2 11 Ma

  2 1

  1 14Ma140Ma

  2

  0.386942391 26431,3

  1

  1 14 0.85140 0.85

  263m/s

 • Mjerenjevisokihpodzvunihinadzvunihbrzina

  79

  12.2 ZrakoplovDC10letina12000m,temperaturaje10Cispodstandardne,aMachovbrojje0,83.Odredi:a)ekvivalentnubrzinu

  b)zaustavnitlak

  c)kalibriranubrzinu

  Rjeenje:

  I ta l t rdneatmosferenavisiniod12000mtemperaturaitlakzrakaiznose,z b ices anda

  29B ,

  30B ,

  31B , /

  287,053J/kgK

  K 216,15 10 206,15KC

  ,287.053 206,15

  0.3267kg/m

  1.4 .053 206,15 287

  0.83 287.8 238.9m/s

  287.8m/s

  a

  238.90.32671.225

  123.4m/s

  b

  11

  2Ma 19330,1 1

  1.4 12

  0.83.

  .30369.5Pa

  21 1 1

  2 1.41.4 1

  19330,11.225

  130369.5 19330,1

  19330,1

  ..

  1

  123.4m/s

 • Mjerenjevisokihpodzvunihinadzvunihbrzina

  c

  80

  21 1

  p1

  2 1.41.4 1

  1013251.225

  130369.5 19330,1

  101325

  ..

  1

  131.8m/s

  21 1 1

  2 1.41.4 1

  19330,10.3267

  130369.5 19330,1

  19330,1

  ..

  1

  238.9m/s

 • Mjerenjevisokihpodzvunihinadzvunihbrzina

  81

  12.3OdrediMachovbrojzrakoplovaakoPitotcijevmjerizaustavnitlaknaSL:a)129291Pa

  b)275000Pa

  Rjeenje:

  21

  0,528

  101325528

  191903Pa0,0,528

  a podzvunilet

  zp1p

  11

  2Ma

  11

  2Ma

  Ma21

  12

  1.4 1129291101325

  ..

  1 0.6

  b nadzvunilet

  zp2p1p

  121M 1 omjertlakovakroznormalniudarnival

 • Mjerenjevisokihpodzvunihinadzvunihbrzina

  ,

  82

  11

  2M izentropskostrujanje

  M1 12 M

  M 12

  2 1 M2 M 1

  izrelacijazanormalniudarnival

  , 11

  22 1 M2 M 1

  1 M4 M 2 1

  121Ma 1

  1 2 M 21

  1 2 M1

  , , 1 M

  4 M 2 11 2 M

  1

  275000101325

  2.4 M4 1.4 M 0.8

  .

  .1 1.4 2.8 M

  2.4

  2.7142.4 M

  5.6M 0.8

  .

  0.167 1.167 M

  2.7142.4 M

  5.6M 0.8

  .

  0.167 1.167 M

  1.167 M 0.167 2.7142.4 M

  5.6M 0.8

  .

  M0.1671.167

  2.7141.167

  2.4 M5.6M 0.8

  .

  0.143 2.3260.72M12

  0.7M12 0.1

  3.5

  2 1.4141.414 1.3301.309 1.309

  1.3

 • Mjerenjevisokihpodzvunihinadzvunihbrzina

  83

  12.4 Zamjerenje nadzvune brzine izraena je sonda koja ima poseban senzor za statiki tlak, a posebnocjevicuzazaustavni.Akozrakoplovletinanultojnadmorskojrazinibrzinom2000km/hpristandardnim

  uvjetima,odrediti:

  a)pokazivanjep1

  b)pokazivanjep2

  c)temperaturuT2uustimacijevi

  Rjeenje:

  39B ,

  40B ,

  41B , /

  1.4 287.053 288,15 340.3m/s

  2000 k 555.6m/sm h

  555.6340.3

  1.63

  a

  11Ma 1 0.2 1.63 . 4.44

  2

  4.44 101325 450305Pa

  b

  121Ma 1

  1.531 288.15 441.3K

  0.2 1.63 1.531

 • 13LINEARIZIRANONADZVUNOSTRUJANJE

  84

 • Lineariziranonadzvunostrujanje

  85

  9.1 Klinastidvostrukosimetriniaeroprofilpremaslicinalaziseunadzvunojstrujizraka.Linearnomteorijomaeroprofilaunadzvunojstrujizrakaodredi:

  a)koeficijentuzgonaisiluuzgonapojediniciraspona

  b)koeficijentvalnogotporaisiluotporapojediniciraspona

  c)skiciratirasporedtlakanaaeroprofilu.

  Zadatakjepotrebnorijeitipomoukoef.tlakatlakaCpuzavisnostiokutuzakretastruje,tepomou

  jednadbizaCLiCDkojeslijedeizCp.

  Podaci:

  Maoo=1,6 too=20oC c=2m

  =7o poo=0,7bar =5o

  Rjeenje:

  InainpomouCp

  1 25

  7

  Cp2 Cp3

  Cp4 Cp5

  ,2 2 7 5 /57.3

  0.05591.6 11

  ,2 2 7 5 /57.3

  1.6 10.335

  1

  , , 0.335

  , , 0.0559

 • Lineariziranonadzvunostrujanje

  2

  86

  cos1

  cos 51.004m

  , cos cos cos , cos

  , ,

  co cos , , s , ,

  2 , cos 2 , cos

  0.0559 cos 2 2 0.335 cos 12 1.00382 125440 96591N2

  96.591125.44 2

  0.385

  sin sin sin , sin

  , , ,

  sin sin , , , ,

  2 , sin 2 , sin

  0.0559 sin 2 2 0.335 sin 12 1.00382 125440 18032N2

  18.032125.44 2

  0.0719

  IInain moupo clicd(Ackeret)

  41

  4 7/57.31.6 1

  0.391

  41

  12tan

  41.6 1

  757.3

  12tan 5 0.0601

  Tablica1.Usporedbarjeenja

  Egzaktna metoda 0.42 0.0786 Linearna metoda - Cp 0.385 0.0719 Linearna metoda cl i cd 0.391 0.0601

 • Lineariziranonadzvunostrujanje

  87

  9.2 Klinasti aeroprofil prema slici nalazi se u nadzvunoj struji zraka. Egzaktnom i linearnom teorijomaeroprofilaunadzvunojstrujizrakaodredi:

  a)koeficijentuzgona

  b)koeficijentvalnogotpora

  c)koeficijentmomentazanapadnibrid

  Podaci:

  Maoo=2,5

  10000m poo=26499Pa

  c=1m

  Rjeenje:

  Egzaktanproraun

  =5o

  =2=10o

  Izentropskostrujanjezaustavnitlakovisujednaki,

  2.5; 2 6499Pa1

  ; 10

  . 3 1 2 5 9. 2

  3 0 .19.12 1 49 2

  IzApp.Cslijedidajeza 49.12 3

 • Lineariziranonadzvunostrujanje

  88

  Sobziromdajestrujanjekrozekspanzijskevaloveizentropsko(odnosno, sukonstantnikrozvalove)

  ijediizjednadbizaizentropskostrujanje:sl

  , 17.09

  , 36.73

  ,

  ,

  17.0936.73

  0.4653

  .4 5 12330Pa0 6 3 0.4653 26499

  jagramaM)2.5; ; 5 27.5(izdi

  , sin s 1.1542.5 in 27.5

  tab p.Bza , 1.154moguejeodreditiIz liceuAp

  , 0. 287

  ,

  sin0.872

  sin 27.5 52.279

  1.387

  7 1.387 26499 36757Pa1.38

  2cos

  0.55

  0.502mcos

  2

  c 1 13300N

  os

  2 1 6189N

  cos

  1 36757

  cos cos 3 os 5 17222N

  N

  13300 6189 cos 10 6757 c

  sin sin 6189 sin 10 36757 sin 5 2129N

  20.7 26499 2.5 115933Pa

 • Lineariziranonadzvunostrujanje

  1722211593 1

  0.1493

  2129115 3 1

  0.018493

  3

  2

  13300 14

  6189 34

  36757 12

  10412Nm4 4

  10412115933 1 1

  0.0898

  Linearna rija(Ackeretovateorija)teo

  2

  1

  Tablica2.Odreivan uslijedtlak napovrine roprofilajesile

  []

  a

  ae

  [Pa] [N] 1 0 0 0 0

  -10 -0.152 -17622 -8845

  3 5 0.0762 8834 8834

  cos cos 8845 c 511Ncos 10 8834 os 5 17

  sin n 8845 sin 10 8834 sin 5 2306Nsi

  1751111593 1

  0.1513

  2306115933 1

  0.0199

  34

  8845 34

  8834 12

  11051Nm2

  11051115933 1 1

  0.0953

  89

 • Lineariziranonadzvunostrujanje

  4

  1

  90

  4 5/57.32.5 1

  0.152

  4

  1

  12tan

  42.5 1

  557.3

  12tan

  557.3

  0.0200

 • PRILOZI

  91

 • A.Tablicastandardneatmosfere

  H[m] T[K] p[Pa] [kg/m3] a[m/s] [m2/s]

  0 288,15 101325 1,225 340,3 1,460E05500 284,9 95460,1 1,1673 338,4 1,519E051000 281,65 89873,2 1,1116 336,4 1,582E051500 278,4 84554,1 1,0580 334,5 1,647E052000 275,15 79492,7 1,0065 332,5 1,716E052500 271,9 74679,6 0,9568 330,6 1,789E053000 268,65 70105,2 0,9091 328,6 1,866E053500 265,4 65760,4 0,8632 326,6 1,947E054000 262,15 61636,2 0,8191 324,6 2,033E054500 258,9 57724,1 0,7767 322,6 2,123E055000 255,65 54015,4 0,7361 320,5 2,219E055500 252,4 50502,1 0,6971 318,5 2,321E056000 249,15 47176,2 0,6596 316,4 2,428E056500 245,9 44029,9 0,6238 314,4 2,542E057000 242,65 41055,7 0,5894 312,3 2,663E057500 239,4 38246,4 0,5566 310,2 2,792E058000 236,15 35594,7 0,5251 308,1 2,929E058500 232,9 33094 0,4950 305,9 3,074E059000 229,65 30737,4 0,4663 303,8 3,229E059500 226,4 28518,6 0,4388 301,6 3,394E0510000 223,15 26431,3 0,4126 299,5 3,570E0510500 219,9 24469,5 0,3877 297,3 3,758E0511000 216,65 22627,3 0,3639 295,1 3,958E0511500 216,65 20916 0,3363 295,1 4,282E0512000 216,65 19330,1 0,3108 295,1 4,634E0513000 216,65 16509,9 0,2655 295,1 5,425E0514000 216,65 14101,2 0,2267 295,1 6,352E0515000 216,65 12044,0 0,1937 295,1 7,437E0516000 216,65 10286,8 0,1654 295,1 8,707E0517000 216,65 8786,0 0,1413 295,1 1,019E0418000 216,65 7504 0,1207 295,1 1,194E0419000 216,65 6409,4 0,1031 295,1 1,397E0420000 216,65 5474,3 0,0880 295,1 1,636E04

  92

 • 93

  B.Popisformula

 • BIBLIOGRAFIJA

  [1] Abbot,I.H.,VonDoenhoff,A.E.TheoryofWingSection.NewYork:Dover,1959.

  [2] Anderson,J.D.IntroductiontoFlight.NewYork:McGrawHill,2000.

  [3] Anderson,J.D.FundamentalsofAerodynamics.NewYork:McGrawHill,2001.

  [4] Kesi,P.Osnoveaerodinamike.Zagreb:FSB,2003.

  [5] Kuethe,A.M.,Chow,C.FoundationsofAerodynamics.NewYork:JohnWiley&Sons,1986.

  [6] McCormick,B.Aerodynamics,AeronauticsandFlightMechanics.NewYork:JohnWiley&Sons,1995.

  [7] Renduli,Z.Aerodinamika.Zemun:ROSavaMihi,1984.

  94

  PREDGOVORSADRAJPOPIS OZNAKA1 OSNOVNE VELIINE STANJA FLUIDAPromatramo prostoriju pravokutnog oblika povrine poda dimenzija 5 x 7 m i visine 3,3 m. Tlak i temperatura zraka u prostoriji su 1,01e5 Pa i 25C. Izraunaj unutranju energiju i entalpiju zraka u prostoriji.Promatramo rezervoar volumena unutranjosti od 30 m3. Dok se u rezervora upumpava zrak, tlak zraka unutar rezervoara kontinuirano raste. Promatramo trenutak u kojem je tlak zraka unutar rezervoara dostigao 10 atm. Pretpostavimo da je unutar rezeervoara temperatura zraka konstantna (postoji izmjenjiva topline) i iznosi 300 K. Zrak se upumpava u rezervora brzinom od 1 kg/s. Izraunajte:a) brzinu porasta tlaka u tom trenutku?Avion Boeing 747 leti u standardnoj atmosferi na visini od 11000 m. Tlak u toki na krilu iznosi 19037,5 Pa. Uz pretpostavku izentropskog strujanja preko krila, izraunaj temperaturu u toj toki. Promatramo rezervoar nadzvunog aerotunela. Tlak i temperatura zraka u rezervoaru su 20,2 bar i 300 K. Zrak iz rezervoara iri se prema cijevi tunela. Na odreenom poloaju u cijevi tlak zraka iznosi 1,01 bar. Izraunaj temperaturu zraka na istom poloaju ako je:Temperatura i tlak u zaustavnoj toki na raketi velike brzine iznose: 519 K i ,. Izraunajte:Bernoullijeva jednadba izvedena je iz II. Newtonovog zakona koji kae u osnovi da je sila = masa x ubrzanje. Meutim kako svi izrazi u Bernoullijevoj jednadbi imaju dimenziju energije po jedinici volumena (pr. Pa = N/m2 = Nms/sm3 = Ws/m3 = J/m3) namee se zakljuak kako je Bernoullijeva jednadba zapravo energetska jednadba za nestlaivo strujanje. Ako je to tono, onda bi Bernoullijevu jednadbu trebalo biti mogue izvesti iz energetske jedandbe za stlaivo strujanje. Iz izraza za neviskozno, adijabatsko i stlaivo strujanje,izvedite prikladne zakljuke za nestlaivo strujanje i izvedite Bernoullijevu jednadbu.

  2 OSNOVNE JEDNADBE ZA NEVISKOZNO STLAIVO STRUJANJEU toki u struji zraka tlak, temperatura i brzina su 1,01e5, 320 K i 1000 m/s. Izraunaj zaustavnu temperaturu i tlak u toj toki.Avion leti na visini od 3000 m u standardnoj atmosferi. Pitot cijev montirana na nosu zrakoplova mjeri tlak od 1,06 x 105 Pa. Avion leti visokom podzvunom brzinom leta, bre od 150 m/s, odnosno ne smije se zanemariti stlaivost zraka. Izraunaj brzinu leta zrakoplova.Zrakoplov leti u uvjetima ISA/SL. Temperatura u toki na krilu iznosi 250 K. Odredi tlak i gustou u toj toki pretpostavljajui stlaivo izentropsko strujanje.Aeroprofil se nalazi u slobodnoj struji zraka iji je tlak = , =, / i brzina = /. U toki na povrini aeroprofila tlak iznosi 50 660 Pa. Uz pretpostavku izentropskog strujanja, izraunaj brzinu u toj toki. Kolika bi bila pogreka (%) da se za izraun brzine koristila pogrena Bernoullijeva jednadba za nestlaivo strujanje?

  3 BRZINA ZVUKA I ENERGETSKA JEDNADBAZrakoplov leti brzinom od 250 m/s. Izraunaj njegov Ma broj ako leti u standardnoj atmosferi na visini:Koliki je Ma broj u toki na krilu zrakoplova ako je brzina struje zraka u toj toki 1000 m/s, a temperatura T = 320 K.Izraunaj omjer kinetike i unutranje energije u toki struje zraka u kojoj je Ma broj:Promatramo dugaku cijev duine 300 m. Cijev je napunjena zrakom temperature 320 K. Na jednom kraju cijevi generira se zvuni val. Koliko e mu trebati da doe do dugog kraja?Ako je cijev napunjena helijem temperature 320 K, koliko e tada biti potrebno zvunom valu s jedne na drugu stranu. Za jednoatomne plinove kao to je helij, = 1,67. Plinska konstanta za helij iznosi R = 2078,5 J/(kg K). Promatramo toku u struji zraka u kojoj su lokalni Ma broj, statiki tlak i statika temperatura zraka jednaki 3.5, 30300 Pa i 180 K. Izraunaj lokalne vrijednosti zaustavnog tlaka, zaustavne temperature, T*, a* i Ma* u toj toki. Promatra se aeroprofil u slobodnoj struji zraka brzine Ma = 0,6 i tlaka p = 1,01 bar kako je prikazano na slici. U toki 1 na aeroprofilu tlak zraka iznosi p1 = 0,76 bar. Izraunaj:a) lokalni Machov broj u toki 1. Pretpostavi izentropsko strujanje zraka preko aeroprofilab) brzinu zraka u toki 1 ako je temperatura slobodne struje zraka 15 C.

  4 NORMALNI UDARNI VALPromatra se normalni udarni val u zraku. Ispred normalnog udarnog vala karakteristike struje zraka su: u1= 680ms, T1= 288 K i p1= 1,01 bar. Izraunaj brzinu, temperaturu i tlak zraka iza udarnog vala.Promatra se normalni udarni val u nadzvunoj struji zraka u kojoj je tlak zraka prije udarnog vala jednak 1,01 bar. Izraunaj gubitak zaustavnog tlaka zraka kroz udarni val kada je Ma broj ispred udarnog vala jednak:Ramjet motor (ureaj za koji stvara potisak bez rotirajuih dijelova) leti na visini od 10 km u standardnoj atmosferi. Brzina leta iznosi Ma = 2. Izraunajte temperaturu i tlak zraka u toki 2 u trenutku kada je Ma2 = 0.2. Strujanje izmeu toke 1 i 2 je izentropsko. Omjer temperatura zraka kroz udarni val iznosi 5,8. Koliki je Ma broj ispred, a koliki iza udarnog vala. Koliki je omjer gustoa i tlakova kroz val?Ma broj iza udarnog vala iznosi 0,4752. Koliki je Ma broj ispred udarnog vala? Kolika su omjeri gustoe, tlaka i temperature kroz val? Brzina i temperatura struje zraka ispred normalnog udarnog vala iznose 1215 m/s i 300 K. Izraunajte brzinu struje zraka iza vala? Promatramo normalni udarni val iji je Ma1 = 3,53. Izraunaj Ma broj iza udarnog vala:a) koristei najbliu vrijednost iz tablice vrijednosti za udarne valoveb) interpolirajui tabline vrijednostic) egzaktno analitiki proraunatiUsporedi rezultate!Zrakoplov Lockhead SR-71 Blackbird leti na visini od 25 km. Tlak izmjeren na Pitot cijevi zrakoplova iznosi 3,88104 Pa. Izraunaj brzinu zrakoplova.

  5 KOSI UDARNI VAL6 ZAOBLJENI UDARNI VAL, EKSPANZIJSKI VAL 7 STLAIVO STRUJANJE KROZ MLAZNICE,DIFUZORE I AERODINAMIKE TUNELEPromatramo izentropsko nadzvuno strujanje kroz konvergentno-divergentnu mlaznicu sa omjerom povrine izlaza prema grlu 10.25. Tlak u rezervoaru i temperatura su 5.05 bar i 333 K. Izraunajte M, p i T na izlazu mlaznice.Promatramo izentropsko nadzvuno strujanje kroz konvergentno-divergentnu mlaznicu sa omjerom povrine izlaza prema grlu 2. Tlak u rezervoaru i temperatura su 1.01 bar i 288 K. Izraunajte M, p, T u grlu i na izlazu iz mlaznice za sluajeve kada je:a) strujanje nadzvuno na izlazub) strujanje je podzvuno kroz cijelu mlaznicu osim u grlu gdje je M = 1.Zrak iz okoline struji kroz konvergentnu mlaznicu u spremnik u kojemu se odrava tlak od 200 kPa. U presjeku 1 ija je povrina 0.0012 m2 tlak i temperatura su 400 kPa i 5 C, a Ma broj je 0.52. Odredi:a) Ma broj u grlu mlazniceb) maseni protokc) povrinu poprenog presjeka grlaZrak iz struji kroz mlaznicu brzinom 200 m/s. Mlaznica ima povrinu poprenog presjeka na izlazu 0.7 m2. Tlak i temperatura na izlazu iznose 101325 Pa i -73 C. Odrediti na izlazu iz mlaznice:a) zaustavnu temperaturu b) zaustavni tlakc) maseni protokd) Ma brojModel zrakoplova nalazi se u test sekciji nadzvunog aerotunela protonog presjeka 3 m2. Maksimalna brzina zrakoplova je Ma = 2. Radni fluid je zrak koji istjee iz spremnika u kojem je tlak 3 bara i temperatura 20C. Odredi:Zrak gustoe , pod tlakom , miruje (= ) u spremniku A. Za aerodinamika mjerenja u prostoru B, koji ima popreni presjek =. , potrebna su standardni uvjeti na razini mora i brzina =.a) Koliki treba biti popreni presjek grla mlaznice i protok kroz mlaznicu?b) Koliki treba biti tlak u spremniku ?Nadzvuni aerodinamiki tunel skiciran je na slici. Temperatura zraka u spremniku je 1000 K. U okolini vlada standardni atmosferski tlak. Maseni protok kroz tunel je 120 kg/s. Ako je u testnoj sekciji potrebno ostvariti brzinu struje zraka Ma = 3, izraunaj:

  9STLAIVO STRUJANJE PREKO AEROPROFILAKlinasti dvostrukosimetrini aeroprofil prema slici nalazi se u nadzvunoj struji zraka. Egzaktnim proraunom odrediti: a) koeficijent uzgona i silu uzgona po jedinici raspona b) koeficijent valnog otpora i silu otpora po jedinici raspona c) skicirati raspored tlaka na aeroprofilu.Podaci:

  10 PRANDTL-GLAUERTOVA KOREKCIJA ZA STLAIVOSTNa nekoj toki na povrini aeroprofila, koeficijent tlaka iznosi -0.3 pri vrlo malim brzinama. Ako je brzina slobodne struje zraka Ma = 0.6, izraunaj Cp u toj toki.Teoretski, koeficijent uzgona za tanki, simetrini aeroprofil u nestlaivoj truji zraka iznosi =. Izraunajte koeficijent uzgona pri Ma = 0.7.Izraunajte koeficijent uzgona za aeroprofil NACA 2421 pri = ako je brzina struje zraka jednaka Ma = 0.6. Aeroprofil se ispituje u podzvunom aerotunelu. Brzina strujanja u test sekciji je 30.48 m/s, a vladaju uvjeti standardne atmosfere na razini mora. Ako je tlak u toki na aeroprofilu 100678.7 Pa, odredi koeficijent tlaka u toj toki. Ako se brzina povea na 0.6 Ma, koliki je koeficijent tlaka?Aeroprofil ima =. Na osnovu eksperimentalnih rezultata kod Ma = 0.16 koeficijent uzgona je = . pri =.. Koliki je koeficijent uzgona kod =. pri Ma = 0.65 prema Prandtl-Glauertovoj teoriji?

  11 KRITINI MACHOV BROJNa najisturenijoj toki na aeroprofilu, koeficijent tlaka za sluaj nestlaivog strujanja iznosi -0,8. Odredi:Usporedi brzine za tri razliita zrakoplova (pravokutnih krila, kut strijele 15 i 45) pri kojima opstrujavanje krila dostie kritini Machov broj. Pretpostaviti da je krilo beskonano tanka ravna ploa.Teoretski koeficijent uzgona za tanki simetrini aeroprofil u nestlaivom strujanju iznosi Cz0 = 2. Izraunaj koeficijent uzgona za Machove brojeve 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 i 0,9.Za aeroprofil na slici dan je koeficijent tlaka kao na slici. Odrediti: a) kritinu vrijednost Ma broja b) kritinu brzinu kod leta na visini h = 2000 m

  12 MJERENJE VISOKIH PODZVUNIH I NADZVUNIH BRZINABoeing 747 leti na visini 10000 m (barometarska visina). Temperatura je 15 C iznad standardne, a Machov broj iznosi 0.85. Odredi:a) ekvivalentnu brzinub) zaustavni tlak na Pitot cijevic) kalibriranu brzinu oitanu s instrumenta na kojem je zanemaren utjecaj Ma brojad) oitanje kalibrirane brzine na korektno kalibriranom intrumentu na razini mora=, =, =, /Zrakoplov DC-10 leti na 12000 m, temperatura je 10C ispod standardne, a Machov broj je 0,83. Odredi:a) ekvivalentnu brzinub) zaustavni tlakc) kalibriranu brzinu=, =, =, /Odredi Machov broj zrakoplova ako Pitot-cijev mjeri zaustavni tlak na SL:a) 129291 Pab) 275000 Pa Za mjerenje nadzvune brzine izraena je sonda koja ima poseban senzor za statiki tlak, a posebno cjevicu za zaustavni. Ako zrakoplov leti na nultoj nadmorskoj razini brzinom 2000 km/h pri standardnim uvjetima, odrediti:a) pokazivanje p1b) pokazivanje p2c) temperaturu T2 u ustima cijevi=, =, =, /13LINEARIZIRANO NADZVUNO STRUJANJEKlinasti dvostrukosimetrini aeroprofil prema slici nalazi se u nadzvunoj struji zraka. Linearnom teorijom aeroprofila u nadzvunoj struji zraka odredi: a) koeficijent uzgona i silu uzgona po jedinici raspona b) koeficijent valnog otpora i silu otpora po jedinici raspona c) skicirati raspored tlaka na aeroprofilu.Podaci:Klinasti aeroprofil prema slici nalazi se u nadzvunoj struji zraka. Egzaktnom i linearnom teorijom aeroprofila u nadzvunoj struji zraka odredi: a) koeficijent uzgona b) koeficijent valnog otpora c) koeficijent momenta za napadni bridPodaci:

  PRILOZIBIBLIOGRAFIJA