vinpol sp. z o.o

of 9/9
VINPOL sp. z o.o. Firma otwarta na innowacje

Post on 05-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VINPOL sp. z o.o. Firma otwarta na innowacje. Innowacyjność - definicja. . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Transparente Darstellung

VINPOL sp. z o.o. Firma otwarta na innowacjeInnowacyjno - definicjaPojcie innowacji pochodzi z jzyka aciskiego; innovare czyli "tworzenie czego nowego". Std najczstsza definicja innowacji podkrela, i "innowacja jest procesem polegajcym na przeksztaceniu istniejcych moliwoci w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania" (E.Oko-Horodyska, wykad 1, str.9).Innowacje s midzy innymi cik, celow, skoncentrowan prac wymagajc wiedzy, pilnoci, wytrwaoci, zaangaowania: wymagaj od innowatorw wykorzystania swoich najsilniejszych stron i s one skutkiem wywoanym w gospodarce i spoeczestwie, powoduj bowiem zmian zachowa tak przedsibiorcw jak i konsumentw.Aby proces innowacji mg zaistnie niezbdni s odpowiednio zmotywowani oraz przygotowani ludzie kapita kadej firmy.2Inwestycja w Kapita LudzkiJestemy Pracodawc, ktry ma wysokie poczucie odpowiedzialnoci za rozwj i stabilno firmy.Aby zapewni przewag konkurencyjn na rynku realizujemy szczegowo zaplanowan strategi, w ktrej kluczow rol odgrywaj Pracownicy poczwszy od pracownikw szeregowych, a koczc na wysokiej klasy menederach.Zdajc sobie spraw ze stereotypw pokutujcych wrd spoeczestwa w zakresie saboci zawodowych Osb po pidziesitce, stawiamy na rnorodno wiekow, bo naszym zdaniem tylko taki koktajl wiekowy pozwala na optymalne wykorzystanie umiejtnoci, wiedzy, kreatywnoci, etc. wszystkich zatrudnionych Pracownikw.Dbajc o utrzymywanie wysokich kwalifikacji nieustannie szkolimy zatrudnionych pracownikw i to w zakresie umiejtnoci twardych jak i mikkich. Z tego te powodu w grudniu 2011 roku rozpoczlimy starania o wspfinansowanie w ramach Unii Europejskiej projektu szkoleniowego Profesjonalne kadry VINPOL, zakoczyy si one sukcesem podpisanie umowy o dofinansowanie nastpio w padzierniku 2012 roku.3Troch statystykiPracownicy zatrudnieni w ramach umw o pracREDNIA WIEKU WYNOSI 41 LAT4Troch statystykiPracownicy zatrudnieni w ramach outsourcingu (Agencja Pracy Tymczasowej)REDNIA WIEKU WYNOSI 38 LAT5Jak w Vinpolu postrzegamy Pracownikw po pidziesitceTo kompetentni i solidni pracownicy, dysponujcy dowiadczeniem, ktre pozwala na odnalezienie si w wielu yciowych sytuacjach. Ich przydatno w pracy zawodowej jest niezbdna.To osoby, ktre znaj warto pracy, a zatrudnieni charakteryzuj si stabilnoci. Osoby mode, ktre dopiero poszukuj wasnej drogi zawodowej stosunkowo czsto zmieniaj pracodawc, co zazwyczaj koliduje z planami rozwojowymi Pracodawcy.To osoby, ktre posiadaj szerok wiedz i dowiadczenie. Niejednokrotnie su pomoc modszym kolegom we wkraczaniu na drog zawodow.To osoby charakteryzujce si wysok dyspozycyjnoci, lojalnoci zawodow oraz dojrzaoci emocjonaln.6Projekty aktywizacyjne 50+ dotychczas realizowane przez VINPOL Sp. z o.o.Jestemy aktywni dziaamy realizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w Toruniu wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

W programie udzia wzia jedna osoba, ktra w chwili obecnej kontynuuje zatrudnienie. Aktywna Jesie realizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w Toruniu wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Sta zawodowy rozpoczo pi osb, obecnie uczestniczy w nim czworo uczestnikw, a Pracodawca - wysoko oceniajc ich zaangaowanie w prac oraz umiejtnoci - rozwaa moliwo kontynuacji wsppracy po zakoczeniu stau (dotyczy wybranych osb).50+ dowiadczenie realizowane przez Grudzidzkie Centrum Caritas wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

W projekcie udzia wziy dwie osoby, ktre bardzo wysoko oceniy poziom programu.W oparciu o wywiad opracowano indywidualny kwestionariusz oceny potencjau zawodowego dla kadego uczestnika oraz przeprowadzono cykl szkole: Radzenie sobie ze stresem i Zarzdzanie zasobami ludzkimi dla jednej osobyRadzenie sobie ze stresem i Intensywny kurs jzyka niemieckiego 40h poziom redniozaawansowany dla drugiej osobyaaa7Atuty projektw realizowanych dla Osb potencjalnych Pracownikw po pidziesitcePracownik 50 plus odgrywa rol mentora i przekazujc swoj wiedz stanowi dla modszych pracownikw wzr, a jednoczenie przeamuje bariery midzypokoleniowe.Zatrudniajc osoby, ktre ukoczyy 50 rok ycia inicjuje si cigy transfer wiedzy i dowiadczenia midzy modszymi i starszymi pracownikami, wzbogacajc obie ze stron o nowe moliwoci (ogniwo w acuchu midzypokoleniowym).Wzmocnienie wiadomoci u osb 50 plus, o moliwociach praktycznego wykorzystania ich wieloletniego dowiadczenia oraz ograniczenia barier midzy nimi a modszymi pracownikami poprzez dzielenie si wiedz jestem komu potrzebny.Praca w grupie osb w rnym przedziale wiekowym niweluje propagowanie stereotypw panujcych na obecnym rynku pracy dot. zatrudniania dojrzaych pracownikw, stereotypami s: bierno, gorszy stan zdrowia, niech do podejmowania nowych wyzwa, nisza sprawno psychofizyczna, mniejsza wydajno w miejscu pracy.

8DZIKUJ ZA UWAG!Beata [email protected]