projekt technologii laboratorium i wytyczne … · technologia i wytyczne budowlane technologia mgr...

of 32 /32
Biuro Projektowo-Usługowe “BETA” ul. Opolska 41/3, 31-277 Kraków Inwestor: WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 00-645 WARSZAWA, UL.WARYŃSKIEGO 1 NAZWA INWESTYCJI: REMONT I MODERNIZACJA LABORATORIUM 050 ADRES INWESTYCJI: WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 00-645 WARSZAWA, UL.WARYŃSKIEGO 1 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNOLOGII LABORATORIUM I WYTYCZNE BUDOWLANE NR TOMU: 1 REWIZJA: 2 BRANŻA: TECHNOLOGIA I WYTYCZNE BUDOWLANE Technologia mgr inż. Jan Mroczek kwiecień 2013 Technologia mgr inż. Beata Kuśnierz kwiecień 2013 Architektura mgr inż. arch. Marek Pieniądz nr upr. MPOIA/009/2009 kwiecień 2013

Author: hoanghanh

Post on 28-Feb-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Biuro Projektowo-Usugowe

BETA

ul. Opolska 41/3, 31-277 Krakw

Inwestor:

WYDZIA INYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

00-645 WARSZAWA, UL.WARYSKIEGO 1

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT I MODERNIZACJA

LABORATORIUM 050

ADRES INWESTYCJI:

WYDZIA INYNIERII CHEMICZNEJ

I PROCESOWEJ POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ, 00-645 WARSZAWA,

UL.WARYSKIEGO 1

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNOLOGII LABORATORIUM

I WYTYCZNE BUDOWLANE

NR TOMU: 1

REWIZJA: 2

BRANA:

TECHNOLOGIA I WYTYCZNE

BUDOWLANE

Technologia mgr in. Jan Mroczek kwiecie 2013

Technologia mgr in. Beata Kunierz kwiecie 2013

Architektura mgr in. arch. Marek Pienidz

nr upr. MPOIA/009/2009 kwiecie 2013

1

SPIS TRECI

1. Podstawa opracowania ........................................................................................................ 2

2. Cel i zakres opracowania ..................................................................................................... 2 3. Stan istniejcy ....................................................................................................................... 2 4. Zakres budowlanych prac remontowych i modernizacyjnych ........................................ 4 5. Meble ..................................................................................................................................... 6 6. Posadzki............................................................................................................................... 10

7. Owietlenie ...................................................................................................................... 11 8. Instalacje elektryczne ..................................................................................................... 11

8.1. Zapotrzebowanie mocy ................................................................................................. 12 8.2. Ochrona przeciwporaeniowa i przeciwprzepiciowa .................................................. 12 8.3. Wytyczne BHP w zakresie instalacji elektrycznych ..................................................... 13

9. Instalacje sanitarne ........................................................................................................ 13 9.1 Zapotrzebowanie na wod i punkty przyczeniowe kanalizacji ................................... 13

9.2 Wymagania szczegowe dla instalacji wodnej i kanalizacyjnej ................................... 14

9.3 Oglne warunki wykonania instalacji ............................................................................ 15

10. Uwagi kocowe ................................................................................................................. 16

SPIS RYSUNKW

1. Sytuacja 2. Rzut pomieszcze 3. Przekrj 4. Rzut plansza z wymiarami 5. Rozmieszczenie opraw owietleniowych

ZACZNIKI

1. Obliczenie natenia wiata. 2. Typy wylewek pojedynczych 3. Wylewka podwjna 4. Typy zlewikw ceramicznych

2

1. Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania jest zlecenie Zamawiajcego na wykonanie projektu

remontu i modernizacji laboratorium 050 na Wydziale Inynierii Chemicznej i Procesowej

Politechniki Warszawskiej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiza technicznych, aranacyjnych i

budowlanych zwizanych z remontem i modernizacj istniejcych sal laboratorium 050 na

terenie WICHIP PW. Zakres opracowania obejmuje cz opisow i rysunkow i zaczniki.

Osobny tom opracowania stanowi kosztorys inwestorki i przedmiar robt.

Poniej zamieszczono dane informacyjne zamierzenia inwestycyjnego:

NAZWA ZADANIA

Remont i i modernizacja laboratorium 050 na terenie Wydziau Inynierii Chemicznej i

Procesowej Politechniki Warszawskiej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Waryskiego 1, 00-645 Warszawa, dziaka nr 11, obrb 5-05-09

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO

Wydzia Inynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, ul. Waryskiego 1,

00-645 Warszawa

NAZWA I ADRES WYKONAWCY PROJEKTU

Biuro Projektowo-Usugowe BETA, ul. Opolska 41/3, 31-277 Krakw

3. Stan istniejcy

Budynek Wydziau Inynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,

zlokalizowany jest przy ulicy Waryskiego 1 w Warszawie. Nieruchomo pooona jest na

dziace nr 11 o powierzchni 19 107 m kw. (obrb 5-05-09).

Budynek Wydziau Inynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej skada si

z siedmiokondygnacyjnej czci wysokiej, obejmujcej hall gwny, pomieszczenia badawcze

3

i biurowe oraz dwa audytoria i sale wykadowe, a take czci niskiej, dwukondygnacyjnej,

mieszczcej laboratoria oraz warsztat.

Budynek wybudowany zosta w latach 19681973. Obiekt jest w trakcie generalnego remontu

budowlanego i modernizacji.

Laboratorium 050, bdce przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizowane jest na

parterze dwukondygnacyjnej, niskiej czci budynku Wydziau. Lokalizacj laboratorium

pokazano na rys nr 1. W skad laboratorium wchodz nastpujce pomieszczenia:

- Sala laboratoryjna 050, pow. 109,0 m2

- Magazyn 050 A, pow. 10,0 m2

- Pokj wagowy 050 B, pow. 9,0 m2

- Pokj asystentw, 050 C, pow. 9,0 m2

Wysoko pomieszcze wynosi 4,1 m.

W pomieszczeniu laboratorium i magazynie znajduj si szafy wnkowe.

Laboratorium wyposaone jest w instalacj wody zimnej i ciepej, kanalizacj, i nieczynn

instalacj gazu ziemnego. Dwa istniejce dygestoria podczone s kanaami stalowymi do

instalacji wycigowej.

Wyposaenie elektryczne stanowi rozdzielnia gwna i cztery rozdzielnie lokalne, z ktrych

zasilane s instalacj przy stoach. Ponadto wyposaenie stanowi instalacja owietlenia oraz

instalacja gniazd naciennych 240 V. W rozdzielnicach lokalnych znajduj si gniazda

trjfazowe 400V.

Elewacj zewntrzn laboratorium stanowi ukad nowych okien systemowych z PCV.

Elewacja zostaa wyremontowana w 2005 roku i znajduje si w dobrym stanie technicznym.

Obecny stan techniczny laboratorium, w szczeglnoci podogi, sufit, owietlenie oraz

instalacje sanitarne i elektryczne wymagaj przeprowadzenia remontu i modernizacji.

4

4. Zakres budowlanych prac remontowych i modernizacyjnych

Prace remontowe i modernizacyjne oraz nowe wyposaenie obejmowa bd nastpujce

elementy:

Lp. Wyszczeglnienie robt j.m. Ilo

1. Rozbirki i wyburzenia 1 Demonta istniejcych stanowisk i mebli laboratoryjnych kpl. 1

2 Demonta dygestoriw szt. 2

3

Demonta instalacji kanaowej wycigowej z dwch dygestoriw (kanay wewntylacyjne) mb. 15

4

Demonta instalacji wody zimnej przy istniejcych stoach wyspowych mb. 40

5

Demonta instalacji kanalizacji przy istniejcych stoach wyspowych mb. 40

6 Demonta instalacji gazowej mb. 50

7 Demonta stalowych konstrukcji wsporczych kg 100

8

Wykucie z muru drzwi wejciowych do laboratorium (100x200) 2 szt m2 3,6

9

Wykucie z muru drzwi wewntrznych (do pokoju asystentw, do pokoju wagowego i do magazynu) 90x200, 3 szt m2 5,4

10 Demonta stelay i pek z szaf wnkowych kpl 11

11 Demonta gwnej rozdzielni elektrycznej szt 1

12 Demonta rozdzielni elektrycznych lokalnych szt 4

13 Demonta instalacji elektrycznych kablowych naciennych mb 350

14 Demonta gniazd elektrycznych i wycznikw szt 30

15 Demonta opraw owietleniowych szt 24

16 Demonta koryt kablowych mb 14

17 Demonta posadzki z pytek PCV m.kw. 138

18

Przygotowanie powierzchni stolarki wewntrznej do malowania (szafy wnkowe, cianka dziaowa) m.kw. 120

19 Skucie tynkw m.kw. 50

20 Odwz gruzu i odpadw wywrotkami na odl. 10 km. m3 50

2. Roboty oglnobudowlane

1 Uzupenienia tynkw wewntrznych zwyke kat III wykonywane rcznie na podou z cegy i pustakw na cianach w pomieszczeniach m2 50

2 Zamurowanie otworw po rozdzielniach elektrycznych m2 2

3 Dostawa i monta drzwi wejciowych wewntrznych, pytowych, penych 100x200, (EI-30) szt 1

4

Dostawa i monta drzwi wewntrznych, aluminiowych, czciowo przeszklonych 90x200, (do pokoju asystentw i do pokoju wagowego) szt 2

5 Dostawa i monta drzwi wewntrznych, aluminiowych, penych 90x200, (do magazynu) szt 1

6 Zakup i monta stelay systemowych i pek do szaf wnkowych kpl 11

5

Lp. Wyszczeglnienie robt j.m. Ilo

7 Malowanie 2-krotne sufitw i cian, farba emulsyjna, wraz z przygotowaniem podoa, przetarciem pow. m2 425

8 Malowanie 3-krotne stolarki wewntrznej (szafy wnkowe, cianka dziaowa), farba emulsyjna, wraz z przygotowaniem podoa, przetarciem pow. m2 97

9 Zakup i uoenie glazury w kciku sanitarnym w pokoju asystentw m2 5

10 Uoenie posadzki Corona Polifloor (pom. 050, 050A i 050B) m2 137

3. Instalacje elektryczne 1 Dostawa i monta rozdzielni gwnej Sz-4 szt 1

2 Dostawa i monta rozdzielni lokalnych TL1 do TL4 szt 4

3

Dostawa i monta skrzynki wcznikowej sterowania wentylacj dygestoriw szt 1

4

Dostawa opraw owietleniowych wraz z oprawami ewakuacyjnymi z wyposaeniem kpl 1

5

Wymiana osprztu elektrycznego (wyczniki) instalacji owietleniowej szt 10

6 Uzupeniajce obwody instalacji owietleniowej mb 80

7

Instalacja kablowa elektroenergetyczna nacienna zasilania rozdzielni lokalnych TL1 do TL4 (z rozdzielni Sz4) kpl 1

8 Instalacja kablowa nacienna sterowania wentylacj dygestoriw kpl 1

9

Wymiana osprztu elektrycznego (gniazda elektryczne) instalacji gniazd wtykowych natynkowych 240 V kpl 12

10 Okablowanie stow wyspowych kpl 1

4. Instalacje sanitarne 1 Instalacja wody zimnej z tw. sztucznego dn 25 - dn 15 mb. 60

2 Instalacja wody gorcej z tw. sztucznego dn 25 dn 15 mb 60

3 Instalacja kanalizacyjna z tw. sztucznego dn 50 - dn 100 mb. 60

4

Wykonanie przycza wody zimnej i gorcej w pokoju asystentw (z pionu za cian), rury z tw. sztucznego dn 15 mb 6

5

Wykonanie przycza kanalizacji w pokoju asystentw (z pionu za cian) rury z tw. sztucznego dn 50. mb 4

6

Dostawa i monta i przyczenie umywalki ktowej w pokoju asystentw szt 1

7

Monta kanaw wentylacyjnych wentylacji wycigowej z dygestoriw mb. 15

Szczegowy obmiar i zakres robt oraz wyposaenia zamieszczono w kosztorysie

inwestorskim i przedmiarach robt.

6

5. Meble

W tabeli poniej zamieszczono charakterystyk techniczn mebli i wyposaenia laboratorium:

Nr zest.

Wyszczeglnienie Ilo Jedn.

01,02, 03, 03a 15a,16 St laboratoryjny przycienny Ilo: 1 kpl

Wymiar 3300 x 750 x 900

mm [Sz x G x W]

Konstrukcja metalowa C-ksztatna

- wykonana z wysokogatunkowej stali o profilach zamknitych pokrytej farbami proszkowymi - usytuowanie na regulowanych nkach z tworzywa sztucznego z moliwoci poziomowania oraz regulacji wysokoci w zakresie -20/+5mm

Blat z ywic fenolowych

- blat z ywic fenolowych

o wymiarze 3300 x 750 mm [Sz x G] 1 x

wbudowane w blat stanowisko do mycia

o wymiarze 900 x 750 mm [Sz x G] 1 x

podniesione obrzee

Media wyprowadzone na/w blacie:

Instalacja wodno / kanalizacyjna

zlew ceramiczny - wymiar zewn 440x440mm / wewn ok. 390x390x250mm 1 szt

bateria laboratoryjna c/z woda powlekana chemoodporn warstw ochronn 1 szt

zlewik ceramiczny wykonanie indywidualne 2 szt

laboratoryjna wylewka pojedyncza wody zimnej z zaworem kulowym i zczk do

wa 4 szt

Szafki podwieszane do konstrukcji pod blatem

Szafki METALOWE pod blatem, podwieszane: - korpus i front metalowe - cao malowana proszkowo farbami epoksydowymi - drzwi wykonane z podwjnej cianki wypenionej materiaem wyguszajcym tzw "plastrem miodu"

- uchwyty metalowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na dugo 2/3 szerokoci frontw szafek

- miejsce do siedzenia 2 x

szafka 60 z drzwiczkami, wewntrz pka 1 szt

szafka 60 z 4 szufladami 1 szt

szafka 90 podzlewowa 1 szt

Osony maskujce

metalowa osona boczna 2 szt

metalowa osona tylna (osaniajca przewit w miejscach do siedzenia) 1 szt

06 Nadstawka przycienna, metalowa - wysoka (modu) Ilo: 2 kpl

Wymiar 1200 x 150 x 900

mm [Sz x G x W]

Budowa: cao wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi

- kolumny nadstawki w przekroju poziomym w ksztacie trapezu

- media zainstalowane w kolumnie w orientacji pionowej

Wyposaenie:

pki metalowe 2 szt

podwjne gniazdo elektryczne 230V, bryzgoszczelne o stopniu ochrony IP44 2 szt

7

Nr zest.

Wyszczeglnienie Ilo Jedn.

05 Ociekacz laboratoryjny na szko Ilo: 1 szt wykonany z wysokiej jakoci tworzywa

- posiada 72 wymienne koki - mocowany do ciany / nadstawki

04 St wagowy, jednostanowiskowy METALOWY Ilo: 2 kpl

Wymiar 900 x 750 x 900

mm [Sz x G x W]

Obudowa zewntrzna: wykonana bez uycia materiaow drewnopochodnych

- cao malowana proszkowo

- konstrukcja usytuowanie na regulowanych nkach z moliwoci poziomowania

Wewntrz: konstrukcja metalowa

- wykonana z wysokogatunkowej stali o profilach zamknitych pokrytej farbami proszkowymi

- usytuowanie na regulowanych nkach z moliwoci poziomowania

Blat z ywic fenolowych

Pyta wagowa: z ywic fenolowych o wymiarze 500x400mm 1 szt

- miejsce do siedzenia 1 x

08 DYGESTORIUM Ilo: 2 kpl Dostawa inwestorska

09,09a, 10, 15, 15a,16 St laboratoryjny wyspowy Ilo: 3 kpl

Wymiar 5550 x 1500 x 900

mm [Sz x G x W]

Konstrukcja metalowa C-ksztatna

- wykonana z wysokogatunkowej stali o profilach zamknitych pokrytej farbami proszkowymi - usytuowanie na regulowanych nkach z tworzywa sztucznego z moliwoci poziomowania oraz regulacji wysokoci w zakresie -20/+5mm

Blaty z ywic fenolowych

- blat z ywic fenolowych

o wymiarze 5550 x 1500 mm [Sz x G] 1 x

blat i wbudowane w blat stanowisko do mycia

o wymiarze 1500 x 750 mm [Sz x G] 1 x

podniesione obrzee

Media wyprowadzone na/w blacie:

Instalacja wodno / kanalizacyjna

zlew ceramiczny - wymiar zewn 440x440mm / wewn ok. 390x390x250mm 1 szt

bateria laboratoryjna c/z woda powlekana chemoodporn warstw ochronn 1 szt

zlewik ceramiczny wykonanie indywidualne 4 szt

laboratoryjna wylewka pojedyncza wody zimnej z zaworem kulowym i zczk do

wa 4 szt

laboratoryjna wylewka pdwjna wody zimnej z zaworem kulowym i zczk do

wa 4 szt

Szafki podwieszane do konstrukcji pod blatem

Szafki METALOWE pod blatem, podwieszane: - korpus i front metalowe - cao malowana proszkowo farbami epoksydowymi - drzwi wykonane z podwjnej cianki wypenionej materiaem wyguszajcym tzw "plastrem miodu"

- uchwyty metalowe ze stali nierdzewnej na dugo 2/3 szerokoci frontw szafek

- pena zabudowa szafkowa / miejsce do siedzenia 1 x

8

Nr zest.

Wyszczeglnienie Ilo Jedn.

szafka 60 z drzwiczkami, wewntrz pka 4 szt

szafka 60 z 4 szufladami 4 szt

szafka 120 podzlewowa 1 szt

Osony maskujce

metalowa osona boczna 2 szt

metalowa osona tylna (osaniajca przewit w miejscach do siedzenia) 1 szt

12a Nadstawka wyspowa, metalowa - wysoka (modu) Ilo: 3 kpl

Wymiar 1200 x 300 x 900

mm [Sz x G x W]

Budowa: cao wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi

- kolumny nadstawki w przekroju poziomym w ksztacie trapezu

- media zainstalowane w kolumnie w orientacji pionowej

Wyposaenie:

pki metalowe 2 szt

podwjne gniazdo elektryczne 230V, bryzgoszczelne o stopniu ochrony IP44 4 szt

gniazdo siowe 2 szt

12 Nadstawka wyspowa, metalowa - wysoka (modu) Ilo: 9 kpl

Wymiar 1200 x 300 x 900

mm [Sz x G x W]

Budowa: cao wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi

- kolumny nadstawki w przekroju poziomym w ksztacie trapezu

- media zainstalowane w kolumnie w orientacji pionowej

Wyposaenie:

pki metalowe 2 szt

podwjne gniazdo elektryczne 230V, bryzgoszczelne o stopniu ochrony IP44 4 szt

05 Ociekacz laboratoryjny na szko Ilo: 3 szt wykonany z wysokiej jakoci tworzywa

- posiada 72 wymienne koki - mocowany do ciany / nadstawki

17 Oczomyjka laboratoryjna Ilo: 3 szt - dwuoczna

- mocowanie do blatu z wysuwan bateri - jednolita i mocna powoka zewntrzna - elastyczny w

18 Biurko laboratoryjne, przycienne* Ilo: 1 kpl

Wymiar 3000 x 750 x 750

mm [Sz x G x W]

Konstrukcja metalowa C-ksztatna

- wykonana z wysokogatunkowej stali o profilach zamknitych pokrytej farbami proszkowymi - usytuowanie na regulowanych nkach z tworzywa sztucznego z moliwoci poziomowania oraz regulacji wysokoci w zakresie -20/+5mm

Blat laminowany - wszystkie krawdzie maszynowo zabezpieczone obrzeem PCV

pod blatem pka pod klawiatur + przelotka pod przewody PC 1 x

Szafki podwieszane do konstrukcji pod blatem

- fronty szafek z wysokocinieniowego laminatu HPL; - plecy szafek z penej pyty; - wszystkie widoczne krawdzie trwale zabezpieczone obrzeem PCV 2mm

9

Nr zest.

Wyszczeglnienie Ilo Jedn.

- uchwyty metalowe ze stali nierdzewnej na dugo 2/3 szerokoci frontw szafek

szafka 60 z szuflad i drzwiczkami, wewntrz pka 1 szt

Miejsce do siedzenia 3 x

Pka jezdna pod komputer o wymiarach 260 x 450mm;

- wyposaona w 4 koa jezdne, w tym 2 z hamulcem

1 szt

Osony maskujce

metalowa osona boczna 1 szt

metalowa osona tylna (osaniajca przewit w miejscach do siedzenia) 2 szt

19 Szafa OTWARTA - REGA Ilo: 2 szt

Wymiar 900 x 500 x 1900

mm [Sz x G x W]

Wykonanie:

- korpus szafy z pyt laminowanych- wszystkie widoczne krawdzie zabezpieczone obrzeem PCV 2mm- plecy szafy z pyty min 12mm- usytuowana na metalowej podstawie z ksztatownikw stalowych z moliwoci regulacji poziomu szafy

Wyposaenie:

w kadej sekcji pki z 3 stopniow regulacj ich ustawienia 4 szt

21 Taboret laboratoryjny, wysoki z podnkiem (ring) Ilo: 26+3 szt siedzisko z poliuretanu

- podstawa - poliamid wzmocniony wknami szklanymi - podnek chromowany bez moliwoci regulacji wysokoci - kolumna pneumatyczna czarna o skoku 130 mm z przeduk - wysoko siedziska regulowana, od 540 mm do 670 mm - ze wzgldw bezpieczestwa wyposaony w stopki antypolizgowe

22 Krzeso laboratoryjne wysokie z podnkiem (ring) Ilo: 2 szt siedzisko i oparcie z poliuretanu

- podstawa - poliamid wzmocniony wknami szklanymi - podnek chromowany bez moliwoci regulacji wysokoci - kolumna pneumatyczna czarna o skoku 150 mm z przeduk - wysoko siedziska regulowana, od 570 mm do 720 mm - ze wzgldw bezpieczestwa wyposaone w stopki antypolizgowe

23 Krzeso laboratoryjne niskie Ilo: 3 szt siedzisko i oparcie z poliuretanu

- podstawa - poliamid wzmocniony wknami szklanymi - wyposaone w koa jezdne - Kolumna pneumatyczna czarna o skoku 120 mm - Wysoko siedziska regulowana, od 440 mm do 560 mm - dodatkowe podokietniki

24 Pka pod destylark Ilo 1 szt

Stawiana na blat pka pod destylark

Budowa:

stela wykonany z ksztatownika stalowego 30x30 w caoci malowane proszkowo;

- od spodu zakoczone stopkami z tworzywa zabezpieczajce blat przed rysowanim

od gry zamontowany blat z ywic fenolowych

10

Nr zest.

Wyszczeglnienie Ilo Jedn.

25 Stolik laboratoryjny 1200x600x750 Ilo 3 szt Konstrukcja metalowa C-ksztatna

- wykonana z wysokogatunkowej stali o profilach zamknitych pokrytej farbami proszkowymi - usytuowanie na regulowanych nkach z tworzywa sztucznego z moliwoci poziomowania oraz regulacji wysokoci w zakresie -20/+5mm Blat laminowany - wszystkie krawdzie maszynowo zabezpieczone obrzeem PCV

uwaga: wymiar sprawdzi przed dostarczeniem mebla

Rozmieszczenie mebli i wyposaenia laboratorium zamieszczono na rysunku nr 02

6. Posadzki

Pomieszczenie laboratoryjne 050, magazyn 050A i pokj wagowy 050B, pokj

asystentw 050C.

Wymagania oglnobudowlane:

materia wykadziny umoliwiajcy mycie i dezynfekcj

poczenie cian z podogami wykonane w sposb bezszczelinowy, umoliwiajcy jego mycie i dezynfekcj

wykonanie wraz z cokoem wywinitym na wysoko 6 do 10 cm

wykoczenie wykadziny listw cokoow

wykadzina antypolizgowa (w caym okresie uytkowania)

wzbogacenie materiau wykadziny poliuretanem oraz dodatki uszlachetniajce (np. polimer SUPRATEC+ DuPONT), uatwiajce mycie i czyszczenie oraz powodujce

zamknicie porw wykadziny.

Wymagania szczegowe:

trudnopalno: EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1, EN ISO 9239-1 8 kw/m, EN ISO 11925-2 pozytywny, ASTM E648 Klasa 1

antypolizgowo: EN 13845 Esf, PRL Pendulum Test 36 (wet test- 4S), AS/NZS 4586 R10

klasa cieralnoci EN 13845, 50,000 cykli, EN 649 grupa T

dobra odporno chemiczna na rozcieczone kwasy i zasady

antyelektrostatyczno: wg EN 1815, produkt nie gromadzi adunkw elektrostatycznych powyej wartoci 2kV, klasyfikacja jako antystatyczny.

Dla w/w pomieszcze proponuje si dobr wykadziny antypolizgowej POLYFLOR

POLYSAFE CORONA GEYSER. Wykadziny Corona naley wykona wraz z cokoem

wywinitym na wysoko 6 do 10 cm. Powysza wykadzina spenia wymagania techniczne

okrelone powyej.

11

7. Owietlenie

Dla potrzeb owietlenia laboratorium zaprojektowano nowe oprawy owietleniowe

mocowane do stropu pomieszcze. Do pomieszcze 050 dobrano oprawy typu TORINO IP65

PAR EVG NT, a do pomieszcze 050 A, 050 B, i 050 C oprawy QUAZAR z opraw

natynkow IP20 4x firmy Plexiform. Cz opraw wyposaona jest w moduy awaryjne

TQ358. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku 05.

W zaczeniu do niniejszego projektu zamieszczono wydruk oblicze natenia wiata.

Sterowanie owietleniem odbywa si bdzie rcznie za pomoc wcznikw naciennych.

Jako owietlenie ewakuacyjne zastosowano oprawy dwuzadaniowe (awaryjno-sieciowe) Star

firmy Plexiform z moduem 3-godzinnym. Lokalizacja opraw - nad drzwiami w laboratorium.

czna ilo opraw - 5 sztuk. Zasilanie opraw wydzielonymi obwodami z rozdzielni gwnej

laboratorium, owietlenie ewakuacyjne zasilane z obwodu niezalenego od owietlenia

gwnego.

8. Instalacje elektryczne

Istniejce laboratorium wyposaone jest w rozdzielnic gwn SZ-4, rozdzielnice lokalne

technologiczne TL1 do TL-4 oraz w instalacje oglnobudowlane (instalacja owietlenia i

instalacja gniazd natynkowych). Ze wzgldu na zy stan techniczny i znaczny stopie

wyeksploatowania przewiduje si wymian rozdzielnicy gwnej i rozdzielnic lokalnych oraz

instalacji zasilania rozdzielnic lokalnych.

W miejsce istniejcej rozdzielnicy gwnej przewiduje si zastosowanie nowej, z ktrej

zasilane bd nowe rozdzielnice lokalne technologiczne TL1 do TL4. Z rozdzielnic TL1 do

TL4 zasilane bd obwody elektryczne stow wyspowych (z rozdzielni TL-1 zasilane bd

stanowiska przy stole 02 i 03). Prowadzenie instalacji elektrycznych natynkowe.

Instalacje oglnobudowlane (owietleniowa i gniazd natynkowych) pozostaj bez zmian,

zasilanie z nowej rozdzielnicy gwnej SZ-4. Uzupenione zostan wydzielone obwody

owietlenia awaryjnego.

12

8.1. Zapotrzebowanie mocy

Dla rozdzielnicy gwnej SZ-4:

Lp. Wyszczeglnienie Ilo Moc

jednostkowa kW

Moc zainstalowana

kW

Uwagi

1 Rozdzielnica lokalna TL-1 1 szt. 10 10,00

2 Rozdzielnica lokalna TL-2 1 szt 10 10,00

3 Rozdzielnica lokalna TL-3 1 szt 10 10,00

4 Rozdzielnica lokalna TL-4 1 szt 10 10,00

3 Obwody gniazd

natynkowych oglnego

uytku

4 szt. 1,5 6,00

4 Obwody owietleniowe 7+2

sz

2,5 2,5

5 RAZEM 48,5

Zasilanie rozdzielnic wykonane zostanie z istniejcych tras kablowych. Przed ich

podczeniem naley sprawdzi przekroje kabli, stan techniczny i skuteczno zabezpiecze

w rozdzielni gwnej budynku.

8.2. Ochrona przeciwporaeniowa i przeciwprzepiciowa

a. W rozdzielnicach zastosowano ochronniki przeciwprzepiciowe.

b. Jako dodatkow ochron przed dotykiem porednim w ukadzie sieci TN-C-S

zaprojektowano szybkie wyczenie zasilania oraz wyczniki ochronne rnicowoprdowe.

c. Wszystkie dostpne czci przewodzce instalacji odbiorczej naley poczy przewodami

ochronnymi PE z zaciskami PE w rozdzielnicach.

d. Nie wolno czy przewodw PE i N za wycznikiem ochronnym.

e. Przewody ochronne PE i neutralne N prowadzone w liniach zasilajcych i obwodach

odbiorczych instalacji musz posiada oznaczenia barwami jak niej:

- przewd PE - zielono-ty

- przewd N - jasnoniebieski

13

8.3. Wytyczne BHP w zakresie instalacji elektrycznych

a. Roboty naley wykonywa zgodnie z:

- PBUE (w zakresie obowizujcych zeszytw nie objtych obowizujcymi normami)

- norm przedmiotowych, a w szczeglnoci:

PN-88/E-04300 Instalacje elektryczne na napicie nie przekraczajce 1000 V

w budynkach (w zakresie nie objtym aktualnie wydanymi arkuszami PN-xx/E-

05009/61)

PN-xx/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodw elektrycznych barwami lub

cyframi

PN-xx/E-06150 Aparatura rozdzielcza i sterownicza

b. Stosowane w instalacjach wyroby winny posiada znak bezpieczestwa, zgodnie z Ustaw

o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku (Dz.U. Nr 55 poz. 1080 z 1993 r.)

Przed przystpieniem do wykonania robt i w trakcie wykonania naley koordynowa

przebieg instalacji elektrycznych z instalacjami technologicznymi i rozmieszczeniem

urzdze technologicznych, zwracajc szczegln uwag na wymogi PN-91/E-05009/701.

9. Instalacje sanitarne

9.1 Zapotrzebowanie na wod i punkty przyczeniowe kanalizacji

Wykaz pomieszcze, do ktrych wymagane jest doprowadzenie wody i przyczenie

kanalizacji:

Lp. Nazwa pomieszczenia Nr.

pom.

Wyposaenie Uwagi

1 Laboratorium 050

Zlewy laboratoryjne przy

stoach wyspowych (nr 10)

Doprowadzenie wody

zimnej, gorcej,

kanalizacja

Dygestoria 2 szt. Doprowadzenie wody

zimnej, kanalizacja

Zlew laboratoryjny (nr 01)

Doprowadzenie wody

zimnej, gorcej,

kanalizacja

Zlewiki przy stoach

wyspowych i przy stole

laboratoryjnym przyciennym

(nr 16)

Doprowadzenie wody

zimnej, kanalizacja

Natrysk bezpieczestwa Doprowadzenie wody

zimnej

14

Lp. Nazwa pomieszczenia Nr.

pom.

Wyposaenie Uwagi

2 Pokj asystentw 050 C Umywalka

Doprowadzenie wody

zimnej, gorcej,

kanalizacja

9.2 Wymagania szczegowe dla instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Instalacja wodocigowa:

instalacja wodocigowa ma by wykonana w caoci z elementw systemowych

obejmujcych rury, ksztatki czniki i armatur, umoliwiajcych atw rozbudow

lub modyfikacj instalacji w trakcie uytkowania.

zastosowany system musi spenia wszystkie wymogi higieniczne i mie zastosowanie

do przewodzenia rnej jakoci wody, zarwno przed jak i po uzdatnieniu.

wymagana dugoterminowa trwao systemu rurowego przy zachowaniu cinienia 10

bar i temperatury 70C. Dopuszczalna krtkotrwaa temperatura 95C (do 150 h/rok),

pozostae wymagane waciwoci i cechy uytkowe: wysoka stabilno wasna,

elastyczno, odporno na korozj, odporno na odkadanie si kamienia, odporno

chemiczna, odporno na promieniowanie UV, may ciar, mae wyduenia cieplne,

atwo gicia.

Kada z zasilajcych gazi wodocigowych doprowadzajce wod do stow wyspowych

musi by zabezpieczona zaworem odcinajcym. Przewody wodocigowe prowadzi w

przestrzeniach instalacyjnych stow wyspowych oraz wykorzysta istniejce doprowadzenia

wody do dygestoriw i zlewu 01. Do umywalki w pokoju asystentw doprowadzi wod z

pionw za cian. Doprowadzenie wody do natrysku bezpieczestwa bez zmian w stosunku

do dotychczasowego rozwizania.

Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie ciekw ze zleww i umywalek do instalacji kanalizacji budynku Wydziau.

Prowadzenie poziomw kanalizacyjnych w przestrzeniach stow wyspowych oraz

wykorzystanie, Zakada si wykorzystanie istniejcych cigw kanalizacyjnych

odprowadzajcych cieki z dygestoriw i ze zlewu nr 01. Do umywalki w pokoju asystentw

wykona przycze kanalizacyjne z pionu za cian.

15

Wymagania odnonie nowych poziomw:

wymagania materiaowe: instalacja kanalizacji ma by wykonana z HDPE (polietylen

wysokiej gstoci) i ma charakteryzowa si odpornoci na dziaanie substancji

chemicznych, rozpuszczalnikw, kwasw, zasad, soli i wikszoci zwizkw

organicznych,

nominalne parametry pracy instalacji: temp. 30 do 800C, cinienie do 1,5 bara.

Dopuszczalne krtkotrwae wystpowanie temperatur do 1000C,

instalacja kanalizacyjna ma by wykonana w caoci z elementw systemowych,

obejmujcych rury, ksztatki i czniki. Przewidywany zakres rednic od dn 32 do 250

mm.

Przewody kanalizacyjne ukada z wymaganymi spadkami. Poziomy kanalizacyjne od

zleww 01 do pionw kanalizacyjnych w szachtach instalacyjnych wykona z maksymalnym

moliwym spadkoem. Monta instalacji wykonywa zgodnie z wytycznymi producenta rur.

9.3 Oglne warunki wykonania instalacji

Instalacje sanitarne naley wykona zgodnie z:

dokumentacj techniczn,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurocigw z Tworzyw

Sztucznych, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i

Klimatyzacji

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montaowych.

Cz.II Instalacje sanitarne i przemysowe

Wytycznymi montau urzdze zastosowanych w projektowanych instalacjach

(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.), okrelonymi przez ich

producentw,

Wytycznymi producentw systemw rurowych, dotyczcych montau.

Zastosowane urzdzenia i materiay musz odpowiada warunkom bezpieczestwa

eksploatacji oraz posiada niezbdne atesty i dopuszczenia do stosowania.

16

10. Uwagi kocowe

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami oraz

Warunkami Wykonania i Odbioru Robt Budowlano-Montaowych, wyd. Arkady 2001.

W trakcie wykonywania prac remontowych i modernizacji audytoriw naley bezwzgldnie

przestrzega zasad BHP i p-po, w szczeglnoci zawartych w nastpujcych

rozporzdzeniach:

1. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej (tekst jednolity w Dz.

U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z pn. zm.)

2. Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzenia 1997 r. w sprawie

oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844)

3. Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczestwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robt budowlano-montaowych (Dz.U. nr 47,

poz.401)

4. Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw

budowlanych i terenw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

Szczegln uwag naley zwrci na waciwe warunki BHP przy pracy na wysokociach i z

wykorzystaniem rusztowa.

W trakcie realizacji prac naley bezwzgldnie zapewni nadzr inwestorski i autorski,

zgodnie z obowizujcymi przepisami.

ZAB

UD

OW

AN

IA W

YD

ZIALU

PO

DW

R

KO

WEW

NTR

ZNE

LAB

OR

ATO

RIU

M 050

ZAB

UD

OW

AN

IA W

YD

ZIALU

100200

100200

90200

90200

90200

0102

050606

09

08

08

09a

0909a

0909a

0909a

10

0909a

0909a

0909a

0909a

10

0909a

0909a

0909a

0909a04

04

10

12a

121212

12a

121212

12a

121212

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O

x2G

O x2G

O

x2G

O

x2G

O

15a

15a

15a

15a

15a

15a

15a

15a

15a

15a

15a

15a

1616

rez

rez

rezrez

rezrez

rezrez

rez

161616

161616

161616

1717

17

18

1919

20

2121

2121

2121 21 21

212121

2121

2121 21 21

2121

212121

21212121

2222

2323

23SZ_PLO

DSU

03

3a

1624

9a

9a

9a9a

9a9a

2121

21R

EZE

RW

A

LAB

OR

ATO

RU

MP

OLIFLO

OR

CO

RO

NA

109,00 m

PO

K

J AS

YS

TEN

TW

9,00 mP

OK

J W

AG

OW

YP

OLIFLO

OR

CO

RO

NA

9,00m

MA

GA

ZYN

PO

LIFLOO

R C

OR

ON

A10,00 m

050

050C

050B

050AN

AT

15a1616 15a

TL-1

x2x2

GO

rezrez

TL-2

x2x2

GO

rezrez

TL-3

x4GO

x4GO

J/T

x4GO

x4GO

TL-4

2525

25

SZ-4

GO

GO

GO

1515

15

GO x4

x4GO

PO

LIFLOO

R C

OR

ON

A

0505

05

WE

WN

TRZN

Y

KO

RY

TAR

Z W

YD

ZIAO

WY

PO

DW

R

KO

W

EW

NTR

ZNE

PR

ZEK

R

J PO

PR

ZEC

ZNY

PO

MIE

SZC

ZE

LAB

OR

ATO

RIU

M 050

WE

WN

TRZN

Y

KO

RY

TAR

Z W

YD

ZIAO

WY

LAB

OR

ATR

IUM

050

100200

100200

90200

90200

90200

LABORATORUMPOLIFLOOR CORONA109,00 m

PO

K

J AS

YS

TEN

TW

9,00 mP

OK

J W

AG

OW

YP

OLIFLO

OR

CO

RO

NA

9,00m

MA

GA

ZYN

PO

LIFLOO

R C

OR

ON

A10,00 m

050

050C

050B

050A

WE

WN

TRZN

Y

KO

RY

TAR

Z W

YD

ZIAO

WY

360360

360360

360

48075

330

150

740

max 150max 150

75

155

360

360

360

790

210

TL-1TL-2

TL-3

TL-4

240 90

PO

LIFLOO

R C

OR

ON

A

100200

100200

90200

90200

90200

Aw

Aw

Aw

Aw

Aw

LAB

OR

ATO

RIU

M 050

Aw

Aw

AwAw

TL-1TL-2

TL-3

TL-4

[email protected]

Strona 1/7Laboratorium 050 WICHiP PW

Laboratorium 050 WICHiP PW

Instalacja : OWIETLENIOWA

Numer projektu : MP123_-_2012

Klient :

Projektowa: : mgr in. Marek Pietrzak

Data : 30.05.2012

Wyniki oblicze uzyskane s w oparciu o wzorcowe rda wiata. W rzeczywistoci mog si one nieznacznie zmieni.

Gwarancja na oprawy owietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstae w wyniku uytkowania programu.

1 Laboratorium 050 PW1.1 Skrt wynikw, Laboratorium 050 PW

1.1.1 Podgld wynikw, Paszczyzna robocza 1

ObiektInstalacjaNumer projektuData

: Laboratorium 050 WICHiP PW: OWIETLENIOWA: MP123_-_2012: 30.05.2012

[email protected]

Strona 2/7Laboratorium 050 WICHiP PW

0 2 4 6 8 10 12 14 [m]

0

1

2

3

4

5

6

7[m]

N

200 300 500 750 1000Natenie owietlenia [lx]

Dane oglneUyty algorytm oblicze rednia ilo odbiWysoko obszaru pomiarowego 0.85 mWysoko paszczyzny opraw ow. 4.10 mWspcz. utrzymania 0.77

Cakowity strumie w. rde 139200 lmMoc cakowita 1728 WMoc na powierzchni(109.10 m2) 15.84 W/m2 (2.73 W/m2/100lx)

Natenie owietleniarednie natenie owietlenia Er 580 lxMin. natenie owietlenia Emin 394 lxMax. natenie owietlenia Emax 723 lxRwnomierno n1 Emin/Em 1:1.47 (0.68)Rwnomierno n2 Emin/Emax 1:1.83 (0.54)

PLEXIFORM1 16 Nr zamwienia : !

Nazwa oprawy : TORINO IP65 3x36W PAR EVGrda wiata: : 3 x TC-L 36W/840 EVG 0 W / 2900 lm

2 Pokj asystentw2.1 Skrt wynikw, Pokj asystentw

2.1.1 Podgld wynikw, Paszczyzna robocza 1

ObiektInstalacjaNumer projektuData

: Laboratorium 050 WICHiP PW: OWIETLENIOWA: MP123_-_2012: 30.05.2012

[email protected]

Strona 3/7Laboratorium 050 WICHiP PW

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]

0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.02.22.4[m]

N

200 300 500 750 1000Natenie owietlenia [lx]

Dane oglneUyty algorytm oblicze rednia ilo odbiWysoko obszaru pomiarowego 0.85 mWysoko paszczyzny opraw ow. 4.10 mWspcz. utrzymania 0.77

Cakowity strumie w. rde 14400 lmMoc cakowita 180 WMoc na powierzchni(8.79 m2) 20.48 W/m2 (4.40 W/m2/100lx)

Natenie owietleniarednie natenie owietlenia Er 465 lxMin. natenie owietlenia Emin 367 lxMax. natenie owietlenia Emax 527 lxRwnomierno n1 Emin/Em 1:1.27 (0.79)Rwnomierno n2 Emin/Emax 1:1.44 (0.7)

PLEXIFORM2 3 Nr zamwienia : !

Nazwa oprawy : QUAZAR 4x14W PAR EVGrda wiata: : 4 x T5 14W/840 0 W / 1200 lm

3 Pokj wagowy3.1 Skrt wynikw, Pokj wagowy

3.1.1 Podgld wynikw, Paszczyzna robocza 1

ObiektInstalacjaNumer projektuData

: Laboratorium 050 WICHiP PW: OWIETLENIOWA: MP123_-_2012: 30.05.2012

[email protected]

Strona 4/7Laboratorium 050 WICHiP PW

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5[m] N

200 300 500 750 1000Natenie owietlenia [lx]

Dane oglneUyty algorytm oblicze rednia ilo odbiWysoko obszaru pomiarowego 0.85 mWysoko paszczyzny opraw ow. 4.10 mWspcz. utrzymania 0.77

Cakowity strumie w. rde 19200 lmMoc cakowita 240 WMoc na powierzchni(12.67 m2) 18.95 W/m2 (3.61 W/m2/100lx)

Natenie owietleniarednie natenie owietlenia Er 525 lxMin. natenie owietlenia Emin 417 lxMax. natenie owietlenia Emax 594 lxRwnomierno n1 Emin/Em 1:1.26 (0.79)Rwnomierno n2 Emin/Emax 1:1.43 (0.7)

PLEXIFORM2 4 Nr zamwienia : !

Nazwa oprawy : QUAZAR 4x14W PAR EVGrda wiata: : 4 x T5 14W/840 0 W / 1200 lm

4 Magazyn4.1 Skrt wynikw, Magazyn

4.1.1 Podgld wynikw, Paszczyzna robocza 1

ObiektInstalacjaNumer projektuData

: Laboratorium 050 WICHiP PW: OWIETLENIOWA: MP123_-_2012: 30.05.2012

[email protected]

Strona 5/7Laboratorium 050 WICHiP PW

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 [m]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8[m] N

200 300 500 750 1000Natenie owietlenia [lx]

Dane oglneUyty algorytm oblicze rednia ilo odbiWysoko obszaru pomiarowego 0.85 mWysoko paszczyzny opraw ow. 4.10 mWspcz. utrzymania 0.77

Cakowity strumie w. rde 14400 lmMoc cakowita 180 WMoc na powierzchni(6.50 m2) 27.69 W/m2 (5.56 W/m2/100lx)

Natenie owietleniarednie natenie owietlenia Er 498 lxMin. natenie owietlenia Emin 403 lxMax. natenie owietlenia Emax 555 lxRwnomierno n1 Emin/Em 1:1.24 (0.81)Rwnomierno n2 Emin/Emax 1:1.38 (0.73)

PLEXIFORM2 3 Nr zamwienia : !

Nazwa oprawy : QUAZAR 4x14W PAR EVGrda wiata: : 4 x T5 14W/840 0 W / 1200 lm

5 Laboratorium 050 PW - ow. awaryjne5.1 Wyniki oblicze, Laboratorium 050 PW - ow. awaryjne

5.1.1 Linia ograniczajca, Paszczyzna robocza dla owietlenia awaryjnego 1 (E)

ObiektInstalacjaNumer projektuData

: Laboratorium 050 WICHiP PW: OWIETLENIOWA: MP123_-_2012: 30.05.2012

[email protected]

Strona 6/7Laboratorium 050 WICHiP PW

0 2 4 6 8 10 12[m]

1 : 100

0

1

2

3

4

5

6[m]

1 10 20 30 40Natenie owietlenia [lx]

Wymagana min. warto natenia owietlenia : 1.00 lx

Natenie minimalne Emin : 1.25 lxNatenie maksymalne Emax : 8.11 lxRwnomierno Emin/Emax : 1 : 6.51 (0.15) ( Warto graniczna 1:40)Wysoko : 0.00 mUyty algorytm oblicze : Skadowa bezporednia

5.1 Skrt wynikw, Laboratorium 050 PW - ow. awaryjne

5.1.2 Podgld wynikw (owietlenie awaryjne)

ObiektInstalacjaNumer projektuData

: Laboratorium 050 WICHiP PW: OWIETLENIOWA: MP123_-_2012: 30.05.2012

[email protected]

Strona 7/7Laboratorium 050 WICHiP PW

PLEXIFORM1 4 Nr zamwienia : !

Nazwa oprawy : TORINO IP65 3x36W PAR EVGrda wiata: : 3 x TC-L 36W/840 EVG 0 W / 2900 lm (3.0 %)

Podsumowanie na siatce obliczeniowej

Uyty algorytm oblicze: Skadowa bezporednia

Paszczyzna robocza dla owietlenia awaryjnegoPowierzchnia

Nr. Standard[lx] Emin[lx] Emax[lx] Rwnomierno.Paszczyzna robocza dla owietlenia awaryjnego 1

1 1.00 1.25 8.11 1: 6.51 0.00

5

0

15

0

100

G 1

/2

B

235

RUBINETTERIE PER ACQUA WATER FITTINGS WASSER ARMATUREN ROBINETTERIE EAU

C

OLL

O D

I C

IGN

O F

ISSO

FI

XED

MO

UN

TED

GO

OSEN

EC

K

A

USLA

UFB

OG

EN

FESTS

TEH

EN

D

C

OL

DE C

YG

NE F

IXE

ART.

1000

/265

(kg. 0

.53)

5

0

15

0

100

G 1

/2

B

165

ART.

1000

/270

ART.

1000

/270

- VC

(kg. 0

.85)

C

OLL

O D

I C

IGN

O C

ON

RU

BIN

ETT

O

SW

IVEL

GO

OSEN

EC

K W

ITH

FA

UC

ET

A

USLA

UFB

OG

EN

MIT

VEN

TIL

C

OL

DE C

YG

NE A

VEC

RO

BIN

ET

ART.

1000

/245

ART.

1000

/245

- VC

(kg. 0

.80)

ART.

1000

/250

ART.

1000

/250

- VC

(kg. 1

.15)

15

0

H

G 1

/2

B

100

5

0

H =

300

H =

200

(kg. 1

.85)

(kg. 1

.65)

ART.

1000

/400

ART.

1000

/400

- VC

ART.

1000

/395

ART.

1000

/395

- VC

H =

300

H =

200

(kg. 2

.20)

(kg. 2

.00)

ART.

1000

/390

ART.

1000

/390

- VC

ART.

1000

/385

ART.

1000

/385

- VC

H =

300

H =

200

(kg. 1

.98)

(kg. 1

.78)

ART.

1000

/370

ART.

1000

/370

- VC

ART.

1000

/365

ART.

1000

/365

- VC

C

OLO

NN

A 2

RU

BIN

ETTI

- D

ISTR

IBU

ZIO

NE

A T

ST

AN

DO

UT

2 T

APS

- T

-DIS

TRIB

UTI

ON

ST

AN

DS

ULE

2 A

USL

AU

FVEN

TILE

- T

-VER

TEIL

ER

C

OLO

NN

E 2

RO

BIN

ETS

- T-

DIS

TRIB

UTE

UR

H =

300

H =

200

(kg. 2

.25)

(kg. 1

.78)

ART.

1000

/380

ART.

1000

/380

- VC

ART.

1000

/375

ART.

1000

/375

- VC

50

A

B

A

B

50

AA

B

B

A

A

20