braterstwo – mit, partykularyzm, utopia?

of 29 /29
Piotr Burgoński Braterstwo mit, partykularyzm, utopia? Idea poszerzonego braterstwa, to znaczy wykraczającego poza związki pokrewieństwa, zrodziła się już w starożytności. W naukach ekonomicznych, politycznych i społecznych pojęcie braterstwa przez całą drugą połowę XX wieku było jakby zapomniane, powróciło dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy w filozofii polityki powstała szkoła myślenia znana pod nazwą komunitaryzmu. Przez cały jednak ten czas braterstwo było obecne i stanowiło niezwykle istotny element w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego. Idea chrześcijańskiego braterstwa wywodzi się ze źródeł biblijnych: zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z afirmacją tej idei w encyklice Benedykta XVI Caritas in veritate, która z tego powodu niekiedy jest zwana encykliką powszechnego braterstwa. Wszystko to skłania, aby bliżej przyjrzeć się braterstwu i zastanowić się, jak bywa ono rozumiane i czy stanowi kategorię, którą można/należy posługiwać się współcześnie podejmując refleksję nad życiem gospodarczym, politycznym i społecznym. Spotyka się bowiem niekiedy opinie, iż braterstwo stanowi ideę anachroniczną w obecnym zindywidualizowanym i złożonym świecie, a więc nie jest dzisiaj możliwe lub też poglądy, iż wspólnoty braterskie mają charakter zamkniętych grup, a więc wydają się nieco podejrzane w czasach, kiedy afirmowana jest otwartość i uniwersalizm. Powstaje więc pytanie, dlaczego Benedykt XVI apeluje obecnie o renesans idei braterstwa. Odpowiedź na nie pozwoli nie tylko zapoznać się z tym fragmentem myśli papieża, ale zapewne umożliwi również lepsze zrozumienie odmiennego od innych nauk sposobu ujmowania życia i problemów społecznych przez nauczanie społeczne Kościoła. Różnorodność koncepcji braterstwa W najbardziej pierwotnym znaczeniu braterstwo opiera się na pokrewieństwie krwi. Oznacza więzy pokrewieństwa łączące synów jednych rodziców albo grupę rodzeństwa. W społeczeństwach plemiennych oznaczało także powiązanie wszystkich męskich członków klanu. W pierwotnym znaczeniu więź braterska powstaje zatem w oparciu o powinowactwo

Author: piotr-burgonski

Post on 16-Apr-2017

634 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Piotr Burgoski

  Braterstwo mit, partykularyzm, utopia?

  Idea poszerzonego braterstwa, to znaczy wykraczajcego poza zwizki

  pokrewiestwa, zrodzia si ju w staroytnoci. W naukach ekonomicznych, politycznych i

  spoecznych pojcie braterstwa przez ca drug poow XX wieku byo jakby zapomniane,

  powrcio dopiero w latach osiemdziesitych i dziewidziesitych, kiedy w filozofii polityki

  powstaa szkoa mylenia znana pod nazw komunitaryzmu. Przez cay jednak ten czas

  braterstwo byo obecne i stanowio niezwykle istotny element w nauczaniu spoecznym

  Kocioa katolickiego. Idea chrzecijaskiego braterstwa wywodzi si ze rde biblijnych:

  zarwno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. W ostatnim czasie mielimy do czynienia z

  afirmacj tej idei w encyklice Benedykta XVI Caritas in veritate, ktra z tego powodu

  niekiedy jest zwana encyklik powszechnego braterstwa. Wszystko to skania, aby bliej

  przyjrze si braterstwu i zastanowi si, jak bywa ono rozumiane i czy stanowi kategori,

  ktr mona/naley posugiwa si wspczenie podejmujc refleksj nad yciem

  gospodarczym, politycznym i spoecznym. Spotyka si bowiem niekiedy opinie, i braterstwo

  stanowi ide anachroniczn w obecnym zindywidualizowanym i zoonym wiecie, a wic

  nie jest dzisiaj moliwe lub te pogldy, i wsplnoty braterskie maj charakter zamknitych

  grup, a wic wydaj si nieco podejrzane w czasach, kiedy afirmowana jest otwarto i

  uniwersalizm. Powstaje wic pytanie, dlaczego Benedykt XVI apeluje obecnie o renesans idei

  braterstwa. Odpowied na nie pozwoli nie tylko zapozna si z tym fragmentem myli

  papiea, ale zapewne umoliwi rwnie lepsze zrozumienie odmiennego od innych nauk

  sposobu ujmowania ycia i problemw spoecznych przez nauczanie spoeczne Kocioa.

  Rnorodno koncepcji braterstwa

  W najbardziej pierwotnym znaczeniu braterstwo opiera si na pokrewiestwie krwi.

  Oznacza wizy pokrewiestwa czce synw jednych rodzicw albo grup rodzestwa. W

  spoeczestwach plemiennych oznaczao take powizanie wszystkich mskich czonkw

  klanu. W pierwotnym znaczeniu wi braterska powstaje zatem w oparciu o powinowactwo

 • somatyczne. Od dawna jednak uywano pojcia braterstwo rwnie w sposb

  metaforyczny. Na przykad w staroytnym wiecie greckim bratem nazywano przyjaciela.

  Byo to wwczas powinowactwo z wyboru. Podstaw wizi braterskiej bywao te

  porozumienie o wzajemnej przyjani, pomocy i lojalnoci zawierane pomidzy jednostkami

  lub grupami. Zawierano je ceremonialnie przez obrzd symbolicznego zmieszania (spoycia)

  krwi lub innej substancji, std nazywano je braterstwem krwi1. W hellenizmie, w staroytnym

  Rzymie oraz na staroytnym Wschodzie czynnik czcy ludzi i generujcy wi bratersk

  stanowia wiara w tego samego boga. W syryjskich kultach Baala rody i szczepy, ktre byy

  poczone wizami krwi oraz znajdoway si pod opiek jednego boga, pojmoway siebie jako

  braci. Podobnie byo w kultach Jupitera, w kulcie Magna Mater i w ydowsko-

  synkretystycznych wsplnotach na Krymie. Czonkowie tych ostatnich pojmowali siebie jako

  braci przez odniesienie do najwyszego Boga. We wsplnocie Mitry, ktrej przewodniczy

  hierarchiczny pater lub pater patrum, jej czonkowie byli dla siebie fratres. Niektre religie

  mityczne oraz greccy filozofowie (np. Platon, stoicy) mwili o braterstwie ze wzgldu na

  ojcostwo Boga. Wczesna myl mityczna widziaa w Niebie moc, ktra wraz z matk Ziemi

  tworzy wszelkie ycie na wiecie. W tym naturalistycznym sensie Niebo moe nazywa si

  ojcem ludzi. Filozofia grecka przeniosa t wizj na poziom duchowy, nie znoszc jednak

  jej podstawowej zasady. W wiecznej, transcendentnej idei dobra filozofowie greccy (np.

  Platon) widzieli Ojca i Pana, ale jej osobowy charakter pozostaje wtpliwy, a o osobowej

  relacji do wiata stworze nie mona tu w ogle mwi. Do naturalizmu bardzo wyranie

  nawizywa stoicyzm. W jego rozumieniu Bg jest szczytem kosmosu, wypenionym jego

  najbardziej wzniosymi mocami, jednak nie jest to Bg Ojciec osobowy, troskliwy,

  gniewajcy si i przebaczajcy. Niekosmiczne, cile osobowe pojcie Ojca, w ktrym

  ojcostwo Boga staje si rzeczywiste i dziki ktremu braterstwo jego dzieci nabiera

  znaczenia, pojawia si dopiero w sowach Biblii. Przez Izraelitw Bg by traktowany jako

  Ojciec z dwch powodw: ze wzgldu na stworzenie oraz wybranie Izraela. W judaizmie

  zaznaczyo si te napicie zwizane z tym, i wi braterska powstaje poprzez odniesienie

  si do Boga, ktry jest nie tylko ojcem Izraela, ale i Ojcem wszystkich ludzi. Judaizm jednak

  pod tym wzgldem nie stanowi wyjtku, gdy o jednoci ludzkoci wspomina si te w

  innych przedchrzecijaskich ujciach braterstwa, np. w stoicyzmie2.

  W antycznej Grecji brami nazywani byli te czonkowie ludu zamieszkaego w

  ramach jednej polis. W wczesnej myli politycznej pojawio si przekonanie, e demokracja,

  1 Por. haso Braterstwo w: J. Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN. Tom 4, dz. cyt., s. 398-399.

  2 Por. J. Ratzinger, Chrzecijaskie braterstwo, Krakw 2007, s. 15-22 i 52.

 • jako szczeglny rodzaj wsplnoty politycznej, wymaga dla swego istnienia wizi cilejszej

  ni ta, ktra powstaje ze wzgldu na przysugujce obywatelom prawa. Kontrakt oparty na

  zbilansowaniu korzyci, jakie obywatele mog uzyska godzc si na wsplne ycie oraz

  niedogodnoci i trudw, jakie musz w zamian ponosi, moe by dostatecznym

  fundamentem dla powstania wsplnoty politycznej, jednak nie zapewnia on jej dostatecznej

  trwaoci. Wsplnota polityczna wymaga nie tylko lojalnoci wtedy, gdy jednostka w zamian

  za ni moe otrzymywa korzyci, lecz rwnie wtedy, gdy interes caoci wymaga

  gotowoci do powicenia si dla dobra wsplnego. Dla podtrzymania ciaa politycznego

  oprcz rozumu jest potrzebne serce. Powici si za mona tylko dla czego, co

  obywatele uznaj za wite, std wsplnota polityczna w oczach swych obywateli powinna

  by otoczona nimbem witoci. W zwizku z tym wczeni myliciele polityczni

  postulowali konieczno upowszechnienia idei braterstwa wszystkich czonkw wsplnoty

  politycznej, czyli przekonania o czcej ich wizi, ktrej podstaw jest wita tradycja

  odziedziczona po przodkach oraz wsplne pochodzenie. Byli przy tym cakowicie wiadomi,

  e w wietle rozumu braterstwo polityczne moe by tylko mitem. Ani bowiem cze, jak

  powinny by otaczane tradycje przodkw, ani pokrewiestwo obywateli, nie ostan si

  krytycznemu rozumowi. Konieczno posuenia si mitem braterstwa uzasadniali

  ograniczon zdolnoci ludzkiej psychiki do odczuwania jednoci z obcymi ludmi. Dziki

  mitowi braterstwa moliwe staje si powicenie na rzecz polis oraz szczeglne wizy

  pomidzy jej obywatelami zwane przyjani albo jak je nazywali Rzymianie

  patriotyzmem. Przyja czca obywateli polis stanowi podstaw pokoju spoecznego,

  zapewnia harmoni (zgod) wewntrz wsplnoty politycznej, pozwala stawi czoo nie tylko

  zagroeniu zewntrznemu, lecz rwnie unikn konfliktu wewntrznego. Jedynie zatem

  wsplnota polityczna oparta na wizach przyjani moe przetrwa i osign pomylno3.

  W nowoczesnych pastwach, wielokrotnie przewyszajcych swoj skal antyczne

  miasta-pastwa, problem wpojenia swym obywatelom przywizania do idei dobra wsplnego

  nabra tym wikszego znaczenia. W liberalnych republikach podstaw braterskiej wizi sta

  si mit aktu zaoycielskiego. Wida to szczeglnie dobrze na przykadzie amerykaskiej

  republiki, w ktrej uchwalenie konstytucji po dzi dzie stanowi akt zaoycielski wsplnoty

  politycznej. Konstytucja oraz Ojcowie Zaoyciele otaczani s tam na poy sakralnym kultem.

  Wspczeni Amerykanie nie przestaj zadawa sobie pytania, czy dochowuj wiernoci

  dziedzictwu Zaoycieli. Mit zaoycielski czy wic braterskim wzem nie tylko yjce

  3 Por. D. Gawin, W poszukiwaniu mitw braterstwa. O kulturowej tosamoci jako fundamencie wsplnoty

  politycznej, Res Publica Nowa nr 11/12 (1999), s. 16-18.

 • pokolenie, lecz take pokolenia minione i przysze. Nieco inaczej powstawanie

  nowoczesnych pastw przebiegao w Europie. Zaznaczy si bowiem tutaj wpyw

  romantyzmu, ktry oywi ide narodu opartego na wsplnocie kultury i historii, widzcego

  w pastwie narodowym narzdzie jego obrony i utwierdzania. W europejskim pastwie

  narodowym poczucie braterstwa wszystkich obywateli byo zatem budowane w oparciu o

  wsplny fundament kulturowej tosamoci, a niekiedy jeszcze wsplnego etnicznego

  pochodzenia. W pocztkowym okresie powstawania nowoczesnych pastw narodowych

  dominowa liberalny nacjonalizm (np. w epoce Mazziniego i Wiosny Ludw), ktry wierzy

  w idea braterstwa narodw. Po nim za na scen europejskiej historii wkroczy nacjonalizm

  przesycony ideaami darwinizmu spoecznego, peen pogardy dla sabszych, ktrzy nie

  potrafili zwycia w walce o byt. W warunkach demokratyzacji sfery politycznej w

  nowoczesnych pastwach jedynym powszechnie dostpnym szerokim rzeszom obywateli

  sposobem uczenia si prawdy o nadrzdnej wartoci wsplnoty politycznej, cenniejszej ni

  ycie, bya suba wojskowa. Wspczesne republiki przyniosy ze sob ide masowej armii

  obywatelskiej, poniewa braterstwo broni jest najpewniejszym i najskuteczniejszym

  sposobem nie tylko udowodnienia wagi, lecz wrcz samego istnienia braterstwa czcego

  obywateli we wsplnot polityczn4.

  Odmienna od wymienionych powyej koncepcja braterstwa zwizana jest z

  mylowym dziedzictwem europejskiego owiecenia. Owieceniowy deizm, ktry mwi o

  Bogu jako ojcu nie mia wikszego wpywu na uksztatowanie wczesnej koncepcji

  braterstwa. Jest to idea braterstwa powszechnego, ktre powstaje w oparciu o wspln natur

  wszystkich ludzi. O owieceniowej koncepcji mona powiedzie, e jest signiciem poza

  histori. Myl tamtej epoki podkrelaa bowiem, e wszelkie rnice pomidzy ludmi

  wynikaj z ludzkich ustale. Poprzedza je waniejsza od nich naturalna rwno wszystkich

  ludzi, czyli pierwotne powszechne braterstwo5. Tak tre przypisywano ostatniemu z

  czonw hasa rewolucji francuskiej: libert, galit, fraternit. Rewolucja ta dya do

  odtworzenia i trwaego respektowania naturalnej rwnoci oraz zbudowania w oparciu o ni

  wsplnoty. Jednak w zapale niesienia dobrej nowiny o powszechnym braterstwie caej

  ludzkoci napotkaa opr ssiednich cia politycznych. W tej sytuacji rewolucjonici

  francuscy odkryli w sobie nagle si namitnego patriotyzmu, ktrego wyrazem staa si

  Marsylianka. Okazao si te, e sia oporu Europy wobec rewolucyjnej Francji nie

  wynikaa tylko z potgi reakcyjnych dworw, lecz take ze spontanicznego zrywu

  4 Por. tame, s. 21-25.

  5 Por. J. Ratzinger, Chrzecijaskie braterstwo, dz. cyt., s. 23.

 • niemieckiego, woskiego czy hiszpaskiego ludu, ktry w uniwersalnym posaniu francuskiej

  rewolucji widzia tylko gwat zadany przez obcych, przez Francuzw. Lud ten by moe

  nigdy nie dowiedziaby si o naturze swej tosamoci, gdyby nie ta obca, dokonywana pod

  hasami powszechnego braterstwa, napa6.

  Signicie poza histori jest charakterystyczne nie tylko dla owiecenia, ale rwnie

  spotykane w marksizmie. Postrzega si w nim ludzko jako podzielon na dwie radykalnie

  przeciwne grupy: kapita i proletariat. Obecna walka tych grup prowadzona jest w imi

  eschatologicznego zjednoczenia w spoeczestwie bezklasowym. To zjednoczenie dokona si

  poza histori, jest ono trwaym i ostatecznym stanem ludzkoci. Dla marksizmu podzia

  ludzkoci jest dan historyczn, odejciem od natury, samowyobcowaniem si czowieka.

  Marksizm wierzy, e przezwycienia tej historycznej alienacji, nie naley poszukiwa w

  nieokrelonym marzycielstwie, lecz w cisej dyscyplinie, zdecydowanej i wiadomej swego

  celu walki. Jest nim pene i pozbawione zrnicowa braterstwo oparte na pierwotnej, czystej

  ludzkiej naturze, ale drog do niego jest ograniczone braterstwo proletariatu (partii

  socjalistycznej)7.

  Owieceniowa i marksistowska koncepcja powszechnego braterstwa opartego na

  czystej ludzkiej naturze, oznaczajca w praktyce konstruowanie od podstaw braterskiej

  spoecznoci, znajduje dzisiaj niewielu obrocw, nawet wrd zwolennikw lewicy. Kiedy

  wspczeni socjalici mwi o braterstwie, czsto maj na myli idea stanowicy pewn

  wersj liberalnej koncepcji braterstwa. Liberaowie, jeli w ogle wspominaj o braterstwie,

  nie uznaj go za niezalen zasad, ale za pochodn wolnoci i rwnoci. Spoeczestwo

  realizuje idea braterstwa, gdy jego czonkw traktuje si jako wolne i rwne osoby, czego

  praktycznym wyrazem jest posiadanie praw politycznych i obywatelskich. Socjalici za

  uwaaj, e rwnie wane s prawa socjalne. Socjalistyczna koncepcja braterstwa jako

  spoecznego obywatelstwa nadal jednak uznaje braterstwo raczej za pochodn wolnoci i

  rwnoci ni za niezalen zasad. Na gruncie wspczesnej filozofii politycznej niezalen

  zasad braterstwa spotka mona w szkole mylenia znanej pod nazw komunitaryzmu.

  Zdaniem komunitarystw z braterstwem mamy do czynienia w politycznym spoeczestwie,

  ktre jednoczy akceptacja oglnej i caociowej koncepcji dobra. Nie trzeba wic braterstwa

  budowa na nowo, gdy istnieje ono ju w chwili obecnej, przybierajc posta zwykych

  spoecznych praktyk, tradycji kulturowych i wsplnych spoecznych porozumie, ktre

  6 Por. D. Gawin, W poszukiwaniu mitw braterstwa. O kulturowej tosamoci jako fundamencie wsplnoty

  politycznej, art. cyt., s. 23-24. 7 Por. J. Ratzinger, Chrzecijaskie braterstwo, dz. cyt., s. 26.

 • mona nazwa wspln form ycia czy te wanie wsplnotow koncepcj dobra. Nie

  wdajc si w szczegy krytyki, z jak stanowisko komunitarystw spotyka si, mona

  oglnie powiedzie, e najbardziej krytykowane jest ono przez liberaw, ktrzy zarzucaj

  komunitarystycznej koncepcji braterstwa przede wszystkim sprzeczno z dwoma

  podstawowymi aspektami nowoczesnego wiata: wymogiem indywidualnej autonomii i

  spoecznym pluralizmem8.

  Swoist tre pojciu braterstwa nadao chrzecijastwo. Co ciekawe, z

  chrzecijaskim ujciem bywaj mylone tak rne twory jak koncepcje religii misteryjnych i

  owieceniowa idea braterstwa. Pierwsze ze wzgldu na ustalenie w chrzecijastwie granicy

  braterstwa midzy wtajemniczonymi (chrzecijanami) a niewtajemniczonymi

  (niechrzecijanami), druga wskutek postulowanej przez chrzecijastwo uniwersalnej

  mioci bliniego. Chrzecijaskie braterstwo jest przede wszystkim braterstwem ze wzgldu

  na wsplne ojcostwo Boga. Przy czym w przeciwiestwie do stoicyzmu i owiecenia chodzi

  tutaj o osobowe pojcie Boga Ojca. Co wicej, swoisty rys chrzecijastwa stanowi

  przekonanie, e ojcostwo Boga jest zaporedniczone przez Syna. Stary Testament odrnia

  dwie formy Boego ojcostwa i odpowiednio dwie formy synostwa oraz braterstwa:

  wynikajce ze stworzenia i oparte na wybraniu Izraela. Izrael by jednak jedynie zapowiedzi,

  ktr speni Chrystus bdcy waciwym Izraelem i rzeczywistym Synem. Jednoczenie fakt,

  i Chrystus sta si czowiekiem wiadczy o tym, e swego synostwa nie chcia On zachowa

  jedynie dla siebie, sensem wcielenia jest wanie udostpnienie go dla wszystkich. Czowiek

  moe zjednoczy si z Chrystusem i dzieli z nim Jego synostwo, by synem w Synu.

  Braterska wsplnota obejmuje tych wszystkich, ktrzy pozostaj w jednoci z Chrystusem.

  Akt, przez ktry urzeczywistnia si jedno z Nim, stanowi chrzest oraz celebrowanie

  Eucharystii. W chrzecijastwie podkrela si, e w przeciwiestwie do pozostaych

  koncepcji, braterstwo chrzecijaskie opiera si na rzeczywistoci, a nie na idei, gdy

  wszczepienie w Chrystusa traktuje si tu jako rzeczywiste9.

  8 Por. W. Kymlicka, Braterstwo, w: R. E. Goodin, F. Pettit (red.), Przewodnik po wspczesnej filozofii

  politycznej, Warszawa 2002, s. 485. 9 Por. J. Ratzinger, Chrzecijaskie braterstwo, dz. cyt., s. 55-56.

 • Istota braterstwa

  Braterstwo naley zaliczy do kategorii wizi spoecznych10

  . Podobnie jak kady inny

  rodzaj wizi spoecznej ma ono charakter dwuaspektowy. Pierwszy z nich stanowi dajce si

  rzeczowo okreli wsplnoci i zwizki midzy ludmi. Tworz one podstaw, w oparciu o

  ktr wi braterska moe powsta. Drugi aspekt stanowi swoiste stany i akty wiadomoci:

  poczucie szczeglnej cznoci z drugimi ludmi i manifestacje tego poczucia w postawach,

  zachowaniach, dziaaniach czy to indywidualnych, czy zbiorowych11

  .

  W cigu dziejw wypracowano i odwoywano si do rnych koncepcji braterstwa.

  Wsplny dla nich wszystkich jest drugi z wyodrbnionych powyej aspektw, czyli strona

  wiadomociowa tej wizi. Natomiast elementem rnicym jest aspekt pierwszy, czyli to, co

  wsplne dla ludzi, a wic generujce ow wi.

  Braterstwo w pierwotnym znaczeniu, tzn. rozumiane jako pokrewiestwo, okrela

  niezbyt liczn wsplnot ludzk. Wszystkie pozostae koncepcje znacznie rozszerzaj krg

  ludzi powizanych bratersk wizi, cho rni si pod tym wzgldem. Imponujca jest

  rnorodno wyobrae odnonie tego, co moe by wsplne dla ludzi i stanowi czynnik

  generujcy wi bratersk. Powyej zaprezentowane odmiany idei braterstwa pokazuj, e

  moe ono opiera si na powinowactwie somatycznym, porozumieniu, wybraniu, wierze w

  boga, przekonaniu o wsplnym pochodzeniu/zwizku z Bogiem, tosamoci kulturowej,

  koncepcji dobra, ludzkiej naturze itd. Jedne z czynnikw generujcych wi maj charakter

  materialny, inne za duchowy. Jedne s oczywiste, uznanie za innych wymaga wiary.

  Niektre z nich s zastane, inne stanowi dzieo czowieka. Przekonanie o tym, co wsplne

  moe mie potwierdzenie w rzeczywistoci lub stanowi fikcj, ktr niewiadomie lub w

  sposb zamierzony si upowszechnia. Koncepcja braterstwa jest akceptowana i rozwijana w

  ramach bardzo rnych tradycji mylenia: np. nacjonalizmu, liberalizmu, republikanizmu czy

  socjalizmu. Tym, co czy wszystkie zaprezentowane tutaj odmiany idei braterstwa, nie jest

  przekonanie o tym, co wsplne dla ludzi, ale raczej swoisto aspektu wiadomociowego

  wizi braterskiej, czyli poczucia cznoci z innymi ludmi rodzcego si w oparciu o to, co

  wsplne. Nie bez znaczenia jest oczywicie charakter elementu wsplnego, bowiem to dziki

  niemu powstaje okrelone poczucie cznoci z innymi, niemniej jednak nie stanowi on istoty

  braterstwa. We wszystkich wymienionych powyej koncepcjach braterstwa chodzi o

  10

  Por. haso Braterstwo w: J. Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN. Tom 4, Warszawa 2001, s. 398-399,

  haso Braterstwo, w: W. Piwowarski (red.), Sownik katolickiej nauki spoecznej, Warszawa 1993, s. 22. 11

  Por. J. Turowski, Socjologia. Mae struktury spoeczne, Lublin 2001, s. 92.

 • podobiestwo aspektu wiadomociowego tej wizi do tego, jaki wystpuje wrd dzieci tych

  samych rodzicw. W grupie rodzestwa kada jednostka ma poczucie, e jest traktowana

  osobowo, a nie rzeczowo, tzn. e odniesienie do niej ma charakter podmiotowy,

  nieinstrumentalny. Wrd braci wystpuje poczucie, e najwaniejsze s kontakty z drug

  osob jako tak, czy inaczej mwic, waniejsze jest z kim ni co si robi. Kady z czonkw

  braterskiej wsplnoty ma wiadomo wystpowania w caej swej osobowoci w

  przeciwiestwie do spoecznoci, w ktrych dominuj stosunki midzy osobowociami

  czstkowymi, to znaczy obcowanie spoeczne dokonuje si jedynie w paszczynie

  penionych funkcji. Maj te oni wiadomo rwnoci w stosunkach midzy sob

  wynikajcej z braku zalenoci, jak spotykamy w relacjach rodzice-dzieci. Jest to zaleno

  zwizana z pochodzeniem dzieci od rodzicw i funkcj opiekuczo-kierownicz tych

  ostatnich. wiadomo rwnoci, a za jej spraw rwnie bliskoci, powstaje tutaj przede

  wszystkim ze wzgldu na to, e kady z braci w jednakowym stopniu partycypuje w tym, co

  dla nich wsplne, tzn. ojcostwie. Naley te zwrci uwag, e aspekt psychospoeczny wizi

  czcej braci cechuje szczeglna intensywno postawy. Szczeglnie silnie rozwinite s

  emocjonalne nastawienia do wsplnoty braterskiej jako caoci, mog te by w stosunku do

  poszczeglnych jej czonkw. Wszystko to sprawia, e wi braterska jest silna i zaya, za

  wsplnota braterska cechuje si wysokim stopniem spoistoci i integracji12

  . Nie wszystkie z

  odmian idei braterstwa ujmuj wi bratersk dokadnie tak jak j opisano powyej,

  chociaby ze wzgldu na przyjte przez nie zaoenia antropologiczne, natomiast wszystkie

  rozumiej j jako wi mocn, jednoczc ludzi, cho rni si wyobraeniem odnonie jej

  natenia. Zespolenie ludzi, ich wyjtkowa jedno, bdca konsekwencj rwnego

  partycypowania w tym, co wsplne (ojcostwie, naturze, kulturze, wolnociach itd.), wydaje

  si by cech swoist braterstwa. Przy czym rwno, o ktrej tu mowa, uniewania

  wszystkie inne podziay, a przynajmniej powanie pomniejsza ich znaczenie. Drugim rysem

  charakterystycznym braterstwa, stanowicym implikacj rwnoci i jednoci, jest

  powinnociowy charakter braterskich relacji13

  . Relacje braterskie s przyjmowane przez kad

  jednostk jako wasna przestrze moralna, w ktrej poczuwa si ona do powinnoci wobec

  spoecznoci braterskiej. Sposb, w jaki bracia s zobowizani odnosi si wzajemnie do siebie,

  nazywany jest braterskim etosem. Obowizuje on jednakowo kadego bez wyjtku czonka

  spoecznoci braterskiej. O ile jednak samo istnienie szczeglnego etosu, ktry obowizuje

  12

  Por. J. Turowski, Socjologia. Mae struktury spoeczne, dz. cyt., s. 110; B. Szacka, Wprowadzenie do

  socjologii, Warszawa 2003, s. 195-196. 13

  Por. P. Sztompka, Socjologia, Krakw 2002, s. 187.

 • wewntrz braterskiej wsplnoty, jest zakadane przez wszystkie odmiany idei braterstwa, to

  ju jego tre jest rnie okrelana w poszczeglnych ujciach.

  aden inny ze znanych terminw nie wyraa dokadnie tej samej treci, co braterstwo.

  Nawet, wydawaoby si bardzo zbliony termin wsplnota, nie ma tego samego znaczenia.

  Stanowi on oglniejsze okrelenie pewnej kategorii wizi spoecznych, a mianowicie takich,

  ktre odznaczaj si znacznym udziaem elementu emocjonalnego, charakterem personalnym

  a nie formalnym, szczegln si ze wzgldu na to, e powstaje w oparciu wartoci wysze.

  Tre pojcia braterstwo jest jednak bogatsza. Braterstwo czy ludzi we wsplnot, ale

  wsplnot specyficzn (bratersk), w ktrej wystpuje szczeglnie silna wi, poczucie

  bliskoci, jednoci, rwnoci oraz obowizuje specyficzny wewntrzny etos.

  Braterstwo ograniczone versus braterstwo powszechne

  Przedstawione odmiany idei braterstwa mona zakwalifikowa do dwch rnych

  typw: braterstwa ograniczonego oraz braterstwa powszechnego, ktre mona te nazwa

  braterstwem w mikro i makroskali14

  . Z pierwszym typem mamy do czynienia w przypadku

  pokrewiestwa krwi, wyznawania tej samej religii, przynalenoci do tej samej wsplnoty

  politycznej czy narodowej. Ograniczone braterstwo ustanawia wyran granic: czy braci i

  oddziela ich od nie-braci. Co wicej, cech ograniczonego braterstwa jest obowizujcy

  wewntrz braterskiej wsplnoty etos, ktry rni si od sposobu zachowania si wobec

  znajdujcych si poza ni nie-braci. Innymi sowy idea ograniczonego braterstwa niemal z

  koniecznoci tworzy dwa obszary: etos wewntrzny i zewntrzny. Natomiast do drugiego

  typu naley na przykad stoicka oraz owieceniowa koncepcja braterstwa, ktre nie

  ustanawiaj adnych granic, wczajc do braterskiej wsplnoty wszystkich ludzi bez wyjtku

  i traktujc ich jednakowo.

  Czowiek zwykle jest skonny uniwersalnemu otwarciu przypisywa wiksz warto

  ni jakimkolwiek ograniczeniom. Braterstwo w mikroskali, w ktrym obowizuje specjalne

  traktowanie czonkw wsplnoty braterskiej, moe wic budzi wtpliwoci natury etycznej.

  Krytykujc braterstwo w mikroskali zwykle wskazuje si jego nieracjonalno. Zakada si

  bowiem, e racjonalno nakazuje wszystkich ludzi traktowa jednakowo, a wic stosowa

  reguy, ktre byyby uniwersalne, bezstronne oraz bezosobowe. Prekursorami tej tradycji

  mylenia s staroytni stoicy, twrcy teorii kosmopolityzmu (np. Diogenes, Hierokles, Marek

  14

  Por. haso Braterstwo, w: W. Piwowarski (red.), Sownik katolickiej nauki spoecznej, dz. cyt., s. 22.

 • Aureliusz, Plutarch, Seneka). Czowiek, zdaniem stoikw, jest obywatelem wiata (kosmou

  polits), chocia yje w dwch spoecznociach jednoczenie: partykularnej spoecznoci

  swoich narodzin oraz spoecznoci oglnoludzkiej. Zasadniczym rdem jego moralnych

  zobowiza pozostaje jednak spoeczno oglnoludzka, poniewa tylko przez przypadek

  naley on do swojej spoecznoci partykularnej. Stoicy nie proponowali zniesienia

  miejscowych form politycznej organizacji i zastpienia ich wiatowym pastwem. Twierdzili

  natomiast, e identyfikacja ze spoecznoci obejmujc wszystkich ludzi oznacza afirmacj

  tego, co najcenniejsze w czowieku: jego rozumnoci oraz inklinacji w kierunku

  sprawiedliwoci i dobra. Wszelkie za partykularne lojalnoci prowadz do niezgody i braku

  sprawiedliwoci. Jednak jednostka nie musi bezwarunkowo porzuca swoich partykularnych

  tosamoci, lecz stara si, aby temu krgowi, ktry definiuje jej czowieczestwo, jako

  najbardziej podstawowemu i wartociowemu, da pierwszestwo przed wszystkimi innymi15

  .

  Owiecenie z jego ideaem powszechnego braterstwa stanowi tradycj, do ktrej

  obecnie odwouj si protagonici moralnoci liberalnej. Uwaaj oni, e moralno ta jest

  uniwersalna (moliwa do przyjcia przez wszystkich i obowizujca wszystkich), bezstronna

  (neutralna wobec rywalizujcych stron czy interesw) i bezosobowa (zakada punkt widzenia

  jakiej idealnej, a nie konkretnej osoby). Dokadniej moralno liberaln mona

  scharakteryzowa w nastpujcy sposb: 1) skada si ona z regu, ktre uzna kady rozumny

  czowiek w pewnych idealnych warunkach, 2) reguy te nakadaj ograniczenia, ale neutralne

  wzgldem rywalizujcych ze sob, konkurencyjnych interesw; sama moralno nie wyraa

  niczyich partykularnych interesw, 3) reguy te s take neutralne, jeeli chodzi o

  rywalizujce, konkurencyjne zbiory przekona na temat najlepszego sposobu ludzkiego ycia,

  4) jednostkami bdcymi zarwno przedmiotem moralnoci, jak i jej podmiotem, s

  poszczeglne istoty ludzkie, a w ocenach moralnych kada jednostka uwaana jest wycznie

  za jednostk i za nic wicej, 5) punkt widzenia osoby dziaajcej moralnie, okrelony przez

  wierno tym reguom, jest jeden i ten sam dla wszystkich dziaajcych moralnie i jako taki

  niezaleny jest od wszelkiego spoecznego partykularyzmu. Takiemu pojmowaniu moralnoci

  warto powici tutaj wicej uwagi, poniewa od czasw owiecenia, a szczeglnie we

  wspczesnej kulturze cieszy si wysokim prestiem. Uznaje ono bowiem, e wydawane na

  15

  Por. M. Nussbaum, Patriotism and cosmopolitanism, w: M. Nussbaum, J. Cohen (red.), For love of country?,

  Boston 2002, s. 7-8.

 • jego gruncie osdy moralne, maj charakter obiektywny, a ponadto waciwe s dla kadej

  obdarzonej rozumem osoby, niezalenie od jej interesw, uczu i pozycji spoecznej16

  .

  Liberalna moralno zakada, e czowiek dokonujc osdw i wyborw jest w stanie

  by niezaleny od swoich relacji z innymi ludmi. Fakt, e kto przynaley do tej samej

  spoecznoci, co ja w myl liberalnej teorii nie determinuje moich obowizkw wzgldem

  niego. Jako gwn wad partykularyzmu, a wic rwnie braterstwa w mikroskali,

  moralno liberalna postrzega brak racjonalnoci. Pozwalajc relacjom i lojalnociom

  wpywa na decyzje jednostki, ograniczone braterstwo i wszelki partykularyzm daje

  pierwszestwo nieracjonalnym czynnikom, takim jak sentymenty, uprzedzenia, spoeczne

  konwencje. Racjonalna refleksja nad moralnoci winna prowadzi do wypracowania takich

  zasad, na ktre mog zgodzi si wszyscy ludzie bez wzgldu na przynaleno grupow.

  Krytycy moralnoci liberalnej jako gwn jej sabo wskazuj przyjmowany przez

  ni nieprzekonywujcy obraz czowieka. Chodzi tutaj o cise odseparowanie od siebie sfery

  moralnej czowieka i kwestii jego osobistej tosamoci. Twierdz oni, e nieuprawnion

  praktyk jest utosamianie liberalnej moralnoci z bezstronnoci, gdy ta ostatnia rni si

  od moralnoci liberalnej tym, e zawsze wystpuje w partykularnym kontekcie, stanowi

  16

  Por. A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnot?, Res Publica 1990 nr 4, s. 146-147. Zdaniem Alasdaira

  MacIntyrea korzenie liberalnej moralnoci tkwi w owieceniowych prbach uzasadnienia moralnoci

  powszechnej, ktre pojawiy si na skutek rozpadu tradycyjnego, czyli teleologicznego schematu moralnego.

  Zgodnie z tym schematem sens i cel ycia czowieka zawiera si w przechodzeniu ze stanu

  nieuporzdkowanego, nieracjonalnego do stanu wyznaczonego przez telos. Czowiek posiada swj okrelony

  cel, ktry, jako byt racjonalny, jest w stanie rozpozna, jak rwnie potrafi odkry zasady, pozwalajce ten cel

  osign. Innymi sowy, rozum moe odkry normy (nakazy i zakazy), ktrych przestrzeganie pozwoli mu

  przeprowadzi swoj natur z potencjalnoci do aktu. Zakwestionowanie schematu teleologicznego przez

  mylicieli owieceniowych, to znaczy rozerwanie wizi pomidzy natur czowieka (czowiektakijakijest),

  zbiorem norm (etyk) i celem (czowiekjakimpowiniensista), pozwolio stwierdzi, e przejcie od sdw

  opisujcych do wartociujcych, czyli od jest do powinien jest nieuprawnione. Kiedy to, co czowiek

  powinien, stao si wolne od uwika konkretnej jednostki, a wic take od uwika w konkretne wymogi

  statusu i roli, wwczas zaczto szuka nowych uniwersalnych punktw odniesienia. Wedug I. Kanta mona je

  odnale w autonomicznym rozumie, natomiast wedug utylitarystw (np. J. Benthama) w kryterium

  uytecznoci. MacIntyre dowodzi, e zakwestionowanie schematu teleologicznego nastpio na skutek

  porzucenia funkcjonalistycznego rozumienia dobra (gdzie dobry znaczy, e jest zdolny wypeni jak funkcj,

  cel). Dobro zaczto rozumie, jako zewntrzne wobec praktyki, w ramach ktrej jest ono realizowane, czyli

  innymi sowy, oderwano dobro od funkcji jak realizuje dobry czyn, co w rezultacie doprowadzio do dociekania

  susznoci czynu poza funkcj, jak on realizowa. W funkcjonalistycznej koncepcji dobra, dobry znaczy to

  samo, co dobry moralnie, bowiem w sferze tego, co etyczne znajduj si wszystkie aspekty praxis i nie ma

  potrzeby wrd wszystkich funkcji czowieka wyrnia tych, ktre przynale do sfery etycznej (nie rozdziela

  si wymiaru teleologicznego i funkcjonalnego). W sytuacji porzucenia funkcjonalistycznej koncepcji dobra i

  modelu teleologicznego (to znaczy rozdzielenia ich), stanlimy zatem przed faktem wyodrbnienia ze sfery

  praxis tego, co autonomicznie moralne. Skrajna uniwersalizacja standardw moralnych nastpia wic z powodu

  koniecznoci zapenienia prni powstaej po pkniciu wymiaru teleologicznego i funkcjonalnego. Owiecenie

  prbowao znale obiektywn przestrze, w ktrej mona zawiesi racje dla uzasadnie nakazw moralnych.

  Utylitaryci uzasadniali moralno posugujc si kryterium przyjemnoci (uytecznoci, korzyci), ktrej

  dowiadczaj wszyscy ludzie, natomiast kantyci odwoywali si do racjonalnoci, ktra rwnie stanowi

  przymiot wszystkich ludzi (por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralnoci, dz. cyt., s. 115,

  234).

 • bowiem kierowanie si partykularnymi zasadami z wykluczeniem wpywu osobistych

  uprzedze czy interesw. Ograniczone braterstwo nie oznacza stronniczoci, poniewa nie

  polega na faworyzowaniu kogo wbrew obowizujcym zasadom. Braterstwo w mikroskali

  zakada kierowanie si etosem wasnej spoecznoci braterskiej bez okazywania specjalnych

  wzgldw adnemu z jej czonkw17

  .

  Powstaje pytanie, czy moliwe jest pogodzenie moralnoci liberalnej z etosem

  braterstwa w mikroskali. Z perspektywy liberalnej ograniczone braterstwo mona prbowa

  uzasadni ukazujc je jako najbardziej efektywny sposb realizacji moralnoci liberalnej.

  Jeeli przyjmiemy, e kady czowiek ma zobowizania w stosunku do innych ludzi jako

  ludzi, to o wiele wicej i mniejszym kosztem mona pomc potrzebujcym, ktrzy s blisko

  ni tym, do ktrych dotarcie wymagaoby wiele wysiku i w zwizku z tym przyniosoby

  znacznie mniejsze efekty. Saboci tej argumentacji jest to, e nie potrafi okreli kim s ci,

  ktrzy s blisko, czyli jaki jest zasig braterskiej wsplnoty. Z punktu widzenia liberalnej

  moralnoci mona te specjalne wizi, jakie cz bratersk wsplnot, potraktowa jako

  obszar, w ktrym stosowane s zasady liberalnej moralnoci (jak czyni to Andrew

  Oldenquist). Wwczas partykularyzm zostaje usankcjonowany, poniewa specjalne wizy

  jawi si jako konieczny warunek zastosowania liberalnych zasad, a ponadto okazuje si, e

  liberalna teoria jest nie czym innym, jak daniem lojalnoci wobec rozszerzonej grupy, jak

  jest ludzko. Krytycy tego stanowiska przekonuj, e w tym przypadku bd liberaw

  polega na twierdzeniu, e lojalno wobec szerszej grupy ma wiksz moraln wag ni

  lojalno wobec wszej grupy. Twierdz, e nie ma adnych zewntrznych ogranicze, aby

  czowiek rozcign lojalno na jak najszersz wsplnot, nie wyczajc ludzkoci, oprcz

  ogranicze natury psychologicznej, gdy dla wikszoci osb rozszerzanie lojalnoci

  prowadzi do ich osabienia18

  . Jednak ta krytyka sama nie wydaje si przekonywujca,

  poniewa prowadzi do wniosku, e wszystkie spoecznoci, do ktrych jednostka naley maj

  17

  Por. A. Oldenquist, Loyalties, The Journal of Philosophy 1982 vol. 79, nr 4, s. 186-187. Wyjaniajc

  problem bezstronnoci/stronniczoci, Andrew Oldenquist posuguje si analogi z rodzin. Ot powszechnie

  aprobowanym zachowaniem w wielu spoecznociach ludzkich jest ratowanie przez rodzicw wasnego dziecka,

  a nie obcej osoby (przy zaoeniu, e trzeba wybiera komu przyj z pomoc). W przypadku braterstwa w

  mikroskali jest podobnie, bazuje ono na moralnoci stanowicej etos spoecznoci braterskiej, a nie na przykad

  na korzyciach (mogoby si okaza, e obca osoba jest dla danej spoecznoci bardziej przydatna ni wasne

  dziecko). David McCabe stara si wykaza sabo argumentacji Oldenquista mwic, e usprawiedliwienie

  partykularyzmu przez analogi do lojalnoci rodzinnych jest nietrafione, poniewa mona poda jako

  kontrprzykad sytuacj, w ktrej trzeba bdzie wybra, czy przyj z pomoc komu, kto jest tej samej rasy co ja,

  czy czowiekowi reprezentujcemu inn ras. Przyjcie z pomoc temu, kto naley do mojej rasy niczym nie

  bdzie si rnic od rasizmu, gdy kryterium jest podobne (por. D. McCabe, Patriotic gore, again, w: I.

  Primoratz (red.), Patriotism, New York 2002, s. 123-124). Wydaje si, e bd McCabea polega na tym, i

  ilustruje on ogln zasad specyficznym przykadem i wyciga wnioski, ktre odnosi do wszystkich przypadkw

  objtych t zasad. 18

  Por. A. Oldenquist, Loyalties, art. cyt., s. 180-181.

 • by traktowane jednakowo, a przecie w rzeczywistoci ludzkie lojalnoci rni si od siebie

  pod wzgldem jakociowym, a to z kolei implikuje rnice w obowizkach. Prcz tego

  psychologiczne ograniczenia w rozszerzaniu lojalnoci nie stanowi wystarczajcego

  powodu, aby nie zachca do ich rozszerzania ze wzgldw moralnych, a to prowadzi do

  zaprzeczenia specjalnej relacji z partykularn spoecznoci19

  . Ograniczone braterstwo z

  punktu widzenia moralnoci liberalnej prbuje si rwnie uzasadni (jak np. Alan Gewirth)

  wskazujc, e spoeczno stanowi wsplnot woli, to znaczy jej czonkowie s zwizani

  dobrowolnym kontraktem, ktry okrela ich wzajemne obowizki w zamian za moliwo

  korzystania z praw (korzyci). Zgodnie z t argumentacj specjalne traktowanie czonkw

  wasnej spoecznoci braterskiej nie sprzeciwia si liberalnej moralnoci. Jest

  usprawiedliwione, gdy stanowi rodzaj dobrowolnego zobowizania20

  . Saboci tej

  argumentacji jest milczco zakadana moliwo wypowiedzenia kontraktu. W rezultacie

  jednostka nie musiaaby angaowa si na rzecz braterskiej spoecznoci. Przy takim ujciu

  charakteru braterskiej spoecznoci, mwienie o jej swoistoci, a zwaszcza swoistym

  braterskim etosie, traci sens.

  Wydaje si, e szczeglny etos braterstwa w mikroskali, ktrego nie sposb

  usprawiedliwi na gruncie liberalnej teorii, znajduje najbardziej przekonujce uzasadnienie z

  partykularnego punktu widzenia. Z perspektywy partykularyzmu wizi, w ktre jednostka jest

  zaangaowana i ktre decyduj o jej osobowej tosamoci, stanowi podstaw do uzyskania

  wiedzy o jej obowizkach. Czowiek bowiem, jako istota rozumna, posiada umiejtno

  odkrywania waciwych mu celw, w tym przypadku zwizanych z czonkostwem w

  spoecznoci braterskiej, oraz rodkw do ich realizacji. Obowizki jednostki wzgldem

  grupy pozostaj jednak zawsze w cisym zwizku z etosem spoecznoci, gdy jego istotn

  cz stanowi definicja potrzeb i interesw czonkw spoecznoci. Im za odpowiadaj

  okrelone zobowizania. Inaczej mwic, czowiek uczy si regu postpowania w wersji, w

  jakiej ucielenione s one w etosie partykularnej spoecznoci, za reguy te ochraniaj dobra

  (potrzeby i interesy czonkw), ktre s specyficzne i partykularne, bowiem korzystanie z

  dbr moliwe jest jedynie w okrelonym miejscu i czasie. Jeeli zatem liberalna moralno

  nakazuje czerpa wiedz o reguach postpowania, w tym o zobowizaniach, z czysto

  rozumowej refleksji nad ludzk kondycj, to tym samym wymaga od czowieka rzeczy

  niemoliwej, a mianowicie, aby si uwolni od spoecznych relacji i sta si pozbawion

  tosamoci abstrakcyjn istot. Ponadto trzeba zwrci uwag na fakt, e zachowanie moralne

  19

  Por. D. McCabe, Patriotic gore, again, dz. cyt., s. 123-124. 20

  Por. A. Gewirth, Ethical Universalism and Particularism, Journal of Philosophy 1988 nr 85, s. 283-302.

 • czowieka nie jest nigdy motywowane jedynie rozumowym przekonaniem, e tak naley

  postpowa. Wydaje si rzecz nieprawdopodobn, aby czowiek mia na tyle pewnoci i

  zaufania do czysto rozumowych zasad moralnych, e nie musiaby szuka potwierdzenia dla

  nich w praktyce ycia spoecznego. Osoba ludzka potrzebuje spoecznoci, aby by

  podtrzymywana jako moralny podmiot21

  .

  O ile partykularyzm z perspektywy liberalnej moralnoci okazuje si trudny do

  uzasadnienia, to usprawiedliwienie uniwersalnych obowizkw z perspektywy partykularnej

  nie nastrcza wikszych trudnoci. Decydujcy jest tutaj sposb postrzegania innych ludzi. W

  przeciwiestwie do liberalnych uj, ludzi nie naley postrzega jako wyizolowane istoty, ale

  jako czonkw okrelonych spoecznoci. Unika si w ten sposb mylowej puapki, w jak

  wpada liberalizm, polegajcej na tym, e relacje z ludmi nie nalecymi do wasnej

  spoecznoci traktuje si wycznie jako odniesienie si jednej istoty ludzkiej do innej. Skoro

  kady naley do jakiej spoecznoci, to stosunek do drugiego czowieka posiada dwa

  wymiary: jako do istoty ludzkiej oraz jako do czonka partykularnej spoecznoci.

  Zobowizania wynikajce z pierwszego wymiaru polegaj na respektowaniu podstawowych

  praw, jakie przysuguj kademu z racji jego czowieczestwa22

  . W formie tych praw (np.

  prawa do cielesnej integralnoci, osobistej wolnoci, minimum poywienia itp.) wyraone s

  warunki, ktre musz by spenione, aby czowiek mg godnie y. W pierwszej kolejnoci

  obowizek zaspokojenia potrzeb czowieka chronionych przez jego podstawowe prawa

  spoczywa na spoecznoci, do ktrej on naley (np. narodowej). Przy czym dziaanie to nie

  moe narusza podstawowych praw czonkw innych grup spoecznych. Dopki prawa

  podstawowe s respektowane, dopty etycznie usprawiedliwionym postpowaniem pozostaje

  preferencyjne traktowanie wasnej spoecznoci braterskiej. Jednake w sytuacji, gdy dana

  spoeczno partykularna nie jest w stanie zagwarantowa efektywnej realizacji praw

  podstawowych, wwczas powinno w tym zakresie spoczywa na innych spoecznociach.

  Dziaania majce na celu zagwarantowanie podstawowych praw musz by podejmowane z

  poszanowaniem autonomii danej spoecznoci, jedynie w skrajnych przypadkach mona

  zastosowa ograniczon doz przymusu (tzw. ingerencja humanitarna23

  ). W ten sposb

  moliwy staje si kompromis pomidzy obydwoma typami moralnoci: bratersk i liberaln.

  Stwierdzenie, e obowizki wobec wasnej spoecznoci spoczywaj w pierwszej kolejnoci

  21

  Por. A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnot?, art. cyt., s. 148-149; tene, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii

  moralnoci, dz. cyt., s. 350-351. 22

  Por. S. Nathanson, Patriotism, morality and peace, Lanham, Maryland 1993, s. 38. 23

  Por. Jan Pawe II, Ordzie na wiatowy Dzie Pokoju 1 stycznia 2000, pkt. 11, LOsservatore Romano

  wyd. pol. 2000 nr 1 (219), s. 6.

 • na jej czonkach stanowi regu zaczerpnit z moralnoci braterskiej, za nakaz

  zagwarantowania podstawowych praw czonkw innych spoecznoci, gdy te nie wypeniaj

  swoich funkcji, przy poszanowaniu ich autonomii, stanowi wyraz przekona liberalnych.

  Przypadek szczeglny braterstwo chrzecijaskie

  Chrzecijaskie braterstwo jest wizi ze wzgldu na wsplne ojcostwo Boga. Przy

  czym to ojcostwo jest zaporedniczone przez Syna. Braterska wsplnota obejmuje

  wszystkich, ktrzy pozostaj w jednoci z Chrystusem. Zwizek z Chrystusem uznaje si za

  rzeczywisty, a w konsekwencji braterstwo pozostaje oparte na rzeczywistoci, a nie na idei

  czy micie. W koncepcji chrzecijaskiej brami w sensie waciwym s zatem tylko

  chrzecijanie. Cech charakterystyczn jest te tutaj zniesienie wszelkich granic wewntrz

  wsplnoty braterskiej (spoecznych, stanowych, narodowych, midzy pciami itd.). W

  praktyce pozostaje jedna granica: pomidzy Stwrc a stworzeniem. Braterstwo

  chrzecijaskie ustanawia te wyran granic midzy wsplnot bratersk a reszt ludzi, lecz

  nie mona go uzna za typowy przykad braterstwa w mikroskali. Granic traktuje bowiem

  ambiwalentnie. Z jednej strony zostaje ona ustanowiona, za z drugiej naley j przekracza,

  poniewa celem powstania ograniczonej chrzecijaskiej wsplnoty braterskiej jest suba

  caej ludzkoci.

  Punkt wyjcia do zrozumienia specyfiki koncepcji chrzecijaskiej stanowi po

  pierwsze przekonanie, e adresatem dziea Jezusa Chrystusa jest caa ludzko, a po drugie

  idea wybrania. Idea ta zakada, e Bg powinien wybra sprawiedliwego i odrzuci

  grzesznika. Jedynym sprawiedliwym i tym samym wybranym jest syn Boy, Jezus Chrystus.

  Bierze on na siebie los, ktry powinien spotka wszystkich innych ludzi i w ten sposb

  wszystkich stawia na swoim miejscu, czynic ich wybranymi, podczas gdy sam staje si

  odrzucony. Dokonuje si wic tutaj wymiana w procesie wybrania, odwrcenie sytuacji:

  odrzucenie prowadzi ostatecznie do wybrania. W ten sposb wybrani i odrzuceni nie s sobie

  przeciwstawieni, ale s obok siebie i dla siebie nawzajem. Figur tej tajemnicy substytucji jest

  starotestamentalna para braci, Ezaw i Jakub, z ktrych jeden zosta wybrany, a drugi

  odrzucony, by w kocu sytuacja ulega odwrceniu. Substytucja powinna wci si

  powtarza. Wybrani i powoani przez Bo ask do poznania w wierze i mioci musz by

  gotowi na to, aby zosta zastpczo odrzuconym, a wtedy inni bd mogli by

  wspwybranymi dziki wymianie.

 • W koncepcji chrzecijaskiej ze wsplnot bratersk naley utosamia Koci, ktry

  jako cao jest nosicielem zastpczego wybrania. Jego misja polega na przyjciu zastpczego

  odrzucenia. Koci jako wybrana wsplnota nie moe odcina si od pozostaych ludzi. Jego

  wybranie jest tosame z misj. Jest on tylko jednym z dwch synw i jego zadaniem nie jest

  potpianie bdzcego brata, lecz jego uratowanie. Koci powinien sta si cis wsplnota

  bratersk nie dlatego, aby oddzieli si od drugiego brata, lecz dlatego, e tylko w ten sposb

  moe skutecznie peni swoje zadanie wobec niego. Wsplnota braterska nie dy zatem do

  zamknicia si na ludzi spoza jej grona, lecz sensem oddzielenia jest suba innym, ktrzy s

  ostatecznie drugim bratem, ktrego los zosta powierzony pierwszemu bratu24

  .

  Powstaje pytanie, dlaczego koncepcja chrzecijaskiego braterstwa zakada, e

  uniwersalne otwarcie da si zrealizowa jedynie dziki partykularnemu ograniczeniu.

  Prbujc rozwiza ten problem, naley przede wszystkim wskaza na znaczenie jakie w

  yciu czowieka odgrywa wsplnota o cile okrelonej tosamoci. Alasdair MacIntyre

  stwierdza, e istotn waciwoci przyjmowanej przez nas moralnoci jest to, e uczymy si

  jej w ramach i przez sposb ycia okrelonej wsplnoty. Jako podmiot moralny czowiek

  moe zaistnie i by nim nadal tylko dziki wsplnocie, a pozbawiony tej wsplnoty nie

  bdzie si rozwija w zakresie moralnego dziaania. Osobowo moralna jednostki ksztatuje

  si dziki etosowi wsplnotowemu. Zatem tylko we wsplnocie jednostka moe sta si

  zdolna do moralnoci i by w tej moralnoci podtrzymywana. MacIntyre wprowadza w tym

  kontekcie dwa pojcia: wsplnotowych praktyk oraz dbr wewntrznych. Pierwsze z

  nich oznacza wszelk spoecznie ustanowion, spjn i kooperatywn dziaalno ludzk,

  ktra ma na celu realizacj wzorcw doskonaoci charakterystycznych dla tej dziaalnoci. W

  ramach praktyk mona osiga dobra wewntrzne, ktre MacIntyre przeciwstawia dobrom

  zewntrznym, takim jak materialny dobrobyt, pienidze, presti itp. Gdy czowiek

  podejmujc praktyki wsplnotowe zorientowany jest na dobra wewntrzne, wwczas nabywa

  sprawnoci wewntrzne zwane cnotami. Wszelkie zatem cnoty powstaj w trybie

  ponadindywidualnym i wsplnotowym, ich byt zaley od ywotnoci wsplnot, w jakich

  czowiek ma udzia25

  .

  Charles Taylor wskazuje na rol, jak wsplnota odgrywa w akcie autoidentyfikacji

  jednostki. Odpowied na pytanie kim jestem? jest wana, aby rozpozna siebie jako

  24

  Por. J. Ratzinger, Chrzecijaskie braterstwo, dz. cyt., s. 81-84. 25

  Wyjaniajc czym s praktyki i dobra wewntrzne, MacIntyre posuguje si przykadem gry w szachy. Gra w

  szachy jest pewn praktyk, dobrem zewntrznym jest wygrana partia i ewentualna nagroda, dobra wewntrzne

  to wyksztacajce si w trakcie gry umiejtnoci analityczne, wyobrania strategiczna, wola walki. Te dobra

  wewntrzne sprawiaj, e kto dobrze gra w szachy i moe zacznie gra w szachy ze wzgldu na nie. (por. A.

  MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralnoci, dz. cyt., 338-344).

 • podmiot, zdoby zrozumienie siebie i otaczajcego wiata, zaakceptowa siebie. Czowiek

  jednak definiuje siebie zawsze w odniesieniu do innych. Geneza ludzkiego umysu

  stwierdza Taylor nie jest monologiczna, to znaczy nie jest czym, czego kady dokonuje

  na wasn rk, lecz dialogiczna. Aktu autointerpretacji mona dokona jedynie przy uyciu

  jzyka, ktry nie jest wyczn wasnoci jednostki, lecz jzykiem wsplnoty, do ktrej ona

  naley26

  . Odpowied na pytanie kim jestem? musi zawiera stwierdzenie tego, co dla

  czowieka istotne, co ma dla niego szczegln warto. Wymaga to usytuowania siebie w

  przestrzeni spoecznej, okrelenia swoich zaangaowa, zobowiza i przynalenoci. One

  za wyznaczaj ramy, wewntrz ktrych czowiek moe stara si oceni, co jest dla niego

  dobre, wartociowe, co wypada czyni, co akceptowa, a co zdecydowanie odrzuca. Moja

  tosamo pisze Taylor okrelona jest przez wizi i identyfikacj, stanowice ramy lub

  horyzont, wewntrz ktrych mog w kadym konkretnym przypadku prbowa ustali, co jest

  dobre czy wartociowe, co powinienem zrobi, lub co popieram, a czemu si przeciwstawiam.

  Innymi sowy, tylko wewntrz tego horyzontu potrafi zaj jakiekolwiek stanowisko.

  Identyfikacja z grup, np. religijn, nie oznacza utosamienia si z t grup, ale zakrelenie

  przestrzeni, wewntrz ktrej czowiek ocenia bdzie swoje indywidualne wybory. Utrata

  tych horyzontw powoduje dezorientacj czowieka w przestrzeni psychicznej i moralnej oraz

  niepewno odnonie wasnej sytuacji, tego kim si jest. Naleaoby podkreli, e jednostka

  moe dokona aktu autoidentyfikacji, gdy istnieje cile zdefiniowany horyzont, o ktrym tu

  mowa, czyli my, do ktrego zaliczy ona swoje ja. Samookrelenie spoecznoci oprcz

  odpowiedzi na pytanie kim my jestemy wymaga odpowiedzi na pytanie kim nie jestemy.

  Inaczej mwic, do okrelenia kim my jestemy potrzebne jest jeszcze jak stwierdza

  Charles Taylor zdefiniowanie kim s nasi znaczcy inni27

  . Nie wystarczy wiedzie, co

  spoeczno wie w cao, ale rwnie trzeba mie wiadomo tego, dlaczego inni

  zostali z tej spoecznoci wyczeni.

  W wietle powyszych rozwaa mona powiedzie, e realizacja misji na zewntrz

  przez chrzecijask wsplnot bratersk bdzie skuteczna dopiero wwczas, gdy wsplnota

  zostanie ograniczona. Zamknicie wsplnoty suy ma uformowaniu jej swoistej tosamoci.

  Nie wydaje si bowiem, aby wsplnota obejmujca ca ludzko, jak na przykad w

  koncepcji owieceniowej, moga dokona samookrelenia, ktre stanowioby dla jednostki

  autorytatywny horyzont aksjologiczny pozwalajcy zdefiniowa jej jednostkow tosamo.

  26

  Por. C. Taylor, Etyka autentycznoci, Krakw Warszawa 1996, s. 32. 27

  Por. C. Taylor, rda wspczesnej tosamoci, w: K. Michalski (red.), Tosamo w czasach zmiany,

  Krakw 1995, s. 13.

 • Przeszkod jest tu nie tylko wielko w sensie rozlegoci terytorialnej i liczebnoci, ktre

  stawiaj pod znakiem zapytania istnienie rzeczywistej wizi, ale rwnie zrnicowanie

  ludzkoci, ktre rwnie nakazuje wtpi w mocn zbiorow tosamo. Ograniczenie

  wsplnoty braterskiej suy ma te uksztatowaniu osobowoci moralnej jej czonkw. Nie

  jest bowiem prawdopodobne, eby spoeczno globalna uksztatowaa wsplny etos, ktry

  formowaby zdolno do moralnoci i w tej moralnoci podtrzymywa. Nie chodzi tu bowiem

  o jakikolwiek etos, lecz taki, ktry okrela na czym polega dobre ycie, etos przyczyniajcy

  si do penej integracji rozwoju osoby ludzkiej i ujcia jego skadowych elementw w zwart

  cao osobowoci. Dopiero wsplnota, ktra charakteryzuje si siln, rzeczywist wizi, a

  wic jednoci i bliskoci jej czonkw moe speni wymienione tutaj warunki: mocnej

  tosamoci, pozwalajcej jednostkom dokona aktu autoidentyfikacji oraz posiadania etosu,

  ktry uksztatuje i podtrzyma osobowo moraln czonkw wsplnoty. Wwczas bd oni

  zdolni do suby drugiemu bratu, czyli ludziom pozostajcym poza chrzecijask

  wsplnot.

  Braterski etos

  Kada wsplnota braterska okrela sposb wzajemnego odnoszenia si braci

  wzgldem siebie. Jest to istotny skadnik etosu wsplnotowego. Powstaje pytanie o tre

  etosu braterskiego. Przegld koncepcji braterstwa pokazuje, e sia wizi braterskiej moe by

  rnie wyobraana. Jedne pojmuj j jako wi ciesz, dla innych jest to wi gruba.

  Podobnie rzecz ma si z etosem braterskim: moe on mie tre ubosz lub bogatsz.

  W religijnych koncepcjach braterstwa w skad etosu wchodz m.in. specyficzne dla

  danej religii obowizki jak na przykad anulowanie dugw, zakaz sporw i prawo lewiratu w

  koncepcji judaistycznej, czy napomnienie braterskie i zakaz sporw w braterstwie

  chrzecijaskim28

  . W przypadku obywatelskiego braterstwa w greckiej polis jej czonkowie

  byli wzywani do wzajemnego szacunku, uznania i przyjani rozumianej jako pozbawiona

  intymnoci yczliwo29

  . W koncepcjach, w ktrych warunkiem osignicia poczucia

  braterstwa jest konieczno wzniesienia si ponad rnice dzielce ludzi, jak na przykad w

  stoickim kosmopolityzmie i idei owieceniowej, na pierwszy plan wysuwa si powinno

  tolerancji i szacunku dla odmiennoci, a zwaszcza poszanowanie autonomii moralnej

  28

  Por. K. Romaniuk, Idea braterstwa w Biblii, Niepokalanw 1992, s. 62-75. 29

  Por. Arystoteles, Dziea wszystkie. Tom 5. Etyka nikomachejska. Etyka eudamejska. O cnotach i wadach,

  Warszawa 2000, s. 238-243.

 • jednostki i jej wolnoci w rnych sferach ycia. Powinnoci te przybieraj zazwyczaj posta

  szacunku dla rnorakich praw jednostki, czy inaczej mwic obowizku kierowania si

  sprawiedliwoci. Jak wydaje si, sprawiedliwo jako podstawowy element braterskiego

  etosu pojawia si niemal we wszystkich odmianach idei braterstwa. Przyjmowana jest przez

  koncepcj owieceniow, marksistowsk, liberaln, komunitarystyczn, narodow,

  judaistyczn, chrzecijask (zarwno w przypadku braterstwa ze wzgldu na wsplne

  ojcostwo Boga, jak i braterstwa z racji wizi z Chrystusem).

  Sprawiedliwo jako podstawowa powinno braterska jest rozmaicie ujmowana w

  rnych koncepcjach braterstwa. W konkurujcych pod tym wzgldem koncepcjach jedn z

  osi sporu jest problem, czy mona w ogle pogodzi ze sob sprawiedliwo i braterstwo.

  Jedni bowiem twierdz (jak np. marksici), e ludzie koncentruj si na sprawiedliwoci,

  poniewa zachodzi potrzeba upominania si o swoje prawa. Gdyby ludzie spontanicznie

  reagowali na potrzeby innych, kierujc si bratersk mioci, nie powstawaaby konieczno

  dochodzenia swoich praw. A zatem braterstwo usuwa potrzeb istnienia zasad

  sprawiedliwoci. Inni, majcy w tym sporze racj (np. koncepcja chrzecijaska), s

  przekonani, e sprawiedliwo nie usuwa mioci. Umoliwia ona zwizki oparte na mioci,

  zapewniajc przy tym, e nie zniszczy ich dominacja ani podporzdkowanie. Drug kwesti

  sporn jest to, czy sprawiedliwo powinna opiera si na uniwersalnych i ahistorycznych

  zasadach, czy te jej rdo stanowi braterstwo (tzn. czy opiera si na wsplnych

  porozumieniach spoecznych). Jedn z odpowiedzi na to pytanie jest twierdzenie, e

  poszukiwanie uniwersalnej teorii sprawiedliwoci pozostaje nieuchronnie skazane na porak,

  poniewa nie istnieje adna zewntrzna perspektywa wobec spoeczestwa, nie sposb

  bowiem wykroczy poza wasn histori i kultur. Naleaoby j jednak zakwestionowa,

  poniewa nie ulega wtpliwoci, e cho czowiek nabywa moralno od swojej spoecznoci,

  to moe udoskonali jej wewntrzne standardy, jeeli odniesie si do innej moralnoci

  odwoujcej si do uniwersalnego prawa moralnego (np. moralnoci chrzecijaskiej,

  moralnoci wyznawcw tomistycznego prawa naturalnego czy rzecznikw praw czowieka).

  Udoskonalenie moe oznacza ustalenie granic, usankcjonowanie lub skorygowanie

  partykularnej moralnoci. Poza tym istniejca w kadej spoecznoci rnorodno pogldw

  dotyczcych sprawiedliwoci zmusza, by w ich ocenie i uzgodnieniu odwoywa si do

  oglniejszej koncepcji sprawiedliwoci. Kwesti dyskutowan pozostaje te wpyw

  braterstwa na tre zasad sprawiedliwoci, to znaczy problem, czy sprawiedliwo powinna

  przywizywa wag do powszechnego dobra czy raczej do praw jednostki. Inaczej ten

  dylemat mona sformuowa w postaci pytania, czy sprawiedliwo jest wyrazem naturalnego

 • porzdku czy ma charakter proceduralny. Niewtpliwie we wspczesnych pluralistycznych

  spoeczestwach trzeba porzuci nadziej na braterstwo rozumiane jako spoeczno

  zjednoczona akceptacj oglnej i caociowej koncepcji dobra. Z drugiej strony wypada

  zauway, e wspczesne spoecznoci jednak zbudowane s wok pewnych wartoci

  moralnych, na przykad opieraj si na nich systemy prawne, ktre s wyrazem przekona

  spoeczestwa odnonie tego, co jest sprawiedliwe. Ten fakt ignoruje koncepcja liberalna nie

  traktujc braterstwa jako niezalenej zasady, lecz jako pochodn wolnoci i rwnoci. Trzeba

  wszelako doda, e wartoci moralne stanowice podstaw wspczesnych spoeczestw nie

  stanowi penej koncepcji dobra, a jedynie czciow30

  . Na koniec wypadaoby jeszcze

  wspomnie, e rnice w ujciu sprawiedliwoci mog dotyczy take jej najoglniejszych

  kryteriw: czy ma by oparta na zasudze/wkadzie (jak np. w koncepcji liberalnej) czy na

  zdolnociach i potrzebach (jak np. w koncepcji marksistowskiej)31

  .

  Pomimo rnic w ujmowaniu sprawiedliwoci w kadym przypadku opiera si ona

  albo na zasadzie rwnoci albo proporcjonalnoci wzajemnych wiadcze. Tymczasem w

  wielu odmianach koncepcji braterstwa w skad etosu braterskiego wchodz jeszcze

  powinnoci, ktre wyraaj co wicej i co innego od kryteriw sprawiedliwoci. Chodzi tu

  po pierwsze o solidarno, ktra oznacza wzajemn odpowiedzialno i wzajemn pomoc.

  Tak rozumiana solidarno przyczynia si do umocnienia wizi, lecz pozostaje zwizana z

  wzajemnoci. Dopiero inny element etosu, a mianowicie mio, oznacza otrzymywanie lub

  dawanie czego za darmo, bez odwzajemniania. Mio mona okreli jako poczone z

  yczliwoci dziaanie dla dobra innych osb, w sytuacji gdy nie jest ono okrelone cudzym

  uprawnieniem. Te dwie powinnoci niekoniecznie musz i ze sob w parze. Solidarno

  moe bowiem oznacza niesienie pomocy bez obowizku miowania. Mio, z racji

  zabarwienia yczliwoci i jej bezinteresownego charakteru, przyczynia si do zacienienia

  wizi pomidzy ludmi w duo wikszym stopniu ni pozostae skadniki etosu32

  . W

  koncepcji braterstwa chrzecijaskiego bezinteresowny rys mioci niejednokrotnie wyraa

  si w postaci daru. Pojcie dar moe mie kilka znacze. Mona je rozumie jako prac

  wykonan na rzecz innych ludzi, z ktrej podmiot wykonujcy sam nie bdzie korzysta. Pod

  pojciem daru kryje si rwnie dobrowolny naddatek wykraczajcy ponad to, co

  wyznaczaj zasady sprawiedliwoci. Pojcie to moe take okrela sposb zachowania.

  Chodzi tu o dziaanie zwane darem z siebie, czyli takie, w ktrym czowiek przekracza

  30

  Por. W. Kymlicka, Braterstwo, dz. cyt., s. 474-485. 31

  Por. V. Possenti, Katolicka nauka spoeczna wobec dziedzictwa owiecenia, Krakw 2000, s. 137. 32

  Por. V. Carraud, Solidarno czy przejaw ideologii?, Communio 1993 nr 2, s. 26.

 • skoncentrowanie na sobie, czsto wbrew swoim subiektywnym interesom, speniajc si przy

  tym jako posiadajcy siebie, a wic osobowy podmiot33

  . Warto rwnie doda, e dar nie

  zawsze oznacza dar darmowy, lecz moe przybiera form transakcji ekonomicznej, w ktrej

  sposb i wielko przekazywanej wartoci uytecznej sprawia, e dokonuje si przy tej okazji

  uznanie drugiego czowieka, ofiarowanie mu godnoci, spotkanie-relacja z drugim34

  .

  Zwykle podkrela si wzajemne powizanie sprawiedliwoci i mioci.

  Sprawiedliwo zapewnia, e zwizki oparte na mioci nie zniszczy dominacja ani

  podporzdkowanie. Z kolei sama sprawiedliwo, bez mioci, nie jest w stanie odpowiedzie

  na wszystkie ludzkie potrzeby. Brakuje jej bowiem np. rysu yczliwoci, charakterystycznego

  dla mioci. Ponadto sprawiedliwo bez mioci moe doprowadzi do zaprzeczenia i

  zniszczenia samej siebie. W koncepcji chrzecijaskiego braterstwa podkrela si zwizek

  midzy mioci i prawd. Chodzi tu o postulowan przez chrzecijask nauk spoeczn

  caociow wizj czowieka, bez znajomoci ktrej mio bdzie oznacza albo

  sentymentalizm, wizk emocji albo stanie si dziaaniem niszczcym czowieka35

  .

  W przypadku braterstwa w makroskali (powszechnego) nie pojawia si problem

  dwch rnych obszarw zachowania etycznego. W imi braterstwa dokonuje si tutaj

  zniesienia wszelkich granic i cakowitego ujednolicenia etosu. Jeden i ten sam etos braterstwa

  odnosi si do wszystkich ludzi. Natomiast w przypadku koncepcji braterstwa w mikroskali

  mamy do czynienia z dwoma odrbnymi etosami: wewntrznym okrelajcym powinnoci w

  stosunku do braci i zewntrznym odnoszcym si do tych, ktrzy znajduj si poza bratersk

  wsplnot. Znane s wsplnoty braterskie, w ktrych te dwa etosy rniy si radykalnie. Na

  przykad w staroytnym Rzymie wewntrzny etos niektrych zwizkw misteryjnych

  dopuszcza zachowania przestpcze wobec wiata zewntrznego. W koncepcji

  marksistowskiej braterstwo proletariatu jest poczone z wrogoci do grup posiadajcych

  kapita. Jednake w wikszoci koncepcji te dwa obszary etyczne nie s a tak bardzo

  odmienne. Rozrnia si na przykad mio i mio bratersk, lecz, jak wydaje si, chodzi tu

  jedynie o preferencyjne traktowanie, tzn. w praktykowaniu mioci bracia maj

  pierwszestwo przed nie-brami36

  . Podobnie rzecz ma si z innymi powinnociami

  stanowicymi braterski etos. Rnica moe sprowadza si take do tego, e obydwa etosy

  maj elementy podobne, a jeden z nich prcz tego zawiera jeszcze dodatkowe powinnoci, np.

  33

  Por. L. Bruni, Reciprocit e gratuit dentro in mercato. La proposta della Caritas in veritate,

  Aggiornamenti Sociali 2010 nr 1, s. 40. 34

  Por. O. Bazzichi, Poza dychotomi pastwo rynek: ekonomia daru, Spoeczestwo 2004 nr 6, s. 942. 35

  Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 3-5. 36

  Por. Ga 6, 10: A zatem, dopki mamy czas, czymy dobrze wszystkim, zwaszcza za naszym braciom w

  wierze.

 • etos zewntrzny moe ogranicza si jedynie do sprawiedliwoci, a wewntrzny by

  treciowo bogatszy i okrela jeszcze na przykad obowizek przyjani i mioci. Warto

  zaznaczy, e w niektrych koncepcjach braterstwa pojawiaj si w etosie zewntrznym

  elementy swoiste, niespotykane w innych ujciach. Na przykad w braterstwie

  chrzecijaskim kadzie si nacisk na mio przeladowcw, misj goszenia sowa Boego

  nie-braciom, misj wobec nich poprzez czyny mioci, przyjcie cierpienia za nich37

  .

  Braterstwo wobec wyzwa wspczesnoci

  Powstaje pytanie, czy we wspczesnych spoeczestwach braterstwo jest moliwym

  do urzeczywistnienia rodzajem wizi spoecznej. Wydaje si, e jest to rzeczywicie zadanie

  nieatwe bez wzgldu na to, jak koncepcj braterstwa wemie si pod uwag38

  . Trudno w

  realizacji braterstwa w mikroskali dotyczy przede wszystkim idei braterstwa

  obywatelskiego/narodowego opartego na micie wsplnego pochodzenia i tosamoci

  narodowej, a take braterstwa w ujciu komunitariaskim, czyli wizi powstaej dziki

  wsplnie podzielanej koncepcji dobra. Trudno ta pojawia si w zwizku z dokonujcymi si

  wspczenie procesami, ktre przemieniaj rzeczywisto spoeczn w wielu sferach:

  kulturze, polityce, edukacji, religii, wojskowoci itd. W ich wyniku ycie spoeczne znalazo

  si w stanie kryzysu, to znaczy fazie przeomu, ktry doprowadzi do rozstrzygnicia jego

  przyszego ksztatu. Do przyczyn tych zmian zwykle zalicza si upowszechnienie si

  indywidualizmu, relatywizmu, mylenia instrumentalnego, utylitaryzmu czy hedonizmu.

  Wskazuje si te na zjawisko detradycjonalizacji, indywidualizacji spoeczestw, pluralizmu

  kulturowego, wielokulturowoci, integracji europejskiej, globalizacji. Jedn z konsekwencji

  oddziaywania tych czynnikw jest kryzys pastwa narodowego. Stao si ono mniej wydolne

  w spenianiu swych funkcji m.in. kulturowych, a zwaszcza kreowania tosamoci

  obywatelskiej oraz poczucia przynalenoci do wsplnoty, wobec ktrej ma si obowizki.

  Wskutek wymienionych wyej procesw w obrbie pastwa narodowego dochodzi do

  wewntrznego zrnicowania kultur narodowych, w tym take pod wzgldem pogldw

  moralnych, oraz ich fragmentaryzacji. Zaczyna brakowa mitu, ktry by dawa poczucie

  braterstwa obywatelskiego/narodowego. Obecna sytuacja utrudnia rwnie realizacj idei

  braterstwa opartego na wsplnie podzielanej koncepcji dobra. Co ciekawe, rwnie dla uj,

  w ktrych nie traktuje si braterstwa jako niezalenej zasady (koncepcja liberalna i

  37

  Por. J. Ratzinger, Chrzecijaskie braterstwo, dz. cyt., s. 84-86. 38

  Por. T. Herr, Wprowadzenie do katolickiej nauki spoecznej, Krakw 1999, s. 87-88.

 • socjalistyczna), problem urzeczywistnienia braterstwa (w mikroskali) jawi si wspczenie

  jako wyzwanie. Kryzys pastwa narodowego obj bowiem rwnie jego funkcje zwizane z

  realizacj praw jednostkowych. Obywatele nie maj poczucia, aby przysugujce im prawa

  polityczne pozwalay wpywa na ycie publiczne, za kryzys welfare state ograniczy

  moliwo korzystania z praw socjalnych39

  .

  Realizacja braterstwa obywatelskiego/narodowego oraz opartego na wsplnie

  podzielanej koncepcji dobra wymaga dziaa w ramach agend, w ktrych odbywa si

  socjalizacja do spoecznoci politycznej/narodowej. Nale do nich przede wszystkim

  rodzina, szkoa, Kocioy oraz wojsko. Nie wydaje si, by wspczesny kryzys rodziny,

  nieustanne reformy, ktrym poddawana jest szkoa, procesy sekularyzacji oraz dokonujce si

  obecnie zmiany w wojsku, sprzyjay socjalizacji. Mamy obecnie raczej do czynienia z

  obnieniem wydolnoci agend socjalizujcych. Konkuruj te z nimi inne rodowiska

  socjalizujce (np. media, otoczenie spoeczne), ktrych przekaz jest czsto niespjny i

  przeciwny do tego, ktry pochodzi z tradycyjnych agend.

  Jak wydaje si, o kryzysie mona mwi rwnie w odniesieniu do realizacji idei

  braterstwa chrzecijaskiego. Jego podstawowym warunkiem jest ywa wiadomo Boego

  ojcostwa, a ze wzgldu na zaporedniczenie ojcostwa Boga przez Syna, rwnie ywe

  pozostawanie w jednoci z Jezusem Chrystusem. Wyzwanie dla spenienia tego warunku

  stanowi przede wszystkim proces sekularyzacji. Przy czym nie zachodzi on we wszystkich

  spoeczestwach z tak sam intensywnoci. Najbardziej widoczny jest w spoeczestwach

  europejskich, gdzie mona obecnie odnotowa pewien odsetek osb bez adnej afiliacji

  religijnej, stosunkowo nisk frekwencj na naboestwach oraz niski poziom uczestnictwa w

  innych formach dziaalnoci Kociow chrzecijaskich. Tradycyjne socjologiczne

  wyjanienia mwi o korelacji pomidzy wskanikiem wierze i praktyk a zwikszajcym si

  uprzemysowieniem, urbanizacj, edukacj, poziomem zamonoci itp. Wpyw na spadek

  liczby osb wierzcych i praktykujcych mog mie rwnie stawiane przez Kocioy

  wymagania moralne, ktre trudno wiernym wypeni, utrata zaufania do Kociow ze

  wzgldu na skandale obyczajowe z udziaem duchownych czy nadmierne angaowanie si

  Kociow w ycie polityczne, wzrost znaczenia wolnego czasu, turystyka, mass media itp.40

  Drugie wyzwanie dla urzeczywistnienia chrzecijaskiego braterstwa stanowi proces

  detradycjonalizacji, czyli wygaszania wpywu tradycji i tradycyjnych instytucji na to, jak

  39

  Por. D. Gawin, W poszukiwaniu mitw braterstwa. O kulturowej tosamoci jako fundamencie wsplnoty

  politycznej, art. cyt., s. 26. 40

  Por. P. Jenkins, Demographics, Religion, and the Future of Europe, Orbis. A Journal of World Affairs 2006

  vol. 50, nr 3, s. 526.

 • postpuj i do czego d ludzie. Gos dotychczasowych autorytetw, w tym Kociow,

  konkuruje wic dzisiaj z opiniami gwiazd muzyki pop, celebrities czy znanych sportowcw, a

  wielu ludzi chtniej wsuchuje si w ich pogldy ni w opinie politykw czy nauczanie

  biskupw. Jako wyzwanie mona te wymieni proces deinstytucjonalizacji, czyli ewolucji

  od biurokratycznych autorytetw do indywidualnej wolnoci jako czynnika odgrywajcego

  zasadnicz rol w dokonywaniu wyborw i podejmowaniu decyzji przez czowieka. Kocioy,

  podobnie jak inne instytucje, bywaj kwestionowane jako autorytety i ciesz si jedynie

  umiarkowanym zaufaniem. W wyniku powyszych procesw trac na znaczeniu jako

  instytucje ksztatujce plany yciowe swoich czonkw, ich decyzje i przekonania moralne.

  Sabncy wpyw Kociow na wzory ycia codziennego stanowi, jak wydaje si, zasadniczy

  czynnik utrudniajcy przekazywanie wartoci, wzorw postaw i zachowa wchodzcych w

  skad braterskiego etosu41

  . Uniwersalne otwarcie chrzecijaskiej wsplnoty, jak to ju

  wczeniej powiedziano, nie jest moliwe bez mocnej zbiorowej tosamoci i silnej

  identyfikacji z bratersk wsplnot jej czonkw. Tymczasem oprcz wspomnianych ju

  procesw rozluniajcych wi z Kocioem jako instytucj czy powodujcych osabienie

  jego wpywu na ycie wiernych, mamy do czynienia ze zjawiskiem wewntrznej

  sekularyzacji Kociow. Niektrzy duchowni (np. anglikascy) powanie rozwaaj opcj

  Kocioa bez dogmatw, a nawet bez Boga, jako cakiem normaln wizj przyszoci

  Kocioa. Istniej rwnie Kocioy, od ktrych wierni odchodz dlatego, e zbyt daleko

  posuny si one na drodze modernizacji, bronic si w imi relatywizmu i multikulturalizmu

  przed jakkolwiek afirmacj wiary42

  . Naley te wspomnie, e wyzwaniem dla

  urzeczywistnienia chrzecijaskiego braterstwa wci pozostaje podzia chrzecijan na rne

  denominacje.

  W braterstwie naturalnym, a wic powstaym w oparciu o wspln natur wszystkich

  ludzi, czynnik czcy i generujcy wi bratersk jest ju dany, wystarczy go niejako odkry,

  aby wi moga zaistnie. Innymi sowy urzeczywistnienie braterstwa naturalnego wymaga

  przekonania o wsplnym czowieczestwie wszystkich ludzi. Natomiast braterstwo

  powszechne o charakterze nadprzyrodzonym zakorzenione jest w wierze w Boga i

  wiadomym przyjciu jego ojcostwa. Implikacj tych przekona jest okrelona antropologia.

  Nadprzyrodzona wi braterska czy istoty, ktre pozostaj obdarzone czstk witoci

  41

  Por. J. Mariaski, Koci katolicki w Polsce a ycie spoeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin

  2005, s. 57-59; J. Mariaski, Religia i moralno w spoeczestwie polskim: wspzaleno czy autonomia?, w:

  J. Mariaski (red.), Kondycja moralna spoeczestwa polskiego, Krakw 2002, s. 484. 42

  Por. A. Koakowska, Kilka uwag o sekularyzacji w XXI wieku, Teologia Polityczna 2009-2010 nr 5, s. 117-

  119.

 • Boga. Kada z nich nosi w sobie obcy element, ktry zarazem jest czci jego natury i nad

  ktrym nikt, nawet ona sama nie moe mie wadzy. Ludzka godno i wynikajce z niej

  prawa czowieka s wtedy czym ugruntowanym w rozumnoci i dobroci Boga, a wic s

  cakowicie niezalene od woli czowieka43

  . Zarwno naturalne, jak i nadprzyrodzone

  braterstwo powszechne, staje dzisiaj przed powanymi wyzwaniami, ktre mog utrudni

  urzeczywistnienie tej wizi. Jednym z zasadniczych warunkw jej zaistnienia jest

  konieczno podzielania przekonania odnonie spoecznego charakteru ludzkiej natury. Std

  wyzwanie dla urzeczywistnienia omawianych tutaj typw braterstwa stanowi

  rozpowszechnione dzisiaj indywidualistyczne ujcie ycia spoecznego. Dostrzega si w nim

  opozycj pomidzy indywidualnym czowiekiem a spoecznoci. Ich interesy s sobie

  przeciwstawiane. W tym ujciu ycie spoeczne postrzega si najczciej jako rodzaj

  kontraktu zawartego midzy jednostkami ze wzgldu na konieczno wspycia obok siebie.

  Wyzwanie stanowi te wspczesne tendencje do negowania istnienia prawa naturalnego,

  ktre stanowioby rdo praw czowieka. W konsekwencji prawa czowieka postrzega si

  jako wytwr ludzkiej woli wyraonej w postaci historycznie i kulturowo uksztatowanego

  konsensusu. Jednake wi waciwa dla naturalnego i nadprzyrodzonego powszechnego

  braterstwa moe powsta jedynie wtedy, gdy uzna si niezbywaln rwno ludzi, opierajc

  si na przekonaniu, i kady czowiek obdarzony jest przyrodzon godnoci i z tej racji

  przysuguj mu okrelone prawa. Warunkiem powstania wizi braterskiej jest rwnie

  przyjcie wizji ycia spoecznego, w ktrej ludzie nie jawi si sobie nawzajem jako

  konkurenci czy wrogowie, lecz wzajemnie si potrzebuj do osignicia doskonaoci44

  .

  Caritas in veritate jak dzisiaj urzeczywistni braterstwo

  W przypadku spoecznoci obywatelskich/narodowych brak poczucia braterstwa

  prowadzi do zaniku nie tylko gotowoci do wojennego heroizmu, lecz rwnie zmniejszenia

  si zwykej solidarnoci koniecznej take w przypadku prozaicznych wyzwa, jak na

  przykad utrzymania systemw emerytalnych, solidarnego ponoszenia kosztw wychodzenia

  z recesji, walki z bezrobociem czy przestpczoci. Bez braterskiej wsplnoty czonkowie

  spoecznoci obywatelskich/narodowych mog by w coraz wikszym stopniu wydani na up

  dziaania ywioowych i pozostajcych poza kontrol mocy tkwicych wewntrz

  43

  Por. Sobr Watykaski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspczesnym Gaudium et spes,

  n. 24. 44

  Por. Jan XXIII, List Apostolski Oecumenicum Concilium, 28 IV 1962, n. II; Jan Pawe II, Encyklika

  Veritatis splendor, n. 82.

 • wolnorynkowej gospodarki i procesu technologicznej rewolucji. Podobnie przedstawia si

  sprawa bezpieczestwa. Bez jednolitej tosamoci politycznej wsplnoty zwizki przestpcze

  lub anarchicznie nastawione subkultury wyrw spod kontroli pastwa fragmenty spoecznej

  przestrzeni45

  .

  Znaczce negatywne nastpstwa ma rwnie brak wizi braterskiej w skali globalnej.

  Dzisiaj temu problemowi najwicej uwagi, jak wydaje si, powica nauczanie spoeczne

  Kocioa katolickiego. Wspomina si w nim o rnych rodzajach braterstwa. W swym

  nauczaniu spoecznym Koci przekonuje o potrzebie urzeczywistnienia zasady braterstwa

  we wsplnocie politycznej, czego wyrazem jest przyja obywatelska46

  . Nie zapomina

  rwnie o powszechnym braterstwie naturalnym oraz ograniczonym braterstwie

  chrzecijaskim. Przede wszystkim jednak Koci rozwija i propaguje koncepcj

  powszechnego braterstwa nadprzyrodzonego. Fundamentem koncepcji braterstwa

  upowszechnianej przez dokumenty spoecznej nauki Kocioa jest po pierwsze metafizyczna

  interpretacja humanum, ktrej istotnym elementem jest relacyjno47

  , a po drugie rwno

  ludzi, ktrzy s dziemi tego samego Ojca, na ich obliczach rozbyska co z Jego chway, i z

  tego wzgldu wszyscy oni s obdarzeni jednakow godnoci48

  . Do braterskiego etosu

  nauczanie spoeczne Kocioa zalicza przede wszystkim sprawiedliwo, solidarno oraz

  mio49

  . Podkrela te, e jedno braterska ma swj wzr w wewntrznym yciu Boga,

  ktrego trzy Osoby yj w jednoci okrelanej sowem komunia50

  . Duch wity sprawca

  owej komunii, przyczynia si do utworzenia midzy ludmi braterstwa, ktre stanowi

  prawdziwy odblask tajemnicy wzajemnego dawania i przyjmowania, waciwej Trjcy51

  .

  Braterstwo jest jednym ze sw kluczowych encykliki spoecznej Benedykta XVI

  Caritas in veritate. Dokument ten, nawizujc do encykliki Pawa VI Populorum progressio o

  podobnej tematyce, wskazuje na wspczesne problemy spoeczne, w tym na zacofanie w

  rozwoju niektrych narodw. Encyklika stwierdza, e nie sposb mu zaradzi, jeli nie

  podejmie si zakrojonego na globaln skal wysiku w szukaniu rozwiza oraz mobilizacji

  si i rodkw. Jedn z zasadniczych tez Caritas in veritate jest stwierdzenie, e braterstwo

  stanowi niezbdny warunek naprawienia istniejcych we wspczesnym wiecie

  niesprawiedliwoci, zwaszcza zacofania w rozwoju. Problemu nie stanowi brak zasobw, a

  45

  Por. D. Gawin, W poszukiwaniu mitw braterstwa. O kulturowej tosamoci jako fundamencie wsplnoty

  politycznej, art. cyt., s. 26. 46

  Por. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki spoecznej Kocioa, n. 390. 47

  Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 55. 48

  Por. Jan Pawe II, Encyklika Redeptoris Missio, n. 43. 49

  Por. Pawe VI, Encyklika Populorum progressio, n. 44. 50

  Por. Jan Pawe II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, n. 40. 51

  Por. Jan Pawe II, Encyklika Evangelium vitae, n. 76.

 • wanie rozlunienie braterskich powiza midzy ludmi i narodami. Przy czym Benedykt

  XVI braterstwo rozumie zarwno jako naturalne oraz nadprzyrodzone braterstwo

  powszechne, jak i ograniczone, lecz ukierunkowane uniwersalnie, braterstwo

  chrzecijaskie52

  . Rozwj w ujciu encykliki ma charakter integralny, to znaczy powinien

  dotyczy kadego czowieka i caego czowieka. Cech charakterystyczn tej koncepcji

  rozwoju jest przesunicie punktu cikoci z charakteru ilociowego na wymiar jakociowy.

  Nie mona bowiem zrealizowa potencjalnoci ludzkiej natury jedynie w wymiarze

  ekonomiczno-gospodarczym. Trzeba poszerzy go o wymiar spoeczny i kulturowy, a wic o

  sfer przemian jakociowych. Naley te zaznaczy, e integralny rozwj polega nie tylko na

  wszechstronnym czy caociowym rozwoju czowieka, a wic obejmujcym istotne wymiary

  jego egzystencji, ale jest take rozwojem harmonijnym. Jeli Benedykt XVI w Caritas in

  veritate przekonuje, e urzeczywistnienie braterstwa stanowi warunek integralnego rozwoju,

  to ma on na wzgldzie rodzaj wizi midzyludzkiej oraz zachowa (etosu) waciwych

  braterstwu, bez ktrych rozwj integralny nie wydaje si moliwy. Jedynie braterstwo daje

  gwarancj rwnego potraktowania wszystkich i wczenia kadego czowieka w bliskie

  relacje midzyludzkie. Zapewnia ono rwnie, e nikt nie bdzie potraktowany

  instrumentalnie, lecz jak osoba, bdc widziany w caej swej osobowoci. Powstaa za w

  oparciu o to wi znajdzie swj wyraz w sprawiedliwoci, solidarnoci, a nade wszystko w

  mioci, ktra, jak wielokrotnie podkrela Benedykt XVI, jest mioci w prawdzie, czyli

  dy do zrozumienia drugiego czowieka: kim jest, jaki jest sens jego ycia, jakie s jego

  rzeczywiste potrzeby itp. W encyklice pojawia si te wielokrotnie wyraenie jedna rodzina

  ludzka stosowane w odniesieniu do ludzkoci. Uwiadamia ono, e wi braterska nie moe

  nikogo pomija, ale wcza do wsplnoty wszystkich ludzi bez wyjtku53

  .

  Encyklika podkrela, e braterstwo nie stanowioby warunku integralnego rozwoju,

  gdyby nie charakterystyczna dla braterskiego etosu mio, ktra kieruje si logik daru i

  zasad bezinteresownoci. Przy czym, jak zaznacza Benedykt XVI, nie wykluczaj one

  sprawiedliwoci. Oryginaln myl Caritas in veritate jest stwierdzenie, i braterstwo wraz z

  logik daru i zasad bezinteresownoci powinno by urzeczywistniane w rnych

  rodowiskach: w obrbie rynku, pastwa i spoeczestwa obywatelskiego. Benedykt XVI

  przeamuje wic rozpowszechnione wyobraenie, i jedynie spoeczestwo obywatelskie

  stanowi sfer, w ktrej mog obowizywa zasady ekonomii darmowoci i braterstwa. Rol

  bezinteresownoci w realizacji integralnego rozwoju podkrela on tutaj tak zdecydowanie,

  52

  Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 19-20. 53

  Por. tame, n. 53.

 • poniewa kierowanie si ni eliminuje redukcjonizm i wizje utylitarystyczne, sprzeczne z

  zasad braterstwa. Innymi sowy, ycie spoeczne, by nie zagubi wymiaru ludzkiego,

  potrzebuje darmowoci, w przeciwnym razie bdzie oparte jedynie o zasad wzajemnej

  korzyci czy umowy. Warto tu jednak przypomnie, i historia uczy, e dar moe nie tylko

  usuwa niesprawiedliwoci, ale rwnie umacnia wadz i zaleno obdarowanego od

  darczycy. Wyraajca si darem mio powinna by mioci w prawdzie, aby tego typu

  niebezpieczestw unikn. Ponadto Benedykt XVI w Caritas in veritate przekonuje, e logika

  daru nie musi wcale oznacza wykluczenia zysku. Przezwycia w ten sposb dychotomi

  rynek-spoeczestwo. Papie przywouje przykad przedsibiorstw, ktre osigaj zysk, lecz

  jednoczenie realizuj cele spoeczne: firm inwestujcych cz zysku w krajach

  rozwijajcych si, bankw miosierdzia, bankw udzielajcych mikrokredytw. Ich

  dziaalno przyczynia si do humanizacji stosunkw midzyludzkich. Encyklika postuluje,

  aby tworzy warunki i podejmowa inicjatywy majce na celu powstawanie obok

  przedsibiorstw kierujcych si logik wymiany czy logik polityczn (redystrybucji)

  przedsiwzi gospodarczych, ktre nie negujc zysku, maj zamiar wykracza poza logik

  rwnowanej wymiany oraz zysku jako celu samego w sobie54

  .

  Interesujcym ujciem powszechnego braterstwa jest propozycja encykliki Caritas in

  veritate, aby na braterstwo spojrze z perspektywy powoania. W tym ujciu powszechne

  braterstwo stanowi projekt, jaki Bg przygotowa dla ludzi. Braterstwa nie naley zatem

  postrzega jako wymysu ludzkiego. Denie do niego stanowi wypenienie postawionego

  przed czowiekiem przez Boga zadania. Bez tej nadprzyrodzonej motywacji czowiek nie

  byby zdolny do urzeczywistnienia braterstwa. Kierujc si motywami okrelonymi przez

  siebie mgby jedynie doprowadzi ludzi do wzajemnego zblienia si, lecz w ten sposb

  powstaaby jedynie namiastka prawdziwej wsplnoty braterskiej. W tym kontekcie Benedykt

  XVI mwi o dziaalnoci mediw i innych dziaaniach z wykorzystaniem okrelonych

  technik, ktre zbliaj ludzi, lecz nie s w stanie uczyni z nich braterskiej wsplnoty. Kady

  jednak wysiek w tym kierunku naley oceni pozytywnie. W tym sensie procesy globalizacji,

  ktre w coraz wikszym stopniu czyni wiat jednoci stanowi krok w dobrym kierunku,

  jednake na tym nie mona poprzesta. Potrzebne jest braterstwo, ktrego fundamentem jest

  wiadomo wsplnego ojcostwa Boego55

  .

  * * *

  54

  Por. tame, n. 36. 55

  Por. tame, n. 19.

 • Encyklika Caritas in veritate prbuje oywi zapomnian przez nauki zajmujce si

  yciem gospodarczym, politycznym i spoecznym ide braterstwa. W jej ujciu braterstwo

  rni si od innych koncepcji tym, e jest traktowane jako rzeczywiste, nie za jako

  speniajcy poyteczn rol mit. Wyrnia si take swoist treci etosu braterskiego.

  Charakterystyczna dla niego jest mio w prawdzie oraz kierowanie si zasad

  bezinteresownoci i logik daru. Braterstwo, chocia posiada swj desygnat w rzeczywistoci

  w postaci okrelonej wizi midzyludzkiej, w tej encyklice ma przede wszystkim charakter

  postulatu. Nie tylko mona je prbowa urzeczywistnia, ale rwnie naley to czyni, w

  przeciwnym razie nie sposb zaradzi istniejcym we wspczesnym wiecie

  niesprawiedliwociom. Braterstwo w ujciu encykliki stanowi warto, ktra jednake nie

  posiada charakteru autotelicznego, ma bowiem suy osigniciu integralnego rozwoju.

  Chrzecijaskie braterstwo, upowszechniane nie tylko przez t encyklik, ale rwnie przez

  inne dokumenty nauczania spoecznego Kocioa, cho ma charakter ograniczony, pozostaje

  jednak uniwersalnie otwarte. Przyjmuje si bowiem tutaj, e oddziaywanie na zewntrz jest

  tym skuteczniejsze, im wsplnota gbiej bdzie przeywaa swoje wewntrzne braterstwo.

  Benedykt XVI przekonuje, e braterstwo moe istnie we wspczesnym zoonym wiecie i

  moe obejmowa wszystkich ludzi. Naley jednak porzuci anachroniczne wyobraenia o

  wsplnotach braterskich jako o maych grupach, spoecznociach codziennego obcowania i

  gospodarowania, ktre spotykane byy w przeszoci, a wspczenie praktycznie nie istniej,

  oprcz nielicznych wyjtkw, jak np. kibuce w Izraelu. Benedykt XVI uwiadamia, e

  waciw braterskiemu etosowi mio w prawdzie oraz bdce jej implikacj logik daru i

  zasad bezinteresownoci mona urzeczywistnia w obrbie normalnej dziaalnoci

  ekonomicznej, w kadym sektorze, nie tylko w ramach dziaa filantropijnych

  podejmowanych przez podmioty nalece do spoeczestwa obywatelskiego. Refleksja na

  temat braterstwa zawarta w encyklice uwiadamia przy okazji swoisto i odrbno

  nauczania spoecznego Kocioa, przede wszystkim pod wzgldem przyjtych zaoe

  antropologicznych. W przeciwiestwie do rozpowszechnionych dzisiaj uj, nauczanie to

  zakada niezredukowan wizj czowieka, a wic ujmuje go jako istot cielesno-duchow,

  pochodzc od Boga, o nadprzyrodzonym powoaniu, a take istot spoeczn, ktra bez

  innych ludzi nie jest w stanie osign doskonaoci.