pge dystrybucja sp. z o.o

of 30 /30
© Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego Ustawowe plany emerytalne PPE, IKE, IKZE – stabilna podstawa emerytalna: POSTULAT do realizacji Przemysław Gawlak Menedżer Wydziału Sprzedaży TU Allianz Życie Polska S.A. TFI Allianz Polska S.A. Konferencja tematyczna: „III filar – szansa na lepsze jutro? Organizator: Uniwersytet Warszawski

Author: perdy

Post on 15-Jan-2016

51 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego. Konferencja tematyczna: „III filar – szansa na lepsze jutro? Organizator: Uniwersytet Warszawski. Ustawowe plany emerytalne PPE, IKE, IKZE – stabilna podstawa emerytalna: POSTULAT do realizacji. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Bez tytuu slajduTU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
PGE Dystrybucja Sp. z o.o.
Praktyczne Aspekty Obsugi
Pracowniczego Programu Emerytalnego
Ustawowe plany emerytalne
POSTULAT do realizacji
TFI Allianz Polska S.A.
Organizator: Uniwersytet Warszawski
© Allianz SE 2012
*
Spojrzenie makro- mikro
IV. Kierunek niezbdnych zmian
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Praktyka rynkowa: podsumowanie po 10 latach
Przegrana I faza rynku PPE w latach 1999-2004
bdne przepisy pierwotnej ustawy:
- sztywne reguy dla pracodawców
(potencjalna sankcja do 500 000 z za nieprawidowoci)
- pocztkowo restryktywne stanowisko Urzdu Nadzoru nad
Funduszami Emerytalnymi (UNFE 1999- kwiecie 2002)
Korzystne zmiany i wzgldny rozwój w latach 2005-2009
*
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
ródo PricewaterhouseCoopers
Model podatkowy zorientowany na ulgi w okresie skadkowym jest motorem rynku
i powszechnoci systemu komercyjnego
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Rynek PPE - analiza makro (1) za lata 2008-2009:
Niska dynamika wzrostu iloci nowych PPE zakadanych przez pracodawców:
- utworzonych zostao tylko 49 PPE w roku 2009
- nowo przystpujcy pracownicy 8 500 osób
(wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2008) – w wikszoci do
programów utworzonych w latach ubiegych
Wysoki wspóczynnik kont biernych (20,2%!!! – 56 000 osób)
na które nie wpywa skadka podstawowa od pracodawcy
*
© Allianz SE 2012
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Rynek PPE - analiza makro (2) za lata 2009-2010:
Niska dynamika wzrostu iloci nowych PPE zakadanych przez pracodawców:
- utworzonych zostao tylko 29 PPE w roku 2010
- nowo przystpujcy pracownicy 9000 osób
(wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2009) – w wikszoci do
programów utworzonych w latach ubiegych
Wysoki wspóczynnik kont biernych (15,0%!!! )
na które nie wpywa skadka podstawowa od pracodawcy
*
© Allianz SE 2012
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
ródo Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF
Rynek IKE - analiza makro za lata 2005-2010
© Allianz SE 2012
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
ródo Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF
Rynek IKE - analiza demograficzna
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
ródo Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF
Rynek IKE
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Rynek IKE
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
ródo Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF
Rynek IKE
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Rynek PPE
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza makro – zachowania uczestników
- 13% Polaków w wieku produkcyjnym deklaruje e oszczdza
z myl o emeryturze, a 21% deklaruje e zamierza to robi
(raport CBOS BS/77/2010 )
(badanie GFK Polonia dla dziennika Rzeczpospolita, wyd. 8 czerwca 2010 rp.pl/ekonomia sekcja B)
- wikszo Polaków nie zna lub nie rozumie rónicy midzy regularnym
a jednorazowym inwestowaniem w fundusze (rozumienie regu stóp zwrotu)
*
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza makro (3):
Dla instytucji finansowych bardzo wysoka bariera wejcia na rynek PPE / versus rynek OFE w 1999 roku:
- rednie opaty za zarzdzanie aktywami nie wysze ni 2 %
- opaty od skadek nie wysze ni 2,5%
- konieczne nakady na informatyczne, osobowe, inne koszty:
BEP po 5-6 latach (optymistyczny scenariusz, jeli rynek bdzie rós)
*
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Modele podatkowe dla dobrowolnych i fundowanych planów emerytalnych grupowych lub indywidualnych
*
EET dominuje
ETT Szwecja
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Wgry – III filar w zblieniu
Model preferencji podatkowej EET z progami ulg:
grupowy plan
przekroczy rocznie 380 EUR
przekroczy rocznie 238 EUR
nie wicej ni 380 EUR rocznie
*
© Allianz SE 2012
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Stopa zastpienia a warto aktywów emerytalnych per capita
*
© Allianz SE 2012
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Efekt finansowy zmian w systemie emerytalnym w czci kapitaowej
poprzez pomniejszenie salda wpat do OFE i wprowadzenie IKZE
ródo: obliczenia na podstawie danych Ministerstwa Finansów
Poprawa salda FUS po zmniejszeniu skadki emerytalnej trafiajcej do OFE (dane w mld z)
Koszty ulgi podatkowej w zalenoci od odsetka ubezpieczonych decydujcych si na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne w IKZE (dane w mld z)
A.100%
B.50%
C.10%
2012
18,3
0
0
0
2013
18,3
3,5
1,8
0,4
2014
18,5
3,8
1,9
0,4
2015
18,8
4,1
2,1
0,4
2016
19,9
4,4
2,2
0,4
2017
19,8
4,6
2,3
0,5
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Kierunki niezbdnych zmian w systemie emerytalnym
Dokoczenie reformy systemu emerytalnego:
- w III filarze dla PPE ulga podatkowa w okresie skadkowym (oprócz ulgi w IKZE)
- w II filarze ustabilizowanie zasad oszczdzania
- w I filarze stopniowe wyduanie wieku emerytalnego, inne …
dodatkowo w ustawie o PPE
- wprowadzenie dwóch dodatkowych modeli skadkowych:
a) wspópacenie przez pracodawc i pracownika (tzw. matching)
b) moliwo zrónicowania skadek w podgrupach pracowniczych
- uelastycznienie zasad obsugi uczestników:
powinny by skadane z pominiciem pracodawcy
- notyfikacja w KNF zamiast rejestracji (jeli bdzie model EET)
*
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Dzikuj za uwag!
70.bin
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz ycie:
Struktura wiekowa uczestników PPE
218
861
1014
22
2
Arkusz1
NA_DATE
5/31/10
2%
> 65
1%
1%
> 65
1%
100%
100%
Arkusz1
Arkusz2
Arkusz3
Liczba osób objtych PPE z uwagi na pe i przedziay wiekowe
NA_DATE
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz ycie:
Struktura aktywów uczestników
0.965
0.035
Arkusz1
+ stan biecy aktywów w ppe w podziale na konto skadek podstawowych i dodatkowych
Skadka podstawowa
3.5%
Arkusz1
0
0
Biecy stan aktywów zgromadzonych w ramach PPE w podziale na konto skadek podstawowych i dodatkowych.
Arkusz2
Arkusz3
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz ycie:
Aktywno uczestników: zmiany alokacji skadki
*
ROK
LBA_ZMIAN_ALOK
2006
3
2007
53
2008
28
2009
70
2010
10
rok
2006
2007
2008
2009
2010
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz ycie:
Aktywno uczestników: konwersje aktywów
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz ycie:
Podzia aktywów z uwagi na pe i wiek uczestników
(kobiety ogóem 2100 , mczyni ogóem 5300)
*
0.007
0.015
0.074
0.277
0.15
0.411
0.0032
0.0267
0.0001
0.036
Arkusz1
Ad 1) Stan aktywów w rozbiciu na pe i przedzia wiekowy wg stanu na 31 maja 2010
WIEK
K
M
Arkusz2
Arkusz3
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz ycie:
Sposób inwestowania przez kobiety
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Analiza mikro na portfelu PPE TU Allianz ycie:
Sposób inwestowania przez mczyzn
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
200.000
300.000
II filar OFE
Jeeli stopa zastpienia wynosi brutto:
Moesz usysze obiekcj z rodzaju „wszystko jest bez sensu”. Wyraaj j osoby które nie maj zaufania do wszystkich i wszystkiego – rzadko si spotyka a tak silne zwtpienie w sens dziaania. Nie moesz jednak potraktowa tej osoby wobec grupy w sposób dyskryminujcy: typu nie ma Pan/Pani racji bo wywoasz oboczne i niepotrzebne dyskusje a sam/a staniesz si osob „która co sprzedaje”.
Perswazja to nie sprzeda a umiejtno wywoania u rozmówcy, uczestnika prezentacji, wraenia i sam doszed do susznych wniosków i na dodatek wnioski te zgadzaj si z jego pogldami – z map skojarze i przekona w jego gowie.
I te wasne wnioski klienta maj cudown waciwo zamieniania si we wnioski ubezpieczeniowe
Czciej spotyka si taki pogld: wszystko co pastwowe jest ze i nieefektywne, a co prywatne i zaley od moich decyzji i przekona jest dobre i korzystne. To wida w komentarzach do internetowych wyda gazet codziennych; jak jest krytyczny (najczciej) artyku o OFE i o ZUSi-e to internauci komentuj: „oddajcie mi moje pienidze a ja sam zrobi z nich lepszy uytek”.
I to jest dobra odpowied na te obiekcje: w PPE decydentem jest sam uczestnik i pracodawca który zdecydowa ile wpaca uczestnikom na ich konta. Sam pracownik wybiera fundusze, sam decyduje w przyszoci jak chce wypaci pienidze: czy jednorazowo czy ratalnie. Jak dugo chce z nich korzysta.
W ZUS decyduj Oni – tu decyduj sam!
© Allianz SE 2012
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Konkluzja; to jedyn alternatyw jest:
Jak najszybsze wprowadzenie ulg podatkowych dla oszczdzajcych w III filarze w dwóch ustawowych formach:
- PPE – grupowa forma fundowana przez pracodawc
- IKE – indywidualna forma fundowana przez samego uczestnika
zgodnie z modelem podatkowym EET
Konsekwentne prowadzenie akcji edukujcej spoeczestwo przez instytucje publiczne (MPiPS, KNF, ZUS)
Wiksza aktywno instytucji finansowych na rynku III filara
*
TU Allianz ycie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysaw Gawlak
Kierunki niezbdnych zmian:
- w II filarze ustabilizowanie zasad oszczdzania
- w I filarze stopniowe wyduanie wieku emerytalnego, inne …
W ustawie PPE
a) wspópacenie przez pracodawc i pracownika (tzw. matching)
b) moliwo zrónicowania skadek w podgrupach pracowniczych
- uelastycznienie zasad obsugi uczestników:
powinny by skadane z pominiciem pracodawcy
- notyfikacja w KNF zamiast rejestracji (jeli bdzie model EET)
*
przedzia wiekowy
zgromadzone aktywa
F. GWARANTOWANY
F. OBLIGACJI
F. GWARANTOWANY
F. OBLIGACJI
F. STABILNEGO