pravilnik o radu 2007

Download Pravilnik o Radu 2007

Post on 19-Jan-2016

123 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ~ENERGOINVEST, d.d. - SarajevoS kupltinaBroj: S - 57/07Sarajevo, 29.06.2007.godine

  Na osnovu clans 107. Zakona 0 radiI ("Slufbene novine Federacije BiH", broj 43/9929/03 ) i clans 49. Statuta Energoinvest,d.d.- Sarajevo ( Precisceni tekst br. SP/JZ-I29.06.2005. godine), a u skladu sa Sporazumom 0 uredivanju prays i obaveza iz radnog zakljucenogizrnedu Energoinvest, d.d. i Sindikata Energoinvest od 12.04.2007.god. nakon obavljenih konsultacijasa Sindikalnom organizacijom Energoinvest,d.d., na prijedlog Nadzomog odbora SkupstinaEnergoinvest,d.d., dans 29. 06. 2007. godine, donijela je

  I OPSTE ODREDBE

  Clan 1.Pravilnikom 0 radu (u daljem teksUl: Pravilnik) ureduje se zak1ju~ivanje ugovora 0 radu, radnovrijeme i raspored radnog vremena, odmori i odsustva, utvrdivanje odgovomosti za povredu radneobaveze, naknada ~tete, place, naknade plaCe, druge naknade, prestanak ugovora 0 radu, ostvarivanjeprava i obaveza zaposlenika i poslodavca iz radnog odnosa i druga pitanja u vezi sa radom uEnergoinvest,d.d. - Sarajevo (u daljem tekstu: Energoinvest,d.d.).Prava i obaveze zaposlenika upucenih na fad u predstavni~tva i poslovne jedinice Energoinvest ,d.d. -Sarajevo u inostranstvu ureduju se posebnim aktom.

  II ZAKLJUCIV ANJE UGOVORA 0 RADU

  Clan 2.Radni odnos se zasniva zakljucivanjem ugovora 0 radu izmedu Energoinvest,d.d., kao poslodavca izaposlenika.

  Clan 3.0 prijemu u radni odnos novog zaposlenika u skladu sa planom poslovanja odlucuje direktorEnergoinvest,d.d.Direktor Energoinvest,d.d. maze odluciti da se potreba za zasnivanjem radnog odnosa objavi udnevnoj ~tampi.

  l'lan 4.Prije zasnivanja radnog odnosa lice ko.ie Ce zaklju~iti ugovor 0 radu dumo je obaviti ljekarski pregled.Troskove ljekarskog pregleda snosi Energoinvest, d.d. - Sarajevo.

  Clan 5.Ugovor 0 radu zaklju~uje se na naCin i pod uslovima utvrdenim Zakonom.Ugovor 0 radu zakljucuje se u pisanoj formi i sadrzi osnovne elemente propisane Zakonom 0 radu ( udaljem tekstu: Zakon).

  Klauzula0 objavljivanju aktaOvaj akt je na dIn njegovog donoknja objavljen u Energoinvest.d.d.-Sarajevo, isticanjem na oglasnoj plooi dru~ koja se nalaziu prostorijama d~tva, Hamdije CemerliCa 2

  @II Sarajevo. 29.06.2007.Broj: S - 57/67

  SARAJEVOhr. 3JitO i

  PRA VILNIK 0 RADU

 • .~

  Ugovor 0 radu maZe se zaklju~iti na neodredeno ili odredeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnimvremenom.Ugovor 0 radu na odredeno vrijeme ne maZe se zaklju~iti na period dufi od dvije godine.

  Clan 7.Prilikom zaklju~ivanja ugovora 0 radu more se ugovoriti probni rad.Probni rad iz stava I. ovog ~Iana, saglasno Zakonu i Kolektivnom ugovoru 0 pravima i obavezamaposlodavca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje i prerade metal a u Federaciji Bosne i Hercegovine( u daljem tekstu: Granski Kolektivni ugovor) traje tri mjeseca.

  Clan 8.Sa zaposlenikom koji se upucuje na rod u inostranstvo zakljucuje se ugovor privremenom radu uinostranstvu kojim se obavezno ureduju pitanja trajanja rada u inostranstvu, valuta u kojoj Ce seisplacivati plata i druga primanja na koja zaposlenik ima pravo, nacin obracuna doprinosa, te uslovivraCanja u zemlju.

  OSPOSOBLJA V ANJE I USA VRSA V ANJE ZA RAnIII OBRAZOV ANJE,

  1. Osposobljavanje i usavrlavanje

  Clan 9.Radi obezbjedivanja odgovarajuCe kadrovske osnove, odnosno kompetentnog kadra, a u skladu sapotrebama rada i razvoja Energoinvest,d.d., zaposlenicima se moZe omoguciti obrazovanje, usavriavanjei osposobljavanje za fad.Svaki zaposlenik Energoinvest,d.d. ima prevo i obavezu na obrazovanje i strucno usamavanje osobitoako to zahtjeva aktivnost na konkretnom radnom mjestu.Prednost za daljnje obrazovanje i usavrsavanje ima zaposlenik sa visim stepenom strucne spreme i nifestarosne dobi.Prilikom promjena i uvodenja novih tehnologija ili nove organizacije rada poslodavac je obavezanomoguciti zaposleniku obrazovanje , osposobljavanje i usavrSavanje za fad i to na teret poslodavca

  Clan 10.Obrazovanje i stru~no usamavanje zaposlenika obuhvata slijedece oblike:- postdiplomski studij za sticanje nauroih zvanja magistar i doktor nauka i specijalizacije u zemlji i

  inostranstvu,- polaganje ispita koji predstavljaju jedan oct uslova za obavljanje poslova u struci ( s~ni ispiti u

  tehni~kim naukarna, pravosudni ispit, ispit za samostalnog ra~unovodu i samostalnog revizora isl. ),

  - kolovanje za sticanje vi!eg stepena stru~ne spreme,- permanentna edukacija zaposlenika putem seminara, savjetovanja, kongresa, kao i drugih

  organizovanih vidova edukacije

  Clan 11.Vrsta obrazovanja i visina sredstava za obrazovanje i strucno usavravanje utvrduju se planomobrazovanja, odnosno planom poslovanja.

  Clan 6.

  2

 • ..

  Clan 12.Direktor Energoinvest,d.d., na licni z..'ilitjev ZB.poslenika, donosi pojedinacnu odluku 0 odobravanjuobrazovanja i stroCnog usamavanja i visini sredstava ZB. te namjene cijeneci u svakom konkretnomsluCaju potrebe posta te zahtjeve razvoja Energoinvest,d.d.

  Clan 13.Povodom odobrenog obrazovanja i strucnog usamavanja Energoinvest,d.d. i ZB.poslenik zakljucujuugovor kojim se ureduju medusobna prava i obaveze.

  Clan 14.Zaposlenik kojem je odobren postdiplomski studij duz.an je ostati na radu u Energoinvest,d.d. petgodina nakon sticanja zvanja magistar ili doktor.Zaposlenik kame je odobren drugi vid obrazovanja u smislu ovog Pravilnika duf.an je ostati na radu uEnergoinvest,d.d. tri godine nakon ZB.vrenog obrazovanja.

  Clan 15.Ako ZB.poslenik ne ZB.mi obrazovanje ili strucno usavravanje u predvidenom roku ili ne ostane na raduu Energoinvest,d.d. duz.an je vratiti odobrena sredstva sa ZB.teznom zakonskom kamatom ~v od danauplate sredstava, kao i naknaditi eventualnu tetu Energoinvest,d.d. u visini koja ne mo1.e biti manja oddvostrukog iznosa odobrenih sredstava.

  Pripravnici2.Clan 16.

  Ugovor 0 radu sa pripravnikom zakljucuje se na odredeno vrijeme.Pripravnicki staf traje u skladu sa zakonom:- tri mjeseca za pripravnike sa SSS, odnosno III i IV stepenom struCne spreme ukoliko se radi 0 manje

  slounim poslovima za koja se prakticna znanja mogu steCi u kraCem roku,- ~est mjeseci do godinu dana za pripravnike sa SSS odnosno III i IV stepenom strucne spreme, sa VS

  ili VSS, odnosno VI i VII stepenom strucne spreme ukoliko se radi 0 slounim poslovima koje nijemoguCe obavljati bez prethodno steCenog prakticnog znanja.

  Izuzetno, Energoinvest,d.d. mou zakljuCiti ugovor 0 obavljanju pripravnickog stah sa pripravnikom naonoliko vremena koliko traje pripravnicki staf za zanimanje za koje se pripravnik osposobljava.Odluku 0 duZini pripravnickog stafa u svakom konkretnom slucaju donosi direktor Energoinvest,d.d.zavisno od sloZenosti poslova za koje se pripravnik osposobljava.

  Ciao 17.Nakon zametka pripravni~kog stafa pripravnik polaU struCni ispit pred komisijom za praCenjepripravni~kog staf.a koju imenuje direktor sektora u kojem pripravnik obavlja pripravni~ki stdClanovi komisije pred kojom pripravnik polaU pripravni~ki ispit moraju imati najmanje isti stepenstru~ne spreme kao i pripravnik, ajedan ~lan komisije mora biti iste stroke kao i pripravnik.Pripravnik se osposobljava prema programu koji izraduje komisija.

  fad za sticanjeterski3. VOIOD

  Clan 18.Direktor Energoinvest,dd. mote, na zahtjev zainteresovanog lica kojem je stru~ni ispit ili radno iskustvouslov za obavljanje poslova odredenog zanimanja, donijeti odluku 0 prijemu tog lica (u daljem tekstu:volonter) na stru~no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.Volonterski fad ne mo~e trajati duZe od godinu dana.

  DOg iskustvastrut

  3

 • ..~

  Sa volonterom se zakljucuje pisani ugovor 0 volonterskom radu.Kopiju ugovora Energoinvest, d.d. dostavlja nadlemoj sluZbi za zapo~ljavanje u roku od 5 (pet) dana oddana zakljucivanja ugovora radi evidencije i kontrole.Volonter ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrdeno propisima za nezaposlena lica.Volonteru pripada pravo na mjesecnu naknadu za ishranu u toku rada.

  IV RADNO VRIJEME I RASPORED RADNOG VREMENA

  1. Radno vrijeme

  Puno radno vrijeme iznosi 40 sati sedmicno.

  2. Raspored radnog vremena

  Clan 20.Radna sedmica traje 5 (pet) radnih dana, odnosno od ponedjeljka do petka.Raspored radnog vremena posebnom odlukom utvrduje direktor Energoinvest,d.d, uz obaveznekonsultacije sa Sindikaloom organizacijom.Ako priroda posta to zahtjeva , odlukom direktora, puna radno vrijeme mote se preraspodjeliti taka datokom jednog perioda traje dute, a takom drugog perioda kraCe od punog radnog vremena, s tim daprosjeCoo radno vrijeme ne mote biti dufe od 52 sata sedmi~no.Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena takvo radno vrijeme ne smatra se prekovremenim.

  Clan 21.Rad u vremenu izmedu 22 sata uveCer i 6 sati ujutro smatra se noCnim radom.

  Clan 22.U okvirima rasporeda radnog vremena ovl~ceni rukovodilac mi raspored zaposlenika koji fade usmjenama.

  U slu~jevima i pod uslovimaEnergoinvest,d.d. mo~e uvestiprekovremeni Tad.Na zahtjev poslodavca zaposlenik.najvie 10 sati sedmicno.

  V ODMORI I ODSUSTV A

  1. Odmori

  Clan 24.Zaposlenik koji radi puno radno vrijeme ima provo na odmor u toku radnog vremena u trajanju najmanje30 minuta.Poslodavac je duhn zaposelniku na njegov zahtjev omoguciti Odmor u toku rada u trajanju od 1 sat zajedan dan u toku radne sedmice.

  Clan 19.

  Clan 23.propisanim Zakonom i Granskim Kolektivnim ugovorom direktorfad duZi od punog radnog vremena, a najdu1;e 10 sati sedrni~no -

  dobrovoljno, moZ.e pristati da radi prekovremeno i to u trajanju od jo

  4

 • ~Vrijeme odrnora iz stava I. i 2. ovog clana ne ura~unava se u radno vrijerne.Zaposlenik ima pravo na dnevni odrnor izmedu dva radna dana u trajanju najrnanje 12 sati.Zaposlenik ima pravo na sedrni~ni odmor u trajanju uzastopno najmanje 24 sata, a ako je neophodno daradi na dan sedrn