pravilnik o radu - ius.edu.ba ovim pravilnikom o radu (dalje u tekstu: pravilnik)...

Download Pravilnik o radu - ius.edu.ba Ovim Pravilnikom o radu (dalje u tekstu: Pravilnik) ure¤â€uju se uvjeti

Post on 28-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

  International university of Sarajevo Broj: IUS-UO-08-2/2013

  Pravilnik o radu

  April, 2013. godine

 • 2

  Na osnovu člana 107. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i

  Hercegovine, br.43/99 i 32/00, 23/03), i člana Zakona o visokom obrazovanju

  („‟Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10), Upravni odbor Internacionalnog

  univerziteta u Sarajevu, dana 24.04.2013. godine, donio je:

  PRAVILNIK O RADU

  I. OPĆE ODREDBE

  Ĉlan 1.

  Ovim Pravilnikom o radu (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti i način zasnivanja

  radnog odnosa, zaključivanje ugovora o radu, probni rad, trajanje ugovora o radu,

  uslovi i načini obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za rad, raspoređivanje

  radnika na radno mjesto, organizacija i sistematizacija radnih mijesta, radno vrijeme,

  odmori i dopusti, posebna zaštita zaposlenika, plaće i naknade plaća, zabrana

  konkurencije, naknada štete, povrede radnog odnosa, prestanak ugovora o radu,

  otpremnina, ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, kao i druga pitanja koja

  proizlaze iz oblasti rada.

  Pravilnikom se ne mogu utvrditi manja prava i obveze i nepovoljniji uvjeti rada od

  Zakonom utvrđenih.

  Ĉlan 2.

  U smislu ovog Pravilnika i ugovora o radu upotrijebljeni izrazi imaju sljedeća značenja:

  1.”Poslodavac” je Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, sa sjedištem u Sarajevu, ul.

  Hrasnička cesta broj: 15 (u daljem tekstu Univerzitet).

  2.”Zaposlenik” je punoljetno fizičko lice sa punom poslovnom sposobnosti koje je sa

  Univerzitetom zaključilo ugovor o radu ili se nalazilo u radnom odnosu sa

  Univerzitetom na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika;

  3.”Nastavno osoblje” se odnosi se na zaposlenike izabrane u neka od naučnonastavnih

  ili umjetničkonastavnih te naučnoistraživačkih ili umjetničkoistraživačkih zvanja.

  4.”Nenastavno osoblje” se odnosi na zaposlenike koji se bave svim vrstama pružanja

  uslugai I podrške, a koji ne spadaju u predavanje i istraživanje.

  5.”Puno radno vrijeme” obuhvata rad na Univerzitetu 40 sati sedmično

  6. “Nepuno radno vrijeme” obuhvata rad na Univerzitetu kraći od 40 sati sedmično

  7.”Godina dana” označava kalendarsku godinu

  8.”Staž” znači staž proveden na radu tj.u radnom odnosu

  9. ”Rektor i Generalni Sekretar” uvijek znači da Rektor odlučuje o pravima, obavezama

  i odgovornostima svog zaposlenog osoblja na Univerzitatu, dok Generalni Sekretar

  može odlučivati o istim pitanjima za zaposlenike u nenastavnoj djelatnosti.

 • 3

  Ĉlan 3.

  Strani državljanin zaključuje ugovor o radu pod uslovima utvrđenim zakonom.

  II. UGOVOR O RADU

  1. Procedura koja prethodi zakljuĉenju ugovora

  1.1. Za zaposlenika u nastavnoj djelatnosti

  Ĉlan 4.

  Nakon izbora u akademsko zvanje, Univerzitet sa izabranim licem zaključuje ugovor

  o radu.

  Odluka o izboru zaposlenika na osnovu konkursa će biti donesena najkasnije u roku

  od 30 dana nakon što se okonča izbor.

  Ugovor o radu se zaključuje najkasnije 90 dana od dana kada je odluka o izboru u

  nastavničko i saradničko zvanje postala konačna, podrazumjevajući da su ostali

  uslovi regulisani zakonom.

  Ĉlan 5.

  1.2. Za zaposlenike u nenastavnoj djelatnosti

  Za zaposlenike u nenastavnoj djelatnosti, Generalni sekretar:

  1.predlaže o potrebi prijema zaposlenika, uz odobrenje Rektora

  2.raspisuje konkurs ako se radi o rukovodiocu neke od službe u okviru Univerziteta,

  a u ostalim slučajevima raspisuje oglas;

  3.određuje način oglašavanja;

  4.formira i određuje sastav komisije za prijedlog kandidata od tri člana;

  5.određuje sastav komisije, daje uputstva za rad i kriterije za izbor;

  6.donosi odluku o izboru lica sa kojim se zaključuje ugovor o radu.

  Ĉlan 6.

  Kada Univerzitet neposredno vrši oglašavanje:

  1.konkurs se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu u BiH, a oglas na oglasnoj

  ploči Univerziteta

  2.konkurs i oglas sadrže obavezno:naziv radnog mjesta, opšte i posebne uslove koje

  kandidat treba da ispunjava, vrijeme za koje se zaključuje ugovor o radu, dužina

  radnog vremena, trajanje probnog rada (ukoliko je predviđeno), rok za podnošenje

  prijava i dokumenata o ispunjavanju uslova,

  3.konkurs i oglas su otvoreni onoliko dana koliko odredi rektor Univerziteta.

  Odluka o izboru ili ne izboru lica po konkursu ili oglasu, donijeće se najkasnije 30

  dana po zatvaranju konkursa ili oglasa.

  Ugovor o radu zaključuje se najkasnije petnaest dana od dana kada je odluka o

  izboru postala konačna.

 • 4

  2.Vrste ugovora o radu

  2.1.Klasifikacija ugovora

  Ĉlan 7.

  Ugovor o radu može se zaključiti sa:

  1. zaposlenikom u nastavnoj djelatnosti (nastavnikom i saradnikom) i to:

  - na neodređeno vrijeme sa punim i nepunim radnim vremenom

  - na određeno vrijeme sa punim i nepunim radnim vremenom sa ili bez probnog rada

  2.zaposlenikom u nenastavnoj djelatnosti i to:

  - na neodređeno vrijeme sa punim i nepunim radnim vremenom

  - na određeno vrijeme sa punim i nepunim radnim vremenom

  - na neodređeno i određeno vrijeme uz probni rad

  3.sa stranim državljaninom za nastavnu ili nenastavnu djelatnost

  Ugovor o radu mora sadržavati sve elemente propisane Zakonom.

  Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan zaposleniku

  prije početka rada uručiti pisanu potvrdu o zaključenom ugovoru o radu.

  Umjesto pojedinih elemenata za koje to Zakon dopušta, može se u ugovoru uputiti

  na odredbe ovog Pravilnika.

  3.Sadržaj ugovora o radu

  Ĉlan 8.

  Ugovor o radu sadrži slijedeće podatke:

  -naziv i sjedište Univerziteta

  -ime i prezime, prebivalište odnosno boravište zaposlenika

  -trajanje ugovora o radu

  -dan otpočinjanja rada

  -mjesto rada

  -radno mjestu na koje se zaposlenik zapošljava i kratak opis poslova

  -dužinu i raspored radnog vremena

  -plaći, dodacima na plaću, naknadama, te periodima isplate

  -trajanje godišnjeg odmora

  -otkazni rok

  -trajanje probnog rada

  -specifični uslovi koji se odnose na zaposlenika

  -opće obaveze

  Ugovor o radu za nastavnike i saradnike, pored gore navedenih elemenata, obavezno

  sadrži i:

  -nastavni predmet ili naučnu oblast za koju je izabran

  -izborno zvanje

  -datum posljednjeg izbora u zvanje, isto ili više, uključujući broj i datum odluke o

  izboru

 • 5

  -obaveze koje se tiču nastavnih, obrazovnih, naučno-istraživačkih i drugih poslova i

  zadataka.

  Ako tokom trajanja ugovora o radu dođe do promjene nekog ili nekih elemenata iz

  stava 1. i 2. ovog člana, vrše se izmjene i dopune sastavljanjem aneksa na ugovor.

  4. Dejstva zakljuĉenja ugovora

  Ĉlan 9.

  Zaključivanjem ugovora o radu između Univerziteta i zaposlenika zasniva se radni

  odnos, sa sadržajem i obimom prava i obaveza utvrđenim tom vrstom ugovora o

  radu.

  Zaposlenik koji je zaključio ugovor o radu sa punim radnim vremenom stiče prava

  utvrđena ovim Pravilnikom.

  Zaposlenik koji je zaključio ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom ima prava

  kao i zaposlenik sa punim radnim vremenom, osim prava koja zavise od dužine

  radnog vremena, a to su:

  1. plata i druge naknade

  2. dužina godišnjeg odmora

  Obim prava iz stava 3. određuje se srazmjerno dužini radnog vremena.

  III ORGANIZACIJA RADA NA UNIVERZITETU

  1.Unutrašnja organizaciona struktura

  Ĉlan 10.

  Univerzitet je jedinstvena organizaciona cjelina čija je unutrašnja organizaciona

  struktura utvrđena Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

  Poslovi i radni zadaci iz okvira djelatnosti Univerziteta, ostvaruju se kroz organizaciju

  poslova po grupama lociranih u organizacione jedinice koje mogu imati uže

  organizacione cjeline (fakultet, institut, odsjek, centar, odjeljenje, jedinica, služba).

  2. RukovoĊenje i odgovornost

  Ĉlan 11.

  Rektor, u ime Univerziteta, organizuje posao, vrši funkciju rukovođenja i odgovoran

  je Upravnom odboru.

  Prorektori i generalni sekretar (zamjenici generalnog sekretara) čine Kolegij rektora,

  pomažu rektoru u obavljanju njegove funkcije, što je regulisano Statutom.

 • 6

  U vršenju svojih dužnosti, rektor odgovara Upravnom odboru i Senatu Univerziteta

  (u daljem tekstu: Senat).

  Prorektor(i) za svoj rad odgovoraju rektoru i Senatu; generalni sekretar i rukovodioci

  ureda iz prethodnog stava odgovaraju rektoru; dekani i rukovodilac/direktor instituta

  rektoru i Upravnom odboru, a rukovodioci službi u okviru Sekretarijata odgovaraju

  g