orientaciÓn acadÉmica e profesional

Click here to load reader

Post on 29-Jun-2015

674 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. CURSO 2011/2012IES JOHAN CARBALLEIRAGUA DE ORIENTACINACADMICA E PROFESIONAL ALUMNADO DE BACHARELATO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN curso 2011/2012

2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato NDICE:INTRODUCCIN COMO TOMAR UNHA DECISIN INFRMATE E DECIDEBLOQUE I. COECEMENTO DUN MESMO1. AS MIAS APTITUDES E CAPACIDADES. ................................................ 52. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. ...................................................... 6BLOQUE II. INFRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SADAS PROFESIONAIS.3. ALTERNATIVAS NO SISTEMA EDUCATIVO. ........................................... 74. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ........................................... 8 Acceso e datas de interese. Ciclos Formativos na provincia de Pontevedra.5. ESTUDOS DE RXIME ESPECIAL ............................................................ 13Ensinanzas de grao superior de Msica e Danza.Artes Plsticas e de Deseo.Arte Dramtica.6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS .................................................................... 15Probas de Acceso Universidade (PAU). A Selectividade.Datas da selectividade.O Sistema Universitario de Galicia.Outras Universidades e titulacins non impartidas no SUG.7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES .............................. 208. OUTROS ESTUDOS E PROFESINS ......................................................... 219. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL ................................................ 23BLOQUE III. A TOMA DE DECISIN10. AGORA DECIDO. ...................................................................................... 242 3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoINTRODUCIN. O Departamento de Orientacin do IES JOHAN CARBALLEIRA (BUEU) elaborou a Gua deOrientacin Acadmica e Profesional para o alumnado de Bacharelato. Trtase dunha gua que pretende facilitar a toma de decisin vocacional e implicar afamilia nesta importante decisin. A gua un documento vivo que se modificar notranscurso deste ano acadmico 2010/2011 en funcin de nova normativa, aparicin de novosdocumentos da administracin e sobre todo en funcin das dbidas e preguntas que oalumnado realice nas titoras de Orientacin Profesional e no blog de orientacin: http://orientador123.blogspot.com/COMO TOMAR UNHA DECISINNeste documento atopars as claves para decidir o teu futuro acadmico profesional.Recorda que o mximo responsable desta decisin es ti, pero debes ter en conta a opinin data familia, que quere o mellor para ti. Tamn che vai resultar moi til o asesoramento dostitores e do orientador.Un Programa de Orientacin Profesional vai moito mis al da mera informacin, nonobstante, a informacin sobre estudos e profesins un aspecto moi importante. O contidoprioritario de calquera Programa de Orientacin Acadmico Profesional o desenvolvementoda capacidade de TOMA DE DECISINS.A Toma de Decisins que debes realizar ten en consideracin os teus intereses, gustos,aptitudes, caractersticas da personalidade, valores e estilos de aprendizaxe, entre outrosaspectos; e confrntaos coas posibles alternativas de estudos e profesins s que tes acceso.Este o motivo polo que o presente programa est estruturado en tres bloques:A. Coecemento dun mesmo.Neste bloque reflexionars sobre os teus gustos e intereses, sobre a ta traxectoria encada unha das materias que estudaches e sobre as caractersticas das diferentesactividades profesionais.B. Coecemento das alternativas acadmicas e profesionais. a parte informativa do programa. Coecers todas as posibilidades de estudos eprofesins que tes teu alcance e profundizars nas caractersticas daquelas quemellor lles acaen s teus intereses: ciclos formativos, carreiras universitarias, ououtros estudos e profesins, En que consiste?. Ters informacin sobre centros deestudo, sadas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccins de interese...C. A toma de decisin. Xa ests preparado/a Agora decide!INFRMATE E DECIDE. que facer o curso que vn? Tomar esta decisin non algo que debas facer ti s nin precipitadamente (pensarxa o decidirei rematar o curso ou a selectividade un gran erro). Tes que valorar as tascapacidades para non escoller un camio demasiado difcil ou imposible para ti.Tamn importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidadeinsuficiente pode corrixirse cun maior esforzo. Se ests motivado e tes uns intereses moiclaros sobre o que queres facer, ters moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boaorganizacin para o estudo e as tcnicas adecuadas para aprender superars a maior parte doque te propoas. O abandono dos estudos universitarios ou ciclos formativos, na maior parte dos casos,dbese falta de interese, a non ter claro que queremos facer ou que queremos ser, falta deesforzo, capacidade de sacrificio, unha baixa autoestima... 3 4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoUn aspecto moi importante na toma de decisins que dialogues coa ta familia sobrediferentes aspectos que inflen na toma de decisins:1. Informa ta familia de todas as opcins que existen e s que teras acceso.2. Mstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisin de maneira consensuadacon eles.3. Pdelles a sa opinin e escoita os seus consellos. Eles queren o mellor para ti.4. Estuda con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisin.5. Valorade a situacin econmica dos diferentes estudos.6. Consultade as Bolsas e Axudas estudio. (Delegacin Provincial da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria. Negociado de Becas. Ra Edificio Administrativo Campolongo, Ra Fernndez Ladreda N43- 7/8 Andar, 36003 PONTEVEDRA. Tel: 988386651)Para ter unha informacin adecuada, ters varios cauces no IES JOHAN CARBALLEIRA: 1. Informacin xenrica que che facilitar o orientador no segundo e terceiro trimestre. 2. Este documento elaborado polo Departamento de Orientacin. 3. O taboleiro do departamento de orientacin, onde o orientador por informacin moiinteresante e actualizada: bolsas, conferencias de estudos, probas de acceso, novosestudos... 4. O programa informtico Orienta 2011/2012 de J. Sdaba. 5. Charlas informativas de diferentes Universidades. XORNADAS DEORIENTACIN ACADMICA E PROFESIONAL- Universidade de Vigo. (Ourense, Pontevedra e Vigo)- Universidade de Santiago de Compostela. (Santiago e Lugo)- Universidade de A Corua (Corua e Ferrol)A partir destas vas coecers toda a informacin da que dispn o Instituto sobreUniversidades, estudos, mundo laboral, Ciclos Formativos, residencias, direccins deinterese... co fin de facilitarche a toma de decisin vocacional: que titulacin universitaria,CFGS ou que outros estudos prefires.Recorda, que imprescindible coecer o mundo acadmico paratomar unha boa decisin. Durante estes dous trimestres, parte deestudar moitsimo para sacar o ttulo de Bacharelato e despois aSelectividade, ters que investigar todas as posibilidades que tes teualcance para tomar a mellor decisin para a ta vida acadmico-profesional. Non dubides en preguntarlle orientador do Centro todo o que non entendas ou quenon apareza nesta gua. 4 5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoBLOQUE I. COECEMENTO DUN MESMO.1. AS MIAS APTITUDES E CAPACIDADES.Cuestionario sobre estudosNome:....................................... Apelidos: Idade:..............Curso:.....................................Data...........................1. Que materias che resultan mis fciles? Escrbeas por orde.1................................................. 4....................................................2................................................. 5....................................................3................................................. 6....................................................2. As que che resultan mis difciles son:1................................................ 4...................................................2................................................ 5..................................................3................................................ 6..................................................3. En que 3 materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas?1(+)................................................ 1(-)...................................................2(+)................................................ 2(-)...................................................3(+)................................................ 3(-)...................................................4. Cando sacas boas(+) ou malas (-) notas dbese a: (Sublia a/as respostas)(+)Tes capacidade para estudalas ben.(-)Tes mala capacidade para estudalas.(+)Influu a sorte.(-)Influu a mala sorte.(+)Tes interese nesa asignatura. (-)Pouco interese pola ta parte(+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores(+)Outras: ........................................... (-)Outras: ...........................................5. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Sublia a/as respostas) O mtodo de estudo. O tempo de estudo. A ta forza de vontade e constancia. O hbito lector. Nada. .................................................................5 6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS.Co fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar unhalistaxe de actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesin seranos tilesdiferentes test psicomtricos que analizarn as nosas preferencias e intereses.Esta sesin farmola na sala de informtica do instituto.Entre algns test que faremos estarn.-A) Test de Bacharelato, trtase dun test deseado para identificar os intereses profesionais. Neste test presntanse actividades e contidos acadmicos das distintas modalidades do bacharelato e o alumno/a ten que pensar cl das opcins lle interesan mis. Pdelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm-B) Test de preferencias Orienta 2011/2012. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2010 de Julin Sdaba.-C) Test de intereses profesionales universitarios. Neste caso ters que elexir entre actividades profesionais. Pdelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm-D) Test de formacin profesional II. Avala a preferencia en relacin a 23 familias profesionais. Pdelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htmESCRIBE AQU OS TEUS RESULTADOS.A) TEST DE BACHARELATO:B) TEST ORIENTA 2010/2011:C) TEST DE INTERESES UNIVERSITARIOS PROFESIONALES:D) TEST DE FORMACIN PROFESIONAL:6 7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoBLOQUE II. INFRMATESOBRE OS ESTUDOSE SADASPROFESIONAIS.3. ALTERNATIVAS FINALIZAR O CURSOAs alternativas segundo a Lei Orgnica de Educacin (BOE, 04/05/06) estnreflectidas no seguinte cadro.Cadro 1. Esquema do Sistema Educativo Espaol segundo a LOE elaborado polo MEC. 7 8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ACCESO E DATAS DE INTERESE.Pdese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicins, oumediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas.Para o acceso directo, o alumnado debe posur o ttulo de BACHARELATO ouestudos equivalentes. (Non necesario ter a selectividade).Quen non tean o ttulo de Bacharelato pode acceder mediante proba de acceso.Nesta proba de acceso, o aspirante deber acreditar os coecementos e as habilidadessuficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta dunha partexeral e dunha parte especfica relacionada coas materias do bacharelato do campoprofesional do ciclo formativo.Poden concorrer s probas aquelas persoas que tean cumpridos 19 anos ou que oscumpran no ano en que se realicen as probas, ou ben que posan o Ttulo de Tcnico.A solicitude de inscricin para as probas de acceso aos CFGS presentarase porduplicado na secretara de calquera dos IES e CIFP onde se impartan ensinanzas deformacin profesional especfica no mes de xaneiro de 2011 (ver tboa 1) e o centroentregaralle persoa solicitante unha copia selada desta. Na pxina webhttp://www.edu.xunta.es/fp pdese realizar a inscricin. Se queres mis informacin asesrate no Departamento de Orientacin e/ou consulta apxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp.O calendario de matriculacin nos CFGS especifcase na seguinte tboa:Probas de acceso DatasGrao Datas Grao superiormedioInscricin para a proba. 23 de xaneiro ao27 de febreiro ao 3 de febreiro 9 de marzoCelebracin da proba 30 de marzo25 de maio(Mis informacin en: http://www.edu.xunta.es/fp/probasCM.htm) CICLOS FORMATIVOS EN PONTEVEDRA.En Pontevedra estanse a ofertar neste curso 2010/2011 os seguintes ciclos formativos:Consignas:CS Ciclo Formativo de Grao Superior.IES Instituto de Educacin Secundaria.CPR Centro Privado 8 9. BaionaGrao medioCMELE02 Instalacins de telecomunicacins36019657 IES Primeiro de Marzo Tel. 986355111Grao superiorCS20001 Animacin sociocultural Guarda, ABueu36019244 IES A Sangria Tel. 98660901536019463 IES Johan Carballeira Tel. 986323270 Grao medioGrao medioCM04001 Xestin administrativaCM04001 Xestin administrativaCM16002 Electromecnica de vehculosCM12002 Esttica persoal decorativa CMIFC01 Sistemas microinformticos e redesCM12003 PerrucaraCMTMV01 CarrozaraCMFME02 Soldadura e caldeirara Grao superiorGrao superior CS04001 Administracin e finanzasCS04001 Administracin e finanzas Illa de Arousa, ACSFME02 Construcins metlicas36020209 IGAFA Instituto Galego deCaldas de ReisFormacin en Acuicultura Tel. 98652710136000417 CPRSan Fermn Tel. 986540075 Grao medioGrao medioCM03001 Mergullo a media profundidadeCM04001 Xestin administrativaCM03002 Operacins de cultivo acucolaCM06001 ComercioGrao superiorCM09001 Equipos electrnicos de consumo CS03002 Producin acucolaCambadosLaln36019396 IES Francisco Asorey Tel. 98652016136013758 IES Laxeiro Tel. 986787051Grao medioGrao medioCM04001 Xestin administrativaCM04001 Xestin administrativaCMELE02 Instalacins de telecomunicacins CM16002 Electromecnica de vehculosGrao superior CMELE01 Instalacins elctricas e automticasCS04001 Administracin e finanzas Grao superiorCS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticos CS04001 Administracin e finanzas36000481 IES Ramn Cabanillas Tel. 986542950CS17002 Mantemento de equipo industrialGrao medio36004137 IES Ramn M Aller Ulloa Tel.CMINA02 Aceites de oliva e vios986780114CangasGrao medioCMIFC01 Sistemas microinformticos e redes36019475 IES de Rodeira Tel. 986303933Grao superiorGrao medioCS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasCM04001 Xestin administrativaCMELE02 Instalacins de telecomunicacins MarnGrao superior 36015159 IES Chan do Monte Tel. 986883305CSIFC01 Administracin de sistemas informticos enGrao medioredeCM04001 Xestin administrativa36000922 IES Mara Solio Tel. 986300803CM06001 ComercioGrao superior CM17001 Montaxe e mantemento de instalacins de fro,CS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivas climatizacin e producin de calorCMIFC01 Sistemas microinformticos e redesCaiza, A Grao superior36015101 IES da Caiza Tel. 986651347 CS06002 Xestin comercial e mrketingGrao medioCS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasCM04001 Xestin administrativaCSIFC01 Administracin de sistemas informticos enCM16002 Electromecnica de vehculosredeEstrada, AMoaa36002359 IES Antn Losada Diguez Tel.36004745 IES A Paralaia Tel. 986312217986570336 Grao medioGrao medioCM04001 Xestin administrativaCM04001 Xestin administrativaCMELE01 Instalacins elctricas e automticasCM15001 Fabricacin medida e instalacin de CMFME01 Mecanizadocarpintara e moble Grao superiorCM16002 Electromecnica de vehculosCS04001 Administracin e finanzasCMELE02 Instalacins de telecomunicacins CS09001 Instalacins electrotcnicasCMIFC01 Sistemas microinformticos e redesGrao superiorNeves, AsCS04001 Administracin e finanzas 36019402 IES Pazo da Merc Tel. 986648455Grao medioGondomarCMIFC01 Sistemas microinformticos e redes36020261 IES Terra de Turonio Tel. 98638401636005671 EFAG A Cancela Tel. 986648250Grao medioGrao medioCM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas no CM04001 Xestin administrativamedio natural CMINA01 Panadara, repostara e confeitaraGrove, OGrao superior36019232 IES Monte da Vila Tel. 986732161 CS04001 Administracin e finanzas 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoNigrn 36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester Tel.36015184 IES Escolas Proval Tel. 986369402 986863612 Grao superiorGrao medio CS08001 Desenvolvemento e aplicacin de proxectos deCM04001 Xestin administrativa construcinCMELE02 Instalacins de telecomunicacins CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbansticos eGrao superioroperacins topogrficasCS04001 Administracin e finanzas 36018677 IES Lus Seoane Tel. 986857860CS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos Grao medioPoio CM04001 Xestin administrativa36020143 IES de Poio Tel. 986771295CM06001 ComercioGrao medio Grao superiorCM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas noCS04001 Administracin e finanzasmedio naturalCS04002 SecretariadoPonteareas CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestin comercial e mrketing36007552 CIFPA Granxa Tel. 986640068 36006419 IES Montecelo Tel. 986850261Grao medio Grao medioCM01002 Xardinara CM05002 Impresin en artes grficasCMAGA01 Producin agroecolxica CM05003 Preimpresin en artes grficasCMINA02 Aceites de oliva e vios CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaGrao superior Grao superiorCS01002 Xestin e organizacin dos recursos naturais e CS05002 Producin en industrias de artes grficaspaisaxsticos CS19001 Anatoma patolxica e citoloxa36014520 IES Pedra da Auga Tel. 986641017 36006717 IES Snchez Cantn Tel. 986866505Grao medio Grao superiorCM04001 Xestin administrativa CS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivasCM16002 Electromecnica de vehculosCMELE01 Instalacins elctricas e automticas36020192 CFEA de Lourizn Tel. 986805088Grao superiorGrao medioCS04001 Administracin e finanzasCM01001 Traballos forestais e conservacin do medio naturalPontevedra Grao superior36020064 CIFPCarlos Oroza Tel. 986847002 CS01002 Xestin e organizacin dos recursos naturais eGrao medio paisaxsticosCMHOT01 Cocia e gastronoma Porrio, OCMHOT02 Servizos en restauracinCMINA01 Panadara, repostara e confeitara36019529 IES Ribeira do Louro Tel. 986333956Grao superiorGrao medioCS11004 Restauracin CM04001 Xestin administrativaCSHOT01 Xestin de aloxamentos tursticosCMELE02 Instalacins de telecomunicacinsCSHOT03 Gua, informacin e asistencia tursticasGrao superior36014489 IES A Xunqueira Tel. 986873003CS04001 Administracin e finanzas CS06001 Comercio internacionalGrao medioCM15001 Fabricacin medida e instalacin deRedondelacarpintara e moble36019566 IES de Chapela Tel. 986453330CM16002 Electromecnica de vehculos Grao medioCMELE02 Instalacins de telecomunicacinsCM20001 Atencin sociosanitariaCMTMV01 Carrozara CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaGrao superiorGrao superiorCS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos CS19003 DietticaCS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticosCS19004 Documentacin sanitariaCS15002 Producin de madeira e moble CSSSC01 Educacin infantil36013761 IES A Xunqueira I Tel. 98687215036016656 IES Pedro Floriani Tel. 986401911Grao medio Grao medioCM18002 LaboratorioCM04001 Xestin administrativaGrao superiorCMELE02 Instalacins de telecomunicacinsCSSSC01 Educacin infantil Grao superior36006730 IES Frei MartnSarmiento Tel. CS04001 Administracin e finanzas98685208736018033 CPR Vigo Tel. 986400762Grao medio Grao medioCM12002 Esttica persoal decorativaCM06001 ComercioCM12003 Perrucara CM09001 Equipos electrnicos de consumoCM19001 Coidados auxiliares de enfermaraCM16002 Electromecnica de vehculosCMELE01 Instalacins elctricas e automticasCMFME01 Mecanizado Salvaterra de MioGrao superior36020337 IES de Salvaterra de Mio Tel.CS09001 Instalacins electrotcnicas 986658238CS12002 Esttica Grao medioCS19003 DietticaCMFME02 Soldadura e caldeiraraCS19007 Laboratorio de diagnstico clnico Sanxenxo 36019256 IES de Vilalonga Tel. 986744953 10 11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoGrao medioCMIFC01 Sistemas microinformticos e redesCM04001 Xestin administrativaGrao superiorCM16002 Electromecnica de vehculosCS12002 EstticaGrao superior CS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasCS04001 Administracin e finanzas CSIFC01 Administracin de sistemas informticos enredeSilleda 36013448 IES Manuel Antonio Tel. 98627380036020350 IES Pintor Colmeiro Tel. 986580904Grao medioGrao medioCM18002 LaboratorioCM02001 Conducin de actividades fsico-deportivas no CMHOT01 Cocia e gastronomamedio natural CMHOT02 Servizos en restauracinCM06001 ComercioCMINA01 Panadara, repostara e confeitaraGrao superior CMTCP01 Confeccin e modaCS06002 Xestin comercial e mrketing Grao superiorTomioCS11004 Restauracin36019751 IES de Tomio Tel. 986623346 CS18002 Qumica ambientalCS19001 Anatoma patolxica e citoloxaGrao medioCS19007 Laboratorio de diagnstico clnicoCM01001 Traballos forestais e conservacin do medioCS19009 Prteses dentaisnaturalCSQUI01 Laboratorio de anlise e de control deCMELE02 Instalacins de telecomunicacinscalidade36011634 IES Politcnico de Vigo Tel. 986213025Tui Grao medio36014544 IES Francisco Snchez Tel. 986600926 CM17002 Instalacin e mantemento electromecnico demaquinaria e conducin de liasGrao medioCMELE01 Instalacins elctricas e automticasCM06001 ComercioCMFME01 MecanizadoCMELE01 Instalacins elctricas e automticasGrao superiorGrao superiorCS08001 Desenvolvemento e aplicacin de proxectos deCS06002 Xestin comercial e mrketingconstrucinValga CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbansticos e36020362 IES de Valga Tel. 986559745operacins topogrficasGrao medioCS08003 Realizacin e plans de obraCMFME02 Soldadura e caldeirara CS09001 Instalacins electrotcnicasCS09003 Sistemas de regulacin e control automticosGrao superiorCS17002 Mantemento de equipo industrialCSFME02 Construcins metlicasCS17004 Prevencin de riscos profesionaisVigoCSFME01 Programacin da producin en fabricacin36014568 CIFPValentn Paz Andrade Tel.mecnica986270904 36017430 IES Ricardo Mella Tel. 986253711Grao medioGrao medioCM15001 Fabricacin medida e instalacin de CM04001 Xestin administrativacarpintara e moble CM19001 Coidados auxiliares de enfermaraCM16002 Electromecnica de vehculosCMELE02 Instalacins de telecomunicacinsCM17001 Montaxe e mantemento de instalacins de fro, Grao superiorclimatizacin e producin de calorCS04001 Administracin e finanzasCMFME02 Soldadura e caldeirara CS04002 SecretariadoCMTMV01 CarrozaraCS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicosGrao superior CS09004 Sistemas de telecomunicacin e informticosCS15001 Desenvolvemento de produtos de carpintara eCS19002 Sade ambientalmoble CS19006 Imaxe para o diagnsticoCSFME02 Construcins metlicas36011804 INST Martimo Pesqueiro doCSHOT02 Axencias de viaxes e xestin de eventos Atlntico Tel. 986235608CSHOT03 Gua, informacin e asistencia tursticasCSIMA02 Mantemento de instalacins trmicas e deGrao mediofludos CM03003 Operacin, control e mantemento de mquinasCSTMV01 Automocine instalacins do buqueCM03004 Pesca e transporte martimo36011579 IES A Gua Tel. 986375111Grao superiorGrao medioCS03001 Navegacin, pesca e transporte martimoCM06001 ComercioCS03003 Supervisin e control de mquinas e instalacinsGrao superior do buqueCS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivas 36011622 CPR Aloya Tel. 986420722CS06001 Comercio internacionalCS06002 Xestin comercial e mrketingGrao medioCM04001 Xestin administrativa36024461 IES Audiovisual de Vigo Tel.Grao superior986246834CS04001 Administracin e finanzasGrao superior CS04002 SecretariadoCS07002 Producin de audiovisuais, radio e espectculos CS11004 RestauracinCS07004 Son CSSSC01 Educacin infantil36018173 IES de Teis Tel. 986373811 36013795 CPR CEBEM Tel. 986419899Grao medioGrao medioCM12002 Esttica persoal decorativa CM04001 Xestin administrativaCM12003 Perrucara11 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoGrao superiorGrao superiorCS04001 Administracin e finanzasCS04001 Administracin e finanzasCS04002 Secretariado CS04002 SecretariadoCS14001 Desenvolvemento de aplicacins informticasCS06001 Comercio internacional36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova Tel.CS06002 Xestin comercial e mrketing986414311CSIFC01 Administracin de sistemas informticos enGrao medio redeCM05002 Impresin en artes grficas36012471 IES Castro Alobre Tel. 986501000CM05003 Preimpresin en artes grficas Grao medioCM09001 Equipos electrnicos de consumoCM19001 Coidados auxiliares de enfermaraCMELE01 Instalacins elctricas e automticas36013771 IES Fermn Bouza Brey Tel. 986503800CMFME01 Mecanizado Grao medioCMFME02 Soldadura e caldeiraraCM16002 Electromecnica de vehculosGrao superiorCM17002 Instalacin e mantemento electromecnico deCS09002 Desenvolvemento de produtos electrnicos maquinaria e conducin de liasCS09003 Sistemas de regulacin e control automticos CMELE01 Instalacins elctricas e automticasCSFME01 Programacin da producin en fabricacin Grao superiormecnica CS09003 Sistemas de regulacin e control automticosVila de Cruces CS17002 Mantemento de equipo industrial36020386 IES Marco do Camballn Tel. 36018380 IES Miguel ngel Gonzlez Estvez986582251Tel. 986504883Grao medio Grao superiorCMFME02 Soldadura e caldeiraraCS02002 Animacin de actividades fsicas e deportivasVilagarca de Arousa Vilanova de Arousa36019669 IES Armando Cotarelo Valledor Tel.36019414 IES A Basella Tel. 986554847986512311Grao superiorGrao medio CS18002 Qumica ambientalCM04001 Xestin administrativaCM06001 ComercioPodes atopar toda a informacin dos ciclos formativos en: http://www.edu.xunta.es/fp/ No men atopars informacin sobre: - Novas de interese. - Preguntas frecuentes. - Probas de acceso. (Modelos de probas de acceso doutros anos) - Oferta formativa 2011-2012, no mes de maio ou xuo aproximadamentesair a oferta 2012/2013. - Catlogo de ensinanzas. - Currculos - Admisin. - Normativa. - Validacins - Aplicacin para a xestinNesta pxina atopars no apartado de admisin as notas de corte do Bacharelato no caso detelas, e se houbo prazas en setembro o curso pasado.http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2009.pdfDende os Ciclos Formativos de Grao Superior pdese acceder universidade. Para misinformacin entra na pxina: http://ciug.cesga.es/marcoacceso.html. 12 13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato5. ESTUDOS DE RXIME ESPECIAL A. Ensinanzas de grao superior de Msica e Danza. Condicins de acceso: Ttulo de Bacharelato. Ttulo profesional (alumnado que rematou o terceiro ciclo de grao medio) Proba de ingreso.Duran de catro anos en diante, segundo a especialidade. O Ttulo superior equivalente atodos os efectos ao de Licenciado Universitario. B. Artes Plsticas e Deseo.As Ensinanzas de Artes Plsticas e Deseo teen unha estrutura semellante daFormacin Profesional Especfica e comprenden un conxunto de Ciclos Formativos que seorganizan en Mdulos Profesionais cunha formacin terico-prctica dunha duracin queestar en funcin da natureza da competencia profesional caracterstica do ttulocorrespondente.Accdese mediante o ttulo de Bacharelato ou equivalente e ademais requrese superar aproba especfica.Ciclos Superiores en Galicia de Artes Plsticas e Deseo: Escola de Arte Pablo Picasso (A Corua). http://www.eapicasso.com/ - CS Artes aplicadas da escultura - CS Cermica artstica - CS Fotografa artstica - CS Ilustracin Escola de Arte Mestre Mateo (Santiago de Compostela). - Estudos superiores de Deseo de Moda - Estudos Superiores de Deseo de Produtos - CS Artes aplicadas da escultura. - CS Fotografa artstica - CS Xoiera artstica - CS Arquitectura efmera Escola de Arte Ramn Falcn. (Lugo) - Estudos Superiores de Deseo Grfico. - Estudos Superiores de Deseo de Interiores. - CS Gravado e tcnicas de estampacin. - CS Cermica artstica. - CS Fotografa artstica. Centro Autorizado de Artes Plsticas e Deseo Aula D (Vigo) - CS Artes plsticas e deseo - CS Proxectos e direccin de obras de decoracin.Estudos Superiores de Conservacin e restauracin de bens culturais.(Tres cursos acadmicos mais proxecto de fin de carreira, equivalente a unha diplomaturauniversitaria) Escola Superior de Conservacin e restauracin de bens culturais de Galicia. Pontevedra, r/ Xeneral Martitegui, s/n; 36002. Tel. 986861251 Fax. 986861272 [email protected] http://centros.edu.xunta.es/escolarestauracionpontevedra/ - Especialidade de Escultura, de Pintura e de Arqueoloxa. 13 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoC. Arte dramticaDirixidas formacin de profesionais do espectculo, pedagogos e investigadores dofenmeno teatral. Estn formadas por un s grao de carcter superior e ten tres especialidades:a. Direccin de escena e dramaturxia.Esta especialidade ten das opcins: - Directores de escena. - Dramaturxia e teora do feito teatral.b. Escenografa.c. Interpretacin.O alumnado escollera unha das catro opcins:- Profundizando en aqueles mbitos nos que o textual sexa o soporte do feitointerpretativo.- Profundizando en aqueles mbitos nos que o corpo sexa o instrumento expresivofundamental.- Profundizando en aqueles mbitos nos que a manipulacin de obxetos sexa oelemento expresivo fundamental.- Profundizando en aqueles mbitos nos que o canto, a danza e a msica sexan oselementos expresivos fundamentais.Requrese estar en posesin do ttulo de bacharelato e superar unha proba especficacorrespondente a especialidade que se opte. Unha vez superados os estudios Ttulo Superiorde Arte Dramtica, no que constar a especialidade e que ser equivalente a tdolos efectos aoTtulo de Licenciado Universitario.Escola Superior de Arte Dramtica de Galicia (ESAD.Galicia).Enderezo: Ra Eduardo Cabello s/n. 36208 Vigo, PontevedraTelfono: 986 246 399 WEB: http://www.esadgalicia.comServizos: Direccin de Escena, Dramaturxia, Escenografa e InterpretacinReal Escuela Superior de Arte Dramtico (RESAD).Avda. Nazaret s/n. Madrid.Tel. 91 504 21 51 // 91 504 43 42www.resad.esRequisitos: Con bacharelato sen selectividade ou maiores de 20 anos mediante unha proba deacceso.Outras cidades con Escolas Superiores de rte dramtica: Mlaga, Murcia, Valencia, Sevilla eCrdoba.14 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS.Probas de Acceso Universidade (PAU). A selectividade. Para acceder aos estudos universitarios, necesario superar unhas probas de acceso, asPAU (Probas de Acceso Universidade). Esta nota ter un valor do 40% e o restante 60%proporcionarao a nota media do bacharelato, ademais poderase subir esta nota sevoluntariamente se realiza unha Fase Especfica. A estrutura simplificada quedara as:EXERCICIOMATERIAPUNT.CALIFICACINNOTA PARCIAL SELECTIVIDADE Lingua estranxeira 0 a 10 Lingua e Literat.0 a 10 GalegaFASE XERAL X 0.4 Nota da Fase Xeral: (40%) Lingua e Literat.0 a 10FASE XERAL EspaolaMedia aritmticaBACHARELATO X 0.6 Texto Histrico0 a 10 (60%) ou Filosfico * (mnimo 4 puntos) Unha propia de 0 a 10 (Mnimo 5 puntos) modalidade *FASE Materia 10 a 10 NOTA ACCESOESPECFICA PonderacindasUNIVERSIDADE(voluntaria) Materia 20 a 10 materiassegundo Nota selectividade + Materia X0 a 10 titulacin (x 0.2 / 0.1 / nota ponderada das 0). das materias mis Sumarn as das con altas da fase mis nota.especfica* Elixir unha.Se na cualificacin global da Fase Xeral tes 4 puntos ou mis farase media ponderadacoa nota do Bacharelato (40% fase Xeral, 60% nota media do Bacharelato -que a mediaaritmtica de todas as materias de 1 e 2 de Bacharelato menos Relixin-) Para superar aselectividade ters que obter unha nota de 5 ou mis nesa media.Esta nota ser vlida sempre e non caducar (non sucede o mesmo coa Fase Especfica).A nota de Acceso Universidade vn definida pola seguinte frmula:Nota de admisin: (NMB x 0,6) + (CFX x 0,4) + (M1xA) + (M2xB) NMB: A Nota Media do Bacharelato puntuar o 60%. CFX: A Cualificacin da Fase Xeral (media aritmtica dos 5 exames) puntuar o 40%.A esta nota sumarselle a parte especfica: M1 x A: Nota da materia de maior cualificacin na parte especfica polo parmetro de ponderacin. M2 x B: Nota da materia con segunda maior cualificacin na parte especfica polo parmetro deponderacin Dende o 2009 na materia de Lingua Estranxeira realzase unha proba de audicin: O obxectivo da proba de audicin comprobar o nivel de comprensin oral dosalumnos e realizarase durante a ltima media hora da proba de ingls:( Exame escrito = unhahora; proba de audicin = 30 minutos). Esta parte do exame constar dun texto de audicin en ingls de carcter xeral, deaproximadamente 500 palabras, que incluir (a) unha introducin, cunha pregunta modelo15 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelatotipo test (multiple choice), que o alumno ver tamn escrita no folio; seguida por (b) o restodo texto gravado, que o alumno debe escoitar con atencin. O texto escoitarase das veces.O alumno deber contestar dez preguntas tipo test (multiple choice) con tres opcins: a,b ou c, das cales deber escoller s unha opcin. Cada resposta ter un valor de 0,1puntos que farn un total dunha nota mxima dun punto (1,0), os restantes 9 puntos resultarndo exame terico.Na pxina web da CiUG est colgada unha versin gravada da proba da materia de Ingls.ENDEREZOS DE UTILIDADE:www.cesga.es/ciugTodo sobre a selectividade en Galicia.Toda a informacin que precises sobre as PAU.Tamn sairn nesta pxina as notas publicadas sque poders acceder co teu DNI.www.selectividad.tv/Problemas resoltos de selectividade e unha interesante gua de orientacin universitaria, conmis de 500 problemas resoltos.CONVOCATORIA DE XUO: das 6, 7 e 8.Convocatoria de setembro: das 19, 20 e 21.1 Dia MA:9:00 Presentacin 10:00 Lingua Castel e Literatura 11:30 Descanso 12:15 Historia de Espaa /04 Historia da Filosofa 13:45 Fin de sesin TARDE: 16:00 Lingua Galega e Literatura 17:30 Descanso 18:15 Lingua Estranxeira 19:45 Fin de sesin2 Dia MA:9:00 Matemticas II/ GregoII/Tcnicas Exp.Grfico-Plstica 10:30 Descanso 11:15 Ciencias da Terra e Ambientais/Literatura Universal/ Deseo 12:45 Descanso 13:30 Qumica/ Latn/ Debuxo Artstico II 15:00 Fin de sesin TARDE: 16:30 Bioloxa /Mecnica/ Historia da Arte 18:00 Descanso 18:45 Electrotecnia/ Matemticas aplicadas s Ciencias Sociais/Artes Escnicas/Imaxe 20:15 Fin de sesin3 Dia MA:9:00 Fsica/ Xeografa/ Anlise Musical II/ 10:30 Descanso 11:15 Tecnoloxa Industrial II /Economa da Empresa 12:45 Descanso 13:30 Debuxo Tcnico/Historia da Msica e da Danza 15:00 Fin de Sesin16 17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato CALENDARIOPAU 2012 ACCESO CURS0 2012-2013 22 de maio Lmite para a avaliacin final de Bacharelato nos centros deSecundaria 23- 24 de maio Reclamacins s cualificacins de Bacharelato 23-25 de maioPrematrcula PAU nos centros de Secundaria, onde se entregar acada solicitante un resgardo de matrcula co cdigo de acceso aplicacin NERTA e as instrucins 28- 29 de maio Matrcula dos centros nos LERD 1 de xuoPublicacin na CIUG, LERD e centros de secundaria das listaxesdefinitivas de matriculados por centros 4 de xuoMatrcula extraordinaria (alumnado de reclamacins) 6, 7 e 8 de xuo REALIZACIN DA PAU (FASE XERAL E FASEESPECFICA) 15 de xuo Publicacin on line das cualificacins provisionais (a partir das20:00 h) 18-20 de xuoSolicitude de 2 correccin e reclamacin s cualificacins daPAU 18 de xuo -3 de xullo Solicitude ordinaria de admisin (Preinscricin) 25-27 xuo Solicitude de revisin segunda correccin 2-31 de xulloSolicitude especial de admisin (preinscricin) para grao do SUGcon lmite de praza 13-17 de xullo 1 prazo de matrcula 20-24 de xullo 2 prazo de matrcula 27-31 de xullo 3 prazo de matrcula 4-6 de setembro4 prazo de matrcula 6 de setembroData lmite para a avaliacin final de Bacharelato 11-23 de setembro5 prazo de matrcula 19,20 e 21 de setembro REALIZACIN DA PAU (FASE XERAL E FASEESPECFICA) OUTUBRO6, 7 e 8 prazo de matrculaPara calquera consulta mirar o calendario xeral PAU 2012 acceso curso 12-13EXEMPLO (caso prctico de comparativa)Un alumno que queira facer Bioloxa e durante o bacharelato sacou en todas as materias 5 e naselectividade sacou en todas as materias 5, correspndelle a seguinte nota de acceso universidade: Selectividade 2010 Nota media de Bacharelato 5. (60%) Nota media de Fase Xeral: 5 (40%).................... Nota de selectivo: 5 Nota da Fase Especfica:- Bioloxa: 5 (ponderacin 0.2) = +1- Qumica: 5 (ponderacin 0.2) = +1............................ Nota de acceso Universidade: 7 Valores de ponderacin: http://ciug.cesga.es/PDF/ponderacions. pdf17 18. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoO Sistema Universitario de Galicia. O SUG est formado polas tres Universidades Galegas: Universidade da Corua (Campus da Corua eCampus de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela(Campus de Santiago de Compostela e Campus de Lugo) e aUniversidade de Vigo (Campus de Vigo, Campus de Pontevedra e Campus de Ourense). Nestas Universidades poderaste matricular unha vez superes as PAU nos estudosuniversitarios de Grao ou tamn noutras titulacins propias que imparten as Universidadescomo: Deseo e Moda, Hostelera, Arquitectura de interiores, piloto civil... que tamn teenboas sadas laborais (son estudos privados, polo que moi importante informarse dos custos). Se unha persoa quere facer o Grao de Fisioterapia tera que sacar unha boa nota, xaque ten un lmite de prazas de 60 alumnos, e se hai 230 preinscricins s podern matricularseos alumnos coas 60 mellores notas. nota das PAU do alumno n60 con maior nota chmasenota de corte, xa que os alumnos con notas inferiores a esa nota non podern matricularse eseano nesa carreira. As notas de corte varan de ano en ano, depende da demanda do alumnado e das notasque alcancen en cada convocatoria; tamn varan dependendo da Universidade e Campus. importante coecer as notas de corte, xa que son un bo indicador para a toma de decisin. Apuntuacin vai ata 14 puntos e non ata 10, debido fase especfica que xa comentamos. A asignacin de prazas na titulacin farase atendendo aos criterios de preferencia: 1 PAU aprobadas en xuo deste ano ou en anos anteriores. 2 PAU aprobadas en setembro do presente ano. 3 co antigo COU aprobado.Podes atopar mis informacin na Gua do estudante:http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2008.pdf Outras Universidades espaolas. Falar de todas as Universidades espaolas sera moi extenso, por iso s imos pr osenderezos WEB de cada unha, para adicarlle unha sesin na sala de informtica procura deinformacin. Nestas pxinas atopars as titulacins que oferta e poders consultar o plano deestudos de cada titulacin, entre outra informacin.Universidades Pblicas: Universidad de Alcal de Henares: http://www.uah.es/ Universidad de Alicante: http://www.ua.es/ Universidad de Almera: http://www.ual.es/ Universidad Autnoma de Barcelona: www.uab.es Universidad Autnoma de Madrid: www.uam.es Universidad de Barcelona: www.ub.es Universidad de Burgos: www.ubu.es Universidad de Cdiz: www.uca.es Universidad de Cantabria: www.unican.es Universidad Carlos III de Madrid: www.uc3m.es Universidad de Castilla La Mancha: www.uclm.es Universidad Complutense de Madrid: www.ucm.es Universidad de Crdoba: www.uco.es Universidade da Corua: www.udc.es Universidad de Extremadura: www.unex.es Universidad de Girona: www.udg.es 18 19. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato Universidad de Granada: www.ugr.es Universidad de Huelva: www.uhu.es Universidad de las Islas Baleares: www.uib.es Universidad de Jan: www.ujaen.es Universidad Jaume I de Castelln: www.uji.es Universidad de La Laguna: www.ull.es Universidad de La Rioja: http://www.unirioja.es/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: www.ulpgc.es Universidad de Len: www.unileon.es Universidad de Lleida: www.udl.es Universidad de Mlaga: www.uma.es Universidad Miguel Hernndez de Elche: www.umh.es Universidad de Murcia: www.um.es Universidad Nacional de Educacin a Distancia UNED: www.uned.es Universidad de Oviedo: www.uniovi.es Universidad Pablo de Olavide: www.upo.es Universidad del Pas Vasco: www.ehu.es Universidad Politcnica de Cartagena: www.upct.es Universidad Politcnica de Catalunya: www.upc.es Universidad Politcnica de Madrid: www.upm.es Universidad Politcnica de Valencia: www.upv.es Universidad Pompeu Fabra: www.upf.es Universidad Pblica de Navarra: www.unavarra.es Universidad Rey Juan Carlos: www.urjc.es Universidad Rovira i Virgili: www.urv.es Universidad de Salamanca: www.usal.es Universidade de Santiago de Compostela: www.usc.es Universidad de Sevilla: www.us.es Universidad deValencia (Estudi General): www.uv.es Universidad de Valladolid: www.uva.es Universidade de Vigo: www.uvigo.es Universidad de Zaragoza: www.unizar.esUniversidades Privadas: Universidad Alfonso X El Sabio: www.uax.es Universidad Antonio de Nebrija: http://www.nebrija.com/ Universidad Camilo Jos Cela: www.ucjc.es Universidad Cardenal Herrera-CEU: http://www.uch.ceu.es/ Universidad Catlica de S. Antonio de Murcia: www.ucam.edu Universidad Catlica de Sta. Teresa de Jess de vila: www.ucavila.es Universidad de Deusto: www.deusto.es Universidad Europea de Madrid (CEES). www.uem.es Universidad Internacional de Catalunya: http://www.unica.edu/ Universidad de Mondragn: www.muni.es Universidad de Navarra: http://www.unav.es/ Universidad Oberta de Catalunya (a distancia): www.uoc.es Universidad Pontificia de Comillas: www.upco.es Universidad Pontificia de Salamanca: www.upsa.es Universidad Ramn Llull: http://www.url.es/ Universidad San Pablo CEU: www.ceu.es Universidad SEK/Segovia: www.usek.es Universidad de Vic: www.uvic.es 19 20. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato 7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES Para axudar a sufragar os gastos derivados dos estudos universitarios ou de ciclosuperior, existen unha serie de bolsas, axudas e premios da Consellera de Educacin,Ministerio de Eduacin e Ciencia e tamn doutros mbitos privados.Convcanse bolsas de educacin para alumnado universitario: o Para o alumnado que vai iniciar estudos universitarios, o De mobilidade para o alumnado universitario e doutros estudos superiores, o Para o alumnado que inicia os seus estudos fra da nosa Comunidade Autnoma, o Financiamento de viaxes para estadas nalgn estado membro da Unin Europea coobxectivo de coecer a lingua dese pas, o Axudas complementarias do Programa de accin da Unin Europea de mobilidades deestudantes Erasmus, o Bolsas complementarias para a realizacin de prcticas en empresas europeas,Programa Leonardo/Europracticum ou similares, o Crditos aos estudantes universitarios, o Programa de axudas para a mobilidade de estudantes universitarios Sneca. o Aula de vern Ortega y Gasset da Universidade internacional Menndez Pelayo. o Emprstitos para estudantes universitarios, o Axudas a asociacins xuvens e a federacins e confederacins de estudantes nombito universitario, o Premios nacionais, o Programas de prcticas en empresasPara ciclos de grao superior:o Para o alumnado que curse estudos postobrigatorios non universitarios,o Bolsas para a formacin prctica en centros de traballo (FCT),o Premios extraordinarios de Formacin Profesional.Para mis informacin podedes visitar a pxina:http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.htmlTamn na web:http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2009.pdf (a partir dapxina 197)E nesta outra web poderedes atopar mis bolsas e axudas:http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/AA2ConBAP.20 21. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato8. OUTROS ESTUDOS/PROFESINS. Existen outros estudos especializados, algns esixen bacharelato,outros selectividade eoutros unhas condicins fsicas ou probas especficas de ingreso.A continuacin expomos algunhas profesins polas que podes amosar interese. AZAFATAS AUXILIARES DE VOO. Informacin en AVIACIN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compaas areas. Son ttulos privados organizados polas distintas compaas. A duracin oscila entre 1 e 2 anos e requrese o ttulo de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas. ARQUITECTURA DE INTERIORES. Requrese bacharelato e PAU. Ten unha duracin de tres cursos mais proxecto de fin de carreira. Trtase dun ttulo propio da Universidade da Corua, Graduado en Arquitecturta de Interiores. Mis informacin en www.udc.es/estudos/ga/estudospropios/960111.asp INVESTIGADOR PRIVADO. Instituto Universitario de Criminoloxa. Madrid. (Tel. 91 394 54 13) Requrese bacharelato e selectividade. Tratase dun ttulo propio da Universidade Complutense e ten unha duracin de tres cursos. CIENCIAS POLICIAIS. Universidade de Vigo. Trtase dun ttulo propio da Universidade e ten unha duracin de dous cursos, cos que se obtn o ttulo de Tcnico, Especialista ou Mster en Criminoloxa na modalidade cunha duracin de tres cursos, acadando as o ttulo de Graduado Universitario en Ciencias Policiais. Requisitos:- Titulado universitario de 1 ou 2 ciclo, COU con ou sen selectividade- FP- Bacharelato LOGSE con selectividade- Ciclo formativo de grao superior ou equivalente- Probas de acceso para maiores de 25 anos- Estudos estranxeiros convalidables. DISEO E MODA..A) Escuela Superior de Diseo y Moda Felicidad Duce. Allariz. Ourense. (Tel. 988 43 61 80). Carreira de Deseo de Moda (titulacin Privada).B) Graduado Universitario en Deseo Txtil e Moda. Ttulo propio da Universidade de Vigo. Mis informacin: Facultade de Belas artes, Ra da Maestranza, n2, 36002. Pontevedra. Tel: 986 801 800. E-mail: [email protected] Este profesional est preparado para a coordinacin de todos os procesos tanto de creacin, como de fabricacin e elaboracin dos produtos relacionados coa moda e a confeccin. Poder, polo tanto, desenvolver a sa actividade profesional tanto na industria txtil e da moda como executar libremente a sa profesin como: Deseador en estampacin txtil Deseador estilista Deseador tcnico Crtico de moda Administrador de creacin para a producin e a comercializacin21 22. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato PILOTO CIVIL. O obxectivo deste Ttulo o de crear unha titulacin universitaria que lles aporte aos futuros profesionais do sector unha formacin slida, extensiva e polivalente de maneira que estean na mellor disposicin para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O ttulo propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coecementos terico-prcticos requiridos para a obtencin de distintos ttulos aeronuticos oficialmente recoecidos Piloto Privado (avin), Piloto Comercial (avin) e Piloto de Transporte de Lia Area (avin). A obtencin de ditos ttulos posible grazas ao acordo de colaboracin subscrito pola Universidade da Corua coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste (AFN), que conta con todas as autorizacins necesarias (expedidas por parte da Direccin Xeral de Aviacin Civil) para a docencia e formacin de pilotos de lia area no noso pas. O ttulo propio busca acreditar a formacin acadmico-tcnica e humanstica dos futuros pilotos civs. Con iso pretndese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun slido adestramento tcnico e cientfico. Ten unha duracin entre 3 e 4 anos. MILITAR. Para ingresar en tropa e marieira requsese ter nacionalidade espaola*, ter entre 18 e 28 anos, medir mis de 1,55 e menos de 2,03, non ter mis de 6 dioptras de miopa ou hipermetropa ou 4 de astigmatismo, acreditar boa conduta cidad, e posuir os estudos esixidos para cada especialidade. Para ingresar aos estudos superiores militares requrese ter superadas as PAU. Mis informacin no Ministerio do Interior. www.mir.es CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. Informacin en Direccin General de al Guardia Civil. Jefatura de la Enseanza. (Tel. 91 514 64 70). Para o ingreso na escala bsica tes que cumprir algns requisitos: ser espaol, ter entre 18 e 30 anos, ter o ttulo de ESO, compromiso de portar armas, carecer de antecedentes penais, e ter o permiso de conducin da clase B. POLICA NACIONAL Para o ingreso na escala bsica tes que cumprir algns requisitos: ser espaol, ter entre 18 e 30 anos, ter unha estatura mnima de 1,70 homes e 1,60 mulleres, ter o ttulo de ESO, compromiso de portar armas, non cumprir condena por delito doloroso e ter o permiso de conducin das clase A e B e da autorizacin (BTP). Mis informacin no Ministerio do Interior. www.mir.es CONTROLADOR AREO Tes que estar en posesin dun ttulo universitario oficial de Diplomado/Enxeeiro Tcnico/ Arquitecto Tcnico ou Licenciado/ Enxeeiro /Arquitecto ou ter superado o Primeiro Ciclo Completo dunha carreira universitaria de grao superior. A idade preferente anos (non exclunte) entre 21 e 28, requrese ter un nivel de ingls alto e algns coocementos bsicos sobre materias non especficas do control de trfico areo.Unha pxina moi completa para obter informacin doutra formacin diferente universitariae formacin profesional a pxina web do Ministerio:www.cnice.mecd.es/recursos2/orientacion/02orient/op04.htm22 23. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRA Gua de Orientacin Acadmica e Profesional Bacharelato9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL9.1. NA ADMINISTRACIN PBLICA: OPOSICINSCon 18 anos cumpridos e dependendo da ta titulacin acadmica podes acceder a unposto de traballo como funcionario/a nas administracins pblicas (ministerios, comunidadesautnomas, deputacins, concellos...)O sistema de acceso polo xeral mediante oposicin ou concurso-oposicin.Convcase unha oferta de prazas para os diferentes postos (administrativo, profesor, carteiro,enfermeiro, bombeiro, conserxe, polica...) e se cumpres os requisitos mnimos podespresentarte aos exames da oposicin, unha vez que realices a matriculacin nos prazospropostos pola administracin.As oposicins son procesos de seleccin que poden constar de varias probas,dependendo do tipo de traballo.Podes atopar informacin nos diferentes diarios oficiais das administracins: BoletnOficial do Estado (BOE), Diario Oficial de Galicia (DOG) e doutras Comunidades eProvincias.Na convocatoria indcase:- Sistema de seleccin: oposicin, concurso ou concurso-oposicin.- As probas a superar: dependendo da oposicin pode constar de tests psicotcnicos,temas a desenvolver, supostos prcticos, probas fsicas...- Calendario das probas.- Requisitos dos candidatos.- Lugar e data de presentacin das solicitudes.Na oferta de emprego pblico existen cinco tipos de corpos, que corresponden s cincoescalas nas que se require titulacin diferente.CORPO TITULACIN REQUERIDAGrupo A1Titulacin Universitaria de Grao /PostgraoLicenciado, Arquitecto o EnxeeiroGrupo A2Titulacin Universitaria de GraoDiplomado, Enxeeiro Tcnico ou Arquitecto Tcnico Grupo BTtulo de Tcnico Superior (CFGS) Grupo C1 Ttulo de Bacharelato ou Ttulo de Tcnico (CFGM) Grupo C2 Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoria (ESO) Profesionais sen Certificado de escolaridade. requisitoPodes atopar mis informacin en: http://www.buscaoposiciones.com/9.2. RECOMENDACINS1- Inscrbete na oficina do Servicio Galego de Colocacin mis prxima ao teu domicilio.2- Prepara un bo plan de bsqueda de emprego:- Presta atencin aos avisos do INEM, consulta a diario a prensa e revistasespecializadas na oferta laboral.- Elabora documentos sinxelos (carta de presentacin, currculum vitae...) e coeceos procedementos de seleccin da empresa (entrevistas, test...)- Tamn podes solicitar emprego nas axencias privadas de colocacin.3- Infrmate das posibilidades de montar a ta propia empresa ou negocio. Asesrate naDireccin Provincial de Traballo, Cmaras de Comercio ou Sindicatos.4- Mentres tanto, mantente ocupado/a en actividades de formacin relacionadas co traballoao que aspiras.23 24. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN IES JOHAN CARBALLEIRAGua de Orientacin Acadmica e Profesional BacharelatoBLOQUE III. A TOMA DE DECISIN.10. AGORA DECIDO Tomar unha decisin tan importante non tan doado, tres de cada catro estudantesequivcanse de carreira, dous de cada tres perden polo menos un ano e un de cada dous nonsabe que estudar. Para elixir ben tes que traballar os tres bloques xa comentados na introducin: a. Empeza por coecerte. imposible elixir ben un estudo superior sen saber: o Como somos e que queremos facer na vida. Por tanto, analiza os seguintes aspectos: o Intereses, capacidades e notas. b. Coece todas as alternativas. Tes que coecer todos os estudos aos que podes acceder e ir eliminando aqueles que non che interesen. c. Recaba a mxima informacin da cada carreira. Unha vez seleccionada unha ou varias carreiras, polo xeral entre tres e cinco carreiras, profundiza en cada unha delas. Tes que saber: o A finalidade dese estudo. o Dificultade da carrreira. o As materias que hai que estudar (o plano de estudos). o As materias mis difciles. o O tipo de estudante que cursa esa carreira. (Pdelo atopar nos planos de estudos e nas pxinas web de cada universidade). o O mercado de traballo, sadas laborais: sectores e funcins. o Pasarelas a outras titulacins. o Universidades ou centros de formacin onde se imparten. o Diferenzas entre as distintas Universidades. (materias optativas, especialidades, cursos complementarios, instalacins...) o Custos e bolsas. 24