prezentacja programu powerpoint -...

of 8 /8
Wartości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Author: vanthuan

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wartoci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IKIGAI a reason for beeing

rdo. IKIGAI. Japoski sekret dugiego i szczliwego ycia.

FRANCESC MIRALLES CONTIJOCH, HEC

Zadowolenie i poczucie spenienia, ale nie bogactwo

Podekscytowanie i samozadowolenie, ale poczucie niepewnoci

Wygoda ale poczucie

pustki

Satysfakcja ale poczucie

bezuytecznoci

Moj SUPERMOC jest

PRZYKADOWE WARTOCI przyja, przywizanie, wzajemno, dobro, agodno, delikatno, czuo,

opiekuczo, troskliwo, empatia, wraliwo, takt, dyskrecja, pokora, skromno, wdziczno, rado,

zadowolenie, satysfakcja, szczcie pikno, estetyka, sztuka, uroda, pciowo, seks, kobieco, msko, dom,

rodzina, mio, zwizek, maestwo, rodzicielstwo, macierzystwo, ojcostwo, dzieci,

uczuciowo, serdeczno, yczliwo, akceptacja, podziw, szacunek, poczucie wartoci, godno, partnerstwo, rwno, sprawiedliwo, rwnouprawnienie,

demokracja, umiar, porzdek, ad, niezaleno, indywidualizm, usamodzielnienie si,

presti, sawa, ambicja, sukces, kariera, wadza, zarzdzanie, zaradno, bogactwo, komfort,

dobrobyt, jako ycia, asertywno, ycie w zgodzie z sob, stanowczo,

Bg, wiara, duchowo, Sia Wysza, religia, pobono, wito, ycie wieczne, ubstwo, asceza, wyrzeczenie, czowieczestwo, uczynno, dobroczynno,

altruizm, bezinteresowno, braterstwo, dobroczynno, hojno, dzielenie si, ofiarno, charytatywno, filantropia, miosierdzie, wspaniaomylno,

wielkoduszno, przebaczenie, pojednanie, spokj, opanowanie, cierpliwo, kompromis, rwnowaga ducha, pogoda ducha, harmonia wewntrzna,

bezpieczestwo, pokj, pacyfizm, wierno, lojalno, zaufanie, uczciwo, prawda, prawdomwno, szczero, nieprzekupno,

wiarygodno, wierno ideaom, bezstronno, neutralno, obiektywizm, realizm,

liberalno, wolno, tolerancja, demokracja, obowizkowo, dokadno, profesjonalizm, solidno, rzetelno, pracowito, pilno,

wytrwao, staranno, sumienno, gospodarno, oszczdno, zapobiegliwo, rozwaga, powcigliwo, przezorno, prawo, praworzdno, sprawiedliwo, etyczno, przyzwoito, cnota,

szlachetno, odwaga, heroizm, powicenie, mstwo, miao, ojczyzna, patriotyzm, tradycja, europejsko, bezporednio, otwarto, prostolinijno,

naturalno, prostota, autentyzm, spontaniczno towarzysko, gocinno, poczucie humoru, zabawa,

inteligencja, mdro, pomysowo, kreatywno, odkrywczo , pasja, twrczo, samorealizacja, rozwj, zdrowie, ycie

Model rozwojowy 70/ 20/ 10 Z czego ju korzystasz?

A czego chcesz jeszcze sprbowa, w co nowego si zaangaowa?

Zwikszanie zakresu zada

w obecnej roli

Dodatkowa rola

Podwjna rola

Zwikszona odpowiedzialno

na stanowisku pracy

Nowe uprawnienia decyzyjne

Rola agenta zmiany

Rola lidera zmiany

Zastpstwo w czasie

nieobecnoci

Zadania poza dziaem czy rol

Przetargi

Udzia w projekcie

Udzia w focus grupie czy

innej grupie zadaniowej

Planowa rotacja na

stanowiskach

Wyzwania (stretched

assignments)

Interakcje z senior

menaderami, spotkania,

prezentacje

Przeprowadzenie bada

Analiza danych z sieci

Prowadzenie zespou

Wizyty w innym oddziale,

u klienta

Peny work shadowing

Zastosowanie feedbacku,

by wyprbowa nowy sposb,

metod

Experiential e-learning

Interaktywne gry

DOWIADCZENIE COACHING,

FEEDBACK, RELACJE SZKOLENIA, WARSZTATY

Nieformalny feedback

Podsumowanie po spotkaniu

Konsultowanie, pytanie, testowanie z innymi

Coaching z menaderem/innymi

360 st. Feedback

Mentoring

Coachnig

Assessment

Uczenie si od zespou

Uczenie si od networku

Zewntrzne networki i kontakty

Stowarzyszenia, kluby i inne organizacje zawodowe

Facilitated group debate

Debaty oxfordzkie

Action based learning

Selektywny work shadowing

Kursy

Warsztaty

Seminaria

E-learning

Webinary

Wykady dostpne w sieci

Profesjonalne akredytacje i kwalifikacje

Edukacja formalna np. uniwersytecka, studia podyplomowe

Certyfikacje

Osie potrzeb

PERSONA Stwrz swoj wasn person, wersj siebie, do ktrej chcesz dy, ktr chcesz w sobie

wypracowa. Korzystajc z wypowiedzi z kart archetypw, wpisz w dymki poniej

wypowiedzi, ktre najtrafniej opisuj Twoj person; uywajc komunikatu JA w czasie

teraniejszym, np.: Myl pozytywnie. Oczywicie moesz dorysowa kolejne dymki.