tehnicke informacije mh massivholz

of 16 /16
Udruga proizvođača MH MASSIVHOLZ AUSTRIA Tehnicke informacije za primjenu MH MASSIVHOLZ

Author: trantu

Post on 20-Dec-2016

244 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Udruga proizvoaa MH MASSIVHOLZ AUSTRIA

Tehnicke informacije za primjenu

MH MassivHolz

2

1. Udruga proizvoaa MH-Massivholz AustriaUdruga proizvoaa MassivHolz Austria obvezuje se na odgovorno i stalno koritenje visoko-vrijedne prirodne sirovine drva.

lanovi udruge za visoku kvalitetu MH-MassivHolz Austria su male i srednje obiteljske tvrtke na podruju drvne industrije koje ispunjavaju najvee zahtjeve u vezi s kvalitetom i pouzdanou. Oni proizvode pod trgovakim imenom MH-MassivHolz vrhunski proizvod s obzirom na dimenzionalnu stabilnost koji ima funkciju nosivosti u gradnji drvom. Upravo u vrijeme u kojem ekoloko vrednovanje graevinskih proizvoda ima sve vee znaenje, razvija se MH-Massivholz koji se proizvodi od jednog trupca bez ljepila i tako postaje visokovrijedan proizvod za modernu gradnju drvom.

Efekt pohranjivanja ugljika znai da su u 1 m3 drva (gu-stoa suhog drva oko 0,55 g/cm3) pohranjene 0,28 tone ugljika, to odgovara jednoj toni CO2. Zamjenom tvari i energije drugih sirovina i izvora energije (koritenjem ka-skada) po 1 m3 drva mogu se izbjei emisije CO2 u prosjenoj koliini od 1,1 tone.

Prof. Dr. Arno Frhwald Sveuilite Hamburg

U jednom kubinom metru proizvoda MH-Massivholz u prosjeku je pohranjena jedna tona CO2.

Prirodna visoka vrijednost sirovine drva oituje se i u stvaranju vrijednosti. Tijekom obrade posebno pazimo na regionalno stvaranje vrijednosti i kratko vrijeme prijevoza. Ing. Johannes Reisecker Pilana Holz Reisecker

Proizvodi MH-Massivholz su odlina bioloka alternati-va za lamelirane i kemijski obraene drvene proizvode u gradnji drvom.

Vlastiti unutarnji nadzor prema normi NORM EN 14081-1 kao i vanjske kontrole koje provode akreditirane ispitne i nadzorne institucije jame visoku trajnu kvalitetu za prera-ivaa.

DI Johannes BlinzerPredsjednik tehnikog odbora za nadzor MH-MassivHolz Austria, Holztechnikum Kuchl (Drvna tehnika Kuchl)

Razvrstavanje prema kvaliteti u pogonima MH-Massiv-holza koji imaju certifikat CE osigurava proizvode za gradnju drvom koji uvelike ispunjavaju zahtjeve norme NORM DIN 4074-1.

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

2. Opis proizvodaProizvodi od masivnog drva reu se od jednog trupca u vie dijelova, pri emu je sri-ka barem odvojena i sasvim se naputaju spojevi, ljepila ili ostali kemijski dodaci. MH-MassivHolz, osueno i razvrstano prema vrstoi, odgovara prvoklasnoj kvaliteti s obzirom na dimenzijsku stabilnost za svaku primjenu u graevinarstvu. Ovisno o svrsi mogu se ispo-ruivati razliite povrine (sirove, ujednaene ili izblanjane) kao i individualni popreni presjeci i duljine.

MH-Massivholz: suho konstrukcijsko drvo razvrstano prema vrstoi s definiranom dimenzi-onalnom stabilnou za koritenje na vidljivim i pregraenim podrujima. Uobiajene vrste drva su smreka, jela, ari i bor.

3

SMreka (Picea abies karst.): naj-ea vrsta drva u srednjoj Europi i Skandinaviji i time najvanija vrsta drva za koritenje: zrelo drvo, tj. nema izraenu boju srike; bjelia-sto-uto drvo.

Jela (abies alba Mill.): po izgledu i svojstvima vrlo slina smreki; nema smolne kanale i mjehurie; isto tako ima i malu prirodnu trajnost.

ari (larix decidua Mill.): crveno-smea srika, vea trajnost od smreke i jele; esto se koristi na otvorenom podruju izloenom atmosferilijama kao to su mostovi, terase, fasade.

Bor (Pinus silvestris l.): Vrsta drva s jasnom tamnom srikom koja je neto trajnija od smreke; bjelika se moe dobro impregnirati.

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

4

MH-Massivholz proizvodi se u 3 klase kvalitete:

plus Fotos Anwendungen????

. tehniki isueno i suho razvrstano

. vlanost drva za klasu NATUR 20%, kod klasa FIX, PLUS 15 + 3%. oznaka Ce prema normi NORM EN 14081-1. klasa razvrstavanja najmanje S10 TS prema normi NORM DIN 4074-1. klasa vrstoe najmanje C24 prema normi NORM EN 338. klasa uporabljivosti 1,2 i 3 prema normi NORM EN 1995-1. individualne duljine i dimenzije graevinsko drvo prema nacrtu

MH MASSIVHOLZ.NAJVIA KVALITETA U TRI VARIJANTE

Srika odvojena, tehniki isueno, izblanjano i

s izblanjanim rubovima, nema spojeva i ljepila

Srika odvojena, tehniki isueno, ujednaeno i

s izblanjanim rubovima, nema spojeva i ljepila

Piljenje u to vie dijelova, tehniki isueno, si-

rov proizvod za piljenje, nema spojeva i ljepila

PLUS

FIX

NATUR

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

Tablica 1:

Klase kvalitete MH-Massivholz

5

klasa razvrstavanja

Klase vrstoe

Primjena

Vlanost drvaVrsta piljenja

Brid drveta

Dimenzionalna stabil-nost poprenog presje-ka prema N eN 336

Stanje grana

Granatost

Dodavanje koreradijalne pukotine od skupljanja

Smolni mjehuriiobojenjaNajezda insekata

UvijanjeUzduna zakrivlje-nost

Povrinska tekstura

C 24 standardC 30 prema izboruKlasa uporabljivosti 1,2 i 315 + 3%odvojena srika ili bez srikenije doputeno

klasa tolerancije dimenzija 2 10 cm = + 1 mm> 10 cm = + 1,5 mmslobodne grane i pa-dajue grane preko 20 mm promjera nije doputenoS 10: A 2 / 5S 13: A 1 / 5nije doputenoirina pukotine 3% ograniena na 6 mm; kod poprenih presjeka preko 10/20 cm 5%irina b 5 mmnije doputenonije doputeno

NORM DIN 4074-1kod piljenja s odvojenom srikom 8 mm / 2 m; kod piljenja bez srike 4 mm / 2 mizblanjan po povri-ni i rubovima

C 24 standardC 30 prema izboruKlasa uporabljivosti 1,2 i 315 + 3%odvojena srika ili bez srikemjeri se koso 10% manje strane po-prenog presjekaklasa tolerancije dimenzija 2 10 cm = + 1 mm> 10 cm = + 1,5 mmNORM DIN 4074-1klasa razvrstavanja S 10

S 10: A 2 / 5S 13: A 1 / 5NORM DIN 4074-1NORM DIN 4074-1

doputeniNORM DIN 4074-1ugrizi insekata do 2 mm promjera doputeni

NORM DIN 4074-1NORM DIN 4074-1

ujednaen i izbla-njan po rubovima

C 24 standardC 30 prema izboruKlasa uporabljivosti 1,2 i 3 20%viedijelno, ako je tehniki izvedivoklasa rezanja A prema DIN 68365

klasa tolerancije dimenzija 1 10 cm = +3/-1 mm> 10 cm = +4/-2 mmNORM DIN 4074-1klasa razvrstavanja S 10

S 10: A 2 / 5S 13: A 1 / 5NORM DIN 4074-1NORM DIN 4074-1

doputeniNORM DIN 4074-1ugrizi insekata do 2 mm promjera doputeni

NORM DIN 4074-1NORM DIN 4074-1

sirov proizvod za piljenje

NORM DIN 4074-1najmanje S 10 TS

MH PLuS MH FIx MH NAtur

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

Tablica 2:

Klase uporabljivosti prema normi NORM EN 1995-1-1 i primjeri podruja koritenja

6

klase uporabljivosti pre-ma normi NorM eN 338

Izjednaena vlanost drva u stanju koritenja

Opis podruja koritenja

Primjer za primjenu

Nkl 1 suho podruje

NKL 2 vlano podruje

NKL 3 podruje na otvorenom

i.d.R. um 12 %(5 do 15 %)

um 20 %(10 do 20 %)

um > 20 %(12 do 24 %)

graevinski elemen-ti zatvoreni sa svih strana i grijaninatkrivena otvorena graevinska kon-strukcijakonstrukcija slobod-no izloena atmos-ferilijama

Stropovi od drvenih greda, posebno vidljiva konstrukcijazatieni graevinski elementi carport konstrukcijenezatieni grae-vinski elementi balkonske konstrukcije

Mogunost koritenja proizvoda MH-Massivholz

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

Tablica 3:

Pridruivanje vizualnih klasa razvrstavanja klasama vrstoe za puno drvo prema normi NORM EN 1912:

U normi NORM EN 338 mogu se nai sve karakteristine vrijednosti vrstoe i krutosti koje su potrebne za proraun graevina od drva, vidi izdvojene dijelove iz norme u tablici 5.

7

3. Karakteristina svojstva vrstoe i krutosti

Graevinsko drvo razvrstano prema vrstoi u svrhu nosivosti s pravokutnim poprenim presjekom mora odgovarati zahtjevima norme NORM EN 14081-1.

Budui da norma NORM EN 14081-1 ne sadri pravila za razvrstavanje koja vrijede irom Europe, treba provesti vizualno razvrstavanje prema vrstoi po nacionalno priznatim pravi-lima za razvrstavanje, u Austriji prema normi NORM DIN 4074-1. U normi NORM EN 1912 klase razvrstavanja iz svake pojedine nacionalne norme za razvrstavanje pridruuju se eu-ropskom sustavu klasa vrstoe iz norme NORM EN 338. Nakon to MH-Massivholz odgova-ra najmanje klasi razvrstavanja S 10 prema NORM DIN 4074-1, dobiva se sljedea podjela.

VRSTA DRVA

Klasa razvrstavanja prema normi Klasa vrstoe prema normi NORM DIN 4074-1 NORM EN 338

Smreka, jela, bor, ari

S 10 C 24

Smreka, jela, bor, ari

S 13 C 30

Proizvod MH-Massivholz Stroga kontrola kvalite-te kod proizvoda MH-Massivholz

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

Tablica 4:

Profil vrstoe proizvoda MH-Massivholz(najmanje C 24):

8

CRNOGORINO DRVOKarakteristine vrijednosti C 14 C 16 C 18 C 20 C 22 C 24 C 27 C 30

vrstoe (u N/mm2)

Savijanje m,k 14 16 18 20 22 24 27 30Vlak paralelno t,0,k 8 10 11 12 13 14 16 18Vlak okomito t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4Tlak paralelno c,0,k 16 17 18 19 20 21 22 23Tlak okomito c,90,k 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7Posmik v,k 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0

Karakteristine vrijednosti krutosti (u kN/mm2)

Srednji modul elastinostiparalelno

E0,mean 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12

5%-tni kvantil modula elastinosti paralelno

E0,05 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0

Srednji modul elastinosti okomito

E90,mean 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40

Srednji modul posmika

Gmean 0,44 0,5 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75

Gustoa (u kg/m3)

Gustoa k 290 310 320 330 340 350 370 380Srednjagustoa mean 350 370 380 390 410 420 450 460

*

* Najmanji zahtjev za proiz-vode MH-Massivholz

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

9

4. Popreni presjeci koji se preporuuju kod proizvoda MH-MassivholzMH-Massivholz se naelno moe isporuiti, ovisno o individualnoj izvedbi graevinskih konstrukcija, u razliitim dimenzijama prema nacrtu. Popreni presjeci koji se preporuuju omoguuju ipak lake skladitenje i time doprinose utedi trokova.

Tablica 5:

Uobiajeni preporuljivi popreni presjeci proizvoda MH-Massivholz:

68101214

Popreni presjeci proizvoda MH-Massivholz u cm 10 12 14 16 18 20 24

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MH-Massivholz u vanjskom prostoru MH-Massivholz u zatvorenom prostoru

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

10

5. Proraun MH-Massivholz prema Eurocodeu 5 Proraun i projektiranje drvenih konstrukcijaUvoenjem nove norme za gradnju drvom NORM EN 1995-1-1 Openito Opa pravila i pravila za visokogradnju te nacionalnog dokumenta za primjenu NORM B 1995-1-1:2009 novi postupak prorauna mjerodavan je za proraun nosivih drvenih konstrukcija, odnosno proraun prema probabilistikom konceptu sigurnosti s parcijalnim koeficijentima sigurnosti.

U novom proraunu razlikuju se dokazi nosivosti i uporabljivosti. Kod dokaza nosivosti treba osigurati da raunske vrijednosti djelovanja (Ed) ni u jednoj situaciji nisu vee od otpornosti graevinskih elemenata (Rd). Pri odreivanju raunskih vrijednosti mnoe se karakteristina dje-lovanja stalnih i promjenjivih optereenja (Gk odn. Ok) s parcijalnim koeficijentima sigurnosti G odn. Q. Analogno se i karakteristina otpornost graevinskog elementa RK smanjuje pomou parcijalnog koeficijenta sigurnosti za materijal M. Kod proizvoda MH

-Massivholz parcijalni ko-eficijent sigurnosti iznosi M = 1,3.

Dokaz nosivosti Ed Rd

Raunska vrijednost djelovanja Ed = G x Gk + Q x Qk Raunska vrijednost otpornosti Rd = kmod x Rk / M

Koeficijent modifikacije kmod uzima u obzir posebna materijalna svojstva drva u ovisnosti o prevladavajuim klimatskim uvjetima i trajanju djelovanja optereenja.

Tablica 6:

Vrijednosti za Kmod kod proizvoda MH-Massivholz

iz tablice 3.1 NORM EN 1995-1-1

Graevinski materijal

MH Massiv-holz

EN 14081-1

Razred trajanja djelovanja optereenjaNorma Klasa upo-

rabljivosti

123

stalno dugo srednje kratko vrlo kratko

djelovanje0,600,600,50

0,700,700,55

0,800,800,65

0,900,900,70

1,101,100,90

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

6. Primjer proraunaMH-Massivholz moe se koristiti u razliitim graevinskim elementima, bilo zidnim stropnim ili krovnim. Na temelju jednostavnog primjera zorno emo prikazati proraun prema novoj normi NORM EN 1995-1-1 (Eurocode).

11

1. Sustav i dimenzije

Strop od drvenih greda kao nosa s jednim rasponom u klasi uporabljivosti 1 prema normi NORM EN 1995-1-1:2009-07, poglavlje 2.3.1.3

Razmak greda e = 0,625 mRazmak leajeva l = 4,5 mMaterijal Massivholz Klasa razvrstavanja S 10 prema NORM DIN 4074-1:2009-06 odgovara klasi vrstoe C24 prema NORM EN 338:2009-12, tablica 1 prema NORM EN 1912:2009-06, tablica 1

Popreni presjek b = 10 cm, h = 24 cm

Statiki sustav

leGeNDae = razmak gredal = razmak leajevaq = korisno optereenjeb = irinah = visina

l

q

h

b

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

12

2. Karakteristina djelovanja

Stalna optereenja (vlastita optereenja) gk = 1,75 kN/m

Promjenjiva optereenja Korisno optereenje prema normi NORM B 1991-1-1:2006-01, tablica 2

qk,N = 2,00 kN/m Dodatak za pregradni zid prema NORM EN 1991-1-1:2003-03, poglavlje 6.3.1.2. (8) qk,T = 0,80 kN/m

qk = 2,80 kN/m

3. Kombinacije optereenja za dokaz nosivosti

Kombinacija optereenja 1: samo stalna optereenja g gd = 1,35 * gk = 1,35 * 1,75 gd =2,36 kN/m s razredom trajanja djelovanja optereenja = stalno i klasa uporabljivosti 1 kmod = 0,6 prema normi NORM EN 1995-1-1:2009-07, tablica 3.1 Kombinacija optereenja 2: stalno i promjenjivo optereenje g & k qd = 1,35 * gk + 1,5 * qk = qd = 6,56 kN/m s razredom trajanja djelovanja optereenja = srednje i klasa uporabljivosti 1 kmod = 0,8 nach NORM EN 1995-1-1:2009-07, tablica 3.1 Mjerodavna je kombinacija optereenja 2 koja se i nadalje proraunava.

4. Svojstva vrstoe i krutosti karakteristine vrijednosti

karakteristina vrstoa na savijanje prema NORM EN 338:2009-12, tablica 1 fm,k = 24,0 N/mm

karakteristina posmina vrstoa prema NORM EN 338:2009-12, tablica 1 fv,k = 4,0 N/mm

modul elastinosti prema NORM EN 338:2009-12, tablica 1 E0,mean = 11000 N/mm

Raunske vrijednosti prema normi NORM EN 1995-1-1:2009-07, poglavlje 2.4.3 Parcijalni koeficijent sigurnosti, puno drvo m = 1,3 prema NORM EN 1995-1-1:2009-07, tablica 2.3

Koeficijent modifikacije za kombinaciju optereenja 2 (vidi gore) kmod = 0,8

Raunske vrijednosti vrstoe na savijanje fm,d = kmod * fm,k / m = 0,8 * 24,0 / 1,3 fm,d = 14,77 N/mm

Raunske vrijednosti posmine vrstoe fv,d = kmod * fv,k / m = 0,8 * 4,0 / 1,3 fv,d = 2,46 N/mm

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

13

5. Rezne sile i reakcije leajeva

Raunski moment za kombinaciju optereenja 2 Md = qd * e * l / 8 = 6,56 * 0,625 * 4,5 / 8 Md = 10,38 kNm Raunska poprena sila za kombinaciju optereenja 2 Qd = qd * e * l / 2 = 6,56 * 0,625 * 4,5 / 2 Qd = 9,23 kN Raunske sile u leajevima podijeljene prema stalnom i promjenjivom djelovanju za kombinaciju optereenja 2 Ag,d = 1,35 * gk * e * l / 2 = 1,35 * 1,75 * 0,625 * 4,5 / 2 Ag,d = 3,32 kN/m Aq,d = 1,5 * qk * e * l / 2 = 1,5 * 2,8 * 0,625 * 4,5 / 2 Aq,d = 5,91 kN/m

6. Pretproraun

Zahtijevani moment otpora Wy,req = Md / fm,d = 10,38 / 14,76 * 10 Wy,req = 703 cm odabran: popreni presjek 10 / 24 cm Wy,vorh = 960 cm

7. Dokazi za granino stanje nosivosti

Proraun savijanja m,y,d = Md / Wy = 10,38 / 960 * 10 m,y,d = 10,81 N/mm Dokaz: m,y,d / fm,d = 10,81 / 14,77 = 0,73 < 1 ZaDoVolJaVa

Proraun posmika d = 3/2 * Qd / Aef = 3/2 * 9,23 / (10 * 0,67 * 24) * 101 d = 10,81 N/mm s Aef = bef * h = b * kcr * h kcr = 0,67 za puno drvo prema normi NORM EN 1995-1-1:2009-07, poglavlje 6.1.7 Dokaz: d / fv,d = 0,86 / 2,46 = 0,35 < 1 ZaDoVolJaVa

Napomena: stalno skladitenje na gornjem bridu Nije potrebna provjera izvijanja.

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

14

8. Dokazi za granino stanje uporabljivosti

Prema normi NORM EN 1995-1-1:2009-07 i normi NORM B 1995-1-1:2009-07, poglavlje 4.3.1 mogu se provjeriti tri stanja deformiranja

a) progib zbog promjenjivog optereenja wq,inst wq,inst l/300 b) progib zbog svih optereenja s utjecajima puzanja wfin - wg,inst wfin - wg,inst l/200 c) progib zbog kvazistalnog optereenja wfin wfin l/250 Proraun progiba E0,mean * Iy = 1100 kN/cm * 10 * 24 cm

4 / 12 EI = 1267,2 kNm

Koeficijent puzanja kdef prema normi NORM EN 1995-1-1:2009-07, tablica 3.2 klasa uporabljivosti 1 kdef = 0,6 wg,inst = 5/384 * gk * e * l

4 / EI wg,inst = 0,46 cm wg,fin = wg,inst * (1 + kdef) = 0,46 * (1+0,6) wg,fin = 0,74 cm wq,inst = 5/384 * qk * e * l

4 / EI wq,inst = 0,74 cm Dokaz a) wq,inst = wq,1,inst wq,inst = 0,74 cm = l/608 l/300

ZaDoVolJaVa

Dokaz b) wfin - wg,inst = wg,inst *kdef + wq,1,inst * (1 + 2,1 * kdef) Koeficijent kombinacije 2,1 prema normi NORM EN 1990:2003-03, tablica A.1.1 2,1 = 0,3 wfin = 1,15 cm = l/391 l/200

ZaDoVolJaVa

Dokaz c) wnet,fin = wg,inst * (1 + kdef) + wq,inst * 2,1 * (1 + kdef) wnet,fin = 1,09 cm = l/413 l/250

ZaDoVolJaVa

9. Dinamiki proraun

Prema normi NORM EN 1995-1-1:2009-07, poglavlje 7.3.3 za stambene stropove s vlastitom frekvencijom do maksimalne vrijednosti f = 8 Hz treba provesti pose-ban proraun.

f1 = /(2*l) * ((EI)l/m)1/2

l = 4,5 m m = masa krova u kg/m2, kvazistalan = 175 kg/m + 0,3 * 280 kg/m m = 259 kg/m (EI)l = 1100 kN/cm * 10cm * 24cm / 12 / 0,625 m = 2,03 * 10

6 Nm/m

f1 = 6,9 Hz < 8,0 Hz Treba provesti poseban proraun. Dvije mogunosti za daljnji postupak:1. Poveanje krutosti nosaa putem poveanja irine nosaa.2. Provjera da li se moe provesti toniji dinamiki proraun.

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

15

7.Partnerske tvrtke

Partnerske tvrtke MH-Massivholz:

Poljoprivredna komora Austrije Schauflergasse 61010 BeAustrija

Struno udruenje drvne industrije Austrije Schwarzenbergplatz 41037 BeAustrija

Izvanredni lanovi koji pomau:

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

Johann [email protected]twww.bichler-holz.atTel.:+43(0)3514/5219Fax:+43(0)3514/521920

Deisl [email protected]:+43(0)6245/80205Fax: +43(0)6245/802051

Embacher-Hofer Holz [email protected]:+43(0)5358/2413Fax:+43(0)5358/3194

Franz Kirnbauer [email protected]:+43(0)2662/43514Fax:+43(0)2662/4351420

Liechtenstein [email protected]atwww.holztreff.atTel.:+43(0)3462/2222-0Fax:+43(0)3462/2222-22

[email protected]umayr-holz.atwww.neumayr-holz.atTel.:+43(0)6542/68205-0Fax:+43(0)6542/68205-13

Holz Reisecker GmbH & Co. [email protected]l.:+43(0)7755/5330Fax:+43(0)7755/53304

Samonig Sgewerk u. Holzhandelsgesellschaft [email protected]etTel.:+43(0)4257/2220Fax:+43(0)4257/2220-83

Karl [email protected]er-holz.atwww.schoerghofer-holz.atTel.: +43(0)6214/8252Fax:+43(0)6214/825222

Zechner Holz [email protected]olz.atTel.:+43(0)3127/40990Fax:+43(0)3127/4099015

Predsjednik: Johannes ReiseckerVoditelj poslovanja: Rainer HandlSchwarzenbergplatz 4, A-1037 WienTel.: +43 (0)1 712 26 01 - 18, Fax: +43 (0)1 712 26 01 - [email protected], www.mh-massivholz.at

izvor: proHolz AustriaSlike: Lichtenstein Holztreff, Zechner Holz, Bruno Klomfar,Walter Luttenberger, Mag. Arch. Spagolla.

Sva prava pridrana. Tiskanje, ak i dijelova, doputeno samo uz navo-enje izvora i raniji dogovor s MH udrugom. Unato paljivoj provjeri pogreke su mogue. Stoga ne moemo jamiti tonost sadraja. Odgo-vornost udruge je time iskljuena.

Tim za istraivanje drvnog materijala iz Austrije sastavio je sadraj tekstova i tablica pod vodstvom dr. Andreasa Neumllera, uz pomodr. ing. Julije Denzler.

Posebno zahvaljujemo predsjedniku tehnikog odbora za nadzor, dipl. ing. Johannu Blinzeru, i svim tvrtkama-partnerima MH udruge a posebno Moniki Zechner.

redakcijska obrada: Barbara Scherf, Monika Zechner, Mr. Hanna BoeschIzgled i prijelom: Nemetz+Partner, www.nemetz.tvkoncept: Rainer Handl, MH-Massivholz Austrialayout und Satz: Nemetz+Partner, www.nemetz.tvkonzept: Rainer Handl, MH-Massivholz Austria

GedrucktaufPEFCzertifiziertemPapier

Udruga proizvoaa MH MASSIVHOLZ AUSTRIA