kopras sp. z o.o

of 15/15
KOPRAS Sp. z o.o. OBUDOWY WYKOPÓW www.kopras.pl Katalog firmowy NEW SPECJALIŚCI DLA PROFESJONALISTÓW PEWNE I NAJBEZPIECZNIEJSZE ROZWIĄZANIA ŚWIATOWE

Post on 21-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.kopras.pl
WSTP Szanowni Pastwo! 
W tym roku mija 31 lat dziaalnoci firmy Kopras. Dowiadczenia tych lat maj wpyw na konstrukcje szalunków naszej firmy. Przekazuje do Pastwa dyspozycji katalog wyrobów, zawierajcy produkty o bardzo wysokiej jakoci, produkowanych wg. najnowszych technologii z zachowaniem najsurowszych norm europejskich. Dotyczy to konstrukcji, spawania, toczenia i malowania. Rodzina produktów pod nazwa "Obudowy do zabezpieczania cian tymczasowych wykopów" to konstrukcje przemylane i testowane przez lata w ramach naszej dziaalnoci- wypoyczalnia obudów do wykopów, gdzie znajdziecie nasze wszystkie produkty. 
Nasze konstrukcje posiadaj certyfikaty EuroTest  wydane przez DGUV Test, które s uznawane w caej Europie.  Firma Kopras to firma rodzinna z cakowitym kapitaem polskim, ukierunkowana na klienta i jego zadowolenie.  Moja firma to nie tylko produkcja, sprzeda, wynajem... To partnerstwo w realizacji inwestycji od projektowania do zakoczenia prac na budowach.  Jako jedyny producent odkupujemy nasze wyroby w stu procentach i kady moe liczy, o czym przekonali si liczni nasi klienci, na zwrot naszych produktów po zakoczeniu inwestycji.  W ramach naszego udziau w realizacji projektu pomagamy zaprojektowa, dostosowa, wybra i uytkowa nasze wyroby. 
Zapraszam do wspópracy  Marek Kopras
PREZES ZARZDU Marek Kopras
Dzia handlowy i biuro techniczne firmy od lat su wsparciem dla biur projektowych, inwestorów i wykonawców na etapie wyboru typu obudowy do prac instalacyjnych i budowlanych poniej poziomu ziemi. Nasi dotychczasowi klienci mog potwierdzi rzetelno doradztwa. Proponowane przez nas typy obudowy nacechowane s dbaoci o optymalizacj doboru. Praktyka pokazuje, e uzgodniony wybór typu obudowy i jej konfiguracji by optymalny kosztowo, zapewnia odpowiedni wytrzymao i zapewnia odpowiedni przestrze w wykopie.
Jest on wynikiem wieloletnich dowiadcze firmy w uytkowaniu obudów do wykopów, reagowania na potrzeby rynku. Firma od wielu lat wystawia swoje wyroby na targach krajowych, na wystawach branowych i na targach zagranicznych. Uczestnictwo w targach spenia nie tylko rol marketingow dla firmy KOPRAS, jako wiodcej w tym segmencie rynku. Uczestnictwo w targach poszerza obszar potencjalnych klientów i pozwala na wymian dowiadcze z innymi wystawcami.
Aktualny katalog wyrobów pozwala na du elastyczno wyboru. Plany rozwojowe firmy zapewni w przyszoci rozszerzenie katalogu.
Zachcam do zapoznania si z naszymi innymi katalogami i publikacjami z branowych czasopism. Katalogi dostpne s na www.kopras.pl oraz u naszych przedstawicieli.
Co roku wystawiamy si na targach
WOD-KAN w Bydgoszczy oraz
w Europie
3 2
GLINA PYLASTA
Twardoplastyczny Grunt B 0,25 17º 28 21 8,33 12,49 MINIBOX
Plastyczny Grunt B 0,50 12,8º 21 20 21,91 32,86 CITYBOX
Plastyczny Grunt C 0,4 12º 16 20 31,10 46,65 OWS 5 AN
N O
W E
TE CH
N O
LO G
IE PA
Od momentu powstania pierwszych szalunków do wykopów nigdy nie ustajemy w deniu do szukania lepszych, trwalszych i taszych rozwiza zabezpieczania wykopów tymczasowych. Dotyczy to zwaszcza poszczególnych konstrukcji elementów szalunków takich jak: pyty, supy, rozpory. Jednak przede wszystkim chodzi o cao zabezpieczenia wykopów, sposobu czenia poszczególnych elementów i ich doboru, technologii wykonywania, sposobu zabezpieczania, kolejnoci montau w wykopie. Z kadym rokiem wprowadzamy nowe konstrukcje i rozwizania. Zmieniaj si te materiay i elementy czone póniej w cao. Dzisiaj wikszo procesów produkcyjnych odbywa si przy pomocy automatów, robotów, a detale s odlewane, odkuwane, wyciskane, toczone, a nawet klejone. Malowanie odbywa si w nowoczesnej malarni ekologicznej po uprzednim czyszczeniu w komorze rutowniczej. Detale s badane w laboratoriach co daje podstawy do uzyskania certyfikatów jakoci na wyroby, znak ET, a caa produkcja odbywa si w standardzie normy ISO 3834.
Zasady doboru systemów zabezpiecze dla danego gruntu w zalenoci od jego stanu
Powysza tabela pokazuje przykad doboru obudowy dla gbokoci wykopu H = 3,9 m w identycznym gruncie o nazwie GLINA PYLASTA w zalenoci od tzw. STANU GRUNTU okrelajcego stopie plastycznoci gruntu IL i od SYMBOLU GRUNTU okrelajcego stopie konsolidacji gruntów spoistych oraz historii jego powstania.
www.kopras.pl
Rys.1 Nacisk jednostkowy gruntów na obudowy wykopów obliczany dla gruntów najczciej wystpujcych w praktyce.
Rys. 2 Nacisk jednostkowy gruntów przy gbokociach 5 m wynosi 47,7 kN/m2 obliczany dla piasków gliniastych w stanie mikkoplastycznym nieskonsolidowanym i stopniu plastycznoci IL=0,50
Przy ocenie nacisku jednostkowego analizuje si grunt w stanie odamu, a wic w stanie katastrofalnym, gdy na skutek cinania nastpio oddzielenie klina odamu od pozostaego masywu. Z tego wynika sposób doboru wytrzymaoci obudowy dla docelowej gbokoci wykopu.
NACISK GRUNTU NA OBUDOWY WYKOPÓW
Warto oddziaywania gruntu na obudow wykopu oblicza si wedug modelu obliczeniowego okrelonego w normie PN-EN 13331-1:2004 Obudowy cian wykopów. Cz 1: Opisy techniczne wyrobów.
Jednostkowy nacisk gruntu zwany efektywnym czynnym parciem gruntu (skadowa pozioma) zaley od projektowanej gbokoci wykopu, rodzaju gruntu, warunków geotechnicznych i obcienia naziomu. Warto tej skadowej poziomej oblicza si zgodnie z PN-EN 1997-1:2008/AC Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz 1: Zasady ogólne.
W zwizku z cigym rozwojem naszych produktów, wytrzymaoci oraz wagi podane w tabelach mog ulec zmianie. Rzeczywista warto wytrzymaoci i wagi dla danego produktu, podana bdzie w ofercie i deklaracji zgodnoci.
4 5
Pokazane na rysunku uycie szerokiej gamy elementów szalunkowych, pozwala na poprawne zabezpieczenie wykopu pomimo kolizji. Zastosowanie rónej dugoci pyt pozwala na precyzyjne podejcie do kolizji i jej zaszalowanie.
Wszystkie elementy widziane na rysunkach (pyty, nadstawki, supy liniowe i supy naronikowe, rozpory ze wstawkami do 10 m dugoci, ciany segmentowe) moecie Pastwo wynaj z naszej wypoyczalni.
www.kopras.pl
Pokazane na rysunku uycie szerokiej gamy aluminiowych elementów szalunkowych, pozwala na poprawne zabezpieczenie mniejszych wykopów pomimo kolizji.
6 7
PYTY ALUMINIOWE
Dugo pyty
L [mm]
Wysoko pyty
H [mm]
Grubo pyty
T [mm]
Dugo robocza
SUPY NARONIKOWE
Wytrzymao 60 kN
Wytrzymao 60 kN
PYTY NADSTAWKOWE
PYTY PODSTAWOWE
Dugo pyty
L [mm]
Wysoko pyty
H [mm]
Grubo pyty
T [mm]
Dugo robocza
PYTY NADSTAWKOWE
MINIBOX CITYBOX
Istnieje moliwo zastosowania wstawek do wszystkich rozpór, co umoliwia uzyskanie szerokoci roboczej do 2000 mm. Waga kompletnego boksu zalena jest od zastosowanej nadstawki i rozpory.
Rozpora RRD 330/B
Rozpora RRJ 90/G
Istnieje moliwo zastosowania wstawek do wszystkich rozpór, co umoliwia uzyskanie szerokoci roboczej do 4000 mm. Waga kompletnego boksu zalena jest od zastosowanej nadstawki i rozpory. Przy pytach o wysokoci 2400 mm
moliwo wykonania wikszego przewitu do 1520 mm.
SZA LU
10 11
PYTY PODSTAWOWE
Dugo pyty
L [mm]
Wysoko pyty
H [mm]
Grubo pyty
T [mm]
Dugo robocza
PYTY NADSTAWKOWE
BOKS SEGMENTOWY
Istnieje moliwo zastosowania wstawek do wszystkich rozpór, co umoliwia uzyskanie szerokoci roboczej do 4000 mm. Waga kompletnego boksu zalena jest od zastosowanej nadstawki i rozpory.
Istnieje moliwo zwikszenia przewitu roboczego do 1500 mm lecz wytrzymao bdzie nisza.
SZA LU
L = 950 ÷ 1220 mm [kg]
2200 2600 1705 1300 30 2100
2500 2600 1970 1300 30 2250
2700 2600 2240 1300 30 2490
3300 2600 2775 1300 30 2920
3500 3000 3040 1300 30 3360
A
NADSTAWKA BOKSU PUNKOWEGO
BOKS PRZECIGANY
Boksy te stosowane s tam gdzie posadowienie np. studni wymaga poszerzenia wykopu.
SZA LU
Dugo pyty L
Konierz Hw x Ww
Waga [kg]
500 365 x 400 90 380 x 620 146 410 x 820 224
1000 365 x 400 151 380 x 620 222 410 x 820 351
2000 365 x 400 265 380 x 620 375 410 x 820 605
3000 365 x 400 379 380 x 620 528 410 x 820 859
OBUDOWA SUPOWA Z POJEDYNCZ ROZPOR ROLKOW OBUDOWA SUPOWA Z POJEDYNCZ ROZPOR ROLKOW
OWS 4C OWS 5AN
Nazwa
SZA LU
PYTY PETWOWE
Dugo pyty
L [mm]
Szeroko pyty
H [mm]
NADSTAWKI PETWOWE
Dugo pyty
L [mm]
Szeroko pyty
H [mm]
18 19
N KI STA
Dugo ciany L
2100 4500 50 1985
2700 4500 50 2520
3100 4500 50 3280
3400 4500 50 3470
3920 4500 50 3898
4100 4500 50 4400
5100 4500 50 5270
CIANA SEGMENTOWA Z PROFILI KD 6/8 DO WYKOPÓW LINIOWYCH I PUNKTOWYCH
CIANA SEGMENTOWA Z PROFILI KD 6/8 DO WYKOPÓW LINIOWYCH I PUNKTOWYCH
Dugo ciany
L [mm]
Wysoko ramy
B [mm]
Profil KD 6/8
LU N
Technologia demontau rodkowej rozpory rolkowej
PYTY OBUDOWY SUPOWEJ
NADSTAWKI OBUDOWY SUPOWEJ
22 23
N KI STA
1500 2400 60 97 175
2000 2400 60 54 230
2500 2400 60 36,3 285
3000 2400 60 24,3 339
cianka oporowa w systemie KOPRAS
Proponujemy Pastwu ciany oporowe zabezpieczajce wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki, budowle, rurocigi, torowiska.System ten polega na wykorzystaniu technologii umieszczania w gruncie profili HEB lub HEM za pomoc wibromotów lub zabetonowanie ich w wierconych palach. Profile moemy umieszcza w zalenoci od rodzaju gruntu co 2, 3, 4 lub nawet do 7 metrów. Uzalenione jest to od gbokoci wykopu i rodzaju gruntu. Przy duej gbokoci lub duym parciu gsto pali musi by wiksza nawet co 2 metry. Maa gboko np. 2 lub 3 metry pozwala na uycie duszych pyt. Kady projekt naley rozpatrywa indywidualnie. Pyty szalunkowe Kopras uyte na opink s zaopatrzone w miejsca do zahaczania, monta odbywa si mechanicznie kopark, która wykonuje wykop. Prosty mechaniczny monta pozwala na tanie, szybkie wykonanie ciany. Oferujemy wynajem profili, pyt produkcji Kopras, a take wynajem wibromotów. Alternatywnie wykonanie pali, wbicie profili, monta ciany. Usuga moe by kompleksowa lub czciowa. Prosimy o podanie projektu ciany lub wymiarów wykopu i profilu geologicznego, a zaproponujemy rozwizanie i podamy cen.
24 25
CERTYFIKATY SZKO
LEN IA
OBUDOWA SUPOWA Z POJEDYNCZ ROZPOR ROLKOW ORAZ OBUDOWA SUPOWA - KOMORA
26 27
W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów przygotowalimy specjalny program indywidualnych szkole prawidowego uytkowania obudów do wykopów. Odwiedzajc naszych Klientów na budowach spotykamy si z sytuacj nieprawidowego uytkowania obudów do wykopów, co skraca ich ywotno, powoduje liczne i nieodwracalne uszkodzenia oraz moe nawet zagraa bezpieczestwu popeniajcych bdy pracowników. Celem zminimalizowania szkód oraz podniesienia jakoci pracy proponujemy krótkie, jednodniowe szkolenia praktyczne, prowadzone u klienta przez nasz kadr inyniersk z wieloletnim dowiadczeniem.
ZAPRASZAMY DO WRONEK! Szanowni Pastwo na terenie naszej firmy mona obejrze wystaw szalunków do wykopów.  Nasi pracownicy pozostaj do Pastwa dyspozycji w godzinach od 8 do 16 i wyjani szczegóy wystawy oraz poszczególnych wyrobów. Wystawa zawiera miedzy innymi najnowsze rozwizania konstrukcyjne, nowoci pokazane na targach Intermasz w Poznaniu w zeszym roku oraz typowe sprawdzone konstrukcje, szalunki aluminiowe najnowszej generacji, ciany segmentowe, nowe konstrukcje supów szalunków liniowych. 
Doradzimy Pastwu jakie szalunki dobra w zalenoci od gbokoci i warunków gruntowych. Otrzymacie Pastwo katalogi i materiay szkoleniowe oraz doradzimy w jaki sposób kupowa szalunki z dofinansowaniem 90 % przez ZUS.  Dla wikszych, zorganizowanych grup przeprowadzamy szkolenia w zakresie bezpieczestwa stosowania tego typu obudów do wykopów i technologii montau, prezentacje multimedialne i zwiedzania dziau produkcji. 
27
GDYNIA, POZNA - PRZEWIERTY, TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
KOPRAS NAJLEPSZYM DORADC TECHNICZNYM - SZKOLENIA RE
A LI
ZA CJ
www.kopras.pl
KONTAKT