prowadzacystrzelanie.eu - braterstwo

of 50 /50
Braterstwo.eu materialy szkoleniowe ver: 2021.03.29 Kurs prowadzącego strzelanie Wroclaw, 2021

Author: others

Post on 04-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2 Wstp 2
4 Definicje 3
6 Przepisy i sankcje zwizane z uywaniem broni palnej 4
7 BLOS 6
11 Obowizki, zakazy i nakazy WRS 14
12 Wskazówki praktyczne 21
13 Prowadzenie od A do Z 30 13.1 Regulamin strzelnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13.2 Konstrukcja strzelnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13.3 Uczestnicy zaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 13.4 Szkolenie z podstaw strzelania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
14 Pierwsza pomoc przedlekarska 42 14.1 Obowizek udzielenia pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 14.2 Bezpieczestwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 14.3 Akcja ratownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 14.4 Oddechy ratownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 14.5 AED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 14.6 Krwotok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 14.7 Odma opucnowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 14.8 Najczstsze rany na strzelnicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 14.9 Wyposaenie apteczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
15 Podsumowanie kursu 47
16 Uwagi kocowe 47
1
Materiay szkoleniowe zostay opracowane przez Braterstwo.eu dla osób chccych uzyska upraw- nienie prowadzcego strzelanie. Uywamy ich do naszych szkole i podpisujemy pod nimi, wic staramy si, eby byy wysokiej jakoci.
Wiedza teoretyczna to dopiero pierwszy krok. Ale niech on bdzie mocny i w dobr stron.
Wiedza tutaj zgromadzona jest prezentowana i publikowana bezpatnie. Moesz wykorzystywa j w dziaalnoci swojej organizacji, czy klubu. Jedyne warunki to niezmienianie treci oraz pozostawienie adnotacji o autorstwie.
Aktualn wersj materiaów znajdziesz na http://ProwadzacyStrzelanie.eu.
Braterstwo.eu to najwiksza w Polsce organizacja zrzeszajca strzelców i kolekcjonerów broni pal- nej. Nasz misj jest zwikszenie iloci legalnych posiadaczy broni palnej: dorosych, praworzdnych Polaków dysponujcych wasn broni paln.
Obniamy koszty i likwidujemy bariery, uatwiajc start przyszym strzelcom. Informujemy, szko- limy, pomagamy i pracujemy u podstaw, aby kada z tych osób moga korzysta ze wspaniaego hobby jakim jest strzelectwo w sposób bezpieczny, dysponujc niezbdn wiedz.
2 Wstp
Najwaniejsza dla potencjalnych prowadzcych jest wiadomo, e legitymacja prowadzcego strzelania nie daje adnych korzyci, czy zysków. Legitymacja umoliwia tylko wejcie w rol osoby, która na strzelnicy ma najwicej obowizków i odpowiedzialnoci.
Jeli na widok kilkunastu penych energii strzelców, którzy przyszli w lunej atmosferze odstrzela na wiwat po kilkadziesit sztuk amunicji mylisz “uwielbiam odpowiada za dyscyplinowanie duych grup w dynamicznych sytuacjach z niebezpiecznymi przedmiotami”, to jeste w dobrym miejscu.
Nie trzeba od razu skaka na gbok wod (dua grupa, nieformalna organizacja caego strzela- nia); praktyk warto zacz od kilku grzecznych, bliskich Ci osób. Ale pamitaj, e wpisujc si na strzelnicy do ksiki pobytu jako prowadzcy strzelanie podnosisz rk i mówisz “no dobrze, jakby co, to dzisiaj bdzie na mnie”, po czym nastpuje kilka godzin pilnowania dobrej zabawy innych.
Patrzc od strony praktycznej, dla aktywnych strzelców posiadanie legitymacji prowadzcego strze- lanie jest niezbdne. Taka osoba jest wpisana wprost w akty prawne i regulaminy strzelnic zawieraj wymóg prowadzenia strzela. Idc na strzelnic naley oczekiwa, e bez tego dokumentu Wasza grupa nie zostanie wpuszczona. Waciciel strzelnicy nie chce odpowiada za nieznanych sobie ludzi, dlatego ceduje t odpowiedzialno na prowadzcego.
Mona si odbija od zamknitych drzwi strzelnicy ograniczon ilo razy. W kocu wikszo osób decyduje si wzi samodzielnie odpowiedzialno za swoje losy i zabaw: wyrabiaj uprawnienia prowadzcego strzelanie.
3 Akty prawne i regulaminy
UoBiA: Ustawa o Broni i Amunicji, czyli ustawa z 21 maja 1999 o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Z 2012r., poz.576 oraz Dz. U. Z 2013r. poz. 829)
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 2 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
WRS: rozporzdzenie MSWiA z dnia 15.03.2000 w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234 i nr 51, poz. 618, z 2002r. nr 23, poz. 238 oaz z 2011r. nr 237 poz. 1418). Uwaga! To rozporzdzenie nie posiada urzdowo przygotowanego tekstu jednolitego. Trzeba samo- dzielnie skompilowa poprawki do pierwotnej treci, aby uzyska biece brzmienie. Tekst jednolity jest dostpny na stronie https://PatentStrzelecki.eu/dodatkowe-akty-prawne
Zasady PZSS: Ogólne zasady bezpieczestwa w sporcie strzeleckim, uchwaa Zarzdu PZSS z 24.04.2013 roku.
Wyliczenie i omówienie wikszoci aktów prawnych zwizanych ze strzelectwem, zasad bezpie- czestwa, obrony koniecznej, stanu wyszej koniecznoci, a take ogólnych zagadnie zwizanych z uzyskaniem pozwolenia na bro sportow znajdziesz na stronie https://PatentStrzelecki.eu. To najdo- kadniejszy i najlepszy w Polsce kurs wiedzy teoretycznej do patentu strzeleckiego PZSS. Korzystaj z niego setki osób kadego dnia.
Jeli ze swojego kursu do patentu pamitasz gównie, e “z broni trzeba uwaa”, rozwa przero- bienie caego szkolenia ze strony. To nic nie kosztuje, moesz si uczy w dowolnych godzinach i swoim tempie. Prowadzcy musi zna prawo, bo za przestrzeganie prawa odpowiada.
4 Definicje
Prowadzcy strzelanie: osoba, która odbya przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Stray Granicznej, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Suby Wiziennej, Si Zbroj- nych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Zwizku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Zwizku owieckiego (§2, pkt 2 WRS)
Bro palna: kada przenona bro lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub moe by przystosowana do miotania jednego lub wikszej liczby pocisków lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcego. (art 7 ust 1 i 2 UoBiA)
Bro palna zawiera w sobie bro czarnoprochow, której posiadanie nie wymaga pozwolenia, czyli “bro palna rozdzielnego adowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz repliki tej broni”, zgodnie z Art. 11 pkt 10 UoBiA.
Strzelnica: obiekt przeznaczony do prowadzenia strzela szkoleniowych sportowych i rekreacyj- nych oraz treningów strzeleckich (§2, pkt 1 WRS), posiadajcy regulamin okrelajcy szczegóowe zasady bezpieczestwa, zatwierdzony w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza (pre- zydenta miasta), na którego terenie jest zlokalizowany (art. 47 UoBiA).
Powinna by zlokalizowana, zbudowana i zorganizowana w sposób wykluczajcy moliwo wydo- stania si poza jej obrb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy (art. 46 ust. 1 UoBiA).
Szczegóowe zasady zachowania bezpieczestwa na strzelnicy okrela regulamin strzelnicy (art. 46. ust. 2 UoBiA).
5 LOK, a PZSS
Z szeregu podmiotów uprawnionych wymienionych we WRS w praktyce tylko dwa: Liga Obrony Kraju (LOK) oraz Polski Zwizek Strzelectwa Sportowego (PZSS) organizuj i dokumentuj odbycie
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 3 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
LOK rozdziela prowadzcego strzelanie na rodzaje broni, których obecnie wyznaczono a 8. Prowa- dzcego strzelanie LOKu moe wyrobi kady zainteresowany, nie potrzeba adnego innego dokumentu, ani uprawnienia. Mog podej take osoby nie majce wczeniej stycznoci z broni. Uprawnienia s bezterminowe. Podzia na rodzaje broni nie wydaje si uzasadniony merytorycznie: obowizki prowadzcego pozosta- j niezmienne zarówno przy np. broni gadkolufowej, jak i gadkolufowej powtarzalnej (dwa odrbne rodzaje w LOK). Podzia nie wystpuje we WRS, ani innych aktach prawnych, a najsensowniejsze uzasadnienie jego istnienia wie si z odpatnoci za kady rodzaj broni. Cz osób uwaa, e mimo podziau, uprawnienia LOK s identyczne jak Zwizkowe.
Koszt zwykle mieci si w przedziale 550 - 800 z za “komplet rodzajów”.
PZSS wydaje ogólne uprawnienia. Do uzyskania niezbdne jest posiadanie patentu strzeleckiego PZSS oraz aktualnej licencji zawodniczej, sdziowskiej lub trenerskiej. Od stycznia 2020 uprawnienia s “wane” wycznie z aktualn licencj. Wano uprawnie PZSS jest przedmiotem dyskusji. WRS nie przewiduje “uprawnie”, ani “wanoci”, wymaga jedynie odbycia przeszkolenia. Niestety, polskie prawo jako niepewne, dziurawe i czasem stosowane wbrew obywatelowi, nie daje 100% pewnoci czy wprowadzone przez PZSS zbdne ograniczenie zostanie zignorowane w razie weryfikacji przez suby.
Koszt zwykle mieci si w przedziale 150 - 450 z.
Subiektywne podsumowanie
Do 01.01.2020 strzelcom posiadajcym patent i licencj zawodnicz PZSS korzystniej byo szkoli si w ramach Zwizku: uprawnienia s wyranie tasze, bez zbdnego podziau na rodzaje broni, a kur- sy organizuj zwykle macierzyste kluby, co uatwia logistyk. LOK wybieraj np funkcjonariusze sub mundurowych, kolekcjonerzy, myliwi – z kursu PZSS wyklucza ich brak patentu. Niemniej jednak, uprawnienia byy równowane i wybór podmiotu nie mia znaczenia w póniejszych moliwociach.
Po zmianach regulaminu PZSS pojawia si niepewno. Wymóg posiadania aktualnej licencji sprawia, e zdobyte i opacone uprawnienia mog, zgodnie z regulaminem, przesta dziaa. I znowu zacz dziaa po odnowieniu/odzyskaniu licencji, wczajc si i wyczajc jak wiato w lodówce.
Nawet jeli podczas badania zasadnoci terminowoci, zostaaby zakwestionowana (jest sprzeczna ze WRS), wprowadza chaos i niestabilno przepisów dla strzelców. Utrudnia szkolenie prowadzcych w PZSS i stanowi cios wizerunkowy dla Zwizku i klubów w nim zrzeszonych. Jest te zbdna i ograniczajca, ale niestety obowizujca.
Obecnie uprawnienia PZSS, posiadajc niepewn wad terminowoci, konkuruj gównie cen. Rozwaajc potencjalne szkolenia, przy niewielkiej rónicy cenowej rosnca ilo osób decyduje si na kursy LOKu.
6 Przepisy i sankcje zwizane z uywaniem broni palnej
Art. 11 pkt 2 Pozwolenia na bro nie wymaga si w przypadku uywania broni w celach spor- towych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy dziaajcej na podstawie zezwolenia waciwego organu.
Kluczowy przepis. Na strzelnicach moe strzela kady. Gdyby nie byo tego przepisu, nauka przed uzyskaniem pozwolenia polegaaby wycznie na czytaniu ksiek o broni.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 4 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Moesz zabra ze sob córk lub koleg i da postrzela z Twojej broni, mona zorganizowa zajcia dla innych osób, nie ma nic zego w udostpnieniu broni, aby osoba bezbronna moga postrzela.
Udostpniajc bro, w jakim zakresie odpowiadasz za jej odpowiednie uytkowanie. Nasze prawo nie kodyfikuje wszystkich moliwoci, a wymiar sprawiedliwoci nie ma wypracowanych jednolitych standardów w nietypowych przypadkach. Wykazujc si racym niedbalstwem, np wrczajc zaa- dowan bro pijanemu, naley oczekiwa nieprzyjemnoci ze strony prokuratora, jeli wydarzy si wypadek.
Warto pamita, e prawo jest nieprecyzyjne i podlega interpretacji sdu. Wymienione w przepisie cele nie oznaczaj, e strzelanie na podwórku w celu “powitania nowego roku” staje si dozwolone tylko dlatego, e nie byby to ani sport, ani szkolenie, ani rekreacja.
Jeli nie jeste myliwym na polowaniu, to inne uycie broni poza strzelnic zostanie zakwalifiko- wane do tych trzech celów, a sd wyda wyrok skazujcy. Nie wolno bra brzmienia przepisów literalnie, ignorujc orzeczenia i interpretacje.
Art. 263 § 2. KK Kto bez wymaganego zezwolenia posiada bro paln lub amunicj, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 8.
Na strzelnicy kady moe uywa broni palnej, o ile jest trzewy. Nie jest potrzebne pozwolenie, nie musi by obecny instruktor. Moesz przekaza swoj bro córce lub koledze (nie powinno si traci tej broni z oczu).
Jednak wynoszenie broni lub amunicji poza obrb strzelnicy stanowi powane przestpstwo. Naley pilnowa, aby strzelcy nie zabrali ze sob broni lub amunicji wychodzc z osi.
Czasami si zdarza, e strzelnica jest ustalona tylko w obrbie murów i przejcie midzy osiami odbywa si poza strzelnic. W takim wypadku trzeba by szczególnie ostronym, aby osoby nieupraw- nione nie przenosiy broni lub amunicji poza murami, gdy naraaj si na zarzut z art. 263 KK.
Posiadanie przy sobie choby jednej sztuki amunicji innego kalibru ni te, które s wpisane do naszej legitymacji posiadacza broni take oznacza zarzut z tego artykuu. Warto albo uwanie sprawdza przed wyjciem z obiektu, czy co od kolegów nam nie zostao w torbach, albo nakupi tyle rónej broni, aby mie w “czerwonej ksieczce” (potoczna nazwa legitymacji posiadacza broni) wikszo uywanych w Polsce kalibrów.
Braterstwo zaleca t drug metod, jako pewniejsz i ciekawsz.
Art. 263 § 3. KK Kto, majc zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostpnia lub przekazuje j osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Warto pamita, e zgodnie z Art. 11. pkt 2 UoBiA, na strzelnicy nie ma osób nieuprawnionych. Art. 263 § 3. KK mówi raczej o przypadku, gdy dajesz komu bro, tracc nad ni kontrol. Np uy- czasz j ssiadowi, który chce odstrzeli haasujce gobie (ten scenariusz roi si od przestpstw).
Bro jest niebezpieczna, mog j posiada tylko wyselekcjonowane osoby i Tobie jako posiadaczowi broni nie wolno samodzielnie poszerza tego grona bez zgody organów administracji. Ale nie dotyczy to strzelania na strzelnicach, mimo powtarzajcych si opinii czci strzelców.
Art. 45 UoBiA Bro palna oraz inna bro zdolna do raenia celów na odlego moe by uywana
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 5 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Art. 51 ust. 2 pkt 11 UoBiA Karze aresztu lub grzywny podlega ten, kto uywa w celach szko-
leniowych lub sportowych broni zdolnej do raenia celów na odlego poza strzelnicami.
Art. 51 UoBiA mówi nie tylko o broni palnej na pozwolenie (np. Glock 17, kbks, etc), ale take o uywaniu broni czarnoprochowej lub broni pneumatycznej (czyli wiatrówek powyej 17J, które trzeba zarejestrowa).
W praktyce chodzi o dowolny rodzaj strzelania poza strzelnicami (z wyjtkiem mylistwa). Broni uywamy wycznie na legalnej strzelnicy. Teren speniajcy warunki bezpieczestwa, ale bez zatwier- dzonego regulaminu nie jest strzelnic i take bdzie powodowa odpowiedzialno strzelajcych za wykroczenie z tego paragrafu.
Rzecz jasna, “areszt lub grzywna” to tylko symboliczne kary: taki nieco wikszy mandat, jak za szybk jazd. Waniejsze jest, e strzelajc poza strzelnic, powodujesz istotne ryzyko zabicia innego czowieka. Zabicie innego czowieka, dla wikszoci osób rzecz cakowicie niewyobraalna, skutecznie zrujnuje ycie sprawcy i rodzinie poszkodowanego. Kilka godzin zabawy z broni w nielegalnym miej- scu zdecydowanie nie s warte moliwych konsekwencji.
Jest bezsporne, e przyapanie na tym wykroczeniu spowoduje utrat pozwolenia na bro. Odzy- skanie straconego pozwolenia zabierze minimum kilka lat: organa administracyjne unikaj ponownego wydawania pozwole osobom skazanym za amanie prawa zwizanego z posiadaniem i obsug broni palnej. W niektórych przypadkach trudno si z nimi nie zgodzi.
Art. 51, ust.2 pkt 12 UoBiA Karze aresztu lub grzywny podlega ten, kto narusza przepisy re- gulaminu okrelajcego zasady zachowania bezpieczestwa na strzelnicy
Przepis skutecznie wzmacnia pozycj prowadzcego strzelanie. Nieprzestrzeganie polece prowa- dzcego na strzelnicy jest zamaniem regulaminu, zatem staje si wykroczeniem w myl UoBiA. Osob, która tworzy ryzyko i nie przestrzega komend mona (i naley!) usun ze strzelnicy. W razie niepo- suszestwa, gdy sytuacja zaczyna wymyka si spod kontroli, wzywamy do pomocy siy porzdkowe.
Posiadacze pozwole na bro wyjtkowo rzadko chc wystpowa w charakterze podejrzanych, zatem przypomnienie o obowizujcych zasadach powinno otrzewi i uspokoi nawet najbardziej krewkiego strzelca.
Sytuacja siowego wyrzucenia strzelca z obiektu za pomoc Policji zdarza si wyjtkowo rzadko. Warto zanotowa dane takiej osoby, aby ju nigdy nie moga wróci – nie ma dla takich ludzi miejsca w rodowisku strzeleckim.
7 BLOS
BLOS, czyli akronim od sów: bro, lufa, otoczenie i spust to zbiór 4 zasad kontaktu z broni paln, które maj zapewni bezpieczne, przewidywalne jej uytkowanie.
Bro: kad bro traktujemy zawsze jako zaadowan. Nie wolno wkada adnej czci ciaa przed luf, patrze do lufy, celowa do ludzi, zwierzt i innych rzeczy prawnie chronionych, gestykulowa czy macha broni. Po wziciu broni do rki naley upewni si, e jest rozadowana i jeli tego wymaga, poprawnie rozadowa.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 6 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Lufa: wylot lufy stale musi by skierowany w kierunku bezpiecznym (zwykle kulochwyt, ziemia pod ktem 45 stopni, niekiedy wyznaczone miejsca). Naley mie wiadomo, gdzie celuje bro: zarówno gdy ley na stoliku ze wskanikiem, gdy trzymasz j w doni podczas obsugi, czy w trakcie strzelania.
Otoczenie: strzelanie jest moliwe wycznie majc pewno, e pocisk uszkodzi jedynie wy- znaczony cel. Otoczenie bywa chaotyczne: duo osób, haas, emocje. Mog pojawia si elementy niebezpieczne: zwierz na przedpolu, dziwne zachowanie (np. zasabnicie, intensywna blado) na stanowisku obok, zacztki poaru. Kluczowa jest wiadomo tego co si dzieje dookoa i odpowiednia reakcja: widzc potencjalne zagroenie nie wolno odda strzau.
Spust: palec jest poza jzykiem spustowym a do momentu oddania strzau. Palec jest ostatnim zabezpieczeniem, powinien mie kontakt z jzykiem spustowym tylko krótk chwil przed strzaem i krótk chwil po strzale. We wszystkich pozostaych momentach naley utrzymywa wyrany dystans do spustu, co zapobiegnie take przypadkowemu zeliniciu palca i niekontrolowanemu wystrzaowi. Jeli zawiod wszystkie inne zasady, ta jedna moe zapobiec nieszczciu.
BLOS powinien by przekazywany na pocztku edukacji strzeleckiej, aby sta si podstaw kontak- tu z broni paln. Prowadzcy strzelanie powinien weryfikowa, czy strzelec rzeczywicie zna i stosuje reguy.
8 Zasady bezpieczestwa PZSS
1. Broni naley posugiwa si z najwysz ostronoci.
2. Po wziciu broni do rki naley sprawdzi, czy jest rozadowana.
3. Zabrania si kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
4. Trening bez strzaowy (“na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku strzeleckim lub, za zgod prowadzcego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym.
5. Broni nie mona pozostawia bez dozoru.
6. Zabrania si odkadanie zaadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
7. Bro mona adowa wycznie na stanowisku strzeleckim z luf skierowan w kulochwyt i dopiero po komendzie prowadzcego strzelanie.
8. Podczas adowania broni nie mona korzysta z pomocy innych osób.
9. Po komendzie lub sygnale “STOP” wszyscy strzelajcy musz natychmiast przerwa strzelanie.
10. Po komendzie “ROZADUJ” bro naley rozadowa i zabezpieczy, wkadajc do komory nabojowej (lufy) wskanik bezpieczestwa i w takim stanie umieci na stanowisku strzeleckim.
11. Stosowanie wskanika bezpieczestwa, potwierdzajcego, e bro jest rozadowana a zamek otwarty, jest obowizkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów i strzelb gadkolufowych.
12. Prowadzcy strzelanie odpowiada za wydawanie komend “ADUJ”, “START”, “STOP”, “ROZADUJ” i innych niezbdnych polece oraz musi by pewien, e komendy jego s wykonywane, a posugiwanie si broni odbywa si w sposób bezpieczny.
13. W przypadku niezastosowania si do polece prowadzcego strzelanie kada osoba przebywa- jca na strzelnicy moe zosta usunita ze strzelnicy.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 7 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
16. Zaleca si aby strzelajcy i inne osoby, przebywajce na strzelnicy w bezporednim ssiedztwie stanowisk strzeleckich, uyway indywidualnych ochraniaczy suchu.
17. Zaleca si aby strzelajcy, podczas strzelania, uywali przeciwodpryskowych okularów strze- leckich lub innych ochraniaczy speniajcych tak funkcj.
18. Dzieci mog przebywa na strzelnicy wycznie pod bezporednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
Omówienie zasad bezpieczestwa
Tre pochodzi z witryny https://PatentStrzelecki.eu/bezpieczenstwo
1. Bro w rkach osób lekkomylnych lub niedouczonych jest bardzo niebezpieczna. Bro w rkach osób rozsdnych i umiejcych j obsugiwa nie stwarza adnego zagroenia dla posiadacza, czy osób postronnych. Te dwie grupy odrónia od siebie waciwie gównie przestrzeganie zasad bezpieczestwa. amanie zasad spotka si ze zrozumiaym ostracyzmem i niechci pozostaych uczestników strzela.
Podstawowe zasady: jeli nie strzelasz, to palec naley trzyma poza spustem. Wylot lufy musi by zawsze skierowany w kierunku bezpiecznym. Wszelkie dziaania wykonujemy na polecenie prowadz- cego, za jego zgod i wiedz, w miejscu przez niego wyznaczonym.
2. Kad bro naley traktowa, jakby bya zaadowana. Biorc j do rki (jeli nie ma woone- go wskanika) naley upewni si, e jest rozadowana, najpierw wycigajc magazynek (jeli jest podczony do broni), a póniej sprawdzajc komor nabojow. W trakcie sprawdzania bro musi koniecznie by wycelowana w bezpieczne miejsce, tak eby w razie przypadkowego wystrzau pocisk trafi w kulochwyt.
Korzystanie ze wskaników bezpieczestwa bardzo uatwia ten krok. Bro ze woonym wskani- kiem bezpieczestwa, pozbawiona magazynka, na pewno jest rozadowana, nie trzeba jej dodatkowo sprawdza. Uywaj wskaników bezpieczestwa!
3. Niedopuszczalne jest celowanie do ludzi. Bez znaczenia jest fakt, e bro jest rozadowana i spraw- dzona. Celowe skierowanie wylotu lufy w kierunku innego czowieka zasuguje na szczególne potpienie i nie jest akceptowane przez innych strzelców. Celem takiej kategorycznej postawy jest zbudowanie mocnej bariery przeciwko celowaniu do ludzi na poziomie podwiadomoci, co moe uratowa ycie w przypadku niedokadnego rozadowania broni. Niedokadne rozadowania zdarzaj si na strzelnicach regularnie, niekiedy take ludziom z wieloletnim dowiadczeniem.
4. Podczas zawodów i treningów niedopuszczalne jest wyjmowanie z pokrowców lub futeraów broni bez wyranej zgody prowadzcego strzelanie. Wszelki trening bez strzaowy moe mie miejsce wycz- nie w wyznaczonym przez prowadzcego miejscu przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczestwa. Jest to niezbdne, gdy czasami okazuje si, e bro w teorii rozadowana ma w magazynku, lub - co gorsza - w komorze nabojowej nabój. Strzelanie na sucho z takiej broni w nieodpowiednim miejscu moe si skoczy tragicznie.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 8 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
5. Bro musi by cay czas pod bezporednim nadzorem. Zabezpiecza to nie tylko przed utrat broni (co skoczy si zapewne utrat pozwolenia, a w przypadku racego niedbalstwa te i wyrokiem Sdu), ale take przed zaadowaniem broni przez osoby trzecie. Nie wszyscy s dobrze wychowani i zdarzaj si sytuacje brania czyjej broni do rki by “sprawdzi jak dziaa”.
6. Bro po zaadowaniu nie moe zosta wypuszczona z rki. W przypadku koniecznoci odoenia broni, najpierw trzeba j rozadowa i zabezpieczy uywajc wskanika bezpieczestwa. Zwykle jest to kawaek kolorowej yki przechodzcy przez luf z komor nabojow.
Odoenie zaadowanej broni sprowadza szereg niebezpieczestw: bro moe spa i wystrzeli (niektóre modele nie maj przed tym zabezpiecze lub mog one by wadliwe), bro moe wzi do rki osoba nieuprawniona, przy ponownym wziciu broni do rki moe pa przypadkowy strza, zawodnik moe zapomnie, e jego bro jest zaadowana.
7. adowanie znaczco podnosi stopie niebezpieczestwa, jakie prezentuje dany egzemplarz broni. Podczas gdy bro pozbawiona nabojów jest równie grona jak duy zszywacz biurowy, po zaadowaniu nabojami jest to chyba najbardziej niebezpieczny przedmiot, jaki zwyky czowiek moe mie w rce. adowanie rozpoczyna proces strzelania, nie wolno robi tego bez wiedzy prowadzcego strzelanie.
adujc, zwaszcza w momencie wprowadzania naboju do komory nabojowej naley zwróci szcze- góln uwag na kierunek wylotu lufy. W przypadku starych lub wadliwych egzemplarzy broni, lub jeli zawodnik przeaduje bro nieumiejtnie, wystpuje ryzyko przypadkowego strzau. Wikszo strzel- ców z choby kilkuletnim staem bya wiadkami takiego przypadkowego wystrzau. Naley o tym pamita, bo przypadkowe strzay raczej nie bd w tarcz.
8. adowanie w kilka osób wprowadza chaos, zbyt du ilo palców blisko spustu i ryzyko kiepskiej koordynacji wysików. Jeli masz problem z zaadowaniem, naley wiczy w domu t czynno na amunicji treningowej. Nie jest to zbyt trudne i wymaga tylko elementarnych zdolnoci manualnych.
9. Komenda “STOP” to najwaniejsza komenda podczas strzelania. W momencie jej usyszenia naley natychmiast przerwa strzelanie, zdj palec ze spustu i skierowa bro w miejsce bezpieczne: najcz- ciej kulochwyt lub ziemia pod ktem 45 stopni. Komend “STOP” moe wyda kada osoba obecna na strzelnicy, która zauway niebezpieczestwo. Nie musi to by prowadzcy strzelanie. Po “STOP” mona wznowi strzelanie dopiero na wyran komend prowadzcego, który najpierw upewni si, e niebezpieczestwo zostao zneutralizowane.
Dobre powody do przerwania strzelania: pocisk odbi si od kulochwytu i syszysz, e przelecia z powrotem obok Ciebie (od rykoszetu mona umrze), na przedpolu wyldowa kruk, strzelec obok sa- nia si na nogach, do pawilonu strzeleckiego wlecia agresywny szersze, z plecaka jednego ze strzelców bij kby dymu, brak prdu spowodowa cakowit ciemno na osi.
Ze powody do przerwania strzelania: spada Ci tarcza z podkadu, masz zacicie broni, zapomnia- e/a zaoy suchawek (rozaduj szybko bro i zaó).
10. “ROZADUJ” oznacza zakoczenie strzelania. Naley przeprowadzi wszystkie czynnoci zwi- zane z rozadowaniem broni, w tym zabezpieczenie jej wskanikiem bezpieczestwa. Najczciej pro- wadzcy osobicie przechodzi za strzelcami i kontroluje rozadowanie kadego egzemplarza (patrzc na wskaniki bezpieczestwa), dopiero póniej zezwala na schowanie broni.
11. Wskanik bezpieczestwa to zazwyczaj zwyka yka, która jest przewleczona przez luf i komor nabojow na zewntrz zamka. Tak potraktowana bro jest unieszkodliwiona: na pewno nie ma naboju w komorze - nie zmieciby si koo yki i na pewno nie strzeli - mechanizmy nie dziaaj przy otwartym zamku.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 9 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Istotne jest, e na pierwszy rzut oka wida, e bro jest bezpieczna. Jeli yka wystaje z komory nabojowej i jednoczenie z wylotu lufy, nie moe by inaczej. W karabinach lub strzelbach wystarczy, e yka jest w komorze nabojowej, a zamek jest otwarty – przeciganie wskanika przez dug luf wymaga zbyt duo pracy, eby stao si intuicyjne dla wikszoci strzelców.
Z wskanikiem nie ma koniecznoci kadorazowego sprawdzania poprzez odciganie zamka i zagl- danie w komor nabojow. Take prowadzcy widzi wszystko na pierwszy rzut oka.
12. Prowadzcy strzelanie to uprawnienie dostpne po przejciu odpowiedniego przeszkolenia. Z pe- nieniem tej roli wie si odpowiedzialno, gdy to prowadzcy decyduje o kadym elemencie podczas strzelania i za kad swoj decyzj moe ponie konsekwencje, jeli skutkowaa ona czyj krzywd. Prowadzcy jest najwysz wadz na strzelnicy, jego decyzje s ostateczne i nie podlegaj dyskusji. Jeli nie chcesz si do nich stosowa, opu strzelnic. Jutro bdzie nowy dzie, moe bdzie inny prowadzcy.
13. Przestrzeganie wszystkich zalece prowadzcego strzelanie jest niezbdne do bezpiecznego, spraw- nego i prawidowego przebiegu strzela. Jeli kto tego nie rozumie i nie chce przestrzega zasad, naley si jak najszybciej pozby takiej osoby z otoczenia, gdy stwarza realne niebezpieczestwo.
Kady strzelec powinien w swojej karierze wyrobi uprawnienie prowadzcego i poprowadzi kilka razy strzelania (na pocztku w maej grupie), eby doceni trudno zapanowania nad dynamiczn grup dobrze bawicych si osób w rodowisku o podwyszonym ryzyku, jakim jest dysponowanie broni paln.
14. Po zakoczeniu strzelania nie mona si ot tak spakowa i pój do domu. Naley dokadnie sprawdzi stan rozadowania broni palnej. Rozadowujesz bro dla siebie, bo to Ty jako jej uytkownik bdziesz nastpn osob, która wemie j do rki. Czy to w domu podczas wkadania do sejfu, czy przed czyszczeniem, a moe dopiero na nastpnych zawodach, moe upyn duo czasu od zakoczenia strzelania do ponownego kontaktu z broni. Wtedy zawodna pami nie podpowie, czy zostaa ona rozadowana i sprawdzona, czy tylko wrzucona do torby. Nie zastawiaj na siebie puapek, sprawd dwa razy i niech prowadzcy sprawdzi po raz trzeci.
15. Jeli moe wystpi ryzyko, naley bezwzgldnie powiedzie o tym prowadzcemu strzelania. Na osi ley stara buka? Naley o tym wspomnie, bo do buki mog podlecie gobie, które póniej mog zosta postrzelone. Wystaje gwód z deski? Trzeba powiedzie, bo który kolega moe si nadzia. Uczestnik strzelania zachowuje si dziwnie? Bezwzgldnie naley poinformowa, z oczywistych wzgldów.
16. Ochraniacze na uszy nie s obowizkowe, ale bardzo ciko spotka osob, która z nich nie korzy- sta. Nawet strzelajc z bocznego zaponu, który niektórym strzelcom nie przeszkadza, bbenki ulegaj mikrouszkodzeniom. Takie uszkodzenia kumuluj si w czasie i wpywaj na pogorszenie suchu. Do- datkowo, wystrzay z kalibru innego ni boczny zapon potrafi by naprawd nieprzyjemne.
Dzieci i modzie musz bezwzgldnie nosi suchawki na strzelnicy. Ich such jest duo wraliwszy i mocniej naraony na uszkodzenia. Stopery bywaj zawodne, bo nie kade dziecko umie je dobrze woy.
17. Okulary s wane. Zwaszcza podczas strzelania na krótszy dystans, do celów metalowych lub w rodowisku gdzie mog wystpi rykoszety: metalowe elementy kulochwytu, zmroona ziemia, kamie- nie w kulochwycie, beton, etc. Takich elementów zwikszajcych ryzyko jest sporo i ciko za kadym razem sprawdzi, czy danego dnia wystpuj, czy nie wystpuj. Rozsdnym jest odpowiednie zabez- pieczenie wzroku, który jest naszym gównym zmysem.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 10 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
18. Osoby posiadajce dzieci wiedz, e potrafi one zaskoczy. Dzieci s naturalnie ciekawskie, a wy- chowywane bezstresowo czasem nie maj niektórych hamulców. Internet jest peen smutnych historii, co si moe wydarzy, gdy dziecko ma w rku zaadowan bro. Naley zwraca na to uwag.
9 Komendy prowadzcego strzelanie
Naley trzyma si jednego zestawu komend. Zestawy róni si midzy np strzelaniami sub mundurowych, strzelców dynamicznych, czy strzelców precyzyjnych, gdy wiele formacji, czy organi- zacji ustala wasne zasady. Nie ma to wikszego znaczenia, dopóki komendy s oczywiste dla adresatów.
Jeli grupa jest nowa, lub s w niej mocno pocztkujcy warto wyjani cel najwaniejszych ko- mend, jak i dopuszczalny katalog dziaa po ich usyszeniu. Np po komendzie “NA STANOWISKA” nie wolno adowa ani broni, ani magazynków, a po komendzie “ADUJ” nie wolno strzela.
1. NA STANOWISKA
1B. WYJ BRO
Dodatkowymi literami oznaczono komendy, które nie zawsze s czci cyklu strzelania, a s wy- dawane jedynie w miar potrzeby lub jednokrotnie.
Omówienie komend prowadzcego
Prowadzcy wydaje komendy tak, aby syszeli je wszyscy. Na strzelnicy oznacza to podniesiony gos, czsto krzyk. Nie wolno wstydzi si wydawania komend. Sprzeczne sygnay, lub te które docieraj tylko do czci uczestników strzelania powoduj chaos i mog prowadzi do nieprzewidzianych efektów.
Bardzo rzadko syszy si komendy zbyt gone, duo czciej jest to zbyt cicho. Wtedy strzelcy dopytuj “e co? co robimy?”, a cz si wrcz obróci do prowadzcego, eby lepiej sysze. Niektórzy odwracaj si caym ciaem, cznie z pistoletem, który nie jest ju wycelowany w kulochwyt, a by moe w strzelca obok. To niepotrzebne. Komendy maj by GONE i WY-RA-NE.
Powysza lista komend wyznacza naturalny cykl strzelania: wejcie na stanowisko, przygotowanie broni, oddanie strzaów, zejcie ze stanowiska i sprawdzenie tarcz oraz na kocu oczekiwanie na dalszy sygna (na kolejn komend NA STANOWISKA). Utrzymujc taki cykl jest atwiej unikn czci problemów, które mog wynikn z tego, e strzelcy wchodz na stanowiska bez kontroli.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 11 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
NA STANOWISKA To komenda pozwalajca podej do stanowiska i przygotowa je do strzelania: np. pozbiera
pozostawione po poprzedniej osobie uski, czy stare tarcze. Oczyszczenie frontu pracy strzeleckiej. Komenda powinna by wydana wycznie, gdy nikogo nie ma na przedpolu. Obecno strzelców z
broni na stanowisku dziaa negatywnie na bezpieczestwo i zraa osoby na przedpolu, które z daleka mog nie widzie, czy strzelec gra na komórce, czy aduje bro.
WYJ BRO Ta komenda jest wydawana raczej raz w cigu caego treningu, gdy strzelcy nie chowaj broni po
kadej serii. Przy zorganizowanych treningach wydaje si j tylko jeden raz, na pocztku. Po jej usy- szeniu naley wyj bro, wyj amunicj, ochron suchu i wzroku (jeli jeszcze nie jest przygotowana).
ADUJ Dopiero w tym momencie strzelec ma prawo dotkn broni lub amunicji z zamiarem zaadowania.
Przed t komend nie wolno mie zaadowanych magazynków, ani zaadowanej broni (bro bez wska- nika powinna by traktowana jako zaadowana). Przed zaadowaniem broni naley naoy ochron suchu lub wzroku. Majc zaadowan bro nie wolno jej wypuci z rki (czego moe wymaga zao- enie suchawek).
Efektem finalnym komendy ADUJ powinna by bro bez wskanika, z zaadowanym magazyn- kiem w broni, pewnie trzymana wiodc rk. Bro moe by przeadowana.
Komend wydajemy wycznie jeli wszystko jest gotowe na strzay: przy adowaniu lub czekajc z zaadowan broni przypadkowe wystrzay bd si co jaki czas pojawiay.
START Waciwe strzelanie. Moe by ograniczone czasowo, iloci nabojów lub nieograniczone – a strzel-
cy sami si zatrzymaj by sprowokowa prowadzcego do zarzdzenia weryfikacji przestrzelin na tar- czach.
STOP Natychmiastowe przerwanie strzelania, bez podejmowania dodatkowych czynnoci. Komenda za-
równo standardowo wydawana przez prowadzcego, eby na koniec serii podkreli definitywne zako- czenie strzelania, jak i awaryjna, w celu natychmiastowego przerwania.
ROZADUJ Rozadowanie broni jest dopuszczalne (i zalecane) zaraz po zakoczeniu strzelania, bez oczekiwania
na komend ROZADUJ. Mimo wszystko warto j wyda po zakoczeniu caej serii, w formie “STOP, ROZADUJ”, aby nikt nie mia cienia wtpliwoci, e nie wolno odda strzau oraz, e naley opróni bro.
Dobrym nawykiem jest zalecanie strzelajcym odsunicia si o pó kroku w ty od stanowisk po komendzie ROZADUJ. Wtedy na pierwszy rzut oka wida, czy wszyscy rzeczywicie skoczyli i s gotowi na pojawienie si osób przed stanowiskami strzeleckimi.
SCHOWA BRO Komenda wydawana raczej jednostkowo, gdy koczymy trening lub spotkanie strzeleckie.
ZBIERAMY USKI uski si szybko pitrz i w miar strzelania coraz atwiej o potknicie i bolesny upadek. Niektórzy
strzelajcy w ferworze huku zapominaj o sprztaniu stanowiska, wic warto zrobi na to co jaki czas
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 12 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
przerw. Zbieranie usek nie powinno mie miejsca w trakcie strzelania, eby nie przeszkadza strzelajcym.
DO TARCZ Ta komenda ma za zadanie poinformowa strzelajcych: “sprawdziem stan rozadowania broni
wszystkich strzelajcych, jest bezpiecznie, mona wyj przed stanowiska strzeleckie”. Aby to bya prawda (strzelcy nie bd tego weryfikowa, od razu ruszaj do kulochwytu), naley rzeczywicie podj trud sprawdzenia, czy wszystko jest cakowicie w porzdku.
10 Obowizki prowadzcego strzelanie
Obowizki s okrelone we wzorcowym regulaminie strzelnicy (WRS). Na podstawie §4 WRS waciciel obiektu moe przy opracowywaniu regulaminu okreli dodatkowe warunki bezpieczestwa, w tym take dla osób przebywajcych na strzelnicy. Warunki bezpieczestwa w regulaminie danego obiektu nie mog by agodniejsze ni ze wzorcowego regulaminu.
Obowizki prowadzcego (rozdzia 1, pkt 1 WRS)
1. odpowiada za bezpieczestwo uytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszcych,
2. wyznacza korzystajcym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszcym - miejsce bezpiecznego pobytu,
3. prowadzi ksik rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza si nastpujce dane:
(a) imi i nazwisko korzystajcego ze strzelnicy,
(b) numer pozwolenia na bro oraz nazw organu, który je wyda, albo adres korzystajcego ze strzelnicy, jeli nie posiada on pozwolenia na bro
(c) owiadczenie korzystajcego ze strzelnicy o zapoznaniu si z regulaminem strzelnicy i prze- pisami bezpieczestwa, potwierdzone wasnorcznym podpisem
Gównym zadaniem prowadzcego jest zapewnienie bezpieczestwa wszystkim osobom bdcym na strzelnicy (strzelcom, widzom, sdziom), uniemoliwienie powstania zagroenia poza strzelnic (np. wskutek nieprawidowego wystrzau) oraz zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przebiegu strzelania, które wykonuj inne osoby.
Prowadzcy nie szkoli strzelajcych (zadanie instruktora), ani nie ocenia ich wyników (zadanie sdziego), a jedynie koordynuje wspólne dziaania tak, aby nie wynik chaos i nie powstao zagroenie bezpieczestwa. Jednak z powodu moliwych zagroe bardzo czsto konieczny jest instrukta czci strzelajcych, a take przypominanie o zasadach bezpiecznego zachowania na strzelnicy.
Prowadzcy ponosi odpowiedzialno (rozdzia 1, ust 6 WRS) za zachowanie strzelajcych, którzy przestrzegaj jego komend. Trzeba postpowa zarówno zgodnie z przepisami, jak i zdrowym rozsd- kiem. Pomyka odnonie np. obecnoci ludzi w okolicy kulochwytu czy na przedpolu podczas strzelania moe si skoczy tragicznie. Tak samo jak brak weryfikacji zaadowania broni, w momencie gdy kto znajduje si na na linii strzau.
Powysza lista jest krótka, gdy gównym jej punktem jest “odpowiada za bezpieczestwo”. To tak ogólny wymóg, e mieci si w nim spore spektrum problemów, które prowadzcy musi mie na uwadze i które musi rozwizywa.
Dlatego niezbdna jest uwana lektura WRS i dokadne przejrzenie wszystkich wyszczególnio- nych przez autora rozporzdzenia kwestii. Warto mie na uwadze, e wypisywanie tych wszystkich
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 13 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
elementów ma (w oczach autora rozporzdzenia) pomóc prowadzcym strzelanie, a nie ich ogranicza. Posiadajc spis atwiej pamita o wszystkich obowizkach.
11 Obowizki, zakazy i nakazy WRS
1. “Odpowiada za bezpieczestwo uytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszcych”
Prowadzcy musi zwraca uwag na zachowanie zarówno strzelajcych, jak i widzów. Jeli nie zna ludzi, których prowadzi, naley powtórzy elementarne zasady bezpieczestwa. W szczególnoci warto podkreli, e komend “STOP” zatrzymujc strzelanie moe i powinna wyda kada osoba, która zauway zagroenie bezpieczestwa.
Zapewnienie warunków bezpieczestwa wymaga ustalenia struktury caego strzelania. Naley opra- cowa procedury wchodzenia na stanowiska, schodzenia z nich, weryfikacji broni. Brak przygotowania do roli prowadzcego i przemylenia (choby na podstawowym poziomie) protokoów zachowa moe spowodowa chaos, zaamanie porzdku i w efekcie doprowadzi do wypadku. Strzelajc w wikszej grupie (powyej 5 strzelajcych) dyscyplina i porzdek s kluczowym zadaniem prowadzcego strze- lanie.
2. “Wyznacza stanowiska strzeleckie”
Kady strzelajcy powinien mie ustalone stanowisko, a take tarcz (lub inne cele). Przechodzenie midzy stanowiskami w trakcie strzelania, lub zmiana kierunku strzelania mog powodowa zamie- szanie. Wchodzc na stanowisko innego strzelca, który np. zostawi na nim swoj bro zwikszamy ilo osób, które mogy dany egzemplarz broni dotyka i w efekcie adowa / rozadowywa. Rozmycie odpowiedzialnoci za dan sztuk broni czsto prowadzi do amania zasad bezpieczestwa, gdy “nikt” za to nie odpowiada.
Zmiana stanowiska powinna si odbywa tylko na polecenie prowadzcego, za jego wiedz i zgo- d. Dobrym nawykiem jest przenoszenie broni midzy stanowiskami przez prowadzcego strzelanie (zwaszcza gdy jest to bro obiektowa) lub choby dodatkowa weryfikacja jej rozadowania.
Czci osób trzeba wskazywa dobitnie w które miejsce maj strzela. Regularnie zdarza si, np na zawodach, e zawodnicy myl tarcze i ostrzeliwuj tarcz ssiada. Czasem pomagaj numerki przy tarczach i na stanowiskach, czasem nie pomaga nic i trzeba kilka razy powtórzy.
3. “Wyznacza osobom towarzyszcym miejsca bezpiecznego pobytu”
Osoby towarzyszce musz by odseparowane od stanowisk strzeleckich i w szczególnoci broni tam si znajdujcej. Powinny by poza zasigiem gorcych usek wypadajcych z broni palnej i oczywicie nie mie moliwoci wejcia przed lufy strzelajcych.
Dobrym pomysem jest wydzielenie wyranie odznaczonej strefy dla widzów, która bdzie miaa definitywn granic okrelon np. za pomoc kolorowej tamy, ogrodzenia, stolików. Strefa dla widzów musi by wyznaczona w taki sposób, aby nie byo koniecznoci przechodzenia koo stanowisk strzelec- kich podczas wchodzenia do niej, wychodzenia z niej, drogi do toalety, w celu sprawdzenia wyników lub innych standardowych elementów spotkania.
Zazwyczaj osoby towarzyszce nie s poddawane przesadnej kontroli. Bywaj to zupenie przypad- kowi ludzie, którzy akurat przechodzili i przycign ich haas. Nie musz posiada adnych uprawnie, ani nalee do klubu, który organizuje strzelanie. Takie osoby nie musz mie nawet dobrych inten- cji. Organizujc wiksze lub bardziej publiczne spotkania nie mona ignorowa bardzo niebezpiecznej moliwoci zych zamiarów czci uczestników. Zasada ograniczonego zaufania to podstawowa zasada kontaktu z nieznajomymi, którzy nie posiadaj odpowiednich uprawnie.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 14 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
4. “Prowadzi ksik rejestru pobytu na strzelnicy”
Wpis do ksiki jest obowizkowy dla kadego strzelajcego, a niektórzy zachcaj do wpisywania si take osoby towarzyszce i widzów. Wpis do ksiki potwierdza znajomo regulaminu, co jest najwaniejsze z perspektywy prowadzcego. Brak takiego wpisu moe spowodowa, e w razie wypadku zostanie uznane, e prowadzcy nie dopilnowa obowizków (to dosy oczywisty wniosek), a take e osoba która spowodowaa wypadek nie zostaa przeszkolona z warunków bezpieczestwa, co bdzie skutkowao zwikszonym zakresem odpowiedzialnoci dla prowadzcego.
Wpis do ksiki zabezpiecza prowadzcego strzelanie i naprawd warto pilnowa, aby mia miejsce, by w miar czytelny i zgodny z rubrykami. Kluczowy jest podpis pod znajomoci regulaminu!
S róne wzory rubryk w ksice strzelnicy, ale zwykle niemao osób bez uprawnie ma problem z wypenieniem nawet czytelnie opisanej ksiki w poprawny sposób. Niektórzy nie czytaj drobnego druku i np. zamiast adresu (czsto to jest adres oraz numer dowodu osobistego) wpisywane s numery licencji zawodniczych, czy patentów, które s mylnie przyjmowane za “numery uprawnie”.
W przypadku strzelania wikszej iloci osób warto ustawi ksik tak, aby kady strzelec mu- sia j min, a take postawi dodatkow osob do samego pilnowania wpisów do ksiki. Dobrymi punktami na ksik jest wejcie na obiekt, czy biurko rejestracji na trening lub zawody. Dziki temu minimalizujemy ryzyko ominicia tego obowizku przez cz strzelajcych.
5. “Zabrania si osobom towarzyszcym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz stycz- noci z broni”
Osoby towarzyszce mog mie ze intencje, braki w umiejtnoci obsug broni, ze nawyki lub zachowywa si absolutnie nieodpowiedzialnie. Ich swobodny ruch na stanowiskach i w pobliu broni moe powodowa szereg problemów, od utrudnie w komunikacji ze strzelcami, poprzez wynoszenie czci amunicji lub broni, a do przypadkowych wystrzaów. Nie ma adnych korzyci z pozwalania osobom postronnym na obecno przy broni innych osób.
Jeli bro budzi due zainteresowanie, naley (wczeniej) zaplanowa jaki element wystawy, czy pokazu. Oczywicie powinna si tym zajmowa inna osoba, gdy prowadzcy musi przez cay czas prowadzi zajcia z osobami strzelajcymi.
6. “Zabrania si uywania broni innych osób korzystajcych ze strzelnicy bez zgody”
Bro to sprawa bardzo osobista, gdy wymaga odpowiedzialnoci waciciela. W momencie, gdy kto bez wyranej zgody przejmuje kontrol nad cudz broni wprowadza dodatkowy element niepew- noci. Nie naley dotyka cudzej broni bez zgody, ani pozwala na tego typu dziaania.
Najwikszym problemem w tej sytuacji (poza amaniem zasad dobrego wychowania) jest rozmycie odpowiedzialnoci za rozadowanie broni. Moe si zdarzy, e kto zostawi bro zaadowan (samo w sobie niedopuszczalne), przyjdzie nastpna osoba i biorc j do rki padnie przypadkowy wystrza. Moe by tez na odwrót: bro rozadowana zostanie zaadowana przez kolejnego uytkownika, a jej waciciel j odbierajc niewiadomie spowoduje wystrza, którego si nie spodziewa, gdy on bro rozadowa.
Oczywicie, przypadkowy wystrza wymaga zamania wielu zasad bezpieczestwa (palec na spucie, bro bez wskanika, bro zaadowana, brak weryfikacji broni po wziciu do rki) i zdarza si dosy rzadko. Jednak jest to tak niebezpieczne, e nie powinno si zdarzy nigdy.
7. “Zabrania si spoywania alkoholu lub uywania rodków odurzajcych oraz przeby- wania na terenie strzelnicy osób bdcych pod ich wpywem”
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 15 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Sprawa jest oczywista. Odmienny stan wiadomoci nie wspógra z odpowiedzialnoci. Osoby nie- trzewe s take nieprzewidywalne. Ju sama ich obecno na terenie obiektu powoduje, e prowadzcy moe mie przynajmniej nieprzyjemnoci, a najpewniej problemy.
Osoby pod wpywem naley trzyma wyranie poza granicami strzelnicy.
8. “Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi si bro rozadowan z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza si inny sposób noszenia broni, jeli tak stanowi regulamin zawodów.”
Co do ogóu, jest to zapis bardzo sensowny, zwaszcza gdy prowadzimy zajcia w wikszych gru- pach. Tylko majc oczywist pewno rozadowania broni (jedyn rzeczywicie skuteczn metod w takich grupach s wskaniki) jestemy w stanie opanowa grup liczniejsz, ni piciu strzelców.
Z drugiej strony, trzeba pamita, e WRS powsta kilkanacie lat temu, w czasach gdy na pozwo- lenie do celów sportowych mona byo kupi raczej Margolina ni AKMa. Obecnie mona nie tylko zrobi pozwolenie w kilka miesicy i bez specjalnego wysiku, to jeszcze sportowcy mog porusza si z broni stale zaadowan. Jest nieco irracjonalne, eby strzelec móg z zaadowan broni wej do hi- permarketu, kocioa, urzdu czy na spacer do parku, a musia bro rozadowa przed przekroczeniem progu strzelnicy.
W sensownych regulaminach strzelnicy warto neutralizowa cz tego zapisu, zwaszcza w od- niesieniu do prowadzcych strzelanie. W niektórych, przykrych i stresujcych sytuacjach, posiadanie zaadowanej broni przy sobie moe by uznane za podane. Jest to jednak kwestia raczej przezornoci ni potrzeby, bo sytuacje gdy prywatna bro prowadzcego decyduje o przebiegu wydarze zdarzyy si kilka razy w caej historii istnienia WRS.
W przypadku noszonych przy pasie pistoletów, cz prowadzcych ani myli egzekwowa od strzel- ców wymogu rozadowania broni. T kwesti kady prowadzcy musi rozstrzygn samodzielnie; nie- zalenie od okolicznoci w materiaach szkoleniowych nie wypada pochwala amania regulaminu.
9. “Wyjmowanie broni odbywa si wycznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzcego strzelanie lub trening strzelecki.”
Nie ufamy nieznanym strzelcom. Praktyka pokazuje, e jest to podejcie suszne, bo cz osób nie pamita o elementarzu strzeleckim i np w pudeku, luzem nosi bro zaadowan. Zdarza si to na przykad na zawodach strzeleckich, zwaszcza wród osób, które przychodz odstrzela “minima licencyjne” (minimalny zestaw startów w zawodach do przeduenia licencji PZSS) dwa razy w roku.
Jeli wyjmowanie broni bdzie dozwolone bez adnej kontroli, moe si zdarzy sytuacja, e za plecami strzelców, w miejscu gdzie oczekuj nastpni, kto wyjmie ten nieszczliwie zaadowany rewolwer i stworzy miertelne zagroenie.
10. “Wszelkich czynnoci zwizanych z obsug broni dokonuje si wycznie z luf skie- rowan w kierunku kulochwytu, tarcz bd przedmiotów bdcych celem na strzelnicy.”
Kierowanie lufy w niebezpieczne miejsce to chyba najczstszy bd jaki widzi prowadzcy. Sytuacje kompletnego odwrócenia si do innych strzelców s sporadyczne (ale mro krew w yach), jednak dosy czsto zdarza si, e przy adowaniu, rozadowywaniu, czy przenoszeniu przyrzdów celowniczych w rejon tarczy lufa jest wycelowana w inne miejsca ni kulochwyt: ciany boczne, filary, niebo.
Wikszo z tych przewinie nie jest powana. Naley mie jednak wiadomo otoczenia i wiedzie, czy pocisk wystrzelony pod ktem 45 stopni w gór zatrzyma si na przechwytywaczu (drewnianej lub betonowej zaporze na przedpolu, której celem jest zatrzymanie uciekajcych powyej kulochwytu
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 16 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
pocisków) lub suficie (rzadko), czy poszybuje w nieznane miejsce. Jeli strzelnica jest otwarta, naley dopilnowa, aby kady strzelec prawidowo skada si do strzau, m.in. bez “zarzucania wdki”, czyli kierowania lufy w niebo.
W momencie zacicia broni cz strzelców gupieje i zapomina o dotychczas przestrzeganych zasa- dach. Lufa kry dookoa, rce potrafi wej przed jej wylot, a caa uwaga skupia si na “naprawieniu” broni, bez mylenia o warunkach bezpieczestwa. Gdy widzisz zacicie, bd blisko, bo zapewne zrobi si cieplej. Oby nie gorco.
Naley zwraca uwag na amanie któw (czyli zwykle niewiadome kierowanie lufy w rejony po- tencjalnie ryzykowne, np lekko w bok, zbyt wysoko, zbyt blisko stopy), zwaszcza z pocztkujcymi strzelcami. Niepoprawiane czsto przeradzaj si w wiksze przewinienia, a dochodzimy do zachowa np czci ochroniarzy, którzy s uczeni po zakoczeniu strzelania trzyma pistolet skierowany w niebo, a prowadzcy sprawdzi.
11. “Strzelanie rozpoczyna si wycznie na komend prowadzcego strzelanie”
Na prowadzcym spoczywa obowizek upewnienia si, e prawidowo oddane strzay ze stanowiska strzeleckiego nie zrobi nikomu krzywdy. Jeli nie wprowadzimy kontroli momentu rozpoczcia, bez wtpienia kto zacznie strzela zanim prowadzcy uzyska 100% pewnoci – niektórzy strzelcy s gotowi strzela zanim obie stopy stan przy stoliku. Nie ma adnej korzyci z ryzykowania odpowiedzialnoci karnej przez prowadzcego dla le pojtej wygody i swobody strzelajcych: poczekanie na komend nie zrobi im krzywdy.
Wystrza bez komendy: osoba rozadowuje bro i odpoczywa. Trzeba da strzelcowi czas na prze- trawienie informacji, e utrudnia prowadzcemu prac, za co prowadzcy odwdziczy si strzelcowi ograniczeniem zabawy. Przypadkowe wystrzay to za kadym razem zagroenie, nie warto ich bagate- lizowa. Drugi przypadkowy wystrza przed komend i nierozsdny strzelec idzie do domu. Jeli jest zbyt zmczony, eby sucha, to szkoda go mczy jeszcze strzelaniem.
12. “Zakoczenie strzelania zgasza si prowadzcemu strzelanie”
Warto wiedzie, na jakim etapie s strzelcy. Kiedy trzeba wyda cig komend “STOP. ROZA- DUJ. DO TARCZ.” i najlepiej jest to zrobi wtedy, gdy nie bdzie ona nikomu przerywaa w poowie idealnej serii.
Najczytelniejsz metod zgaszania zakoczenia strzelania jest rozadowanie broni i woenie do niej wskanika bezpieczestwa. Nie ma wtedy wtpliwoci i nie trzeba przeszkadza strzelcowi pytajc “strzelasz jeszcze?”.
Jeli na osi jest tylko kilka osób, to wszystko jest atwe, ale próba zapanowania nad grup dziesiciu lub wicej osób, które w rónym tempie i rón si gosu bd “informowa, e skoczyy” jest nierealna, czyli nie daje penej kontroli, ani wystarczajcej wiedzy na temat biecej sytuacji.
Bazujc na wizualnych wskazówkach (kolorowy wskanik) i pomocnej praktyce “odejd od stolika o krok po rozadowaniu broni” nie ma cienia wtpliwoci, kto ju skoczy, a na kogo trzeba poczeka.
13. “Po zakoczeniu strzelania bro rozadowuje si i przedstawia do kontroli prowa- dzcemu strzelanie oraz opuszcza si stanowisko strzeleckie z broni z otwart komor nabojow.”
S dwie szkoy rozadowania: pokazanie komory nabojowej, przeadowanie i oddanie suchego strza- u lub wyjty magazynek i woony wskanik. W liczniejszych grupach (powyej 5 osób) zdecydowanie lepsza jest metoda ze wskanikiem, na co jest kilka powodów:
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 17 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
• wida od razu wskaniki wielu (lub wszystkich) osób, nie trzeba podchodzi do kadego indywi- dualnie
• przeadowanie i “suchy” strza mog brzmie tak samo, jeli bdzie w komorze nabojowej nie- wypa. Ryzyko jest niewielkie, ale niezerowe. Wskanik cakowicie wyklucza moliwo istnienia naboju w komorze nabojowej.
• wymuszajc na strzelcach suchy strza w arbitralnym momencie (a zawsze kto bdzie niegotowy), zwikszamy ilo czynnoci pod presj czasu jakie dana osoba wykonuje z broni. To kolejne momenty, gdy moe zama kt, zrobi co gupiego, czy spowodowa zagroenie.
• “suchy” strza co kilkaset osób okazuje si zwykym wystrzaem, gdy kto nieuwanie zostawi nabój w broni. Rutynowo wykonywany suchy strza bywa kierowany nie do koca w kulochwyt, czyli w przypadku zego rozadowania broni bywa niebezpieczny.
• z niektórych typów broni (np. boczny zapon) nie powinno si, a niekiedy nie wolno strzela na sucho. Nie jest korzystnie uczy ludzi rónych zachowa przy rozadowywaniu rónego typu broni. Majc jeden schemat prociej go nauczy i wyegzekwowa.
Istnieje oczywicie te trzecia metoda kontroli rozadowania broni przez prowadzcego: “ufam Wam, na pewno jest OK”. Nie jest ona ani mdra, ani polecana. Nawet sobie czasami ciko ufa w 100%, a co dopiero ludziom, których nie znamy. Moe maj gorszy dzie i s roztrzepani? Albo zawsze s roztrzepani?
14. “Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa si wycznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów bdcych celem na strzelni- cy”
Czciowo ju omówione. Warto pochyli si nad “przedmiotami bdcymi celem”. Prawo nie ogra- nicza rodzaju celów, do których mona legalnie strzela (a kiedy ograniczao, wic to mia zmiana). Warto jednak mie wiadomo, e nie wszystko jest celem bezpiecznym.
Rykoszety to pociski lecce z prdkoci czsto wiksz ni 50% oryginalnej prdkoci. Energia kinetyczna to masa pocisku * prdko * prdko, zatem 50% prdkoci daje 25% energii. Energia pocztkowa jest tak dua, e nawet jej wier w pechowym rykoszecie w zupenoci wystarcza do zabicia kadego napotkanego stworzenia.
Niedobrymi celami s np: zmroona ziemia, kamienie, niewystarczajco twarda stal, beton. Pocisk lub jego fragment potrafi wróci kilkadziesit metrów przy strzelaniu z pistoletu i nawet powyej 100 metrów przy strzelaniu z broni dugiej. Uywajc celi stalowych zadbajmy, eby to byy profesjonalne cele, z odpowiednio twardej blachy (tak, aby pocisk rozprysn si od uderzenia). Strzelajc do rzeczy, które mog odbi pocisk, trzeba zachowa zdrowy dystans i koniecznie ochron oczu.
Strzelanie do celów metalowych sieje fragmentami pocisków wokó kulochwytu. Nie na kadej strzelnicy jest to akceptowane – fragmenty nadgryzaj konstrukcj strzelnicy. eby nie wylecie z hukiem i wstydem z obiektu, przeczytaj regulamin danej strzelnicy i zapytaj o zgod, bo regulamin czsto nie wymienia wszystkich zakazów, które obowizuj w praktyce.
15. “Korzystajcy ze strzelnicy jest obowizany cile przestrzega polece wydawanych przez prowadzcego strzelanie.”
Na strzelnicy nie ma osób z wikszym autorytetem od prowadzcego strzelanie. Jeli strzelasz z mam, to tym razem ona musi wicej sucha i mniej mówi. Prowadzc strzelanie przejmuje si odpowiedzialno za ycie innych ludzi. Nikt nie ma w tej sytuacji prawa mówi co prowadzcy ma robi albo czego robi mu nie wolno, gdy osoby trzecie nie s obarczone t sam odpowiedzialnoci. Ich zdanie nie ma znaczenia, bo ich rola jest inna.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 18 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Nie ma miejsca na dyskusje. Jeli komu si nie podoba prowadzcy, naley opuci zajcia i nie pojawia si na zajciach z tym prowadzcym wicej. Jeli prowadzcy robi bd, mona porozmawia z nim na osobnoci (chyba, e jest to zagroenie bezpieczestwa, wtedy niezwocznie), starajc si nie podkopywa jego autorytetu wobec innych strzelców.
Rola prowadzcego jest cika i nie ma sensu bardziej tego utrudnia wprowadzajc zbdn “de- mokracj”, czy zezwalajc na decydowanie przez inne osoby.
Cz prowadzcych ma dodatkowe, czasami troch dziwne zasady. Ciko zrozumie upór przy tych zasadach do momentu, gdy na jednej osi pod nasz kontrol nie strzela np. 10 lub 15 osób. rodowisko jest chaotyczne, zdarzaj si zacicia, osoby bez odpowiednich umiejtnoci, ryczcy kom- pensator i do tego para zakochanych robicych sobie nawzajem zdjcia do albumu. To wszystko naraz, a do tego jest olepiajce soce i 33 stopnie upau pod rozgrzanym dachem z papy.
Po kilku duych, trudnych grupach kada zasada, która umoliwia lepsz kontrol nad otoczeniem (obowizkowa czerwona skarpeta na lewej, a biaa na prawej stopie) nabiera wicej sensu. Nie warto ocenia prowadzcego negatywnie tylko dlatego, e jest na wyrost ostrony. Jest ostrony, bo móg widzie rzeczy po których ma kopoty z zaniciem jeszcze dugo po fakcie.
Rzecz jasna wykorzystywanie przez kiepskiego prowadzcego swojej odpowiedzialnej roli i np. ponianie lub pomiatanie strzelcami jest karygodne i przynosi mu ujm w rodowisku strzeleckim. Nie warto strzela z tak osob. Kady cywilizowany czowiek (a tylko z takich wywodz si posiadacze pozwole na bro) odrónia chamstwo od podejmowania decyzji.
16. “Zabrania si wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzcego strze- lanie”
Najgorszy koszmar, na samo wspomnienie poc si rce. Strzelec gapa, który chce i do tarczy i nie widzi, e za filarem jeszcze strzelaj, tylko wolniej, wic od kilkunastu sekund jest cisza. Wyskakuje na o, i teraz jedyny ratunek w tym, e ludzie wci strzelajcy maj wicej rozumu i na dwik komendy “STOOOOP!” nie zrobi niczego gupiego.
Wybiegajc przed pocisk mona umrze. Prowadzcy musi kontrolowa kto strzela, kto rozado- wa. Ktem oka warto patrze na nadgorliwych, którzy mog nie zauway, e strzelanie dalej trwa. Komend “DO TARCZ” wydajemy tylko po absolutnej pewnoci, e nikt nie trzyma broni w doni, ani nawet nie jest w stanie jej szybko zaadowa.
Sensowne jest ustalenie takiej drogi do tarcz, eby nie dao si wyj przed swoje stanowisko, tylko np. eby trzeba byo obej innych strzelajcych, czy wej bokiem. Na czci odkrytych obiektów trzeba improwizowa tak blokad samodzielnie: np kolorowa tama przecignita midzy dwoma palikami zwykle zdaje egzamin. Jeli droga poruszania si ze stanowiska przed lufy innych strzelców bdzie dusza, jest wicej czasu na zauwaenie i reakcj.
17. “Korzystajcy ze strzelnicy, z wyjtkiem osoby niepenosprawnej, obowizany jest przestrzega przepisów dotyczcych postaw strzeleckich.”
To bardziej dodatek “antyidiotyczny”, który ma podkrela, e strzelanie jak czarnoskóry gangster z teledysków, czy na konstrukcji z dwóch drabin niesie za sob wzrost ryzyka dla wszystkich dookoa.
Nie trzeba sta w postawie olimpijskiej (cho uatwia to dobry wynik). Mona strzela na siedzco, klczc nieregulaminowo, czy np. z pistoletu na leco. Wszystko jest dopuszczalne, dopóki ma sens – np bawi strzelajcego, nie powoduje wzrostu zagroenia i jest moliwe do kontroli przez prowadzcego.
Przykadem dosy niebezpiecznej, ale na pierwszy rzut oka niemal sensownej postawy jest kucanie. Niestabilna pozycja, która grozi przewróceniem strzelca, jeli zaskoczy go sia odrzutu. Przy przewrotce
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 19 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
na plecy lufa bdzie skierowana we wszystko dookoa, a bardzo prawdopodobny jest przypadkowy wystrza.
Nietypowe postawy wi si czsto z bardziej skomplikowanym przyjmowaniem tych postaw. Nikt nie ma prawa macha luf w niebezpiecznych kierunkach dla swoich wymysów. Jeli nie umie ustawi si w podanej postawie w bezpieczny sposób, to musi wybra inn postaw.
18. “Po komendzie “STOP”, wydanej przez prowadzcego strzelanie lub inn osob, strzelajcy bezzwocznie przerywaj strzelanie.”
Czciowo ju omówione: t komend moe wyda kady. Prowadzcy, strzelec, widz, przechodzie.
Strzelcy przerywaj strzelanie, kropka. Nie rozadowuj broni. Nie obracaj si z ni do prowa- dzcego, nie dyskutuj z prowadzcym. Zamieraj w bezruchu, palec poza spustem. Bro podniesion naley oprze delikatnie o stolik lub wycelowa w miejsce bezpieczne. Broni, która ley, nie dotykamy.
Komenda STOP sygnalizuje co niedobrego. Moe sroka na kulochwycie? Moe kto zemdla? Moe kto sprawia wraenie osoby, która nie powinna si znale na strzelnicy? Z reguy powana kwestia, wic naley zachowa czujno. Wszelkie dodatkowe ruchy (rozadowanie, odkadanie broni, chowanie broni) wprowadzaj zamt, s niepotrzebne i nie pomagaj.
Po usyszeniu komendy STOP (jeli jej sam nie wyda) prowadzcy ma obowizek natychmiast zlokalizowa problem i podj wszystkie niezbdne kroki, aby zminimalizowa ryzyko. Jeli sensowne jest rozadowanie broni, naley wyda komend “ROZADUJ”. Jeli nie jest to wskazane, to nie naley nakazywa rozadowania – nie jest to obowizkowe, a wprowadza dodatkowe ruchy przy broni.
Po sprawdzeniu i zneutralizowaniu niebezpieczestwa warto sprawdzi ustawienie i zachowanie strzelców. Czy zdali egzamin nagego stresu przerwania strzelania? Czy byy gwatowne ruchy, próby rozadowania broni bez komendy, nage krcenie si na stanowisku w poszukiwaniu róda problemu? Wszystkie bdy naley wytkn, aby strzelec móg uczy si na bezbolesnych potkniciach.
19. “Na teren strzelnicy zwierzta mog by wprowadzone tylko w wyjtkowych przy- padkach oraz obowizkowo powinny by trzymane na uwizi i pod cisym nadzorem opiekuna.”
Nie ma adnego powodu, eby zabiera ze sob na strzelnic zwierz. Zwykle jest to pies – maj one wyczulony zmys suchu i zwyczajnie cierpi w haasie. Czowiek nie jest w stanie funkcjonowa przy strzaach z broni krótkiej centralnego zaponu, a psu sprawia to fizyczny ból. Nie torturuj swojego przyjaciela. Idc na spacer z psem omijaj strzelnic (oraz polowania).
Oczywicie czasem jest to dopuszczalne: moe pies ma ochron suchu, moe nie ma problemu z gonymi dwikami, moe strzela si z broni pneumatycznej. Mimo wszystko zabieranie zwierzt, które potrafi by nieco nieprzewidywalne i dynamiczne do rodowiska podwyszonego ryzyka nie jest zbyt mdre. W takim wypadku obowizkowo trzeba cakowicie ograniczy swobod poruszania si zwierzcia.
20. “Osob naruszajc regulamin mona usun ze strzelnicy”
Bardzo wany punkt. Prowadzcy nie ma obowizku znosi na strzelnicy osób, które przeszkadzaj mu w pracy. Kto jest zbyt “samodzielny”, nie potrafi podporzdkowa si reguom i wie lepiej? Nie ma obowizku strzelania, jutro te jest dzie.
Nie naley ba si wyrzucania niedostosowanych ludzi. Wprawdzie zdarza si to bardzo rzadko, ale nie ma w tym nic zego, bo prowadzcy odpowiada za bezpieczestwo wszystkich, take nieposusznych. Czasem nie warto przyjmowa tego ciaru, jeeli osoba nie rozumie powagi sytuacji.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 20 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 12 UoBiA “naruszanie przepisów regulaminu bezpieczestwa na strzel- nicy” to wykroczenie, które moe by obarczone kar aresztu lub grzywny. Przypomnienie tego faktu zdecydowanie przyspiesza opuszczenie obiektu przez niepokornych.
Oczywicie wyrzucanie strzelca bez dobrego powodu to spora wpadka (takie historie s pamita- ne) i zachowanie niekoleeskie. To, e prowadzcy moe wicej powinno skania raczej do lepszego zastanowienia nad decyzjami. Szkoda sobie psu reputacj na lata dla kilku minut marnej satysfakcji z pokazania “kto tu rzdzi”.
21. “Dzieci mog przebywa na strzelnicy wycznie pod bezporednim nadzorem rodzi- ców lub opiekunów”
Obecno dzieci na strzelnicy nie oburza nikogo (ze rodowiska strzeleckiego). Mao jest równie przyjemnych widoków jak ojciec uczcy córk bezpiecznej obsugi broni palnej. Jednak dziecko nie jest w stanie pojc wszystkich konsekwencji swoich czynów. Nie wolno dopuci sytuacji, gdy spowoduje to zagroenie bezpieczestwa.
Nie wszystkie typy broni s odpowiednie dla dzieci. Dawanie 7 latkowi strzelby rutowej moe skoczy si spor krzywd. Nie jest to niemoliwe (trzeba mocno trzyma bro i asekurowa), ale s lepsze sposoby na zachcenie do strzelectwa.
Bro o duym odrzucie moe powodowa problemy take dla modziey lub osób o drobnej po- sturze. Jeli bdzie to zdecydowanie zbyt mocny odrzut w stosunku do moliwoci danej osoby moe si to skoczy przewróceniem, upuszczeniem broni (wadliwe egzemplarze mog wystrzeli po upusz- czeniu) lub np. zwichniciem nadgarstka. Bro samopowtarzalna jest dodatkowo niebezpieczna, gdy w nieprzewidzianej sytuacji strzelec moe odruchowo zacisn palec, posyajc kolejny pocisk w nie- oznaczonym kierunku.
Uczc osoby drobne warto robi to w postawach bezpieczniejszych, np w postawie lecej, lub w przypadku strzelby wspierajc barkiem plecy strzelca (dobre wychowanie nakazuje najpierw zapyta o zgod na kontakt fizyczny).
12 Wskazówki praktyczne
1. Szkolenie ludzi i prowadzenie strzela s niebezpieczne. Sytuacje ryzykowne bd si zdarza. Nie da si unikn wszystkich puapek. Cz ludzi nie potrafi si skupi na zbyt wielu elementach naraz. Naley przyj taki sposób zachowania, aby najpowaniejsze zagroenia nie mogy wystpi.
Nie ma nic zego w rygorystycznym pilnowaniu bezpieczestwa. Jeli przypadkowy wystrza zdarza si raz na tysic strzaów, to w grupie 10 osobowej i caym dniu na strzelnicy zobaczysz minimum dwa takie wystrzay. 1 na 1000 to o wiele za czsto!
2. Prowadzc trening wród znajomych, warto poprosi ich o pomoc. Cz strzelców nie rozumie sensu istnienia prowadzcego, sdzc i jest to jedynie pozostao przestarzaych aktów prawnych. Krótkie wytumaczenie wymogów bezpieczestwa zwykle sprawia, e strzelcy pomagaj w dopilnowa- niu porzdku. Zdecydowanie lepiej mie kilka yczliwych par oczu do pomocy.
Przykadowe wytumaczenie “Jestem tutaj dla WASZEGO bezpieczestwa. W wikszym gronie ciko o sprawn komunikacj. Gównym moim zadaniem jest, by nikt z Was nie postrzeli siebie, nikogo obok, czy ludzi poza strzelnic. eby nikt nie zosta na linii strzau, gdy inni zaczn strzela, eby nikt nie popeni bdu mogcego popsu nam dzie. Postrzelenie czowieka bez wtpienia skoczy si wyrokiem karnym i zamaniem yciorysu. Zasady su wycznie zabezpieczeniu Waszej zabawy i staram si z nimi nie przesadza. W Polsce nie ma wypadków na strzelnicach i niech tak pozostanie. W miar moliwoci, prosz o pomoc.”
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 21 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Wszyscy lubi sprawnego prowadzcego. Nie trzeba wiele, eby przy zgranej ekipie strzelców tre- ning mia przyjemny rytm i maksymalizowa zadowolenie uczestników.
3. Wpisy do ksiki peni równie rol dyscyplinujc. wiadomo, e nie jest si anonimowym pomaga niektórym potencjalnie problematycznym uczestnikom pamita o zasadach dobrego wycho- wania.
Niektórzy zalecaj wpisywanie do ksiki kadej osoby, która wchodzi na obiekt. Nie ma przymusu prawnego wpisywania goci: WRS wymaga zapisywania wycznie osób “korzystajcych ze strzel- nicy”, czyli strzelajcych. Jednak nie warto rezygnowa z dziaa, które zwikszaj komfort pracy prowadzcego, jeli nie s zbyt dolegliwe dla otoczenia.
Z drugiej strony przymusowe wpisy dla widzów podczas duych imprez nie bd sensowne. W powodzi 40 kartek ksiki, kada pena nieczytelnych zapisów, trudno bdzie znale konkretn osob. Wpisy bd take stanowiy wskie gardo organizacyjne, co spowoduje wicej szkód, ni poytku.
4. Prowadzcy potrzebuje zabezpiecze formalnych. Poza wpisem do ksiki czasem warto posiada wasn list uczestników, dodatkow. Podwójna ewidencja gwarantuje, e na pewno kady uczestnik si wpisa. Przykadowa reguka powyej tabeli z miejscami na podpisy uczestników:
Poniszym podpisem potwierdzam: odbycie szkolenia z zakresu przepisów prawa i obsugi broni, zna- jomo regulaminu strzelnicy oraz dokonanie wpisu do ksiki pobytu na strzelnicy. Jestem trzewy/a, w dobrym zdrowiu fizycznie i psychicznie, mamy pikny dzie.
Lista ma znacznie wikszy sens, gdy prowadzimy dusze zajcia w ograniczonej grupie. Np w sy- tuacji, gdy jestemy ju na osi strzeleckiej z wikszoci grupy i doczaj spónione osoby. Naleaoby je wysa do ksiki (która moe by kilkadziesit lub set metrów dalej), ale nie moemy / nie chcemy zostawia grupy samej. Wtedy naley wysa spónialskich do ksiki, a dodatkowo utworzy drug list, gdzie wpisuj si na oczach prowadzcego.
Z innej strony, jeli odbywaj si zawody, gdzie kady przychodzi na 30 minut to dodatkowe kartki i rubryki do uzupenienia mog wprowadza zamieszanie, tworzy kolejki i nastawia ludzi negatywnie do sposobu organizacji imprezy.
O drugiej licie obecnoci naley myle jak o zapasowym spadochronie: nie chcemy jej nigdy uywa i co jest naprawd mocno nie tak, jeli zacznie by nam potrzebna. Ale lepiej mie i nie potrzebowa, ni nie mie, a potrzebowa.
5. Wpisujc si do ksiki jako prowadzcy, jeli o bya ju wykorzystywana wczeniej przez innych strzelców, warto dopisa do biecej daty równie dokadn godzin przejcia osi. Nie wiadomo co si wydarzyo rano. Jeli brak czytelnego sygnau, kto za co odpowiada – a prowadzcy ma poszerzony zakres odpowiedzialnoci – niektórzy mog stosowa odpowiedzialno zbiorow. Wychodzc z osi, jeli bdzie jeszcze tego dnia wykorzystywana, warto wróci do ksiki i zapisa godzin zdania osi. Kilka sekund pracy, a wikszy komfort psychiczny.
Nie chodzi tylko i wycznie o suby. Take administracja obiektu, lub inni strzelcy mog mie jakie pretensje (zagubiona torba, przestrzelone osony, nieporzdek). Znacznie atwiej jest bra od- powiedzialno wycznie za swoje dziaania.
6. Prowadzcy nie potrzebuje wiele, aby wypenia obowizki. W sumie wystarczy wzrok, rozsdek i funkcjonujcy aparat mowy. Dysponujc dodatkowymi rekwizytami, niekiedy jest jednak znacznie atwiej. Cz z nich przyda si za kadym razem, cz to fanaberia. Jadc samochodem warto wrzuci wszystkie do duej torby i mie pod rk.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 22 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
• telefon komórkowy. Niezbdny w razie wypadku. Bywa wymagany regulaminem. W dzisiejszych czasach prawie wszyscy speniaj taki wymóg od rki. Wchodzc na nowy obiekt warto sprawdzi, czy jest zasig. Jeli go nie ma na stanowiskach: zapamita, w którym miejscu strzelnicy lub dojazdu do niej si znowu pojawi. • wskaniki bezpieczestwa. Najlepsza jest kolorowa yki od rcznej kosiarki elektrycznej. W skle-
pie budowlanym 10 z za 15m. Pewno rozadowania za jakie 13gr / pistolet – bardzo dobra inwestycja. Nie ma sensu kupowa yek cieszych ni 3mm, gdy takie s czsto zrywane przez zamykajce si z du si zamki mocniejszych karabinów (np AKM). S dostpne “profesjonalne” wskaniki, które maj lepszy ksztat lub lepiej pasuj do danego typu broni, ale nie ma to znaczenia. • obcinaczki do wskaników lub nó. Ciko jest przegry yk. • dobrze wyposaona apteczka. Kada jest lepsza ni adna, ale dobra powinna by bardziej przy-
stosowana pod strzelectwo. Jako minimum: gaza, staza (czyli opaska uciskowa) lub chusty trójkt- ne, noyczki, rkawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania. Ze szkolenia z pierw- szej pomocy warto wynie praktyczne umiejtnoci, zamiast samej piecztki. • aktywne suchawki. Jest to jaki koszt (200-300 z), ale prowadzcy musi by w staym kontakcie
ze strzelcami. W aktywnych suchawkach, zmys suchu pozostaje przydatny nawet w haasie wystrzaów. Suchawki s dosy trwae i ich koszt szybko si zwraca. • okulary ochronne. Nie s zawsze niezbdne, ale nie da si np prowadzi strzela do celów meta-
lowych bez okularów. • kilka par stoperów. Jaki odsetek uczestników zapomni suchawek: ludzie bywaj gapowaci. Mo-
na odesa ich do domu, ale renoma prowadzcego ronie, jeli w plecaku trzyma rozwizania wszystkich problemów. Stopery to koszt 50 gr - 1 z / sztuka. • papier i dugopisy. przydaje si do prowadzenia dodatkowej listy obecnoci, zapisywania wanych
informacji, liczenia punktów • taker, markery, zaklejki. Zaley od stosowanych celów, ale awarie obiektowych takerów zdarzaj
si na tyle czsto, e warto mie swój. Jeli podkady s dobrze docite do rozmiaru tarcz, to lepiej jest przymocowywa tarcze klipami biurowymi (np 32mm), które pozwalaj atwiej odczepi tarcz, np. do oceny. • trytki. Albo “zipy”, czyli plastikowe, zacigane tamy. Pozwalaj na przymocowanie tarcz zwie-
wanych wiatrem, zamknicie otwierajcego si pokrowca z karabinem i tysic innych rzeczy. • biao-czerwona tama ostrzegawcza. Pomaga oddzieli widzów od strzelców, czy zagrodzi drog
ze stanowiska wprost na przedpole. Wikszo ludzi na strzelnicy nie bdzie skaka nad tak tam na oczach prowadzcego, czyli speni ona swoje zadanie. • luneta. Zwaszcza strzelajc na dusze dystanse. Niekiedy regulacja przyrzdów s przeciga,
utrudniajc innym trening. Przez lunet atwiej zakoczy ca procedur w krótkim czasie. • ubiór odpowiedni do pory roku. Prowadzcy stoi, chodzi, troch mówi. To statyczna praca, w
rodowisku czsto zewntrznym, w ekspozycji na warunki atmosferyczne. W zimie, na otwartych obiektach, do ask wracaj kalesony, bielizna termiczna i niemal narciarskie oprzyrzdowanie. Zwykle prowadzcy popeniaj bd zego stroju tylko jednokrotnie; pogoda karze bezlitonie. • niewielki zestaw narzdzi. Czasem pazur wycigu jest nieobecny lub odlecia i nie ma jak wy-
cign naboju. Czasem wypad drobny pin z broni i trzeba na szybko rozkrci pistolet, eby odblokowa spust. Kilka prostych narzdzi (najbardziej przydaje si wski, paski rubokrt) to czsto rónica midzy szybk napraw, a kocem treningu. Do wybijania zakleszczonego naboju z komory czsto niezbdny jest odpowiedniej dugoci wycior. • piecztka z danymi do wpisu w ksice strzelnicy. Ciekawy bajer przyspieszajcy formalnoci dla
osób, które czsto wchodz na strzelnic. Zamiast si wpisywa, przybijamy w ksice piecztk z
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 23 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
niezbdnymi danymi: imi, nazwisko, nr pozwolenia, organ wydajcy oraz podpisujemy znajomo regulaminu. Koszt: 25 z, oszczdno czasu: od 7 do 15 sekund na jedno wejcie. Zapewne nie warto, ale czemu by nie automatyzowa powtarzalnych czynnoci? • niewielki zestaw do czyszczenia. Ballistol, kilka narzdzi dentystycznych, mosina szczotka, par
paeczek bawenianych, rcznik papierowy i sznury do czyszczenia wystarcz do uruchomienia kadej zacinajcej si z powodu brudu broni. • co do picia, co do jedzenia.
7. Prowadzc regularne zajcia z rónymi, niekiedy nieznanymi osobami, warto wykupi polis OC. Niewiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada ofert dla strzelców, wic nie bdzie zbyt duego wy- boru. Prowadzcy pomagajcy na imprezach Braterstwa posiadaj polisy na “instruktora strzelectwa” wykupione w PZU. Polisa na rok, zabezpieczajca roszczenia do kwoty 1 miliona zotych kosztowaa 300 z na osob, w grudniu 2018.
Najwiksz zalet polisy jest zwikszony spokój ducha. Prowadzcy ma zabezpieczenie prywatnego majtku w razie wypadku – ewentualne szkody i roszczenia powinny by finansowane w pierwsze kolejnoci z polisy. Zmniejszamy potencjalne ryzyko, co doskonale si wpisuje w ogóln charakterystyk prowadzenia zaj.
Dla czci osób 300 z rocznie moe stanowi zbdn ekstrawagancj: na strzelnicach wypadki si niemal nie zdarzaj, a procesy cywilne o due kwoty s w Polsce rzadkoci. Kwestia subiektywna.
8. W duych grupach wskaniki bezpieczestwa s kluczowe. Nie da si inaczej zapanowa nad kilku- nastoma osobami, ich rónymi egzemplarzami broni (wikszo ma kilka sztuk). Nie majc wskaników mona strzela ze znanymi, zaufanymi osobami i w nielicznych grupach.
Cz osób przerasta poprawne rozadowanie broni, zwaszcza jeli nie maj dowiadczenia. Lufa, magazynek, zamek – za duo elementów. Zmieni kolejno wprowadzajc nabój do komory nabojowej, który póniej “na sucho” odstrzel lub o czym zapomn. Trudno ufa w tak fundamentalnej kwestii pocztkujcym strzelcom, ani nawet czci zaawansowanych.
Mona cae ycie prowadzi strzelania nie uywajc wskaników – wprowadzono je w PZSS nie- dawno, wic si rzeczy spora cz prowadzcych ich nie uywa. Bezsprzecznie wskaniki daj duy komfort psychiczny: “na pewno rozadowane”. Nie trzeba dotyka zamka, wszystko wida z daleka. Jedno przejcie przed stanowiskami i w 10 sekund prowadzcy ma pewno, e jest tak, jak trzeba.
9. Warto stosowa wskaniki ortodoksyjnie: zarówno po zakoczeniu strzelania, jak i w razie przerwy w strzelaniu. Jeli strzelec chce zawiza buta, ma obowizek rozadowa bro, nie wolno mu jej wypuci jeli jest zaadowana (czyli jeli ma magazynek lub nie ma wskanika). Wymagajc tego od pocztku unikamy duej czci niebezpiecznych sytuacji. Przypadkowy wystrza to zawsze zagroenie.
Wskanik w pistolecie powinien wystawa z koca lufy i z komory nabojowej jednoczenie. Cz pocztkujcych niekiedy wkada wskanik przez zamek do przestrzeni na magazynek, co niweczy czciowo wysiek: taka bro obecnie nie wystrzeli, bo zamek nie dochodzi do komory nabojowej. Jednak po wycigniciu wskanika, jeli w komorze zosta nabój, to bro bdzie gotowa do strzau, czego nie bdzie si spodziewa strzelec (bo przecie “wskaniki gwarantuj rozadowanie broni”).
Wskanik naley wkada od komory nabojowej w stron lufy. Wkadanie odwrotnie wie si z celowaniem we wasn do.
10. Narzucajc wskaniki strzelcom warto pamita, e silne zamki, jak np w karabinach centralnego zaponu potrafi ukruszy plastikowy wskanik lub przeci ciesz yk. Fragmenty wskanika, które zostaj w komorze nabojowej mog przyblokowa pocisk po odpaleniu naboju i spotgowa cinienie w lufie, doprowadzajc nawet do rozsadzenia broni.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 24 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Jeli strzelajcy korzysta z broni mogcej uszkodzi wskanik, naley podkreli konieczno ka- dorazowej weryfikacji wskanika po wycigniciu.
11. Strzelec powinien trzyma bro (zwaszcza krótk) cay czas w dominujcej (praworczni – w prawej) rce. Przekadanie broni z rki do rki sprawia, e koo spustu jest wicej palców wskazujcych i ryzyko ronie.
Nie ma dobrego powodu na zmian doni na chwycie podczas strzelania. Jeli kto nie umie obsuy broni bez wypuszczania jej z dominujcej rki, to najprawdopodobniej robi co niepoprawnie.
Jedynym usprawiedliwieniem jest bro, w której nie ma blokady zamka w tylnym pooeniu lub nie da si go w tej pozycji przytrzyma (jak np. da si w Margolinie apic palcem wskazujcym dominujcej doni za skrzydeko zamka). Wtedy moe by niezbdne przeniesienie dominujcej doni na zamek od góry i zapierajc kciukiem za ty uchwytu cofnicie zamka, co umoliwi woenie wskanika. Warto by blisko, bo ten nienaturalny ruch zwykle powoduje amanie któw bezpieczestwa.
12. Dla pocztkujcych palec powinien by na spucie na kilka sekund przed strzaem, w trakcie strzau i 2 sekundy wytrzymania po strzale. W pozostaych momentach palec wyranie powyej ka- bka spustu. Dodaje to margines bdu w przypadku nagego bodca (ugryzienie osy, gorca uska za konierzem, skurcz w ydce) i eliminuje cz przypadkowych wystrzaów.
Osoby zaawansowane mog trzyma palec na spucie przez ca seri strzelania, jeli tak zdecyduj. Zdecydowana wikszo zaawansowanych odruchowo ciga palec ze spustu po oddaniu strzau. Jeli kto trzyma palec na jzyku spustowym take rozadowujc bro, adujc j lub sprawdzajc zacicie, to na pewno nie jest zaawansowany.
13. Najlepsz metod na wikszo zaci jest cakowite rozadowanie broni (magazynek poza broni, wskanik w lufie) i zaadowanie ponownie. Trudniejsze zajcia (zablokowany nabój, zakleszczony po- cisk w lufie) wymagaj znacznie wicej uwagi, szczególnych warunków bezpieczestwa, metodycznego dziaania i staej dbaoci o kierunek przypadkowego wystrzau.
Niektóre zacicia s praktycznie niemoliwe do usunicia w warunkach polowych. Syszy si historie o broni wracajcej do rusznikarza w skrzyni penej piachu – skrzynia suy za przenony kulochwyt – gdy waciciel nijak nie moe jej bezpiecznie rozadowa. Czsto nie ma w takiej sytuacji uniwer- salnych, dobrych rad. Jeli to moliwe, warto rozoy bro na czci, eby cakowicie uniemoliwi oddanie strzau. Trzeba myle, dziaa metodycznie i powoli, a w sprawach bezpieczestwa by wit- szym od Papiea.
14. Gorce uski mog stanowi due zagroenie. Dekolty, sanday, lune koszulki to proszenie si o sparzenie rozgrzan usk. Dotyk rozpalonego metalu jest bardzo nieprzyjemny i moe powodo- wa niebezpieczne odruchy: odwrócenie si, skulenie, podskoki. Podobnie wyglda sytuacja z brakiem okularów ochronnych i uderzeniem uski w okolic oka.
Odruchowe reakcje s byskawiczne i nie podlegaj adnej kontroli prowadzcego. Nawet stojc zaledwie jeden metr od strzelajcego nie da si odpowiednio zareagowa, aby uniemoliwi mu odwró- cenie si z broni. W tej sytuacji ratuje nas wycznie szcztkowa przytomno strzelajcego, brak palca na spucie i sporo szczcia. Nie warto testowa szczcia zbyt czsto.
15. Zazwyczaj bro palna po zakoczonej serii strzela zostaje na stanowisku, strzelcy id do tarcz. W takim ukadzie kto musi zosta przy broni, gdy nierzadko strzelnica jest otwarta lub s w pobliu osoby trzecie. Nie wolno dopuci do sytuacji, gdy kto niepowoany moe dotkn broni w czasie, gdy ludzie s na przedpolu.
Jeli nie ma z kim zostawi broni to trzeba j zabra ze sob. Oczywicie, niektórzy strzelcy nie lubi zostawia broni samej i jest to raczej prawidowy odruch, przynajmniej jeli chodzi o bro krótk.
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 25 z 49
BRATERSTWO.EU Kurs prowadzcego strzelanie
Trudno chodzi po kadej serii do kulochwytu na osi 50m z karabinem na ramieniu, ale jeli kto tak woli i bro jest rozadowana, to czemu nie.
16. Podczas prowadzenia strzelania naley obserwowa wszystko i wszystkich. Wana jest wiadomo caego otoczenia. Nie wolno skupia si zbyt dugo tylko na jednym, konkretnym strzelcu. Widzenie tunelowe powoduje ignorowanie wielu wczesnych sygnaów o niebezpieczestwie.
S róne metody obserwacji: z odlegoci, gdzie obserwujemy ca o na raz lub z bliska, gdzie chodzimy za strzelajcymi. Obie maj swoje zalety i wady: z daleka wida wicej jednoczenie, ale trudniej dostrzec szczegóy i zdecydowanie trudniej jest zareagowa. Z bliska wida mniejszy wycinek strzelajcych, chodzc moemy ich rozprasza, ale wida wicej szczegóów zachowania kadej osoby i atwiej o reakcj.
Bardzo czsto tryb obserwacji jest determinowany przez konstrukcj strzelnicy. Na pawilonie strze- leckim o dugoci 25m i szerokoci 3m nie da si stan daleko za strzelcami.
17. Jeli kto miota si z broni, to by moe nie umie jej obsuy. Warto przybliy si i mie strzelca baczniej na uwadze lub – dysponujc czasem – pomóc i wyjani. Wszystko jest lepsze ni wymachiwanie luf w niekontrolowany sposób przez osob, która próbuje wyj magazynek i nie jest pewna jak to zrobi. Przyjemniej jest tumaczy podstawy w kontrolowanym rodowisku ni nagle w poowie strzelania, z zaadowan broni, gdy strzelec robi bdy ryzykujc postrzeleniem czci wyposaenia (w najlepszym razie).
Prowadzcy strzelanie nie ma w zakresie obowizków nauki pocztkujcych. Mimo wszystko, nie warto by “elitarnym” tam, gdzie nie trzeba, a bdy nie s celowe. Wszyscy kiedy zaczynaj i kady codziennie si uczy. Warto pomaga innym, bo strzelectwo to jest hobby i przyjemno, a nie kara. Pomagajc koledze ronie pozycja w spoecznoci.
Niestety, nie kady strzelec jest odpowiednio przeszkolony. Niektóre kluby robi to kiepsko lub we- dug nawyków sprzed lat. Cz strzelców to np funkcjonariusze sub mundurowych, których szkolenie subowe bywa po ebkach, na starym sprzcie i z rozpaczliwie niewielk iloci amunicji. Strzelcy, któ- rzy chc si doksztaca, a zwaszcza mundurowi, zmuszeni to robi za prywatne rodki i w prywatnym czasie, zasuguj na szacunek. Warto im pomaga.
18. Nie powinno si pozwala na przesadne “rozaenie” si strzelajcych, czy chaotyczne krenie midzy stanowiskami, a innymi czciami obiektu bez kontroli. Brak wiedzy ile osób strzela utrudnia weryfikacj, czy rzeczywicie wszyscy wrócili od tarcz. Czasem kto jest niewidoczny zza filaru, mog si te zdarzy omdlenia. Prowadzcy odpowiada za wszystkich i musi wiedzie ilu “wszystkich” ma pod opiek.
Gdy pojawiaj si wtpliwoci: licz na palcach. Jeli nie wiesz ile osób zaczo strzela (spory bd), to upewnij si ponad wszelk wtpliwo, e na pewno nikt nie zosta. Niektórzy potrafi ocenia tarcz schowani za oson kulochwytu, zgubili tam 7.62 z w drobnych i pieczoowicie zbieraj, bd ukuo ich serce i musieli usi. Nie mona pozwoli na to, eby w ich stron poleciay pociski.
Cz osób wychodzi do toalety bez ostrzeenia i informacji. Powoduje to stres u prowadzcego, gdy inni strzelcy wracaj na stanowiska, przygotowuj si do kolejnej serii, a jedno miejsce jest puste. Stres jest mniejszy, jeli prowadzcy zauway to od razu i rozpocz poszukiwania zatrzymujc zajcia. Stres jest ogromny, gdy prowadzcy orientuje si, e jednego brakuje w momencie, gdy inni zaczli strzela w stron kulochwytu, gdzie moe lee lub chowa si zaginiony.
W kontroli iloci uczestników pomaga zapamitanie ile byo osób na pocztku oraz ustawianie ich na stanowiskach w regularny lub przewidywalny sposób, przez co brak kogokolwiek rzuca si od razu w oczy. Dobre efekty daje pomoc samych strzelajcych: rozsdny czowiek (tylko tacy uzyskuj
ProwadzacyStrzelanie.eu Strona 26 z 49