ptc piecoserwis sp. z o.o

of 12/12
Firma jest aktywna wsz´dzie tam, gdzie istnieje potrzeba wytworzenia ciep∏a ró˝nej jakoÊci zaczynajàc od temperatur rz´du 10 °C a˝ do 1800 °C, zachowujàc nale˝ytà dba∏oÊç o sprawnoÊç energetycznà z jednej strony oraz ochron´ Êrodowiska naturalnego z drugiej. Naszym Klientom zawdzi´czamy mo˝liwoÊci stosowania zdobyczy najnowszej techniki, zaÊ dzi´ki naszym Kooperantom te aplikacje skuteczne. Dzi´kujemy im wszystkim za partnerskà wspó∏prac´, z nadziejà na równie owocne kontakty w przysz∏oÊci. Smok Wawelski z palnikiem PiecoSerwisu Dragon of Wawel with PiecoSerwis's burner. The Company is active everywhere where there is a need of producing heat of various quality, starting form temperatures of 100 °C to 1800 °C, and retains proper care for energetic performance on the one hand, and environmental protection on the other. Thanks to our Customers we can use achievements of cutting-edge technology, and thanks to our Co-workers these applications are efficient. We would like to thank them all for good cooperation and we hope to remain in good relations in the future.

Post on 20-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Folder na XX-lecie firmy

TRANSCRIPT

 • Firma jest aktywna wszdzie tam, gdzie istniejepotrzeba wytworzenia ciepa rnej jakocizaczynajc od temperatur rzdu 10 C a do1800 C, zachowujc naleyt dbao o sprawnoenergetyczn z jednej strony oraz ochronrodowiska naturalnego z drugiej.

  Naszym Klientom zawdziczamy moliwocistosowania zdobyczy najnowszej techniki, za dziki naszym Kooperantom te aplikacje sskuteczne. Dzikujemy im wszystkim za partnerskwspprac, z nadziej na rwnie owocne kontaktyw przyszoci.

  Smok Wawelski z palnikiem PiecoSerwisuDragon of Wawel with PiecoSerwiss burner.

  The Company is active everywhere where there is a need of producing heat of various quality,starting form temperatures of 100 C to 1800 C,and retains proper care for energetic performanceon the one hand, and environmental protection onthe other. Thanks to our Customers we can useachievements of cutting-edge technology, andthanks to our Co-workers these applications areefficient.

  We would like to thank them all for goodcooperation and we hope to remain in goodrelations in the future.

 • PIECE TUNELOWE

  Firma rozpocza dziaalno od pierwszego w Polsce zastosowania palnikwszybkowypywowych do pieca tunelowego przeznaczonego do wypalaniawyrobw korundowych w temperaturach do 1700 C. Skokowa poprawajakoci wyrobw przy rwnoczesnym obnieniu kosztw eksploatacjizaowocoway w nastpnych latach kontraktami na modernizacj i budowpiecw tunelowych w przemyle materiaw ogniotrwaych i ceramicznym; do 2008 roku zrealizowano kilkanacie, w peni satysfakcjonujcych klientwprojektw.

  TUNNEL KILNS

  The Company started its business activities when the first high velocity burnersfor tunnel kiln were used for firing of corundum refractories in temperatures upto 1700 C. Quick improvement of the quality of products combined withsimultaneous decrease of operational costs resulted in contracts formodernization and tunnel kilns construction in the refractory materials industryand ceramics industry; by 2008 a couple of projects were successfullycompleted.

  1988-2008

 • PIECE SUSZAR` OBROTOWYCH

  Piece grzewcze suszar obrotowych to kolejne nowatorskie, opatentowane,konstrukcje w historii firmy. Poczenie palnikw rednich szybkoci z komorspalania bezporednio wsppracujc z bbnem suszarni obrotowejumoliwio uzyskanie bardzo wysokiej sprawnoci procesu suszenia.Zrealizowano kilka bardzo udanych projektw piecw grzewczych do suszaro wydajnoci od 20 Mg/h do 100 Mg/h.

  HEAT FURNACES FOR ROTARY DRYERS

  Heat furnaces for rotary dryers are yet another innovative, patentedconstruction in our Companys history. Combination of average velocityburners with the combustion chamber indirectly working with the drum of therotary dryer made it possible to achieve very high efficiency of the dryingprocess. We managed to complete several successful projects of heat furnacesfor dryers with the capacity of 20 Mg/h to 100 Mg/h.

  1988-2008

 • PIECE GRZEWCZE I DO OBRBKI CIEPLNEJ

  Od 1991 roku w firmie s rozwijane i doskonalone konstrukcje piecwgrzewczych i do obrbki cieplnej metali. Wasnej konstrukcji systemypalnikowe oraz sterowanie komputerowe umoliwiaj spenianie bardzozaawansowanych technologicznie oczekiwa, ktre charakteryzuj si midzyinnymi dopuszczalnym rozrzutem temperatur obrabianego metalu w granicach5 C. To wanie tutaj zastosowano po raz pierwszy regulatory stosunkugaz-powietrze i wprowadzono nowe elementy systemw palnikowych orazsterowania, w tym fuzzy logic, system sterowania wyposaony w tzw.inteligencj wewntrzn dostosowujcy kadorazowo piec do obrabianegocieplnie materiau.

  HEAT FURNACES AND HEAT-TREATING FURNACES

  Since 1991 we have developed and improved constructions of heat furnacesand heat-treating furnaces of metals. Combustion systems we constructed andcomputer control let us meet very advanced technological needs that arecharacterized by admissible spread of temperatures of treated metal within5 C. It is here where we first used gas/air ratio controller and introducednew elements of burner and control systems, including fuzzy logic, i.e. control system equipped with the so-called internal intelligence which every time adjusts the furnace to the heat-treated material.

  1988-2008

 • PIECE KRGOWE

  Na pocztku lat 90-tych firma zaangaowaa si w projektowanie i budowpiecw krgowych do wypalania wyrobw wglowych, w tym elektrod. Po raz pierwszy w przemyle zastosowano pokrywy komr piecowych z wykadzin izolacyjn moduow z wkna kaolinowego, na co uzyskanoochron patentow w Urzdzie Patentowym RP. Rwnie konstrukcja piecazostaa opatentowana w UP RP. Firma wybudowaa tylko dwa piece krgoweale kilka kolejnych piecw wybudowano stosujc opatentowane rozwizaniaPiecoSerwisu.

  RING-PIT FURNACES

  At the beginning of the 90s the Company engaged in designing andconstruction of ring-pit furnaces for coal products burning, includingelectrodes. For the first time in the industry we used covers for furnacechambers with modular isolation lining made of ceramic fibre, for which we were awarded with the patent protection by the Patent Office of Poland.Also, the construction of the furnace was patented by the Patent Office of Poland. The Company constructed two ring-pit furnaces, but anotherseveral furnaces were constructed using patented solutions of PiecoSerwis.

  1988-2008

 • PIECE CYNKOWNICZE

  Rozwj wasnych konstrukcji palnikw szybkowypywowych oraz kooperacja z globalnymi firmami produkujcymi takie palniki doprowadziy do rozwojutechnologii spalania dla procesw wymagajcych rednich temperatur, czyli w zakresie 500900 C. Wwczas powstaa nowa konstrukcja pieca do cynkowania ogniowego z palnikami szybkowypywowymi. To by rok1998. System palnikowy pieca do cynkowania ogniowego razem ze sterowaniem zosta rwnie opatentowany w UP RP.

  HOT-GALVANIZING FURNACES

  The development of our own constructions of high velocity burners andcooperation with global companies producing such burners led to thedevelopment of burning technology for processes requiring averagetemperatures, meaning temperatures between 500 and 900 C. Then we created a new construction of the hot galvanizing furnace with highvelocity burners. This happened in 1998. The combustion system of thefurnace for hot galvanizing, together with control system was also patented in the Patent Office of Poland.

  1988-2008

 • PIECE DO SYNTEZY I KRAKINGU

  Opanowan wczeniej technologi spalania z palnikami szybkowypywowymi,dla procesw wymagajcych rednich temperatur, czyli 500900 C,zastosowano do budowy piecw w przemyle chemicznym. Tak powstaypiece do syntezy dwusiarczku wgla (pierwszy w roku 1999), charakteryzujcesi bardzo wysok, niespotykan dotychczas w tych procesach, sprawnoci,niezawodnoci i ywotnoci. Konstrukcja ta jest w dalszym cigu, z powodzeniem, rozwijana i stosowana w przemyle chemicznym.

  FURNACES FOR SYNTHESIS AND CRACKING

  Earlier known technology of burning with high velocity burners, used for processes requiring average temperatures between 500 and 900 C, wasused for construction of furnaces in chemical industry. This is how we createdfurnaces for carbon disulfide (first in 1999), characterized by very high and innovative efficiency, life and reliability. This construction is stillsuccessfully being developed and used in chemical industry.

  1988-2008

 • PALNIKI DO PIECW OBROTOWYCH

  Dowiadczenie w konstrukcji palnikw i systemw sterowania oraz znajomoprocesu wypalania w piecach obrotowych zostay wykorzystane do zaprojektowania palnikw do piecw obrotowych. Palniki wyposaone w sterowanie automatyczne dostarczane s od 2002 roku do piecwobrotowych do odzysku cynku oraz w przemyle elektrod wglowych.Konstrukcja palnikw jest kadorazowo dostosowywana do procesu, poprzezformowanie dugoci i szerokoci pomienia oraz rozkadu temperatur.

  BURNERS FOR ROTARY FURNACES

  Experience in construction of burners, control systems and knowledge of combustion process in rotary furnaces were used in designing of burners for rotary furnaces. Burners equipped with automatic control have beenproduced especially for the use in rotary furnaces for zinc recovery and in the industry of carbon electrodes since 2002. The construction of burners is every time adjusted to the process, by forming the length and width of a flame and distribution of temperatures.

  1988-2008

 • HARTOWNIE

  W dorobku firmy znalazo si kilka kompletnych hartowni. Pierwszawybudowana w 2002 roku, z dwoma piecami komorowymi i wannhartownicz o pojemnoci 320 m3 polimeru, do hartowania odleww o masiejednostkowej do 45 Mg. Inna, wybudowana w 2006 roku z piecemhartowniczym pokrocznym do nagrzewania i komorowym do odpuszczaniaoraz wann hartownicz o pojemnoci 105 m3 polimeru, do potokowegohartowania prtw o rednicach 80210 mm i dugociach do 6 m.Hartownia ta pracuje w sposb cigy, a sterowanie jest automatyczne.

  HARDENING PLANTS

  Among outputs of our company are several hardening plants. The first onewas built in 2002, with two chamber furnaces and quenching tank of polymercapacity of 320 m3, used for cast hardening of specific weigh up to 45 Mg.The other was built in 2006, with the walking beam furnace for heating and chamber furnace for tempering and with a quenching tank of polymercapacity of 105 m3, used for stream hardening of bars with the diameter of 80210 mm and the length up to 6 meters. This hardening plant workscontinuously and is automatically controlled.

  1988-2008

 • PIECE GRZEWCZE REGENERACYJNE

  Dorobkiem ostatnich lat czyli 2006-2008, jest realizacja projektw w technologii HTAC (High Temperature Air Combustion). Dziaajc w kooperacji z firm partnersk ICS i wykorzystujc licencj japoskiej firmyNFK, wybudowano przemysowe instalacje z palnikami regeneracyjnymi na piecach nagrzewajcych wsad do walcowania. Osignite wyniki w zakresie oszczdnoci energii oraz emisji szkodliwych substancji do otoczenia, rokuj dynamiczny rozwj tej technologii. Zuycie energiizmniejsza si o 30 %; emisja CO2 jest redukowana o 30 %; emisja NOx jest redukowana o 50 %.

  REGENERATIVE HEAT FURNACES

  In 2006-2008 we managed to complete projects in HTAC technology (HighTemperature Air Combustion). Cooperating with the partner Company ICS andusing the license of the Japanese Company NFK, we managed to buildindustrial installations with regenerative burners on furnaces that are used for heating the mill feedstock. The results we have achieved in energy savingand emission of harmful substances are the best predictors of dynamicdevelopment of this technology. Energy consumption has been reduced by 30 %; CO2 emission by 30 %; and NOx emission by 50 %.

  1988-2008

 • PROJEKTY NA ZAMWIENIE

  Dziaajc w otoczeniu technicznym lat 90-tych XX w. i na pocztku XXI wieku, gwnie na rynku polskim, firma wykonaa szereg projektw na specjalne zamwienia. Byy to projekty jednostkowe lub powtarzalne w niewielu egzemplarzach, na tyle jednak interesujce technicznie, e warto je chociaby wymieni. Piec pokroczny do homogenizacji aluminium, piec z bbnem obrotowym do podgrzewania surowcw, piece do topieniafryty szklanej, systemy palnikowe do piecw wahadowo-obrotowychDrschla, suszarnia szalkowa, suszarnia przelotowa, stanowiska do wygrzewania kadzi odlewniczych, palniki nietypowe np. do piecwkrgowych, kotw wglowo-gazowych, palniki buchajce ogniem z paszczySMOKA WAWELSKIGO.

  CUSTOM DESIGNED PROJECTS

  Working in technical environment of the 90s and at the beginning of the 21stcentury, mainly on the Polish market, the Company performed a number of special projects made to order. They were single or repeatable projects, very often in a few versions, yet they are interesting enough to be enumeratedhere. They are: walking beam furnace for aluminium homogenization, rotaryfurnace for raw products heating, furnaces for glass frit melting, burnersystems for Drschl rocking-rotary furnaces, pan dryer, continuous-flow dryer,stands for teeming ladle heating, untypical burners, for instance for ring-pitfurnaces, carbon/gas boilers, burners that bleach out fire from the jaws of SMOK WAWELSKI.

  1988-2008

 • W historii firmy PiecoSerwis szczeglne miejsce zajmuj ludzie, z ktrychinspiracji powstaj satysfakcjonujce wszystkich konstrukcje. Wiedza, ktrwnieli i zaufanie, ktrego nam udzielili umoliwiy zrealizowanieprzeomowych dla naszej firmy projektw: to pierwsze realizacje otwieraydrog do kolejnych projektw i udoskonale. Oto w chronologicznejkolejnoci zestawione nazwiska tych, ktrych wkad w rozwj technologicznyfirmy jest najwikszy: Richard Stadler, Adam Koodziejczyk, Kees Keijzer,Bogusaw Mica, Janusz Suszczyski, Jerzy Grygier, Aleksander Korotia, Marek Misiakiewicz, Wadysaw Jagieo, Jzef Jamroy, Jan Galicki, Eugeniusz Szamp, Zbigniew Rudnicki, Wodzimierz Basiak, Ryszard Giemza.Dzikujemy wszystkim pracownikom firmy. Dzikujemy naszym partnerom,kooperantomi 150 klientom, dla ktrych pracowalimy w latach 1988-2008.

  The history of the Company PiecoSerwis would not exist without the people,the inspirations of whom have been the source for all constructions.Knowledge they have and confidence they placed in our Company let uscomplete the most critical projects: the first projects opened the doors foranother projects and innovations. Below, in chronological order, there are thenames of those who mostly contributed to technological development of ourcompany. Richard Stadler, Adam Koodziejczyk, Kees Keijzer, Bogusaw Mica,Janusz Suszczyski, Jerzy Grygier, Aleksander Korotia, Marek Misiakiewicz,Wadysaw Jagieo, Jzef Jamroy, Jan Galicki, Eugeniusz Szamp, Zbigniew Rudnicki, Wodzimierz Basiak, Ryszard Giemza. We would like to thank all workers from our Company. We also thank our partners, co-workers and 150 customers for whom we worked in 1988-2008.

  1988-2008

  Przedsibiorstwo Techniki CieplnejPiecoSerwis Sp. z o.o.

  44-100 Gliwice, ul. Wrocawska 24, skr. 125atel. +48 32 238 26 59fax. +48 32 231 48 [email protected]