guia de orientación académica profesional 2011 12

of 1/1

Post on 04-Jul-2015

422 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. IES N1 A ESTRADAINFORMACIN ACADMICA EPROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN. Curso 2011-2012c CURSO 2011-12.

2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINNDICEOpcins acadmicas/profesionais ao rematar a ESO .................................................................... 7O bacharelato.....................................................................................................................................................................8Planos de estudos do bacharelato LOE ................................................................................................................ 10Formacin Profesional Especfica ............................................................................................................................. 11Familias profesionais e ciclos formativos de grao medio .................................................................................. 12Solicitude de admisin ............................................................................................................................................... 15Outros ciclos de grao medio que poderan implantarse en Galicia en vindeiros cursos. .......................... 16Ensinanzas artsticas .................................................................................................................................................... 17Ensinanzas de idiomas ................................................................................................................................................. 21Ensinanzas deportivas................................................................................................................................................. 22Programas de Cualificacin Profesional Inicial ................................................................................................... 23Perfs profesionais de PCPI publicados ................................................................................................................. 25Educacin Bsica das persoas adultas ................................................................................................................. 27Validacin das materias da ESO cos mdulos da Educacin secundaria para adultos .......................... 28Obtencin do ttulo de ESO mediante proba libre .............................................................................................. 29Acceso a ciclos formativos de grao medio mediante proba ............................................................................ 31Opcins acadmicas/profesionais ao rematar o bacharelato ............................................... 34A Formacin Profesional de Grao Superior .......................................................................................................... 35Familias profesionais e ciclos formativos de grao superior .............................................................................. 36Solicitude de admisin ..............................................................................................................................................40Outros ciclos de grao superior que poderin implantarse en Galicia en vindeiros cursos. ....................... 41Opcins preferentes de admisin a ciclos formativos de grao superior(LOE) ............................................ 43Estudos universitarios .................................................................................................................................................. 51Adscricin das materias de modalidade de 2 de bacharelato s ramas dos estudos universitarios .. 54Ponderacin das materias da fase especfica da PAAU para o acceso ao curso 2012 - 2013........................ 552 3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINProba de acceso universidade para o alumnado de ciclos formativos de grao superior .................... 59Ensinanzas artsticas .................................................................................................................................................... 61Ensinanzas de idiomas ................................................................................................................................................ 65Ensinanzas deportivas................................................................................................................................................. 66Algunhas becas xerais de interese .......................................................................................................................... 67Bolsas e axudas ao estudo de carcter xeral para o alumnado que cursen estudos na sacomunidade autnoma. ........................................................................................................................................... 67Prazas en centros residenciais docentes..68Bolsas para iniciar estudos universitarios.............................................................................................................. 68 3 4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINEsta gua pretende achegar ao noso alumnado informacin sobre as diferentes opcinsacadmicas e profesionais que se lles ofrece unha vez rematado o seu paso polo ensino de carcterobrigatorio.A orientacin acadmica e profesional debe ser entendida como un proceso educativo de axuda easesoramento para a toma de decisins vocacionais, dirixido ao alumnado e as familias.Dentro deste proceso, debemos ter en conta diferentes aspectos que contriben a fomentar amadurez vocacional:Coecemento dun mesmo ou autoconcepto: supn reflexionar sobre como un : as sascapacidades, intereses...Coecemento do contorno: reflexionar sobre as oportunidades acadmicas e profesionais.Toma de decisins: procedemento para abordar un proxecto persoal de vida. Na informacin das probas de acceso universidade (PAAU), que se presenta neste manual contamos coa documentacin facilitada polo especialista de orientacin vocacional e profesional do Equipo de Orientacin Especfico da provincia de Corua (Domingo lvarez Agudo). Dende aqu o noso agradecemento. O resto da informacin aportada podese encontrar nos diferentes portais educativos e na lexislacin vixente. Pode existir algn cambio posterior a edicin deste manual, polo que recomendable confirmar sempre as diferentes situacins. Para posibles aclaracins non dbidedes en acudir ao departamento de orientacin do centro. 4 5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN5 6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN6 7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINOPCINS ACADMICAS/PROFESIONAIS AO REMATAR AE.S.O.CO TTULO DE GRADUADO EN EDUCACIN SECUNDARIABacharelato.Formacin Profesional Especfica (Grao Medio).Ensinanzas de Rxime Especial: Artes Plsticas e Deseo (proba especfica).Oposicins:-Garda Civil. Escala Bsica (18 anos e probas selectivas).-Polica nacional. Escala Bsica (18 anos e probas selectivas).-Forzas Armadas Profesionais.-Oposicins ao Grupo C2-Acceso ao Mundo laboral: Inscribirse no INEM, Empresas de Traballo Temporal... SEN TTULO DE GRADUADO EN EDUCACIN SECUNDARIAProgramas de Cualificacin Profesional Inicial (15* 21 anos). * de xeito excepcionalEducacin Secundaria para persoas adultas.Obtencin do Ttulo de Graduado en Educacin Secundaria mediante proba libre.Acceso a Ciclos Formativos de FP mediante proba:-Ciclos de Grao Medio (proba con 17 anos).-Ciclos de Grao Superior (proba con 19 anos/18 anos Tcnicos).Acceso ao mundo laboral: Inscribirse no INEM, Empresas de Traballo Temporal.Formacin ocupacional:-Cursos gratutos autorizados pola Xunta de Galicia e impartidos en centros pblicos, privados ou concellos. necesario estar inscrito no INEM.-Escolas Taller e Casa de Oficio.7 8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINO BACHARELATO QUE ? unha etapa educativa da educacin secundaria, non obrigatoria, de dous cursos de duracin.CMO SE ORGANIZA?Est organizado en tres modalidades segundo a LOE : Artes MODALIDADES Ciencias e Tecnoloxa Humanidades e Ciencias SociaisO alumnado poder solicitar direccin do centro o cambio de modalidade (ou de va na modalidade de Artes ) encalquera dos dous cursos de bacharelato. A solicitude efectuarase durante os dous primeiros meses no primeirocurso, e antes do comezo das actividades lectivas no segundo curso. ASPECTOS A CONSIDERAR NO CAMBIO DE MODALIDADE NO 2 CURSOO alumnado que promocione ao segundo curso poder cambiar de modalidade (ou de va no caso da modalidadede Artes), respectando o seguinte:Deber cursar as materias propias da nova modalidade ata completar un total de seis materias de modalidadetendo en conta que:- As materias de modalidade xa superadas que sexan coincidentes coas da nova modalidade ou va pasarn a formar parte das materias requiridas na nova modalidade.- Unha das materias de modalidade superadas e non coincidentes coas da nova modalidade poder ser considerada como de modalidade non propia da nova modalidade ou como a materia optativa de primeiro ou de segundo curso.Nos casos en que, por motivo da organizacin do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir s clasesdas materias de primeiro que deba cursar como consecuencia do cambio de modalidade, estas materias trataransede forma anloga s pendentes e os departamentos didcticos que as imparten proporn ao alumnado un plan detraballo con expresin dos contidos mnimos exixibles e das actividades recomendadas e programarn probasparciais para verificar a superacin desas materias. PROMOCINAo finalizar o 1 curso, e como consecuencia do proceso de avaliacin, o profesorado adoptar as decisins sobre asa promocin ao 2 curso tendo en conta que: O alumnado conseguir a promocin ao 2 curso cando superen todas as materias cursadas ou tean avaliacin negativa en das materias como mximo. O alumnado que conseguise a promocin ao 2 curso con materias avaliadas negativamente deber cursalasao longo do curso. Os centros organizarn as actividades de seguimento, recuperacin e avaliacin das materiaspendentes, tendo en conta que a avaliacin destas materias ter que ser anterior das materias de 2 curso. 8 9. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN PERMANENCIA DUN ANO MIS NUN MESMO CURSO1.- O alumnado poder permanecer cursando bacharelato, no rxime ordinario, con carcter xeral, un mximo de catroanos, consecutivos ou non.2.- O alumnado que en 1 de bacharelato obtea avaliacin negativa en mis de 2 materias deber cursar denovo o curso completo e ser cualificado en todas as materias, ags no caso de que algunha das materias xasuperadas deixase de ser impartida no centro, de ser as o alumnado poder manter a cualificacin obtida sennecesidade de matricularse nunha nova materia.3.- Sen prexuzo do anterior, o alumnado con 3 ou 4 materias avaliadas negativamente no 1 curso debacharelato manter a cualificacin obtida anteriormente na mesma materia cando a nova cualificacin sexa inferior.En calquera caso, este alumnado estar suxeito aos mesmos dereitos e obrigas que o alumando que se matriculapor primeira vez e a cualificacin de materias xa superadas outorgarase na avaliacin final ordinaria.4.- O alumnado que ao finalizar o 2curso tea avaliacin negativa nalgunha materia poder: a) Matricularse soamente das materias con avaliacin negativa. b) Matricularse de todas as materias de 2, logo de solicitude direccin do centro, coa finalidade de mellorar as sas cualificacins. A este alumnado considerarselle, nas materias que xa tea superadas, a cualificacin obtida na nova convocatoria, sempre que esta cualificacin sexa superior anterior.QU TITULACINS E SADAS PROPORCIONA?Ao rematar o Bacharelato obtense o ttulo de Bacharel que permite acceso a:Ciclo Formativo de Grao Superior. / Estudos Universitarios. / Estudos superiores de ensinanzas artsticas (superando unha proba de acceso). / Oposicins do Grupo C1Ttulo de Bacharel en Msica ou en Danza: O alumnado que estea en posesin do ttulo profesional de msica oudanza e do ttulo de graduado en educacin secundaria obrigatoria ou equivalente para os efectos acadmicospoder realizar estudos de bacharelato cursando exclusivamente as materias comns.BACHARELATO RXIME DE ADULTOSComo norma xeral, poden matricularse todas as persoas que cumpran 18 anos no ano en que se formaliza amatrcula e posan o ttulo de graduado en educacin secundaria ou equivalente. Tamn, podern matricularsenesas ensinanzas as persoas que cumpran algunha destas condicins:- Que tean mis de 16 anos e tean un contrato laboral que lles impida asistir s clases do rxime ordinario deensinanzas.- Que tean mis de 16 anos e sexan deportistas de alto rendemento.A oferta educativa en horario tarde-noite. Permite obter o ttulo de bacharelato cursando as correspondentesmaterias distribudas en tres bloques, ao longo de tres cursos escolares. Estas ensinanzas poden cursarse porbloque completo de materias ou por materias illadas. O tempo mximo de permanencia nelas de 6 anosacadmicos. De esgotar estes anos, poderase cursar as materias pendentes a travs do rxime a distancia .RXIME A DISTANCIA: Pdese cursar por dous camios diferentes:Bacharelato semipresencial: o alumnado ten que asistir obrigatoriamente s titoras presenciais dasdiferentes materias.Bacharelato a distancia: con titoras telemticas (aula virtual).9 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN PLANOS DE ESTUDOS DO BACHARELATO LOEPLAN DE ESTUDOS DO 1 CURSO DE BACHARELATO LOEARTES CIENCIAS E HUMANIDADES ETECNOLOXA CIENCIAS SOCIAISArtes plsticas, Artes escnicas, deseo e imaxe msica e danzaCiencias para o Mundo ContemporneoEducacin fsicaMateriasFilosofa e cidadana Lingua castel e literatura IcomnsLingua galega e literatura I Lingua estranxeira IRelixin1 curso Cult. Audiov H do mundo contemp.(obrg)Matemticas I (obrigatoria) (obrig) Cult. Audiov (obrg) Anl. Musical I Materias deBioloxa e xeoloxa EconomaDeb. Artstico IAnatom. Aplic. modalidade Debuxo tcnico I Grego I Deb. Tcnico ILinguaxe e (3 materias) Fsica e Qumica Latn I Volumeprctica musTecnoloxa industrial I Matem. Aplicad. s CCSS IAntropoloxaMateriasSegunda lingua estranxeiraoptativas Literaturas hispnicas(escoller Msica unha) Tecnoloxas de informacin e comunicacinNOTA: Nas materias propias de modalidade existe unha, marcada ao principio, que obrigatoria cursala. As materias optativas sinaladas encursiva son de oferta obrigatoria en todos os centros. As materias con numeracin (I) son de aprendizaxes progresivas e requirirn a superacindas do primeiro curso para seres avaliadas as do segundo curso. PLAN DE ESTUDOS DO 2 CURSO DE BACHARELATO LOEARTES HUMANIDADES E CIENCIAS E TECNOLOXA Artes plsticas, ArtesCIENCIAS SOCIAIS deseo e imaxe escnicas,msica e danzaHistoria de EspaaHistoria da filosofaMateriasLingua castel e literatura IILingua galega e literatura IIcomnsLingua estranxeira II Relixin2 curso H da msicaMatemticas II (obrigatoria)Xeografa (obrigatoria) e danza (obrg)BioloxaEconoma da empresaTc. Expresin grf- Artes escnic.Ciencias da terra e ambient.Grego II plst. (obr) Materias de Lit. universalDebuxo tcnico II Latn II Historia da arte modalidadeAnl. MusicalElectrotecnia Matem. Aplicad. s CCSSDeseo (3 materias)IIFsicaII Deb. artstico IIQumica Literatura universal Deb. tcnico IITecnoloxa industrial IIHistoria da arteMateriastica e filosofa do dereitoFilosofa da ciencia e tecnoloxaoptativas Mtodos estatsticos e numricosSegunda lingua estranxeira(escoller Xeografa e historia de GaliciaLiteratura galega do S.XX e da actualidade unha)XeoloxaNOTA: Nas materias propias de modalidade existe unha, marcada ao principio, que obrigatoria cursala. As materias optativas sinaladas encursiva son de oferta obrigatoria en todos os centros. As materias con numeracin (II) son de aprendizaxes progresivas e requirirn asuperacin das do primeiro curso para seres avaliadas.10 11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINFORMACIN PROFESIONAL ESPECFICA QU unha etapa da educacin secundaria non obrigatoria, que ten como finalidade a preparacin do alumnado para aactividade nun campo profesional e a sa capacitacin para o desenvolvemento das diferentes profesins. CMO SE ORGANIZAOrganzase en 26 familias profesionais que comprenden un conxunto de Ciclos Formativos de Grao Medio (CM) eGrao Superior (CS) de formacin terico-prctica. A duracin destes ciclos de 2000 horas de formacin segundo aLOE (equivalen a 2 cursos), que se reparten entre o centro educativo e o centro de traballo. No presente cursopodedes atopar ciclos cunha duracin diferente xa que se est a extinguir o antigo plan de estudos.QU MATERIAS HAI QUE CURSARAs materias da Formacin Profesional denomnanse mdulos profesionais e teen unha duracin variable. Pdenseagrupar en:Mdulos nos que se traballan competencias relacionadas co ciclo a cursar.Mdulos de formacin e Orientacin Laboral que facilita a insercin no mundo laboral con contidosrelacionados coa lexislacin laboral, as tcnicas de busca de emprego ou a prevencin de riscos laborais.Mdulo de formacin en centros de traballo (FCT) que se realiza unha vez cursados e aprobados osmdulos anteriores. Permite o contacto directo co mundo das empresas e o mercado laboral.Cada mdulo profesional poder ser obxecto de avaliacin nun mximo de catro convocatorias, con independenciado centro e do rxime, ou da modalidade en que se curse.QU TITULACINS E SADAS PROPORCIONA Os ciclos formativos de Grao Medio: Ttulo de Tcnico. Da acceso a:Bacharelato. / Outro ciclo de grao medio. /Mundo Laboral. / Ciclo formativo de Grao Superior dunha familia profesional afn por proba de acceso. Os ciclos formativos de Grao Superior: Ttulo de Tcnico Superior. Da acceso a:Outro ciclo de grao de superior. / Estudos universitarios. / Mundo laboral. RXIME DE ADULTOSAquelas persoas con 18 anos (ou maiores de 16 que acrediten a sa condicin de traballadores) e cumpran osrequisitos acadmicos de acceso poden optar polo rxime de adultos. Neste rxime os ciclos pdense cursarcompletos ou por mdulos. A LOE establece que na implantacin dos novos currculos de formacin profesionalpoderase acceder a este rxime sen reunir os requisitos acadmicos, anda que para o obtencin do ttulocorrespondente precisarase cumprilos.11 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIOCM Conducin de actividades fsico-deportivas no medio natural.*CM Xestin administrativa.CM Traballos forestais e conservacin do medio natural.*CM Xardinara e florara.*CM Producin agropecuaria.*CM Producin agroecolxica.--------CM Impresin en artes grficas.CM Preimpresin en artes grficas.CM Comercio.CM Acabados de construcin.CM Equipos electrnicos de consumo.*CM Instalacins elctricas e automticas.*CM Instalacins de telecomunicacins.12 13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN--------*CM Mecanizado.*CM Soldadura e caldeirara.*CM Cocia e gastronoma.*CM Servizos en restauracin.CM Laboratorio de imaxe.*CM Esttica e beleza. (Curso 2012-13. Substite a CM Esttica persoal decorativa).*CM Perrucara e cosmtica capilar (Curso 2012-13. Substite a CM Perrucara).*CM Panadara, repostara e confeitara.*CM Aceites de oliva e vios.*CM Elaboracin de produtos alimentarios.--------*CM Sistemas microinformticos e redes.*CM instalacins frigorficas e de climatizacin*CM Instalacins de producin de calorCM Instalacin e mantemento electromecnico de maquinaria e conducin de lias. 13 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN*CM Carpintara e moble.*CM Instalacins e amoblamento. (Curso 2012-13, substite a CM Fabricacin medida e instalacin de carpintara e moble).CM Mergullo a media profundidade.*CM Cultivos acucolas. (Curso 2012-13, substite a CM Operacins de cultivo acucola).CM Operacin, control e mantemento de mquinas e instalacins do buque.CM Pesca e transporte martimo.CM Laboratorio*CM Planta qumicaCM Coidados auxiliares de enfermera.*CM Emerxencias sanitarias.*CM Farmacia e parafarmacia.---------* CM Atencin a persoas en situacin de dependencia (Curso 2012-13, substite CM Atencin sociosanitaria).*CM Confeccin e moda.*CM Electromecnica de vehculos autombiles.*CM Carrozara.*CM Electromecnica de maquinaria (Novo. Curso 2012-13)---------*Os ciclos sinalados en cursiva son ttulos LOE tendo todos unha duracin de 2000 horas, ver miscaractersticas na pxina 35 deste manual. Os que aparecen co curso 2012-13 previsible (nunca seguro)que chegen a impartirse o vindeiro ano). 14 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINSOLICITUDE DE ADMISIN: (Mis informacin www.edu.xunta.es/fp)Dbese marcar s unha forma de acceso. Quen cumpra simultaneamente os requisitos de accesodirecto ao ciclo formativo de grao medio e os de acceso mediante proba non poder presentar asolicitude de acceso mediante proba. De o facer, excluirase do proceso de admisin.Presentar unha nica solicitude no centro elixido como primeira opcin. Prazo ordinario: Do 17 dexuo ao 2 de xullo. Neste prazo unicamente presentar solicitudes de admisin a grao medio oalumnado que cumpra os requisitos de acceso ao ciclo (acceso directo por ter a titulacin requirida oumediante proba).En grao medio, o baremo para a adxudicacin de prazas o expediente acadmico exclusivamente,con independencia da titulacin alegada para o acceso.Prazo extraordinario: do 1 ao 14 de setembro. Presentar o alumnado que rena as condicins ensetembro.Adxudicacin de praza: Unha vez se lle adxudica unha praza a persoa solicitante ten dasposibilidades:Matricularse: no centro adxudicado e nos prazos establecidos.Renunciar praza: no centro adxudicado e nos prazos establecidos. A renuncia afectar prazaque lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores a esa. Seguiraseno proceso de adxudicacin para as preferencias anteriores.De non matricularse nin renunciar praza adxudicada noprazo establecido, quedarase excludo do proceso de admisin.15 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINPosibles novas OUTROS CICLOS DE GRAO MEDIO LOE QUE SON BORRADORES OU REAIS DECRETOS NO MINISTERIO DE EDUCACIN E QUE PODERAN IMPLANTARSE EN GALICIA EN VINDEIROS CURSOS . * CM Guia no medio natural e de tempo libre / * CM Actividades ecuestres (novo en Galicia.). * CM en aproveitamento e conservacin do medio natural (Substite a traballos forestais e conservacin do medio natural) * CM Actividades ecuestres (novo en Galicia.). * CM en impresin grfica (Substite a Impresin en artes grficas) / * CM preimpresin dixital (Substite a Preimpresin en artes grficas) / * CM postimpresin e acabados grficos * CM Actividades comerciais (Substite a CM Comercio) * CM Contrucin (Substite a CM Acabados de construction). / * CM Obras de interior, decoracin e rehabilitacin ( novo). *CM en conformado por moldeo de metais e polmeros (novo en Galicia). * CM Video, Disc-jockey e Son (novo en Galicia). *CM en escavacins e sondeos. (novo en Galicia). / *CM en pedra natural. (novo en Galicia). *CM en Mantemento electromecnico (Substite a Instalacin e mantem. electromecnico de maquinaria e conducin de lias). *CM Navegacin e pesca de litoral (Substite Mergullo a media profundidade). / *CM en Operacins subacuticas e hiperbricas.(Substite Mergullo a media profundidade). / *CM Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacins (Substite a Operacin, control e mantemento ) *CM Operacins de laboratorio (Substite Laboratorio) *CM Emerxencias e proteccin civil (novo en Galicia) *CM Fabricacin e ennoblecemento de produtos textiles(novo en Galicia) / *CM Calzado e complementos de moda *CM en mantemento de material rodante ferroviario(novo) / *CM Conducin de vehculos de transporte por estrada (novo) 16 17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN ENSINANZAS ARTSTICASPoden ser de carcter regrado ou non regrado. As primeiras conducen a unha titulacinoficial, comn para todo o estado, e pdense cursar exclusivamente en conservatorios e centrosautorizados de msica (estes de titularidade privada). Divdense en tres graos: - Elemental: Consta de catro cursos. O ttulo Certificado de estudos elementais. A idade mnima para iniciar estudos de 8 anos e a mxima de 14 anos. - Profesional: Abrangue seis cursos. O ttulo de Grao Profesional na especialidade cursada.Non hai lmite de idade no acceso. - Superior: Consta dun s ciclo de catro anos para cada especialidade. O ttulo Superior equivalente a unha licenciatura universitaria.O acceso de admisin mediante proba e no superior ademais deberase dispor do ttulo de bacharelatoou ter os estudos correspondentes ao 3 ciclo de grao medio. Ser posible acceder sen estes requisitos seo aspirante demostra, nunha proba, posur os coecementos precisos.OFERTA EDUCATIVA DOS CONSERVATORIOS PROFESIONAIS DE MSICA CENTRO ESPECIALIDADES Canto Percusin Viola Clarinete Piano Violn Contrabaixo Saxofn VioloncelloCONSERVATORIO PROFESIONAL DE MSICA Fagot Trombn Clave DA CORUA Frauta Trompatraveseira Trompeta Guitarra Tuba Oboe Canto Percusin Viola Clarinete Piano Violn Contrabaixo Saxofn VioloncelloCONSERVATORIO PROFESIONAL DE MSICA Fagot TrombnDE LUGO Frauta Trompatraveseira Trompeta Guitarra Tuba Oboe Canto Percusin Viola Clarinete Piano Violn Contrabaixo Saxofn VioloncelloCONSERVATORIO PROFESIONAL DE MSICA Fagot Trombn AcordenDE OURENSE Frauta Trompa Clavetraveseira Trompeta Gaita Guitarra Tuba rgano OboeCONSERVATORIO Acorden Oboe Trompeta 17 18. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN CENTRO ESPECIALIDADESPROFESIONAL DE MSICA Clarinete Percusin Tuba DE PONTEVEDRA Contrabaixo Piano Viola Fagot Saxofn Violn Frauta Trombn VioloncelloTraveseira Trompa Guitarra Acorden Oboe Tuba Arpa Percusin Viola Clarinete Piano Violn CONSERVATORIOPROFESIONAL DE MSICA Contrabaixo Saxofn VioloncelloDE FERROL Fagot Trombn Frauta TrompaTraveseira Trompeta Guitarra Canto Percusin Viola Clarinete Piano Violn Contrabaixo Saxofn Violoncello CONSERVATORIOPROFESIONAL DE MSICA Fagot Trombn DE SANTIAGO Frauta TrompaTraveseira Trompeta Guitarra Tuba Oboe Canto Oboe Tuba Clarinete Percusin Viola Contrabaixo Piano Violn CONSERVATORIO Fagot Saxofn VioloncelloPROFESIONAL DE MSICA DE VIGO Frauta TrombnTraveseira Trompa Gaita Trompeta Guitarra 18 19. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINPoden ser de carcter regrado ou non regrado. As primeiras conducen a unha titulacinoficial, comn para todo o estado, e pdense cursar exclusivamente en conservatorios e centrosautorizados de danza (estes de titularidade privada). Divdense en tres graos:- Elemental: Non existen especialidades, ofrecese unha formacin bsica. A duracin dos estudos de catro anos. O ttulo Certificado de estudos elementais.- Grao medio: Existen catro especialidades: Danza clsica, Danza espaola e Danzacontempornea. A duracin dos estudos 6 anos. O ttulo de Grao Profesional na especialidadecursada.- Superior: Existen das especialidades: Pedagoxa da danza e Coreografa. A duracin de catroanos. O ttulo Superior equivalente a unha licenciatura universitaria.O acceso de admisin mediante proba e no superior ademais deberase dispor do ttulo de bacharelatoou ter os estudos correspondentes ao 3 ciclo de grao medio. Ser posible acceder sen estes requisitos seo aspirante demostra, nunha proba, posur os coecementos precisos.OFERTA EDUCATIVA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZACENTRO ESPECIALIDAD CONSERVATORIO Danza clsicaPROFESIONAL DE DANZA DE LUGOAs ensinanzas de artes plsticas e deseo organzanse en:Ensinanzas profesionais de artes plsticas e deseo.Estudos superiores de artes plsticas e deseo.Ensinanzas de conservacin e restauracin de bens culturais.As ensinanzas profesionais de artes plsticas e deseo estrutranse en ciclos de formacin profesional.Os requisitos de acceso para o Grao medio co ttulo da ESO ou co ttulo de tcnico de artes plsticas damesma familia profesional. Tamn se pode acceder cumpridos os 18 anos, tras superar unha proba demadureza. 19 20. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINOFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO PABLO PICASSO - A CORUAFAMILIA ARTSTICACICLOSArtes aplicadas escultura Ciclo medio dourado e policroma artsticosOferta modular: Taller cermico ICermica artsticaOferta modular: Taller cermico IIOFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO MESTRE MATEO - SANTIAGO DE COMPOSTELAFAMILIA ARTSTICA CICLOSXoiera artstica Oferta modular: Taller de xoiaraOFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO RAMN FALCN - LUGOFAMILIA ARTSTICACICLOSArtes aplicadas ao libroCiclo medio serigrafa artsticaOferta modular: Taller de talla artstica enArtes aplicadas escultura madeiraOferta modular: Taller de ebanisteraOFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO ANTONIO FALDE -OURENSEFAMILIA ARTSTICACICLOSArtes aplicadas escultura Ciclo medio ebanistera artstica 20 21. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINENSINANZAS DE IDIOMASNa actualidade as ensinanzas de idiomas pdense cursar nas modalidades presencial ea distancia (programa Thats English). As persoas non escolarizadas nas escolas oficiais de idiomaspodern obter os certificados de niveis bsico, intermedio e avanzado mediante a superacin de probasespecficas polo rxime libre.EnsinanzasRequisitosAccesoPresencial Ter 16 anos cumpridos no ano Promocin de curso.en que comecen os estudos. Por acceso directo por titulacin. Ter mis de 14 anos para seguiras ensinanzas dun idioma Pola realizacin de probas dedistinto do cursado na ESO como clasificacin.primeira lingua estranxeira. Os certificados do nivel bsico eintermedio darn acceso sensinanzas do nivel intermedio eavanzado respectivamente. O ttulo de bacharelato habilitar paraacceder directamente aos estudos deidiomas de nivel intermedio daprimeira lingua estranxeira cursadano bacharelato.A distancia Thats Ter cumpridos 16 anos ou 14 seEnglishnon se cursa ingls comoprimeira lingua na educacinsecundaria. ENSINANZAS REGULADAS POLO RD 1629/2006, DO 29 DE DECEMBRONivel Bsico 1Nivel Bsico 2Certificado de Nivel Bsico (A2)Nivel Intermedio 1Nivel intermedio 2Certificado de Nivel Intermedio (B1)Nivel Avanzado 1Nivel Avanzado 2 Certificado de Nivel Avanzado(B2) 21 22. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINENSINANZAS DE DEPORTIVAS Estn dirixidas obtencin dos ttulos oficiais de tcnico deportivo e de tcnico deportivosuperior. As ensinanzas deportivas organzanse en graos:As ensinanzas deportivas de grao medio organizaranse en dous ciclos:ciclo inicial de grao mediociclo final de grao medio.Para acceder ao grao medio ser necesario ter o ttulo de Graduado en Educacin Secundaria Obrigatoriaou equivalente para os efectos acadmicos e superar unha proba de carcter especfico.No caso de determinadas modalidades ou especialidades, ser ademais requisito necesario a superacindunha proba realizada plas Administracin educativas, ou acreditar un mrito deportivo nos que sedemostre ter as condicins necesarias para cursar con aproveitamento as ensinanzas correspondentes.CENTROS PBLICOS QUE IMPARTEN ENSINANZAS DEPORTIVASCENTROSESPECIALIDADEIES Universidade Laboral (Culleredo)Ftbol Ftbol e BalonmnIES Snchez Cantn (Pontevedra)CIFP A Farixa (Ourense)Ftbol SalaAtletismoIES Nosa Sra. Dos Ollos Grandes (Lugo) FtbolIES Ro Cabe (Monforte de Lemos)IES Fermn Bouza Brey (Vilagarca) Baloncesto CENTROS PRIVADOS AUTORIZADOS QUE IMPARTEN ENSINANZAS DEPORTIVASCENTROSESPECIALIDADECADF (Real Club deportivo da Corua) FtbolCADF (Federacin Galega de Ftbol da FtbolCorua) Ftbol SalaFederacin Galega de Ftbol sala (Corua) Ftbol SalaCPR Santa Apolonia (Santiago de Comp.)CPR Liceo La paz (A Corua)Ftbol Sala 22 23. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINPROGRAMAS DE CUALIFICACIN PROFESIONAL INICIAL QU SONConstiten unha modalidade de ensino que ten a finalidade de recuperar ao alumnado que non acadou osobxectivos do ensino obrigatorio, axudndolle a superar as sas deficiencias formativas e a conseguir unhacualificacin profesional de nivel 1 do Catlogo Nacional de Cualificacins Profesionais (CNCP).A QUEN VAN DIRIXIDOSPoder cursar programas de cualificacin profesional inicial, con carcter xeral, o alumnado que tea entre 15e 21 anos cumpridos dentro do ano do inicio do programa para o cal se considere que a mellor opcin paraalcanzar os obxectivos da etapa de educacin secundaria obrigatoria, e que non cursase con anterioridadeoutro programa de cualificacin profesional inicial. ESTRUTURAOs programas de cualificacin profesional inicial tern unha duracin de dous cursos acadmicos eofreceranse en rximes e modalidades diferentes, co fin de satisfacer as necesidades persoais, sociais eeducativas do alumnadoExisten dous tipos de mdulos: Mdulos obrigatorios: divdense en:Mdulos especficos profesionais: desenvolven as competencias do perfil profesional.Mdulos formativos de carcter xeral: orientados ao desenvolvemento das competenciasbsicas que posibiliten cursar con xito un ciclo formativo de grao medio. No segundo anodentro destes mdulos impartirase o mdulo de formacin complementaria de acceso aciclos. Mdulos voluntarios conducentes ao ttulo de graduado en ESO. O currculo destes mdulos ser o establecido para o nivel II da educacin secundaria para persoas adultas.RXIMES E MODALIDADESOs programas de cualificacin profesional inicial podern cursarse no rxime ordinario ou no rximeintegrado a travs de distintas modalidades.Rxime ordinario: Modalidade A: todos os mdulos obrigatorios se imparten nun mesmo centro educativo, ags o de formacin en centros de traballo.23 24. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Modalidade B: os mdulos especficos imprtense nun centro educativo, ags o de formacin o de formacin en centros de traballo, e os mdulos formativos de carcter xeral imprtense noutro. Modalidade C: podern participar as corporacins locais, as asociacins profesionais, as asociacins non gobernamentais e outras entidades empresariais e sindicais, baixo a coordinacin e logo da autorizacin da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria. Dentro desta modalidade distinguimos:Programas mixtos: os mdulos formativos de carcter xeral imprtense en centros educativos,e os mdulos especficos fra deles.Programas externos: todos os mdulos obrigatorios se imparten fra dos centros educativos.Rxime integrado: No rxime integrado, os mdulos profesionais imprtense distribudos nos dous cursos doprograma e introdcense, como propios deste rxime, dous mdulos profesionais doutros perfs profesionaisdistintos ao do programa Modalidade integrada A: todos os mdulos do programa se imparten nun mesmo centro educativo, ags o de formacin en centros de traballo. Modalidade integrada B: os mdulos profesionais imprtense nun centro educativo, ags o de formacin o de formacin en centros de traballo, e os mdulos formativos de carcter xeral e os mdulos voluntaries imprtense noutro. Os mdulos profesionais de rxime integrado poden impartirse en calquera dos dous centros. QU TITULACIN E SADAS PROPORCIONAAo remate do primeiro ano, logo de superar os diferentes mdulos, obtense un Certificado Profesional denivel 1. No primeiro cuadrimestre do segundo ano, logo de superar os mdulos obrigatorios, accedesedirectamente a un ciclo formativo de grao medio (sen necesidade de proba de acceso). Ao remate do segundo ano, logo de superar os diferentes mdulos obtense o Ttulo de Graduado enEducacin Secundaria,24 25. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN PERFS PROFESIONAIS DE PCPI PUBLICADOSPCPI de asistencia en actividades e en instalacins deportivasPCPI de servizos administrativosPCPI de arranxos floraisPCPI de producins agrcolasPCPI de xardinara e viveirismoPCPI de moldes e pezas cermicas artesanaisPCPI de reprografaPCPI de operacins en industrias grficas de Galicia.PCPI de comercioPCPI de albanelaraPCPI de revestimento de obraPCPI de instalacins electrotcnicas e de telecomunicacinsPCPI de montaxe de redes elctricas---------PCPI de fabricacin mecnicaPCPI de aloxamentoPCPI de cociaPCPI de pastelaraPCPI de servizos de restauracin---------25 26. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINPCPI de estticaPCPI de peiteado----------PCPI de pedra naturalPCPI de informticaPCPI de fontanara, climatizacin e calefaccin domsticaPCPI de carpintaraPCPI de pesca e transporte martimo---------------------------PCPI de emprego domsticoPCPI de limpeza de edificios, locais e moblaxePCPI de costuraPCPI de tapizaraPCPI de reparacin de calzado e marroquinaraPCPI de cortinaxe e complementos de decoracinPCPI de lavandara en Galicia.PCPI de mantemento de vehculosPCPI de mantemento estrutural e superficial de embarcacinsPCPI de cermica 26 27. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN EDUCACIN BSICA DAS PERSOAS ADULTASAqueles alumnos que non obtean o Titulo de Graduado en Educacin Secundaria no seu centro educativopoden intentar conseguilo nun centro de educacin de adultos. Existen das opcins:Modalidade PresencialEstas ensinanzas estn destinadas a alumnado de 18 anos, sen ningunha titulacin oualumnos maiores de 16 que acrediten a sa condicin de traballadores.Podern realizarse, con carcter xeral, en dous cursos acadmicos. Pero poderpermanecerse o tempo que se precise para a adquisicin dos coecementos establecidos. A Educacin Secundaria para persoas adultas (etapa das ensinanzas de graduado eneducacin secundaria: niveis I e II) son ensinanzas equivalentes s ensinanzas obrigatorias deEducacin Secundaria. Organzanse en tres campos de coecemento, que se estruturan savez en mdulos, de duracin cuadrimestral. A matrcula, para os mdulos 1 e 3, na primeiraquincena do mes de setembro e, para os mdulos 2 e 4, na segunda quincena do mes dexaneiro.Ao remate do nivel II, expedirase o ttulo de graduado en educacin secundaria a todasaquelas persoas que acaden os obxectivos xerais establecidos. Cando non se rematen osestudos correspondentes educacin secundaria obrigatoria, os directores dos centrosemitirn unha acreditacin onde consten os niveis e mdulos cursados as como acualificacin obtida.Estas ensinanzas podern seguirse en todos os centros especficos de educacin deadultos e nos institutos de educacin secundaria autorizados.Modalidade a DistanciaAs ensinanzas a distancia podern impartirse con apoio de titoras presenciais, denominndoseentn educacin secundaria para persoas adultas a distancia semipresencial; ou con apoio detitoras telemticas, designndose neste caso como educacin secundaria para persoasadultas a distancia de forma telemtica.Con carcter excepcional, a direccin do centro poder autorizar a matrcula simultnea nas modalidadespresencial e a distancia, en mbitos diferentes e no mesmo centro, cando a algn alumno non lle sexa posibleasistir a todas as xornadas lectivas dos mbitos correspondentes por razns da organizacin do horario docentro ou por razns persoais xustificadas. 27 28. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN CADRO EQUIVALENCIAS VALIDACIN DAS MATERIAS DA ESO COS MDULOS DAEDUCACIN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS 1 ESOMdulo 1 Alumnado que superou: Matemticas eCientfico-tecnolxico Ciencias da natureza Alumnado que superou: Lingua galega eComunicacinmbito literatura, lingua castel e literatura e primeira ou segunda lingua estranxeira Materias Alumnado que superou: Ciencias sociais,Sociedade xeografa e historia 2 ESOMdulo 2 Alumnado que superou: Matemticas eCientfico-tecnolxico Ciencias da natureza, Tecnoloxas Alumnado que superou: Lingua galega eComunicacinmbito literatura, lingua castel e literatura e primeira ou segunda lingua estranxeira Materias Alumnado que superou: Ciencias sociais,Sociedade xeografa e historia e Educacin para a cidadana e os dereitos humanos 3 ESOMdulo 3 Alumnado que superou: Matemticas, Bioloxa Cientfico-tecnolxico e xeoloxa, Fsica e qumica e Tecnoloxas Alumnado que superou: Lingua galega eComunicacinmbito literatura, lingua castel e literatura e primeira ou segunda lingua estranxeira Materias Alumnado que superou: Ciencias sociais,Sociedade xeografa e historia 4 ESOMdulo 4 Alumnado que superou: Matemticas, Bioloxa Cientfico-tecnolxico e xeoloxa, Fsica e qumica e Tecnoloxas Alumnado que superou: Lingua galega eComunicacinmbito literatura, lingua castel e literatura e primeira ou segunda lingua estranxeira Materias Alumnado que superou: Ciencias sociais,Sociedade xeografa e historia 28 29. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN OBTENCIN DO TTULO DE GRADUADO EN EDUCACIN SECUNDARIA MEDIANTE PROBA LIBRE.A QUEN VAN DIRIXIDASPdense presentar a estas probas todas as persoas que tean cumpridos 18 anos o da anterior data na quese celebren as probas. As, por exemplo, se os exames se celebran o 17 de xuo, pdense presentar todasaquelas persoas que tean cumpridos dezaoito anos o 16 de xuo.Non existen excepcins a esta regra, nin por motivos laborais nin por motivos de calquera outra ndole.As persoas que, con esa idade, estean matriculadas na educacin secundaria obrigatoria (ESO) ou na educacinsecundaria para persoas adultas, debern renunciar ao dereito de seren avaliadas por esa matrcula oficial sedesexan presentarse s probas.COMO SON AS PROBASAs probas estn estruturadas en tres mbitos: mbito da comunicacin: incle probas especficas correspondentes Lingua castel e literatura,Lingua galega e literatura e Lingua estranxeira.Nos exames de lingua castel e galega, o aspirante deber demostrar a sa madurez paracomprender, analizar e sintetizar textos escritos, e a sa capacidade para expresarse libremente.Por esta razn, o tribunal propoeralle un tema de redaccin en ambas linguas para que odesenvolva persoalmente. mbito cientfico-tecnolxico: incle probas especficas de Matemticas, Tecnoloxa e Ciencias danatureza (contidos de Xeoloxa, Bioloxa, e Fsica e qumica). mbito social: incle contidos correspondentes fundamentalmente a Xeografa e historia, conalgunha cuestin concreta de Msica e de Educacin plstica e visual. COMO SE CUALIFICANA persoa aspirante recibir unha nica cualificacin para cada mbito. Isto quere dicir que, por exemplo, nombito lingstico, non recibir unha cualificacin para lingua castel, outra para lingua galega e unha terceirapara lingua estranxeira, senn unha cualificacin global para todo o mbito.CANDO SE CONVOCAN E CELEBRANAs probas celbranse nos meses de xuo e setembro, normalmente na primeira quincena deses meses. Asdatas exactas de celebracin, as datas de matriculacin, os lugares onde se celebran os exames, etc. aparecendetallados na resolucin pola que se convocan, normalmente no mes de maio.29 30. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINESTUDOS ANTERIORES VALIDABLES PARA ESTAS PROBASComo norma xeral, son validables aqueles estudos que equivalen a algn mbito completo das probas. Istosignifica que non poden darse por superadas materias illadas se non se corresponden coas que integran unmbito. Son validables os estudos realizados na ESO, na educacin secundaria para persoas adultas e nosmdulos voluntarios dos PCPI (programas de cualificacin profesional inicial).Para as persoas que proceden dos estudos da educacin secundaria obrigatoria (ESO), o cadro deequivalencias este: Equivalencia cos mbitos da proba Cualificacin positiva nestas reas de 4 ESOLingua galega e literatura, Lingua castel e literatura,mbito da comunicacinprimeira ou segunda lingua estranxeiraMatemticas, Tecnoloxa e Ciencias da natureza (oumbito cientfico-tecnolxico.Fsica e Qumica, mis Bioloxa e Xeoloxa)Ciencias sociais, xeografa e historiambito socialPara as persoas que realizaron estudos de educacin secundaria para persoas adultas o cadro de equivalencias este: Cualificacin positiva nestes mbitos Equivalencia cos mbitos da probada educacin secundaria para persoasadultasCuarto mdulo do mbito de comunicacin mbito da comunicacinCuarto mdulo do mbito tecnolxico-matemtico embito cientfico-tecnolxico.cuarto mdulo do mbito da natureza (LOXSE)Cuarto mdulo do mbito cientfico-tecnolxico (LOE)Cuarto mdulo do mbito de sociedadembito socialAs persoas que teen aprobadas algunhas reas das probas para a obtencin do ttulo de graduado ensecundaria celebradas antes manteen as cualificacins positivas obtidas nesas probas. 30 31. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIN PROFESIONAL DE GRAO MEDIO MEDIANTE PROBAA QUEN VAN DIRIXIDAS?Pdense presentar a estas probas todas as persoas que non cumpran os requisitos acadmicos esixidos paraacceder a ciclos formativos de grao medio, e tean cumpridos 17 anos ou os cumpran no ano natural decelebracin da proba. ESTRUTURA E ORGANIZACIN DA PROBAGrao medioParte sociolingsticaOrganzase en tres probas:Lingua castel.Lingua galega.Ciencias sociaisParte matemticaOrganzase nunha nica proba:MatemticasParte cientfico-tcnicaOrganzase en das probas:Ciencias da naturezaTecnoloxaEXENCINSA solicitude de exencins parciais da proba deberase formular no momento da inscricin.As persoas que tean algunha das circunstancias para ter a exencin total da proba podern participardirectamente no proceso de admisin a ciclos formativos sen necesidade de inscribirse nas probas de acceso. 31 32. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Grao medio Exencin da totalidade da proba de acceso, acreditando unha das seguintes circunstancias:Ter superada a proba de acceso universidade para maiores de 25 anos.Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formacin profesionalinicial, de ensinanzas deportivas ou de artes plsticas e deseo.Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de ensinanzas deportivas,ou de artes plsticas e deseo. Participarase no proceso de admisin a ciclos de grao medio, presentando directamente o certificado acreditativo na secretaria do centro correspondente.Exencin da parte sociolingstica da proba, acreditando:- Ter superado os mbitos social e de comunicacin do 2 curso dun programa de cualificacinprofesional inicial ou do nivel II de educacin secundaria para persoas adultas .Exencin da parte matemtica e da parte cientfico-tcnica da proba, acreditando:- Ter superado o mbito cientfico-tecnolxico do 2 curso dun programa de cualificacinprofesional inicial ou do nivel II de educacin secundaria para persoas adultasExencin da parte cientfico-tcnica da proba, acreditando unha das seguintes circunstancias:Ter superado os mdulos obrigatorios do 1 curso dun programa de cualificacin profesional inicial.Dispor dun certificado de profesionalidade de calquera nivel.Ter, como mnimo un ano de experiencia laboral en xornada completa, con independencia docampo profesional en que se traballara. Este requisito deberase cumprir con anterioridade aoremate do perodo de inscricin das probas.NovasAs persoas que nas convocatorias de 2010, 2011 e 2012 superaran a parte sociolingstica, aparte matemtica ou a parte cientfico-tcnica, en Galicia, e estean en condicins, logo de rematado oproceso, de acreditar nas partes non superadas algunha das causas previstas de exencin (mencionadasanteriormente), poden solicitar a certificacin de superacin da proba, en calquera instituto de educacinsecundaria onde se impartan ciclos formativos de formacin profesional ou centros integrados deformacin profesional, desde o da 21 de xuo ao da 28 de setembro de 2012.32 33. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN33 34. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN OPCINS ACADMICAS/PROFESIONAIS AO REMATAR OBACHARELATO.CO TTULO DE BACHAREL Formacin Profesional Especfica (Grao Superior). Estudos universitarios. Ensinanzas de Rxime Especial. Oposicins: - funcin pblica: Grupo C1 - Polcia local (18 anos e probas especficas) - Carreira militar. Outras.SEN O TTULO DE BACHAREL Formacin Profesional Especfica (Medio). Educacin de adultos. Proba para a obtencin do ttulo de bacharelato (*novidade) Incorporacin ao mundo laboral. Acceso aos ciclos formativos de Grao superior mediante proba (19 anos) Oposicins: - Garda civil. Escala bsica (18 anos, titulo ESO e probas selectivas). - Polica nacional. Escala bsica (18 anos, titulo ESO e probas selectivas). - Oposicins ao grupo C2 34 35. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINA FORMACIN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIORO proceso de adaptacin e cambio como consecuencia da implantacin dunha nova lei educativa, a lei orgnicade educacin (LOE, Lei 2/2006), leva consigo, entre outras cousas, a modificacin nos currculos dos ttulos deFormacin Profesional e a creacin de novos ttulos asociados as novas familias.Que novidades hei atopar cos novos ttulos?Ampliacin na duracin de todos os ttulos a 2000 horas para lograr unha maior especializacin.Aparicin de catro novas familias e de novos ciclos:o Enerxa e augao Industrias extractivaso Seguridade e medio ambienteo Artes e artesanasEquiparacin da titulacin coas do resto dos pases da comunidade europea.Dotacin nos ciclos formativos do certificado de prevencin de riscos laborais de nivel bsico e docarn profesional, cando o requira a profesin.Acceso a calquera estudo universitario desde calquera ciclo formativo de formacin profesional degrao superior. Tendo en conta, que a universidade marcar criterios de prioridade.Validacin dos estudos de formacin profesional de grao superior por crditos universitarios(segundo o caso validaranse de 60 a 120 ECTS)Para o vindeiro curso tense previsto implantar novos currculos de grao superior.35 36. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN FAMILIAS PROFESIONAIS E CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIORCS Animacin de actividades fsicas e deportivasCS Administracin e finanzas.CS Secretariado.CS Xestin e organizacin de empresas agropecuarias.*CS Xestin forestal e do medio natural (Curso 2012-2013. Substite a Xestin e organiz. dos recursos naturais e paisaxsticos.)*CS Paisaxismo e medio rural (Curso 2012-13. Novo en Galicia)----CS Deseo e producin editorial.CS Producin en industrias de artes grficas.CS Comercio internacional.CS Xestin comercial e mrketing.CS Xestin do transporte.* CS Proxectos de edificacin.* CS Proxectos de obra civil. (Curso 2012-2013. Substite a Desenv. de proxectos urbansticos e operacins topogrficas).CS Realizacin e plans de obra. 36 37. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN*CS Sistemas electrotcnicos e automatizados.CS Desenvolvemento de produtos electrnicos.CS Sistemas de regulacin e control automticos.CS Sistemas de telecomunicacin e informticos.*CS Eficiencia enerxtica e enerxa solar trmica.*CS Centrais elctricas (Curso 2012-2013. Novo en Galicia).*CS Enerxas renovables (Curso 20112-2013. Novo en Galicia)*CS Construcins metlicas.*CS Deseo en fabricacin mecnica*CS Programacin da producin en fabricacin mecnica.*CS Programacin da producin por moldeo de metais e polmeros. (Curso 2012-2013. Novo en Galicia).CS Animacin turstica.*CS Axencias de viaxes e xestin de eventos*CS Gua, informacin e asistencias tursticas*CS Direccin de cocia*CS Servizos de Restauracin*CS Xestin de aloxamentos tursticos.----CS Realizacin de audiovisuais e espectculos.CS Producin de audiovisuais, radio e espectculos.CS Imaxe.CS Son.37 38. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINCS Asesora de imaxe persoal.*CS Esttica integral e benestar (substite ao CS Esttica).*CS Procesos de calidade na industria alimentaria.*CS Vitivinicultura.*CS Desenvolvemento de aplicacins multiplataformas.*CS Administracin de sistemas informticos en rede.*CS Desenvolvemento de aplicacins web.CS Mantemento de equipo industrial.CS Prevencin de riscos profesionais.*CS Desenvolvemento de proxectos de instalacins trmicas e de fludos.*CS Mantemento en instalacins trmicas e de fludos.CS Desenvolvemento de produtos de carpintara e moble.CS Producin de madeira e moble.CS Navegacin, pesca e transporte martimo.CS Producin acucola.CS Supervisin e control de mquinas e instalacins do buque.CS Qumica ambiental.*CS Laboratorio de anlise e de control de calidade.*CS Qumica industrial. 38 39. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINCS Anatoma patolxica e citoloxa.CS Sade ambiental.CS Diettica.CS Documentacin sanitaria.CS Hixiene bucodental.CS Imaxe para o diagnstico.CS Laboratorio de diagnstico clnico.CS Prteses dentais.CS Radioterapia.*CS Audioloxa protsica.*CS Educacin e control ambiental (Curso 2012-2013. Novo en Galicia)CS Animacin sociocultural.CS Integracin social.CS Interpretacin da lingua de signos.*CS Educacin infantil.*CS Patronaxe e moda*CS Automocin.----*Os ciclos sinalados son ttulos LOE, tendo todos unha duracin de 2000 horas, ver mis caractersticasna pxina 35 deste manual. Os que aparecen co curso 2012-13 previsible (nunca seguro) que chegen aimpartirse o vindeiro ano).39 40. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINSOLICITUDE DE ADMISIN: Mis informacin www.edu.xunta.es/fp Dbese marcar s unha forma de acceso. Quen cumpra simultaneamente os requisitos de acceso directoao ciclo formativo de grao superior e os de acceso mediante proba non poder presentar a solicitude de acceso mediante proba. De o facer, excluirase do proceso de admisin. Presentar unha nica solicitude no centro elixido como primeira opcin. Prazo ordinario: Do 17 de xuo ao 2 de xullo. Neste prazo unicamente presentar solicitudes de admisin a grao superior o alumnado que cumpra os requisitos de acceso ao ciclo (acceso directo por ter a titulacin requirida ou mediante proba). Cando non existan postos escolares suficientes para atender todas as solicitudes, para acceder a ciclos formativos de grao superior, ter prioridade o alumnado que:- Cursara a modalidade de bacharelato que se determine para cada ciclo coas materias vinculadasa el.- Cursara a modalidade de bacharelato sen algunha das materias vinculadas ao ciclo.- Cursara algunha das modalidades de bacharelato distintas das establecidas nos pargrafosanteriores.- Dispoa do ttulo de tcnico superior ou equivalente.- Dispoa dunha titulacin universitaria ou equivalente.Dentro de cada un dos colectivos anteriores, a orde de prioridade vir determinada por:- Maior nota media no expediente acadmico en relacin titulacin acadmica de acceso.- Maior nota ou maior nota media nas materias vinculadas.No caso de acceso mediante proba atenderase nota final da devandita proba, con independencia docentro educativo de procedencia da persoa solicitante. Prazo extraordinario: do 1 ao 14 de setembro. Presentar o alumnado que rena as condicins ensetembro.Adxudicacin de praza: Unha vez se lle adxudica unha praza a persoa solicitante ten das posibilidades:Matricularse: no centro adxudicado e nos prazos establecidos.Renunciar praza: no centro adxudicado e nos prazos establecidos. A renuncia afectar praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores aesa. Seguirase no proceso de adxudicacin para as preferencias anteriores.De non matricularse nin renunciar praza adxudicada no prazo establecido, quedarase excludo do proceso de admisin40 41. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINPosibles novas OUTROS CICLOS DE GRAO SUPERIOR LOE QUE SON BORRADORES NO MINISTERIO DE EDUCACIN E QUE PODERAN IMPLANTARSE EN GALICIA EN VINDEIROS CURSOS. * CS Acondicionamento fsico / * CS Ensinanza e animacin sociodeportiva *CS Administracin e finanzas (substite ao do mesmo nome) / *CS Asistencia direccin (substite a secretariado) *CS Gandera e asistencia veterinaria (Novo) *CS Comercio internacional (substite ao do mesmo nome) / *CS Xestin de ventas e espazos comerciais (substite a Xestin comercial e marketing) / *CS Transporte e loxstica (substite a Xestin do transporte) / *CS Marketing e publicidade (Novo) *CS Organizacin e control en obras de contrucin *CS Mantemento electrnico (substite a Desenvolvemento de produtos electrnicos) / *CS Automatizacin e robtica industrial (substite a regulacin e control automticos) *CS Animacins 3D, xogos e multimedia interactivos (Novo) / *CS Producin de audiovisuais e espectculos (substite a Producin de audiovisuais, radio e espectculos) / *CS Son para audiovisuais e espectculos / *CS Realizacin de proxectos audiovisuais e espectculos (substite a Realizacin de audiovisuais e espectculos) *CS Estilismo e direccin de perrucara (Novo) / *CS Asesora de imaxe personal, pblica e corporative / *CS Caracterizacin e maquillaxe profesional *CS Mecatrnica industrial (substite a Mantemento de equipo industrial) *CS Deseo e amoblamento (substite Produtos de carpintera e moble) *CS Acuicultura (substite a producin acucola) / *CS Transporte martimo e pesca de altura (substite a Navegacin, pesca e transporte martimo) / * CS Organizacin e mantemento de maquinaria de buques e embarcacins (substite a )41 42. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN*CS Laboratorio clnico e biomdico / *CS Laboratorio de patoloxa e citodiagnstico / *CS Radioterapia e dosimetra/ *CS Hixiene bucodental / *CS Imaxe para a diagnose e medicia nuclear / * Documentacin e administracinsanitarias / *CS Ortoprteses e produtos de apoio (Novo) / *CS Prteses e orteses dentais (substite a Prteses dentais)*CS Prevencin de riscos profesionais (antes na familia de Instalacin e mantemento) / *CS Coordinacin de emerxencias eproteccin civil (novo)*CS Integracin social (substite ao do mesmo nome) / *CS Animacin sociocultural e turstica / * CS Mediacincomunicativa (novo) / * CS Promocin de igualdade (novo)*CS Deseo tcnico en txtil e pel (Novo) / *CS Deseo e producin de calzado e complementos (Novo) / *CSVestiario medida e espectculos (Novo)*CS Desenvolvemento e fabricacin de produtos cermicos42 43. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINOPCINS PREFERENTES DE ADMISIN A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR (LOE)Neste apartado s se recollen vinculacin do bacharelato LOE cos ciclos formativos de grao superior LOE, por isonon estn recollidos todos os ciclos superiores. Para o presente curso, e dado que coexiste o sistema anterior, noresto dos ciclos formativos haber que consultar a convocatoria anual.Familia Modalidades e materias deCiclos formativos de grao superiorprofesionalbacharelatoTcnico superior en paisaxismo e medio ruralCiencias e TecnoloxaAgraria Tcnico superior en xestin forestal e do medio Ciencias e TecnoloxanaturalEdificacin e Tcnico superior en proxectos de edificacinCiencias e Tecnoloxa. Artesobra civilTcnico superior en proxectos de obra civil Ciencias e Tecnoloxa. ArtesTcnico superior en eficiencia enerxtica e Ciencias e Tecnoloxaenerxa solarEnerxa e augaTcnico superior en centrais elctricas Ciencias e TecnoloxaTcnico superior en enerxas renovables Ciencias e TecnoloxaElectricidade e Tcnico superior en sistemas electrotcnicos eCiencias e Tecnoloxaelectrnica automatizadosTcnico superior en construcins metlicasCiencias e TecnoloxaFabricacin Tcnico superior en programacin da producin Ciencias e Tecnoloxa.mecnicade fabricacin mecnicaT Tcnico superior en deseo en fabricacin Ciencias e TecnoloxamecnicaTcnico superior en axencias de viaxes eHumanidades e Cienciasxestin de eventosSociais.Tcnico superior en gua, informacin e Humanidades e Cienciasasistencias tursticasSociais.Hostalara eturismo Tcnico superior en xestin de aloxamento Humanidades e Ciencias Sociais.tursticosTcnico superior servizos de restauracin Ciencias e TecnoloxaTcnico superior en direccin de cocia Ciencias e Tecnoloxa43 44. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINFamilia Modalidades e materias de Ciclos formativos de grao superiorprofesionalbacharelatoImaxe persoalTcnico superior en esttica integral e benestar Ciencias e Tecnoloxa Tcnico superior en vitiviniculturaCiencias e Tecnoloxa.Industriasalimentarias Tcnico superior en procesos de calidade naCiencias e Tecnoloxa industria alimentaria Tcnico superior en administracin de sistemas Ciencias e Tecnoloxa. informticos en redeInformtica eTcnicos superior en desenvolvemento deCiencias e Tecnoloxacomunicacinsaplicacins web Tcnico superior en desenvolvemento de Ciencias e Tecnoloxa aplicacins multiplataformasInstalacin eTcnico superior en desenvolvemento de Ciencias e Tecnoloxa.mantemento proxectos de instalacins trmicas e fludos Tcnico superior en mantemento deCiencias e Tecnoloxa. instalacins trmicas e fludos Tcnico superior en laboratorio de anlise e Ciencias e Tecnoloxa e, control de calidadealumnado que tea superado amateria de Qumica.Qumica Tcnico superior en qumica industrial Ciencias e Tecnoloxa e,alumnado que tea superado amateria de QumicaSanidade Tcnico superior en audioloxa protsica Ciencias e Tecnoloxa.Seguridade e Tcnico superior en educacin e controlCiencias e Tecnoloxa.ambiente ambientalServizos Tcnico superior en educacin infantil Humanidades e Ciencias Sociais.socioculturais e comunidadeTxtil, confeccin Tcnico superior en patronaxe e moda Ciencias e Tecnoloxae pelTransporte e Tcnico superior en automocin Ciencias e Tecnoloxamantemento devehculos 44 45. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINAdscricin dos ttulos de Tcnico Superior de Formacin Profesional s ramas decoecemento das ensinanzas universitarias oficiais. Familias profesionais Ramas de coecemento Administracin e xestin / Administracin. Artes grficas.Artes e artesanas.* Artes e Humanidades. Comercio e marketing. Hostalara e turismo. Imaxe e son / Comunicacin, imaxe e son. Servizos socioculturais e comunidade. Agraria / Actividades agrarias. Edificacin e obra civil. Electricidade e electrnica.Enerxa e auga.* Fabricacin mecnica. Imaxe e son / Comunicacin, imaxe e son.Industrias extractivas.* Ciencias. Industrias alimentarias. Informtica e comunicacins / Informtica. Instalacin e mantemento / Mantemento e servizos producin. Madeira, moble e cortiza / Madeira e moble. Martimo-pesqueira / Actividades martimo-pesqueira. Qumica. Sanidade. Transporte e mantemento de vehculos / Mantemento de vehculos autopropulsados. Txtil, confeccin e pel. Vidro e cermica.45 46. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINFamilias profesionaisRamas de coecemento Agraria / Actividades agrarias. Actividades fsicas e deportivas. Imaxe persoal. Ciencias da sade. Industrias alimentarias. Qumica. Sanidade. Seguridade e medio ambente.* Servizos socioculturais e comunidade. Administracin e xestin / Administracin. Actividades fsicas e deportivas. Artes grficas. Ciencias sociais e xurdicas. Comercio e mrketing. Hostalara e turismo. Imaxe persoal. Imaxe e son / Comunicacin, imaxe e son. Seguridade e medio ambente.* Servizos socioculturais e comunidade. Agraria / Actividades agrarias. Artes grficas. Artes e artesanas.* Edificacin e obra civil. Electricidade e electrnica. Enerxa e auga.* Enxeera e arquitectura. Fabricacin mecnica. Imaxe e son / Comunicacin, imaxe e son. Industrias alimentarias. Industrias extractivas.*46 47. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Familias profesionaisRamas de coecemento Informtica e comunicacins / Informtica. Instalacin e mantemento / Mantemento e servizos producin. Madeira, moble e cortiza / Madeira e moble. Martimo-pesqueira / Actividades martimo-pesqueiras. Qumica. Transporte e mantemento de vehculos / Mantemento de vehculos autopropulsados. Txtil, confeccin e pel. Vidro e cermica.*Novas familias profesionais. 47 48. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIN PROFESIONAL DE GRAOSUPERIOR MEDIANTE PROBA.A QUEN VAN DIRIXIDASAlumnado que non cumpra os requisitos acadmicos esixidos para acceder a ciclos formativos de grao superiore se atope nalgunha das seguintes situacins: Ter cumpridos 19 anos ou cumprilos no ano natural de celebracin da proba. Cumprir ou ter cumpridos 18 anos no ano natural de celebracin da proba, e dispor dun ttulo detcnico que pertenza a algunha familia profesional includa na opcin a que opta.ESTRUTURA E ORGANIZACIN DA PROBAGrao superiorParte comn Organzase en tres probas: Lingua galega. Lingua castel. MatemticasParte especfica(*)Organzase en tres opcins (A, B e C) Opcin A: economa da empresa, lingua estranxeira (ingls ou francs), e filosofa e cidadana. Opcin B: debuxo tcnico, tecnoloxa industrial, e fsica. Opcin C: ciencias da terra e ambientais, qumica e bioloxa. (*) O alumnado elixir unha nica opcin (A, B ou C) e, dentro da opcin elixida, escoller das materias. 48 49. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN EXENCINSA solicitude de exencins parciais da proba deberase formular no momento da inscricin.As persoas que tean algunha das circunstancias para ter a exencin total da proba podern participardirectamente no proceso de admisin a ciclos formativos sen necesidade de inscribirse nas probas de acceso.Grao superiorExencin da totalidade da proba de accesoTer superada a proba de acceso universidade para maiores de 25 anos. Estas persoas han poder participar no proceso de admisin a ciclos formativos de grao superior,presentando directamente o certificado acreditativo na secretara do centro correspondente nascondicins que se indican na orde pola que se regulen as probas.Exencin da parte comn da proba, acreditando unha das seguintes circunstancias:Ter superada a proba de acceso a outros ciclos formativos de grao superior de rxime xeral nonincludos na opcin pola que se presenta.Ter superada unha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de ensinanzasdeportivas ou de artes plsticas e deseo.Exencin da parte especfica da proba, acreditando algunha das seguintes circunstancias:Ter superado un ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionaisincludas na opcin pola que se presenta.Dispor dun certificado de profesionalidade de nivel 2 ou superior dalgunha das familiasprofesionais includas na opcin pola que se presenta.Ter, como mnimo, un ano de experiencia laboral en xornada completa en campos profesionaisque se correspondan cos estudos que se pretenda cursar, consonte a tboa que se anexa.NovasAs persoas que nas convocatorias de 2010, 2011 e 2012 superaran a parte comn ouespecfica, en Galicia, e estean en condicins, logo de rematado o proceso, de acreditar na outra partealgunha das causas previstas de exencin (mencionadas anteriormente, ags a de experiencia laboral),poden solicitar a certificacin de superacin da proba, en calquera instituto de educacin secundaria ondese impartan ciclos formativos de formacin profesional ou centros integrados de formacin profesional,desde o da 21 de xuo ao da 28 de setembro de 2012. 49 50. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINOrganizacin en opcins da parte especfica da proba a ciclos formativos de grao superior, en funcinda familia profesional a que se desexe accederOpcins segundo familiasOpcins segundo familias profesionais daMaterias de referencia do bacharelato profesionais da LOXSE LOE Opcin A - Administracin. - Administracin e xestin. Materias da opcin A: - Comercio e mrketing. - Comercio e mrketing. Economa da empresa. - Hostalara e turismo. - Hostalara e turismo. Lingua estranxeira (francs ou ingls) - Servizos socioculturais e a - Servizos socioculturais e comunidade. comunidade. Filosofa e cidadana.- Comunicacin, imaxe e son (s o- Imaxe e son (s o ciclo de producin deciclo de producin deaudiovisuais, radio e espectculos).audiovisuais, radio eespectculos). Opcin B- Actividades martimo-pesqueiras- Artes grficas. Materias da opcin B:(ags o ciclo de producinacucola). - Edificacin e obra civil. Debuxo tcnico.- Artes grficas.- Electricidade e electrnica Tecnoloxa Industrial.- Edificacin e obra civil.- Imaxe e son (ags o ciclo de producin de audiovisuais, radio e espectculos). Fsica.- Electricidade e electrnica. - Enerxa e auga.- Comunicacin, imaxe e son (agso ciclo de producin de- Fabricacin mecnica.audiovisuais, radio e- Informtica e comunicacins.espectculos). - Instalacin e mantemento.- Fabricacin mecnica. - Madeira, moble e cortiza.- Madeira e moble. - Martimo-pesqueira (ags o ciclo de- Informtica. producin acucola).- Mantemento e servizos - Transporte e mantemento de vehculos.producin. - Txtil, confeccin e pel (ags o ciclo - Mantemento de vehculos de curtidos, e o de procesos de autopropulsados.ennobrecemento txtil). - Txtil, confeccin e pel (ags o- Industrias extractivas. ciclo de curtidos, e o de procesos de ennobrecemento txtil).- Vidro e cermica. - Vidro e cermica. Opcin C- Actividades agrarias.- Agraria.Materias da opcin C:- Actividades fsicas e deportivas.- Actividades fsicas e deportivas. Ciencias da terra e ambientais.- Imaxe persoal. - Imaxe persoal. Qumica.- Industrias alimentarias. - Industrias alimentarias.- Actividades martimo-pesqueiras- Martimo-pesqueira (s o ciclo de Bioloxa.(s o ciclo de producin acucola).producin acucola)- Qumica. - Qumica.- Txtil, confeccin e pel (s o ciclo - Seguridade e medio ambiente.de curtidos, e o de procesos deennobrecemento txtil).- Txtil, confeccin e pel (s o ciclo de curtidos, e o de procesos de - Sanidade. ennobrecemento txtil). - Sanidade. 50 51. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN ESTUDOS UNIVERSITARIOS PROBA DE APTITUDE PARA O ACCESO UNIVERSIDADE (PAAU) DENDE O BACHARELATO A QUEN VAI DIRIXIDAAo alumnado que acade o ttulo de Bacharelato e queira acceder a estudios universitarios. EN QUE CONSISTEA proba adecuarase ao currculo do Bacharelato e versar sobre as materias de 2 curso.Est composta de das fases: xeral e especfica.Fase xeral: Obrigatoria. Consta de 5 exercicios:1 exercicio: Comentario de Lingua Castel e Literatura.2 exercicio: Comentario de Lingua Galega e Literatura.3 exercicio: Historia de Espaa ou Historia da Filosofa (elxese unha na solicitude de inscricinna proba).4 exercicio: Lingua Estranxeira.5 exercicio: Unha materia de modalidade de 2 de Bacharelato (elixida na solicitude deinscricin).Fase especfica: Voluntaria.- Cada estudante poder examinarse dun mximo de catro materias de modalidade de 2 deBacharelato, distintas da elixida para a fase xeral, e indicadas previamente na solicitude de inscricin naproba.- En todos os exercicios de ambas fases haber das opcins diferentes para elixir unha.- Pdense contestar en Lingua Galega ou Lingua Castel, ags nos correspondents exercicios e no deLingua Estranxeira.- Duracin mxima de cada exercicio: 1 hora e media (intervalo mnimo de 45 minutos entre un e outro). 51 52. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN COMO SE CUALIFICAFase xeral:Cada un dos exercicios cualificarase de 0 a 10 puntos, con das cifras decimais.Cualificacin da fase xeral: media aritmtica das cualificacins dos exercicios, con tres cifras decimais,arredondada milsima mis prxima. Requrese como mnimo obter un 4 para despois facer mediaponderada coa nota do Bacharelato.Fase especfica:- Cada unha das materias das que se examine cualificarase de 0 a 10 puntos, con das cifras decimais.- Considrase superada cada materia cunha nota igual ou superior a 5 puntos.SUPERACIN DA PROBAA cualificacin da proba de acceso universidade expresarase en forma numrica de 0 a 10 puntos, con trescifras decimais, arredondada milsima mis prxima e, en caso de equidistancia, superior.Considrase superada a proba de acceso cando se obtea unha nota igual ou superior a 5 puntos comoresultado da media ponderada do 60 % da nota media do Bacharelato (expresada con dous decimais) e o 40 %da cualificacin da fase xeral (sempre que sexa como mnimo de 4 puntos).Nota media BAC x 0,60 + Cualificacin fase xeral x 0,40 5 NOTA DE ADMISINUtilizarase para adxudicar a admisin naquelas ensinanzas universitarias nas que haxa mis solicitudes queprazas. Exprsase con tres cifras decimais, arredondada milsima mis prxima e en caso de equidistancia superior.Incorporar as cualificacins das materias superadas da fase especfica sempre que as ditas materias esteanadscritas rama de coecemento do ttulo que se queira cursar. Nota de admisin = 0,6*NMB + 0,4*CFX + a*M1 + b*M2NMB: Nota media do Bacharelato ; CFX: Cualificacin da fase xeralM1, M2: As das materias superadas da fase especfica con mellor cualificacin unha vez aplicados os parmetros de ponderacina, b: Parmetros de ponderacin entre 0,1 e 0,2 para as materias da fase especfica (Ao inicio de curso asuniversidades farn pblicos estes valores). Ver pxinas do manual 52 53. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN RECLAMACINSPrazo: Tres das hbiles a partir da data de publicacin das cualificacins.Lugar de presentacin: no respectivo LERD (en impresos especficos). Segunda correccin:- Solictase presidencia do tribunal cualificador.- Os exercicios son corrixidos por un profesor/a distinto primeira correccin.- A cualificacin ser a media aritmtica das das correccins. De haber dous ou mis puntos de diferenza entre asdas cualificacins, o tribunal efectuar unha terceira correccin. A cualificacin final ser a media aritmtica dastres cualificacins.- O estudante ten dereito, previa solicitude, a ver o exame corrixido tras a segunda correccin, no prazo de 5 das,na data e lugar que se lle indique.- Despois do proceso de segunda correccin anda se pode presentar reclamacin ante a Comisin Organizadora,no prazo de tres das hbiles. Reclamacin:- Solictase Comisin Organizadora.- Un profesor/a distinto revisa os exercicios e os posibles erros no clculo da nota.- Cualificacin: a que resulte da revisin, sempre que sexa superior da primeira correccin (ags nos casos de erros de suma, que ser a que sexa correcta).- Esta va excle a posibilidade de solicitar despois a segunda correccin.CONVOCATORIASHaber das convocatorias anuais: ordinaria e extraordinaria.- Posibilidade de presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificacin da fase xeral (examinndosedas mesmas materias) ou de calquera das materias da fase especfica. Considerarase sempre a cualificacinsuperior entre as obtidas.- A superacin da fase xeral da proba ter validez indefinida.- A cualificacin das materias da fase especfica ter validez nos dous cursos seguintes sa superacin.53 54. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINADSCRICIN DAS MATERIAS DE MODALIDADE DE 2 DE BACHARELATOS RAMAS DE COECEMENTO DAS ENSINANZAS UNIVERSITARIAS54 55. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINPARMETROSDEPONDERACIN DAS MATERIAS DA FASE ESPECFICA DA PROBA DE ACCESO SENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SUG PARA O ACCESO AO CURSO 2012 - 2013H do mundo contemporn . (*) Linguaxe e prctica musical (*)Matemticas aplic. s CCSS H da msica e da danzaCultura audiovisual (*)Anatoma aplicada (*)Economa da empresa Tcnicas de Expr. G.P. Rama Grao Literatura universalDebuxo artstico II Anlise musical IIDebuxo tcnico II Historia da arteArtes escnicas Economa (*)Volume (*) XeografaGrego IILatn IIDeseoBelas Artes0,1 0,10,10,20,2 0,2 0,2 0,10,1 0,10,10,20,10,10,10,10,1 0,20,20,1Ciencias da Cultura e Difusin 0,1 0,10,10,20,2 0,1 0,1 0,20,2 0,10,20,20,20,20,10,20,1 0,20,10,2CulturalEspaol: Estudos Lingsticos0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,10,1 0,20,10,20,10,20,10,20,1 0,10,10,1e LiterariosEstudos de Galego e Espaol0,1 0,10,20,20,1 0,1 0,2 0,10,1 0,20,20,20,20,20,20,20,1 0,10,10,1Filoloxa Clsica0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,10,1 0,201 0,20,10,20,10,20,1 0,10,10,1Filosofa0,1 0,10,10,20,1 0,1 0,1 0,20,1 0,20,10,20,20,20,10,20,2 0,10,10,2Galego e Portugus: Estudos0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,1 01 0,20,10,20,10,20,10,20,1 0,10,10,1Lingsticos e LiterariosArtes e HumanidadesHistoria 0,1 0,10,10,10,2 0,1 0,1 0,1 01 0,10,10,20,10,20,10,10,2 0,10,10,2Historia da Arte 0,1 0,10,10,10,2 0,1 0,1 0,1 01 0,10,10,20,10,20,10,10,2 0,10,10,2Humanidades0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,1 01 0,20,10,20,20,20,10,20,1 0,10,10,2Informacin e Documentacin 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 01 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1Ingls: Estudos Lingsticos e 0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,1 01 0,20,10,20,10,20,10,20,1 0,10,10,1LiterariosLingua e Literatura Espaolas0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,1 01 0,20,10,20,10,20,10,20,1 0,10,10,1Lingua e Literatura Galegas0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,1 01 0,20,10,20,10,20,10,20,1 0,10,10,1Lingua e Literatura Inglesas 0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,1 01 0,20,10,20,10,20,10,20,1 0,10,10,1Lingua e Literatura modernas 0,1 0,10,10,10,1 0,1 0,1 0,1 01 0,20,10,20,10,20,10,20,1 0,10,10,1Linguas Estranxeiras 0,1 0,10,20,20,1 0,1 0,2 0,1 01 0,20,20,20,20,20,20,20,1 0,10,10,1Traducin e Interpretacin 0,1 0,10,10,20,1 0,1 0,1 0,2 02 0,20,20,20,20,20,10,20,1 0,10,10,2Xeografa e Historia 0,1 0,10,101 010,1 0,1 0,1 01 0,20,10,20,10,20,10,10,2 0,10,10,2 (*) As materias sinaladas co asterisco son materias impartidas fora de Galicia que non son materias obxecto de exame nesta Comunidade autnoma.55 56. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINRama GraoMaterias CC. da terra e ambientais Tecnoloxa industrial IIMatemticas IIElectrotecniaQumicaBioloxa FsicaCiencias Bioloxa 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,20,1 Ciencias Ambientais0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,20,1 Ciencias do Mar0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,20,1 Ciencias e Tecnoloxa dos Alimentos0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,20,1 Fsica 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,20,1 Matemticas0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,20,1 Qumica0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,20,1Materias fase especficaCC. da terra e ambientais Anatoma aplicada (*)Rama GraoMatemticas IIQumicaBioloxa FsicaEnfermera 0,10,2 0,1 0,2 0,2 0,2Farmacia 0,10,2 0,1 0,2 0,2 0,2Fisioterapia 0,20,2 0,1 0,1 0,1 0,2Logopedia0,20,2 0,2 0,2 0,2 0,2Ciencias da sadeMedicina 0,10,2 0,1 0,1 0,1 0,2Nutricin humana e diettica 0,10,2 0,1 0,2 0,2 0,1Odontoloxa0,10,2 0,1 0,1 0,1 0,2ptica e Optometra0,10,2 0,1 0,2 0,2 0,2Podoloxa0,10,2 0,1 0,2 0,2 0,2Psicoloxa 0,10,2 0,1 0,1 0,2 0,1Terapia ocupacional0,20,2 0,1 0,2 0,2 0,2Veterinaria0,10,2 0,1 0,2 0,2 0,2 56 57. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINRama GraoMateriasC. da terra e ambientais Tecnoloxa industrial II Economa da empresa Debuxo tcnico IIMatemticas IIEconoma (*) Electrotecnia Qumica Bioloxa Deseo Fsica Arquitectura0,1 0,1 0,20,10,10,10,10,2 0,20,10,1 Arquitectura Naval0,1 0,1 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara en Deseo Industrial.e Desenv. do Produto 0,1 0,1 0,20,20,10,20,20,2 0,20,10,2 Enxeara de Procesos Qumicos Industriais0,1 0,1 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara Agraria 0,1 0,2 0,10,10,10,10,20,2 0,20,10,1 Enxeara Agrcola0,1 0,1 0,10,10,10,10,10,2 0,20,10,1 Enxeara Civil 0,1 0,1 0,10,10,10,10,10,2 0,20,10,1 Enxeara das Industrias Agroalimentarias 0,1 0,1 0,10,10,10,10,10,2 0,20,10,1 Enxeara das Tecnoloxas Industriais 0,1 0,1 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara de Edificacin0,1 0,1 0,20,10,10,10,10,2 0,20,10,1Enxeara e Arquitectura Enxeara de Enerxa0,1 0,2 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara de Obras Pblicas 0,1 0,2 0,20,10,10,10,10,2 0,20,10,1 Enxeara de Tecnoloxas de Telecomunicacin0,1 0,1 0,10,10,10,10,20,2 0,20,10,1 Enxeara dos Recursos Mineiros e Obras Subt. 0,1 0,2 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara Elctrica 0,1 0,1 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara Electrnica Industrial e Automtica 0,1 0,1 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara en Organizacin Industrial0,1 0,1 0,20,20,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara en Propulsin e Servizos do Buque 0,1 0,1 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara en Qumica Industrial 0,1 0,1 0,20,20,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara Forestal0,2 0,2 0,20,20,20,20,20,2 0,20,20,1 Enxeara Forestal e do Medio Natural0,10,1 0,10,10,10,10,10,2 0,20,10,1 Enxeara Informtica0,10,1 0,10,10,10,10,20,2 0,20,10,1 Enxeara Maria 0,10,1 0,20,20,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara Mecnica 0,10,1 0,20,10,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara Nutica de Transporte Martimo 0,10,1 0,20,20,10,10,20,2 0,20,20,2 Enxeara Qumica0,10,1 0,20,10,10,10,10,2 0,20,20,2 Enxeara Xeomtica e Topografa 0,10,1 0,10,10,10,10,10,2 0,20,10,1 Tecnoloxa de Enxeara Civil 0,1 0,2 0,20,10,10,10,10,2 0,20,10,1(*) A materia sinalada co asterisco materia impartida fora de Galicia que non materia obxecto de exame nesta Comunidade autnoma57 58. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINRamaGraoMaterias H do mundo contemporneo (*)Linguaxe e prctica musical (*)Matemticas aplic. s CCSSCC. da terra e ambientaisH da msica e da danzaCultura audiovisual (*) Tcnicas de expre. G.P. Anatoma aplicada (*)Economa da empresaLiteratura universalDebuxo artstico IIAnlise musical IIDebuxo Tcnico IIHistoria da arte Artes escnicas Matemticas II Economa (*) Volume (*)Xeografa Qumica Bioloxa Grego IIDeseo Latn IIFsicaAdministracin e 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1Direccin deEmpresasCiencias 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1Actividade Fsicae do DeporteCiencia0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2Polticae daCiencias 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1AdminiEmpresariaisstraciComercializacin e 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1nLoxsticaComercio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1Comunicacin 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1AudiovisualConsultora e0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1Xestin daInformaciDereito0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1nDireccin e Xestin0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2Xurdico SocialPblicaEconoma 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1Educacin0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2InfantilEducacin0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2Primaria 0,10,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2Educacin Social 0,10,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2Pedagoxa 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1Public eRelacins 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1Relac. Laborais ePblicasRecursosHumanosSocioloxa 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,10,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2Traballo Social 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2Turismo 0,10,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2XeografaOrdenac. doXestin Pblica0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2TerritorioXornalismo 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 58 59. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN PROBA DE APTITUDE PARA O ACCESO UNIVERSIDADE (PAAU) PARA O ALUMNADO PROCEDENTE DOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR A QUEN VAI DIRIXIDAAs persoas que dispoan dos ttulos de tcnico superior de formacin profesional, tcnico superior de artesplsticas e deseo, ou tcnico deportivo superior, ou ttulos equivalentes, e queiran acceder a unha ensinanzauniversitaria de Grao con lmite de prazas.Estas persoas podern acceder de modo directo, sen necesidade de proba, a calquera ensinanza universitariade Grao sen lmite de prazas.NOTA DE ADMISINA efectos de ordenar as solicitudes para a sa adxudicacin utilizarase unha nota de admisin que coincidir coanota media do ciclo formativo.Nota de admisin = NMCProcedemento para o clculo da nota media do ciclo formativoNMC: Nota media do ciclo formativo: suma das cualificacins numricas dos mdulos, cualificados de 1 a 10, sendecimais, e dividindo o resultado obtido polo nmero total dos mdulos.Non sern computados os mdulos de formacin en centros de traballo (FCT) e os que fosen obxecto devalidacin.A nota media expresarase con das cifras decimais e arredondada centsima mis prxima e en caso deequidistancia superior.PROCEDEMENTO PARA MELLORAR A NOTA DE ADMISINAs persoas que desexen mellorar a nota de admisin debern presentarse a fase especfica das PAAU, que seaxustar os seguintes criterios:Cada estudante poder realizar un mximo de catro exercicios a sa eleccin. O contido dos temarios sobre osque versarn os exercicios da proba especfica ser o establecido para o currculo das materias de modalidadede segundo de bacharelato.Para que as materias de modalidade computen no clculo da nota de admisin, deben estar adscritas ramade coecemento do grao ao que se quere optar, segundo o recollido na pxina 44 desta gua. Cada exercicio presentar das opcins diferentes entre as que o estudante deber elixir.A puntuacin en cada exercicio estar entre 0 e 10 puntos, con das cifras decimais. Se considerar superadoo exercicio cando obtea unha cualificacin igual o superior a 5 puntos.Para a realizacin dos exercicios, os candidatos podern utilizar, a sa eleccin, calquera das linguas oficiaisda Comunidade Autnoma. No caso de que algn exercicio estea relacionado con unha lingua estranxeira,deber desenvolverse nesa lingua.59 60. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINA cualificacin das materias da fase especfica ter validez para o acceso a universidade durante os douscursos acadmicos seguintes a superacin das mesmas.Neste caso a nota de admisin o ttulo universitario de grao se calcular mediante a seguinte frmula.Nota de admisin = NMC + a*M1 + b*M2Procedemento do clculo da nota de admisinNMC: Nota media do ciclo formativoM1 e M2: Cualificacins dun mximo de dous exercicios superados da fase especfica no caso de que os temassobre os que versan estean adscritos a rama de coecemento do ttulo ao que se pretende acceder.a e b: Parmetros de ponderacin dos exercicios superados da fase especfica. En xeral tern un valor de 0,1,pero as universidades podern elevar dito valor ata 0,2 para aqueles temarios que consideran mis idneos paraseguir con xito as ensinanzas universitarias.Os parmetros para o curso 2011-2012 son os que figuran nas pxinas 45-48 desta gua.A nota de admisin incorporar as cualificacins dos exercicios da fase especfica, no caso de que os temassobre os que versen estean adscritos a rama de coecemento do ttulo ao que se pretende acceder.A nota media expresarase con tres cifras decimais, arredondada milsima mis prxima e en caso deequidistancia superior.INSCRICIN NO PROCEDEMENTOPara presentarse e realizar a fase especfica da proba, ser suficiente coa inscricin e aportar unha certificacinacadmica oficial. A certificacin ter o carcter de documentacin provisional, non podendo procederse aadmisin dos estudos universitarios de grao ata a consecucin e entrega da documentacin acreditativa de estaren posesin do correspondente ttulo.Na certificacin acadmica oficial deber constar:- Para os ciclos formativos de Grao Superior de FP, a superacin de tdolos mdulos que compoen o cicloformativo, a excepcin da Formacin en Centros de Traballo e, no seu caso, o mdulo de proxecto.- Para os ciclos formativos de Artes Plsticas e Deseo, a superacin de tdolos mdulos que compoen ociclo formativo de que se trate, a excepcin da formacin prctica en empresas, estudio e talleres e o mdulo deproxecto integrado.- Para as Ensinanzas Deportivas, a superacin dos mdulos que compoen o ciclo de grao superior de que setrate, a excepcin dos mdulos de formacin prctica e de proxecto final. 60 61. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN ENSINANZAS ARTSTICAS O grao superior destas ensinanzas consta dun s ciclo de catro anos para cada especialidade. Ottulo Superior equivalente a unha licenciatura universitaria.O acceso de admisin mediante proba e no superior ademais deberase dispor do ttulo de bacharelato ou teros estudos correspondentes ao 3 ciclo de grao medio. Ser posible acceder sen estes requisitos se o aspirantedemostra, nunha proba, posur os coecementos precisos. Existen catro especialidades: Composicin,Interpretacin, Musicoloxa e Pedagoxa. A titulacin que se obtn ao remate dos estudos a de Grao enMsica, nas respectivas especialidades, equivalente a unha carreira universitaria de Grao. OFERTA EDUCATIVA DOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MSICACENTROESPECIALIDADES Canto Saxofn Clarinete Trombn Composicin Trompa Contrabaixo Trompeta Fagot Tuba CONSERVATORIO SUPERIOR DE MSICA DA Frauta traveseira ViolaCORUA Guitarra Violn Oboe Violoncello Pedagoxada linguaxe Acordenmusical Jazz Percusin Piano Canto Gaita Clarinete Musicoloxa Composicin Piano Contrabaixo Saxofn Fagot Trombn Frauta traveseira Trompa CONSERVATORIO Guitarra TrompetaSUPERIOR DE MSICA DE VIGO Oboe Tuba Pedagoxa da linguaxemusical Percusin Viola Violn Violoncello61 62. DEPARTAMENTO DE ORIENTACINNo grao superior destas ensinanzas existen das especialidades: Pedagoxa da danza eCoreografa. A duracin de catro anos. O ttulo Superior equivalente a unha licenciatura universitaria.O acceso de admisin mediante proba e no superior ademais deberase dispor do ttulo de bacharelato ou teros estudos correspondentes ao 3 ciclo de grao medio. Ser posible acceder sen estes requisitos se o aspirante(que tea 19 anos) demostra, nunha proba, posur os coecementos precisos (relacionados con obxectivospropios do bacharelato). Os requisitos de acceso para o Grao Superior co ttulo de bacharel pola especialidade deartes con acceso directo ou de calquera outra modalidade a travs dunha proba ou co ttulo de Tcnico superiorde artes plsticas con acceso directo. Tamn se pode acceder cumpridos os 19 anos, tras superar unha probade madureza.OFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO PABLO PICASSO - A CORUAFAMILIA ARTSTICA CICLOSArtes aplicadas esculturaCiclo superior artes aplicadas da escultura Oferta modular: Taller cermico ICermica artstica Oferta modular: Taller cermico II Ciclo superior fotografa artsticaDeseo grfico Ciclo superior ilustracinOFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO MESTRE MATEO - SANTIAGO DE COMPOSTELAFAMILIA ARTSTICA CICLOSArtes aplicadas esculturaCiclo superior artes aplicadas da esculturaDeseo grfico Ciclo superior fotografa artstica Ciclo superior xoiera artsticaXoiera artstica Oferta modular: Taller de xoiara62 63. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN OFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO RAMN FALCN - LUGOFAMILIA ARTSTICACICLOS Ciclo superior gravado e tcnicas deArtes aplicadas ao libro estampacinCermica artstica Ciclo superior cermica artsticaDeseo grfico Ciclo superior fotografa artstica Oferta modular: Taller de talla artstica enArtes aplicadas esculturamadeira Oferta modular: Taller de ebanistera OFERTA EDUCATIVA ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO ANTONIO FALDE - OURENSEFAMILIA ARTSTICACICLOS Ciclo superior fotografa artsticaDeseo grfico Ciclo superior ilustracinAccdese a estes estudos directamente co ttulo de tcnico superior de artes plsticas edeseo, ou co ttulo de bacharel mediante unha proba especfica que ter lugar na 2 quincena de setembro econsta de 3 partes (madurez e formacin, coecementos especficos e aptitude plstica). En Galicia imprtenseas especialidades de pintura, escultura e bens arqueolxicos, cunha duracin de 4 anos. titulacin que seobtn ao remate equivalente a unha titulacin universitaria. ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIN E RESTAURACIN - PONTEVEDRA ENSINANZASESPECIALIDADES Pintura Estudos superiores de conservacin e Escultura restauracin Bens arqueolxicos63 64. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN Imprtense as especialidades de moda, interiores,produto e grfico, cunha duracin de 4anos. A titulacin que se obtn equivalente unha titulacin universitaria. Accdese a estes estudosdirectamente co ttulo de tcnico superior de artes plsticas e deseo, ou co ttulo de bacharel mediante unhaproba especfica. Aos aspirantes que non posan o Ttulo de Bacharelato, seralles posible acceder sen esterequisito, se demostran -a travs dunha proba para persoas que tean 19 anos cumpridos- que posen oscoecementos e a madureza en relacin cos obxectivos propios do Bacharelato. ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEO PABLO PICASSO - A CORUAENSINANZAS ESPECIALIDADESDeseo de