14 (formiranje tehnicke dokumentacije)

of 40 /40
Formiranje tehni~ke dokumentacije _________________________________________________________________________________________________________ 1-14 Poglavlje 14 P oglavl je 14 FO R MIR ANJ E TE HNI ^KE DO K UMENTACI JE

Author: pravoslavac

Post on 04-Aug-2015

261 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

1-14

_________________________________________________________________________________________________________

P ogav j e l l

11 44

F O R MI A E TE HNI K E R NJ ^ DO K UME NTA I E C J

2-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

u Standardni

formati za tehni~ke crte`e

ormati papira za tehni~ke crte`e definisani su nacionalnim standardom JUS A.A0.104, me|unarodnim ISO ili npr. nema~kim DIN 476. Njima se utvr|uju polo`aj i struktura zaglavlja na crte`u kao i ivice i okvira. Tehni~ki crte`i crtaju se u odgovaraju}em formatu kojim se obezbe|uje potrebna jasno}a crte`a. Crte`i se formiraju (crtaju ili {tampaju) na formatima papira odre|enog gabarita i odnosa du`ine stranica. Ovi formati nose oznaku A, mada postoje i druge oznake. Za red A uzet je osnovni format A0 ~ija povr{ina iznosi m2. Ovaj format je oblika pravougaonika sa odnosom stranica a : b=1:1,41 ( b = a 2 ). Iz tih proporcija izra~unate su du`ine stranica a=1189 mm i b=841 mm. Iste proporcije, ali manje veli~ine, definisane su i kod ostalih A formata, gde je povr{ina svakog slede}eg formata A1, A2, A3, A4 dvostruko manja od povr{ine prethodnog (sl. 14.1). Veli~ine A formata papira za tehni~ke crte`e date su u tabeli T14.1. T14.1 Oznake formata osnovnih veli~inaA0 A1 A2 A3 A4

F

T14.2 Oznake formata produ`enih veli~inaA3x3 A3x4 A4x3 A4x4 A4x5

Mere

[mm]

Mere

[mm]

841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297

420 x 891 420 x 1189 297 x 630 297 x 841 297 x 1051

u

Produ`ena veli~ina formata

Za konstruisanje duga~kih i uskih objekata koriste se produ`ene veli~ine formata (sl. 14.1b). Ovi formati dobijaju se mno`enjem kra}e strane izabranog formata celim brojem, prema tabelama T14.2 i T14.3. T14.3 Oznake formata osnovnih veli~ina / mere uA0x2 A0x3 A1x3 A1x4 A2x3 A2x4 A2x5 1189 x 1682 1189 x 2523 841 x 1783 841 x 2378 594 x 1261 594 x 1682 594 x 2102 A3x5 A3x6 A3x7 A4x6 A4x7 A4x8 A4x9 mm 420 x 1486 420 x 1783 420 x 2080 297 x 1261 297 x 1471 297 x 1682 297 x 1892

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

3-14

_________________________________________________________________________________________________________

Primeri formatiranja papira iz standardnog reda A.

Sl. 14.1 Parcelisan

A0

format a) i produ`eni

A2 (=3xA2)

format b)

(Formati.dwg)

u

Ivice i okvir formata

Okvir za ograni~avanje prostora za crtanje objekata je oivi~en prostor na odre|enom formatu. Nazna~en je neprekidnom punom linijom debljine najmanje 0,5 mm. Pozicija zaglavlja se nalazi u ovom prostoru i to u donjem desnom uglu, tako da deo zaglavlja koji sadr`i identifikacionu oznaku crte`a, naziv i sl., bude vidljiv i kada je crte` presavijen. Standardna {irina prostora izme|u ivice formata i okvira crte`a iznosi: 10 mm za formate A0 i A1 i 7 mm za ostale manje formate. Kada se fotokopije crte`a odlo`e u registre, onda se du` njegove leve ivice okvira ostavlja margina za perforiranje i odlaganje. Kopije na formatima ve}im od A4 previjaju se na format A4 radi ulaganja u mape. U tom slu~aju, minimalna {irina margine iznosi 20 mm, a najmanja visina 297 mm (sl. 14.3). Originalni crte`i formirani na providnoj hartiji (npr. pausu) ne previjaju se.

Sl. 14.2 Ivice i okvir crte`a

(Ivice i okviri.dwg)

4-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.3 Uokviravanje formatau Razmere

(Ivice i okviri.dwg)

crte`a i detalja

Razmera ili merilo predstavlja odnos mera objekata na crte`u i stvarnih mera odgovaraju}eg elementa na samom predmetu u prirodi. Osnovno merilo crte`a upisuje se u zaglavlje crte`a velikim brojevima. Razmere se ozna~avaju re~ju razmera ili samo brojkama, na primer: razmera koja odgovara odnosu 1:1 naziva se stvarna veli~ina, (Razmera 1:1 ili samo 1:1). Razmeru za uve}anje ~ine one razmere koje odgovaraju odnosima ve}im od 1:1 i obele`avaju se kao X:1. Razmeru za umanjenje ~ine sve razmere koje odgovaraju odnosima manjim od 1:1 i obele`avaju se kao 1:X. Osnovna razmera upisuje se u zaglavlje ve}im, a ostale razmere, upotrebljene na crte`u, pi{u se malim brojevima i to u zaglavlju crte`a i kod odgovaraju}e projekcije na crte`u. Razmere detalja upisuju se neposredno pored istih. Bez obzira na usvojenu razmeru, na crte` se putem kota uvek upisuju stvarne vrednosti pojedinih veli~ina predmeta. Re~ razmera mo`e se izostaviti ako ne mo`e do}i do zabune. U tehni~kim crte`ima koriste se razmere navedene u tabeli T14.4, saglasno standardu JUS A.A0.110. T14.4 Vrste Razmere Razmera za uve}anje 50:1(X:1) 5:1 20:1 2:1 1:1 1:2 1:20 1:200 1:2000 1:5 1:50 1:500 1:5000 1:10 1:100 1:1000 1:10000 10:1

Stvarna veli~ina Razmera za umanjenje (1:X)

Poglavlje 14u Vrste

Formiranje tehni~ke dokumentacije

5-14

_________________________________________________________________________________________________________

zaglavlja i primena

Veli~ine polja u zaglavljima izra`ene su veli~inama a i b koje odre|uju prostor jednog slova. Standardom JUS M.A0.040 definisane su sastavnica koje predstavljaju popis svih predmeta, odnosno svih sklopova i delova (standardnih i nestandardnih) i materijala koji su potrebni za sastavljanje (izradu) jedinice prikazane crte`om ili drugim delom tehni~ke dokumentacije, koji slu`i kao osnov za izradu sastavnice. Kada se sastavnica koristi na crte`u koji ima zaglavlje, tada se ona crta iznad zaglavlja (le`i na njemu) i ispunjava se odozdo nagore prema rednom broju pozicija (sl. 14.19). Ako je sastavnica odvojeni, samostalni deo tehni~ke dokumentacije tada se ozna~ava istom oznakom koju ima i tehni~ki ctre`. Ona je formata A4 i crta se u nastavku zaglavlja (le`i na njemu) i ispunjava se odozgo nadole, prema JUS A.A0.113, redom prema rednom broju pozicije. U narednim tabelama data su obja{njenja za upotrebu polja u zaglavljima i sastvnicama.

Sl. 14.4 Osnovno zaglavlje koristi se za {eme, planove i sl.

(SD_A.dwg)

Sl. 14.5 Varijanta zaglavlja koja ima dodatna polja za sastavnicu iznad osnovnog zaglavlja (SD_A.dwg)

6-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje T14.5 Polje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10 11 12 13 14 15 16 17 i 18 19 20 21 22 23 Naziv Oznaka Naziv Firma List L (Listova) Zamena za Izv. pod. (izvorni podaci) Datum Imena i podaci St. i. (Stanje izmena) Izmene Datum Ime Razmera Masa Materijal Termi~ka obrada Povr{inska za{tita Povr{inska hrapavost Tolerancija slobodnih mera Upisuje se Oznaka crte`a i/ili predmeta prema sistemu ozna~avanja proizvo|a~a. Naziv crte`a i/ili predmeta prema odredbama standarda JUS A.A0.006. Za pisanje naziva upotrebljava se najvi{e 18 mesta. Firma, odnosno naziv proizvo|a~a ili njegov registarovani znak. Redni broj lista. Ukupni broj listova. Ako ukupno postoji samo 1 list, ne upisuje se ni{ta. Oznaka crte`a koji je zamenjen novim. Oznake izvornih tehni~kih podataka. Datum kada je crte` odobren. Imena i potpisi osoba koje su izvr{ile odgovaraju}e radnje u toku izrade crte`a. Oznaka izmena na crte`u (redni broj ili slovo stanja izmene). Broj izmene iz mati~ne knjige izmena. Datum izvr{enja izmene. Potpis izvr{ioca izmene. Osnovna razmera na crte`u, prema standarduJUS A.A0.106.

_________________________________________________________________________________________________________

Ukupna neto masa dela ili sklopa prikazanog na crte`u, u kilogramima (t), po jedinici mere. Slobodna polja koja se mogu koristiti za specifi~ne potrebe (npr. faze razvoja, broj kopija, format crte`a i dr.). Oznaka materijala, poluproizvoda, odlivka, otpreska i sl. Vrste termi~ke obrade kojoj se podvrgava prikazani deo (za delove). Oznaka povr{inske za{tite prikazanog dela, prema standardu ili odgovaraju}em postupku. Oznaka klase kvaliteta povr{inske hrapavosti prema standardu JUS M.A0.065. Oznaka standarda kojim se utvr|uje dozvoljeno odstupanje slobodnih mera.

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

7-14

_________________________________________________________________________________________________________

T14.6 Polje 24 25 26 27 28 29 Naziv Poz. (pozicija) Kol. (koli~ina) JM (jedinica mere) Naziv Izabrane karakteristike Primedba Upisuje se Broj pozicione oznake predmeta po rastu}em broju. Koli~ina predmeta ozna~enog pozicionom oznakom, odnosno materijala neophodnog za kompletan sklop. Jedinica mere iz polja 2, npr. kom, kg, i dr. Naziv predmeta prema pripadaju}em crte`u uz sastavnicu. Izabrane karakteristike sa podacima o identifikaciji predmeta (materijal, vrsta, tip, mere, tolerancije). Obja{njenja ili dopunski podaci za odgovaraju}i predmet, po potrebi (npr. interna oznaka, varijante predmeta i dr).

Sl. 14.6 Osnovno zaglavlje koje se koristi za sklopne crte`ep

(SD_A.dwg)

Zaglavlje na sl. 14.6 koristi se za sklopne crte`e u slu~aju kada se sastavnica (ovde oblika A) nalazi na samom crte`u, uz zaglavlje. Polja sastavnice za oblik A ili B su definisana prema standardu JUS M.A0.041.

Sl. 14.7 Osnovno zaglavlje za crte`e delova

(SD_A.dwg)

8-14p

Kompjutersko crtanje i konstruisanje Zaglavlja na prethodnim slikama, po potrebi, mogu imati i pove}an broj dodatnih polja, pri ~emu se mere novih, dodatnih polja odre|uju koriste}i modularne veli~ine a i b iz tabele (T-24). Zaglavlje u fajlu Zaglavlja.dwg je upro{}eno i sadr`i samo zonu za identifikaciju i koristi se za sve listove izuzev prvog lista, za crte`e sa vi{e listova.

_________________________________________________________________________________________________________

p

u Upotreba

polja

Obja{njenja za upotrebu polja na zaglavljima, ozna~enim bojevima od 1 do 23, data su u tabeli T14.4. Oznake za sastavnicu se nalaze u tabeli T14.5.u Mere

i debljine linije zaglavlja

Date vrednosti a i b, kao i glavne mere c i e, zaglavlja prikazane su u fajlu Zaglavlja.dwg, i zavise od formata crte`a, tehnike ispisivanja, odnosno od toga da li je crte` predvi|en za umanjenje putem mikrofilmovanja i sl.p

Vrednosti mera za zaglavlje (mere u Format Za brzi {tampa~a

mm). b 2,54 2,6 3,6 c 38,07 38,25 53,64 JUS A.A0.107,

T14.7e 182,88 187,2 259,2

4,23 4,25 5,96

A4 i A0

Za pisa}u ma{inu ili ru~no Za A1 i A0 1)

1)

Ako se vr{i filmovanje, prema standardu dozvoljeno je uve}ano zaglavlje

p

Debljine linija zaglavlja. Vrste linija Okvirne linije i linije glavnih polja Ostale linije Debljina linijaJUS M.A0.110 A4, A3

T14.8

Format i A20,7 0,35

A1

Formati i A01 0,5

Poglavlje 14p

Formiranje tehni~ke dokumentacije

9-14

_________________________________________________________________________________________________________

Veza sa drugim standardima. T14.9 StandardJUS A.A0.006 JUS A.A0.104 JUS A.A0.106 JUS A.A0.107 JUS A.A0.110 JUS A.A0.101 JUS A.A0.112 JUS A.A0.065 JUS A.A0.020 JUS A.A0.224 JUS A.A0.410

Podru~ja Ozna~avanje proizvoda, radova i usluga. Op{ta pravila. Tehni~ki crte`i. Formati i obrasci za crte`e. Tehni~ki crte`i. Razmere. Tehni~ki crte`i. Uslovi za mikrofilmovanje. Tehni~ki crte`i. Osnovni principi za prikazivanje. Tehni~ki crte`i. Tehni~ko pismo, latini~no. Tehni~ki crte`i. Zaglavlje. Op{ti zahtevi. Crte`i u ma{instvu. Ozna~avanje stanja povr{ina. Hrapavost povr{ina. Osnovni pojmovi i definicije. Tolerancije oblika i polo`aja. Definicije i oznake na crte`ima. Skra}eni prikazi. Tolerancije u ma{inogradnji. Tolerancije slobodnih mera. Dozvoljena odstupanja mera ostvarenih skidanjem strugotine.JUS, DIN, ANSI

Pregledi zaglavlja i sastavnica po nalaza se u fajlovima foldera Formati.

Napomena:

i

JIS

standardima

u

Formiranje tehni~ke dokumentacije programskim putem

Jedan od ciljeva izrade crte`a projekta je i {tampani izlaz koji }e naru~iocima poslu`iti da se realizuje proizvod, na osnovu geometrijskog modela koji je projektovan uz ra~unarsku podr{ku. Zbog toga, kada se zapo~inje projekat, va`no je unapred sagledati kakva treba da bude forma {tampanog crte`a, da bi se ispunili zahtevi korisnika. Programski se mogu razvijati i izvesti razne varijante, pomo}u kojih }e se realizovati izlazni dokument u skladu sa standardnim zahtevima. Tako|e, postoji mogu}nost za objavljivanjem elektronskih dokumenata-crte`a na Internet-u ili Intranet-a, koriste}i funkcije ePlot. Ovo poglavlje opisuje osnovne karakteristike {tampanja koje su dostupne u programu AutoCAD. Razra|uju se samo osnovni algoritmi koji su potrebni prilikom pripreme za {tampanje i samog {tampanja kao kona~nog izlaza crte`a iz elektronskog oblika u materijalni - koji je naj~e{}e papirni medijum. Ova grafi~ka komunikacija na relaciji fajl-ploter relativno je jednostavna. Me|utim, zbog izvesnih pode{avanja potrebno je neko vreme za njenu pripremu i realizaciju. I pored savla|ivanja osnovnih algoritama, korisniku ostaje da izvr{i eksperimente u poku{aju da na najbolji na~in realizuje {tampanje. Ove lekcije omogu}avaju da se postigne kontrola: nad veli~inom i orijentacijom od{tampanih crte`a, na~inom ostvarivanja {tampanja, prvenstveno u tzv. prostoru papira (Paper Space). Pre nego {to se po~ne sa {tampom, ploter se mora dodati na listi sistemskih ure|aja. Da bi se to u~inilo, potrebno je selektovati ploterprinter kao izlazni ure|aj, a zatim ga konfigurisati putem ~arobnjaka Add-A-Plottter. Crte` se mo`e od{tampati iz taba Model Space, ili, prvenstveno, iz taba Layout koji pripada ve} pomenutom modu Paper Space.

10-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

Osnovni ciljevi ovog dela generisanja tehni~ke dokumentacije su:p p p p p p p p p p

Prikupljanje informacija o ploteru. Zadavanje vrednosti parametara za {tampu u tabu Model Space. Kori{}enje komande Plot iz prikaza Model Space. Kori{}enje prikaza Layout i Paper Space. Zadavanje vrednosti parametara za raspored strane. Kori{}enje metoda Viewports. Izrada pore|anih i slobodnih viewport prozora, odnosno vizira. Izrada podrazumevanih viewport prozora. Uno{enje parametara razmere sadr`aja viewport prozora. Kretanje izme|u okru`enja Model Space i Paper Space.

u

Komande za upravljanje radom na realizaciji tehni~kih dokumenata

Komanda Plotter Manager... otvara dijalog Plotters u kome se ~uvaju konfiguracioni fajlovi plotera, a nalazi se putem komande Add-A-Plotter Wizard File menija. Dijalog programa Add Plotter Introduction Page se pokre}e (u zavisnosti od pode{enosti sistema) sa dva pritiska na taster mi{a na fajl konfiguracije plotera. On prikazuje ~arobnjaka koji implementira vrednosti parametara Pcp, Pc2 i Pc3 potrebne za nesmetan rad {tampa~a. Osnovne komande za {tampanje i pregled pre njegovog izvr{enja su.u u

Opcione komande u vezi sa {tampanjem [tampanjep p p

Plot

u

Kontrola ploterap p

Paleta alata: Standard m Plot (Ctrl+P) Meni: File m Plot... Komandna linija: plot (print) () .u

Meni: File m Plotter Manager Komandna linija: plottermanager ().Preview

u

Dodavanje novog ploterap Meni: Tools m Wizards m Add Plotter... p Komandna linija: pcinwizard ().

Kontrolap p p

Paleta alata: Standard m Plot Preview Meni: File m Plot Preview Komandna linija: preview (pre) ().

u

Instruktivna pomo} pre {tampanja

Meni Help sadr`i mno{tvo opcija sa raznim dijalozima (sl. 14.8) koji sadr`e korisne savete i audio/video teme, tj. animirane prikaze naj~e{}e kori{}enih postupaka prilikom {tampanja. Do ove opcije mo`e se do}i i iz menija na paleti alata Help.

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

11-14

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.8 Dijalozi za pomo} korisniku u pripremi realizacije {tampanja crte`au

Priprema i pode{avanje parametara {tampanja crte`a

Crte` se mo`e od{tampati iz okru`enja Model Space ili Paper Space istog fajla. Obi~no je prikaz Paper Space funkcionalniji, pa se on preporu~uje da se koristi za {tampanje svih crte`a. U najve}em broju projekata objekti su sme{teni na odre|enim lejerima. Neki crte` mo`e imati posebne lejere za objekte kao {to su: instalacije, lu~ne trajektorije, itd. Ako njihovo prisustvo nije neophodno na od{tampanom crte`u, kori{}enjem opcije {tampati/ne {tampati u Layer Properties Manager (sl. 14.9) mogu se izuzeti iz {tampe. Iako se isklju~uje opcija za {tampanje nekog lejera, objekti njemu }e se i dalje videti na crte`u, odnosno radnoj povr{ini. Isklju~ivanje opcija za {tampanje lejera, uti~e samo na vidljive lejere crte`a. Ako se poku{a {tampanje objekta u zamrznutom lejeru ili lejeru koji nije prikazan na crte`u, AutoCAD ga ne}e realizovati. Opciju ne {tampati treba koristiti za lejere u kojima se nalaze reference kao {to su: pomo}ne linije, okviri viewport-ova, tj. vizira i sl.

Sl. 14.9 Ikonica za omogu}avanje ili ne dozvaljavanje {tampanja pojedinih lejera iz listeu

Dijalog boks za {tampanjePlot,

PlotFile,

U dijalog boksu

koji se dobija npr. iz menija

nalaze se dva taba.

12-14 u

Kompjutersko crtanje i konstruisanjePlot Device Ovaj tab iz dijaloga Plot se koristi prvenstveno za: izbor ure|aja

_________________________________________________________________________________________________________

za {tampanje, zadavanje parametara izgleda od{tampane strane, prethodni pregled pre {tampanja i sl.

Tab

Sl. 14.10 Dijalog boksu

Plot

sa tabom

Plot Device

vrednosti parametara za {tampanje, kao {to su: veli~ina strane (Paper size), orijentacija crte`a (Drawing orientation), povr{ina {tampanja (Plot area) i razmera {tampanja (Plot scale).

Tab

Plot Settings Kori{}enje ovog panela vezano je prvenstveno za zadavanje

Sl. 14.11 Dijalog boks

Plot

sa tabom Plot Settings

Poglavlje 14u

Formiranje tehni~ke dokumentacije

13-14

_________________________________________________________________________________________________________

Orijentacija crte`a u odnosu na papir pri {tampanju

Crte` se na papiru mo`e {tampati na razne na~ine. Ikonica u polju Drawing orientation predstavlja orijentaciju crte`a u odnosu na ploter. Slovo A na ikoni predstavlja orijentaciju crte`a na papiru. Prilikom {tampanja rotacija je odre|ena zadavanjem veli~ine papira i orijentacije crte`a. Mogu}e je da se zarotira slika na papiru, tako da bude postavljena na na~in koji se naziva Landscape Orientation. Orijentacija Plot upside-down omogu}uje daljnju promenu orijentacije tako {to okre}e i Portrait i Landscape naglava~ke. Ove opcije omogu}avaju promenu slike u bilo koju od ~etiri orijentacije na istom formatu papira.u

Orijentacija po formi portreta

Polo`aj ikone na slede}oj slici rezultat je izbora formata za {tampu, npr. ISO A3 297 x 420 u okviru Paper Size, i 0 Portrait u polju Drawing orientation. U ovom slu~aju, u {tampa~ se postavlja papir {irine 297 mm.

Sl. 14.12u

Portrait

orijentacija {tampanja

Orijentacija po formi pejza`a

Polo`aj ikonice na slede}oj slici, rezultat je izbora druge opcije tj. 0 Landscape u polju Drawing Orientation. Koristi se npr. ako se `eli {tampati crte` prema formatu ISO A3 (420 x 297), sa polo`ajem crte`a u odnosu na pode{eni papir.

Sl. 14.13

Landscape

orijentacija {tampanja

14-14 u

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

Pregled pre {tampanja Plot Preview

Crte` se mo`e pregledati pre {tampanja na nekoliko na~ina. Komanda Plot Preview omogu}uje pregledanje crte`a pre {tampanja, tako {to prikazuje celu stranu prema zadatim vrednostima parametara za {tampanje. Ova komanda zavisi od tipa izlaznog ure|aja, koji se odabira kada se vr{i instalacija programa, ili prilikom poslednjeg odabira opcije Plotter Device. Na sl. 14.15 je dat izbor matri~nog {tampa~a Canon Bubble-Jet BJC4200. Prethodni pregled se mo`e izvesti na nekoliko na~ina. Alatima Zoom/Pan Realtime omogu}ava se dobijanje boljeg pogleda na odgovaraju}i Plot Preview. Kada AutoCAD prikazuje pregled crte`a pre {tampanja, pointer dobija oblik lupe sa znacima: plus (+) i minus (-). Povla~enjem pointera nagore po ekranu crte` se relativno uve}ava. Povla~enjem nadole, crte` se relativno smanjuje. Desnim pritiskom na taster mi{a, u prozoru za prethodni pregled, otvara se priru~ni meni koji sadr`i odre|ene opcije.u

[tampanje iz prikaza prostora modela

Model Space

Poznato je, da se geometrijski modeli realizuju i prikazuju u trodimenzionalnom koordinatnom sistemu koji se naziva prostor modela (Model Space). Tab Model predstavlja osnovni prostor u kome se crta i modifikuje crte` modela. Ovaj tab se ne mo`e brisati, niti mu se mo`e promeniti ime. Objekti se u ovom prostoru uvek formiraju u razmeri 1:1. Uobi~ajeno je da se objekti u punoj veli~ini kreiraju u prikazu Model Space, dok se u planu Layout-a daju u razmeri. [tampanje iz prikaza Model Space zahteva pregled mernih jedinica za {tampanje, mernih jedinica crte`a, veli~ine papira, veli~ine teksta i dimenzija. U ovom poglavlju bi}e obra|eno {tampanje iz taba Model. Pomo}u komande Plot od{tampa}e se crte` iz prikaza ovog modela. U prvom slu~aju {tampanjem iz Model Space-a mnogi parametri su pode{eni u Plot dijalog boksu. Ovo je karakteristi~no mesto gde treba posvetiti posebnu pa`nju razumevanju odnosa izme|u obima crtanja (scale) i veli~ine papira pripremljenog za {tampanje. Pomo}u ovog postupka, faktor razmere {tampanja odre|uje veli~inu crte`a, teksta i kota. Na primer, faktor razmere 1:100 zahteva visinu teksta crte`a od 250 mm za {tampanu veli~inu teksta od 2,5 mm. Ako se koriste metri~ke jedinice formata A0(841x1189 mm); u razmeri od 10:1, zahteva se slede}e: 841 x 10 = 8410 mm i 1189 x 10 = 11890 mm. Za visinu od{tampanog teksta od 2 mm i faktora razmere 10:1, stil teksta bi trebalo da bude 2 x 10 = 20 mm. Detaljnije informacije o ovim mogu}nostima mogu se videti u Help-u.

E Algoritam: {tampanje iz prikaza Model Space Primer: Od{tampati sklopni crte` Polu`ni mehanizam iz prostora modela (tab Model):

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

15-14

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.14 Sklopni crte` u prostoru modela 1 . Otvoriti fajlp p p

(Sklop_PM.dwg)

Sklop_PM.dwg

sa foldera

Kraj_2D.

Izvr{iti pode{avanje parametara za {tampanje crte`a u dijalog boksu Plot. Sa palete alata Standard Toolbar izabrati komandu Plot (Ctrl+P). U dijalog boksu Plot izabrati tab Plot Device (sl. 14.15) i sa liste birati {tampa~ Canon Bubble-Jet BJC-4200. Opcije, koje su dostupne u padaju}oj listi, zavise od raspolo`ih Windows sistemskih {tampa~a, ili izlaznog ure|aja koji je ranije konfigurisan za AutoCAD.

*a) b)

Sl. 14.15 Lista {tampa~a i dijalog boks Plot sa tabom Plot Device

16-14p p p p p

Kompjutersko crtanje i konstruisanje Aktivirati drugi tab Plot Settings i iz polja Drawing orientation izabrati orijentaciju {tampanja 0 Landscape. U listi Paper size: izabrati format A4, a u Printable area: ek. radio dugme 0 mm. Du`ina liste sa veli~inama papira (sl. 14.16b) zavisi od izabranog ure|aja za {tampanje. Potvrditi opciju 0 Extents u polju Plot area. U polju Plot scale iz padaju}e liste izabrati opciju Custom. U polju, ispod, upisati (mm), a u drugom polju 1.5 (units).

_________________________________________________________________________________________________________

1

a) Sl. 14.16 Dijalog boksPlot

b)

a) i lista raspolo`ivih formata za {tampu b)

2. Pregled pre {tampe i realizacija {tampe crte`a.p p p p p p p

U dijalog boksu Plot dostupne su opcije Full Preview... i Partial Preview... (sl. 14.17). Izabrati Partial Preview... za prethodni pregled crte`a. Crte` se uklapa u povr{inu {tampanja i zbog toga nema nikakvih upozorenja. Pritisnuti ek. taster OK za izlaz iz dijaloga Partial Plot Preview. Izabrati zatim Full Preview... za potpuni pregled crte`a. Na kratko se pojavljuje poruka Plot Preview Progress, a zatim i puni pregled pre {tampanja crte`a (sl. 14.32a). Desnim tasterom mi{a inicirati iska~u}i meni gde se nalaze opcije: Exit, Plot, Pan, Zoom, Zoom Window i Zoom Original. U polju Plot scale pode{en je odnos {tampe i prave veli~ine formata kao 1 : 1,5. U tom slu~aju {tampa }e biti umanjena i prikazana na papiru A4

Napomena:A3(297x210)

formata.

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

17-14

_________________________________________________________________________________________________________

*

a) Sl. 14.17 Izbor parcijalnog pregleda

b)

Sl. 14.18 Pregled crte`a iz taba

Model

3. Kliknuti na opciju Plot da bi se od{tampao crte`. Na kratko se prikazuje dijalog boks Plot Progress, i {tampani crte` je zavr{en, sl. 14.19.u

Prelaz iz prostora modela u prostor papira

Pri dnu povr{ine za crtanje nalaze se tri taba; tab Model i dva taba za rasporede Layouta. Prikaz Model Space otvara se kori{}enjem taba Model (14.20a), ili aktiviranjem slobodnih prozora, tj. viewport-ova u aktivnom rasporedu.

18-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.19 Izgled sklopnog crte`a Polu`nog mehanizma

(Sklop_PM.dwg)

Ovaj tab se mo`e aktivirati alternativno, tako {to se u komandnu liniju upisuje re~ model. Tasteri na statusnoj liniji MODEL/PAPER pokazuju da li je trenutno aktivan re`im modela. Ako se klikne na ek. taster MODEL, kada je aktivan prostor modela, poslednji teku}i Layout }e postati aktivan, a ek. dugme na statusnoj liniji }e se promeniti u PAPER. Ova dva re`ima se kontroli{u sistemskom promenljivom Tilemode, zadavanjem vrednosti tj. upisom 1 u komandnu liniju za Model Space, i 0 - za Paper Space. Sa prikaza Paper Space na prikaz Model Space i obrnuto, mo`e se prelaziti i upisom komande mspace, odnosno pspace u komandnu liniju.

Tab prostora modela

UCS

prostora papira

Tabovi prostora papira Re`im rada u prostoru papira

a)

Re`im rada u prostoru modela

b)

Sl. 14.20 Modovi rada u

Model Space

a) i

Paper Space

b)

Poglavlje 14u

Formiranje tehni~ke dokumentacije

19-14

_________________________________________________________________________________________________________

Efikasno {tampanje formiranjem rasporeda u prostoru papira

Kada se otvori novi fajl AutoCAD-a, automatski se pojavljuju po default-u, jedan tab Model i dva taba rasporeda: Layout1 i Layout2. Kao {to je i istaknuto, rasporedi se prikazuju izborom (klikom) jednog od tabova za raspored koji su sme{teni iznad komandne linije (sl. 14.20b). Kona~ni plan {tampanja odre|enih projekcija modela priprema se, po pravilu, u prostoru papira u odgovaraju}im Layout-ima. Raspored simulira papir na kome }e objekat biti od{tampan i precizno prikazuje razmeru crte`a, linije objekata i stilove {tampanja. U ovom modu mo`e se podesiti i od{tampati vi{e pogleda iz istog fajla, zato {to svaki raspored predstavlja poseban format sa specifi~nim prikazom objekata, koji je formiran u re`imu Model Space. Mogu se postaviti ograni~enja za Paper Space nezavisno od Model Space, jer Paper Space ima svoje jedinice mere. Prikaz Paper Space je kao papir na kom je crte` raspore|en pre {tampanja. U AutoCAD-u se mo`e koristiti i vi{e od dva Layout taba, tj. onoliko koliko `elimo razli~itih tipova izlaza za {tampu. Fajl Plan.dwg u folderu Projekti i planovi sadr`i vi{e od 70 layout-a. Svaki od njih mo`e biti pode{en za drugu skalu crtanja, granice i veli~ine izlaza (formata). Posebno je zna~ajno da se za svaki layout mo`e podesiti drugi {tampa~. Vrednosti parametara rasporeda strane pode{avaju se da bi se crte` {tampao na papirima iste/razli~ite veli~ine ili u istoj/druga~ijoj razmeri. Kako se viewport-ovi ~uvaju u fajlu, ne}e se izgubiti ni jedna informacija kada se korisnik vra}a u Model Space, npr. radi editovanja crte`a [8] .u

Pode{avanje parametara strana papira

Svi parametri rasporeda mogu se menjati i ~uvati i bez {tampanja crte`a, kori{}enjem dijalog boksa Page Setup (sl. 14.22). U Page Setup-u precizno se defini{u karakteristike lista papira na kome se kreira objekat. Kada se selektuje tab rasporeda, npr. Layout1, prikazuje se dijalog boks Page Setup Layout1 sa tabovima Plot Device i Layout Settings. Postupak za prikazivanje dijalog boksa, po{to je prethodno izabran tab rasporeda, je opcioni:p p

Opcija za kreiranje novog raporeda Display when creating a new layout u dijalog boksu Page Setup mo`e biti uklju~ena ili isklju~ena (On/Off). Opcija Show Page Setup dialog for new layouts u tabu Display dijalog boksa Options, mo`e biti uklju~ena ili isklju~ena (On/Off).

Imena aktivnog rasporeda, kao i parametara strane, prikazuju se iznad tabova: Plot Device i Layout Settings.u

Opcione komandep p p p

Pagesetup

Paleta alata: Layouts Meni: File m Page Setup Komandna linija: pagesetup () Selekcija tabova Model ili Layout, a zatim klik na desni taster mi{a i izbora Setup... (sl. 14.21).

Page

20-14 u

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

Pomo}ni meni

Pritiskom desnim tasterom mi{a na tab za raspored (Layout), otvara se meni sa sadr`ajem od deset opcija. Pode{avanje Page Setup-a je mogu}e pri aktivnom Layout-u (sl. 14.21).

Sl. 14.21 Iska~u}i meni za pode{avanje parametara prostora papirau

Tab

Plot DevicePlot Device

Na tabu

prikazuje se lista konfigurisanih plotera.

Sl. 14.22 Dijalog boksu

Page Setup

sa tabom

Plot Device

Tab

Layout Settings

U tabu Layout Settings se defini{u: veli~ina papira (npr. A4: 210x297 mm), jedinice mere papira, razmera, povr{ina, po~etna ta~ka {tampanja i orijentacija crte`a. Ukoliko je nemogu}e precizno (standardno) skaliranje koje je potrebno, u Plot scale padaju}oj listi, mo`e se upotrebiti opcija Custom ili Scale to Fit.

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

21-14

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.23 Dijalog boksu

Page Setup

sa tabom

Layout Settings

Izgled papira sa formiranim

viewport-ovima

Za jednostavnije formiranje viewports (npr. viziri pravougaonog oblika) koristi se komanda Mview (mv). Da bi se manuelno podesila razmera u viewport-u, dva puta je potrebno kliknuti unutar povr{ine viewport-a. U tom slu~aju se vr{i prebacivanje u prostor modela iz prostora papira. Zatim se vr{i zumiranje komandom Zoom i podopcijom Scale u Layout-u. Na zahtev za unos Command: upisuje se vrednost razmere nXP. Za manuelno pode{avanje unosi se razmera umanjenja u odnosu na nominalnu meru, npr. 4 puta kao 1/4xp. View Scale Control ima vi{e od 30 prethodno definisanih razmera umanjenja.

Viewport

ili vizir

a)

b)

Sl. 14.24 Crte` klina (KRAJ_2D\AV24_2.dwg) u prostoru papira (levo) uz pode{ene parametre u dijalog boksu Options i tabu Display, odnosno polju Layout elements

22-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

U rasporedu na sl. 14.24a, pravougaoni ram sa senkom pokazuje veli~inu papira u odnosu na papir za izabrani ure|aj za {tampanje. Prikaz crte`a pojavi}e se na sivoj pozadini, kao {to je prikazano na slici. Belo podru~je simulira papir {tampa~a. Margine, koje su prikazane unutar papira, odre|uju povr{inu za {tampanje (isprekidana linija neposredno unutar ivice belog pravougaonika) i podrazumevani prostor viewport (pravougaonik oko klina). Tokom rada u rasporedu se mo`e raditi u prikazu Model Space ili Paper Space, sa jednim ili vi{e prozora viewport. To }e se u~initi, ako se dva puta pritisne taster mi{a dok se pointer nalazi na prozoru viewport. Prikaz Paper Space aktivira se dvoklikom mi{a na bilo koju povr{inu izvan prozora viewport-a. Prikazivanje pozadine papira zadaje se u tabu Display u dijalog boksu Options.

E Algoritam: priprema rasporeda i {tampanje crte`a iz prostora papira Primer: Izvr{iti pripremu i realizaciju {tampe na A4 formatu objekta prema sl. 14.25.Pri tome podesiti parametre formata: papira, razmere, orijentacije papira, polo`aja koordinatnog po~etka i dr. Ova ve`ba pretpostavlja da je Epson LQ-300 ESC/P 2 podrazumevani sistemski {tampa~. 1 . Otvoriti fajlp p p

K_P.dwg

(sl. 14.25) sa foldera

Kraj_2D.

Klikom tastera izabrati tab Layout1 (~etvrti tab). Pritiskom desnim tasterom mi{a na tab Layout1, otvara se iska~u}i meni. Izabrati opcije Page Setup... kako bi se pojavio dijalog boks Page Setup Mo`e se primetiti da je ovaj boks sli~an Plot dijalog boksu.

Layout1

.

Sl. 14.25 Objekat Poluga u prostoru modela

(K_P.dwg)

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacijeA4

23-14

_________________________________________________________________________________________________________

2. Pode{avanje {tampa~ap p p p p p

formatu papira.

Otvoriti tab Plot Device. U polju Name: selektovati {tampa~: Epson LQ-300 ESC/P 2 (sl. 14.26). Otvoriti tab Layout Settings. U polju Drawing orientation podesiti opciju 0 Portrait. Odabrati iz listinga Paper size: format A4 Fanfold 210mm x 11 2/3in. Podesiti opciju 0 Layout u polju Plot area. Pritisnuti el. taster OK kako bi se zatvorio dijalog. Pode{en format pojavljuje se na radnoj povr{ini u obliku prostora papira (sl. 14.27a).

Sl. 14.26 Dijalog boksp

Page Setup

sa tabom

Plot Device

i pode{enim {tampa~em

Izabrati 0 za aktivni lejer. Trouglasti simbol koji se pojavljuje pri dnu radne povr{ine, predstavlja UCS ikonu Layout taba. Ovo je i tzv. Paper Space ikona, vezana za sistemsku promenljivu Tilemode 0.viewport-a

3. Formiranjep p p p

(vizira).

U komandnu liniju uneti komandu mv (mview) za formiranje viewport-a. Zadati koordinate levog donjeg ugla A(28,85) i gornjeg desnog B(@165,170) ugla pravougaonika. Pravougaonik koji okru`uje crte` predstavlja osnovu viewport-a crte`a (sl. 14.27b). Algoritam komandne linije za formiranje viewport-a je slede}i:

Command: MV (sintaksa komande za formiranje viewport-a) MVIEW Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/ Restore/2/3/4] : 28,85 () (donja leva koordinata) Specify opposite corner: @165,170 () (gornja desna koordinata) Regenerating model.

24-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

*

a)

b)

Sl. 14.27 Blanko

Layout1

a) i formiran

viewport

u lejeru

0

b)

4. Pode{avanje razmere {tampanja crte`a.p p

p p

p

Klikom selektovati konturu viewport-a, kako bi postao gripovan (sl. 14.29a). Desnim tasterom mi{a otvoriti pop-up meni i izabrati stavku Properties. U dijalog boksu Properties kliknuti na listu Standard scale i izabrati `eljenu razmeru 1:1. Prikaz crte`a u prozoru se menja, s obzirom na zadatu vrednost skaliranja u teku}em viewport-u (sl. 14.29b). Da bi se poni{tili gripovi izvr{iti Esc. Zatvoriti Properties dijalog boks. Iz komandne linije, skaliranje se vr{i na osnovu komande Zoom, pod uslovom da je korisnik u{ao u prostor modela (sl. 14.28a). Ista ova procedura otvaranja viewport-a (ulazak u prostor model iz prostora papira) se mo`e isvesti otkucavanjem u komandnu liniju mspace. Zumiranje 1:1 se mo`e izvr{iti i na osnovu instrukcije 1xp i Enter umesto kori{}enja dijaloga Properties. Algoritam komandne linije za ulazak u viewport, zbog pode{avanja razmere {tampanja i izlazak iz viewport-a u prostor papira (komandom pspace), je slede}i:

Command: mspace (komanda prostora modela) Command: Zoom Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : S () (komande skaliranja) Enter a scale factor (nX or nXP): 1xp () (veli~ina skaliranja) Command: pspace (komanda prostora papira) Command: *Cancel*.

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

25-14

_________________________________________________________________________________________________________

*

Prostor modela u prostoru papira

a)

b)

Sl. 14.28 Prostor modela je aktivan a) i pode{ena razmera u istom modelu b)

*

a)

b)

Sl. 14.29 Postupak selektovanja viewport-a a) i promena razmere prikaza crte`a u viewport-u dijalogom Properties b)

26-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

5 Pode{avanje parametara za lejere koji se ne}e {tampati. .p p p p p

Sa palete alata Layers izabrati ikonicu Layer Properties Manager ili otvoriti listu lejera. U okviru dijaloga Layer Properties Manager pritisnuti ikonu plotera za lejer 0. Na taj na~in je za ovaj lejer zadata opcija ne {tampanje ovog lejera. Zatvoriti dijalog za kontrolu lejera klikom na OK. Sa palete alata Standard, izabrati komandu Plot Preview. U prozoru za prethodni pregled Preview, vidi se da okvir viewport-a ne}e biti od{tampan. Iz iska~u}eg menija izabrati Exit.

*

a)

b)

Sl. 14.30 Postupak pripreme i realizacije insertovanja bloka okvira sa zaglavljem 6 . Umetanje standardnog okvira sa zaglavljemp p p p p p p p

A4

formata i {tampanje crte`a.

Postaviti lejer VP kao teku}i. Sa palete alata Draw izabrati Insert Block (sl. 14.30b). Iz dijalog prozora Insert izabrati el. taster Browse... Selektovati fajl A4_D.dwg sa foldera Formati, a zatim kliknuti na el. taster Kliknuti na OK u dijalogu Insert. Upisati bazne koordinate insertovanja 15,2 i potvrditi Enter-om. Okvir sa zaglavljem }e, u ovom slu~aju, biti insertovan kao blok. Izvr{iti prethodni pregled crte`a pre {tampanja opcijom Partial Preview... (sl. 14.32b) odnosno Full Preview...

Open.

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

27-14

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.31 Insertovan format za radioni~ki crte` u prostoru papirap

Algoritam komandne linije za insertovanje je slede}i:

Command: _insert Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: 15,2 () Command: *Cancel*.

a)

b)

Sl. 14.32p

Preview

poruke o regularnom zavr{etku pripreme za {tampu iz dijalogaStandard

Plot

Sa palete alata

izabrati komandu

Plot (Ctrl+P).

28-14p p

Kompjutersko crtanje i konstruisanje Izvr{iti {tampanje komandom Plot (za selektovani {tampa~ kako bi se dobio tehni~ki dokument kao na sl. 14.33. Snimiti fajl kao Poluga.dwg u folderu Kraj_2D.Epson LQ-300 ESC/P 2),

_________________________________________________________________________________________________________

28. 08. 2004.

Sl. 14.33 Radioni~ki crte` Poluga

(Poluga.dwg)

- Savet: Pode{avanje bazne ta~ke insertovanja bloka, npr. sastavnice sa zaglavljem je prepu{teno korisniku, kao i pode{avanje viewport-a. Oba objekta mogu se pomerati komandom Move u oblasti pravougaonika sa isprekidanim konturnim linijama.

Poglavlje 14u

Formiranje tehni~ke dokumentacijeviewport-ova

29-14

_________________________________________________________________________________________________________

Kreiranje vi{e

u rasporedu

U okviru jednog Layout-a mo`e se postaviti ve}i broj viewport-ova (sl. 14.40b), a da svaki od njih ima istu ili razli~itu razmeru prikaza, pogleda na crte`, veli~inu i oblik okvira i sl. Mogu se kreirati viewport-ovi nepravilnog oblika, upotrebom polilinija: kru`nog, poligonalnog, elipsastog i sl. Pored toga viewport-ovima se mo`e promeniti: veli~ina, lokacija mesta i izvr{iti kopiranje. U tom smislu priprema za {tampu je vrlo fleksibilna, jer pru`a niz mogu}nosti u zavisnosti od potrebe korisnika. Iz tih razloga u literaturi profesionalnog nivoa [8], [67], obja{njavanje svih mogu}nosti u vezi {tampe, posve}uje se posebna pa`nja. U ovom delu iznose se jo{ neki zna~ajni aspekti kreiranja viewport-ova.

E Algoritam: preimenovanje rasporeda i kreiranjeviewport-a

viewport-ova

Primer: Za crte` elektronskog sklopa Oscilator 5xBF 199, prema sl. 14.34, kreirati trisa razli~itim pogledima i razmerom prikaza izabranih delova crte`a sklopa.S_oscil.dwg. Layout1,

1 . Otvoriti startni fajlp

Postaviti pointer na tab

a zatim kliknuti desnim tasterom mi{a.

Sl. 14.34 [ema elektronskog Oscilatorap

5xBF 199 (S_oscil.dwg)

Iz iska~u}eg menija izabrati opciju boks Rename Layout.

Rename

(sl. 14.35a), kako bi se otvorio dijalog

30-14p p

Kompjutersko crtanje i konstruisanje U polje sa tekstom Name upisati Pogled A4, a zatim pritisnuti ek. taster OK (sl. 14.35b). Preimenovani naziv mo`e se videti izme|u tabova Model i Layout2 (sl. 14.35c).

_________________________________________________________________________________________________________

a)

b)

c)

*Sl. 14.35 Faze preimenovanja prvogLayout-a

*u nazivPogled A4

2. Selekcija {tampa~a i formata za prikaz crte`a.p p

U ovom tabu pojavljuje se prazna povr{ina Layout-a. Desnim tasterom mi{a izabrati opciju Page Setup...

Sl. 14.36 Selekcija {tampa~a

p p p p p

Iz dijaloga Page Setup izabrati tab Plot Device, zatim sa liste Plotter configuration odabrati {tampa~ Canon Bubble-Jet BJC-4200 (sl. 14.37). Iz drugog taba Layout Settings, iz liste Paper size: bira se format A4, a u polje Drawing orientation opcija 0 Portrait. U polju Plot area izabrati 0 Layout. Isklju~iti opciju Display when creating a new layout. Kliknuti na ek. taster OK kako bi se zatvorio dijalog boks Page Setup Pogled A4.Name:

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

31-14

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.37 Selekcija formata i povr{ine prikaza 3. Kreiranje i modifikovanje probnogp p p p

viewport-a.

Postaviti teku}i lejer viziri. Sa komandne linije uneti komandu mv (Mview) za formiranje viewport-a. Izabrati prvu A(25,105), a zatim i drugu (dijagonalnu) ta~ku B(200,235) okvira viewport-a. Posle formiranja pravougaonika pojavljuje se crte` elektronskog oscilatora u granicama izabrane povr{ine (sl. 14.38).

Sl. 14.38 Formiranje jednog probnog

viewport-a

32-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanjeviewport-a.

_________________________________________________________________________________________________________

4. Brisanje probnogp p p

Ako formirani prozor viewport nije pogodan za postoje}i raspored, mo`e se izvr{iti njegovo brisanje na slede}i na~in: selektovati viewport metodom gripova. Desnim tasterom mi{a aktivirati iska~u}i meni (sl. 14.39). Iz skupa opcija za modifikaciju izabrati komandu brisanja Erase (ili Delete sa tastature). Posle izbora teku}i viewport se bri{e.

Sl. 14.39 Brisanje probnog 5 Kreiranje novog .p p p

viewport-a

viewport-a

Iz menijaA (Above).

View

izabrati opciju

Viewports m 3 Viewports

i u komandnoj liniji opciju

Izabrati dve nove ta~ke A(25,150) i B(195,300) da bi se definisao gabaritni prozor trostrukog viewport-a (sl. 14.40b). Tri viewport-a su formirana sa crte`ima prema prethodno postavljenim dimenzijama. Algoritam komandne linije za formiranje ovih viewport-ova je slede}i:

Command: MV (komanda formiranja viewport-a) MVIEW Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] : 3 () Enter viewport arrangement [Horizontal/Vertical/Above/Below/Left/Right] : a () Specify first corner or [Fit] : 25,150 () Specify opposite corner: 195,300 () Regenerating model. Command: *Cancel*.

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

33-14

_________________________________________________________________________________________________________

B

a)

b)

*

A

Sl. 14.40 Postupak formiranja trostrukog

viewport-a

6 . Pode{avanje razmere i pogleda u pojedinimp p

viewport-ovima.

p p p

Dvoklikom na povr{inu gornjeg viewport-a, aktivirati pogled na model. U komandnu liniju uneti komandu Zoom (), a zatim preko opcije Scale (ili S) () zadati faktor skaliranja 4x (), kako bi se objekat uveli~ao 4 puta u odnosu na trenutni (extents) prikaz. Komandom Pan podesiti prikaz objekata da se vide detalji kao na sl. 14.41a. Po potrebi izvr{iti regeneraciju crte`a u teku}em viewport-u komandom Regen. Iz prostora modela ovog viewport-a se izlazi tako {to se izvr{i dvoklik van njega, ~ime se korisnik vra}a u prostor papira (sl. 14.41b). Algoritam komandne linije je slede}i:

Command: _.MSPACE (komanda modela papira) Command: zoom () (komanda zumiranja) Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : s () Enter a scale factor (nX or nXP): 4x () (komanda uveli~avanja) Command: pan () Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut menu. Command: _.PSPACE *Cancel*. (komanda prostora papira)

34-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanjeviewport-a.

_________________________________________________________________________________________________________

7 . Pode{avanje prikaza i razmere donja dvap p p p p

p

Dvoklikom na donji levi viewport, aktivirati pogled na model. Nakon toga izvr{iti zumiranje sa faktorom 1xP (dovo|enje na stvarnu vrednost 1:1) i panovanje crte`a unutar viewport-a. Ovaj postupak se mo`e realizovati na sli~an na~in kako se to izvodilo ulaskom u prostor modela gornjeg viewport-a u prethodnoj ta~ki. Po potrebi izvr{iti panovanje prikaza. Isti postupak ponoviti i sa donjim desnim viewport-om, kako bi se postigao izgled kao na sl. 14.41b. Faktor zumiranja je sada izabran kao 2xP. Po potrebi izvr{iti komandu Regen za svaki viewport. Dvoklikom tastera izvan viewport-ova (ili komandom ps) vratiti se u prikaz Paper Space.

Aktivni viewport

*

a)

b)

Sl. 14.41 Postupci zumiranja i panovanja crte`a u 8 . Snimiti crte` u re`imu prostora papira kao

viewport-ovima

K_oscil.dwg.

(*.pdf

Napomena:

Termini vezani za {tampanje nalaze se u folderu fajl za 10 poglavlje).

Referentni pojmovnik

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

35-14

_________________________________________________________________________________________________________

Osnovni dijalog za {tampanje

Pode{avanje parametara {tampanja

Povr{ina {tampanja

Maksimizacija Pregled pre {tampe

viewport-a

Zavr{no pode{avanje i testiranje

Imenovanje

PMP

fajla

Sl. 14.42 Struktura dijaloga vezanih za pode{avanje parametara {tampanja u programuAutoCAD 2005

36-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.43 Sklopni crte` Odbojnika u

Layout

okru`enju

[46] (SGK\Sklopni crtezi\SC2.dwg)

Poglavlje 14

Formiranje tehni~ke dokumentacije

37-14

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.44 Konstrukcija i 2D vizualizacija Mu{kog prsluka

(SGK\Crtezi_2D tekstil\TS2.dwg

i TS12.dwg)

38-14

Kompjutersko crtanje i konstruisanje(SGK\Crtezi_2D gradjevina\Regulaciona

_________________________________________________________________________________________________________

Sl. 14.45 Sklopni crte` Dvolinijske merno-regulacione stanice u okru`enju modela

Poglavlje 14u

Formiranje tehni~ke dokumentacije

39-14

_________________________________________________________________________________________________________

Referentni pojmovnik: formiranje tehni~ke dokumentacije Horizontalna orijentacija. Postavlja i {tampa crte` tako da du`a strana papira predstavlja vrh strane. Strana je postavljena horizontalno (pejza`no). Printable Area Povr{ina {tampanja. Povr{ina papira koja se koristi za {tampanje bazira na veli~ini papira. Paper Size Veli~ina papira. Stvarna veli~ina papira. Full Preview Potpuni pregled. Prikazuje izgled crte`a onako kako }e on biti od{tampan na papiru. Za izlaz iz komande Print Preview pritisnuti desni taster i izabrati Exit. Partial Preview Delimi~ni pregled. Prikazuje ta~an izgled korisne povr{ine za {tampanje u odnosu na povr{inu {tampanja i veli~ine papira. Delimi~ni pregled sadr`i i napomene ili upozorenja o toku {tampanja u AutoCAD-u. Model Space Prostor modela. Radna povr{ina gde se izvodi crtanje i modeliranje objekata. Konsekventno, prostor modela je mesto u kome }e se kreirati model crte`, dakle, to je mesto gde se vr{i 2D, ili 3D grafi~kog modeliranja objekta. Paper Space Prostor papira. Simulacija izgleda i formata papira pripremljenog za {tampanje. Iz ovoga modela se prvenstveno vr{i priprema za {tampu aktuelnog crte`a. Creating Layouts Kreiranjem rasporeda na stranama. Page Setups - Parametri strana. Parametri za {tampanje koji se snimaju sa rasporedom. Limits Granice. Ova opcija za {tampanje koristi granice crte`a za definisanje onoga dela koji }e se {tampati. Extents Ekstenzije. Ova opcija kreira celokupni crte`, elimini{u}i svaki prostor koji bi mogao ograni~avati crte`.Landscape

Device Drivers Upravlja~ki programi ure|aja. AutoCAD koristi HDI. HDI (Heidi Device Interface) Upravlja~ki

programi za komunikaciju sa ure|ajima za {tampanje Dodatne informacije o ovim opcijama mo`e se na}i u odrednici Supported Plotters u AutoCAD-ovom vodi~u za instaliranje. Postoje tri kategorije ovih upravlja~kih programa i to: File format drivers Upravlja~ki programi formata fajla. HDI non-system drivers HDI nesistemski upravlja~ki programi. Windows system printer drivers Sistemski upravlja~ki programi za Windows. Sistemski {tampa~i za Windows instaliraju se i njima se upravlja iz Windows-a kori{}enjem foldera Windows Printers. Ploteri ili {tampa~i koriste se za {tampanje iz svih programa za Windows, pa samim tim, i iz AutoCAD-a. Pcp Files Pcp fajlovi. Fajlovi sa delimi~nim konfiguracijama koje sadr`e posebne parametre za pode{avanje pojedina~nih plotera. Ranije verzije AutoCAD-a koriste, tako|e, Pcp fajl. Pc2 Files Pc2 fajlovi. Ovi fajlovi sadr`e konfiguracije plotera, uklju~uju}i parametre koji su vezani za odre|ene ure|aje, kao i parametre koji se ne odnose samo na odre|ene ure|aje. Pc3 Files Pc3 fajlovi. Konfiguracioni fajlovi AutoCAD 2004 sadr`e parametre za ure|aje za {tampanje. ^arobnjak Add-APlotter formira fajlove koje adresira u folder ACAD2004\Plotters. Drawing Orientation Orijentacija crte`a. Polo`aj crte`a na papiru koji mo`e biti vertikalan (portrait) ili horizontalan (landscape). Portrait Vertikalna orijentacija. Postavlja i {tampa crte` tako da kra}a strana papira predstavlja vrh strane. Strana je postavljena vertikalno (portretno).

40-14Display

Kompjutersko crtanje i konstruisanje

_________________________________________________________________________________________________________

Displej. Ovo je default opcija; ona instrui{e programu da nacrta ono {to se toga trenutka nalazi na ekranu. View Prikaz. View opcija za {tampanje koristi prethodno memorisani prikaz (koji mora prvo da se odredi) da bi se definisalo ono {to }e biti kasnije od{tampano. Window Prozor. Ova opcija omogu}uje upotrebu prozora za ukazivanje podru~ja koji se `eli {tampati, i {tampa se samo ono {to se nalazi unutar prozora kojeg korisnik defini{e.WYSIWYG (What You See Is What You Get)

standardna skra}enica sa zna~enjem da }e ono {to se vidi na interfejsu bi}e od{tampano na papiru. New Layout Novim rasporedom i imenima rasporeda, dodeljuje se slede}i raspolo`ivi broj. Prvi novi raspored bi}e nazvan Layout3 (posle prva dva podrazumevana). From Template Prvi novi raspored na osnovu postoje}eg *.dwg, *.dxf ili *.dwt fajla. [abloni rasporeda sme{teni su u folder Acad2004\template. Delete Bri{e postoje}i raspored. Rename Menja ime rasporeda. Move Or Copy Prikazuje dijalog boks Move Or Copy koji slu`i za preme{tanje i/ili kopiranje rasporeda. Ako je napravljena kopija, ime se pojavljuje sa brojem u zagradi. Kopija taba Layout1 bi}e nazvana Bira rasporede kako bi se moglo brisati, kopirate, ili {tampati. U prikazu Model Space nije mogu}e brisati rasporede. Page Setup Prikazuje dijalog boks Page Setup. Plot Prikazuje dijalog boks Plot.Layout1(2). Select All Layouts