pedagojik formasyon öĞretİm İlke ve yöntemlerİ tartışma yöntemi öğrenci...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2020

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tartışma Yöntemi Ünite 5

  1

  ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

  Pedagojik Formasyon

  Doç. Dr. Bayram ÖZER

 • Ünite 5

  İçİndekİler 5.1. TARTIŞMA YÖNTEMİ ................................................................................................................. 3

  5.1.1. Tartışma Yönteminin Faydaları ...................................................................................................................... 3 5.1.2. Tartışma Yönteminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ................................................................... 3 5.1.3. Tartışma Yönteminin Sınırlılıkları.................................................................................................................... 4 5.1.4. GÖRÜŞ GELİŞTİRME ............................................................................................................................................. 4 5.1.5. MÜNAZARA ............................................................................................................................................................. 5 5.1.6. PANEL ....................................................................................................................................................................... 5 5.1.7. FORUM ...................................................................................................................................................................... 6 5.1.8. AÇIK OTURUM ........................................................................................................................................................ 6 5.1.9. SEMPOZYUM .......................................................................................................................................................... 6 5.1.10. SEMİNER................................................................................................................................................................. 7 5.1.11. KOLLEGYUM ......................................................................................................................................................... 7 5.1.12. ZIT PANEL .............................................................................................................................................................. 7 5.1.13. WORKSHOP .......................................................................................................................................................... 8 5.1.14. SOKRATİK TARTIŞMA......................................................................................................................................... 8 5.1.15. KARTOPU ............................................................................................................................................................... 8

  5.2. KAYNAKLAR ............................................................................................................................... 9

  TARTIŞMA YÖNTEMİ II Doç. Dr. Bayram ÖZER

 • Tartışma Yöntemi Ünite 5

  3

  5.1. TARTIŞMA YÖNTEMİ Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Öğrencileri her- hangi bir konu üzerinde düşündürerek, konuları açıklama ve verilen bilgileri farklı yönlerin- den tanıma olanağı sağlar. Öğretmen – öğrenci etkileşiminin yoğun olduğu bir yöntemdir. Tartışma yöntemi öğrenci merkezli bir sınıf ortamının oluştuğu, öğrencilerin kendileri- ni rahatça ifade edebildikleri, düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma (demokratik tutum), iletişim kurma vb. becerilerini geliştiren bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Çünkü öğrendiklerini konuşarak uy- gulamaya dönüştüren öğrenciler daha kalıcı bir öğrenme elde ederler. Dinleme, sorgulama, fikir alış-verişi ve bir konuyu değerlendirme gibi etkinlikleri içeren tar- tışma yöntemi aynı zamanda öğrencileri okudukları ve öğrendikleri konular üzerinde dü- şünmeye itmekte, anlaşılmayan konuların açıklanmasına da yardımcı olmaktadır. Tartışma yöntemi, öğrencileri soru sormaya ve dolayısıyla düşünmeye teşvik ettiği için öğrenilenlerin içselleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Tartışma yöntemini kullanan bir öğretmen, öğren- cilerin kendi aralarında konuşmalarına, birbirlerinden etkilenmelerine ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Tartışma yönteminin uygulanmasında, demok- ratik bir ortam içerisinde öğrencilerin karşılıklı anlayış ve hoşgörülü bir şekilde, olaylara fark- lı bakış açısı ve yorum geliştirmeleri, sözlü anlatım becerilerini geliştirmeleri sağlanır.

  5.1.1. Tartışma Yönteminin Faydaları • Uygun ve olumlu iletişim becerileri kazandırır. Karşılıklı anlayış, fikirlere saygı ve hoşgörü

  duyguları gelişir. • Öğrencileri kendilerine sunulan materyalleri inceleyip sorgulamaya, okudukları ve öğ-

  rendikleri konular üzerinde düşünmeye yöneltir. • Yeterince anlaşılamayan ya da karmaşık olan konuların açıklanmasına ve anlaşılmasına

  yardımcı olur. • Öğrenci aktif olduğu için öğrenilenlerin içselleştirilmesine ve özümlenmesine yardımcı

  olur. • Konunun öğrenciler tarafından nasıl ve ne kadar anlaşıldığının belirlenmesine yardımcı

  olur. • Ön bilgilerle öğrenilen bilgilerin ilişkilendirilmesini kolaylaştırır. • Öğrencilerde kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi üst düzeyli hedef-davranışların olu-

  şumuna katkı sağlar.

  5.1.2. Tartışma Yönteminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Konunun hedef davranışları en az kavrama ve analiz düzeyinde olmalıdır. • Tartışılacak konu ve tartışma biçimini öğrenciler ve öğretmen birlikte belirlemelidir. • Hem öğretmen hem öğrenciler konuya hazırlanmalıdır. Önceden hazırlanmış bir tartış-

  ma planı olmalıdır ki, tartışmanın başka yönlere kayması önlensin. Bu planda tartışmanın nasıl başlatılacağı, sorulacak sorular, kullanılacak araçlar, yapılacak etkinlikler önceden

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

  4

  belirlenmiş olmalıdır. • Tartışma biçimi sınıf mevcuduna göre belirlenmelidir. • Oturma düzeni ve tartışmanın süresi, uygulanan tartışma yöntemi ve sınıf mevcuduna

  göre belirlenmelidir. • Öğrenciler tartışılacak konu ile ilgili hedef davranışları en az bilgi düzeyinde kazanmış

  olmalıdır. • Tartışma öncesi ve sonrasında gerçekleştirilecek kısa sunumlar katılımı arttırır. • Öğrenciler için yeni ve ilginç olan konular seçilmelidir. • Öğrencilere düşünmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için yeterince süre verilmelidir. • Tartışmada sadece birkaç öğrencinin baskın olmasına izin verilmemelidir. • Tartışma esnasında ve sonunda ulaşılan önemli noktalar tahtaya yazılmalı ve öğrencilerin

  dikkatleri tahtaya yazılmalıdır. • Öğretmen yönetici değil, yönlendirici rolü üstlenir. Belirlenen konu dışına çıkmadan tar-

  tışmayı yönlendirmek, görmüşleri özetlemek, derlemek ve herkese eşit söz hakkı tanımak öğretmenin temel görevleridir.

  • Tartışmanın sonucunda üyelerin tartışmaya katkıları, tartışmanın amacına ulaşıp ulaşma- dığı ve nelerin öğrenildiği değerlendirilmeli ve tartışma bir sonuca bağlanmalıdır.

  5.1.3. Tartışma Yönteminin Sınırlılıkları • Diğer öğretim metotlarına göre daha fazla hazırlık gerektirir. İyi hazırlanılmadığında

  amacından sapar, zaman boşa harcanmış olur. • Bazı öğrencilerin tartışmayı yönlendirmesine yol açabilir. • Bir ders süresi içinde bitirmek zor olabilir. • Bir konunun hedef davranışlarını gerçekleştirmek için çok yavaş bir yöntemdir. • Her öğrenciyi ayrı ayrı değerlendirmek zordur. • Diğer sınıfları rahatsız edebilecek kadar gürültüye yol açabilir. • Çok kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. • Bazı öğrenciler tartışmaya katılmak istemezler. • Tartışmayı konu üzerinde tutmak zordur.

  5.1.4. GÖRÜŞ GELİŞTİRME Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde, öğrenende tutum- lar ve değerler geliştirmek amacıyla uygulanmaktadır.Tüm öğrencilerin katıldıkları bir çalış- madır. Ayakta uygulanmaktadır. İlk önce gruba birbiriyle ilintili birden çok tartışma konusu verilmekte, 5 adet ana dağılım kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılmıyorum, katılıyorum, katılmıyorum ve fikrim yok şeklinde belirlenmekte ve çeşitli yerlere yapıştırılmakta, Bütün grubun, kendi görüşlerini tablo altında yer alarak konumlandırmaları istenmektedir. Öğ- rencilerin bulundukları noktada neden durduklarını açıklamaları, birbirlerini dinlemeleri ve ikna etmeye çalışmaları gerekmektedir. Öğrencilere arkadaşlarının açıklamalarından etki- lenip etkilenmedikleri sorulurken, ikna olanların yerlerini değiştirmeleri ve fikir değiştiren- lerin tüm grupça alkışlanmaları sağlanmaktadır. Örnek tartışma konuları olarak; “haklarda eşitlik sağlamanın en iyi yolu, yasalarda değişiklik yapmaktır, ana-babalar çocuklarını nasıl

 • Tartışma Yöntemi Ünite 5

  5

  isterlerse öyle yetiştirebilmelidirle