afriso sp. z o.o

of 47/47
AFR Szals 42-67 Telefo Fax [email protected] www. Instrukcja montażu i użytkowania Detektor wycieku LAG-14 ER # 43 404 + Przeczytaj instrukcję przed użytkowaniem urządzenia! + Zwracaj uwagę na wszystkie informacje dot. bezpieczeństwa! + Zachowaj instrukcję montażu i użytkowania! 11.2014 0 854.011.0153 De Pomiar Nadzór Regulacja RISO Sp. z o.o. sza, ul. Kościelna 7 77 Czekanów on +48 32 330-33-55 +48 32 330-33-51 @afriso.pl .afriso.pl etektor wycieku Z-65.24-1 0123

Post on 11-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - Instrukcja LAG_PL v.3.docxTelefon Fax
[email protected] www.afriso.pl
# 43 404
+ Zwracaj uwag na wszystkie informacje dot.
bezpieczestwa!
11.2014 0 854.011.0153
677 Czekanów
[email protected] www.afriso.pl
Spis treci
1 Objanienia do instrukcji montau i uytkowania ..................................................... 4 1.1 Znaki ostrzegawcze ........................................................................................... 4
2 Bezpieczestwo ........................................................................................................ 5 2.1 Przeznaczenie urzdzenia ................................................................................ 5 2.2 Ograniczenie stosowania .................................................................................. 5 2.3 Kontrola jakoci ................................................................................................. 5 2.4 Uprawnieni do obsugi ....................................................................................... 6 2.5 Modyfikacje produktu ......................................................................................... 6 2.6 Uywanie czci zamiennych i wyposaenia dodatkowego ............................. 6 2.7 Odpowiedzialno ............................................................................................. 6
3 Opis urzdzenia ........................................................................................................ 8 3.1 Zastosowanie .................................................................................................. 10 3.2 Opis dziaania .................................................................................................. 10 3.3 Tryby pracy ...................................................................................................... 12 3.4 Przykady zastosowania .................................................................................. 12
4 Dane techniczne ..................................................................................................... 13 4.1 Dopuszczenia i certyfikaty ............................................................................... 16
5 Transport oraz przechowywanie ............................................................................. 17 6 Monta i uruchomienie ............................................................................................ 17
6.1 Podstawy doboru iloci zbiorników .................................................................. 17 6.2 Monta zbiorników cieczy detekcyjnej ............................................................. 20 6.3 Minimalna odlego ........................................................................................ 21 6.4 Instalacja rurowa ............................................................................................. 22 6.5 Monta zaworu kontrolnego ............................................................................ 24 6.6 Monta sygnalizatora ....................................................................................... 24 6.7 Poczenia elektryczne .................................................................................... 26 6.8 Podczenie moduu bezprzewodowego EnOcean
® (opcjonalnie) ................. 30
® ......................................... 33
8 Obsuga ................................................................................................................... 33 8.1 Stan alarmowy ................................................................................................. 34 8.2 Funkcje testowe ............................................................................................... 34
9 Konserwacja ........................................................................................................... 35 9.1 Czstotliwo wykonywania konserwacji ........................................................ 35 9.2 Utrzymanie sprawnoci urzdzenia ................................................................. 35
10 Rozwizywanie problemów ..................................................................................... 36 11 Wyczenie z eksploatacji, zomowanie .................................................................. 37 12 Ogólne informacje na temat EnOcean
® ................................................................. 38
® ............................................. 41
12.3 Waciwoci systemu EnOcean ® ..................................................................... 41
13 Czci zamienne, wyposaenie dodatkowe ........................................................... 42 14 Lista cieczy detekcyjnych ........................................................................................ 43
3
15 Gwarancja ............................................................................................................... 43 16 Prawa autorskie ...................................................................................................... 43 17 Satysfakcja klienta .................................................................................................. 43 18 Adresy ..................................................................................................................... 43 19 Zaczniki ................................................................................................................ 44
19.1 Zawiadczenie firmy specjalistycznej instalujcej urzdzenie ........................ 44 19.2 Deklaracje zgodnoci ...................................................................................... 45 19.3 Deklaracja zgodnoci CE ................................................................................ 45 19.4 Deklaracja waciwoci.................................................................................... 46 19.5 Znakowanie CE ............................................................................................... 46 19.6 Tumaczenie deklaracji CE .............................................................................. 47
4
Instrukcja montau i uytkowania jest wanym elementem dostawy. Dlatego zalecamy:
Przeczyta instrukcj montau i uytkowania przed instalacj urzdzenia.
Przechowywa instrukcj montau i uytkowania przez cay czas eksploatacji urzdzenia.
Przekaza instrukcj montau i uytkowania kademu nastp- nemu posiadaczowi lub uytkownikowi urzdzenia.
1.1 Znaki ostrzegawcze
Opisuje, co zrobi, by unikn zagroenia.
Zagroenia maj 3 poziomy:
OSTRZEENIE
UWAGA
5
2.1 Przeznaczenie urzdzenia Detektor wycieku LAG-14 zosta zaprojektowany do instalacji maga- zynujcej ciecze, zgodnie z norm PN-EN 13160-1, klasa II (PN-EN 13160-3).
Detektor wycieku LAG-14 ER moe by stosowany tylko i wycznie do monitoringu zbiorników dwupaszczowych jak wspomniano w roz- dziale 3.2 strona 7, z ciecz detekcyjn w przestrzeni midzypasz- czowej, stosowanych do skadowania naziemnego nastpujcych mediów:
• Cieczy zanieczyszczajcych wod
• Cieczy palnych o temperaturze zaponu > lub < 55°C
Od ostatniej reklasyfikacji pynów zanieczyszczajcych wod, które weszy w ycie w Niemczech w lipcu 2003, LAG-14 ER moe by tyl- ko uywany jako cz zamienna dla zbiorników podziemnych.
Wyciek w zbiorniku jest wykryty oraz sygnalizowany, kiedy poziom pynu detekcyjnego opadnie.
Kade inne zastosowanie ni wskazane w tej instrukcji montau i uytkowania jest zabronione.
2.2 Ograniczenie stosowania Sygnalizator nie moe by stosowany w poniszych aplikacjach:
• Strefa i rodowisko zagroone wybuchem.
W przypadku pracy w strefie zagroenia wybuchem, iskry mog spowodowa samozapon, poar lub eksplozj.
Iskrobezpieczny obwód sondy moe by stosowany w strefach za- groenia wybuchem - strefa 0, 1 i 2.
2.3 Kontrola jakoci Konstrukcja detektora LAG-14 ER odpowiada obecnemu stanowi techniki i normom technicznym dotyczcym bezpieczestwa. Kade urzdzenie sprawdzane jest przed wysyk pod wzgldem popraw- noci dziaania i bezpieczestwa.
Naley stosowa detektor LAG-14 ER jedynie w stanie tech- nicznym niebudzcym zastrzee. Naley przeczyta instrukcj montau i uytkowania, jak równie stosowa si do odpowied- nich przepisów bezpieczestwa.
6
OSTRZEENIE
Detektor wycieku mokry LAG 14 pracuje pod na- piciem sieci elektrycznej (230 V AC). Napicie to moe spowodowa cikie obraenia lub mier.
Nie dopuszcza do kontaktu elektrycznego moduu sterujcego z wod.
Przed otwarciem sygnalizatora lub przed czynno- ciami konserwacyjnymi, naley urzdzenie od- czy od sieci elektrycznej (wyczy bezpiecznik).
Nie dokonywa adnych przeróbek w elektrycznym module sterujcym.
Zapozna si z norm DIN VDE 0165
Usterka, która moe mie wpyw na bezpiecze- stwo musi zosta natychmiast usunita!
2.4 Uprawnieni do obsugi Detektory wycieku mokre LAG 14 powinny by instalowane, urucha- miane, obsugiwane, demontowane tylko przez odpowiednio wykwa- lifikowany i wyszkolony personel. Prace przy obwodach elektrycz- nych naley zleci uprawnionemu elektromonterowi.
Przed rozpoczciem prac montaowo-instalacyjnych naley przeczy- ta i zrozumie instrukcj montau i uytkowania. Wykonawca po zakoczeniu montau powinien przekaza instrukcj montau i uyt- kowania ostatecznemu uytkownikowi.
2.5 Modyfikacje produktu Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupowanione osoby mog powodowa zagroenie i s zabronione ze wzgldów bezpieczestwa.
2.6 Uywanie czci zamiennych i wyposaenia dodatkowego Uywanie niewaciwych czci zamiennych i dodatkowych akceso- riów moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia.
Naley stosowa tylko oryginalne czci zamienne i wyposae- nie dodatkowe wyprodukowane przez AFRISO-EURO-INDEX GmbH.
2.7 Odpowiedzialno Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za bezporednie uszkodze- nia lub ich konsekwencje wynikajce z niedokadnego przeczytania bd niezrozumienia instrukcji montau i uytkowania, wskazówek i zalece.
Producent oraz firma sprzedajca urzdzenie nie odpowiadaj za uszkodzenia i koszty poniesione przez uytkownika lub osoby trzecie korzystajce z urzdzenia, powstae w wyniku uycia niezgodnego z
7
przeznaczeniem wskazanym w rozdziale 2.1. instrukcji montau i uytkowania, niewaciwego lub wadliwego podczenia lub konser- wacji i obsugi niezgodnej z zaleceniami producenta.
AFRISO Sp. z o.o. dokada wszelkich stara, aby materiay informa- cyjne nie zawieray bdów. W przypadku stwierdzenia bdów lub niecisoci w poniszej instrukcji montau i uytkowania prosimy o kontakt: [email protected], tel. 32 330 33 55.
8
3 Opis urzdzenia Detektor wycieku skada si ze sygnalizatora, sondy i zbiornika cie- czy detekcyjnej (zbiornik LAG).
Sygnalizator poczony jest z sond dwuyowym przewodem, któ- rego dugo nie moe przekroczy 50 m. Sonda jest wprowadzana od góry do zbiornika cieczy detekcyjnej. Jeeli w nadzorowanym zbiorniku nastpuje przeciek, obnia si poziom cieczy detekcyjnej w przestrzeni midzypaszczowej, a take w zbiorniku cieczy detekcyj- nej, co powoduje odsonicie elektrod sondy. Sygnalizator rozpozna- je zmian opornoci w obwodzie elektrycznym sondy i uruchamia alarm.
Rys. 1: Zbiornik cieczy detekcyjnej (czarny zbiornik) wraz z sond
a Poziom cieczy d Obudowa
b Logo firmy e Prty elektrody
c Przewód sygnaowy
9
Sonda
Sonda skada si z dwóch metalowych prtów elektrodowych, które s zamocowane w korpusie o rednicy 34 mm. Korpus ten ustala po- oenie sondy w zbiorniku cieczy detekcyjnej. Sonda jest zaopatrzo- na w dwuyowy przewód sygnalizacyjny o dugoci 1 m.
Sygnalizator SE2
Obudowa sygnalizatora SE2 wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Na pycie czoowej obudowy umieszczone s wszystkie elementy sygnalizacyjne i sterujce, a wewntrz obu- dowy znajduj si elektroniczne podzespoy suce do oceny war- toci i do przetworzenia sygnau z sondy na wyjciowy sygna cyfro- wy. Urzdzenie wyposaone jest w przekanik z bezpotencjaowym, normalnie otwartym stykiem.
Rys. 2: Sygnalizator
® .
b Przycisk testowy
d Odstawienie alarmu
e Brak funkcji
3.1 Zastosowanie Zbiorniki
Wycznie do zbiorników dwupaszczowych uytkowanych w warun- kach atmosferycznych oraz zgodnych z normami: DIN 6616 A, DIN 6623-2 i DIN 6624-2 lub zbiorników ze wiadectwem badania, które upowania do zalania przestrzeni midzypaszczowej ciecz detekcyjn.
Objto przestrzeni midzypaszczowej nie moe przekracza 1 m 3 .
Skadowane media
Dopuszczone tylko dla:
• Pynów zanieczyszczajcych wod.
• atwopalnych cieczy o klasie zagroenia AI, AII, AIII i B zgodnie z § 12 VbF (Dyrektywa niemiecka dotyczca atwopalnych cie- czy).
Dopuszczone media do skadowania
Zbiorniki stosowane w warunkach cinienia atmosferycznego w za- lenoci od typu konstrukcji mog by stosowane do magazynowa- nia niepalnych pynów zanieczyszczajcych wod, o podanych g- stociach:
• Zbiorniki zgodne z DIN 6616 A, DIN 6623-2, i DIN 6624-2
≤ 2,5 m Ø dopuszczalna gsto ≤ 1,90 g/cm³ ≤ 2,9 m Ø dopuszczalna gsto ≤ 1,85 g/cm³
OSTRZEENIE
Oddziaywanie pomidzy niewaciwie dobran cie- cz detekcyjn i ciecz przechowywan w zbiorniku.
Ciecz detekcyjna nie moe w sposób niebezpieczny reagowa z ciecz przechowywan w zbiorniku.
Stosowa zgodnie z przeznaczeniem, rozdzia 2.1, strona 4.
3.2 Opis dziaania Detektor wycieku LAG-14 ER suy do kontroli (przy pomocy cieczy detekcyjnej) przestrzeni midzy ciankami zbiornika dwuciennego (dwupaszczowego), zwanej kontroln przestrzeni midzypaszczo- w. W razie pojawienia si nieszczelnoci wewntrznego lub ze- wntrznego paszcza zbiornika, powyej lub poniej poziomu cieczy magazynowanej lub wody gruntowej, ciecz detekcyjna zaczyna wy- cieka z kontrolnej przestrzeni midzypaszczowej. Skutkiem tego poziom cieczy detekcyjnej obnia si i prty elektrodowe wynurzaj si z cieczy detekcyjnej. Ukad sygnalizacyjny rozpoznaje zmian
11
opornoci elektrycznej w obwodzie sondy, inicjuje alarm optyczny i akustyczny oraz uruchamia przekanik wyjciowy.
Sonda
Zbiornik cieczy detekcyjnej montowany jest powyej poziomu kontro- lnej przestrzeni midzypaszczowej. Dolna cz zbiornika cieczy de- tekcyjnej jest poczona wem z górn czci strefy kontrolnej przestrzeni midzypaszczowej. Dziki temu zbiornik ten staje si najwyej pooonym elementem ukadu naczy poczonych cieczy detekcyjnej. Ukad ten naley napeni ciecz detekcyjn do poowy wysokoci zbiornika cieczy detekcyjnej. Sonda umieszczona jest w zbiorniku cieczy detekcyjnej tak, e koce elektrod zanurzone s w cieczy detekcyjnej. Elektrody sondy poczone s z sygnalizatorem detektora dwuyowym przewodem elektrycznym.
Sygnalizator
Sygnalizator monitoruje w sposób cigy oporno elektryczn mi- dzy obydwiema elektrodami sondy. W stanie gotowoci operacyjnej wieci si zielona lampka. Gdy oporno sondy jest mniejsza od 5 k, sygnalizator potwierdza prac ukadu bez zakóce; wieci si zielona lampka, natomiast czerwona lampka alarmowa jest wyczo- na, a przekanik jest:
• Rozwarty (w trybie Eco)
• Zwarty (w trybie bezpiecznym w razie uszkodzenia)
Kiedy oporno sondy przekracza 5 k, sygnalizator informuje o wy- cieku; czerwona lampka alarmowa i alarm akustyczny wczaj si, a przekanik jest:
• Zwarty (w trybie Eco)
W stanie alarmowym mona odstawi akustyczn sygnalizacj naci- niciem przycisku „Potwierdzenie”. W razie zaniku napicia zasila- jcego nie zostaje uruchomiony alarm. Po przywróceniu napicia za- silajcego urzdzenie przechodzi natychmiast w stan gotowoci ope- racyjnej. Wyciek, który nastpi w czasie braku napicia, zostaje za- sygnalizowany natychmiast po pojawieniu si napicia zasilajcego. W stanie normalnym, bez alarmu, po wznowieniu zasilania wieci si lampka zielona. Przycisk kontrolny suy do sprawdzenia poprawno- ci dziaania urzdzenia poprzez symulacj stanu alarmowego.
Urzdzenia z moduem bezprzewodowym EnOcean ®
W przypadku stanu alarmowego, modu bezprzewodowy wysya wiadomo alarmow za pomoc technologii bezprzewodowej EnO- cean
® poza sygnalizacj wizualn oraz dwikow.
12
3.3 Tryby pracy Eco:
Detektor wycieku LAG-14 ER wyposaony jest w przekanik wyj- ciowy pozwalajcy na przesanie sygnau alarmowego do urzdze dodatkowych. W przypadku normalnej pracy, przekanik jest rozwar- ty, przy alarmie przekanik jest zwarty.
Bezpieczny w razie uszkodzenia:
Detektor wycieku LAG-14 ER wyposaony jest w przekanik wyj- ciowy pozwalajcy na przesanie sygnau alarmowego do urzdze dodatkowych. W przypadku normalnej pracy, przekanik jest zwarty, przy alarmie przekanik jest rozwarty.
Detektor wycieku LAG-14 ER moe funkcjonowa z dodatkow apa- ratur lub samodzielnie. Jako urzdzenia dodatkowe mona stoso- wa: alarm dwikowy oraz wizualny, urzdzenia teletransmisyjne, system BMS.
3.4 Przykady zastosowania
13
Rys. 4: Dwa zbiorniki cieczy detekcyjnej z jednym sygnalizatorem (w oddzielnych pomieszczeniach)
1 Czarny zbiornik cieczy detek- cyjnej zainstalowany w miar moliwoci we wnce
5 Strefa niezagroona wybu- chem
2 Puszka elektryczna - pod- czone 2 sondy szeregowo
6 Strefa zagroenia wybu- chem (Ex)
3 Sygnalizator 7 Magazynowana ciecz, zgodna z ciecz detekcyjn
4 Wszystkie przepusty gazosz- czelne w rurach ochronnych
8 Instalacja w peni uszczel- niona
Moliwe podczenie szeregowo maksymalnie dwóch zbiorników LAG do jednego sygnalizatora.
4 Dane techniczne Tabela 1: Dane techniczne detektora wycieków (sonda plus zbiornik cieczy detekcyjnej)
Parametr Warto
300 x 325 x 145 mm
Wymagana prze- strze (szer. x wys. x g.)
500 x 700 x 200 mm
14
Prty elektrodowe V 2 A, Ø 3 mm
Oporno Na ciecz detekcyjn
1 m
Pojemno uytkowa 4.5 litra
Pojemno cakowita 10 litrów
Zakresy temperatur
Otoczenia -25 °C do +50 °C (w zalenoci od st- enia)
Magazynowania -25 °C to +60 °C (w zalenoci od st- enia)
Napicie zasilania
Ochronno
Tabela 2: Dane techniczne sygnalizatora
Parametr Warto
100 x 188 x 65 mm
Masa 0.4 kg
Grupa urzdze (94/9/EG) Kategoria (94/9/EG) Iskrobezpieczno Klasa ochronnoci Napicie zasilania Maksymalne bezpieczne napicie Um Ochronno
II (1) G [Ex ia] IIC lub [Ex ia] IIB II 230 V AC 253 V IP 30
Opónienie reakcji < 1 sekundy
Obcialno zestyku przekanika
Bezpiecznik przekanika T 2 A
Alarm min 70 dB(A), A-mierzony poziom go- noci alarmu dla odlegoci 1 metra
Zakresy temperatur
Napicie zasilania
Pobór mocy 5 VA
Bezpieczestwo elektryczne
Stopie ochronnoci IP 40 PN-EN 60529
Zgodno elektromagnetyczna (EMC)
Interferencja PN-EN 60730-1:2011
16
Przycza dawikowe sygnalizatora
4.1 Dopuszczenia i certyfikaty LAG-14 ER jest zgodny z Dyrektyw kompatybilnoci elektromagne- tycznej (2004/108/EC), Dyrektyw niskiego napicia (2006/95/EC),
Parametr Warto
Obwody sondy
Obwód sondy Wartoci maksymalne max pojemno ze- wntrzna max indukcyjno ze- wntrzna
Efektywna wewntrzna pojemno oraz induk- cyjno
ia U0 = 16,8 V, Ik =57 mA, P = 240 mW, liniowy 180 nF dla IIC, 675 nF dla IIB 1 mH dla IIC, 8 mH dla IIB
pomijalne
Zasig Patrz rozdzia 12.1, strona 38
Profil sprztu EnOcean ®
rubunek rednica przewodu
M16 4.0-8.8 mm
M20 8.0-12.5 mm
17
® ,
5 Transport oraz przechowywanie UWAGA
Moliwe uszkodzenie urzdzenia spowodowane niewaciwym transportem.
Nie rzuca i nie upuszcza urzdzenia.
Chroni urzdzenie przed wilgoci, brudem oraz kurzem.
UWAGA
Magazynowa produkt zapakowany w folii
Magazynowa urzdzenie w suchym i czystym pomieszczeniu.
Chroni przed wilgoci, brudem oraz kurzem.
Przechowywa w dopuszczalnym zakresie tempe- ratur.
6 Monta i uruchomienie
6.1 Podstawy doboru iloci zbiorników
LAG-14 ER dla zbiorników podziemnych
Pojemno uytkowa zbiornika cieczy detekcyjnej jest ograniczona do poowy zbiornika rub wskazujc wysoko napenienia i wy- nosi 4,5 litra. Dla zbiorników podziemnych wymagany jest 1 litr cie- czy detekcyjnej w zbiorniku na kade 100 litrów objtoci kontrolnej przestrzeni midzypaszczowej.
Czarny zbiornik LAG wystarcza do kontroli przestrzeni midzypasz- czowej o objtoci 450 litrów; odpowiada to zbiornikom o pojemnoci skadowanego medium 60 000 litrów. Korzystajc ze zbiorników do- datkowych, kady o pojemnoci uytkowej 4,5 litra, detektor wycieku LAG-14 ER moe by stosowany take do zbiorników majcych wiksz objto kontrolnej przestrzeni midzypaszczowej.
18
Dodatkowe zbiorniki czy si miedzy sob oraz ze zbiornikiem pod- stawowym z sond, przy pomocy wy z kauczuku etylenowo- propylenowego (EPDM).
Objto cieczy detekcyj- nej w kontrolnej prze- strzeni midzypaszczowej zbiornika wg tabliczki znamionowej zbiornika [litrów]
Liczba po- trzebnych zbiorników cieczy detek- cyjnej z sond
Liczba potrzeb- nych zbiorni- ków dodatko- wych
0-450 1 0
450-900 1 1
900-1350 1 2
1350-1800 1 3
1800-2250 1 4
W przypadku nowych instalacji, objto kontrolowana nie moe przekroczy 1000 litrów.
LAG-14 ER dla zbiorników naziemnych
Dla zbiorników naziemnych wymagany jest 1litr cieczy detekcyjnej w zbiorniku na kade 35 litrów objtoci kontrolnej przestrzeni midzy- paszczowej.
Zbiornik cieczy detekcyjnej majc pojemno uytkow 4,5 litra wy- starcza do kontroli przestrzeni midzypaszczowej o objtoci 157,5 litrów, odpowiada to, wic zbiornikom do 20 000 litrów pojemnoci skadowania. Korzystajc ze zbiorników dodatkowych po 4,5 litra po- jemnoci uytkowej kady, detektor wycieku LAG-14 ER moe by stosowany take do zbiorników majcych wiksz objto kontrol- nej przestrzeni midzypaszczowej. Dodatkowe zbiorniki czy si midzy sob wami wykonanymi z EPDM (kauczuku etylenowo- propylenowego).
Objto cieczy detek- cyjnej w kontrolnej przestrzeni midzy- paszczowej zbiornika wg tabliczki znamiono- wej zbiornika [litrów]
Liczba potrzeb- nych zbiorników cieczy detek- cyjnej z sond
Liczba potrzeb- nych zbiorników dodatkowych
0-157.5 1 0
157.5-315 1 1
315-472.5 1 2
Liczba potrzeb- nych zbiorników dodatkowych
472.5-30 1 3
630-787.5 1 4
Rys. 5: Dodatkowe zbiorniki cieczy detekcyjnej
1 Zbiorniki dodatkowe, czarne 6 Strefa zagroona lub nieza- groona wybuchem 2 Zbiornik czarny z sond
3 Puszka poczeniowa, trwale przymocowana
7 Poczenie rurowe wspó- pracujcych zbiorników
4 Sygnalizator
6.2 Monta zbiorników cieczy detekcyjnej Przed rozpoczciem montau, odczyta z tabliczki znamionowej
zbiornika cieczy skadowanej, wymagan objto cieczy de- tekcyjnej i dobra odpowiedni liczb zbiorników cieczy detek- cyjnej, patrz rozdzia 6.1, strona 17.
Czarny zbiornik cieczy detekcyjnej moe by zainstalowany bezpo- rednio przy sygnalizatorze lub w pobliu dozorowanego zbiornika w strefach 1 i 2 zagroenia wybuchowego (np. w studzience).
Montujc zbiornik cieczy detekcyjnej w obszarze zagroenia wy- buchem, w studzience lub na wolnym powietrzu, naley unie- moliwi przedostawanie si zarówno do zbiornika jak i do puszki pocze elektrycznych: wód powierzchniowych, skroplin, brudu lub lotnego piasku.
Zbiornik cieczy detekcyjnej naley zamocowa na tyle wysoko ponad kontroln przestrzeni midzypaszczow, by cinienie statyczne cieczy detekcyjnej w kadym punkcie kontrolnej prze- strzeni midzypaszczowej byo wystarczajce, aby w razie wy- cieku, wypyw cieczy detekcyjnej i obnienie jej poziomu w zbior- niku z sond spowodowao alarm.
Najmniejsza rónica wysokoci midzy najwyszym punktem sklepienia zbiornika cieczy skadowanej, a dnem zbiornika cieczy detekcyjnej jest zalena od gstoci skadowanego medium i w odniesieniu do zbiorników podziemnych, od ewentualnego po- ziomu zwierciada wody gruntowej lub te poziomu zwierciada wody spitrzonej powyej najwyszego punktu sklepienia zbior- nika.
W przypadku zbiorników podziemnych naley montowa zbior- nik cieczy detekcyjnej, co najmniej o 30 cm wyej od najwy- szego punktu sklepienia zbiornika dozorowanego.
Jeeli próbne nadcinienie kontrolnej przestrzeni midzypasz- czowej zbiornika wynosi 0,6 bar, to nie wolno umieszcza zbior- nika cieczy detekcyjnej wyej ni 5,5 metra (w odniesieniu do ruby ograniczajcej wysoko jego napenienia) ponad dno zbiornika nadzorowanego.
21
6.3 Minimalna odlego Minimaln odlego pomidzy szczytem zbiornika, a zbiornikiem cie- czy detekcyjnej w zalenoci od gstoci nadzorowanej cieczy mona odczyta z nastpujcego wykresu.
amin = D(ρ-1)+30 (cm); amax = 550-c-D (cm)
Zbiorniki: DIN 6616 A, DIN 6623-2 i DIN 6624-2
amin
Min. odlego
ρρρρ Gsto
Przykad: DIN 6624, 60 x 2500; ρ = 1.7; amin = 175 cm
Zbiornik Ø ≤ 2.5 m: dopuszczalna gsto ≤ 1.9
Zbiornik Ø ≤ 2.9 m: dopuszczalna gsto ≤ 1.85
22
1 Zbiornik LAG
2 Poczenie rurowe nie moe by je- dynym elementem konstrukcji nonej zbiornika cieczy detekcyjnej
3 DIN 6624, dwu- paszczowy, ska- dowane ciecze w klasach niebezpie- czestwa poaro- wego A I, A II, A III, B
6.4 Instalacja rurowa
UWAGA
Rury poczeniowe, ksztatki i zczki nie mog by w rodku ocynkowane, poniewa cynk wchodzi w reakcje chemiczne z cieczami detekcyjnymi. Zwizki te ulegaj wytrceniu, co, moe doprowadzi do zatkania rur.
Rury poczeniowe, ksztatki i zczki nie mog by wewntrz ocynkowane.
Poczenie rurowe midzy przestrzeni midzypaszczow zbiornika cieczy magazynowanej, a zbiornikiem cieczy detekcyjnej musi mie stay spadek w kierunku zbiornika cieczy magazynowanej i nie moe posiada adnej armatury odcinajcej. Wszystkie poczenia musz by szczelne. Ani rury, ani te ksztatki czy zczki nie mog by we- wntrz ocynkowane. Poczenie rurowe (nawet wykonane z rur sta- lowych), nie moe by jedynym elementem konstrukcyjnym dwigaj- cym zbiornik cieczy detekcyjnej. Zbiornik cieczy detekcyjnej naley przymocowa w studzience na pobliskiej cianie, lub w przewidzianej do tego szafce, bd te do naciennej konstrukcji wsporczej wyko- nanej z paskowników lub ktowników.
23
• Rury stalowe, rednica nominalna 3 /4“:
Z powierzchni ochronn, lecz nieocynkowan. Dotyczy to równie elementów mocujcych..
• Rury miedziane lub mosine z fabryczn izolacj z tworzyw sztucznych. Do zbiorników naley je podczy za pomoc od- dzielnych odcinków izolacyjnych. rednica minimum 13 mm. Za- lecana: 15 x 1 mm.
• Poczenia wami s dopuszczalne tylko wtedy, gdy zastoso- wany w spenia wymagania BAM. W 14 x 3 mm z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), nalecy do zestawu montaowego AFRISO (zestaw montaowy AFRISO), posiada takie dopuszczenie, o numerze 3.12/BAM/2090/84. W ten nie jest odporny na dziaanie ben- zyny ani oleju opaowego.
1 Zbiornik cieczy detekcyjnej
2 Zczka redukcyjna ¾“ x ½ – N 4 DIN 2950
3 rubunek D 15 DIN 2353
4 Poczenie z rury mosinej lub miedzianej 15 x 1
5 Odcinek izolacyjny „System-Frey“
7 Zczka redukcyjna 1“ x ½ – N 4 DIN 2950
8 rubunek ¾“ – U 2 DIN 2950
9 Kolanko ¾“ A 1 DIN 2950
10 Rura stalowa
¾“ DIN 2440
11 Zczka redukcyjna 1“ x ¾“ – N 4 DIN 2950
Rys. 6: Przykady poczenia rurowego LAG
Rury poczeniowe, ksztatki i zczki stalowe nie mog by wewntrz ocynkowane, jednake z zewntrz powinny by zabezpieczone przed korozj.
24
6.5 Monta zaworu kontrolnego Zestaw montaowy LAG AFRISO zawiera kontrolny zawór z 1’’ gwin- tem wewntrznym i kocówkami do przyczenia wa 12 x 2 mm, jak równie drobne elementy czeniowe potrzebne do montau detektora wycieku (40540). Zawór kontrolny naley zamontowa na paszczu zewntrznym zbiornika cieczy skadowanej na wysokoci, co najmniej 100 mm poniej dna zbiornika cieczy detekcyjnej. Pod zaworem kon- trolnym musi by wolna przestrze na przenone naczynie, suce do zbierania cieczy detekcyjnej wypywajcej z zaworu w czasie sprawdzania dziaania zestawu detektora wycieku.
W czasie sprawdzania dziaania detektora, po otwarciu zaworu kon- trolnego ciecz detekcyjna musi wypywa strumieniem o objtoci okoo 0,5 l/min.
6.6 Monta sygnalizatora
Rys. 7: Sygnalizator z ramk montaow do montau na panelu; po prawej: wykrojnik sygnalizatora
Sygnalizator wycieku nie wolno montowa w strefie zagroenia wybuchem.
Zamontowa sygnalizator na trwaej, równej i suchej cianie na wysokoci oczu
Sygnalizator musi by atwo dostpny i widoczny o kadej porze
Sygnalizator nie moe by naraony na zalanie lub obryzganie wod.
Sygnalizator nie moe by montowany w mokrym lub wilgotnym pomieszczeniu.
Dopuszczalna temperatura otoczenia, w miejscu montau sygna- lizatora, nie moe by przekroczona, patrz tabela 2, strona 14.
25
Montujc sygnalizator na zewntrz, naley zapewni jego ochro- n przed warunkami atmosferycznymi.
1. Otworzy sygnalizator
A Wywierci otwory montaowe
Ø 5 mm w dolnej czci obu- dowy.
Zamontowa doln cz obudowy do ciany przy uy- ciu doczonych rub.
B 1 Wkrci rub do ciany.
2 Zawiesi doln cz obudowy na rubie.
3 Zamontowa doln cz obu- dowy przy uyciu drugiej ruby.
26
3. Wykona podczenie elektryczne, zgodnie z rozdziaem 6.7, strona 26.
4. Zamkn sygnalizator nakadajc drug cz sygnalizator i skrcajc dwiema rubami.
6.7 Poczenia elektryczne
Przed rozpoczciem prac naley upewni si, czy zasilanie czujnika zostao odczone i zabezpieczone przed przypadko- wym zaczeniem.
Naley bezwzgldnie przestrzega przepisów dotyczcych prowa- dzenia prac elektrycznych i zasad bezpieczestwa pracy. Naley te cile stosowa si do zalece zawartych w instrukcji obsugi nadzo- rowanego zbiornika oraz niniejszej instrukcji.
Sygnalizator podczy na stae, bezporednio do sieci zasilajcej 230 V AC, nie stosujc ani wycznika, ani pocze wtykowych.
1 Bezpiecznik gówny
2 Bezpiecznik przekanika
®
Zasilanie elektryczne
Podczenie detektora wycieku wykona wykorzystujc przewód NYM-J 3 x 1.5 mm².
1. Przewód sieciowy naley wprowadzi do sygnalizatora poprzez dawik gumowy (pierwszy z prawej) u dou obudowy.
2. y fazow podczy do zacisku L1, y zerow do zacisku N, a y uziemienia podczy do zacisku PE.
3. Zabezpieczy przewód zasilajcy sygnalizator za pomoc bez- piecznika, zgodnie z PN-EN 60127-2 (warto nominalna 10 A).
Sonda
Jeeli sygnalizator i zbiornik cieczy detekcyjnej zamontowane s obok siebie, przewód sygnaowy moe zosta poczony bezpored- nio z sygnalizatora. Aczkolwiek, naley zapewni moliwo atwego wyjmowania sondy ze zbiornika dla sprawdzenia poprawnoci dzia- ania ukadu. Przewodu sygnaowego nie naley skraca.
1 Nie skraca przewodu sy- gnaowego
2 Sygnalizator
3 Uchwyt mocujcy
Rys. 9: Czarny zbiornik cieczy detekcyjnej i sygnalizator zamonto- wane s obok siebie. Przewód sygnaowy jest luny, dziki czemu sond mona wyjmowa.
Rys.10: Zbiornik cieczy detekcyjnej i sygnalizator zamontowane w rónych pomieszczeniach. Przewód sygnaowy jest luny, odczony
1 Nie skraca przewodu sygna- owego
2 Uchwyt mocujcy
28
do puszki poczeniowej z przewodem uziemiajcym. Dziki temu sond mona wyjmowa.
W przypadku wikszego oddalenia, w pobliu zbiornika cieczy de- tekcyjnej naley zamontowa puszk poczeniow o stopniu ochro- ny IP55. Naley zwróci uwag na to, by sond mona byo bez tru- du wyj ze zbiornika dla sprawdzenia jej dziaania. Przewodu sy- gnaowego nie wolno skraca. Do przeduenia przewodu sygnaowego naley zastosowa
przewód 2 x 1 mm² przeznaczony dla obwodów samobezpiecz- nych, z zewntrzn oson w kolorze niebieskim. Przy dugo- ciach powyej 5 metrów naley stosowa przewód ekranowa- ny.
Dugo przewodu sygnaowego nie powinna przekroczy cz- nie 50. W razie koniecznoci prowadzenia linii sygnaowej pod ziemi naley uy przewodu ziemnego, np. NYY 2 x 1.5 mm².
Nie wolno ukada we wspólnym kanale kablowym przewodów samobezpiecznych i zwykych. Patrz DIN VDE 0165.
Przewodu sygnaowego nie wolno ukada równolegle z prze- wodami elektroenergetycznymi ze wzgldu na moliwo indu- kowania si zakóce.
Przewód sygnaowy chroni przed uszkodzeniem i w razie po- trzeby uoy go w rurze metalowej.
Przewód sygnaowy sondy naley wprowadzi do sygnalizatora przez dawik gumowy znajdujcy si z lewej strony u dou obu- dowy i podczy do niebieskiego dwubiegunowego zacisku w sygnalizatorze oznaczonego “SONDE”. Biegunowo obojtna.
Zasadniczo do jednego sygnalizatora mog by podczone, co naj- wyej dwa zbiorniki cieczy detekcyjnej z sondami poczonymi sze- regowo.
Wyjcie
Sygna wyjciowy detektora wycieku mona wyprowadzi z wykorzy- staniem bezpotencjaowego, normalnie otwartego styku przekanika. W trybie normalnej pracy styk przekanika jest otwarty. W chwili po- jawienia si stanu alarmowego przekanik zostaje uruchomiony i styk zostaje zwarty. Styk przekanika jest zabezpieczony wkadk bezpiecznikow 2A.
29
UWAGA
Podczajc odbiorniki indukcyjne, naley si liczy z wyst- powaniem przepi mogcych uszkodzi styki przekanika.
Podczajc odbiorniki indukcyjne, naley stosowa ukady gasikowe RC dostpne w handle, np. 0.1 µF/100 Ohm.
Ustawienie trybu pracy Eco/bezpiecznym
Tabela 3: Tryby pracy
1 Eco
2 Bezpieczny
Odczy zasilanie od detektora LAG-14 ER 1. Zdemontowa przedni panel sygnalizatora (patrz rozdzia 6.6,
strona 24)
Zachowa rodki ostronoci przy dotyku elementów, które mog zosta uszkodzone przez wyadowania elektrostatyczne
Zawsze naley uziemi siebie, przed kontaktem z elementami elektrycznymi.
Nie dotyka moduu bezprzewodowego EnOcean ® podczas
podczania; uy anty elektrostatycznych rkawiczek w celu podczenia moduu bezprzewodowego odpowiedniego portu.
1 Przycze dla moduu bez- przewodowego EnOcean
®
31
- Antena musi znajdowa si po prawej stronie (blisko cianki obudowy)
- Wszystkie piny moduu musz by podczone - Nie zagina pinów
3. Wcisn anten moduu bezprzewodowego EnOcean ® do
trzech otworów obudowy sygnalizatora
32
Zamontowano zbiornik cieczy detekcyjnej wg rozdziau 6.2, strona 20.
Poczenia rurowe wykonano zgodnie z rozdziaem 6.4 stro- na 22.
Zawór kontrolny zosta zamontowany zgodnie z rozdziaem 6.5, strona 24.
Sygnalizator zosta zamontowany zgodnie z rozdziaem 6.6, strona 24.
Poczenia elektryczne wykonano zgodnie z rozdziaem 6.7, strona 26.
Sonda zostaa podczona do sygnalizatora.
Wyjcie przekanikowe jest podczone (jeeli wymagane).
Napicie zasilania zostao podczone.
Przykrcono pokryw sygnalizatora.
Napenianie
Zbiorniki dwupaszczowe s dostarczane z ciecz detekcyjn w kon- trolnej przestrzeni midzypaszczowej. Ilo cieczy detekcyjnej musi by znana i podana na fabrycznej tabliczce znamionowej zbiornika. Napenia jedynie podan na tabliczce ciecz detekcyjn zmieszan z wod w odpowiedniej proporcji chyba, e zostanie opracowana ekspertyza rzeczoznawcy stwierdzajca, i inn posiadan ciecz de- tekcyjn mona zmiesza z ciecz znajdujc si w kontrolnej prze- strzeni midzypaszczowej zbiornika.
1. Podczas uruchomienia otworzy zawór kontrolny, umieci na- czynie pod zawór, a nastpnie wycign sond ze zbiornika na ciecz detekcyjn.
2. Wykrci rub do napeniania zbiornika cieczy detekcyjnego, a nastpnie rozpocz napenianie..
3. Zamkn zawór testowy, gdy ciecz detekcyjna zacznie przez niego wycieka.
4. Napenia ciecz detekcyjn do osignicia max poziomu w otworze przelewowym.
5. Zamkn zawór kontrolny I zamontowa sond
Otwór do odpowietrzania Ø 5 mm na krócu zbiornika cieczy dete cyjnej musi by stale drony.
Instalacja jest gotowa do pracy.
6. Zaczy zasilanie w puszcze bezpiecznikowej.
Zapala si zielona lampka sygnalizujca stan pracy.
7. Monta, rozruch oraz przeprowadzenie kontroli detektora w cieku musi potwierdzi przedsibiorstwo specjalistyczne na dr ku, którego wzór przedstawiono na stronie
7 Programowanie moduu bezprzewodowego EnOcean®
LAG-14 ER znajduje si blisko centrali EnOcean
1. Ustawi central EnOcean ® w tryb uczenia (LRNMOD).
2. Nacisn i puci najniej pooony przycisk na sygnalizatorze LAG-14 ER
LAG-14 ER nawizuje kontakt z central (LRNTEL)
LAG-14 ER jest poczony z central EnOcean
8 Obsuga Detektor wycieku suy do kontroli zbiorników dwupaszczowych. Jeeli wystpi wyciek, ciecz detekcyjna wypywa, a detektor za alarm.
Obsuga detektora wycieku sprowadza si do regularnego sprawdzania:
• Czy wieci si zielona lampka.
• Czy nie wieci si czerwona lampka.
• Czy nie dziaa alarm akustyczny.
33
Programowanie moduu bezprzewodowego
blisko centrali EnOcean ® .
y do kontroli zbiorników dwupaszczowych. pi wyciek, ciecz detekcyjna wypywa, a detektor zacza
do regularnego
34
8.1 Stan alarmowy W przypadku alarmu, dola ciecz detekcyjn, o odpowiedniej
proporcji zmieszania, a do zaznaczonej wysokoci napenienia. Jeeli pomimo tego alarm nadal wystpuj oznacza to, e do- szo do rozszczelnienia zbiornika.
Alarm dwikowy, mona wyciszy, naciskajc przycisk “Po- twierdzenie”. Czerwona lampka wieci si dalej.
Poinformowa niezwocznie firm specjalistyczn.
8.2 Funkcje testowe Test dziaania naley przeprowadza raz w roku oraz po kadej
pracy konserwacyjnej lub naprawie.
1. Otworzy zawór kontrolny zlewajc wypywajc ciecz detek- cyjn do przeznaczonego do tego pojemnika.
Ciecz detekcyjna musi wypywa strumieniem o objtoci ok 0.5 l/min.
Jak tylko opróni si zbiornik cieczy detekcyjnej, sygnalizator musi zaczy alarm optyczny i akustyczny.
2. Zamkn zawór kontrolny i wla z powrotem spuszczon ciecz detekcyjn do zbiornika.
Alarm w tej sytuacji musi samoistnie zanikn.
Poprzez sond
1. Wycign sond ze zbiornika.
Czerwona lampka musi si zawieci i musi pojawi si alarm dwikowy.
2. Woy z powrotem sond do zbiornika.
Sygnay alarmowe musz natychmiast zanikn.
Poprzez sygnalizator
Przerwany jest obwód sondy.
Czerwona lampka alarmowa musi si zawieci i musi pojawi si alarm dwikowy.
35
9 Konserwacja Detektor wycieku jest urzdzeniem bezpieczestwa i w przypadku usterki naprawa, musi by przeprowadzona tylko przez producenta.
9.1 Czstotliwo wykonywania konserwacji
Tabela 4: Czstotliwo wykonywania czynnoci konserwacyjnych
Czstotli-
wo
Czynnoci
Raz w roku Sprawdzi dziaanie przez symulacj wycieku.
Regularnie Sprawdza stan czystoci urzdzenia i jego otoczenia, a take swobod dostpu i widocz- no.
9.2 Utrzymanie sprawnoci urzdzenia
Naley upewni si, czy zasilanie detektora zostao odczone i zabezpieczone przed przypadkowym zaczeniem.
1. Rozkrci sygnalizator zgodnie z rozdziaem 6.6, strona 24.
2. Zdj przeroczyst osonk bezpiecznika F1.
3. Wymieni wkadk topikow F1 patrz tabela 2, strona 14.
4. Zaoy z powrotem przeroczyst osonk bezpiecznika F1.
5. Wieloyow, pask tam poczy z listw wtykow.
6. Skrci sygnalizator zgodnie z rozdziaem 6.6, strona 24.
7. Zaczy napicie zasilania.
Naley upewni si, czy zasilanie detektora zostao odczone i zabezpieczone przed przypadkowym zaczeniem.
1. Rozkrci sygnalizator zgodnie z rozdziaem rozdzia 6.6, stro- na 24.
2. Odkrci czarn oprawk bezpiecznikow przy pomocy rubo- krta i otworzy.
3. Nacisn, a nastpnie przekrci o ¼ przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
4. Wyj wkadk.
5. Wymieni wkadk topikow F2 patrz tabela 2, strona 14.
36
6. Woy oprawk wraz z wymienion wkadk topikow do oprawy bezpiecznikowej i zablokowa j obracajc o ¼ obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara.
7. Wieloyow, pask tam poczy z listw wtykow.
8. Skrci sygnalizator, patrz rozdzia 6.6, strona 24.
9. Zaczy napicie zasilania
10 Rozwizywanie problemów Wszelkie naprawy urzdzenia mog by wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
Tabela 5: Rozwizywanie problemów
Zielona lampka popraw- nej pracy nie wieci si.
Odczone napicie sie- ciowe
Podczy prawidowo paski przewód tamowy do pytki drukowanej.
wieci si czerwona lampka
Stan alarmowy: Nastpi wyciek.
Przerwany przewód sy- gnaowy
Sprawd przewód sy- gnaowy.
Czerwona lampka stale si wieci, nawet, gdy sonda nie jest zanurzona w cieczy
Przerwa w poczeniu sygnaowym w sondzie lub w sygnalizatorze.
Sprawdzi przewód sygnaowy, sondy oraz sygnalizatora.
Przycisk testowy nie dziaa
Awaria sygnalizatora. Wymieni sygnalizator.
Wyjcie sondy ze zbior- nika nie powoduje za- czenie alarmu
Zwarcie w sondzie, zwar- cie w przewodzie sygna- owym lub zwarcie w sy- gnalizatorze.
Sprawd kabel sygna- owy, sondy oraz sygna- lizator.
37
Inne niesprawnoci. – Odesa urzdzenie do AFRISO sp. z o. o.
11 Wyczenie z eksploatacji, zomowanie 1. Odczy zasilanie urzdzenia.
2. Zdemontowa urzdzenie.
3. W trosce o ochron rodowiska naturalnego nie wolno wy- rzuca wyczonego z eksploatacji urzdzenia razem z nie- posegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urzdzenie na- ley dostarczy do odpowiedniego punktu zomowania.
Urzdzenie zbudowane jest z materiaów, które mona podda recyklingowi. Elementy elektroniczne mog zosta atwo zdemon- towane i odseparowane.
38
12.1 Zasig EnOcean ®
W porównaniu z przewodowymi systemami, bezprzewodowy system EnOcean
® oferuje elastyczno i atwo montau. Ponisze infor-
macje powinny pomóc w bezproblemowej eksploatacji. Szczegóowe informacje na temat planowania rozmieszczenia mona znale na 12 stronie w broszurze „Range Planning Guide for EnOcean Wire- less Systems”, któr mona pobra ze strony www.enocean.com.
Sygna uywany przez system to fale elektromagnetyczne. Z uwagi na osabienie sygnau wraz ze wzrostem odlegoci odbiornika od nadajnika naley mie na uwadze pewne ograniczenia. Przeszkody na drodze sygnau równie ograniczaj jego zasig:
Tabela 6: Osabienie sygnau 868,3 MHz systemu EnOcean ®
Materia Osabienie sygnau
Beton zbrojony 10 – 90 %
Metal, aluminium Patrz: Przeszkody
Ksztat i ukad pomieszcze ma znaczcy wpyw na zasig urz- dze, jako, e sygna nie jest wysyany wizkami, a potrzebuje on okrelonej iloci miejsca (elipsoidy, w których odbiornik i nadajnik znajduj si w centralnych punktach). Wskie korytarze o betono- wych cianach ograniczaj zasig.
Anteny zewntrzne maj przewanie lepsze charakterystyki od od- biorników podtynkowych. Rodzaj anteny oraz odlego od sufitu, podogi i cian ma znaczenie.
Ludzie oraz inne przeszkody w pomieszczeniu mog ogranicza za- sig.
Majc na uwadze powysze, naley przyj pewien zapas przy pla- nowaniu rozmieszenia systemu aby osign niezawodno pracy nawet przy niesprzyjajcych warunkach.
39
Zasig Warunki
> 30 m Doskonae warunki: duy pokój z ma iloci przeszkód, optymalny rodzaj anteny oraz jej umiejscowienie.
> 20 m
(pewno planowania)
W pomieszczeniu znajduj si osoby oraz meble, do 5 cian z pyt gipsowo-kartonowych lub 2 ceglanych / gazobetonowych: urzdzenia z optymalnym rodzajem anteny oraz jej umiejscowieniem.
> 10 m
(pewno planowania)
W pomieszczeniu znajduj si osoby oraz meble, do 5 cian z pyt gipsowo-kartonowych lub 2 ceglanych / gazobetonowych: urzdzenia umieszczone w cianie lub w naroniku pomieszczenia; lub mae urzdzenia z anten wewntrzn; lub urzdzenia z przecznikiem / anten przewodow umieszczone na lub w pobliu elementów meta- lowych; lub urzdzenia umieszczone w wskich korytarzach.
W zalenoci od
Przeszkody
Brak zasigu czsto wystpuje za metalowymi elementami, np. za metalowymi cianami dziaowymi oraz metalowymi sufitami, izolacj z metalow foli i zbrojeniem cian betonowych. Pojedyncze cienkie paski metalu, np. profile cian gipsowo-kartonowych nie ograniczaj znaczco zasigu.
Zaobserwowano, e komunikacja bezprzewodowa dziaa w przypad- ku metalowych parawanów w pomieszczeniach dziki zjawisku odbi- jania si fal od elementów metalowych. Odbite fale nastpnie zmie- rzaj do ssiednich korytarzy lub pomieszcze poprzez otwarte po- wierzchnie, np. drewniane drzwi, szklane ciany. Zasig jednak mo- e by znaczco obniony w zalenoci od struktury pomieszczenia. Dodatkowy powielacz sygnau (ang. repeater) umieszczony w odpo- wiednim miejscu moe zagwarantowa wikszy zasig.
Gówne przyczyny ograniczenia zasigu:
• ciany metalowe oraz puste ciany wypenione izolacj z foli metalow
• Sufity podwieszane z panelami metalowymi lub z wókna w- glowego
• Metalowe meble lub szko z powok metalow
• Umieszczenie urzdzenia na metalowej cianie (przewanie ograniczenie zasigu o 30%)
40
• Metalowe ramki na urzdzenia (przewanie ograniczenie zasi- gu o 30%)
• Urzdzenia emitujce sygnay wysokiej czstotliwoci
ciany przeciwpoarowe, szyby windy, klatki schodowe, pomiesz- czenia gospodarcze budynków powinny by traktowane jako prze- szkody.
Przeszkody mog zosta ominite poprzez przeniesienie odbiornika / nadajnika z pola bez zasigu lub poprzez powielacz sygnau.
Kt nadejcia sygnau
Kt pod jakim przekazywany jest sygna odgrywa znaczc rol. Sy- gna powinien przenika przeszkody moliwie jak najbardziej prosto- padle. Naley unika umieszczania urzdze w zagbieniach cian.
Monta anteny
Antena odbiorcza lub urzdzenie z wbudowan anten nie powinno by zamontowane na tej samej cianie co nadajnik. Anten naley zainstalowa na cianie przylegej lub przeciwlegej. Antena powinna znajdowa si w odlegoci wikszej ni 10 cm od naronika pokoju jeli to moliwe.
Idealnym miejscem na monta anteny jest centralny punkt w po- mieszczeniu.
Antena z magnetyczn podstaw musi przywiera do jak najwikszej powierzchni metalowej aby wytworzy przeciwny biegun. Mona j zamontowa na przykad na rurze wentylacyjnej.
Odlego odbiornika od innych urzdze zakócajcych
Odlego odbiornika od innych nadajników (np. GSM / DECT / Wi- Fi) oraz urzdze emitujcych fale o wysokiej czstotliwoci (kompu- ter, urzdzenia audio-wideo) powinna wynosi co najmniej 50 cm.
Nie ma przeciwskaza do montowania nadajników sygnau w pobliu innych urzdze nadajcych i zakócajcych.
Uywanie powielaczy sygnau (ang. repeater)
W przypadku problemów z zasigiem warto uy powielacza sygna- u.
Odbiera on sygna i przekazuje go dalej. Niemale podwaja to zasig sygnau. Niektóre modele powielaczy umoliwiaj przekazanie sy- gnau dalej poprzez 2 urzdzenia.
Urzdzenie do badania zasigu
Urzdzenie do badania zasigu sygnau pomaga znale najlepsze miejsce do umiejscowienia nadajnika i odbiornika.
Moe równie suy do badania zakóce w ju gotowych instala- cjach oraz identyfikowa ródo zakóce.
41
Monta w budynkach mieszkalnych
W przypadku budynków mieszkalnych nie zachodzi potrzeba wysy- ania sygnau na znaczne odlegoci. Jeli jest to konieczne mona zastosowa jeden powielacz umieszczony centralnie.
Monta w budynkach firmowych oraz uytecznoci publicznej
Przewanie stosuje si centralnie umieszczone bramki jako automa- tyczny bus (TCP/IP, EIB/KNX, LON, itd.) by pokry due powierzch- nie sygnaem radiowym. Planowanie z zaoeniem 10-12 metrowego zasigu oferuje niezawodno nawet w przypadku póniejszych zmian w otoczeniu.
12.2 Dalsze informacje na temat systemu EnOcean® Wicej informacji na temat planowania, uytkowania oraz montau systemu EnOcean
® mona znale pod:
® .
Odwied kana AFRISO na YouTube by zobaczy wicej materiaów o naszych produktach.
42
Detektor wycieku LAG-14 ER 43410
LAG-14 ER, sygnalizator 40649
LAG sonda 40510
LAG-zestaw montaowy 40540
Zczka do wa 3/4“ (zbiornik LAG) 40558
Przycze wa 1“ 40557
Zawór kontrolny 1“ 40560
Koncentrat cieczy detekcyjnej 43645
Ramka montaowa sygnalizatora 43521
Ukad RC (0,1 µF/100 Ohm) 618 001 5100
Bezpiecznik sieciowy F1 (M 32 mA Ex) 960.127.0100
Bezpiecznik przekanika F2 (T 2 A) 960.127.2000
W odporny na olej i paliwo LC 16 x 3 820.000.0004
Modu bezprzewodowy EnOcean ® . 78082
43
14 Lista cieczy detekcyjnych Wymienione niej ciecze detekcyjne s zatwierdzone przez Nie- miecki Urzd do spraw Badania Materiaów oraz Kontroli (BAM), zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi oraz kontroli zbiorników oraz przewodów rurowych i mog by uywane jako ciecz detekcyj- na w detektorach wycieków. Ciecze detekcyjne posiadaj równie waciwoci zapobiegajce powstawaniu grzybów oraz nie wchodz w reakcje z substancjami palnymi, takimi jak: olej opaowy EL, olej napdowy oraz benzynami. Inne ciecze detekcyjne nie powinny by uywane w zbiornikach dwupaszczowych. Detektor wycieku LAG-14 ER jest przystosowany do wszystkich wymienionych cieczy detek- cyjnych. Przy napenianiu lub oprónianiu zbiornika cieczy detekcyj- nej mona miesza nastpujce ciecze detekcyjne:
Tabela 8: Ciecze detekcyjne
Firma Typ Zgodno - BAM
ANTIFROGEN N Ciecz detekcyjna Detekcja wycieku- Clariant
1.3/9790 – 5.1/3436 1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1
15 Gwarancja Producent udziela na urzdzenie 36 miesicy gwarancji od daty za- kupu. Gwarancja traci wano w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejsz instrukcj montau i uytkowania.
16 Prawa autorskie Prawa autorskie instrukcji montau i uytkowania nale do AFRISO Sp. z o.o. Przedruk, tumaczenie i powielanie, take czciowe jest bez pisemnej zgody zabronione. Zmiana szczegóów technicznych, zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji.
17 Satysfakcja klienta Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najwaniejsze. W ra- zie pyta, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: [email protected], tel. 32 330 33 55.
18 Adresy Adresy firm reprezentujcych grup AFRISO na caym wiecie mo- na znale pod www.afriso.de.
44
19.1 Zawiadczenie firmy specjalistycznej instalujcej urzdzenie Zawiadczamy, e monta detektora wycieku z funkcj testu detekcji wycieku jest zgodny z instrukcj obsugi:
Zbiornik:
Poziom w litrach: