problemefr economie comerciala

Download problemeFR Economie Comerciala

Post on 29-Jun-2015

237 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROBLEME LA DISCIPLINA ECONOMIE COMERCIAL

ECONOMIA COMER ULUI1. Propensiunea consumului 2. Migra ia cererii de m rfuri 3. Stabilirea num rului de case de marcat dintrun magazin 4. Productivitatea muncii n comer 5. Balan a circula iei m rfurilor 6. Pre urile n comer

Propensiunea consumului Propensiunea consumului reprezint raportul dintre consumul total i venituri (venit primar brut, venit disponibil brut, venit na ional etc), ca elemente ale produsului na ional brut. Sunt dou posibilit i cu privire la comensurarea rela iei economice fundamentale dintre consum i economii: 1) propensiunea medie a consumului; 2) propensiunea marginal a consumului.

Propensiunea consumului1) propensiunea medie a consumului, care const n a considera un nivel oarecare al venitului i a calcula rela ia procentual dintre consum i respectivul venit. Rela ia de calcul este: c=C/X, unde: c= reprezint propensiunea medie a consumului; C= consumul total; X= venitul total. 2) propensiunea marginal a consumului reprezint raportul dintre varia ia consumului i varia ia venitului.

Rela ia de calcul este: c=(C/(X, unde: c= reprezint propensiunea marginal a consumului; (C= varia ia consumului; (X= varia ia venitului.

Propensiunea consumului Rela ii de calcul: propensiunea medie a consumului: c = C/Xv 100; propensiunea marginal a consumului: c = (C/(X v 100; unde c = c1-c0 i x= x1-x0;

elasticitatea consumului = Ex = c/ c Ex = y/y : x/x, adic Ex = (y1 yo)/yo : (x1 xo)/xo Deci, Ex = y/y : x/x = y/y v x/x = y/x v x/y Ex = y/x : y/x = c/c.

Migra ia cererii de m rfuri

Atrac ia comercial

a localit

ilor; a localit ilor;

Aria de atrac ie comercial Migra ia cererii.

Atrac ia comercial

a localit

ilor

Legea gravita iei comerciale (Reilly) stabile te c dou localit i (A i B) i atrag cump r torii dintr-o localitate (X) mai mic situat ntre ele, n raport direct propor ional cu num rul locuitorilor acestor localit i i n raport invers propor ional cu p tratul distan ei dintre localitatea mai mic i localit ile luate n calcul:

Ca Pa Db ! x Cb Pb Da

2

Atrac ia comercial

a localit

ilor

Ca = cerea atras de localitatea A; Cb = cererea atras de localitatea B; Pa = popula ia localit i A; Pb = popula ia localit ii B; Da = distan a de la localitatea A la localitatea mai mic X; Db = distan a de la localitatea B la localitatea mai mic X.

Atrac ia comercial

a localit

ilor

Problem : Pentru a afla dac popula ia localit i Azuga, aflat la o distan de 36 km de localitatea Cmpina (38708 locuitori) i la 29 km fa de localitatea Bra ov (286371 locuitori), este atras din punct de vedere comercial, mai puternic de localitatea Cmpina sau de localitatea Bra ov, se va calcula:

a 38708 29 ! x ! 0,088 b 286371 36

Se rezolv sistemul de ecua ii:Ca + Cb = 1

Ca ! 0,088 Cb

Atrac ia comercial

a localit

ilor

Din prima ecua ie avem: Ca = 0,088 Cb, nlocuind n cea de-a doua ecua ie vom avea: 0,088 Cb + Cb = 1, de unde Cb = 0,92 Ca = 0,08 Aceasta nseamn c 92% din popula ia localit ii Azuga este atras , din punct de vedere comercial, de ora ul Bra ov i doar 8% de localitatea Cmpina.

Aria de atrac ie comercial

a localit

ilor

Pornind de la legea gravita iei comerciale a lui Reilly se poate stabili pe un anumit traseu pn unde se prelunge te aria de atrac ie comercial a unei localit i, respectiv punctul unde:

prin rela ia:

Ca !1 Cb

Da Db Db' ! Pa 1 Pb

Aria de atrac ie comercial

a localit

ilor

Problem : pe traseul dintre Cmpina i Bra ov se poate calcula pn unde se prelunge te aria de atrac ie comercial a fiec reia dintre cele dou localit i:

Da Db 65 km Db ' ! ! ! 47 ,53 km Pa 38708 1 1 Pb 286371 Aria de atrac ie comercial a localit ii Cmpina se ntinde pn la 17,47 km (65 km 47,53 km = 17,47 km), n timp ce aria de atrac ie comercial a Bra ovului se ntinde pn la 47,53 km. Cum distan a dintre Azuga i Bra ov este de 29 de km, este evident faptul c localitatea Azuga se afl n aria de atrac ie comercial a ora ului Bra ov.

Migra ia cererii Dezvoltat de c tre Converse, formula lui Reilly utilizat n stabilirea migra iei cererii de m rfuri, se prezint astfel:

Ca ! Cb

a 4 x b Db

2

Migra ia cererii Problem : Ora ul Urziceni este situat la 58 km de Bucure ti i are o popula ie de 17707 de locuitori, cu ajutorul formulei lui Converse se poate stabili ponderea cump r turilor efectuate de locuitorii acestui ora pe plan local i din Bucure ti (popula ia Bucure tiului fiind de 1929615 locuitori). Rezolvare: A = ora ul Bucure ti; Pa = popula ia ora ului Bucure ti; B = localitatea Urziceni; Pb = popula ia localit ii Urziceni.

Ca Pa 4 1929615 4 ! x x ! 0,52 ! Cb Pb Db 17707 58

2

2

Migra ia cererii Raportul fiind subunitar, nseamn c cea mai mare parte a cump r turilor se vor efectua n localitatea Urziceni i doar o mic parte n Bucure ti. Pentru a se stabili clar ponderile se rezolv raportul:

Ca Cb

! 0,52

, deci Ca = 0,52, iar Cb = 1 Ca + Cb = 0,52 + 1 = 1,52 Dac 1,52 = 100, atunci Ca =34,2%, iar Cb = 65,8% Rezult c doar 34,2% din totalul valoric al cump r turilor locuitorilor ora ului Urziceni se vor efectua n Bucure ti, iar cea mai mare parte, adic 65,8% pe plan local.

Stabilirea num rului de case de marcat dintr-un magazinNum rul caselor de marcat se stabile te conform formulei urm toare: num rul caselor de marcat = unde,

N c xt Dt

m

Nc =num rul maxim al clien ilor care se afl la un moment dat n magazin; tm = timpul mediu de servire la cas a unui client; Dt = durata total de func ionare a casei n intervalul de timp.

Stabilirea num rului de case de marcat dintr-un magazin Problem : Timpul mediu de servire la cas a unui client este de 12 minute, iar durata total de func ionare a unei case de marcat n intervalul de timp n care func ioneaz supermarketul este de 9,5 ore. n cadrul supermarketului afndu-se la un moment dat un num r maxim de 570 de clien i. Rezolvare: c m num rul caselor de marcat =

xt Dt

= (570 x 12 minute)/570 minute = 12 case de marcat (11 case de marcat, inclusiv o cas special ).

Productivitatea muncii n comerProductivitatea muncii: W=V/Np, unde V = volumul vnz rilor de m rfuri, Anul iar Np = num rul de persoane din cadrul magazinului

(V) mil. lei

Np W mil. lei/p 2 2 3 3 3

2000 327.731

Problem : 2001 600.663 S se aprecieze evolu ia productivit ii muncii la o 2002 851.022 firm de comer cu am nuntul pe baza datelor din urm torul tabel. 2003 2.069.848 Evolu ia productivit ii muncii 2004 2.621.962 n perioada 2000-2004

Productivitatea muncii n comer

Rezolvare: Se aplic formula: W=V/Np.

Anul2000 2001 2002 2003 2004

(V) mil. lei 327.731 600.663 851.022 2.069.848 2.621.962

Np 2 2 3 3 3

W mil. lei/p 163.865,5 300.331,5 283.674 689.949,3 873.987,3

Balan a circula iei m rfurilor Problem : Pornind de la datele din urm torul tabel, s se ntocmeasc balan a circula iei m rfurilor pentru trimestrul urm tor (trim. IV), cunoscndu-se c vnz rile de m rfuri vor fi de 225 mil lei, iar viteza de circula ie se va accelera cu 2 zile fa de trimestrul III.

- mil RON Trim III Stocuri ini iale (Si) 48 Intr ri (I) 188 Vnz ri (D) 180 Stocuri finale (Sf) 56

Balan a circula iei m rfurilor Balan a circula ie m rfurilor: Si + I = D + Sf Pasul 1. Se calculeaz viteza de circula ie pentru trim. III vz III =

s D / 90

= (48 56) / 2 = 52/2 = 26 zile

180/ 90

Pasul 2. Se identific valoarea stocului ini ial Se cunoa te faptul c stocurile finale ale unei perioade devin stocuri ini iale pentru perioada urm toare. Astfel, Sf din trim. III devine Si din trim. IV, adic stocul ini ial din trim. IV = 56 mil.

Balan a circula iei m rfurilorPasul 3. Se calculeaz stocul mediu din trim. IV cu ajutorul formulei vitezei de circula ie pentru trim. IV

s s vz IV= 24 zile = = 225 D/ 9090

sIV

= 60 mil

s IV

= 60 mil = (Si + Sf)/2 =(56 + Sf)/2 Sf = 64 mil

Pasul 4. Se calculeaz I (intr rile) cu ajutorul balan ei circula iei m rfurilor Si + I = D + Sf I = D + Sf Si I = 225 + 64 56 = 233 mil.

Balan a circula iei m rfurilor- mil RON Trim Stocuri Intr ri ini iale (Si) (I) 48 56 188 233 Vnz ri (D) 180 225 Stocuri finale (Sf) 56 64 Viteza de circula ie (vz) 26 zile 24 zile

III IV

Pre urile n comer Un produs parcurge trei stadii n circuitul s u de la produc tor la consumatorul final. PRODUC TOR Pre ul cu ridicata negociat (PV negociat) PR negociat = PC f r TVA + VA Pre ul cu ridicata facturat (PV facturat) PR facturat = PR negociat + TVAcolectat ANGROSIST Pre ul de gros negociat (PV negociat) PG negociat = PR negociat + VA Pre ul de gros facturat (PV facturat) PG facturat = PG negociat + TVAcolectat

Pre urile n comer

DETAILIST Pre ul cu am nuntul negociat (PV negociat) PA negociat = PG negociat + VA Pre ul cu am nuntul facturat (PV facturat) PA facturat = PA negociat + TVAcolectat TVAcolectat = PV f r TVA x cota TVA TVAcolectat = PV cu TVA TVA datorat = TVAcolectat TVA suportat prin pre ul de aprovizionare

Pre urile n comer Problem : Pre ul de cump rare facturat la produc tor (PC facturat) i valoarea ad ugat n fiecare din etapele distribu iei sale (VA) sunt prezentate n tabelul urm tor. S se determine: a) pre urile negociate i pre urile facturate; b) TVA pe stadii i TVA cuprins n pre ul cu am nuntul.

Pre urile n comerStadiul

PC din facturat care TVA

PC f r TVA

VA

PV negociat

PV facturat

TV