polska sp z o.o

of 4/4
T Th he e W Wo or rl ld d . .. .. .O Ou ur r P P a as ss si io on n P P O O L L S S K K A A s s p p z z o o . . o o RealIzacJa KoMpleKsowych pRoJeKtów zwI ązaych z tNspoRteM I podNoszeNIeM ładuNKów specJalNych, oz pRoJeKtowaNIe całego pRocesu (eNgINeeRINg I logIsty) Jako spółka prawa handlowego będąca w całości własnością światowego koncernu Fagioli, firma Fagioli Polska specjalizuje się w procesach załadunku, transportu, rozładunku, a także podnoszenia i montażu ciężkich, ponadgabarytowych ładunków dla przemysłu samochodowego, petrochemicznego, budowlanego, maszynowego, jak również dla sektora energetycznego i metalurgicznego. Grupa Fagioli rozpoczęła swoją działalość na rynku polskim w branży petrochemicznej w roku 1995 i w związku z szeregiem kolejnych zrealizowanych z sukcesem projektów (również w innych sektorach przemysłu) została podjęta decyzja o utworzeniu spółki – córki dla obsługi tak ważnego i szybko rozwijającego się rynku jakim jest Polska. Fagioli Polska Sp. z o.o. (posiadająca w kraju 3200 m2 powierzchni magazynowej oraz 200 m2 powierzchni biurowych) jest nowoczesną firmą działającą w oparciu o innowacyjne technologie oraz engineering dla specjalnych rozwiązań w zakresie transportu i podnoszenia ultra ciężkich i ponadgabarytowych ładunków.

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TThhee WWoorrlldd ......OOuurr PPaassssiioonn

  PPOOLLSSKKAA sspp zz oo..oo

  RReeaalliizzaaccjjaa kkoommpplleekkssoowwyycchh ppRRoojjeekkttww zzwwii zzaayycchh zzttnnssppooRRtteemm ii ppooddnnoosszzeenniieemm aadduunnkkww ssppeeccjjaallnnyycchh,, oozz

  ppRRoojjeekkttoowwaanniiee ccaaeeggoo ppRRoocceessuu ((eennggiinneeeeRRiinngg ii llooggiissttyy))

  Jako spka prawa handlowego bdca w caoci wasnoci wiatowego koncernu Fagioli, firma Fagioli Polskaspecjalizuje si w procesach zaadunku, transportu, rozadunku, a take podnoszenia i montau cikich,ponadgabarytowych adunkw dla przemysu samochodowego, petrochemicznego, budowlanego, maszynowego,jak rwnie dla sektora energetycznego i metalurgicznego.

  Grupa Fagioli rozpocza swoj dziaalo na rynku polskim w brany petrochemicznej w roku 1995 i w zwizkuz szeregiem kolejnych zrealizowanych z sukcesem projektw (rwnie w innych sektorach przemysu) zostaapodjta decyzja o utworzeniu spki crki dla obsugi tak wanego i szybko rozwijajcego si rynku jakim jestPolska.

  Fagioli Polska Sp. z o.o. (posiadajca w kraju 3200 m2 powierzchni magazynowej oraz 200 m2 powierzchnibiurowych) jest nowoczesn firm dziaajc w oparciu o innowacyjne technologie oraz engineering dlaspecjalnych rozwiza w zakresie transportu i podnoszenia ultra cikich i ponadgabarytowych adunkw.

  poland Brochure02 in polish:Layout 1 25/11/2011 10.29 Page 1

 • FAGIOLIINTEGRATEDSERVICE (FIS)

  ZAKRES DZIAALNOCI

  the world...

  Fagioli Polska Sp. z o.o. specjalizuje si w transporcie i montau ultra cikich adunkw, oferujc w tym zakresie specjalistyczneusugi dla kompleksowego procesu transportu adunku, ktry z uwagi na swoje wymiary i (lub) mas wasn nie moe bytransportowany za pomoc konwecjonalnych rodkw. Nasza aktywno obejmuje kompleksow usug poczwszy od indywidualnegoprojektu obejmujcego wszelkie niezbdne obliczenia, poprzez realizacj transportu, po pozycjonowanie adunku na wyznaczonymmiejscu montau wczajc w t operacj podnoszenie i zwizane z tym operacje logistyczne.System F.I.S. (Fagioli Integrated System) oznacza kompleksowy pakiet aktywnoci, ktry pozwala naszej firmie zaoferowa usugi wzakresie door-to-door zgodnie z wymaganiami Klienta.

  TRANSPORTLOTNICZY

  TRANSPORTPONADGABARYTOWYCH I

  ULTRA CIKICH ADUNKW

  ENGINEEERING PODNOSZENIE

  ULTRA CIKICHADUNKW

  TRANSPORTKOLEJOWY

  TRANSPORTMORSKI I RZECZNY

  MAGAZYNOWANIE

  LOGISTYKA ISPEDYCJA ADUNKW

  Transport generatora o masie 450 ton Specjalny transport kolejowy generatora prdowego

  Fagioli Polska Sp. z o.o. dziaa przy wsparciu centrali firmy (szczegy pod adresem www.fagioli.com).

  W poszczeglnych przypadkach firma Fagioli dokonuje szczegowej analizy kadej wymaganej operacji abyokreli najbezpieczniejszy i najbardziej technicznie oraz ekonomicznie uzasadniony sposb realizacji usugi.

  Transport specjalny reaktora o masie 1260 ton do Gdaska

  poland Brochure02 in polish:Layout 1 25/11/2011 10.29 Page 2

 • TRANSPORT I PODNOSZENIE

  Fagioli Polska posiada w swoim parku maszynowym nastpujceurzdzenia:

  -SPMTs (Self-Propelled Modular Transporter SamojezdnyTransporter Moduowy) specjalne platformy wieloosiowe dlatransportu cikich adunkw.

  -URAWIE GSIENICOWE: o udwigu do 1350 ton

  -SYSTEM LINOWYCH PODNONIKW WIEOWYCH(Strand Jacks): System ten umoliwia podnoszenie i montaultra cikich adunkw (o masie wasnej rzdu tysicy ton!)

  -SYSTEM PODNONIKW BRAMOWYCH : dlaumoliwienia montay w rnych sektorach przemysu, np. dla montaui pozycjonowania turbin, kotw, transformatorw, itp. Niezwykleuyteczny przy pracach w ograniczonych przestrzeniach.

  ... our passion

  SPRZT

  Transport i podnoszenie przsa mostu o masie 3000 ton. Operacja podnoszenia prasy hydraulicznej dla przemysumotoryzacyjnego przy uyciu systemu podnonikw bramowych

  Podnoszenie reaktora o masie 1100 ton za pomoc systemulinowych podnonikw wieowych (tzw. Strand Jacks)

  Transport adunku o masie 1025 ton za pomoc SPMT (Samojezdny Transporter Moduowy)

  poland Brochure02 in polish:Layout 1 25/11/2011 10.29 Page 3

 • WYBRANE PROJEKTYZREALIZOWANE W POLSCE

  Siedziba statutowa:

  FA G I O L I P O L S K A S p . z o . o . u l . K r l e w s k a 1 60 0 - 1 0 3 W a r s z a w a

  i n f o . p o l s k a @ f a g i o l i . c o mw w w . f a g i o l i . c o m / p o l s k a

  Siedziba operacyjna:

  F A G I O L I P O L S K Au l . O W I C I M S K A , 4 0 1 / 1

  4 3 - 1 0 0 T Y C H YTe l : + 4 8 0 3 2 3 2 5 3 0 0 4F a x : + 4 8 0 3 2 3 2 5 3 0 0 4

  Specjalny transport kolejowy generatora prdowego

  Operacja podnoszenia reaktora o masie 1100 ton przy uyciuurawia gienicowego o udwigu max. 1350

  Transport i pozycjonowanie maszyny drcej tunele TBM(Tunnel Boring Machine) o masie wasnej 450 t.

  -Transport pras hydraulicznych ERFURT 800 DE TRASFER, OMERA630 DE TRASFER, 650 DE press ROVETTA oraz 3 x 400 SE ROVETTAz La Loggia (Turyn, Wochy) do Kielc wraz z personelem i sprztemkoniecznym do demontau we Woszech i ponownego montau w Polsce

  -GRUPA LOTUS PROJECT. Transport i dostawa 4 reaktorw (o masieod 800 do 1000 t kady) do Gdaska

  -Transport trzech pras hydraulicznych 650 DE SCHULER oraz omiupras SCHULER z La Loggia (Turyn, Wochy) do Kielc wraz z personelemi sprztem koniecznym do demontau we Woszech i ponownegomontau w Polsce

  -Demonta, transport, ponowny monta, uruchomienie i oddanie pododbir prasy 2000 ton ROVETTA DE oraz czterech pras 800 tonROVETTA DE w Tychach

  -Monta linii pras Hitachi Zosen w fabryce era w Warszawie (4 prasy200 ton)

  -Kompletna operacja logistyczna door-to-door transportu i montauZakadu Odsiarczania, obejmujca transport elementw o masie 330 tonz kilku miejsc w Europie do Pocka.

  -Petrochemia Pock, transport i monta: a). Reaktora 1-V-01 o masie wasnej 1250 ton i wysokoci 36,0 m b). Reaktora 1-V-02 o masie wasnej 800 ton i wysokoci 25,0 m

  za pomoc systemu wieowych podnonikw linowych PSC L600 (tzw.Strand Jacks)

  -Transport morski a nastpnie rzeczny wzdu Wisy (za pomoc barekpzatapialnych) elementw dla rafinerii ropy nafotwej. Transportowaneelementy o masie wasnej max. 700 ton (pojedynczy adunek)

  Lista projektw zrealizowanych w Polsce dostpna na Pastwa yczenie.

  poland Brochure02 in polish:Layout 1 25/11/2011 10.30 Page 4