relatii publice. coeziune si eficienta prin comunicare - dumitru iacob (2)

Download Relatii Publice. Coeziune Si Eficienta Prin Comunicare - Dumitru Iacob (2)

Post on 03-Jan-2016

168 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

coeziune si eficienta prin comunicare

TRANSCRIPT

 • Dumitru IacobDiana-Maria Cismaru

  Remus Pricopie

  Rela iile publice.Eficien prin comunicare

 • Dumitru IacobDiana-Maria Cismaru

  Rela iile publiceEficien prin comunicare

  Bucure ti

 • Toate drepturile asupra acestei edi ii apar in Editurii Comunicare.ro, 2005

  SNSPA, Facultatea de Comunicare i Rela ii Publice David OgilvyStrada Povernei 68, Bucure tiTel./fax: (021) 313 58 95E-mail: difuzare@comunicare.rowww.editura.comunicare.ro

  ISBN 973-711-055-2

 • Cuprins

  Cuvnt de nceput / 7

  Con inutul rela iilor publice

  1. Concepte i structuri / 111.1. Definirea rela iilor publice dificult i i perspective posibile / 121.2. Delimitarea de alte domenii / 211.3. Domenii i structuri de rela ii publice / 221.4. Statutul i rolurile specialistului n rela ii publice / 27

  2. Evolu ia rela iilor publice / 352.1. Terminologie i practic / 352.2. Dou puncte de vedere / 362.3. nceputurile secolele XVII i XVIII / 392.4. Epoca ncerc rilor secolul XIX / 422.5. Perioada reac ie/r spuns debutul secolului XX / 472.6. Rela iile publice intr n universit i / 50

  3. Fundamente teoretice. Domenii i paradigme / 553.1. Psihologia social / 563.2. Teoria comunic rii / 663.3. Un model sistemic al rela iilor publice / 703.4. Modele n evolu ia istoric a rela iilor publice / 73

  Practica rela iilor publice

  4. Suportul rela iilor publice / 814.1. Publicul i opinia public suport al rela iilor publice / 814.2. Suportul mediatic al rela iilor publice / 854.3. Suportul organiza ional al rela iilor publice / 89

 • 4.4. Suportul informa ional al rela iilor publice / 924.5. Suportul imagologic al rela iilor publice / 934.6. Suportul etic al rela iilor publice / 1004.7. Suportul juridic al rela iilor publice / 104

  5. Managementul rela iilor publice / 1175.1. Cercetarea n rela iile publice / 1185.2. Planificarea n rela iile publice / 1255.3. Aplicarea planului / 1255.4. Evaluarea / 127

  6. Strategia i planul de rela ii publice / 1356.1. Stabilirea obiectivelor / 1366.2. Strategii i tactici de rela ii publice / 1386.3. Tehnici de rela ii publice / 1426.4. Metode de evaluare a planului i strategiei de rela ii publice / 145

  7. Campanii de rela ii publice / 1517.1. Diferen e ntre termeni / 1527.2. Tipuri de campanii / 1537.3. Planul unei campanii de rela ii publice / 1547.4. Efecte ale campaniilor de rela ii publice / 156

  8. Comunicarea n situa ii de criz / 1658.1. Tipuri de criz / 1668.2. Planificarea n cazul situa iei de criz / 1678.3. Managementul crizei / 1688.4. Erori n gestionarea crizelor / 1708.5. Strategii de gestionare a crizei / 171

  R spunsuri corecte la grilele de autoevaluare / 183

  Bibliografie selectiv / 185

 • Cuvnt de nceput

  Acest manual de rela ii publice se adreseaz studen ilor din nv mntuluniversitar i postuniversitar de la Facultatea de Comunicare i Rela ii Publice,din coala Na ional de Studii Politice i Administrative, Bucure ti, i altorbeneficiari din structuri academice de instruire. n acest context, autorii au bene-ficiat, poate nainte de toate, de observa iile, ntreb rile i demersurile aplicativeale studen ilor, precum i de expertiza autohton i str in n domeniu. Cu deo-sebire utile au fost lucr rile recente ale doamnei profesoare Cristina Coman, de laUniversitatea din Bucure ti, i una dintre bine cunoscutele sinteze nord-ame-ricane de profil, lucrarea Effective Public Relations, de Scott M. Cutlip, Allen H.Center i Glenn M. Broom.

  Lucrarea este structurat n dou p r i. n prima parte sunt eviden iate para-digmele rela iilor publice, caracteristicile acestora de a se manifesta dreptstrategie de influen are social , proces construit pe un miez valoric alc tuit dinadev r, transparen , comunicare liber i ncredere public . Unitatea de referina rela iilor publice este constituit din organiza ii i din imperativul adapt riiorganiza iilor la solicit rile publicurilor i la schimb rile turbulente din mediulsocial. Partea a doua este consacrat managementului rela iilor publice, procedu-rilor de opera ionalizare a programelor de rela ii publice, precum i modalit ilorprin care sunt gestionate, prin tehnici de rela ii publice, situa iile de criz .

  Fiecare capitol al lucr rii cuprinde propuneri orientative pentru aplica ii. Evi-dent, rela iile publice sunt o disciplin academic cu o for de sintez explicit(domeniul aflndu-se n zona de confluen a tiin elor comunic rii, a sociologieii psihologiei sociale), dar i o disciplin prin excelen aplicativ .

  Autorii

 • Prima parteCon inutul rela iilor publice

 • 1. Concepte i structuri

  Obiective:

  a) n elegerea conceptului de rela ii publice i a contextelor socio-organi-za ionale n care rela iile publice devin necesare i sunt vizibile.

  b) Perceperea sensurilor practice ale rela iilor publice, a a cum s-au articulatacestea prin evolu ie istoric i prin constituirea structurilor specifice.

  c) n elegerea atribu iilor speciali tilor n rela ii publice.

  Nu este de a teptat scria Immanuel Kant n Spre pacea etern 1 ca regii sfilosofeze sau ca filosofii s ajung regi, dar nu este nici de dorit: c ci posedareaputerii corupe inevitabil judecata liber a ra iunii. Faptul c regi sau popoare rege ti(care guverneaz dup legile egalit ii) nu i-au mpu inat i nici nu i-au redus lat cere pe filosofi, ci i-au l sat s se exprime liber, este indispensabil n clarificareandeletnicirii lor i, pentru c acest clas , conform naturii sale, este incapabil deversalit i i de interese de grup, se afl n afara b nuielii de a face propagand .

  n alt orizont istoric, Dinicu Golescu, adresndu-se celor care vor citi nsemnarea c l toriei mele2, scria: De este slobod aceluia ce umblnd prin casele altora svaz i s gndeasc la a sa, slobod au fost i mie, n toat c l toria ce se cuprinden aceast c rticic , s gndesc nu la casa, ci la patria mea, la care cine nu gnde te,nici face pentru dnsa orice bine, poate n-are nici cas , i de are, o las .

  De i, la prima vedere, identitatea autorilor, natura i asocierea ideilor de mai sussunt mai pu in obi nuite pentru cuvintele de nceput ale unei c r i de rela ii publicedestinate studen ilor, la o privire mai atent se poate observa c , prin cele de maisus, pot fi conturate, cu titlu preliminar, natura i specificul rela iilor publice. Nen-doielnic, n lumea modern rela iile publice s-au articulat drept comunicare liber ,lipsit de versalit i, de interese potrivnice oamenilor i comunit ilor umane. n

  1 Immanuel Kant, Spre pacea etern , n Scrieri moral-politice, Bucure ti, Editura tiin ific ,1991, p. 413.

  2 Dinicu Golescu, nsemnare a c l toriei mele, Bucure ti, Editura Minerva, 1971, p. 9.

 • Rela iile publice. Eficien prin comunicare12

  acela i timp, rela iile publice sunt comunicare cu folos, cu folos pentru binelecasei, al organiza iilor n care sunt condensate cele mai multe dintre activit ilesociale curente, obi nuite. Dincolo de puterea de sugestie a metaforelor de mai sus,rela iile publice configureaz un teritoriu extrem de complex i nc fr mntat. Defi-nirea rela iilor publice i metodologia de opera ionalizare a acestora implic dificul-t i reale, privind con inutul intrinsec i perspectivele multiple de contextualizare.

  1.1. Definirea rela iilor publice dificult i i perspective posibile

  Principalele dificult i n definirea rela iilor publice rezult din contextualizareaprocesual a acestora (rela iile publice ca proces de influen are social ), din con-textualizarea istoric (viznd r d cinile i etapele premerg toare) i din contextua-lizarea local (cu referire la particularit ile asum rii domeniului n spa iul autohton).

  a) Rela iile publice sunt, n esen , a a cum vom detalia ulterior, un proces deinfluen are social . Mai exact spus, ele pot fi ncadrate n sfera larg a proceselorde influen are social .

  n contextul proceselor de influen are social (ca gen proxim), rela iile publice i asum drept diferen specific tipul distinct de inten ionalitate cu care opereaz ,adev rul fiind valoarea cardinal prin care este construit mesajul n comunicare iprin care este dobndit ncrederea publicurilor (a beneficiarilor) n entitatea carese instituie drept emi tor de mesaje (de regul , o organiza ie). n practica proce-selor de comunicare (ca procese de influen are social ), interferen ele i ambigui-tatea contextelor sunt multiple i oricnd posibile, fapt care face adesea dificil , celpu in n percep ia publicurilor, distinc ia dintre rela iile publice i alte forme de in-fluen are social , precum propaganda, publicitatea comercial (reclama), marke-tingul etc. Evident, realizarea distinc iei impune, a a cum ar tam mai sus, apelul lanatura inten ionalit ii i la specificitatea instrumentelor de ac iune.

  Dintr-o alt perspectiv , sunt de remarcat ambiguit ile semantice care nso escpracticarea simultan a unor modalit i multiple de denumire a comunic rii publicecentrate pe valorile adev rului i ale ncrederii; astfel, nu ntotdeauna este lesnede n eles care este distinc ia dintre rela ii publice i informare public , dintrerela ii publice i comunicare de afaceri sau comunicare corporatist ; n acestcontext, cum vom vedea, un proces constituit pe aceea i esen se expliciteaz ndomenii diferite, precum organiza iile alimentate din bugete private sau bugetepublice .a.m.d.

  b) Dac rela iile publice suport nc riscurile indistinc iei relative n raport cualte forme de influen are social , nu mai pu ine dificult i rezult din tendin ascufund rii acestora n oceanul proceselor de comunicare uman . Dup cum s-aremarcat, mul i autori n eleg rela iile publice n sens extrem de larg, ca o practic

 • Concepte i structuri 13

  social ndelungat , unde rela iile publice reprezint o activitate strns legat deprocesul cel mai elementar al comunic rii umane schimbul de informa ii.1

  n chip natural, ntr-o asemenea perspectiv , ntreaga istorie a umanit ii, n