pravilnik o diplomskom radu

Download Pravilnik o Diplomskom Radu

Post on 21-Dec-2015

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2014

TRANSCRIPT

 • Temeljem l. 21. st. 1. Statuta Visoke poslovne kole Libertas u svezi s l. 82. Zakona o zananstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Upravno vijee Visoke poslovne kole Libertas na svojoj 48. sjednici odranoj dana 19. 12. 2013. donijelo je sljedei

  PRAVILNIK O SPECIJALISTIKOM DIPLOMSKOM RADU

  UVODNE ODREDBE

  lanak 1.

  Specijalistiki diplomski rad je opirniji pisani struni rad u kojem student samostalno obrauje neki sloeni, konkretni problem iz podruja odreene struke iz programa svog studija.

  Izradom specijalistikog diplomskog rada student treba dokazati sposobnost samostalnog istraivanja i rjeavanja sloenijih praktinih problema, primjenu steenih praktinih i teorijskih znanja, koritenje istraivakih metoda kao i sposobnost pisanja strunih radova.

  IZGLED SPECIJALISTIKOG DIPLOMSKOG RADA

  lanak 2.

  Specijalistiki diplomski rad pie se i brani na hrvatskom knjievnom jeziku. Iznimno, po odobrenju Dekana, specijalistiki diplomski rad moe se pisati i/ili braniti na engleskom jeziku.

  Specijalistiki diplomski rad pie se na raunalu na papiru veliine A4, veliina slova je font 12, stil kojim se pie je Times New Roman s proredom 1,5 a margine stranica su 2,5 cm sa svih strana. Preporuljivo je da ima od 60 do 80 stanica.

  lanak 3.

  Dijelovi specijalistikog diplomskog rada su:

  prozirna folija (spiralni uvez), odnosno korice (tvrdi uvez) (Prilog 1.) naslovna stranica (Prilog 2.) sadraj saetak uvod obrada teme zakljuak popis literature popis tablica, slika i grafikona prilog (ako postoji)

 • ivotopis

  Naslov rada treba obuhvatiti glavnu ideju rada i biti jasan i jednoznaan.

  Sadraj treba biti napisan tako da su glavna poglavlja napisana velikim slovom i oznaena jednoznamenkastim brojem (npr. 1., 2.), a podpoglavlja malim slovima i oznaena s dva broja (npr. 1.1., 1.2.), a podpoglavlja nieg ranga takoer malim slovima i s tri broja (1.1.1., 2.1.1.). Sadraj treba biti strukturiran najvie do tree razine.

  Saetak je jezgrovit prikaz diplomskog rada koji sadri sve bitne informacije o radu.

  U uvodu student iznosi razloge za odabir teme, ciljeve koje eli ostvariti obradom teme, metode, strukturu i sadraj rada.

  U zakljuku student iznosi svoje osobno stajalite i miljenje te ukratko prikazuje rezultate i spoznaje do kojih je doao piui rad.

  Fusnote se koriste kod svakog izravnog citiranja, navoenja injeninog iskaza koji nije openito poznat, s tim da je autor takvog iskaza neka odreena osoba i parafraziranja. Oznaavaju se rednim brojem od 1 nadalje na donjem rubu stranice, oznaavajui fusnote u tekstu rada brojanim redoslijedom.

  Literatura se navodi: ime i prezime autora, naziv koritenog djela (knjiga, znanstveni i struni lanci, godinja izvjea, radne skripte, studije, Internet stranice i ostalo), izdava, mjesto izdanja, godina izdanja. Izvori s interneta navode se pisanjem naziva internetske stranice i datuma pristupanja. Razliite tipove literature potrebno je grupirati po vrsti. Unutar svake grupe, izvori moraju biti navedeni abecednim redom prema prezimenu autora ili naslovu (ukoliko autor nije poznat) i numerirani.

  Tablice, slike i grafikoni moraju iznad prikaza imati odgovarajui naslov i biti numerirane, a ispod prikaza navedeni izvori. Ukoliko se radi o izvornom prilogu autora tada se kao Izvor navodi: Sistematizacija autora.

  ivotopis studenta treba sadravati: osobne podatke, mjesto i datum roenja, kolovanje i usavravanje, godina upisa i naziv specijalistikog studija, eventualne podatke o radu, poznavanje stranih jezika te ostala relevantna struna znanja i aktivnosti.

  PRIJAVA TEME SPECIJALISTIKOG DIPLOMSKOG RADA

  lanak 4.

  Mentor moe biti samo nastavnik Visoke kole koji je izabran u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje.

  Nastavnik moe biti mentor najvie 10 specijalistikih diplomskih radova u jednoj akademskoj godini.

  lanak 5.

 • Student moe prijaviti temu specijalistikog diplomskog rada tokom zadnjeg semestru studija.

  Predaja i obrana specijalistikog diplomskog rada mogua je nakon to student poloi sve ispite i ispuni sve obveze prema nastavnom planu i programu.

  Temu specijalistikog diplomskog rada iz podruja studija, student dogovara s mentorom.

  Mentor potpisuje studentu Izjavu o mentorstvu (Prilog 1.), koji student predaje Studentskoj referadi. Izjava o mentorstvu obvezuje mentora dvije godine.

  lanak 6.

  Student u suradnji s mentorom usuglaava temu i sadraj specijalistikog diplomskog rada, utvruje predmet i cilj rada i istraivaka pitanja, a ako diplomski rad ima znanstveno-istraivaki doprinos i hipoteze, te metode koje e koristiti pri izradi rada.

  lanak 7.

  Nakon to su tema i sadraj rada usuglaeni student predaje mentoru:

  1. obrazac Prijava teme specijalistikog diplomskog rada (Prilog 4.) 2. sadraj rada 3. obrazloenje teme 4. predmet i cilj rada 5. istraivaka pitanja 6. hipoteze rada (kod znanstveno-istraivakog rada) 7. polazna literatura 8. Izjava o akademskoj estitosti (Prilog 8.) 9. svoj ivotopis.

  lanak 8.

  U obrascu Prijave teme specijalistikog diplomskog rada mentor predlae jo dva nastavnika koji e zajedno s njim initi trolano Povjerenstvo i potpisuje se.

  Povjerenstvo za ocjenu i obranu specijalistikog diplomskog rada ine: 1. Predsjednik povjerenstva, 2. Mentor, 3. lan povjerenstva. Svi lanovi povjerenstva moraju biti izabrani u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje.

  Potpisani Obrazac Prijave student dostavlja u Studentsku referadu, a u elektronskom obliku Odboru za specijalistike studije Visoke kole. Elektronski oblik predaje se kao jedan ureeni dokument u .pdf formatu sloen prema redoslijedu iz l. 7.

  PRIHVAENJE TEME SPECIJALISTIKOG DIPLOMSKOG RADA

  lanak 9.

 • Prijavu koja zadovoljava utvrene kriterije Odbor za specijalistike studije usvaja i prihvaa temu te imenuje predloeno Povjerenstvo za ocjenu i obranu rada.

  Prijavu koja ne zadovoljava utvrene kriterije Odbor za specijalistike studije vratit e na dopunu i ispravak mentoru i kandidatu.

  Nakon odobrenja prijave Studentska referada u roku od 7 dana obavjetava kandidata i mentora o prihvaanju teme i imenovanju Povjerenstva.

  POSTUPAK OBRANE SPECIJALISTIKOG DIPLOMSKOG RADA

  lanak 10.

  Napisani specijalistiki diplomski rad, u dogovoru s mentorom, predaje se u tri spiralna uveza u Studentsku referadu zajedno s indeksom.

  lanovi Povjerenstva nakon obavijesti o zaprimljenim radovima, preuzimaju svoj primjerak rada u dekanatu.

  lanovi Povjerenstva dostavljaju svoja miljenja o radu Mentoru koji izrauje Izvjee o radu (Prilog 5.) sa ocjenom rada i prijedlogom, te pozitivno Izvjee upuuje Studentskoj referadi. U sluaju kad se radi o Specijalistikom diplomskog radu koji ima znanstveno-istraivaki doprinos Mentor pozitivno Izvjee o radu rada s ocjenom i prijedlogom upuuje na razmatranje i usvajanje Strunom vijeu.

  Studentskom referadom u suradnji s lanovima Povjerenstva zakazuje obranu najkasnije u roku od 14 dana od dana pozitivnog miljenja prema Izvjeu o ocjeni specijalistikog diplomskog rada odnosno pozitivnog miljenja Strunog vijea za radovi koji imaju znanstveno-istraivaki doprinos.

  lanak 11.

  Studentska referada obavjetava kandidata o mjestu i vremenu obrane specijalistikog diplomskog rada najkasnije 5 dana prije termina obrane. Mjesto i vrijeme obrane objavljuje se i na web stanicama Visoke kole.

  Obrana specijalistikog diplomskog rada je javna i odvija se u prostoru Visoke kole.

  lanak 12.

  Studentska referada dostavlja mentoru Protokola obrane diplomskih radova (Prilog 6.) i Zapisnika o usmenoj obrani specijalistikog diplomskog rada (Prilog 7.), indeks i ivotopis.

  lanak 13.

  Obrana specijalistikog diplomskog rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata rada u trajanju od 10 do 15 minuta uz koritenje powerpoint prezentacije te provjere znanja iz podruja rada.

 • Provjera znanja sastoji se od studentovih odgovora na pitanja vezana uz podruje specijalistikog diplomskog rada, koja mu postavljaju lanovi Povjerenstva. Svaki lan povjerenstva predaje studentu po 2 pisana pitanja.

  lanak 14.

  Povjerenstvo odmah nakon usmene obrane vijea i donosi odluku o ocjeni obrane specijalistikog diplomskog rada i sainjava zapisnik.

  Student dobiva ocjenu veine glasova.

  Povjerenstvo moe zahtijevati od kandidata da izvri odreene promjene i dopune u specijalistikom diplomskom radu. Takav zahtjev upisuju u zapisnik.

  lanak 15.

  Ako kandidat nije uspjeno obranio rad, predsjednik ga izvjeuje o razlozima i uvjetima ponavljanja usmene obrane. U zapisnik se jasno i precizno navode razlozi zbog kojih kandidat nije obranio svoj rad.

  Ako kandidat niti u drugom roku ne obrani rad, mora ponovo prijaviti temu i pisati drugi rad.

  lanak 16.

  Na kraju usmene obrane predsjednik Povjerenstva ispunjava indeks te sainjava Zapisnik o usmenoj obrani specijalistikog diplomskog rada (Prilog7.) koji potpisuju svi lanovi Povjerenstva.

  Mentor unosi ocjenu u elektroniku bazu i svu dokumentaciju predaje Studentskoj referadi.

  ZAVRNE ODREDBE

  lanak 17.

  Student je duan u roku od 8 dana od odrane obrane dostaviti Studentskoj referadi tvrdo uvezan primjerak specijalistikog diplomskog rada, koji je po potrebi dopunjen u skladu s zahtjevom Povjerenstva iz l. 14. st. 3., potpisan od mentora i s priloenom potvrdom da je lektoriran.

  Tvrdo uvezan primjerak rada dostavlja se s primjerkom rada u digitalnom obliku u PDF formatu koji se pohranjuje u nalijepljenom depu na zadnjoj unutarnjoj strani korica.

  Dostavljeni primjerak trajno se uva u Knjinici Visoke kole.

  lanak 18.

  Studentu se u roku od 8 dana, nakon dostave tvrdo uvezanog primjerka specijalistikog diplomskog rada, izdaje potvrdu o

View more >